32008R0308[1]

A Bizottság 308/2008/EK rendelete ( 2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az értesítéshez használt formanyomtatványnak tartalmaznia kell mindazokat a szükséges alapvető információkat, amelyek alapján a Bizottság által - a 842/2006/EK rendeletnek megfelelően - meghatározott minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket teljesítő képesítések vagy igazolások hitelesítése történhet.

(2) A Bizottság a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozóan minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket határozott meg. Ennek keretében a Bizottság elfogadta az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 303/2008/EK bizottsági rendeletet (2); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 304/2008/EK bizottsági rendeletet (3); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 305/2008/EK bizottsági rendeletet (4); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 306/2008/EK bizottsági rendeletet (5); valamint az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 307/2008/EK bizottsági rendeletet (6).

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamoknak a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett tájékoztatáshoz a következő formanyomtatványokat kell használniuk:

1. a beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

2. a beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

3. a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések tekintetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

4. a fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések tekintetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

5. a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerek tekintetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) Lásd e Hivatalos Lap 3 oldalát.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 12 oldalát.

(4) Lásd e Hivatalos Lap 17 oldalát.

(5) Lásd e Hivatalos Lap 21 oldalát.

(6) Lásd e Hivatalos Lap 25 oldalát.

(7) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

BEÉPÍTETT HŰTŐ-, LÉGKONDICIONÁLÓ ÉS HŐSZIVATTYÚ-BERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ VÁLLALATOK ÉS SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

A. RÉSZ

Szakemberek

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések , , vagy , illetve az említett berendezésekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 303/2008/EK rendelet (1) 5. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezéseA szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

B. RÉSZ

Vállalatok

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések , vagy végző vállalatok esetében alkalmazott alábbi tanúsítási rendszer(ek) megfelel(nek) a 303/2008/EK rendelet 8. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A tanúsítvány megnevezéseA vállalatok tanúsítását végző testület (név és elérhetőség)

(1) HL L 92., 2008.4.3., 3 o.

II. MELLÉKLET

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI RENDSZEREK ÉS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ VÁLLALATOK ÉS SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

A. RÉSZ

Szakemberek

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek , , vagy , illetve a beépített tűzvédelmi rendszerekből és tűzoltó készülékekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 304/2008/EK rendelet (1) 5. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezéseA szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

B. RÉSZ

Vállalatok

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek , vagy végző vállalatok esetében alkalmazott alábbi tanúsítási rendszer(ek) megfelel(nek) a 304/2008/EK rendelet 8. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A tanúsítvány megnevezéseA vállalatok tanúsítását végző testület (név és elérhetőség)

(1) HL L 92., 2008.4.3., 12 o.

III. MELLÉKLET

NAGYFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

A nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 305/2008/EK rendelet (1) 4. és 8. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezéseA szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

(1) HL L 92., 2008.4.3., 17 o.

IV. MELLÉKLET

FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT OLDÓSZEREKET TARTALMAZÓ BERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 306/2008/EK rendelet (1) 3. és 7. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezéseA szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

(1) HL L 92., 2008.4.3., 21 o.

V. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEKBE SZERELT LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

A gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok végző szakemberek részére szervezett képzési program(ok) megfelel(nek) a 307/2008/EK rendelet (1) 2. cikkének (1) bekezdésében és 5. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képzési igazolás megnevezéseA szakemberek részére képzési igazolást kiadó testület (név és elérhetőség)

(1) HL L 92., 2008.4.3., 25 o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0308 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0308&locale=hu

Tartalomjegyzék