32012R0792[1]

A Bizottság 792/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. augusztus 23. ) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. augusztus 23.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Rendelkezésekre van szükség a 338/97/EK rendelet végrehajtásához és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES, a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezéseinek való teljes körű megfelelés biztosításához.

(2) A 338/97/EK rendelet és a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet (2) egységes módon történő végrehajtásának biztosítása érdekében szükség van az említett rendeletekben előírt engedélyek, bizonyítványok és egyéb okmányok mintáinak kidolgozására.

(3) Az Egyezményben részes felek konferenciájának Dohában (Katar), 2010. március 13. és 25. között tartott 15. ülésszakán számos határozat módosítására került sor, többek között az engedélyek és a bizonyítványok harmonizációja, valamint az eredetkódok módosítása tekintetében. Következésképpen indokolt a mintákat a szóban forgó határozatok figyelembevételével módosítani. Változtatásokra van szükség továbbá annak érdekében is, hogy az érintett okmányok egyértelműbbé váljanak használóik és a nemzeti közigazgatási hatóságok számára.

(4) A fentiekből következően a szóban forgó formanyomtatványok használatára vonatkozóan egységes feltételeket kell meghatározni a 865/2006/EK rendelettel összefüggésben használandó minták, kitöltési útmutatók és magyarázatok formájában.

(5) Ezeket az egységes feltételeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikkében előírt vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ezért a szóban forgó feltételeket egy, a 865/2006/EK rendelettől elkülönülő végrehajtási rendeletbe kell belefoglalni.

(6) A 865/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

A 338/97/EK rendeletben és a 865/2006/EK rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és egyéb okmányok formanyomtatványainak mintáit és a szóban forgó formanyomtatványokra vonatkozó műszaki előírásokat e rendelet ismerteti. A minta és a műszaki előírások a következő okmányok tekintetében kerülnek meghatározásra:

1. behozatali engedélyek;

2. kiviteli engedélyek;

3. újrakiviteli bizonyítványok;

4. személyitulajdon-bizonyítványok;

5. mintagyűjtemény-bizonyítványok;

6. behozatali bejelentések;

7. vándorkiállítás-bizonyítványok;

8. a személyitulajdon-bizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok pótlapjai;

9. a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, valamint 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok;

10. a 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék.

2. cikk

Formanyomtatványok

(1) A behozatali engedélyek, a kiviteli engedélyek, az újrakiviteli bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok és a mintagyűjtemény-bizonyítványok kiállításához, valamint a szóban forgó okmányok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak - a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével - meg kell egyezniük az I. mellékletben szereplő mintával.

(2) A behozatali bejelentések kiállításához használt formanyomtatványoknak - a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével - meg kell egyezniük a II. mellékletben szereplő mintával. E formanyomtatványok sorozatszámmal láthatók el.

(3) A vándorkiállítás-bizonyítványok kiállításához és a szóban forgó bizonyítványok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak - a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével - meg kell egyezniük a III. mellékletben szereplő mintával.

(4) A személyitulajdon-bizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok pótlapjainak kiállításához használt formanyomtatványoknak meg kell egyezniük a IV. mellékletben szereplő mintával.

(5) A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok kiállításához és a szóban forgó bizonyítványok kérelmezéséhez használt formanyomtatványoknak - a nemzeti használatra fenntartott rovatok kivételével - meg kell egyezniük az e rendelet V. mellékletében szereplő mintával.

A tagállamok azonban rendelkezhetnek úgy, hogy a 18. és a 19. rovat az előrenyomtatott szövegek helyett csak a vonatkozó bizonyítványt vagy felhatalmazást, illetve ezek mindegyikét tartalmazza.

(6) A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék formanyomtatványának meg kell egyeznie az e rendelet VI. mellékletében szereplő mintával.

3. cikk

A formanyomtatványokra vonatkozó műszaki előírások

(1) A 2. cikkben említett formanyomtatványokhoz famentes, írás céljára megfelelő és legalább 55 g/m2 tömegű papírt kell használni.

(2) A 2. cikk (1)-(5) bekezdésében említett formanyomtatványoknak 210 × 297 mm-es (A4-es) méretűnek kell lenniük; a hosszúság tekintetében legfeljebb mínusz 18 mm-es, illetve plusz 8 mm-es eltérés megengedett.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében fehér, az előlapon a háttérben szürkével nyomtatott gilosminta látható, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b) a 2. formanyomtatvány, azaz a tulajdonosi példány esetében sárga;

c) a 3. formanyomtatvány - amely behozatali engedély esetében a kiviteli vagy újrakiviteli ország példánya, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány esetében a vámhatóság által a kiállító igazgatási hatóság számára visszaküldendő példány - esetében halványzöld;

d) a 4. formanyomtatvány, azaz a kiállító igazgatási hatóság példánya esetében rózsaszínű;

e) az 5. formanyomtatvány, azaz a kérelem esetében fehér.

(4) A 2. cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében fehér;

b) a 2. formanyomtatvány, azaz az importőr példánya esetében sárga.

(5) A 2. cikk (3) és (5) bekezdésében említett formanyomtatványokhoz használt papír színe:

a) az 1. formanyomtatvány, azaz az eredeti példány esetében sárga, az előlapon a háttérben szürkével nyomtatott gilosminta látható, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b) a 2. formanyomtatvány, azaz a kiállító igazgatási hatóság példánya esetében rózsaszínű;

c) a 3. formanyomtatvány, azaz a kérelem esetében fehér.

(6) A 2. cikk (4) és (6) bekezdésében említett pótlapok és címkék papírjának színe fehér.

(7) A 2. cikkben említett formanyomtatványokat az Európai Unió valamelyik - az egyes tagállamok igazgatási hatóságai által meghatározandó - hivatalos nyelvén kell kinyomtatni és kitölteni. Ezen formanyomtatványoknak szükség esetén tartalmazniuk kell tartalmuknak az egyezmény valamelyik hivatalos munkanyelvén készült fordítását.

(8) A tagállamok felelősek a 2. cikkben említett formanyomtatványok nyomtatásáért, amire a 2. cikk (1)-(5) bekezdésében említett formanyomtatványok esetében számítógépes engedély-/bizonyítványkiadási eljárás keretében is sor kerülhet.

4. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. és a 3. cikket el kell hagyni.

2. Az I-VI. mellékletet el kell hagyni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. szeptember 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(2) HL L 166., 2006.6.19., 1. o.

(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

I. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

5. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

6. A fogságban tenyésztett, illetve mesterségesen szaporított példányok kivételével az A. mellékletben felsorolt fajok élő példányai esetében a kiállító hatóság ebben a rovatban meghatározhatja azt a helyet, ahol ezeket a példányokat tartani kell. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányokat a kezelést követően közvetlenül az engedélyezett tartási helyükre szállítják vissza - a szállításhoz minden esetben az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

9./10. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

11. A CITES azon függelékének (I., II. vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

13. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (1)

O Egyezmény előtti (1)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitelének/behozatalának célját az alábbi kódok valamelyikének feltüntetésével határozza meg:

B Fogságban történő tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E Oktatási cél

G Botanikus kertek

H Vadásztrófeák

L Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M Gyógyászati cél (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N Visszatelepítés vagy betelepítés a vadonba

P Magáncélú hasznosítás

Q Cirkuszok és vándorkiállítások

S Tudományos cél

T Kereskedelmi cél

Z Állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és a 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakivitel országa az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat az Unióból történő újrakivitelt megelőzően behozták. Behozatali engedély esetében ez az az újrakiviteli harmadik ország, amelyikből a példányokat behozzák. A 19. és a 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hatósági használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy megbízottjának adott esetben fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27. Az Unióba való beléptetés vagy az onnan történő (újra)kivitel helye szerint illetékes vámhivatal tölti ki. Beléptetés esetén az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek kell visszajuttatni. (Újra)kivitel esetén a vámhatóság által a kiállító hatóság számára visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig a (re)exportőrnek kell visszajuttatni.

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

5. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

6. A fogságban tenyésztett, illetve mesterségesen szaporított példányok kivételével az A. mellékletben felsorolt fajok élő példányai esetében a kiállító hatóság ebben a rovatban meghatározhatja azt a helyet, ahol ezeket a példányokat tartani kell. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányokat a kezelést követően közvetlenül az engedélyezett tartási helyükre szállítják vissza - a szállításhoz minden esetben az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

9./10. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

11. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

13. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (2)

O Egyezmény előtti (2)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitelének/behozatalának célját az alábbi kódok valamelyikének feltüntetésével határozza meg:

B Fogságban történő tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E Oktatási cél

G Botanikus kertek

H Vadásztrófeák

L Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M Gyógyászati cél (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N Visszatelepítés vagy betelepítés a vadonba

P Magáncélú hasznosítás

Q Cirkuszok és vándorkiállítások

S Tudományos cél

T Kereskedelmi cél

Z Állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és a 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakivitel országa az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat az Unióból történő újrakivitelt megelőzően behozták. Behozatali engedély esetében ez az az újrakiviteli harmadik ország, amelyikből a példányokat behozzák. A 19. és a 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hatósági használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy megbízottjának adott esetben fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27. Az Unióba való beléptetés vagy az onnan történő (újra)kivitel helye szerint illetékes vámhivatal tölti ki. Beléptetés esetén az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek kell visszajuttatni. (Újra)kivitel esetén a vámhatóság által a kiállító hatóság számára visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig a (re)exportőrnek kell visszajuttatni.

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély, illetve az újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényességének időtartama pedig a 12 hónapot. A személyitulajdon-bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három évet. Ez az okmány az érvényességének lejárati napját követően érvénytelenné válik, és az engedélyes köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az eredeti példányt és az összes másodpéldányt a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a(z) (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmánya az érvényesség utolsó napja után kerül felhasználásra, illetve ha az Unióba történő beléptetés időpontja az okmány kiállításának időpontjánál több mint hat hónappal későbbre esik.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

5. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

6. A fogságban tenyésztett, illetve mesterségesen szaporított példányok kivételével az A. mellékletben felsorolt fajok élő példányai esetében a kiállító hatóság ebben a rovatban meghatározhatja azt a helyet, ahol ezeket a példányokat tartani kell. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányokat a kezelést követően közvetlenül az engedélyezett tartási helyükre szállítják vissza - a szállításhoz minden esetben az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

9./10. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

11. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

13. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (3)

O Egyezmény előtti (3)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitelének/behozatalának célját az alábbi kódok valamelyikének feltüntetésével határozza meg:

B Fogságban történő tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E Oktatási cél

G Botanikus kertek

H Vadásztrófeák

L Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M Gyógyászati cél (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N Visszatelepítés vagy betelepítés a vadonba

P Magáncélú hasznosítás

Q Cirkuszok és vándorkiállítások

S Tudományos cél

T Kereskedelmi cél

Z Állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és a 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakivitel országa az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat az Unióból történő újrakivitelt megelőzően behozták. Behozatali engedély esetében ez az az újrakiviteli harmadik ország, amelyikből a példányokat behozzák. A 19. és a 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hatósági használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy megbízottjának adott esetben fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27. Az Unióba való beléptetés vagy az onnan történő (újra)kivitel helye szerint illetékes vámhivatal tölti ki. Beléptetés esetén az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek kell visszajuttatni. (Újra)kivitel esetén a vámhatóság által a kiállító hatóság számára visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és a tulajdonosi példányt (2. formanyomtatvány) pedig a (re)exportőrnek kell visszajuttatni.

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében a jog szerinti tulajdonos teljes neve és címe.

2. Nem alkalmazandó.

3. A tényleges importőr - nem valamely közbenjáró ügynök - teljes neve és címe. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

5. Személyitulajdon-bizonyítvány esetében üresen kell hagyni.

6. A kérelem formanyomtatványán csak abban az esetben kell kitölteni, ha az A. mellékletben szereplő fajok nem fogságban tenyésztett, illetve nem mesterségesen szaporított, élő példányairól van szó.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

9./10. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

11. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj az engedély/bizonyítvány kérelmezésének napján szerepel.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj a kérelmezéskor szerepel.

13. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (4)

O Egyezmény előtti (4)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitelének/behozatalának célját az alábbi kódok valamelyikének feltüntetésével határozza meg:

B Fogságban történő tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E Oktatási cél

G Botanikus kertek

H Vadásztrófeák

L Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M Gyógyászati cél (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N Visszatelepítés vagy betelepítés a vadonba

P Magáncélú hasznosítás

Q Cirkuszok és vándorkiállítások

S Tudományos cél

T Kereskedelmi cél

Z Állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és a 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakivitel országa az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat az Unióból történő újrakivitelt megelőzően behozták. Behozatali engedély esetében ez az az újrakiviteli harmadik ország, amelyikből a példányokat behozzák. A 19. és a 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23. A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni, és a fentiekben kért információk esetleges hiányosságát indokolni kell.

(1) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(2) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(3) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(4) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

II. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. Adja meg az importőr vagy meghatalmazott képviselője teljes nevét és címét.

4. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az az ország, ahonnan a példányokat behozzák, nem azonos a származási országgal.

6. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9. A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10. A CITES III. függelékében szereplő fajok esetében III-ast kell beírni.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (C. vagy D.) betűjelét kell megadni, amelyben a faj szerepel.

13. Az importőrnek aláírásával ellátva be kell nyújtania az Unióba történő beléptetés helye szerinti vámhivatal számára az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az importőri példányt (2. formanyomtatvány), adott esetben a CITES III. függeléke szerinti, a(z) (újra)kiviteli ország által kiállított okmányokkal együtt.

14. A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi saját országa igazgatási hatóságának, a lepecsételt importőri példányt (2. formanyomtatvány) pedig visszaküldi az importőrnek vagy az importőr meghatalmazott képviselőjének.

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. Adja meg az importőr vagy meghatalmazott képviselője teljes nevét és címét.

4. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az az ország, ahonnan a példányokat behozzák, nem azonos a származási országgal.

6. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9. A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10. A CITES III. függelékében szereplő fajok esetében III-ast kell beírni.

12. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (C. vagy D.) betűjelét kell megadni, amelyben a faj szerepel.

13. Az importőrnek aláírásával ellátva be kell nyújtania az Unióba történő beléptetés helye szerinti vámhivatal számára az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az importőri példányt (2. formanyomtatvány), adott esetben a CITES III. függeléke szerinti, a(z) (újra)kiviteli ország által kiállított okmányokkal együtt.

14. A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi saját országa igazgatási hatóságának, a lepecsételt importőri példányt (2. formanyomtatvány) pedig visszaküldi az importőrnek vagy az importőr meghatalmazott képviselőjének.

III. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A bizonyítványt a kiállító igazgatási hatóságnak egyedi azonosító számmal kell ellátnia.

2. Az okmány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a kibocsátás napjától számított három évet. Ha a vándorkiállítás valamely harmadik országból indul útjára, akkor az okmány érvényességének időtartama legfeljebb az adott harmadik ország által kiállított egyenértékű bizonyítványban meghatározott napig terjedhet.

3. Tüntesse fel a bizonyítvány által érintett példány tulajdonosának teljes nevét, állandó lakcímét és országát. A tulajdonos aláírása nélkül a bizonyítvány érvénytelen.

4. A formanyomtatványon előre nyomtatva szerepelnie kell a kiállító igazgatási hatóság nevének, címének és országának.

5. Ebben a rovatban előre nyomtatott szöveg jelzi, hogy az okmány az érintett példány számára kizárólag kiállítás céljára, többszöri határátlépésre érvényes. Engedélyezi a példánynak a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében történő nyilvános bemutatását és egyértelművé teszi, hogy ezt a bizonyítványt a hatóságnak nem kell bevonnia, hanem azt az érintett példányhoz mellékelve a tulajdonosnak kell megőriznie. E rovatban lehet továbbá megindokolni bizonyos adatok feltüntetésének hiányát.

6. Ebben a rovatban előre nyomtatott szöveg jelzi, hogy a határátlépés minden olyan országba engedélyezett, amely saját nemzeti törvényei szerint ezt a bizonyítványt elfogadja.

7. Ebben a rovatban az előre nyomtatott Q betűkód jelzi, hogy a határátlépésre cirkuszi és vándorkiállítási célokból kerül sor.

8. Adott esetben tüntesse fel a 19. rovatban található biztonsági bélyegző számát.

9. A tudományos nevet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

10. Adja meg a bizonyítvány által érintett példány lehető legpontosabb leírását, feltüntetve többek között azokat az azonosító jelöléseket (címkéket, gyűrűket, egyedi jelöléseket stb.), amelyek alapján annak az országnak az igazgatási hatóságai, amelybe a kiállítást be kívánják léptetni, meggyőződhetnek arról, hogy a bizonyítvány megfelel az érintett példánynak. Ha lehetséges, fel kell tüntetni az érintett példány ivarát és a bizonyítvány kiállítási napja szerinti életkorát.

11. Tüntesse fel az érintett példányok teljes számát. Élő állatok esetében a példányok száma általában egy. Egynél több példány feltüntetése esetén alkalmazza a "lásd a csatolt jegyzéket" jelölést.

12. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj a bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

13. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj a bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

14. Az eredet feltüntetésére az alábbiakban megadott kódokat kell használni. Ez a bizonyítvány nem használható a W, R, F vagy U eredetkóddal megjelölt példányok esetében, kivéve, ha azoknak az Unióban történő megszerzése vagy oda történő bevitele azt megelőzően történt, hogy az Egyezmény I., II. vagy III. függelékében, a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések e példányokra is alkalmazandóvá váltak, és ha az O kód is fel van tüntetve.

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

O Egyezmény előtti (bármelyik másik kóddal együtt használható)

15/16. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

17. Ebben a rovatban kell feltüntetni a bemutató tevékenység bejegyzési számát.

18. A beszerzés dátumát csak olyan példányok esetében kell feltüntetni, amelyeknek az Unióban történő megszerzése vagy oda történő bevitele azt megelőzően történt, hogy az Egyezmény I., II. vagy III. függelékében, a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések e példányokra is alkalmazandóvá váltak.

19. A bizonyítványt kiállító tisztviselő tölti ki. A bizonyítványt csak annak az országnak az igazgatási hatósága állíthatja ki, amelyben a kiállítási tevékenység székhelye található, és csak akkor, ha a kiállítás tulajdonosa az érintett példányra vonatkozó összes adatot bejegyeztette az igazgatási hatóságnál. Harmadik országból útjára induló kiállítás esetében bizonyítványt csak az első rendeltetési ország irányító hatósága állíthat ki. A kiállító hatóság tisztviselőjének a nevét teljes egészében fel kell tüntetni. A hivatalos bélyegző lenyomatának, az aláírásnak és - adott esetben - a biztonsági bélyegző számának tisztán olvashatónak kell lennie.

20. Ebben a rovatban lehet feltüntetni a vonatkozó nemzeti jogszabályokat, illetve a kiállító igazgatási hatóság határátlépéssel kapcsolatos különleges kiegészítő rendelkezéseire vonatkozó utalásokat.

21. Ebben a rovatban az összes határátlépést feltüntető mellékelt pótlapra vonatkozó, előre nyomtatott utalás található.

A fenti 5. pont rendelkezéseire is figyelemmel ezt az okmányt az érvényesség lejáratát követően vissza kell küldeni a kiállító igazgatási hatóság számára.

E bizonyítvány tulajdonosa vagy annak meghatalmazott képviselője köteles ellenőrzés céljából beszolgáltatni a bizonyítvány eredeti példányát (1. formanyomtatvány) - és adott esetben a valamely harmadik ország által kibocsátott vándorkiállítási bizonyítványt -, és köteles benyújtani a bizonyítványt kísérő pótlapot vagy (amennyiben a bizonyítvány kiállítására valamely harmadik ország egyenértékű bizonyítványa alapján kerül sor) mindkét pótlapot és azok másolatait a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt vámhivatal számára. A pótlap vagy a pótlapok kitöltését követően az eljáró vámhivatal visszaküldi ennek a bizonyítványnak az eredeti példányát (1. formanyomtatvány), a harmadik ország által kiállított eredeti bizonyítványt (ha van ilyen) - és a pótlapot vagy -lapokat - a bizonyítvány tulajdonosa vagy annak meghatalmazott képviselője számára, és a tagállam igazgatási hatósága által kiállított bizonyítványhoz csatolt pótlap ellenjegyzett példányát a 865/2006/EK rendelet 45. cikkének rendelkezéseivel összhangban megküldi az illetékes igazgatási hatóságnak.

Kitöltési útmutató és magyarázat

3. Tüntesse fel a bizonyítvány által érintett példány tulajdonosának (nem valamely közbenjáró ügynöknek) a teljes nevét, állandó lakcímét és országát. A tulajdonos aláírása nélkül a bizonyítvány érvénytelen.

8. Adott esetben tüntesse fel a 19. rovatban található biztonsági bélyegző számát.

9. A tudományos nevet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

10. Adja meg a bizonyítvány által érintett példány lehető legpontosabb leírását, feltüntetve többek között azokat az azonosító jelöléseket (címkéket, gyűrűket, egyedi jelöléseket stb.), amelyek alapján annak az országnak az igazgatási hatóságai, amelybe a kiállítást be kívánják léptetni, meggyőződhetnek arról, hogy a bizonyítvány megfelel az érintett példánynak. Ha lehetséges, fel kell tüntetni az érintett példány ivarát és a bizonyítvány kiállítási napja szerinti életkorát.

11. Tüntesse fel az érintett példányok teljes számát. Élő állatok esetében a példányok száma általában egy. Egynél több példány feltüntetése esetén alkalmazza a "lásd a csatolt jegyzéket" jelölést.

12. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj a kérelmezéskor szerepel.

13. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj a kérelmezéskor szerepel.

14. Az eredet feltüntetésére az alábbiakban megadott kódokat kell használni. Ez a bizonyítvány nem használható a W, R, F vagy U eredetkóddal megjelölt példányok esetében, kivéve, ha azoknak az Unióban történő megszerzése vagy oda történő bevitele azt megelőzően történt, hogy az Egyezmény I., II. vagy III. függelékében, a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések e példányokra is alkalmazandóvá váltak, és ha az O kód is fel van tüntetve.

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

O Egyezmény előtti (bármelyik másik kóddal együtt használható)

15/16. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik (azaz nem uniós) ország, a 16. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben az Unió egyik tagállamából származó példányokat egy másik tagállamból exportálják, csak a származási tagállam nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

17. Ebben a rovatban kell feltüntetni a bemutató tevékenység bejegyzési számát.

18. A beszerzés dátumát csak olyan példányok esetében kell feltüntetni, amelyeknek az Unióban történő megszerzése vagy oda történő bevitele azt megelőzően történt, hogy az Egyezmény I., II. vagy III. függelékében, a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések e példányokra is alkalmazandóvá váltak.

19. A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni, és a fentiekben kért információk esetleges hiányosságát indokolni kell.

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A bizonyítvány tulajdonosának - nem valamely közbenjáró ügynöknek - a teljes neve és címe.

2. Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az érintett példányokra vonatkozó behozatali engedély meghatározza azt a helyet, ahol a példányokat tartani kell, vagy ha az adott tagállamban vadon befogott/begyűjtött példányokat valamely engedélyezett tartási helyen kell tartani.

A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányokat a kezelést követően közvetlenül az engedélyezett tartási helyükre szállítják vissza - a példányoknak a megadott tartási helyről történő elszállítását előzetesen engedélyeztetni kell az illetékes igazgatási hatósággal (lásd 19. rovat).

4. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

5./6. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

7. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj a bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

8. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj a bizonyítvány kiállításának napján szerepel.

9. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (1)

O Egyezmény előtti (1)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

10-12. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13-15. A behozatali tagállam - adott esetben - az a tagállam, amely az érintett példányokra vonatkozó behozatali engedélyt kiadta.

16. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A bizonyítvány kérelmezőjének - nem valamely közbenjáró ügynöknek - a teljes neve és címe.

2. A kérelem formanyomtatványán csak abban az esetben kell kitölteni, ha az A. mellékletben szereplő fajok nem fogságban tenyésztett, illetve nem mesterségesen szaporított, élő példányairól van szó.

4. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű betűkódot.

5./6. A mennyiség és/vagy a nettó tömeg megadásához a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő egységeket kell használni.

7. A CITES azon függelékének (I., II., vagy III.) a számát kell megadni, amelyben az adott faj a kérelmezéskor szerepel.

8. A 338/97/EK rendelet azon mellékletének (A., B. vagy C.) betűjelét kell megadni, amelyben az adott faj a kérelmezéskor szerepel.

9. Az eredet feltüntetésére az alábbi kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott/gyűjtött példányok

R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D Az A. mellékletben szereplő, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozatnak megfelelően, fogságban tenyésztett állatok példányai és az A. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények, valamint a B. és a C. mellékletben szereplő, a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, mesterségesen szaporított növények példányai, továbbá ezek részei és származékai

C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatpéldányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok (2)

O Egyezmény előtti (2)

U Ismeretlen eredet (indokolni kell)

10-12. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták vagy begyűjtötték, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban tenyésztették, illetve amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13-15. A behozatali tagállam - adott esetben - az a tagállam, amely az érintett példányokra vonatkozó behozatali engedélyt kiadta.

16. A tudományos nevet a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett szabvány-nevezéktani hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

18. A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni, és a fentiekben kért információk esetleges hiányosságát indokolni kell.

(1) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(2) Csak másik eredetkóddal együtt használható.

VI. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0792 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0792&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék