Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006R0865[1]

A Bizottság 865/2006/EK rendelete ( 2006. május 4. ) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában - a 338/97/EK rendelet 2. cikkének meghatározásain túlmenően - a következő meghatározások érvényesek:

1. "megszerzés időpontja": az az időpont, amikor a példányt a vadonból befogták, fogságban megszületett vagy mesterségesen szaporították, vagy ha ez az időpont nem ismert, a bizonyítékokkal alátámasztható legkorábbi olyan időpont, amelyben a példány egy személy birtokában volt;

2. "második generációs utód (F2)" és "többedik generációs utód (F3, F4 stb.)": ellenőrzött környezetben szaporított olyan szülőktől származó utódok, amelyek szülei szintén ellenőrzött környezetben jöttek létre (az olyan első generációs utód (F1) példányokra, amelyeket ellenőrzött környezetben szaporítottak olyan szülőktől, amelyek közül, legalább az egyik a vadonban fogant meg vagy onnan fogták be, nem vonatkozik ez a meghatározás);

3. "tenyészállomány": tenyészetben szaporításra használt állatok;

4. "ellenőrzött környezet": az a környezet, amelyet egy bizonyos állatfaj szaporítása céljából alakítottak ki, amelynek határait az adott faj példányainak, tojásainak vagy ivarsejtjeinek az ellenőrzött környezetbe történő be- vagy onnan történő kilépésének megakadályozására tervezték, és amelynek általános, szükséges, de nem elégséges feltételei a mesterséges búvóhely biztosítása, a hulladék eltávolítása, az egészségügyi felügyelet, a ragadozók elleni védelem és a mesterséges takarmányozás;

4a. "termesztett szülői állomány": ellenőrzött feltételek mellett, szaporítási céllal termesztett növények együttese, amelyet az illetékes irányító hatóság számára meggyőző módon és az érintett tagállam valamely megfelelő tudományos hatóságával konzultálva: i. a CITES előírásainak és a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően hoztak létre olyan módon, amely nem érinti hátrányosan a faj vadon élő állományának túlélését; és ii. szaporításra alkalmas mennyiségben tartanak oly módon, hogy a vadon élő állományból való gyarapításra nincs vagy csak minimális mértékben van szükség; ilyen gyarapításra csak kivételes esetben vagy olyan mértékben kerül sor, amely nélkülözhetetlen a termesztett szülői állomány életképességének és termékenységének a fenntartásához;

4b. "vadásztrófea": egy teljes állattetem vagy annak könnyen felismerhető része, illetve származéka, amelyet megfelelő CITES-engedély vagy -bizonyítvány kísér, és amely megfelel az alábbi feltételeknek: i. nyers, feldolgozott vagy megmunkált; ii. a vadász jogszerűen, vadászat során szerezte személyes felhasználás céljából; iii. a származási országból a vadász állandó lakhelye szerinti államba történő végleges szállítás keretében a vadász által vagy képviseletében importált, exportált vagy re-exportált;

5. "rendes körülmények között a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy": azon személy, aki foglalkozási kötöttségek miatt vagy - foglalkozási kötöttséggel nem rendelkező személy esetében - olyan személyes kötöttségek miatt, amelyek közeli kapcsolatot jelentenek e személy és a lakóhelye között, az egyes naptári években legalább 185 napig a Közösség területén tartózkodik;

6. "vándorkiállítás": mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;

7. "tranzakcióspecifikus bizonyítványok": a 48. cikk értelmében kiadott bizonyítványok, amelyek kizárólag egy vagy több meghatározott tranzakcióra érvényesek;

8. "egyedspecifikus bizonylatok": a tranzakció-specifikus bizonylatokon kívüli azon bizonylatok, amelyeket a 48. cikk szerint adtak ki;

9. "mintagyűjtemény": jogszerűen megszerzett nem élő példányok, vagy azok részeinek, illetve származékainak gyűjteménye, amelyet kiállítási célból határt átlépve szállítanak;

10. "egyezmény előtti példány": az érintett fajnak az egyezmény függelékeibe való első felvétele előtt megszerzett példány.

II. FEJEZET

FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

4. cikk

A formanyomtatványok kitöltése

Az import- és exportengedélyek, a reexport-bizonyítványok, a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikke (3) és (4) bekezdésében, 8. cikke (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok, a hangszerbizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok iránti kérelmeket, valamint az importbejelentéseket, fenntartási lapokat és címkéket azonban olvasható kézírással, tintával és nyomtatott nagybetűkkel is ki lehet tölteni.

5. cikk

Az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmek tartalma

Az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmekben szereplő adatoknak és hivatkozásoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

1. a példányok leírásának, ahol az elő van írva, tartalmaznia kell a VII. mellékletben lévő kódok egyikét;

2. a mennyiség és nettó tömeg egységek jelzésére az e rendelet VII. mellékletében megadott egységeket kell használni;

3. a példányok rendszertani besorolását faj szintjén kell feltüntetni, kivéve ha a fajok feloszthatók a 338/97/EK rendelet mellékleteiben szereplő alfajokra, vagy ha az Egyezmény részes feleinek konferenciája úgy határozott, hogy kielégítő egy magasabb rendszertani besorolás is;

4. az e rendelet VIII. mellékletében lévő szabvány-nevezéktani hivatkozásokat kell használni a rendszertani egységek tudományos nevének feltüntetésére;

5. ahol az szükséges, a tranzakció célját az 5c. cikkben megállapított kritériumok alapján meg kell határozni és az e rendelet IX. mellékletének 1. pontjában megadott kódok egyikét használva fel kell tüntetni a vonatkozó engedélyen vagy bizonyítványon.

6. a példányok eredetét az e rendelet IX. mellékletének 2. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával kell feltüntetni.

Amennyiben a (6) pontban említett kódok alkalmazására a 338/97/EK rendeletben vagy az ebben a rendeletben meghatározott kritériumok kell vonatkozzanak, akkor eleget kell tenniük ezeknek a kritériumoknak.

5a. cikk

A növénypéldányokra vonatkozó engedélyek, bizonyítványok és kérelmek tartalma

Az olyan növénypéldányok esetében, amelyeknek a 338/97/EK rendelet mellékletében a "Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez" című résszel összhangban megszűnik az Egyezmény vagy a 338/97/EK rendelet rendelkezései alóli mentességre való azon jogosultsága, amely alapján jogszerűen exportálták vagy importálták, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. és III. mellékletében szereplő formanyomtatványok 15. rovatában, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványok 4. rovatában és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében szereplő formanyomtatványok 10. rovatában feltüntetendő ország lehet az az ország, amelyben a példányoknak megszűnt a mentességre való jogosultsága.

Ezekben az esetekben az engedély vagy a bizonyítvány "különleges feltételek" bejegyzésére fenntartott rovatában azt kell feltüntetni, hogy "Jogszerűen hozták be a CITES rendelkezései alóli mentesség keretében.", és meghatározni, hogy mely mentesség értelmében.

5b. cikk

Az élő orrszarvúkra és élő elefántokra vonatkozó engedélyek és bizonyítványok konkrét tartalma

A 338/97/EK rendelet 4. és 5. cikke szerint a rendelet B. mellékletében meghatározott populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok behozatalára vagy újrakivitelére vonatkozóan kiállított engedélyeknek és bizonyítványoknak olyan kitételt kell tartalmazniuk, amelynek értelmében az ilyen állatok vagy az ilyen állatok utódjainak szarva vagy elefántcsontja nem kerülhet kereskedelmi forgalomba vagy nem képezheti kereskedelmi tevékenységek tárgyát az Unió területén. Emellett az említett populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok nem képezhetik trófeavadászat tárgyát a természetes élőhelyükön kívül.

5c. cikk

A tranzakció célja

A kód jelzi annak okát, hogy miért történik a példány(ok) cseréje vagy szállítása az exportőrtől az importőrhöz vagy a reexportőrtől az importőrhöz.

6. cikk

A formanyomtatványok mellékletei

A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkében említett bármely formanyomtatványhoz csatolt melléklet annak szerves részét képezi. Ezt a tényt és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az engedélyen vagy bizonyítványon, és a melléklet minden oldalának tartalmaznia kell a következőket:

a) az engedély vagy bizonyítvány számát és kiállítási dátumát;

b) az engedélyt vagy bizonyítványt kiállító hatóság aláírását és bélyegzőjét.

7. cikk

Harmadik országok által kiadott engedélyek és bizonyítványok

III. FEJEZET

A DOKUMENTUMOK KIÁLLÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

8. cikk

A dokumentumok kiállítása és felhasználása

A dokumentumokat az ebben a rendeletben és a 338/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett lehet kiadni és felhasználni, különös tekintettel a szóban forgó rendelet 11. cikkének (1)-(4) bekezdésére. Az engedélyek és bizonyítványok kiadhatók mind nyomtatott, mind elektronikus formátumban.

A kibocsátó hatóság e rendeletek és a tagállamnak a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezései betartásának biztosítása céljából kikötéseket, feltételeket és előírásokat adhat ki, amelyeket az érintett dokumentumnak kell tartalmaznia.

9. cikk

A példányok szállítmányai

A 31., 38., 44b., 44i. és 44p. cikk sérelme nélkül az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya számára külön importengedélyt, importbejelentést, exportengedélyt vagy reexport-bizonyítványt kell kiadni.

10. cikk

Az import- és exportengedélyek, reexport-bizonyítványok, vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok, mintagyűjtemény-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége

Az exportengedéllyel rendelkező, exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A re-export bizonyítvánnyal rendelkező tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Az exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett exportengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett re-export bizonyítványok érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

11. cikk

A felhasznált importengedélyek és a 47., 48., 49. 60. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége

A felhasznált importengedélyek tulajdonosi példányainak érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

c) ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

d) ha a bizonyítvány 3., 6. és 8. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi.

A 47., 48., 49. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

c) ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

d) ha a bizonyítvány 2. és 4. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi;

e) ha a 20. rovatban meghatározott különleges feltételek bármelyike már nem teljesül.

A 48. és 63. cikk szerint kiadott bizonylatoknak tranzakcióspecifikusnak kell lenniük, kivéve, ha az ilyen bizonylatok hatálya alá tartozó példányok egyedi és maradandó jelölést viselnek vagy - jelölésre alkalmatlan, nem élő példányok esetében - más módon beazonosíthatók.

Az egyed tartózkodási tagállamának irányító hatósága a megfelelő tudományos hatósággal konzultálva dönthet tranzakcióspecifikus bizonylatok kiadásáról, ha úgy véli, hogy vannak olyan egyéb, a faj megőrzésére vonatkozó tényezők, amelyek egy egyedspecifikus bizonylat kiadása ellen szólnak.

Amennyiben tranzakció-specifikus bizonylatot adnak ki abból a célból, hogy több tranzakciót tegyenek lehetővé, ez csak a bizonylatot kiadó tagállam területén belül érvényes. Amennyiben a tranzakció-specifikus bizonylatot a kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban kívánják felhasználni, azt csak egyetlen tranzakció tekintetében adják ki, és érvényessége is erre a tranzakcióra korlátozódik. A 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy a bizonylat egy vagy több tranzakcióra szól-e, valamint hogy mely tagállam(ok) területén érvényes.

A 48. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 60. cikkben említett bizonylatok érvényessége lejár, ha az 1. rovatban lévő bejegyzés többé nem a valós helyzetet tükrözi.

12. cikk

Törölt, elvesztett, ellopott, megsemmisült és lejárt dokumentumok

13. cikk

Az importengedélyek és re-export bizonyítványok kérelmezési időtartama és vámeljárásra való benyújtása

14. cikk

A harmadik országokból származó dokumentumok érvényessége

A példányok Közösségbe történő behozatala esetében a harmadik országokból származó szükséges dokumentumok csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat az adott országban adták ki és onnan történő exportra vagy re-exportra használják fel az érvényességük utolsó napját megelőzően és azokat a Közösségbe történő behozatalra használják legkésőbb hat hónappal a kiadásukat követően.

A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt példányok eredetigazolásai ugyanakkor a kiadásuktól számított 12 hónapon belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára, az e rendelet 30., 37. és 44h. cikkével összhangban kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, illetve személyitulajdon-bizonyítványok, valamint a hangszerbizonyítványok pedig a kiadásuktól számított 3 éven belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára és az adott bizonyítványokra való kérelmek benyújtására.

15. cikk

Bizonyos dokumentumok visszamenőleges kiadása

Az olyan, személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságként behozott vagy (re-)exportált példányok tekintetében, amelyekre a XIV. fejezet rendelkezései alkalmazandók, valamint a jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott személyi tulajdonban lévő élő állatok tekintetében az (1) bekezdésben előírt eltérést kell akkor is alkalmazni, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága az illetékes végrehajtási hatósággal konzultálva meggyőződik arról, hogy bizonyított, hogy tényleges tévedés történt, nem volt szó csalási kísérletről, és az adott példányok behozatala vagy (re-)exportja összhangban van a 338/97/EK rendelet, az egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

Az (1) bekezdés szerint kiadott exportengedélyeknek és re-export bizonyítványoknak világosan fel kell tüntetniük, hogy azokat visszamenőlegesen állították ki, valamint fel kell tüntetni a kiadás okait.

Importengedélyek, exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében ezt a 23. rovatban kell feltüntetni.

Az említett, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt és annak 4. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett fajok példányai tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése értelmében kiadott importengedélyek 23. rovatában fel kell tüntetni a következő megjegyzést: "A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) vagy (5) bekezdésétől eltérve a szóban forgó rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított kereskedelmi tevékenység ezen engedély kiadásától számított legalább 2 éven át tilos."

16. cikk

A Közösségen átszállított példányok

Az e rendelet 14. és 15. cikke szerint a megfelelő változtatásokkal érvényesek a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon egyedeire is, amelyeket a Közösségen át szállítanak, amennyiben ez a tranzitszállítás máskülönben megfelel az utóbbi rendelet rendelkezéseinek.

17. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítványok

A 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajokba tartozó mesterségesen szaporított növények és az A. mellékletében felsorolt, megjegyzéssel el nem látott fajokból mesterséges szaporítással előállított hibridek esetében az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az exportengedély helyett egy növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani;

b) a harmadik országok által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványok elfogadhatók az exportengedélyek helyett.

Ha egy, az (1) bekezdésben említett növénye gészségügyi bizonyítvány kerül kiállításra, akkor annak tartalmaznia kell a tudományos nevet faj szintjén, vagy ha ez lehetetlen a 338/97/EK rendelet mellékleteiben családonként felsorolt növények esetében, akkor nemzetség szintjén.

A 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt mesterségesen szaporított orchideák és kaktuszok esetében ilyen módon lehet hivatkozni.

A növény-egészségügyi bizonyítványoknak tartalmaznia kell a példányok típusát ésmennyiségét, és kell lennie rajtuk pecsétnek, bélyegzőnek vagy egyéb különleges jelzésnek, amely kijelenti azt, hogy "a példányokat a CITES meghatározása szerint mesterségesen szaporították".

18. cikk

Egyszerűsített eljárás biológiai minták bizonyos kereskedelme esetében

Olyan kereskedelem esetében, amely nem gyakorol hatást az adott faj védelmére vagy csak elhanyagolható hatása van, előzetesen kiállított engedélyek és bizonyítványok alapján egyszerűsített eljárás alkalmazható a XI. mellékletben meghatározott típusú és méretű biológiai minták esetében, amennyiben ezek a minták sürgősen felhasználandók a mellékletben meghatározott módon és teljesülnek az alábbi feltételek:

a) A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban "nyilvántartott személyek és testületek", valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az igazgatási hatóságnak ötévente felül kell vizsgálnia;

b) a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a nyilvántartott személyeknek és testületeknek;

c) a tagállamoknak engedélyezniük kell a nyilvántartott személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány első oldalára, ha az adott tagállam igazgatási hatósága beírta a 23. rovatba vagy egy egyenértékű helyre vagy egy mellékletbe a következőket: i. azoknak a rovatoknak a listája, amelyeket a nyilvántartott személyek vagy testületek jogosultak kitölteni az egyes szállítmányok esetében; ii. hely a dokumentumot kitöltő személy aláírása számára. Ha a c) pont i. alpontjában említett lista tudományos neveket tartalmaz, akkor az igazgatási hatóságnak mellékelnie kell a jóváhagyott fajok listáját az engedély vagy bizonyítvány első oldalán vagy annak mellékleteként.

19. cikk

Élettelen példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyszerűsített eljárás

A 338/97/EK rendelet B. és C. mellékleteiben felsorolt fajok nem élő egyedeinek exportja vagy re-exportja esetében (beleértve azok bármely részét vagy származékát), előzetesen kállított exportengedélyek vagy re-export bizonyítványok adhatók ki a tagállamok részéről, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

a) egy illetékes tudományos testületnek kell javaslatot tennie arra vonatkozóan, hogy az ilyen export vagy re-export nem gyakorol káros hatást az adott faj védelmére;

b) a tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban "regisztrált személyek és testületek", valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az irányító hatóságnak öt évente felül kell vizsgálnia;

c) a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a regisztrált személyeknek és testületeknek.

d) a tagállamoknak engedélyezniük kell a regisztrált személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány 3., 5., 8. és 9. vagy 10. rovataiba, feltéve ha: i. a 23. rovatban aláírják a kitöltött engedélyt vagy bizonyítványt; ii. azonnal megküldik az engedély vagy bizonyítvány egy példányát a kibocsátó igazgatási hatóságnak; és iii. olyan nyilvántartást vezetnek, amelyet az illetékes igazgatási hatóság kérésére be kell mutatni és amelynek tartalmaznia kell az eladott példányok adatait (beleértve a faj nevét, a példány típusát, a példány eredetét), az eladási időpontokat és a vevők nevét és címét.

IV. FEJEZET

IMPORTENGEDÉLYEK

20. cikk

Importengedélyek kérelmezése

A teljesen kitöltött formanyomtatványt be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amelyet a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 4. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

20a. cikk

Importengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó importengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

21. cikk

Az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára kiadott importengedélyek

Abban az esetben, ha az importengedélyt az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára adták ki, akkor az exportáló vagy re-exportáló ország példányát vissza kell adni a kérelmezőnek, hogy az benyújthassa az exportáló vagy re-exportáló ország igazgatási hatóságának. Az eredeti példányt a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerint a vonatkozó exportengedély vagy re-export bizonyítvány bemutatásától függően meg kell tartani.

Amennyiben az exportáló vagy re-exportáló ország példányát nem adják vissza a kérelmezőnek, akkor az utóbbinak ki kell adni egy írásos nyilatkozatot arról, hogy egy importengedélyt adnak majd ki és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

22. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

Az 53. cikk sérelme nélkül az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalhoz be kell nyújtania valamennyi, az alábbiakban felsorolt iratot:

1. eredeti importengedélyt (1. formanyomtatvány);

2. a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány);

3. ha az az importengedélyben meg van adva, akkor az exportáló vagy re-exportáló országból származó bármely dokumentáció.

Ahol az helyénvaló, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

23. cikk

A vámhivatali kezelés

A 22. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a "tulajdonos példánya" (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy újraexportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

V. FEJEZET

IMPORTBEJELENTÉSEK

24. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

25. cikk

A vámhivatali kezelés

A 24. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a "tulajdonos példánya" (2. formanyomtatvány) 14. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importbejelentés eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

VI. FEJEZET

EXPORTENGEDÉLYEK ÉS RE-EXPORT BIZONYÍTVÁNYOK

26. cikk

Kérelmek

A teljesen kitöltött formanyomtatványo(ka)t be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amit a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 5. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Abban az esetben, ha egy re-export bizonyítványkérelem támogatására egy importengedély tulajdonosi példányát, egy importbejelentés importáló példányát vagy ezek alapján egy bizonyítványt mutatnak be, akkor ezen dokumentumok csak a példányszámnak azon számra való módosítását követően adhatók vissza a tulajdonosnak, ahány példányra a dokumentum érvényes marad.

Az ilyen dokumentumot nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha a re-export bizonyítványt a dokumentum szerinti összes állatra vonatkozóan adták ki, vagy ha ezt az 51. cikk szerint pótolták.

26a. cikk

Exportengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó exportengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

27. cikk

A (re-)exportőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

A (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének át kell adnia az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) és a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak.

Amennyiben helyénvaló, a re-exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

28. cikk

A vámhivatali kezelés

A 27. cikkben említett vámhivatal az eredeti exportengedély vagy re-export bizonyítvány (1. formanyomtatvány) és a tulajdonos példánya (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után visszaadja ezeket a (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az exportengedélyből vagy a re-export bizonyítványból a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

29. cikk

Előzetesen kiállított engedélyek kertészetek részére

Amennyiben egy tagállam az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott iránymutatással összhangban regisztrálja a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok mesterségesen szaporított példányait exportáló kertészeteket, akkor ez a tagállam készíthet előzetesen kiadott exportengedélyeket az említett rendelet A vagy B mellékletekben felsorolt, az adott kertészetekben lévő fajok számára.

Az előzetesen kiállított engedély 23. rovatban szerepel a kertészet regisztrációs száma valamint a következő nyilatkozat:

"Az engedély kizárólag a CITES 11.11. (Rev. CoP13). konferencia határozata által meghatározott mesterségesen szaporított növényekre vonatkozóan érvényes, csak a következő példányok esetében érvényes: ...".

VII. FEJEZET

VÁNDORKIÁLLÍTÁS-BIZONYÍTVÁNYOK

30. cikk

Vándorkiállítás-bizonyítvány kiadása

Vándorkiállítás-bizonyítványok a tagállamok részéről olyan jogszerűen megszerzett példányokra vonatkozóan adhatók ki, amelyek vándorkiállítás részét képezik és eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) az 54. és 55. cikkek szerint fogságban születtek illetve szaporítottak, vagy amelyeket az 56. cikk szerint mesterségesen szaporítottak;

b) az Egyezmény I., II. vagy III. függelékeiben vagy a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében vagy a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések rájuk vonatkozó hatályba lépését megelőzően szereztek be vagy hoztak be a Közösségbe.

31. cikk

Felhasználás

Egy vándorkiállítás-bizonyítvány a következőként használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként;

3. a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

32. cikk

Kiállító hatósága

33. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

Amennyiben egy példány egy vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozik, akkor az összes alábbi feltételt be kell tartani:

a) a példányt regisztrálnia kell a kiállító hatóságnak;

b) a példányt a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt regisztráló tagállamba;

c) a példányt a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni élő állatok esetében, vagy egyéb módon úgy kell azonosítani, hogy az azon tagállamok hatóságai, ahová az egyed belép, képesek legyenek igazolni azt, hogy a bizonyítvány az éppen importált vagy exportált egyedre vonatkozik.

A 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok esetében e cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 20. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

"Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti vándorkiállítás-bizonyítvány."

34. cikk

Kérelmezés

A vándorkiállítás-bizonyítvány kérelmezőjének, ha szükséges, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány (3. formanyomtatvány) 3. és 9-18. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 3. és 9-18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

A teljesen kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, vagy ha azt a 32. cikk (2) bekezdés említi, az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának, csatolva a formanyomtatványhoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Az információnak a kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

35. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

Egy a 32. cikk (1) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak vagy a meghatalmazott képviselőjének érvényesítés céljából be kell nyújtania az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesítenie kell a pótlapot és ezt a hitelesített példányt a 45. cikk szerint továbbítania kell a megfelelő igazgatási hatóságnak.

Egy a 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos vagy a meghatalmazott képviselője igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt és pótlapot is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti vándorkiállítás-bizonyítványokat az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének, és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

36. cikk

Pótlás

Elveszett, ellopott vagy megsemmisült vándorkiállítás-bizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhat.

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 20. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

"Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata." vagy "Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép."

VIII. FEJEZET

SZEMÉLYITULAJDON-BIZONYÍTVÁNY

37. cikk

Személyitulajdon-bizonyítványok kiadása

38. cikk

Felhasználás

Feltéve hogy a személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó példány a jogos tulajdonossal együtt van, a bizonyítvány a következőképpen használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország ezt jóváhagyja.

39. cikk

A személyitulajdon-bizonyítványok kibocsátó hatósága

A személyitulajdon-bizonyítványnak a 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében a következő szöveget kell tartalmaznia:

"Többszöri határátlépésre érvényes, amennyiben a példány a tulajdonosával együtt utazik. A jogos tulajdonosnak az eredeti űrlapot kell megtartania.

Az e bizonyítvány hatálya alá tartozó példány nem adható el vagy adható át más módon a 865/2006/EK bizottsági rendelet 43. cikke szerintiek kivételével. Ez a bizonyítvány nem ruházható át. Ha a példány elhullik, ellopják, megsemmisül vagy elvész vagy eladják vagy az egyed tulajdonjogát másként átadják, akkor ezt a bizonyítványt azonnal vissza kell szolgáltatni a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha csatolva van hozzá egy pótlap, amelyet az összes határátkelőhelyen aláírt és lepecsételt egy vámtisztviselő.

Ez a bizonyítvány semmilyen módon nincs hatással az államok azon jogára, miszerint szigorúbb saját szabályokat fogadhatnak el az élő állatok birtoklási/tartási korlátozásaira vagy feltételeire vonatkozóan."

40. cikk

A példányokra vonatkozó feltételek

Amennyiben a példányok egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartoznak, akkor a következő feltételeket kell betartani:

a) a példányokat annak a tagállamnak az igazgatási hatóságának kell nyilvántartásba vennie, amelyben a tulajdonos lakik;

b) a példányokat a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) a példányok nem használhatók fel kereskedelmi célokra a 43. cikkben előírt feltételek kivételével;

d) a példányokat a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni.

A 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítványok esetében ezen cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai nem alkalmazhatók.

Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 23. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

"Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti személyitulajdon-bizonyítvány és a hatálya alá tartozó példány a tulajdonosával együtt utazik."

41. cikk

Kérelmezése

A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell beadni, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példánykra vonatkozó bizonyítványra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

42. cikk

A személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa által benyújtandó dokumentumok

Egy a 39. cikk (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából át kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. űrlap) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az illetékes megfelelő igazgatási hatóságnak.

Egy a 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

43. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonylatot az említett illetékes hatóságtól.

44. cikk

Pótlása

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült személyitulajdon-bizonyítványt csak az azt kiadó hatóság pótolhatja.

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

"Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata." vagy "Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép."

VIIIa. FEJEZET

MINTAGYŰJTEMÉNY-BIZONYÍTVÁNYOK

44a. cikk

Mintagyűjtemény-bizonyítványok kiadása

A tagállamok a mintagyűjtemények vonatkozásában kiadhatnak mintagyűjtemény-bizonyítványokat, feltéve hogy a gyűjtemény érvényes ATA-igazolvánnyal rendelkezik, és a 338/97/EK rendelet A., B. vagy C. mellékletében felsorolt fajok példányait, vagy azok részeit, illetve származékait tartalmazza.

Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak, vagy részeinek, illetve származékainak az első bekezdés céljából meg kell felelniük e rendelet XIII. fejezetének.

44b. cikk

Felhasználás

Amennyiben a mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező mintagyűjteményhez érvényes ATA-igazolvány is tartozik, a 44a. cikkel összhangban kiadott bizonyítvány a következőként használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország elismeri az ATA-igazolványokat és megengedi felhasználásukat;

3. a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

44c. cikk

Kiállító hatóság

44d. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

A 23. rovatban vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében szerepeltetni kell a következő szöveget:

"A xxx. számú ATA-igazolvánnyal kísért mintagyűjtemény számára

Ez a bizonyítvány egy mintagyűjteményre vonatkozik, és csak akkor érvényes, ha azt ATA-igazolvány kíséri. A bizonyítvány nem ruházható át. A bizonyítvány érvényességi körébe tartozó példányok nem adhatók el és egyéb módon sem ruházhatók át mialatt az e dokumentumot kiállító állam területén kívül tartózkodnak. Ez a bizonyítvány [re-exportáló ország]-ból/ [felkeresendő ország(ok)] érintésével bemutatás céljából történő (re-)exporthoz és [re-export ország]-ba való újbóli behozatalhoz használható fel."

A 44c. cikk (2) bekezdésével összhangban kiállítottt mintagyűjtemény-bizonyítványok esetében e cikk (1) és (4) bekezdése nem alkalmazandó. Ezekben az esetekben a bizonyítvány 23. rovatában a következőt kell feltüntetni:

"Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha azt harmadik ország részéről az egyezményben részes felek konferenciája által megállapított rendelkezésekkel összhangban kiadott eredeti CITES-dokumentum kíséri."

44e. cikk

Kérelmezés

A tagállamok azonban előírhatják, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező.

Az információszolgáltatás elmulasztását meg kell indokolni.

44f. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

A vámhivatal a 2454/93/EK rendeletben foglalt vámszabályokkal összhangban feldolgozza az ATA-igazolványt, és szükség esetén feltünteti a kísérő ATA-igazolvány számát a mintagyűjtemény-bizonyítvány eredeti és másolati példányán, majd visszaadja az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesíti a mintagyűjtemény-bizonyítványt, és ezt a hitelesített példányt a 45. cikkel összhangban továbbítja a megfelelő igazgatási hatósághoz.

A Közösségből való első kivitel időpontjában azonban a vámhivatal a 27. rovat kitöltése után visszaadja a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének az eredeti mintagyűjtemény-bizonyítványt (1.) és egy tulajdonosi másolati példányát (2.), és a 45. cikkel összhangban továbbítja a kiállító igazgatási hatósághoz visszaküldendő másolati példányt (3.).

44g. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült mintagyűjtemény-bizonyítványt csak az azt eredetileg kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

"Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata." vagy "Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép."

VIIIb. FEJEZET

HANGSZERBIZONYÍTVÁNYOK

44h. cikk

Bizonyítványok kiadása

A tagállamok a hangszerek nem kereskedelmi célú, tagállamok közötti mozgásához hangszerbizonyítványt adhatnak ki, amennyiben azokat többek között személyes használat, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljából szállítják, amennyiben a hangszerek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a 338/97/EK rendelet A., B., vagy C. mellékletében felsorolt fajok, de nem a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok felhasználásával készültek, és beszerzésük idején az adott fajok már fel voltak véve az Egyezmény függelékeibe;

b) a hangszer elkészítéséhez használt példányt jogszerűen szerezték be;

c) a hangszert megfelelően azonosították.

44i. cikk

Felhasználás

A bizonyítvány a következők egyikeként használható fel:

a) a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti behozatali engedélyként;

b) a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti kiviteli engedélyként vagy reexport-bizonyítványként.

44j. cikk

Kiállító hatóság

A hangszerbizonyítvány 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében fel kell tüntetni a következő megjegyzést:

"Többszöri határátlépésre érvényes. A tulajdonosnak az eredeti példányt kell megtartania.

A hangszerek, amelyekre ezt a többszöri határátlépésre feljogosító bizonyítványt kiállították, nem kereskedelmi célra, hanem többek között személyes felhasználás, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljára szolgálnak. Az e bizonyítvánnyal tanúsított hangszer a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adható el, annak tulajdonjoga nem ruházható át.

A bizonyítványt annak lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a bizonyítvány kibocsátása szerinti állam irányító hatóságának.

Ez a bizonyítvány csak a hozzá csatolt és az egyes határátkelőhelyeken a vámtisztviselő által aláírt és lepecsételt pótlappal együtt érvényes."

44k. cikk

A példányokra vonatkozó követelmények

Amennyiben egy hangszerre bizonyítványt állítottak ki, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a) a hangszert nyilvántartásba kell vennie a kiállító hatóságnak;

b) a hangszert a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) a példány a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam területén kívül nem adható el, illetve annak tulajdonjoga nem ruházható át, hacsak nem teljesülnek a 44n. cikkben foglalt feltételek;

d) a hangszert megfelelően azonosítani kell.

44 l. cikk

Kérelmek

A tagállamok lehetővé tehetik, hogy csak egy formanyomtatványt kelljen kitölteni, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra vonatkozhat.

A kérelem bármely rovatának kitöltetlenül hagyását indokolni kell.

44 m. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalhoz benyújtandó dokumentumok

Az Unióba történő behozatal esetén a 44j. cikk szerint kiadott hangszerbizonyítvánnyal exportált vagy reexportált példányok esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából le kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell a megfelelő irányító hatóságnak.

44n. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 44j. cikke szerint kiadott hangszerbizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonyítványt az említett illetékes hatóságnál.

44o. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült hangszerbizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmazza a következő megjegyzések egyikét:

"Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata." vagy "Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx sorszámú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép."

44p. cikk

Hangszerek Unióba történő behozatala harmadik országok által kiadott engedélyekkel

Amennyiben egy hangszert egy harmadik ország által a 44h. és a 44j. cikkben előírtaknak megfeleltethető feltételek mellett kiadott hangszerbizonyítvánnyal hoznak be az Unióba, nem szükséges bemutatni az export dokumentumot vagy a behozatali engedélyt. Az ilyen hangszer reexportja esetében pedig ugyanígy nem kell bemutatni a reexport-bizonyítványt.

IX. FEJEZET

VÁMELJÁRÁS

45. cikk

A vámhivatalokba átadott dokumentumok továbbítása

A vámhivataloknak azonnal továbbítaniuk kell a tagállam megfelelő igazgatási hatóságának a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai szerint nekik átadott összes dokumentumot.

Az e dokumentumokat megkapó igazgatási hatóságok azonnal továbbítják a megfelelő igazgatási hatóságoknak a többi tagállam által kiadott dokumentumokat az összes vonatkozó, az Egyezmény szerint kiadott kísérő dokumentummal együtt. Jelentéstétel céljából továbbítani kell az eredeti importbejelentéseket az importáló ország igazgatási hatóságai felé, amennyiben ez az ország nem azonos azzal, amelyen át a példányt az Unióba behozták.

X. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 5. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN, 5. CIKKÉNEK (3) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN, 8. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN ÉS 9. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT BIZONYLATOK

46. cikk

Kibocsátó hatóság

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylatok az e rendelet 50. cikke szerinti kérelem beadását követően azon tagállam igazgatási hatósága által adhatók ki, amelyben a példányok fellelhetők.

47. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében előírt bizonylatok (exporthoz vagy re-exporthoz előírt bizonylatok)

A 338/97/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése b) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdéseiben előírt bizonylatoknak igazolniuk kell, hogy a példányok tekintetében az alábbiak közül melyik körülmény áll fenn:

1. a vadonból fogták/gyűjtötték be a származási tagállamban hatályban lévő jogszabályok szerint;

2. elhagyták vagy azok megszöktek és az ismételt befogási hely tagállamában hatályban lévő jogszabályok szerint fogták be újra;

3. a 338/97/EK rendelet rendelkezései szerint szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

4. a 3626/82/EGK tanácsi rendelet szerint 1997. június 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

5. az Egyezmény rendelkezései szerint 1984. január 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

6. az egyik tagállamban szerezték meg vagy hozták be annak területére, mielőtt a (3) vagy (4) bekezdéseiben említett rendeletek vagy az Egyezmény rájuk vonatkozó rendelkezései alkalmazandóvá váltak rájuk vonatkozóan vagy az adott tagállamban.

48. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylat (bizonylat kereskedelmi felhasználáshoz)

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljaira szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok mentesülnek az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, mert azok(at):

a) akkor szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe, amikor az 338/97/EK rendelet mellékletében vagy az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések még nem voltak érvényesek rájuk; vagy

b) az egyik tagállamból származnak és a vadonból fogták/gyűjtötték be az adott tagállam területén hatályos jogszabályok szerint; vagy

c) olyan állatok, vagy azok részei, vagy olyan állatoktól származnak, amelyek fogságban született, illetve szaporított állatok; vagy

d) engedélyezettek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) és e) - g) pontjában említett célok valamelyikére történő felhasználásra; vagy

e) elefántcsontot tartalmazó olyan megmunkált példányok, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták.

49. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylat (bizonylat élő példányok szállításához)

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése b) pontjának céljára szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt valamely fajhoz tartozó élő példányok szállítása engedélyezett az importengedélyben vagy egy korábban kiadott bizonylatban feltüntetett helyről.

50. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdése b) pontjában előírt bizonylatok kérelmezése

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylatok kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem űrlap 1., 2. és 4-19. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1. és 4-18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kéreleműrlap kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonylatra is vonatkozhat.

A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonylat kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példányokra vonatkozó bizonylatra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

51. cikk

Az engedélyek, bejelentések és bizonylatok módosításai

Amennyiben egy importengedély "tulajdonos példánya" (2. űrlap), egy importbejelentés "importőr példánya" (2. űrlap) vagy egy bizonylat hatálya alá tartozó szállítmány fel van osztva, vagy ha egyéb okok miatt az ilyen dokumentum bejegyzései többé már nem a valós helyzetet mutatják, akkor az igazgatási hatóság az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:

a) 4. cikk (2) bekezdése szerint végrehajthatja a szükséges módosításokat;

b) a 47. és 48. cikkekben leírt rendelkezések céljaira kiadhat egy vagy több megfelelő bizonylatot.

A b) pont vonatkozásában az igazgatási hatóságnak először meg kell állapítania a pótlandó dokumentum hitelességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

XI. FEJEZET

CÍMKÉK

52. cikk

Címkék használata

Az (1) bekezdésben említett kutatók és tudományos intézetek számára azon tagállam igazgatási hatóságának kell kiadnia egy nyilvántartási számot, amely tagállamban azok megtalálhatók.

E nyilvántartási számnak öt számjegyből kell állnia, melynek első két jegye az adott tagállam kétjegyű ISO kódja, az utolsó három számnak pedig egy, az egyes intézményeknek az illetékes igazgatási hatóság által kiadott egyedi számnak kell lennie.

XII. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 4. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMELJÁRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

53. cikk

A belépés helyén lévő vámhivatalokon kívüli vámhivatalok

XIII. FEJEZET

FOGSÁGBAN SZÜLETETT, ILLETVE SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK ÉS MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK

54. cikk

Állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányai

Az 55. cikk sérelme nélkül egy állatfaj valamely példánya csak akkor tekinthető fogságban született, illetve szaporított példánynak, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy teljesültek az alábbi feltételek:

1. a példány olyan utód, vagy annak leszármazottja, amely ellenőrzött környezetben született vagy a) ivaros szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek párosodása vagy ivarsejtjeik egyesítése ellenőrzött környezetben történt; b) ivartalan szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek az utód fejlődésének megindulásakor ellenőrzött környezetben voltak;

2. a tenyészállományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából;

3. a tenyészállományt vadonból származó példányok befogása nélkül tartják fenn, állatok, tojások vagy ivarsejtek eseti bevitele kivételével, amely a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett olyan módon történik,, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik: a) a káros beltenyésztés megelőzése vagy enyhítése céljából, az ilyen bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet határozza meg; b) az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint történő elhelyezése céljából; vagy c) kivételesen, tenyészállományként történő felhasználás céljából;

4. a tenyészállomány maga hozott létre ellenőrzött környezetben második vagy további generációs utódot, vagy azt oly módon kezelik, ami bizonyítottan képes ellenőrzött környezetben második generációs utódok megbízható létrehozására.

55. cikk

A származás megállapítása

Amennyiben az 54. cikk, a 62. cikk (1) bekezdése vagy a 63. cikk (1) bekezdése céljából valamelyik illetékes hatóság szükségesnek tartja egy állat származásának meghatározását vér vagy egyéb szövet vizsgálatával, akkor ezt a vizsgálatot vagy a szükséges mintákat lehetővé/elérhetővé kell tenni az adott hatóság előírása szerinti módon.

56. cikk

Növényfajok mesterségesen szaporított példányai

Egy növényfaj valamely példányát csak akkor lehet mesterségesen szaporított példánynak tekinteni, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy:

a) a példány olyan növény, vagy olyan növényektől származik, amely növényeket magokból, dugványokból, tőosztásból, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből állítottak elő ellenőrzött környezetben;

b) a termesztett szülői állományt az 1. cikk 4a. pontjában meghatározott módon hozták létre és tartják fenn;

d) oltott növények esetében a törzstőállományt és az oltványt egyaránt mesterséges szaporítással állították elő az a) és b) pontok szerint.

Az a) pont vonatkozásában ellenőrzött környezetnek minősül az olyan nem természetes környezet, amelyet emberi beavatkozással intenzíven alakítottak, amely beavatkozás többek között a föld megművelését, trágyázását, a gyomirtást, öntözést vagy az olyan palántanevelési műveleteket foglalja magába, mint a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és az időjárás elleni védelem. A magról, dugványról, oltványról, levegőbujtással, tőosztással, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből szaporított agarfatermelő taxonok vonatkozásában "ellenőrzött környezetnek" minősül az olyan faültetvény, ideértve az egyéb nem természetes környezetet is, amelyet növényeknek, vagy ezek részeinek, illetve származékainak az előállítása céljából emberi beavatkozás útján alakítottak.

Az olyan kultúrákban termesztett agarfatermelő taxonokhoz tartozó fákat, mint:

a) a kert (magán vagy kollektív);

b) az állami, magán vagy kollektív, akár monokultúrás, akár vegyes fajösszetételű ültetvény,

mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni az (1) bekezdésnek megfelelően.

XIV. FEJEZET

SZEMÉLYI ÉS HÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ INGÓSÁGOK

57. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségbe történő behozatala és ismételt behozatala

A 338/97/EK rendelet 4. cikke alól való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, beleértve a vadásztrófeákat, ha azok eleget tesznek az alábbi feltételek valamelyikének:

a) egy harmadik országból érkező utazók személyi poggyászában vannak; vagy

b) egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országból a Közösségbe helyezi át a lakóhelyét; vagy

c) egy utazó által elejtett és egy későbbi időpontban behozott vadásztrófeák.

A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe első alkalommal történő behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják egy exportengedély/re-export bizonyítvány eredeti példányát és annak egy másolatát.

A vámhatóságnak e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az eredeti példányt, és a lepecsételt másolatot vissza kell adnia a tulajdonosnak.

A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe történő ismételt behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják:

a) egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített "tulajdonos példányát" (2. űrlap); vagy

b) a (3) bekezdésben említett (re-)export dokumentum másolatát; vagy

c) arra vonatkozó bizonyítékot, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

A (3) és (4) bekezdésektől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek Közösségbe történő behozatala vagy ismételt behozatala esetében nem szükséges bemutatni a (re-)export dokumentumot vagy az importengedélyt:

a) tokfajok (Acipenseriformes spp.) a 66. cikk (6) bekezdésével összhangban egyedileg megjelölt tárolóedényben lévő kaviárja esetében személyenként maximum 125 g tömegig;

b) a Cactaceae fajokból készült ún. esőbotok esetében személyenként legfeljebb három darabig;

c) a Crocodylia fajok élettelen, megmunkált példányai esetében (a hús- és vadásztrófeák kivételével) személyenként legfeljebb négy darabig;

d) Strombus gigas csigaházak esetében személyenként legfeljebb három darabig;

e) Hippocampus fajok élettelen példányai esetében személyenként legfeljebb négy darabig;

f) Tridacnidae fajok kagylóhéjai esetében személyenként legfeljebb három darabig, és összesen legfeljebb három kg-ig, ahol a példány lehet egy érintetlen kagylóhéj vagy két egymáshoz tartozó fél;

g) agarfából (Aquilaria spp. vagy Gyrinops spp.) készült példányok, személyenként legfeljebb 1 kg faforgács, 24 ml olaj és két füzér vagy imafüzér (vagy két nyaklánc vagy karkötő) mennyiségig.

58. cikk

Személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségből történő kivitele és ismételt kivitele

A 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, ha azok:

a) egy harmadik országba utazó személyek személyi poggyászában vannak; vagy

b) egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országba helyezi át a lakóhelyét a Közösségből.

A 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait magában foglaló személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által történő ismételt kivitele esetében nem kell bemutatni a vámnál a re-export bizonyítványt, amennyiben az alábbiak egyikét bemutatják:

a) egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített "tulajdonos példánya" (2. űrlap); vagy

b) az e rendelet 57. cikk (3) bekezdésében meghatározott (re)-export bizonyítvány másolata; vagy

c) arra vonatkozó bizonyíték, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

Az előző albekezdés előírásai nem alkalmazandók a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé tartozó orrszarvúszarv vagy elefántcsont reexportjára; ezen példányok esetében a reexport-bizonyítványt kell bemutatni a vámhatóságnál.

58a. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok kereskedelmi célú felhasználása az Unióban

A 338/97/EK rendelet B. mellékletben felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai tekintetében valamely tagállam irányító hatósága csak a következő feltételekkel adhat engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére:

a) a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a példányt már legalább két évvel annak kereskedelmi célú felhasználhatósága előtt behozták az Unióba, és

b) a tagállam illetékes igazgatási hatósága igazolta, hogy a szóban forgó példány kereskedelmi célú importálására a 338/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor kerülhetett abban az időpontban, amikor azt az Unióba behozták.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az igazgatási hatóság írásos nyilatkozatot ad arról, hogy az adott példány kereskedelmi célokra felhasználható.

XV. FEJEZET

MENTESSÉGEK ÉS ELTÉRÉSEK

59. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alól az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti mentességek

60. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés a tudományos intézmények javára

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése tilalmai alól mentesség engedélyezhető az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció mellett, az igazgatási hatóság által elismert tudományos intézmények számára, bizonylat kiállításával az említett rendelet A. mellékletében felsorolt összes faj a gyűjteményükben megtalálható azon példányaira, amelyeket az alábbi célokból tartanak:

1. az érintett faj megőrzését szolgáló fogságban szaporítás vagy mesterséges szaporítás;

2. az érintett faj megőrzését illetve védelmét célzó kutatás vagy oktatás.

Az ilyen bizonylattal rendelkező példányok eladása kizárólag olyan tudományos intézményeknek történhet, amelyek ilyen bizonylattal rendelkeznek.

61. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli mentességek

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül a 8. cikk (1) bekezdésének az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok megvásárlására, eladásra való felajánlására vagy megszerzésére vonatkozó tilalom, valamint az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében leírt rendelkezés, miszerint ezen tilalmak alóli mentesség eseti alapon egy bizonylat kiadása révén biztosítható, nem alkalmazhatók, amennyiben az érintett példányok:

1. az e rendelet 48. cikkében előírt bizonylatok valamelyikének hatálya alá tartoznak, vagy

2. amelyekre az e rendelet 62. cikkében előírt általános mentességek valamelyike vonatkozik.

62. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli általános mentességek

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének azon rendelkezését, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének tilalmai alóli mentességek egy eseti alapon kiadott bizonylat révén biztosíthatók, nem kell alkalmazni és bizonylatra sincs szükség, amennyiben:

1. a X. mellékletben felsorolt fajok fogságban született, illetve szaporított példányai és azok hibridjei esetében, feltéve, hogy a megjegyzéssel ellátott fajok példányait e rendelet 66. cikkének (1) bekezdése szerint megjelölték;

2. növényfajok mesterségesen szaporított példányai esetében;

3. olyan megmunkált példányok esetében, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták, az elefántcsontot tartalmazó példányok kivételével.

4. az A. mellékletben meghatározott, D eredetkódú Crocodilya fajok nem élő példányai esetében, feltéve, hogy azokat e rendelettel összhangban megjelölték vagy egyéb módon azonosították;

5. a D eredetkódú Acipenser brevirostrum és hibridjei kaviárja esetében, feltéve, hogy azt e rendelettel összhangban megjelölt tárolóedényben tárolják.

63. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint előzetesen kiadott bizonylatok

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjának céljából bármely tagállam az igazgatási hatóság által e célra jóváhagyott tenyésztők számára készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat, feltéve, hogy azok tenyésztési nyilvántartást vezetnek, amelyet kérésre be kell mutatniuk az illetékes igazgatási hatóságnak.

Ezeknek a bizonylatoknak a 20. rovatban tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot:

"A bizonylat csak a következő taxon/taxonok esetében érvényes:........."

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) és h) pontjának céljából bármely tagállam készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat az igazgatási hatóság által jóváhagyott személyek számára, élettelen fogságban szaporított pédányok és/vagy a Közösségen belül a vadonból korábban legálisan befogott/gyűjtött, élettelen példányok ezen bizonylatok alapján történő eladása céljára, feltéve hogy az ilyen személy:

a) nyilvántartást vezet, amelyet kérésre bemutat az illetékes igazgatási hatóságnak és amely tartalmazza az eladott példányok/fajok adatait, az elhullás okát (ha ismert), azon személyeket, akiktől az egyedeket megszerezték és azokat, akiknek eladták;

b) benyújt egy éves jelentést az illetékes igazgatási hatóságnak, amely tartalmazza az adott év eladási adatait, a példányok típusát és számát, az adott fajokat és a példányok beszerzésének módját.

XVI. FEJEZET

JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK

64. cikk

Az egyedek megjelölése behozatal és a Közösségen belüli kereskedelmi tevékenység céljából

A következő példányokra importengedély csak akkor adható ki, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak azt, hogy a 66. cikk (6) bekezdése szerint egyedileg megjelölt egyedek:

a) olyan fogságban szaporítási programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

b) olyan fogságban történő felnevelési programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

c) az Egyezmény I. függelékében felsorolt valamely faj populációjából származó példányok, amelyekre vonatkozóan az Egyezmény részes feleinek konferenciája export kvótát hagyott jóvá;

d) az afrikai elefánt nyers agyarai és annak levágott darabjai, amelyek mind 20 cm-esek vagy annál hosszabbak és 1 kg-osak vagy annál nagyobb tömegűek;

e) a Közösségbe exportált nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök, hastábla, farok, torok, láb, hátcsík és egyéb részek és a Közösségbe ismételten exportált teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és hastáblák;

f) a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesek, amelyek egy utazó élőállat-kiállításhoz tartoznak;

g) az Acipenseriformes fajok kaviárjának tárolására szolgáló bármilyen edény (konzervdobozok, üvegek vagy dobozok, amelyek közvetlenül ilyen kaviárt tartalmaznak).

65. cikk

Az egyedek megjelölése kivitel vagy ismételt kivitel céljából

66. cikk

Jelölési módszerek

A 33. cikk (1) bekezdését, a 40. cikk (1) bekezdését, a 48. cikk (2) bekezdését, az 59. cikk (5) bekezdését és a 65. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az illetékes igazgatási hatóság számára bizonyított, hogy a vonatkozó bizonylat kiadásakor az érintett példányok fizikai tulajdonságai nem teszik lehetővé semmilyen jelölési módszer biztonságos alkalmazását.

Amennyiben e körülmény áll fenn, akkor az érintett igazgatási hatóságnak egy tranzakcióspecifikus bizonylatot kell kiadnia, és be kell jegyeznie ezt a bizonyítvány 20. rovatába, vagy ha egy későbbi időpontban egy jelölési módszer biztonságosan alkalmazható, akkor bele kell írnia a bizonylatba a megfelelő kikötéseket.

Az e bekezdés hatálya alá tartozó élő példányokra vonatkozóan nem adhatók ki egyedspecifikus bizonylatok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok.

Az eredeti tároló edény nem tartalmazhat keverve különböző Acipenseriformes fajoktól származó kaviárt, kivéve sajtolt kaviár esetében (azaz, amennyiben a kaviár nem egy jobb minőségű kaviár feldolgozása és elkészítése után megmaradt, tokfajok és lapátorrútok-félék nem megtermékenyített ikrájából (halikra) áll).

Az engedélyezett feldolgozó és (át)csomagoló üzemeknek megfelelő nyilvántartást kell vezetniük az importált, exportált, re-exportált helyben előállított vagy tárolt kaviár mennyiségéről. Ezt a nyilvántartást az adott tagállam igazgatási hatósága számára ellenőrzés céljából elérhetővé kell tenni.

Az adott igazgatási hatóságnak az összes ilyen feldolgozó vagy átcsomagoló üzem számára ki kell adnia egy egyedi azonosító kódot.

Az ezzel a bekezdéssel összhangban engedélyezett üzemek listájáról, valamint annak minden változtatásáról értesíteni kell az egyezmény titkárságát és a Bizottságot.

E bekezdés alkalmazásában a feldolgozó üzemekbe bele kell érteni a kaviárt előállító akvakultúrákat.

A fogságban született, illetve szaporított, valamint az ellenőrzött környezetben született más madarakat varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel kell megjelölni.

A varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű egy folytonos kört képező gyűrűt vagy szalagot jelent, amelyen nincs semmilyen megszakítás vagy illesztés, amelyet semmilyen módon nem változtattak meg, amely olyan méretű, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlődött, miután ezt a gyűrűt a madár életének első napjaiban felhelyezték, valamint amely gyűrűt kereskedelmileg erre a célra gyártottak.

67. cikk

Humánus jelölési módszerek

Amennyiben a Közösség területén az élő állatok megjelölése megköveteli egy függőcímke, szalag, gyűrű vagy egyéb eszköz felhelyezését, az állat testrészének megjelölését vagy a mikrochip transzponder beültetését, akkor ezt a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellő figyelemmel kell végrehajtani.

68. cikk

A jelölési módszerek kölcsönös elismerése

XVII. FEJEZET

JELENTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

69. cikk

A behozatalra, kivitelre és ismételt kivitelre, valamint a végrehajtásra vonatkozó jelentések.

A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a Közösségbe történő behozatalra és az onnan történő kivitelre és ismételt kivitelre vonatkozóan az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján, függetlenül a behozatal vagy az (ismételt) kivitel tényleges helyétől.

A tagállamoknak a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban az adott naptári évre vonatkozóan az e cikk (4) bekezdésében meghatározott időrend szerint az említett rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozóan közölniük kell ezt az információt a Bizottsággal számítógépes formában és az Egyezmény Titkársága által a CITES éves jelentések elkészítéséhez és benyújtásához kiadott útmutató alapján.

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást két külön részben kell benyújtani:

a) egyrészt az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről,

b) másrészről a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt egyéb fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről, valamint az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történt behozataláról.

A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása és végrehajtatása érdekében hozott jogszabályi és adminisztratív intézkedésekre vonatkozó adatokat.

Ezenkívül a tagállamoknak jelentést kell készíteniük a következőkről:

a) az e rendelet 18. és 19. cikk szerint nyilvántartott személyekről és testületekről;

b) az e rendelet 60. cikk szerint regisztrált tudományos intézményekről;

c) az e rendelet 63. cikk szerint jóváhagyott tenyésztőkről;

d) az e rendelet 66. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett kaviár-újracsomagoló üzemekről;

e) az e rendelet 17. cikk szerint a növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználásáról;

f) azokról az esetekről, amelyekben a rendelet 15. cikkével összhangban visszamenőlegesen adtak ki exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt.

Az (5) bekezdés második albekezdésében említett információkat, amennyiben azok nem szerepelnek a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti közleményben vagy a 66. cikk (7) bekezdése szerinti értesítésben, digitális formában kell benyújtani a 15. cikk (4) bekezdéséneke c) pontja szerinti közleménnyel együtt.

70. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékleteinek módosításai

A 338/97/EK rendeletnek az említett rendelet 15. cikkének (5) bekezdése szerint történő módosításainak elkészítésére tekintettel a tagállamoknak az említett rendelet mellékleteiben felsorolt fajokra és a felsorolásra esetleg alkalmas fajokra vonatkozóan továbbítaniuk kell az összes lényeges tájékoztatást a következőkre vonatkozóan:

a) a fajok biológiai és kereskedelmi helyzetéről;

b) azon felhasználási módokról, amelyek e fajok példányait érintik; és

c) a kereskedelemben lévő példányok ellenőrzési módszereiről.

XVIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. cikk

Az importengedélyek iránti kérelmek korlátozások megállapítását követő elutasítása

Kivéve ha e rendelet másképp rendelkezik, az (1) bekezdésben említett tilalmak nem vonatkoznak az alábbi példányokra:

a) az 54. és 55. cikkek szerint fogságban született, illetve szaporított vagy az 56. cikk szerint mesterségesen szaporított példányok;

b) a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) vagy g) pontjában meghatározott célokból behozandó példányokra;

c) azon élő vagy élettelen példányokra, amelyek a Közösségbe beköltöző személyek háztartási tulajdonát képezik.

72. cikk

Átmeneti intézkedések

73. cikk

A végrehajtási rendelkezések bejelentése

Valamennyi tagállam közli a Bizottsággal és az Egyezmény Titkárságával azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása érdekében fogad el, valamint az e rendelkezések végrehajtására és hatályba léptetésére használt valamennyi jogi eszközt és meghozott intézkedést. A Bizottságnak továbbítja ezen információt a többi tagállam részére.

74. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1808/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat az erre a rendeletre vonatkozó hivatkozásoknak kell tekinteni és a XII. mellékletben megadott korrelációs táblázat szerint kell értelmezni.

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszonegyedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölések

MegnevezésKereskedelmi betűkódPreferált mértékegységAlternatív mértékegységMagyarázó jegyzet
szilaBALkgdarabszámbálnacsont
kéregBARkgfakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)
testBODdarabszámkgelpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.
csontBONkgdarabszámcsontok, beleértve az állkapcsokat
calipeeCALkgcalipee vagy calipash (teknősporc leveshez)
teknőspáncélCAPdarabszámkga teknősfajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai
faragványCARkgdarabszámaz elefántcsonttól, csonttól vagy szarvtól eltérő faragott termékek – például korall és fa (beleértve a kézműves termékeket).
Megjegyzés: az elefántcsont-faragványokat ilyenként kell megjelölni (lásd alább – „IVC”). Emellett azoknak a fajoknak az esetében, amelyekből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont), a kereskedelmi betűkódnak tájékoztatást kell nyújtania a kereskedés tárgyát képező termék típusáról (pl. csont faragvány „BOC” vagy szarv faragvány – „HOC”), amennyiben ez lehetséges.
faragvány – csontBOCkgdarabszámcsont faragvány
faragvány – szarvHOCkgdarabszámszarv faragvány
faragvány – elefántcsontIVCkgdarabszámelefántcsont faragványok, beleértve például a kisebb méretű megmunkált elefántcsont cikkeket (késmarkolatok, sakk-készletek, dominójáték-készletek stb.). Megjegyzés: az egész megmunkált agyarat agyarként kell megjelölni (lásd alább: „TUS”). A faragott elefántcsontból készült ékszereket „ékszer – elefántcsont” jelöléssel kell ellátni (lásd alább: IJW).
kaviárCAVkgtokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes
faforgácsCHPkgfaforgács, különösen az Aquilaria, a Gyrinops és a Pterocarpus santalinus fajokból
karomCLAdarabszámkgkarmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok” általában pikkelyek, nem valódi karmok)
ruhaanyagCLOm2kgruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával
korall (nyers)CORdarabszámkgnyers vagy nem megmunkált korall és korallkő (beleértve az élőköveket és a szubsztrátot) [a konferencia 11.10. állásfoglalásában (Rev. CoP15) található meghatározás szerint]. A korallköveket „Scleractinia spp.” jelöléssel kell feljegyezni.
Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják.
Az élőkövet (nedvesen dobozokban szállítva) kg szerint kell feljegyezni; a korallszubsztrátot darabszámban kell feljegyezni (mivel ezeket vízben szállítják, olyan szubsztrátként, amelyre nem CITES korallok kapaszkodnak).
kozmetikumokCOSgmlBármely olyan termék vagy termékek olyan keveréke, amelyet kizárólag a test külső részén (pl. bőr, haj, körmök, nemi szervek, ajkak vagy fogak vagy a szájüreg nyálkahártyája) tisztálkodás, illatosítás, a kinézet megváltoztatása vagy védelem céljából alkalmaznak. Kozmetikumok közé többek között a következő termékek tartozhatnak: smink, parfüm, testápoló krém, körömlakk, hajszínezők, szappan, sampon, borotvakrém, dezodor, fényvédő termékek, fogkrém. A mennyiségnek a termékben megtalálható, CITES-listán szereplő fajok számát kell tükröznie
növényi kultúraCULedények stb. darabszámamesterségesen szaporított növények kultúrái
származékok;DERkg/lszármazékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)
szárított növényekDPLdarabszámszárított növények – pl. herbáriumi példányok
fülEARdarabszámfülek – általában elefántfülek
tojásEGGdarabszámkgelpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)
tojás (élő)EGLdarabszámkgélő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is
tojáshéjESHg/kgnyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével
kivonatEXTkglkivonat – általában növényi kivonatok
tollFEAkg/szárnyak darabszámadarabszámtollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát
rostFIBkgmrostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is
úszóFINkghalak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei (beleértve az uszonyokat is)
halivadékokFIGkgdarabszámHalak élő fiatal példányai akvarisztikai, akvakultúrás, halnevelési, fogyasztási vagy haltelepítési célból, ideértve a legfeljebb 12 cm hosszú élő angolnákat (Anguilla anguilla) is.
virágFLOkgvirág
virágtartóFPTdarabszámnövényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)
békacombokLEGkgbékacombok
gyümölcsFRUkggyümölcs
lábFOOdarabszámlábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak
szőrméből készült termékek (nagy méretű)FPLdarabszámszőrméből készült nagy méretű termékek – pl. medve- vagy hiúz szőrméből készült takarók vagy szőrméből készült egyéb nagy méretű termékek.
szőrméből készült termékek (kis méretű)FPSdarabszámszőrméből készült kis méretű termékek, beleértve a kézitáskákat, kulcsdíszeket, pénztárcákat, párnákat, szegélyeket stb.
epeGALkgepe
epehólyagGABdarabszámkgepehólyag
ruházatGARdarabszámruhadarabok – beleértve a kesztyűket és kalapokat, a cipők kivételével. Ide tartoznak a ruhadarabok szegélyei és díszítései is
nemi szervekGENkgdarabszámkasztrátumok és szárított péniszek
kopoltyúlemezekGILdarabszámkopoltyúlemezek (pl. cápa)
oltott törzsekGRSdarabszámoltott törzsek (a ráoltások nélkül)
szőrHAIkggszőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt
szőrből készült termékekHAPdarabszámgszőrből készült termékek (pl. elefántszőr karkötők)
szarvHORdarabszámkgszarvak – beleértve az agancsokat is
ékszerJWLdarabszámgékszerek – beleértve az elefántcsonttól eltérő anyagból (pl. fából, korallból stb.) készült karkötőket, nyakláncokat és egyéb tételeket
ékszer – elefántcsontIJWdarabszámgelefántcsontból készült ékszerek
bőrből készült termék (nagy méretű)LPLdarabszámnagy méretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák
bőrből készült termék (kis méretű)LPSdarabszámkis méretű, bőrből készített termékek – pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak és szegélyek
élő példányokLIVdarabszámkgélő állatok és növények
levélLVSkgdarabszámlevelek
rönkfaLOGm3az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni
húsMEAkghús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd: „test”), a friss vagy nem feldolgozott húst és a feldolgozott húst (pl. füstölt, nyers, szárított, fagyasztott vagy konzerv)
gyógyszerMEDkg/lgyógyszer
pézsmaMUSgpézsma
olajOILkglolaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok
gyöngyPRLdarabszámgyöngy (pl. a Strombus gigas esetében)
zongorabillentyűKEYdarabszámelefántcsontból készült zongorabillentyűk (pl. egy szabványos zongora 52 elefántcsont zongorabillentyűt tartalmazhat)
darab – csontBOPkgfeldolgozatlan csontdarabok
darab – szarvHOPkgfeldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket
darab – elefántcsontIVPkgfeldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket
táblaPLAm2szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült szőnyegeket
rétegelt lemezPLYm2m3három vagy több falemezből álló anyag; a falemezeket egymáshoz ragasztják és préselik, általában úgy, hogy az egymást követő rétegek erezetei szöget zárjanak be egymással
porPOWkgpor
bábPUPdarabszámlepkebáb
gyökérROOdarabszámkggyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók
Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.
szőnyegRUGdarabszámszőnyegek
fűrészhal csőrROSdarabszámkgfűrészhal csőr
felfűrészelt faSAWm3hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni
pikkelySCAkgpikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye
magSEEkgmagok
héjSHEdarabszámkgpuhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja
oldalSIDdarabszámbőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr”)
csontvázSKEdarabszámnagyjából teljes csontvázak
bőrSKIdarabszámnagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét, illetve a test pikkelyes vagy pikkely nélküli külső borítékát
bőrdarabSKPkgbőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy cserzett bőröket
koponyaSKUdarabszámkoponyák
levesSOUkglleves – pl. teknősből
példány (tudományos)SPEkg/l/ml/darabszámtudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat, tartósított múzeumi példányokat stb.
szárSTEdarabszámkgnövényi szárak
Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.
úszóhólyagSWIkghidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is
farokTAIdarabszámkgfarkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára), beleértve a cetfélék farokuszonyait is
fogTEEdarabszámkgfogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak
szálfaTIMm3kgnyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével
trófeaTROdarabszámtrófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD” kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI” kóddal kell jelölni. Amennyiben az „egész alakos preparátumokkal”, „fejpreparátumokkal” és „félalakos preparátumokkal” való kereskedés keretében ezeket a tételeket ugyanazon állat bármilyen megfelelő részével együtt ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor ezeket az „1 TRO” kóddal kell jelölni
ormányTRUdarabszámkgelefántormány. Megjegyzés: Amennyiben egy elefánt ormányt az ugyanazon állathoz tartozó trófeatételekkel együtt egy vadásztrófea részeként ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor a „TRO” kóddal kell jelölni.
agyarTUSdarabszámkgnagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem
furnérlemezek
— radiál furnérVENm3kgegyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére
— felvágott furnérVENm2kg
viaszWAXkgViasz
fatermékWPRdarabszámkggyártott fatermékek, beleértve a fából készült késztermékeket, mint a bútorokat és a hangszereket.

A mértékegységek jelmagyarázata

MértékegységMértékegység jelölése
grammg
kilogrammkg
literl
köbcentimétercm3
milliliterml
méterm
négyzetméterm2
köbméterm3
példányok darabszámadarabszám

Megjegyzés: ha semmilyen mértékegység nincs feltüntetve, akkor a mértékegységet darabszámnak fogják tekinteni (pl. az élő állatok száma).

VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

ÁLLATFAJOK

Érintett taxonRendszertani hivatkozás
EMLŐSÖK
Valamennyi EMLŐS taxon,
— kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii és
— az alábbiakban szereplő különböző emlősrendekben felsorolt taxonok kivételével
Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
PÁROSUJJÚ PATÁSOKTülkösszarvúakOvis fajokValdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
TevefélékLama guanicoeWilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
RAGADOZÓKMacskafélékFelidae fajokKitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.
CETFÉLÉKBarázdásbálna-félékBalaenoptera omuraiWada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281.
DelfinfélékOrcaella heinsohniBeasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005) Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365–400.
DelfinfélékSotalia fluviatilis
Sotalia guianensis
Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358–386.
DelfinfélékSousa plumbea
Sousa sahulensis
Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494–1541.
DelfinfélékTursiops australisCharlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.
Amazonasi folyamidelfin-félékInia araguaiaensisHrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1–12.
DisznódelfinfélékNeophocaena asiaeorientalisJefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3–16.
ÁmbráscetfélékPhyseter macrocephalusRice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
Gangeszi folyamidelfin-félékPlatanista gangeticaRice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
CsőröscetfélékMesoplodon hotaulaDalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081–1108.
FŐEMLŐSŐKPókmajomfélékAteles geoffroyiRylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. A következő kiadványban: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.
ÉjimajomfélékAotus jorgehernandeziDefler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70.
CsuklyásmajomfélékCallithrix manicorensisGarbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529–546., (a Mico marcai és a Mico manicorensis vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Callithrix manicorensis fajnak vannak tekintve)
CsuklyásmajomfélékCebus flaviusOliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16.
CsuklyásmajomfélékMico rondoniFerrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693–714.
CsuklyásmajomfélékSaguinus ursulusGregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172–182.
CsuklyásmajomfélékSaimiri collinsiMerces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426–435.
CerkóffélékCercopithecus lomamiensisHart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.
CerkóffélékMacaca munzalaSinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
CerkóffélékRhinopithecus strykeriGeismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96–107.
CerkóffélékRungwecebus kipunjiDavenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378–1381.
CerkóffélékTrachypithecus villosusBrandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97–163.
CerkóffélékCheirogaleus lavasoensisThiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593–609.
CerkóffélékMicrocebus gerpiRadespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157–170.
CerkóffélékMicrocebus marohita
Microcebus tanosi
Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455–469.
GibbonfélékNomascus annamensisVan Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.
LajhármakifélékNycticebus kayanMunds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46–56.
SátánmajomfélékCacajao melanocephalus
Cacajao oukary
Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353–370.
SátánmajomfélékCallicebus aureipalatiiWallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29–39.
SátánmajomfélékCallicebus caquetensisDefler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1–9.
SátánmajomfélékCallicebus vieiraGualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261–279.
SátánmajomfélékCallicebus miltoniDalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 54: 457–472.
SátánmajomfélékPithecia cazuzai
Pithecia chrysocephala
Pithecia hirsuta
Pithecia inusta
Pithecia isabela
Pithecia milleri
Pithecia mittermeieri
Pithecia napensis
Pithecia pissinattii
Pithecia rylandsi
Pithecia vanzolinii
Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1–163.
KoboldmakifélékTarsius lariangMerker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465–485.
KoboldmakifélékTarsius tumparaShekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55–64.
ORMÁNYOSOKElefántfélékLoxodonta africanaWilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
MÓKUS–CICKÁNYOKMókuscickányfélékTupaia everettiRoberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358–372.
MókuscickányfélékTupaia palawanensisSargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111–123.
MADARAK
Madárrendek és -családok neveiMorony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.
Valamennyi madárfaj – az alábbiakban megjelölt taxonok kivételével, valamint a Lophura imperialis és a Lophura hatinhensis esetében, amelyeknek a példányait az L. edwardsi példányaiként kell kezelniDickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm).
valamint
Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
SARLÓSFECSKE–ALAKÚAKKolibrifélékChlorostilbon lucidusPacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.
KolibrifélékEriocnemis isabellaeCortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18: 161–170.
KolibrifélékPhaethornis aethopygaPiacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk, 126: 604–612.
SÓLYOM–ALAKÚAKVágómadárfélékAquila hastataParry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665–675.
VágómadárfélékButeo socotraensisPorter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 130 (2): 116–131.
SólyomfélékMicrastur mintoniWhittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421–445.
ÉNEKESMADÁR–ALAKÚAKLégykapófélékGarrulax taewanusCollar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85–112.
PAPAGÁJ–ALAKÚAKKakadufélékCacatua goffinianaRoselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196.
LórifélékTrichoglossus haematodusCollar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
PapagájfélékAratinga maculataNemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1–16.,
PapagájfélékForpus modestusPacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 126: 242–244.
PapagájfélékPionopsitta aurantiocephalaGaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815–819.
PapagájfélékPoicephalus robustus
Poicephalus fuscicollis
Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
PapagájfélékPsittacula intermediaCollar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
PapagájfélékPyrrhura griseipectusOlmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77–83.
PapagájfélékPyrrhura parvifronsArndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278–286.
BAGOLY–ALAKÚAKBagolyfélékGlaucidium mooreorumda Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123–130.
BagolyfélékNinox burhaniIndrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171.
BagolyfélékOtus thilohoffmanniWarakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85–105.
HÜLLŐK
KROKODILOK ÉS FELEMÁS–GYÍKOKKrokodilok és felemásgyíkok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelWermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
KrokodilfélékCrocodylus johnstoniTucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432–434.
HidasgyíkfélékSphenodon fajokHay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063–1081.
GYÍKOKA gyíkok alrendjébe tartozó családok körülhatárolásáraPough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
AgámafélékSaara fajok
Uromastyx fajok
Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1–2): 55–99.
LábatlangyíkfélékAbronia fajokUETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35. 2. mellékletét https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
KaméleonfélékChamaeleonidae fajokGlaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167–246.
Tobzosfarkúgyík-félékTobzosfarkú-gyík fajok, az alább megjelölt taxon kivételévelStanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53–70.
Tobzosfarkúgyík-félékCordylus marunguensisGreenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14–39.
GekkófélékCnemaspis psychedelicaGrismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58.
GekkófélékDactylonemis fajok
Hoplodactylus fajok
Mokopirirakau fajok
Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.
GekkófélékLygodactylus williamsiFajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
GekkófélékNactus serpensinsulaKluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465–475.
GekkófélékNaultinus fajokNielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.
GekkófélékParoedura masobeNussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43–49.
GekkófélékPhelsuma fajok
Rhoptropella fajok
Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167–246.
GekkófélékToropuku fajok
Tukutuku fajok
Woodworthia fajok
Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.
GekkófélékUroplatus fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelRaxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. A következő kiadványban: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago.
GekkófélékUroplatus finiavanaRatsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39–57.
GekkófélékUroplatus giganteusGlaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129–144.
GekkófélékUroplatus pietschmanniBöhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129–138.
GekkófélékUroplatus sameitiRaxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.,
LeguánfélékLeguán fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelHollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. A következő kiadványban: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).
LeguánfélékBrachylophus bulabulaKeogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413–3426.
LeguánfélékConolophus marthaeGentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1–10.
LeguánfélékCtenosaura fajokIguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). A következő kiadványban: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C.R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
LeguánfélékCyclura lewisiBurton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198–203.
LeguánfélékPhrynosoma blainvillii
Phrynosoma cerroense
Phrynosoma wigginsi
Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.
SüketgyíkfélékSüketgyík fajokUETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Családra, nemzetségre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia; és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TejufélékTeju fajokHarvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.
VaránuszfélékVaránusz fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelBöhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1–43.,
valamint
Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127–136.
VaránuszfélékVaranus bangonorum
Varanus dalubhasa
Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.
VaránuszfélékVaranus hamersleyensisMaryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158.
VaránuszfélékVaranus nesteroviBöhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41–52.
VaránuszfélékVaranus samarensisKoch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54.
VaránuszfélékVaranus sparnusDoughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.
KÍGYÓKÚjvilágipiton-félék Pitonfélék
Boafélék
Mautitiusiboa-félék
Földiboa-félék
Viperafélék
kivéve az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,nemzetségnevek megtartását,
az Epicrates maurus érvényes fajként való elismerését,
illetve kivéve az alábbiakban szereplő fajokat
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists’ League).
BoafélékCandoia paulsoni
Candoia superciliosa
Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283–315.
BoafélékCorallus batesiiHenderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572–582.
BoafélékEpicrates crassus
Epicrates assisi
Epicrates alvarezi
Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1–30.
BoafélékEryx borriiLanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67–136.
BoafélékEunectes beniensisDirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.
SiklófélékXenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleriVogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1–60.
MérgessiklófélékMicrurus ruatanusMcCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.
MérgessiklófélékNaja atra
Naja kaouthia
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339–406.
MérgessiklófélékNaja mandalayensisSlowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257–270.
MérgessiklófélékNaja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana
Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339–406.
PitonfélékLeiopython bennettorum
Leiopython biakensis
Leiopython fredparkeri
Leiopython huonensis
Leiopython hoserae
Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667.
PitonfélékMorelia clastolepis
Morelia kinghorni
Morelia nauta
Morelia tracyae
Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139–185.
PitonfélékPython bivittatusJacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5–16.
PitonfélékPython breitensteini
Python brongersmai
Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129.
PitonfélékPython kyaiktiyoZug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112–136.
PitonfélékPython natalensisBroadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31–32.
FöldiboafélékFöldiboa fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelHedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83–90.
FöldiboafélékTropidophis celiaeHedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376–381.
FöldiboafélékTropidophis grapiunaCurcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.
FöldiboafélékTropidophis hendersoniHedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36: 157–161.
FöldiboafélékTropidophis morenoiHedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615–617.
FöldiboafélékTropidophis preciosusCurcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.
FöldiboafélékTropidophis spiritusHedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436–441.
FöldiboafélékTropidophis xanthogasterDomínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432.
ViperafélékAtheris desaixi
Bitis worthingtoni
UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TEKNŐSÖKTeknős rendnevekWermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
Faj- és családnevek – kivéve a Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata nevek megtartását és kivéve az alábbiakban felsorolt taxonokatFritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [a függelékei nélkül]
Mocsáriteknős-félékGraptemys pearlensisEnnen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98–113.
FölditeknősfélékBatagur affinisPraschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61–68.
FölditeknősfélékBatagur borneoensis
Batagur dhongoka
Batagur kachuga
Batagur trivittata
Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429–442.
FölditeknősfélékCuora bourreti
Cuora picturata
Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
FölditeknősfélékCyclemys enigmatica
Cyclemys fusca
Cyclemys gemeli
Cyclemys oldhamii
Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367–390.
FölditeknősfélékMauremys reevesiiBarth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213–221.
Szárazfölditeknős-félékCentrochelys sulcataTurtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Szárazfölditeknős-félékChelonoidis carbonarius
Chelonoidis denticulatus
Chelonoidis niger
Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393–394.
Szárazfölditeknős-félékGopherus morafkaiMurphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39–71.
Szárazfölditeknős-félékHomopus solusBranch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1–21.
Szárazfölditeknős-félékKinixys nogueyi
Kinixys zombensis
Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.
Lágyhéjúteknős-félékLissemys ceylonensisPraschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147–160.
Lágyhéjúteknős-félékNilssonia gangeticus
Nilssonia hurum
Nilssonia leithii
Nilssonia nigricans
Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36: 301–310.
KÉTÉLTŰEK
Kétéltű fajok az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelFrost, D. R. (ed.) (2015). A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt kétéltűek rendszertani ellenőrző listája. Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) 2015. májusi 6.0 verzió, a CITES állatokkal foglalkozó bizottsága nevezéktani szakértőjének kiegészítő megjegyzéseivel. Lásd a CoP17 Doc. 81.1 5. mellékletét:
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
Békák: Szűkszájúbéka-félék:
Dyscophus fajok és a Scaphiophryne fajok;
Telmatobiidae család:
Telmatobius culeus; és a farkos kétéltűek: Szalamandrafélék:
Paramesotriton hongkongensis
FROST, D. R. (ed.) (2017). Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, 6.0 verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 3. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
CÁPÁK ÉS RÁJÁK, VALÓDI SUGARASÚSZÓJÚAK, BOJTOSÚSZÓJÚ HALAK ÉS TÜDŐSHALAK
Valamennyi halfaj, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelEschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). A CITES-egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt halfajok (cápák és ráják, valódi sugarasúszójúak, bojtosúszójú halak és tüdőshalak, a Hippocampus nemzetség kivételével) rendszertani ellenőrző listája. A következő kiadványból származó információk: Catalog of Fishes, an online reference, 2015. február 3-án aktualizált verzió. Lásd a CoP17 Doc.81.1 6. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
Cápák és ráják: Kékcápaalakúak: Kékcápafélék: Carcharhinus falciformis; Heringcápa-alakúak: Rókacápafélék: Alopias fajok;
Rájaalakúak: Sasrájafélék: Mobula fajok;
Folyamirája-félék: Potamotrygon fajok;
Valódi sugarasúszójúak:
Sügéralakúak: Pomacanthidae család: Holacanthus clarionensis
ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). A következő kiadványból származó információk: Catalog of Fishes, Genera, Species, References, an online reference, 2017. április 28-i verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 4. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
TŰHAL–ALAKÚAKTűhalfélékHippocampus fajokLourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1–066.
PÓKSZABÁSÚAK
PÓKOKMadárpókfélékAphonopelma albiceps
Aphonopelma pallidum
Brachypelma fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével
Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Az információk a következő kiadványból származnak: The World Spider Catalog, an online reference, 2006. április 7-i 6.5 verzió. [Megtekinthető a következő internetcímen: http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
MadárpókfélékBrachypelma ruhnaui és a Brachypelma albiceps vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Aphonopelma albiceps fajnak vannak tekintvePlatnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
MadárpókfélékBrachypelma kahlenbergiRudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26–30.
SKORPIÓKSkorpiófélékPandinus fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételévelLourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133–143.
SkorpiófélékPandinus camerounensis
Pandinus roeseli
Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139–151.
ROVAROK
BOGARAKSzarvasbogárfélékColophon fajokBartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347–352.
LEPKÉKPillangófélékAchillides fajok [csak a Fülöp-szigeteki fajok]Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. A következő kiadványban: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
PillangófélékOrnithoptera fajok
Trogonoptera fajok
Troides fajok
Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
PIÓCÁK
SIMA PIÓCÁKOrvospióca-félékHirudo medicinalis
Hirudo verbana
Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6
KAGYLÓK
VENEROIDATridacnidaeTridacna ningalooPenny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201–211.
TridacnidaeTridacna noaeSu, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124–135.
FEJLÁBÚAK
HajóspolipfélékHajóspolip fajokCsaládra, nemzetségre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia. Lásd az AC29 Doc.35 5. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
KORALLOK ÉS HIDRA–ÁLLATOKA CITES-egyezményben felsorolt valamennyi fajA CITES-egyezményben felsorolt korallfajok rendszertani ellenőrző listája, az UNEP-WCMC 2012 által összeállított információk alapján

NÖVÉNYEK

Érintett taxonRendszertani hivatkozás
AMARILLISZFÉLÉK, KANKALINFÉLÉKCyclamen, Galanthus és SternbergiaDavis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), mely iránymutatásul szolgál a Cyclamen a Galanthus és a Sternbergia fajok nevére való hivatkozáskor
METÉNGFÉLÉKPachypodium fajokCITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.
Hoodia fajokPlants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a Hoodia fajok nevére való hivatkozáskor.
KAKTUSZFÉLÉKValamennyi kaktuszféleCITES Cactaceae Checklist third edition (2016, compiled by D. Hunt), mely iránymutatásul szolgál a kaktuszfélék családjába tartozó fajok nevére való hivatkozáskor, valamint A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018) kiegészítései és frissítései. Az ellenőrző lista és annak kiegészítései megtalálhatók a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: goo.gl/M26yL8.
CIKÁSZFÉLÉK, STANGERCIKÁSZ–FÉLÉK ÉS BUNKÓSPÁLMA–FÉLÉKValamennyi cikászféle, stangercikászféle és bunkóspálmaféleThe World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mely iránymutatásul szolgál a cikászfélék, a stangercikászfélék és a bunkóspálmafélék fajok nevére való hivatkozáskor.
HÓPÁFRÁNYFÉLÉKAmerikai Dicksonia fajokDicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.
HARMATFŰFÉLÉK, KANCSÓKAFÉLÉK, KÜRTVIRÁGFÉLÉKDionaea, Nepenthes és Sarracenia.CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK), iránymutatásul a Dionaea, Nepenthes és Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.
ÉBENFAFÉLÉKDiospyros fajok – madagaszkári populációkThe genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely elérhető a katalógus weboldalán. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Diospyros fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17; az oldalra mutató hivatkozás: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17; valamint a pdf fájl letöltésére szolgáló hivatkozás: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
Csak tájékoztatásul: Az új nevek frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar online adatbázisban (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
KUTYATEJFÉLÉKSzukkulens Euphorbia fajokThe CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a szukkulens euphorbia fajok nevére való hivatkozáskor.
PILLANGÓS–VIRÁGÚAKDalbergia fajok – madagaszkári populációkA Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a CITES weboldalán az SC65 Inf. 21 hivatkozás alatt. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Dalbergia fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf
Csak tájékoztatásul: Az új nevek frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar online adatbázisban. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
PILLANGÓS–VIRÁGÚAKPaubrasilia echinataGagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae), iránymutatásul ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás megtalálható: https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, szabadon hozzáférhető, valamint további információk találhatók a taxonról az alábbi hivatkozás alatt: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
PILLANGÓS–VIRÁGÚAKPlatymiscium pleiostachyumBente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400 iránymutatásul szolgál ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás elérhető a következő internetcímen: https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Ez a hivatkozás szabadon hozzáférhető.
LILIOMFÉLÉKAloe fajokCITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.
ORCHIDEAFÉLÉKLaelia, Phalaenopsis, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995) és Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997), és Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia (4. kötet, 2006)CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) iránymutatásul a Cattleya (C. jongheanaesetében nem), Cypripedium, Laelia (Laelia jongheana/Cattleya jongheanaesetében nem), Phalaenopsis, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995) és Cymbidium, Dendrobium (D. cruentumesetében nem), Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997), és Aerangis (A. ellisiiesetében nem), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia (4. kötet, 2006.) fajok nevére való hivatkozáskor.
ORCHIDEAFÉLÉKPaphiopedilum fajok, Phragmipedium fajok, Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata és Renanthera imschootianaGovaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Ezt a hivatkozást kell iránymutatásként használni a következő fajok nevére való hivatkozáskor: Paphiopedilum fajok, Phragmipedium fajok, Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata és Renanthera imschootiana.
Ez a hivatkozás megtalálható a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: goo.gl/M26yL8”.
ORCHIDEAFÉLÉKBulbophyllum fajokCITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): A szerzők címe: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a Bulbophyllum fajok nevére való hivatkozáskor.
PÁLMAFÉLÉKDypsis decipiens és Dypsis decaryiProposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a US Fish & Wildlife Service weboldalán. Ez iránymutatásul szolgál a Dypsis decipiens és Dypsis decaryi fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.fws.gov/international/
TISZAFAFÉLÉKTaxus fajokWorld Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.
KIRÁLYDINNYEFÉLÉKGuaiacum fajokLista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a Guaiacum fajok nevére való hivatkozáskor.

IX. MELLÉKLET

1. Az 5. cikk 5. pontjának megfelelően, az engedélyekben és bizonyítványokban említett tranzakciók céljainak megjelölésére használatos kódok

B

Fogságban tenyésztett vagy mesterségesen szaporított példányok

E

Oktatási célú példányok

G

Botanikus kerti példányok

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Újratelepítés vagy vadonba visszatelepítés

P

Személyes célú felhasználás

Q

Utazó kiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;)

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

2. Az 5. cikk 6. pontjában az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok származási hely szerinti megjelölésére használatos kódok

W

Vadon befogott példányok

R

Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból fogságban tenyésztett, A. mellékletben szereplő állatok, valamint a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozattal összhangban kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, A. mellékletben szereplő növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok ( 4 )

O

Egyezmény előtti (4)

U

Származási hely ismeretlen (indokolni kell)

X

Egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok

Y

Segített termesztésből nyert olyan növénypéldányok, amelyek nem az 56. cikk szerinti "mesterségesen szaporított" példányok, ugyanakkor nem tekinthetők vadon gyűjtött példányoknak sem, mivel növénytermesztés céljából olyan környezetben szaporítják vagy ültetik őket, amelyet bizonyos fokú emberi beavatkozással hoztak létre

X. MELLÉKLET

A 62. CIKK 1. BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ÁLLATFAJOK

Madarak

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophorus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

XI. MELLÉKLET

A 18. cikkben említett biológiai minták típusai és felhasználásuk

Minta típusaMinta tipikus mennyiségeMinta felhasználás
vér és annak származtatott összetevőifolyékony minták esetében legfeljebb 5 ml vagy szárított vérminta mikroszkóp tárgylemezen, szűrőpapír vagy mintavételi tamponorvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is
belső szövetek (növényi vagy állati), rögzítettszövetek (5–25 mm3) rögzítőanyagban vagy szövettani tárgylemezen, a minta +/– 5 um rögzített szövetdarabot tartalmazzonszövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatok mikroorganizmusok és mérgek jelenlétének kimutatására; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis
belső szövetek (növényi vagy állati), fagyasztottszövetdarabok (5–25 mm3)orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis
belső szövetek (növényi vagy állati), friss (petesejtek, spermium és embriók kivételével)szövetdarabok (5–25 mm3)orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis
külső szövetek, beleértve a haj, bőr, tollak, pikkelyek, csont, tojáshéj, fogak, elefántcsont, szarv, levelek, kéreg, magok, gyümölcsük vagy virágokegyedi minták elefántcsont esetében rögzítőszerrel vagy anélkül: körülbelül 3 cm x 3 cm és 1 cm vagy annál kisebb vastagságú elefántcsont darabok, a vizsgálat módjától függően, a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények elleni nemzetközi konzorcium (ICCWC) által összeállított, az elefántcsont-mintavételhez és az elefántcsont laboratóriumi elemzéséhez kapcsolódó módszerekre és eljárásokra vonatkozó iránymutatásokkal (1) összhangban
orrszarvúszarv esetében: kis mennyiségű por/forgács jogosulatlan felnyitás ellen védett mintavételi tárolóba zárva, az orrszarvúk szarvából történő DNS-mintavételére vonatkozó eljárásnak (2) megfelelően
a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés; orvosbiológiai kutatás
szájüregből/kloákából/nyálkahártyáról/orrból/húgyutakból/végbélből származó vagy tamponmintakémcsőben mintavételi tamponra helyezett kis mennyiségű szövetdaraboka fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is; orvosbiológiai kutatás
sejtvonalak és szövetkultúráknincs meghatározott mintamennyiségorvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés
DNS vagy RNS (tisztított)legfeljebb 0,5 ml mennyiségű tisztított DNS vagy RNS egyedenkéntorvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis; kor elemzés
váladékok (nyál, méreg, tej, növényi váladékok)1–5 ml ampullákbanellenszérumok előállítása; orvosbiológiai kutatás; a fajok meghatározása; a földrajzi eredet meghatározása; nem meghatározása; egyedi azonosítás; származás vizsgálata; toxikológiai elemzés; betegségek vizsgálata/diagnózis, beleértve a szerológiai vizsgálatokat is; korelemzés
(1)
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf (2)
A Dél-Afrikai Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma: Az orrszarvúk szarvból történő DNS-mintavételre vonatkozó eljárás (Procedures for Rhino horn DNA Sampling).

XII. MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

Az 1808/2001/EK rendeletbenEbben a rendeletben
1. cikk a) és b) pont1. cikk 1. és 2. pont
1. cikk c) pont
1. cikk d)–f) pont1. cikk 3–5. pont
1. cikk 6–8. pont
2. cikk (1) és (2) bekezdés2. cikk (1) és (2) bekezdés
2. cikk (3) és (4) bekezdés
2. cikk (3) és (4) bekezdés2. cikk (5) és (6) bekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk (1) és (2) bekezdés4. cikk (1) és (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés a) és b) pont5. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pont
5. cikk (1) bekezdés 3. pont
4. cikk (3) bekezdés (c)–(e) pont5. cikk (1) bekezdés 4–6. pont
4. cikk (4) bekezdés6. cikk
4. cikk (5) bekezdés7. cikk
5. cikk8. cikk
6. cikk9. cikk
7. cikk (1) bekezdés10. cikk
7. cikk (2) bekezdés11. cikk
7. cikk (3) és (4) bekezdés12. cikk
8. cikk (1) bekezdés13. cikk
8. cikk (2) bekezdés14. cikk
8. cikk (3) bekezdés15. cikk (1) és (2) bekezdés
8. cikk (4) bekezdés15. cikk (3) és (4) bekezdés
8. cikk (5) bekezdés16. cikk
8. cikk (6) és (7) bekezdés17. cikk
18–19. cikk
9. cikk20. cikk
10. cikk21. cikk
11. cikk22. cikk
12. cikk23. cikk
13. cikk24. cikk
14. cikk25. cikk
15. cikk26. cikk
16. cikk27. cikk
17. cikk28. cikk
18. cikk29. cikk
30–44. cikk
19. cikk45. cikk
20. cikk (1) bekezdés46. cikk
20. cikk (2) bekezdés47. cikk
20. cikk (3) bekezdés a) és b) pont48. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
20. cikk (3) bekezdés c) pont
20. cikk (3) bekezdés d) és e) pont48. cikk (1) bekezdés c) és d) pont
20. cikk (4) bekezdés49. cikk
20. cikk (5)–(6) bekezdés50. cikk (1)–(2) bekezdés
21. cikk51. cikk
22. cikk52. cikk
23. cikk53. cikk
24. cikk54. cikk
25. cikk55. cikk
26. cikk56. cikk
27. cikk (1) bekezdés, valamint az első és második francia bekezdés és az azokat követő szöveg57. cikk (1) bekezdés a)–c) pont
27. cikk (2)–(4) bekezdés57. cikk (2)–(4) bekezdés
27. cikk (5) bekezdés a) és b) pont57. cikk (5) bekezdés a) és b) pont
57. cikk (5) bekezdés c) és d) pont
28. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdés58. cikk (1) bekezdés a)–b) pont
28. cikk (2) és (3) bekezdés58. cikk (2) és (3) bekezdés
28. cikk (4) bekezdés a) és (b) pont58. cikk (4) bekezdés
29. cikk59. cikk
30. cikk60. cikk
31. cikk61. cikk
32. cikk62. cikk
33. cikk63. cikk
34. cikk (1) bekezdés
34. cikk (2) bekezdés a)–f) pont64. cikk (1) bekezdés a)–f) pont
34. cikk (2) bekezdés g) és h) pont64. cikk (2) bekezdés
35. cikk (1) és (2) bekezdés65. cikk (1) és (2) bekezdés
35. cikk (3) bekezdés a) és b) pont65. cikk (3) bekezdés
65. cikk (4) bekezdés
36. cikk (1) bekezdés66. cikk (1)–(3) bekezdés
36. cikk (2) bekezdés66. cikk (4) bekezdés
36. cikk (3)–(4) bekezdés66. cikk (5)–(6) bekezdés
66. cikk (7) bekezdés
36. cikk (5) bekezdés66. cikk (8) bekezdés
37. cikk67. cikk
38. cikk68. cikk
39. cikk69. cikk
40. cikk70. cikk
41. cikk71. cikk
42. cikk74. cikk
43. cikk72. cikk
44. cikk73. cikk
45. cikk75. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet
IV. melléklet
III. mellékletV. melléklet
IV. mellékletVI. melléklet
V. mellékletVII. melléklet
VI. mellékletVIII. melléklet
VII. mellékletIX. melléklet
VIII. mellékletX. melléklet
XI. melléklet
XII. melléklet

XIII. MELLÉKLET

AZ 57. CIKK 3a) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FAJOK ÉS POPULÁCIÓK

( 1 ) HL L 242., 2012.9.7., 13. o.

( 1 ) HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

( 2 ) A Bizottság 2015. január 15-i (EU) 2015/57 végrehajtási rendelete a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2015.1.16., 19. o.)

( 2 ) Csak másik származási kóddal együtt használható.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0865 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0865&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0865-20220119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0865-20220119&locale=hu

Tartalomjegyzék