32015R0057[1]

A Bizottság (EU) 2015/57 végrehajtási rendelete ( 2015. január 15. ) a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/57 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 15.)

a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES, a továbbiakban: Egyezmény) részes feleinek 16. konferenciáján (2013. március 3-14.) elfogadott egyes határozatok végrehajtása érdekében helyénvaló a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) bizonyos rendelkezéseit módosítani, valamint a rendeletet további rendelkezésekkel kiegészíteni.

(2) Konkrétan az alábbi rendelkezések beillesztéséről van szó: a CITES konferencia 16.8. határozatával összhangban a hangszerre vonatkozó egyes bizonyítványok kibocsátásának lehetővé tétele határátlépéssel járó, nem kereskedelmi jellegű mozgásuk megkönnyítése érdekében, valamint a CITES konferencia 14.6. határozatával összhangban az "egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok" tekintetében egy új X forráskód meghatározása.

(3) A 792/2012/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Mivel e rendeletet a 865/2006/EK rendelettel összefüggésben kell alkalmazni, fontos, hogy a két rendelet alkalmazásának kezdeti időpontja megegyezzen.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 792/2012/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő 5a. ponttal egészül ki: ;

"5a. hangszerre vonatkozó bizonyítványok;"

b) a 8. pont helyébe a következő szöveg lép: .

"8. a személyitulajdon-bizonyítványok, a vándorkiállítás- bizonyítványok és a hangszerre vonatkozó bizonyítványok pótlapjai;"

2. A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A behozatali engedélyek, a kiviteli engedélyek, az újrakiviteli bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok és a hangszerre vonatkozó bizonyítványok kiállításához, valamint a szóban forgó okmányok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak - a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével - meg kell egyezniük az I. mellékletben szereplő mintával."

3. A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(2) A Bizottság 2012. augusztus 23-i 792/2012/EU rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 242., 2012.9.7., 13. o.).

MELLÉKLET

A 792/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az "1 - Eredeti példány" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" a következőképpen módosul:

i. az 1., a 2. és a 3. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében, ha a kérelmező nem azonos a jog szerinti tulajdonossal, a formanyomtatványon fel kell tüntetni mind a tulajdonos, mind a kérelmező teljes nevét és címét, és a tulajdonos és a kérelmező között létrejött kölcsönmegállapodás egy példányát be kell nyújtani az engedélyek kiállításában illetékes hatósághoz.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány és a hangszerre vonatkozó bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

ii. az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"5. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

iii. a 8. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a hangszer leírásának lehetővé kell tennie az illetékes hatóság számára annak ellenőrzését, hogy a bizonyítvány a behozott, illetve kivitt példányra vonatkozik-e, valamint tartalmaznia kell olyan elemeket, mint a gyártó neve, a sorozatszám vagy az azonosítás más eszközei (pl. fényképek)."

iv. a 13. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

v. a 14. pontban a "Q Cirkuszok és vándorkiállítások" bejegyzést felváltja a "Q Vándorkiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari előadás vagy múzeumi kiállítás, amelyet a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra használnak)" bejegyzés;

b) a "2 - Tulajdonos példánya" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" a következőképpen módosul:

i. az 1., a 2. és a 3. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében, ha a kérelmező nem azonos a jog szerinti tulajdonossal, a formanyomtatványon fel kell tüntetni mind a tulajdonos, mind a kérelmező teljes nevét és címét, és a tulajdonos és a kérelmező között létrejött kölcsönmegállapodás egy példányát be kell nyújtani az engedélyek kiállításában illetékes hatósághoz.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány és a hangszerre vonatkozó bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

ii. az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"5. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

iii. a 8. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a hangszer leírásának lehetővé kell tennie az illetékes hatóság számára annak ellenőrzését, hogy a bizonyítvány a behozott, illetve kivitt példányra vonatkozik-e, valamint tartalmaznia kell olyan elemeket, mint a gyártó neve, a sorozatszám vagy az azonosítás más eszközei (pl. fényképek)."

iv. a 13. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

v. a 14. pontban a "Q Cirkuszok és vándorkiállítások" bejegyzést felváltja a "Q Vándorkiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari előadás vagy múzeumi kiállítás, amelyet a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra használnak)" bejegyzés;

c) a "3 - A vámhatóság által a kiállító hatóságnak visszaküldendő példány" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" a következőképpen módosul:

i. az 1., a 2. és a 3. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében, ha a kérelmező nem azonos a jog szerinti tulajdonossal, a formanyomtatványon fel kell tüntetni mind a tulajdonos, mind a kérelmező teljes nevét és címét, és a tulajdonos és a kérelmező között létrejött kölcsönmegállapodás egy példányát be kell nyújtani az engedélyek kiállításában illetékes hatósághoz.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány és a hangszerre vonatkozó bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

ii. az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"5. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

iii. a 8. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a hangszer leírásának lehetővé kell tennie az illetékes hatóság számára annak ellenőrzését, hogy a bizonyítvány a behozott, illetve kivitt példányra vonatkozik-e, valamint tartalmaznia kell olyan elemeket, mint a gyártó neve, a sorozatszám vagy az azonosítás más eszközei (pl. fényképek)."

iv. a 13. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

v. a 14. pontban a "Q Cirkuszok és vándorkiállítások" bejegyzést felváltja a "Q Vándorkiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari előadás vagy múzeumi kiállítás, amelyet a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra használnak)" bejegyzés;

d) az "5 - Kérelem" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" a következőképpen módosul:

i. az 1. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében, ha a kérelmező nem azonos a jog szerinti tulajdonossal, a formanyomtatványon fel kell tüntetni mind a tulajdonos, mind a kérelmező teljes nevét és címét, és a tulajdonos és a kérelmező között létrejött kölcsönmegállapodás egy példányát be kell nyújtani az engedélyek kiállításában illetékes hatósághoz."

ii. a 3. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

iii. az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"5. Személyitulajdon-bizonyítvány vagy hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében üresen kell hagyni."

iv. a 8. pont helyébe a következő szöveg lép: ;

"8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot. Hangszerre vonatkozó bizonyítvány esetében a hangszer leírásának lehetővé kell tennie az illetékes hatóság számára annak ellenőrzését, hogy a bizonyítvány a behozott, illetve kivitt példányra vonatkozik-e, valamint tartalmaznia kell olyan elemeket, mint a gyártó neve, a sorozatszám vagy az azonosítás más eszközei (pl. fényképek)."

v. a 13. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

vi. a 14. pontban a "Q Cirkuszok és vándorkiállítások" bejegyzést felváltja a "Q Vándorkiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari előadás vagy múzeumi kiállítás, amelyet a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra használnak)" bejegyzés.

2. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) az "Eredeti példány" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" szövegében a 14. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

b) a "Kérelem" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" szövegében a 14. pont a következő sorral egészül ki: .

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

3. A IV. mellékletben a jobb felső rovat szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"VÁNDORKIÁLLÍTÁS-BIZONYÍTVÁNY

SZEMÉLYITULAJDON-BIZONYÍTVÁNY

HANGSZERRE VONATKOZÓ BIZONYÍTVÁNY

PÓTLAP" .

4. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) az "1 - Eredeti példány" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" szövegében a 9. pont a következő sorral egészül ki: ;

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

b) a "3 - Kérelem" című formanyomtatványra vonatkozó "Kitöltési útmutató és magyarázat" szövegében a 9. pont a következő sorral egészül ki: .

„XEgyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0057 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0057&locale=hu

Tartalomjegyzék