31994L0025[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 94/25/EK irányelve (1994. június 16.) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 94/25/EK IRÁNYELVE

(1994. június 16.)

a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

mivel a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek biztonsági jellemzőire vonatkozóan az egyes tagállamokban érvényes jogszabályok és közigazgatási rendelkezések tartalmukat és alkalmazási területeiket illetően eltérőek; mivel ezek az eltérések kereskedelmi akadályokat és a belső piacon belül egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek,

mivel a szabad kereskedelem ezen akadályai csak a nemzeti jogszabályok harmonizációjával szüntethetők meg; mivel ezt a célt az egyes tagállamok nem valósíthatják meg megfelelően; mivel ez az irányelv csupán a kedvtelési célú vízi járművek szabad mozgásának biztosításához elengedhetetlen követelményeket rögzíti;

mivel ez az irányelv csak az ISO követelmények szerint legalább 2,5 m és legfeljebb 24 m hosszúságú kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozik;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik vonatkozásában a műszaki jellegű kereskedelmi akadályok megszüntetésének - amennyiben ez az egyenértékűség az összes tagállam által történő kölcsönös elismerés útján nem történhet meg - a Tanács 1985. május 7-i állásfoglalásában ( 4 ) szereplő új megközelítés szerint kell történnie, amely szerint meg kell határozni az alapvető biztonsági követelményeket és a közérdeket szolgáló egyéb követelményeket; mivel a Szerződés 100a. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság az egészség-, biztonság-, a környezet- és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos javaslataiban magas szintű védelmet irányoz elő; mivel az alapvető követelményeket azok a követelmények képezik, amelyeknek a kedvtelési célú vízi járművek, részben kész vízi járművek, valamint önálló és beépített részegységeik eleget kell tegyenek;

mivel ezért ez az irányelv csak az alapvető követelményeket rögzíti; mivel annak igazolásának megkönnyítése érdekében, hogy egy vízi jármű megfelel ezeknek a követelményeknek, harmonizált európai szabványokra van szükség a kedvtelési célú vízi járművek és II. mellékletben felsorolt részegységeik vonatkozásában; a harmonizált európai szabványokat magánjogi szervek dolgozzák ki, és meg kell tartaniuk nem kötelező jellegüket; mivel e célból az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrontechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) a harmonizált követelmények elfogadására illetékes szerveknek kell elismerni, amelyek követik a Bizottság és a két szerv között 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatást; mivel ennek az irányelvnek az alkalmazásában harmonizált szabvány alatt olyan műszaki előírást (európai szabvány, illetve harmonizációs dokumentum) kell érteni, amelyet a fenti két szerv egyike, vagy mindkettő fogadott el a Bizottság felhívására a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) és az említett általános iránymutatás alapján;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik használatával összefüggő veszélyekre tekintettel olyan eljárások bevezetése szükséges, amelyek értékelik az irányelvben foglalt alapvető követelményeknek való megfelelést; mivel ezeknek az eljárásoknak a kedvtelési célú vízi járművekben és részegységeikben rejlő veszély mértékéhez kell igazodniuk; mivel ebből következően minden egyes megfelelőségi kategóriát egy megfelelő eljárással kell kiegészíteni, vagy biztosítani kell a több egyenértékű eljárás közötti választási lehetőséget; mivel az előirányzott eljárások összhangban vannak a megfelelőségértékelési eljárások különböző pontjainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi irányelvvel ( 6 );

mivel a Tanács előírta, hogy a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének fel kell tüntetnie a terméken a CE-jelölést; mivel a CE-jelölés azt jelenti, hogy a kedvtelési célú vízi jármű és részegységei megfelelnek a termékre vonatkozó közösségi jogszabályokban rögzített összes alapvető követelménynek és értékelési eljárásnak;

mivel szükséges, hogy a tagállamok a Szerződés 100a. cikk (5) bekezdésével összhangban olyan ideiglenes intézkedéseket hozhatnak, amelyekkel korlátozzák, illetve megtiltják kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik forgalomba hozatalát és használatát, amennyiben ezek különösen veszélyeztetik személyek, és adott esetben, háziállatok vagy vagyontárgyak biztonságát, feltéve hogy ezek az intézkedések közösségi ellenőrzési eljárás alá tartoznak;

mivel az irányelv alapján hozott bármely határozat címzettjét tájékoztatni kell a döntés indokairól, valamint a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről;

mivel átmeneti rendelkezéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az olyan kedvtelési célú vízi járművek és részegységek forgalomba hozatalát és üzemeltetését, amelyek az irányelv hatálybalépésének időpontjában érvényes nemzeti rendelkezések alapján készültek;

mivel ez az irányelv nem tartalmaz korlátozást a kedvtelési célú vízi járművek üzembe helyezését követő használatára vonatkozóan;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek építése hatással lehet a környezetre, mivel a vízi járművek szennyező anyagokat bocsáthatnak ki; mivel ezért környezetvédelmi rendelkezéseket is fel kell venni ebbe az irányelvbe, amelyek a kedvtelési célú vízi járművek építésére vonatkoznak közvetlen környezeti hatásaik szempontjából;

mivel ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a Szerződésnek megfelelően meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket bizonyos vizeken történő hajózást illetően szükségesnek tartanak a környezet védelme, a vízi utak védelme és biztonsága érdekében, feltéve hogy ez nem jelenti a kedvtelési célú vízi járműveknek az irányelvben foglaltakkal ellentétesen történő módosítását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1) Ez az irányelv a következőkre alkalmazandó:

a) a kialakítás és a felépítés tekintetében:

i. kedvtelési célú vízi járművek és félkész vízi járművek;

ii. motoros vízi sporteszközök;

iii. a II. mellékletben említett részegységek, ha önállóan kerülnek forgalomba a Közösségben, és ha beépítésre szánják;

b) a kipufogógáz tekintetében:

i. kedvtelési célú vízi járműveken vagy motoros vízi sporteszközökön, illetve azokban felszerelt vagy kifejezetten ilyen felszerelésre szánt hajtómotorok;

ii. az e vízi járműveken illetve ezekben felszerelt olyan hajtómotorok, amelyek "jelentős motormódosításon"; estek át;

c) a zajkibocsátás tekintetében:

i. beépített kipufogórendszer nélküli farmotoros, vagy beépített hajtómotoros kedvtelési célú vízi járművek;

ii. beépített kipufogórendszer nélküli farmotoros, vagy beépített hajtó motoros olyan kedvtelési célú vízi járművek, amelyek jelentős járműátalakításon estek át, és amelyeket az ezt követő öt éven belül forgalomba hoznak a Közösségben;

iii. motoros vízi sporteszközök;

iv. kedvtelési célú vízi járművön történő felszerelésre szánt külmotorok és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok;

d) az a) pont ii. alpontja, a b) és a c) pont hatálya alá tartozó termékekre ezen irányelv rendelkezései a hatálybalépését követő első forgalomba hozatal és/vagy üzembe helyezés időpontjától kezdődően vonatkoznak.

(2) A következők nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe:

a) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében:

i. kizárólag versenyzésre szolgáló és a gyártó által ilyenként feltüntetett vízi járművek, beleértve a versenyzésre és edzésre szolgáló evezős csónakokat;

ii. kenuk, kajakok, gondolák és vízibiciklik;

iii. vitorlás szörfdeszkák;

iv. egyéb szörfdeszkák, ideértve a gépi hajtású szörfdeszkákat is;

v. az 1950 előtt tervezett eredeti történelmi vízi járművek, valamint azok túlnyomóan eredeti anyagokból készített és a gyártó által ilyenként feltüntetett egyedi utánzatai;

vi. kísérleti célú vízi járművek, feltéve hogy később nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

vii. saját használatra épített vízi járművek, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

viii. a (3) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül az olyan vízi járművek, amelyek speciálisan arra szolgálnak, hogy legénységgel ellátva kereskedelmi céllal személyeket szállítsanak, és különösen azok, amelyeket - a szállított személyek számától függetlenül - a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 1982. október 4-i 82/714/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) meghatároz;

ix. felszín alatti vízi járművek;

x. légpárnás vízi járművek;

xi. hordszárnyas hajók;

xii. külső égésű gőzgéppel hajtott hajók, amelyek üzemanyaga szén, koksz, fa, olaj vagy gáz;

b) az (1) bekezdés b) pontja tekintetében:

i. a következőkre felszerelt vagy kifejezetten ilyen felszerelésre szánt hajtómotorok:

- kizárólag versenyzésre szolgáló és a gyártó által ilyenként feltüntetett vízi járművek,

- kísérleti célú vízi járművek, feltéve hogy később nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán,

- a (3) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül, az olyan vízi járművek, amelyek speciálisan arra szolgálnak, hogy személyzettel ellátva kereskedelmi céllal személyeket szállítsanak, és különösen azok, amelyeket - a szállított személyek számától függetlenül - a 82/714/EGK irányelv meghatároz,

- felszín alatti vízi járművek,

- légpárnás járművek,

- hordszárnyas vízi járművek;

ii. az 1950 előtti tervezésen alapuló eredeti történelmi hajtómotorok és egyedi utánzataik, amelyeket sorozatban nem gyártanak, és a (2) bekezdés a) pontjának v. és vii. alpontjában említett vízi járműre vannak felszerelve;

iii. saját használatra épített hajtómotorok, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

c) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében:

- az e bekezdés b) pontjában említett valamennyi vízi jármű,

- saját használatra épített vízi járművek, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "kedvtelési célú vízi jármű": bármely olyan sport- és szabadidős célokat szolgáló vízi jármű, függetlenül meghajtási módjától, amelynek a megfelelő harmonizált szabványok szerint mért hajótesthossza 2,5 m és 24 m között van; azok a vízi járművek, amelyek charter- vagy oktatóhajóként is felhasználhatók, szintén az irányelv hatálya alá tartoznak, ha kedvtelési céllal kerültek forgalomba a Közösségben;

b) "motoros vízi sporteszköz": olyan vízi jármű, amelynek hossza nem éri el a 4 m-t, elsődleges meghajtását vízsugárszivattyúval ellátott belső égésű motor biztosítja, és amelynek rendeltetésszerű működtetését a hajótesten - és nem annak belsejében - ülő, álló vagy térdelő személy vagy személyek végzik;

c) "hajtómotor": bármely szikragyújtásos vagy kompressziós gyújtású, meghajtási célra használt belső égésű motor, ideértve a kétütemű és a négyütemű beépített motorokat, a beépített kipufogórendszerrel rendelkező vagy a nélküli farmotorokat és a külmotorokat;

d) "jelentős motormódosítás": a motor olyan jellegű módosítása,

- amelynek következtében a motor esetlegesen túllépheti az I. melléklet B. pontjában meghatározott kibocsátási határértékeket, kivéve a motorrészegységek olyan szokásos cseréjét, amely nem változtat a kibocsátási jellemzőkön, vagy

- amely a motor névleges teljesítményét 15 %-nál nagyobb mértékben növeli;

e) "jelentős jármű-átalakítás": a vízi jármű olyan jellegű átalakítása, amely

- megváltoztatja a vízi jármű meghajtási módját,

- a motor jelentős átalakításával jár,

- olyan mértékben változtat a vízi járművön, hogy az új vízi járműnek minősül;

f) "meghajtási mód": a vízi jármű haladását biztosító mechanikai módszer, így különösen a hajócsavaros, illetve a vízsugaras mechanikai meghajtórendszer;

g) "motorcsalád": a motorok gyártó általi csoportosítása, amelyben az azonos csoportba tartozó motorok - felépítésükből adódóan - elvárhatóan ugyanolyan kipufogógáz-kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, és megfelelnek ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek;

h) "gyártó": bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó terméket tervez és gyárt, valamint aki ilyen terméket terveztet és/vagy gyártat abból a célból, hogy saját nevében forgalomba hozza;

i) "meghatalmazott képviselő": bármely olyan, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, akit a gyártó írásban meghatalmaz, hogy az ezen irányelv alapján fennálló kötelezettségei tekintetében az utóbbi nevében eljárjon.

2. cikk

Forgalomba hozatal és üzembe helyezés

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók és rendeltetésüknek megfelelő célú használatra üzembe helyezhetők, ha azok megfelelő megépítés és karbantartás esetén nem veszélyeztetik személyek egészségét és biztonságát, vagyoni javak biztonságát, illetve a környezetet.

(2) Az irányelv nem érinti a tagállamok jogosultságát arra, hogy - a Szerződéssel összhangban - bizonyos vizeken történő hajózást illetően rendelkezéseket hozzanak a környezetvédelem, továbbá a vízi utak védelme és biztonsága érdekében, feltéve hogy ez nem teszi szükségessé az irányelvnek megfelelő vízi járművek módosítását.

3. cikk

Alapvető követelmények

Az 1. cikk (1) bekezdésben említett termékeknek meg kell felelniük az I. mellékletben szereplő alapvető biztonsági, egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmi követelményeknek.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek szabad mozgása

(1) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a kedvtelési célú vízi járművek területükön történő forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amennyiben azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek, a II. fejezetben meghatározott megfelelőségértékelési eljárást is beleértve.

(2) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a félkész vízi járművek forgalomba hozatalát, amennyiben a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy a forgalomba hozó személy a III. melléklet a) pontjának megfelelően úgy nyilatkozik, hogy a vízi járműveket mások általi befejezésre szánták.

(3) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a II. mellékletben említett részegységek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amennyiben azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy kielégítik a vonatkozó alapvető követelményeket, továbbá amennyiben ezen részegységekhez a XV. mellékletben előírt írásos megfelelőségi nyilatkozatot csatoltak, és a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy - harmadik országból történő behozatal esetében - a közösségi piacon az részegységeket forgalomba hozó személy III. melléklet b) pontjában említett nyilatkozatának megfelelően kedvtelési célú vízi járműbe történő beépítésre szánják azokat.

(4) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a következők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését:

- beépített motorok és beépített kipufogórendszer nélküli farmotorok,

- a 97/68/EK irányelv ( 8 ) szerinti típusjóváhagyással rendelkező azon motorok, amelyek megfelelnek az említett irányelv I. melléklete 4.2.3. pontjában meghatározott II. szintnek, és

- a 88/77/EGK irányelv ( 9 ) szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorok;

amennyiben a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a XV. melléklet 3. pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a motor megfelel ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, ha a gyártó útmutatásának megfelelően kedvtelési célú vízi járműbe vagy motoros vízi sporteszközbe szerelik.

(5) A tagállamok nem akadályozhatják az 1. cikk (1) bekezdésben említett, de ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek kiállítását vásárokon, kiállításokon, bemutatókon stb., feltéve hogy egy jól látható tábla egyértelműen jelzi, hogy az ilyen termékek nem hozhatók forgalomba és nem helyezhetők üzembe, amíg nem biztosították az ezen irányelvnek való megfelelésüket.

(6) Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek más szempontokat érintő egyéb olyan irányelvek hatálya alá is tartoznak, amelyek szintén rendelkeznek a CE-jelölés feltüntetéséről, úgy e jelölés azt is jelzi, hogy az adott termékek az említett egyéb irányelvek rendelkezéseinek is megfelelnek. A CE-jelölés jelzi az alkalmazandó irányelveknek vagy azok vonatkozó részeinek való megfelelést. Ez esetben az ilyen irányelvekben előírt termékkísérő dokumentumokban, megfelelőségi nyilatkozatban vagy útmutatókban meg kell adni a gyártó által alkalmazott ezen irányelvek adatait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésüknek megfelelően.

5. cikk

A tagállamok abból indulnak ki, hogy azok az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek, amelyek megfelelnek azoknak a vonatkozó nemzeti szabványoknak, amelyeket azoknak a harmonizált szabványoknak a végrehajtására fogadtak el, amelyeknek a hivatkozásait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdették, megfelelnek a 3. cikkben szereplő alapvető követelményeknek. A tagállamok közzéteszik az ilyen nemzeti szabványok hivatkozásait.

6. cikk

(2) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hozhat a (3) bekezdésben említett eljárással annak érdekében, hogy az irányelv gyakorlati végrehajtása egységesen történjék.

(3) A Bizottságot egy állandó bizottság (a továbbiakban: a bizottság)segíti.

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 10 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) Az állandó bizottság ezen túlmenően az irányelv alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdést megvizsgálhat az elnöke kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére.

6a. cikk

A Bizottság az I. melléklet B.2. pontjában és az I. melléklet C.1. pontjában meghatározott követelményekre nézve a műszaki ismeretek fejlődése és az új tudományos eredmények figyelembevételével szükséges módosításokat fogadhat el, a kipufogógáz- és zajkibocsátási határértékek, valamint a Froude-számra és a teljesítmény/vízkiszorítás arányára vonatkozó értékek közvetlen vagy közvetett módosítását kivéve. Az ilyen módosítások vonatkozhatnak a kipufogógáz- és zajkibocsátási vizsgálatok során használandó referencia-tüzelőanyagokra és szabványokra.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6b. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6b. cikk

(1) A Bizottságot a 6. cikk (3) bekezdése szerint alakult bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

7. cikk

Védzáradék

(1) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy az 1. cikk alkalmazási körébe tartozó és a IV. mellékletben említett CE-jelölést viselő termék személyek egészségét és biztonságát, valamint adott esetben vagyontárgyak biztonságát vagy a környezetet veszélyezteti, annak ellenére, hogy szakszerűen tervezték, építették meg, illetve be, karbantartják, és rendeltetésszerűen használják, úgy megteszi a szükséges ideiglenes intézkedéseket az adott termék forgalomból való kivonására vagy forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének betiltására, illetve korlátozására.

Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti intézkedéseiről a Bizottságot megjelölve döntése indokait és különösen azt, hogy a nem megfelelőség oka:

a) a 3. cikkben szereplő alapvető követelmények be nem tartása;

b) az 5. cikkben szereplő követelmények hiányos alkalmazása, amennyiben ezeknek a követelményeknek az alkalmazására hivatkoznak;

c) az 5. cikkben szereplő szabványban előforduló hiányosság.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultációt kezdeményez az érintett felekkel. Amennyiben a Bizottság - a konzultációt követően - megállapítja, hogy:

- az intézkedések indokoltak, úgy ezt haladéktalanul közli az intézkedést hozó tagállammal és a többi tagállammal; és amennyiben az (1) bekezdésben említett döntés indoka a szabványokban előforduló hiányosság volt, úgy az érintett felekkel való konzultációt követően a Bizottság két hónapon belül a 6. cikk (1) bekezdésében szereplő bizottság elé terjeszti az ügyet, ha az érintett tagállam döntését fenn kívánja tartani, és megindítja a 6. cikk (1) bekezdésében említett eljárást,

- az intézkedések nem indokoltak, úgy azonnal értesíti erről az intézkedést hozó tagállamot, továbbá a gyártót vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjét.

(3) Amennyiben az 1. cikkben említett, CE-jelöléssel ellátott termékről kiderül, hogy nem felel meg ezen irányelvnek, az illetékes tagállam megteszi a megfelelő intézkedést azzal szemben, aki a terméket a jelöléssel ellátta, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok tájékoztatást kapnak az eljárás menetéről és eredményéről.

II. FEJEZET

Megfelelőségi értékelés

8. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését megelőzően a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett eljárásokat kell végrehajtania.

A kedvtelési célú vízi jármű megépítését követő értékelése esetén, amennyiben sem a gyártó, sem pedig a Közösségben letelepedett képviselője nem teljesíti a termék ezen irányelv szerinti megfelelőségével kapcsolatos kötelezettségeit, akkor azt megteheti a Közösségben letelepedett bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a terméket saját felelősségére forgalomba hozza és/vagy üzembe helyezi. Ilyen esetben a forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy az építést befejeztekor készített vizsgálati jelentés iránti kérelmet nyújt be egy kijelölt szervhez. A forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy átad a kijelölt szervnek minden olyan rendelkezésre álló dokumentumot és műszaki dokumentációt, amely a termék származási országában történő első forgalomba hozatalára vonatkozik. A kijelölt szerv megvizsgálja az egyedi terméket és számításokat, illetve egyéb értékeléseket végez annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a termék ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való egyenértékű megfelelőségéről. Ez esetben az I. melléklet 2.2. pontjában említett "Hajóépítő tábláján" feltüntetik a "Bizonyítvány az építés befejeztéről" jelzést. A kijelölt szerv az elvégzett értékelés alapján megfelelőségi jelentést készít, és tájékoztatja a forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személyt a kötelezettségeiről. Az illető személy kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd a XV. mellékletet), és felhelyezi, illetve felhelyezteti a terméken a CE-jelölést, valamint a megfelelő kijelölt szerv azonosítószámát.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek tervezése és megépítése tekintetében a hajógyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az I. melléklet A.1. pontjában említett A., B., C. és D. vízijármű-kialakítási kategóriák esetében a következő eljárásokat alkalmazza:

a) A. és B. kategória esetében:

i. 2,5 m és 12 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

ii. 12 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

b) C. kategória esetében:

i. 2,5 m és 12 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén:

- az I. melléklet A. pontjának 3.2. és 3.3. alpontjaira vonatkozó harmonizált szabványok betartása esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H,

- az I. melléklet A. pontjának 3.2. és 3.3. pontjaira vonatkozó harmonizált szabványok be nem tartása esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

ii. 12 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul), amelyet a VIII. mellékletben említett típusmegfelelés (C modul) követ, vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

c) D. kategória esetében:

2,5 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

d) motoros vízi sporteszköz esetében:

az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), amelyet a VIII. mellékletben említett típusmegfelelés (C modul) követ, vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

e) a II. mellékletben említett részegységek esetében: a következő modulok egyike: B + C vagy B + D vagy B + F vagy G vagy H.

(3) A kipufogógáz-kibocsátás tekintetében:

az 1 cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek esetében a motor gyártója vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálatot (B modul), majd pedig a VIII. mellékletben említett típusmegfelelést (C modul), vagy a következő modulok egyikét alkalmazza: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H.

(4) A zajkibocsátás tekintetében:

a) az 1 cikk (1) bekezdése c) pontjának i. és ii. alpontjában említett termékek esetén a vízi jármű gyártója vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a következőket alkalmazza:

i. harmonizált szabvány ( 11 ) használatával végzett zajmérő vizsgálatok esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a IX. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

ii. a Froude-szám és a teljesítmény/vízkiszorítás arány módszerének alkalmazásával végzett értékelés esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a XI. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

iii. az i. pontnak megfelelően tanúsított referencia-vízijárműre vonatkozó adatok használatával történő értékelés esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett kiegészítő követelményekkel (Aa modul), vagy a XI. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

b) az 1. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. és iv. alpontjában említett termékek esetén a motoros vízi sporteszköz/motor gyártója vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a következőket alkalmazza: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett kiegészítő követelményekkel (Aa modul), vagy a G vagy a H modul.

9. cikk

Kijelölt szervek

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogy mely szerveket jelöltek ki a 8. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárás elvégzésére, milyen speciális feladatokra jelölték ki ezeket, és milyen azonosító számot kaptak ezek előzetesen a Bizottságtól.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi a kijelölt szervek listáját, azonosító számukkal és kijelölt feladataikkal együtt, és gondoskodik a lista naprakésszé tételéről.

(2) A tagállamoknak a kijelölendő szervek értékelése során a XIV. mellékletben szereplő követelményeket kell alkalmazniuk. A vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő értékelési követelményeknek megfelelő szervek úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek e követelményeknek.

(3) A kijelölő tagállamnak vissza kell vonni a kijelölést, ha megállapítja, hogy a szerv már nem felel meg a XIV. melléklet követelményeinek. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

III. FEJEZET

CE-jelölés

10. cikk

(1) A következő termékek forgalomba hozatalakor azokon fel kell tüntetni a CE megfelelőségi jelölést:

a) kedvtelési célú vízi jármű, motoros vízi sporteszköz, valamint a II. mellékletben említett részegységek, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. mellékletben foglalt megfelelő alapvető követelményeknek;

b) külmotorok, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. melléklet B. és C. pontjában foglalt alapvető követelményeknek;

c) beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. melléklet B. és C. pontjában foglalt alapvető követelményeknek.

(2) A IV. mellékletben bemutatott CE megfelelőségi jelölést láthatóan, jól olvasható és letörölhetetlen formában kell feltüntetni az I. melléklet A.2.2. pontjában említett vízi járműveken és motoros vízi sporteszközökön, a II. mellékletben említett részegységeken és/vagy azok csomagolásán, továbbá az I. melléklet B.1.1. pontjában említett külmotorokon és a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorokon.

A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni azon kijelölt szerv azonosítószámát is, amely a IX., X., XI., XII. és XVI. mellékletben szereplő eljárások végrehajtásáért felelős.

(3) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékeken tilos olyan jelölések feltüntetése, amelyek a CE megfelelőségi jelölés jelentése és alakja tekintetében megtévesztésre alkalmasak. Bármilyen más jelölés felhelyezhető az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékeken és/vagy azok csomagolásán, feltéve hogy nem csökkenti a CE megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát.

(4) A 7. cikk sérelme nélkül:

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést helytelenül tüntessék fel, úgy a gyártó vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles intézkedni ennek megszüntetésére a tagállam által megszabott feltételek mellett;

b) amennyiben a nem megfelelőség továbbra is fennáll, úgy a tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a szóban forgó termék forgalmazásának korlátozására, illetve betiltására, illetve biztosítania kell annak forgalomból történő kivonását a 7. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

11. cikk

Az irányelv alapján hozott olyan döntésben, amely megtiltja az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalmazását, illetve üzembe helyezését, részletesen meg kell indokolni a döntés alapjául szolgáló okokat. Az ilyen döntéseket haladéktalanul közölni kell az érintett féllel az érintett tagállamban rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekkel és ezek határidejével együtt.

12. cikk

A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az irányelv végrehajtásával kapcsolatos határozatokra vonatkozó adatok rendelkezésre álljanak.

13. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. december 16-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 1996. június 16-tól alkalmazzák.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett állandó bizottság az irányelv hatálybalépésével kezdheti meg tevékenységét. A tagállamok ettől az időponttól kezdődően hozhatják meg a 9. cikkben említett intézkedéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A tagállamok olyan, az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek a területükön az irányelv elfogadásának időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, ettől az időponttól számítva még négy évig engedélyezik.

14. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

ELŐZETES VIZSGÁLAT

E melléklet alkalmazásában a "vízi jármű" kedvtelési célú vízi jármű és motoros vízi sporteszköz.

A. A vízi járművek tervezésével és építésével kapcsolatos alapvető biztonsági követelmények

1. KATEGÓRIÁK

KategóriaSzélerősség
(Beaufort-skálán)
Mértékadó hullámmagasság
(H 1/3, méter)
A– „óceáni”8 felett4 felett
B– nyílttengeri utakra8 és kisebb4 és kisebb
C– tengeri part menti vizek6 és kisebb2 és kisebb
D– védett vizek4 és kisebb0,3 és kisebb

Fogalommeghatározások:

A.

ÓCEÁNI : olyan hosszabb utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során (a Beaufort-skála szerinti) 8-asnál nagyobb fokozatú szélerősségek és 4 m feletti mértékadó hullámmagasságok fordulhatnak elő, amelyeknek - rendkívüli viszonyok kivételével - ezek a vízi járművek képesek saját erőből ellenállni.

B.

NYÍLT TENGERI UTAKRA : olyan utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 8-as fokozatú szélerősség és max. 4 m-es jellemző hullámmagasságok fordulnak elő.

C.

PART MENTI VIZEKRE : part menti vizeken, nagy öblökben, folyótorkolatokban, tavakon és folyókon tett utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 6-os fokozatú szélerősség és max. 2 m-es jellemző hullámmagasságok fordulnak elő.

D.

VÉDETT VIZEKRE : védett part menti vizeken, kisebb öblökben, kisebb tavakon, folyókon és csatornákon tett olyan utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 4-es fokozatú szélerősségek és max. 0,3 m-es mértékadó hullámmagasságok, és esetenként max. 0,5 m-es magasságú, például elhaladó hajók által keltett hullámok fordulhatnak elő.

Az egyes kategóriákba tartozó vízi járműveket úgy kell tervezni és megépíteni, hogy ellenálljanak az e paramétereknek megfelelő igénybevételeknek a stabilitás, az úszóképesség és az I. mellékletben felsorolt egyéb alapvető követelmények tekintetében, és jól manőverezhetők legyenek.

2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Az 1. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó termékeknek ki kell elégíteniük a rájuk vonatkozó alapvető követelményeket.

2.1. A vízi jármű azonosítása

Minden vízi járművet azonosítószámmal kell megjelölni, amely a következő adatokat tartalmazza:

- a gyártó kódja,

- a gyártó ország,

- egyedi sorozatszám,

- gyártási év,

- modell évjárata.

A vonatkozó harmonizált szabvány tartalmazza e követelmények részleteit.

2.2. Hajóépítő táblája

Minden vízi járműn el kell helyezni egy, a hajótest-azonosítási számtól elkülönítetten elhelyezett táblát, amelyen a következő adatok szerepelnek:

- a gyártó neve,

- CE-jelölés (lásd IV. melléklet),

- a vízi jármű 1. pont szerinti kialakítási kategóriája,

- a gyártó által ajánlott legnagyobb terhelés a 3.6. pont szerint, a megtöltött, rögzített tartályok tömegét kivéve,

- a szállítható személyek száma a gyártó ajánlása szerint.

2.3. Vízbe esés elleni védelem és visszajutást segítő eszközök

Az egyes kialakítási kategóriáknak megfelelően a vízi járműveket úgy kell kialakítani, hogy a vízbe esés veszélye a lehető legkisebb legyen, és megkönnyítse a visszajutást a fedélzetre.

2.4. Kilátás a fő kormányállásról

Motoros vízi járműveknél a kezelőnek a fő kormányállásról normál körülmények (sebesség és terhelés) mellett jó kilátással kell rendelkeznie minden irányba.

2.5. Kezelési kézikönyv

Minden vízi járművet el kell látni egy - a Közösség valamely hivatalos nyelvén (vagy nyelvein) írt - kezelési kézikönyvvel, amely nyelvet - a Szerződésnek megfelelően - az a tagállam határozhatja meg, amelyben a vízi járművet forgalomba hozzák. A kézikönyvben különös figyelmet kell fordítani a tűz- és elárasztás veszélyére, továbbá tartalmaznia kell a 2.2., 3.6. és 4. pontban felsorolt adatokat, valamint a vízi jármű terhelés nélküli tömegét kilogrammban.

3. SZERKEZETI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.1. Szerkezet

A felhasznált anyagok megválasztásának és a kombinációjának biztosítania kell, hogy a vízi jármű minden tekintetben megfelelő szerkezeti szilárdsággal rendelkezzen. Különös figyelmet kell fordítani az 1. pont szerinti tervezési kategóriára és a 3.6. pont szerinti gyártó által ajánlott maximális terhelésre.

3.2. Stabilitás és szabad oldalmagasság

A vízi járműnek megfelelő stabilitással és szabad oldalmagassággal kell rendelkeznie, figyelembe véve az 1. pont szerinti kialakítási kategóriát és a 3.6. pont szerinti gyártó által ajánlott maximális terhelést.

3.3. Felhajtóerő és úszóképesség

A vízi járműtest építésénél biztosítani kell, hogy a vízi jármű olyan vízkiszorítási jellemzőkkel rendelkezzék, amely megfelel 1.1. pont szerinti kategóriájának és a gyártó által a 3.6. pont szerint megadott maximális terhelésnek. A lakható, többtörzsű vízi járműveknek elegendő vízkiszorítással kell rendelkezniük ahhoz, hogy felfordulva is úszóképesek maradjanak.

Azoknak a 6 m-nél kisebb hosszúságú vízi járműveknek, amelyek megtelhetnek vízzel, elegendő maradék vízkiszorítással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megtelt állapotban is úszóképesek maradjanak, tervezési kategóriájuknak megfelelő alkalmazás esetén.

3.4. A hajótesten, a fedélzeten és a felépítményen található nyílászárók

A hajótesten, a fedélzet(ek)en és a felépítményeken található nyílászárók nem veszélyeztethetik a vízi jármű szerkezeti szilárdságát, illetve - zárt állapotban - az időjárási behatásokkal szembeni vízmentességet.

Az ablakoknak, kerek hajóablakoknak, ajtóknak és fedélzeti nyílásfedeleknek ellen kell állni az elhelyezésükből adódóan fellépő víznyomásnak és a fedélzeten mozgó személyek súlyának megfelelő pontszerű terheléseknek.

Azokat a külső, víz be- és kiáramlására szolgáló hajótestszerelvényeket, amelyek a gyártó által 3.6. pont szerint megadott maximális terhelés esetén a merülésvonal alatt vannak, könnyen hozzáférhető elzáró szerkezetekkel kell felszerelni.

3.5. Elárasztás

A vízi járműveket úgy kell megtervezni, hogy az elsüllyedés veszélye a lehető legkisebb legyen.

Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- kormányállások és ülőtér, amelyek önürítők, vagy egyéb olyan berendezésekkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a víz behatolását a vízi jármű belsejébe,

- szellőzőnyílások,

- vízeltávolítás szivattyú segítségével vagy egyéb eszközzel.

3.6. A gyártó által ajánlott maximális terhelés

A ----- ajánlott maximális terhelést (üzemanyag, víz, élelem, különböző felszerelési tárgyak és személyek tömege kilogrammban), amelyre a vízi járműt tervezték, a tervezési kategória (1. pont), a stabilitás és szabad oldalmagasság (3.2. pont), valamint a felhajtóerő és az úszóképesség szerint kell meghatározni.

3.7. Mentőeszközök tárolása

Az A és B kategóriába tartozó összes vízi járművön, valamint a C és D kategóriájú 6 m-nél hosszabb vízi járműveken egy vagy több tárolóhelyet kell biztosítani egy vagy több mentőtutaj számára, amely(ek) elég nagy(ok) ahhoz, hogy befogadják a vízi jármű által szállítható személyek gyártó által ajánlott számát. A tárolóhely(ek)nek bármikor hozzáférhetőnek kell lenni(ük).

3.8. Menekülési utak

A 12 méternél hosszabb lakható, többtörzsű vízi járművön megfelelő menekülési utakat kell biztosítani.

Minden lakható vízi járművet úgy kell megépíteni, hogy tűz esetén lehetséges legyen a vízi jármű elhagyása.

3.9. Horgonyzás, kikötés és vontatás

A vízi járműveket tervezési kategóriájukat és jellemzőiket figyelembe véve, egy vagy több olyan erős rögzítési ponttal vagy egyéb eszközzel kell ellátni, amelyek alkalmasak a horgonyzási, kikötési, illetve vontatási terhelések biztonságos fogadására.

4. MANŐVERKÉPESSÉG

A gyártónak biztosítania kell, hogy a vízi jármű tervezésének és építésének megfelelő legerősebb motor alkalmazása esetén kellő manőverképességgel rendelkezzen. Minden kedvtelési célú tengeri vízi jármű esetében meg kell adni a harmonizált szabványnak megfelelő névleges teljesítményt a kezelési kézikönyvben.

5. BEÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. Motorok és motorterek

5.1.1. Beépített motorok

A beépített motorokat lakóterektől elválasztott zárt térben kell elhelyezni, és úgy kell beépíteni, hogy, a tüzek kialakulásának, illetve terjedési veszélye, valamint a mérgező gázok, hő, zaj, illetve rezgés által a lakótérre jelentett veszély a lehető legkisebb legyen.

A gyakori felülvizsgálatot és/vagy karbantartást igénylő motorrészeknek és szerelvényeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.

A motortéren belüli szigetelőanyagoknak éghetetlennek kell lenniük.

5.1.2. Szellőzés

A motorteret szellőztetni kell. A szellőzőnyílásokon át nem hatolhat be víz a motortérbe.

5.1.3. Szabadon álló részek

Amennyiben a motor(ok) nincs(enek) burkolattal vagy házzal védve, hatékony módon védeni kell a motor(ok) olyan szabadon lévő mozgó vagy forró részeit, amelyek sérüléseket okozhatnak.

5.1.4. Külmotorok indítása

A külmotorral felszerelt vízi járműveket olyan berendezéssel kell felszerelni, amely megakadályozza a sebességben lévő motor indítását, kivéve

(a) ha a motor 500 newtonnál kisebb statikus tolóerőt ad le;

(b) ha a motor olyan fojtásszabályzó készülékkel van ellátva, amely a motor indításánál a tolóerőt 500 newtonra korlátozza.

5.1.5. Vezető nélkül működő motoros vízi sporteszköz

A motoros vízi sporteszközt úgy kell megtervezni, hogy automatikus motorleállítással vagy olyan automatikus berendezéssel rendelkezzen, amely csökkenti a sebességet, körkörös irányú továbbhaladás mellett, ha a vezető szándékosan leszáll vagy leesik a motoros vízi sporteszközről.

5.2. Üzemanyagrendszer

5.2.1. Általában

Az üzemanyagtöltő, -tároló, szellőztető és üzemanyag-ellátó eszközöket és berendezéseket úgy kell tervezni és beépíteni, hogy a tűz- és robbanásveszély minimálisra mérsékelhető legyen.

5.2.2. Üzemanyagtartályok

Az üzemanyagtartályokat, -vezetékeket és -tömlőket rögzíteni kell, és minden jelentősebb hőforrástól el kell különíteni vagy meg kell védeni. A tartályok anyagát és felépítését a kapacitásnak és az üzemanyag típusának megfelelően kell megválasztani. A tartálytereket szellőztetni kell.

Benzinüzemanyagot olyan tartályokban kell tárolni, amelyek nem képezik a hajótest részét, és amelyek

a) el vannak szigetelve a motortértől és minden egyéb gyújtóforrástól;

b) el vannak választva a lakóterektől.

Dízelüzemanyag tárolható olyan tartályokban, amelyek a hajótest részét képezik.

5.3. Villamos rendszer

A villamos rendszereket úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy biztosítva legyen a vízi jármű kifogástalan üzemelése szokásos használati körülmények között, továbbá hogy a tűzveszély és az áramütés veszélye a lehető legkisebb legyen.

Ügyelni kell arra, hogy az összes áramkör túláram- és rövidzárlat-védelemmel legyen ellátva az akkumulátorról táplált motorindító áramkörök kivételével.

Szellőzésről kell gondoskodni az akkumulátorokból esetlegesen felszabaduló gázok felhalmozódásának elkerülése érdekében. Az akkumulátorokat szilárdan kell rögzíteni, és védeni kell víz beáramlása ellen.

5.4. Kormányrendszer

5.4.1. Általában

A kormányrendszereket úgy kell tervezni, kialakítani és beépíteni, hogy a várható működési körülmények mellett lehetővé tegyék a kormányterhelés átvitelét.

5.4.2. Vészberendezések

A vitorlás és egyetlen beépített motorral hajtott egymotoros, távirányítású kormánylapátos kormányrendszerrel ellátott vízi járműveket olyan vészhelyzeti eszközökkel kell felszerelni, amelyekkel a vízi jármű kis sebesség mellett kormányozható.

5.5. Gázellátó rendszer

A háztartási célú gázrendszereknek páraelszívó rendszerrel kell rendelkezniük, és úgy kell ezeket kialakítani és beépíteni, hogy elkerülhető legyen a gázszivárgás és a robbanásveszély, és hogy a szivárgás ellenőrizhető legyen. Az anyagoknak és alkatrészeknek az adott gázfajtának meg kell felelniük, és ellen kell állniuk a tengeri környezetből eredő különböző behatásoknak és körülményeknek.

A készülékeket minden égőfejhez alkalmas lángőrrel kell ellátni. Minden egyes készüléket külön vezetékről kell táplálni, és külön elzáróval kell rendelkezniük. Megfelelő szellőzéssel kell megelőzni a gázszivárgásból és az égéstermékekből eredő veszélyeket.

A fixen beépített gáz-rendszerrel rendelkező vízi járműveken külön helyiségben kell elhelyezni az összes gázpalackot. Ezt a helyiséget el kell a lakótértől különíteni, csak kívülről megközelíthető és kívülről szellőztethető legyen, hogy az esetlegesen kiszivárgó gáz hajón kívülre kerüljön. A fixen beépített gázrendszereket beépítés után ki kell próbálni.

5.6. Tűzvédelem

5.6.1. Általában

A beépített berendezés típusánál és a vízi jármű kialakításánál figyelembe kell venni a tűz kialakulásának és terjedésének veszélyét. Különösen ügyelni kell a nyílt lánggal működő készülékek környékére, forró területekre, a motorokra és segédberendezésekre, a kifolyt olajra és üzemanyagra, fedetlen olaj- és üzemanyag-vezetékekre, továbbá arra, hogy a gépek forró részei fölé ne kerüljenek elektromos vezetékek.

5.6.2. Tűzoltó készülék

A vízi járműveket a tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó készülékkel kell felszerelni, illetve fel kell tüntetni a tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó berendezés helyét és teljesítményét. A vízi jármű nem helyezhető üzembe a megfelelő tűzoltó készülékek hiányában. A benzinmotorok motorterét olyan tűzoltó rendszerrel kell védeni, amely nem teszi szükségessé a motortér kinyitását tűz esetén. Ha hordozható tűzoltó készülékek vannak felszerelve, ezeknek jól hozzáférhetőeknek kell lenniük, egyiket pedig úgy kell elhelyezni, hogy a vízi jármű fő kormányállásából könnyen elérhető legyen.

5.7. Jelzőfények

Amennyiben jelzőfények vannak elhelyezve, ezeknek meg kell felelni a 1972. évi COLREG, illetve a CEVNI összeütközést megelőzési szabályzatoknak.

5.8. Vízszennyezés megelőzése és a hulladék partra szállítására szolgáló berendezések

A vízi járműveket úgy kell megépíteni, hogy megelőzze a szennyező anyagok (olaj, üzemanyag stb.) véletlen vízbe jutását.

A WC-vel ellátott vízi járműveknek a következőkkel kell rendelkezniük:

a) tárolótartályok, vagy

b) lehetőség tárolótartályok csatlakoztatására.

Az állandóan rögzített tárolótartályokkal felszerelt vízi járműveken szabványos ürítő csatlakozást kell kialakítani, amely lehetővé teszi a gyűjtőberendezések csövezetékeinek a vízi jármű ürítőcsövéhez való csatlakoztatását.

A hajótesten áthatoló, emberi eredetű hulladékot szállító csöveket ezenkívül olyan szelepekkel kell ellátni, amelyek zárt helyzetben rögzíthetők.

B. Hajtómotorok kipufogógáz-kibocsátására vonatkozó alapvető követelmények

A hajtómotoroknak meg kell felelniük a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó következő alapvető követelményeknek.

1. A MOTOR AZONOSÍTÁSA

1.1.

Minden motoron világosan fel kell tüntetni a következő adatokat:

- a motorgyártó védjegye vagy kereskedelmi neve,

- a motor típusa, adott esetben a motorcsalád,

- egyedi motorazonosító szám,

- CE-jelölés, amennyiben a 10. cikk szerint szükséges.

1.2.

E jelöléseknek a motor szokásos élettartama alatt világosan olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lenniük. Címke vagy tábla alkalmazása esetén azokat olyan módon kell rögzíteni, hogy a rögzítés a motor teljes várható élettartama alatt tartós legyen, és a címke/tábla ne legyen eltávolítható annak megsemmisítése vagy megrongálása nélkül.

1.3.

E jelöléseket a motor olyan részén kell elhelyezni, amely a motor rendeltetésszerű működéséhez szükséges, és amelyet általában nem kell cserélni a motor teljes élettartama alatt.

1.4.

E jelöléseket olyan módon kell elhelyezni, hogy egy átlagember számára azonnal észrevehetők legyenek azt követően, hogy a motorra a működéséhez szükséges valamennyi részegységet felszerelték.

2. KIPUFOGÓGÁZ-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A hajtómotorokat úgy kell megtervezni, megépíteni és összeszerelni, hogy a szabályos üzembe helyezést követő szokásos használat mellett kipufogógáz-kibocsátásuk ne haladja meg a következő táblázatban meghatározott határértékeket:

1. táblázat

(g/kWh)
TípusSzénmonoxidSzénhidrogénekNitrogén-oxidok
NOX
Részecskék
PT
ABnANn
Kétütemű, szikragyújtásos150,0600,01,030,0100,00,7510,0Nem alkalmazandó
Négyütemű, szikragyújtásos150,0600,01,06,050,00,7515,0Nem alkalmazandó
Kompressziós gyújtású5,0001,52,00,59,81,0

ahol A, B és n a táblázatnak megfelelő állandók, PN a névleges motorteljesítmény (kW), a kipufogógáz-kibocsátás mérése pedig a harmonizált szabványnak megfelelően történik ( 12 ).

130 kW-nál nagyobb teljesítményű motor esetén az E3 (IMO) vagy pedig az E5 (kedvtelési célú tengeri hajózás) vizsgálati ciklus használható.

A kipufogógáz-kibocsátás vizsgálatára használt referencia-üzemanyagokat a benzin- és a dízelmotorok tekintetében a 98/69/EK irányelv (IX. melléklet, 1. és 2. táblázat), a cseppfolyós gázzal hajtott motorok tekintetében pedig a 98/77/EK irányelv határozza meg.

3. TARTÓSSÁG

A motorgyártó olyan motor-beszerelési és -karbantartási útmutatót köteles biztosítani, amelynek alkalmazásával a motor rendeltetésszerű használat mellett, szokásos élettartama végéig képes megfelelni a fenti határértékeknek.

Ezt az információt a motorgyártó a szokásos működési cikluson alapuló előzetes terhelési vizsgálattal, a részegységek anyagkifáradásának kiszámításával nyeri annak érdekében, hogy a szükséges karbantartási utasításokat a gyártó elkészíthesse és minden új motorhoz csatolja első forgalomba hozatalakor.

A motor szokásos élettartama a következőt jelenti:

a) beépített motor vagy farmotor beépített kipufogórendszerrel vagy a nélkül: 480 óra vagy 10 év, amelyik előbb letelik;

b) motoros vízi sporteszköz motorja: 350 óra vagy öt év, amelyik előbb letelik;

c) külmotor: 350 óra vagy 10 év, amelyik előbb letelik.

4. KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

Valamennyi motort olyan közösségi nyelven vagy nyelveken készült kezelési kézikönyvvel kell ellátni, amelyet azon tagállam határoz meg, amelyben a motort forgalmazni kívánják. Ez a kézikönyv:

a) útmutatást ad a megfelelő beszerelés és karbantartás tekintetében, amely annak érdekében szükséges, hogy a motor megfelelően működjön és kielégítse a 3. (Tartósság) pontban meghatározott követelményeket;

b) meghatározza a motor harmonizált szabvány szerint mért teljesítményét.

C. A zajkibocsátásra vonatkozó alapvető követelmények

A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járműveknek, motoros vízi sporteszközöknek és külmotoroknak, valamint a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotoroknak meg kell felelniük a zajkibocsátásra vonatkozó következő alapvető követelményeknek.

1. ZAJKIBOCSÁTÁSI SZINT

1.1. A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járműveket, motoros vízi sporteszközöket, külmotorokat és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorokat úgy kell megtervezni, megépíteni és összeszerelni, hogy a harmonizált szabványban ( 13 ) meghatározott vizsgálatok szerint mért zajkibocsátásuk ne haladja meg a következő táblázatban meghatározott határértékeket: 2. táblázat Egymotoros motorteljesítmény (kW) Legmagasabb hangnyomásszint = LpASmax (dB) PN ≤ 10 67 10 < PN ≤ 40 72 PN> 40 75 ahol PN a névleges motorteljesítmény kW-ban névleges fordulatszám mellett, és LpASmax a legnagyobb hangnyomásszint dB-ben. Ikermotoros és többmotoros egységek esetén, valamennyi motortípus tekintetében 3 dB határérték-túllépés megengedhető.

1.2.

A zajmérési vizsgálatok alkalmazása helyett a beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek a zajkibocsátásra vonatkozó követelmények tekintetében megfelelőnek minősülnek, ha esetükben a Froude-szám < 1,1, a teljesítmény/vízkiszorítás aránya pedig < 40, amennyiben a motort és a kipufogórendszert a motorgyártó utasításainak megfelelően építették be.

1.3.

A "Froude-szám" kiszámítása: a hajó legnagyobb V sebessége (m/s), osztva a merülési vonal Lwl hossza (m) és a gravitációs állandó (g = 9,8 m/s2) szorzatának négyzetgyökével.

A "teljesítmény/vízkiszorítás arány" kiszámítása: a P motorteljesítmény (kW) osztva a hajó vízkiszorításával:

1.4.

A zajmérési vizsgálatok további alternatívájaként a beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek e zajkibocsátásra vonatkozó követelmények tekintetében megfelelőnek minősülnek abban az esetben, ha fő tervezési paramétereik megegyeznek vagy hasonlóak egy hitelesített referenciahajó adataihoz, a harmonizált szabványban meghatározott tűréshatárok betartásával.

1.5.

"Tanúsított referenciahajó": egy hajótest és egy beépített motor vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotor olyan egyedi kombinációja, amelyről megállapították, hogy megfelel az 1.1. pont szerint mért zajkibocsátási követelményeknek, és amelynek valamennyi fő tervezési paraméterét és hangszintmérési eredményét közzétették a hitelesített referenciahajók jegyzékében.

2. KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszerrel rendelkező, illetve a nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök esetében az I. melléklet A.2.5. pontjában előírt kezelési kézikönyv tartalmazza a vízi jármű és a kipufogórendszer olyan állapotban tartásához szükséges tudnivalókat, hogy az a rendeltetésszerű használat esetén - lehetőség szerint - biztosítsa a meghatározott zajhatárértékek betartását.

Külmotorok esetén az I. melléklet B.4. pontjában előírt kezelési kézikönyv tartalmazza a külmotor olyan állapotban tartásához szükséges tudnivalókat, hogy az rendeltetésszerű használat esetén - lehetőség szerint - biztosítsa a meghatározott zajhatárértékek betartását.

II. MELLÉKLET

RÉSZEGYSÉGEK

1.

Gyújtásvédett berendezések beépített és külmotorokhoz.

2.

Hajócsavarral összekapcsolt állapotban történő indítás elleni védőeszközök külmotorokhoz.

3.

Kormánykerekek, kormányszerkezetek és vezetékek.

4.

Rögzített beszerelésre szánt üzemanyagtartályok és üzemanyag-vezetékek.

5.

Előre gyártott nyílások és hajóablakok.

III. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ VAGY KÖZÖSSÉGBEN LETELEPEDETT MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VAGY A FORGALOMBA HOZATALÉRT FELELŐS SZEMÉLY NYILATKOZATA

(4. cikk (2) és (3) bekezdése)

a) A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által adott a 4. cikk (2) bekezdése szerinti (félkész vízi járművekre vonatkozó) nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó neve és címe,

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, vagy adott esetben a forgalomba hozatalért felelős személynek neve és címe,

- a félkész vízi jármű leírását,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vízi járművet mások által történő befejezésre szánják, továbbá hogy az az építés e szakaszában megfelel az alapvető követelményeknek.

b) A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy a forgalomba hozatalért felelős személy által, a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően (részegységek) adott nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó neve és címe,

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, vagy adott esetben a forgalomba hozatalért felelős személynek a neve és címe,

- a részegység leírását,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a részegység kielégíti a vonatkozó alapvető követelményeket.

IV. MELLÉKLET

CE-JELÖLÉS

A CE megfelelőségi jelölés az alábbi formájú "CE" betűkből áll:

A CE-jelölés kicsinyítése vagy nagyítása esetén a fenti ábrán szereplő arányokat be kell tartani.

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb.

A CE-jelölés után fel kell tüntetni a kijelölt szerv azonosító számát, amennyiben az részt vesz a megfelelőség ellenőrzésében.

V. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

(A modul)

1.

A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a 2. pontban megállapított kötelezettségek elvégzése során biztosítja és kijelenti, hogy az adott termékek megfelelnek az irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékre elhelyezi a CE-jelölést és írásban kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd XV. melléklet).

2.

A gyártó elkészíti a 3. pontban szereplő műszaki dokumentációt, amelyet ő vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az utolsó termék előállítását követően még legalább tíz évig megőriz, hogy abba az illetékes nemzeti hatóságok betekinthessenek.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a termék közösségi piacon történő forgalomba hozataláért felelős.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megállapítását, hogy a termékek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak - amennyiben ez a megállapításhoz szükséges - ki kell terjednie a termékek tervezésére, gyártására és üzemeltetésére (lásd XIII. melléklet).

4.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a műszaki dokumentációval együtt a megőrzi a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

5.

A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a 2. pontban szereplő műszaki dokumentációnak és az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

VI. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS VIZSGÁLATOK

(Aa modul, 1. változat)

Ez a modul az V. mellékletben említett A modulból áll, amelyhez a következő kiegészítő követelmények járulnak:

A. Tervezés és felépítés

A gyártónak a termelését reprezentáló egy vagy több vízi járművön el kell végeznie vagy végeztetnie az alábbi vizsgálatok, egyenérték-számítások vagy ellenőrzések közül egyet vagy többet:

a) a stabilitás vizsgálata az alapvető követelmények 3.2. pontja szerint (I. melléklet A. pontja);

b) a vízkiszorítási jellemzők vizsgálata az alapvető követelmények 3.3. pontja szerint (I. melléklet A. pontja).

Mindkét változatnál közös rendelkezések:

E vizsgálatokat, számításokat vagy ellenőrzéseket a gyártó által kiválasztott kijelölt szerv végzi el.

B. Zajkibocsátás

Beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök esetében:

A gyártónak a termelését reprezentáló egy vagy több vízi járművön el kell végeznie vagy az általa választott kijelölt szervvel annak felelőssége mellett el kell végeztetnie az I. melléklet C. pontjában meghatározott zajkibocsátási vizsgálatokat.

Külmotorok és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok esetében:

A motorgyártónak a termelését minden motorcsaládra kiterjedően reprezentáló egy vagy több motoron el kell végeznie vagy az általa választott kijelölt szervvel annak felelőssége mellett el kell végeztetnie az I. melléklet C. pontjában meghatározott zajkibocsátási vizsgálatokat.

Amennyiben egy motorcsaládból egynél több motort vizsgálnak, a XVII. mellékletben meghatározott statisztikai módszert alkalmazzák a minta megfelelőségének biztosítása érdekében.

VII. MELLÉKLET

EK-TÍPUSVIZSGÁLAT

(B modul)

1.

A kijelölt szerv meggyőződik arról és tanúsítja azt, hogy vizsgálandó termelésre jellemző minta, megfelel az irányelv rá vonatkozó rendelkezéseinek.

2.

Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártónak vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének kell valamelyik általa választott kijelölt szervhez benyújtania.

A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

- a gyártó neve és címe, valamint - ha a kérelmet meghatalmazott képviselője nyújtja be - annak neve és címe is,

- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet nem adták be más kijelölt szervhez,

- a 3. pontban ismertetett műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátania egy, a vizsgálandó termelésre jellemző mintát, továbbiakban "típus" ( 14 ).

A kijelölt szerv további mintákat kérhet be, ha erre szüksége van vizsgálati programjának végrehajtásához.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megállapítását, hogy a termék megfelel-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak - amennyiben ez a megállapításhoz szükséges - ki kell terjednie a termék tervezésére, gyártására és üzemelésére (lásd XIII. melléklet).

4. A kijelölt szervnek:

4.1.

meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt, le kell ellenőriznie, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítania kell azokat az elemeket, amelyek az 5. cikkben szereplő szabványok vonatkozó rendelkezéseivel összhangban terveztek meg, valamint azokat az alkatrészeket, amelyek e szabványok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek meg;

4.2.

el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzésére, hogy - ha nem az 5. cikkben szereplő szabványokat alkalmazták - a gyártó által alkalmazott megoldások kielégítik-e az irányelv alapvető követelményeit;

4.3.

el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzésére, hogy - ha a gyártó a vonatkozó szabványok alkalmazását választotta - ténylegesen ezeket alkalmazták-e;

4.4.

meg kell állapodnia a kérelmezővel a vizsgálatok és a szükséges ellenőrzések helyében.

5.

Amennyiben a típus megfelel az irányelv rendelkezéseinek, a kijelölt szerv kiadja az EK típusvizsgálatról szóló tanúsítványt kérelmezőnek. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat megállapításait, az érvényesség feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A bizonyítványhoz csatolni kell a műszaki dokumentáció alapvető részeinek felsorolását, ennek egy példányát a kijelölt szervnek meg kell őriznie.

Amennyiben a kijelölt szerv elutasítja az EK típusvizsgálati tanúsítvány kiadását a gyártónak, a kijelölt szervnek ezt részletesen meg kell indokolnia.

6.

A kérelmező a jóváhagyott terméken végzett bármely módosításról tájékoztatja a műszaki dokumentációt őrző kijelölt szervet, amelyek további jóváhagyást igényelnek, amennyiben a változtatás befolyásolhatja a terméknek a használatára előírt feltételekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést. E további jóváhagyást az EK típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként adják meg.

7.

Minden kijelölt szerv értesíti a többi kijelölt szervet az EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal, valamint a kiadott és a visszavont kiegészítésekkel kapcsolatos adatokról.

8.

A többi kijelölt szerv példányokat kaphat az EK típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy azok kiegészítéseiről. A bizonyítványok mellékleteit kívánságra a többi kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátani.

9.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció mellett az EK típusvizsgálati tanúsítványokat és azok kiegészítéseit az utolsó termék legyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza.

VIII. MELLÉKLET

TÍPUSMEGFELELÉS

(C modul)

1.

A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és megfelelnek az irányelvben foglalt követelményeknek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékeken feltünteti a CE-jelölést, és írásban kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd XV. melléklet).

2.

A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

3.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó termék gyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza (lásd XIII. melléklet).

4.

Az ebben az irányelvben a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfelelőség értékelése tekintetében, ha a gyártó nem a XII. mellékletben meghatározott valamely megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint működik, akkor a gyártó által választott kijelölt szerv véletlenszerű gyakorisággal termékellenőrzést végezhet vagy végeztethet. Amennyiben a minőséget nem találják megfelelőnek, illetve ha szükségesnek ítélik a gyártó által bejelentett adatok valódiságának ellenőrzését, a következő eljárást alkalmazzák:

A sorozatgyártásból kiemelnek egy motort, és alávetik az I. melléklet B. pontjában meghatározott vizsgálatoknak. A vizsgált motorokat a gyártó előírásai szerint részben vagy teljesen be kell járatni. Amennyiben a sorozatgyártásból kiemelt motor egyedi kipufogógáz-kibocsátási értékei meghaladják az I. melléklet B. pontja szerinti határértékeket, a gyártó kérheti, hogy a méréseket a sorozatból kiemelt motorok egy mintáján végezzék el, beleértve az eredetileg kiválasztott motort is. Annak biztosítása érdekében, hogy a fent meghatározott motorminta megfeleljen az irányelvnek, a XVII. mellékletben meghatározott statisztikai módszert alkalmazzák.

IX. MELLÉKLET

GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

(D modul)

1.

Az a gyártó, aki megfelel a 2. pontban foglalt kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megegyeznek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal és megfelelnek az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken feltünteti a CE-jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.(lásd XV. melléklet) A CE-jelöléshez csatolni kell annak a kijelölt szervnek az azonosító jelét, amelyik a 4. pontban említett felügyeletért felelős.

2.

A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet a termékek gyártásnál, a végtermékek ellenőrzésénél és vizsgálatánál 3. bekezdésnek megfelelően, amelyet a 4. pontban meghatározott felügyelet tárgyává kell tenni.

3.

3.1.

A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi az érintett termékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden alapvető adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- adott esetben a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját (lásd XIII. melléklet) és az EK típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell az EK típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusnak és az irányelv követelményeinek való megfelelést.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon, írásos előírások, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmaznia:

- minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően,

- az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, folyamatok és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek elvégzésének gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.,

- a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök.

3.3.

A kijelölt szerv értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban foglalt követelményeknek. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazzák, feltételezik e követelmények teljesítését.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie az érintett terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyén végzett helyszíni szemle.

A döntést közlik a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indokolását.

3.4.

A gyártó vállalja, hogy minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A kijelölt szerv értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeket, avagy ismét értékelésre van-e szükség.

Döntéséről tájékoztatja a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek, és vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3.

A kijelölt szervnek rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv - szükség esetén - ellenőrző vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A kijelölt szerv a helyszíni szemléről jelentést ad a gyártónak, s ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5.

A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont második albekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosításokat,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó albekezdésében említett döntéseket és jelentéseket.

6.

A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szerveket a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

X. MELLÉKLET

TERMÉKELLENŐRZÉS

(F modul)

1.

Ez a modul azt az eljárást írja le, amelynek során a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője azt ellenőrzi és tanúsítja, hogy a 3. pont rendelkezései alá tartozó termékek megegyeznek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal és megfelelnek az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a termékek az EK típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típussal megegyeznek és kielégítsék az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken elhelyezi a CE-jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít (lásd XV. melléklet).

3. A kijelölt szerv elvégezi a megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket a gyártó választása szerint vagy minden egyes terméken a 4. pontban meghatározott vizsgálatok és ellenőrzések útján, vagy a termékek statisztikai alapon történő vizsgálata és ellenőrzése útján az 5. pontban meghatározottak szerint annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek.

3a.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó termék gyártását követően még legalább 10 évig megőrzi.

4.

4.1.

Minden egyes terméket egyenként meg kell vizsgálni és el kell végzik az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban felsorolt, vagy ezzel egyenértékű ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az e irányelv vonatkozó követelményeinek.

4.2.

A kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott termékre felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító számát, és írásos megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról.

4.3.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítani kell, hogy kérésre képes bemutatni a kijelölt szerv megfelelőségi tanúsítványait.

5.

5.1.

A gyártónak homogén tételekben kell előállítani termékeit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa az egyes gyártási tételek homogenitását.

5.2.

Az összes terméket homogén tételek formájában kell rendelkezésre állnia az ellenőrzés céljára. Minden egyes tételből szúrópróbaszerűen mintát kell venni. A mintadarabokat egyenként vizsgálják meg, és ennek során az irányelv 5. cikkében említett szabvány(ok)ban szereplő vagy egyenértékű ellenőrző vizsgálatoknak vetik alá annak megállapítására, hogy azok kielégítik-e az irányelv követelményeit, és hogy döntést lehessen hozni a tétel elfogadásáról vagy elutasításáról.

5.3.

A statisztikai eljárásnál a következő pontokra kell tekintettel lenni:

- az alkalmazandó statisztikai módszer,

- mintavételi terv és működési jellemzői.

A kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőség értékelésére a XVII. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

5.4.

A tétel elfogadása esetén a kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott terméken felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító számát, és írásos megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról. A tételt alkotó minden termék forgalomba hozható, kivéve azokat a mintadarabokat, amelyek nem bizonyultak megfelelőnek.

Az adott tétel visszautasítása esetén a kijelölt szerv, illetve az illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a tétel forgalomba hozatalának megakadályozására. A tételek gyakori visszautasítása esetén a kijelölt szerv felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzés módszer alkalmazását.

A gyártó - a kijelölt szerv felelőssége mellett - ez utóbbi azonosító számát a gyártási folyamat során is felhelyezheti.

5.5.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles biztosítani, hogy kérésre bármikor képes legyen bemutatni a kijelölt szerv megfelelőségi tanúsítványait.

XI. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLAT

(G modul)

1.

Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amellyel a gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termék, amelyre kiállították a 2. pont szerinti tanúsítványt, megfelel az irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője felhelyezi a termékre a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki (lásd XV. melléklet).

2.

A kijelölt szerv megvizsgálja az egyes terméket és elvégzi rajta az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban szereplő, vagy ezzel egyenértékű megfelelő ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termék kielégíti az irányelv vonatkozó követelményeit.

A kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott termékre felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító jelét és kiállítja az írásos megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatokról.

3.

A műszaki dokumentáció célja az, hogy lehetővé tegye az irányelv követelményeinek való megfelelés megállapítását, továbbá a termék tervezésének, gyártásának és működtetésének megértését (lásd XIII. melléklet).

XII. MELLÉKLET

TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(H modul)

1.

Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amelynél az a gyártó, aki a 2. bekezdésben foglalt kötelezettségeket teljesíti, biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek kielégítik az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékre felhelyezi a CE-jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelöléshez csatolni kell annak a kijelölt szervnek az azonosító jelét, amelyik a 4. pontban meghatározott felügyeletért felelős.

2.

A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet a tervezésnél, gyártásnál, a végtermékek ellenőrzésénél és vizsgálatánál 3. pontnak megfelelően, amelyet a 4. pontban meghatározott felügyelet tárgyává kell tenni.

3.

3.1.

A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden alapvető adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek teljesítik az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásos előírások, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak tartalmaznia kell különösen a következők pontos leírását:

- a vállalatirányítás minőségügyi célkitűzései és szervezeti felépítése, feladatai és hatásköre a tervezést és a termékminőséget illetően,

- műszaki tervezési előírások, beleértve a szabványokat, továbbá - amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem teljes körűen alkalmazzák - azokat a módszereket, amelyekkel biztosítani fogják, hogy az irányelvnek a termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesüljenek,

- tervellenőrzési és tervhitelesítési módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket az érintett termékkategóriába tartozó termékek tervezésénél alkalmaznak,

- az alkalmazásra kerülő megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, alkalmazott eljárások és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek elvégzésének gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,

- a kívánt tervezési és termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök.

3.3.

A kijelölt szerv értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy kielégíti-e a 3.2. pontban foglalt követelményeket. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat (EN 29001) alkalmazzák, feltételezik e követelmények kielégítését.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie a szóban forgó terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás is.

A döntést közlik a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indokolását.

3.4

A gyártó vállalja, hogy minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A kijelölt szerv értékeli a javasolt módosításokat, s dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeket, avagy ismét értékelésre van-e szükség.

Döntéséről tájékoztatja a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az azok alapján hozott, indokokkal alátámasztott döntést.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen a tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a minőségügyi rendszer tervezési területével kapcsolatos előirányzott minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. elemzések, számítások, vizsgálatok eredményeit stb.,

- a minőségügyi rendszer gyártási területével kapcsolatos előirányzott minőségügyi feljegyzéseket, pl. vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3.

A kijelölt szerv időszakosan ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről készült ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv - szükség esetén - ellenőrző vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A kijelölt szerv a látogatásról szóló jelentést átadja a gyártónak, és ha vizsgálatra is sor került, vizsgálatról szóló jelentést is.

5.

A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont második albekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második albekezdésében említett módosítást,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó albekezdésében említett döntéseket és jelentéseket.

6.

A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

XIII. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az V., a VII., a VIII., a IX., a XI. és a XVI. mellékletben említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan megfelelő adatot és módszert, amellyel a gyártó biztosítja, hogy a részegységek illetve a vízi jármű megfeleljen a rá vonatkozó alapvető követelményeknek.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a termék tervezésének, gyártásának és működésének megértését, és annak értékelését, hogy a termék megfelel-e ezen irányelv követelményeinek.

A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékben tartalmaznia kell a következőket:

a) a terméktípus általános leírása,

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervrajzai, gyártási rajzai és vázlatai,

c) az említett rajzok, vázlatok és a termék működésének megértéséhez szükséges leírás és magyarázatok,

d) az 5. cikkben szereplő - részben vagy teljesen alkalmazott - szabványok jegyzéke, továbbá az alapvető követelmények teljesítésére alkalmazott megoldások leírása, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben említett szabványokat,

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei,

f) a vizsgálati jegyzőkönyvek, illetve számítások, nevezetesen az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitási és a 3.3. pontja szerinti, úszóképességre vonatkozó számítások (I. melléklet A. pontja),

g) kipufogógáz-kibocsátási vizsgálati jelentések, amelyek igazolják az alapvető követelmények 2. pontjának való megfelelőséget (I. melléklet B. pontja),

h) zajkibocsátási vizsgálati jelentések vagy referenciahajó-adatok, amelyek igazolják az alapvető követelmények 1. pontjának való megfelelőséget (I. melléklet C. pontja).

XIV. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A SZERV KIJELÖLÉSÉNÉL FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

1.

A kijelölt szerv, annak igazgatója és személyzete nem lehet az 1. cikkben említett azon vizsgálandó termékek tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, amelyeknek a vizsgálatát végzi, és nem lehet e személyek egyikének sem a meghatalmazott képviselője. A fenti személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként e termékek tervezésében, gyártásában, értékesítésében vagy karbantartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a kijelölt szerv között.

1a.

A kijelölt szervnek függetlennek kell lennie, és felette sem a gyártók, sem a szállítók nem gyakorolhatnak ellenőrzést.

2.

A kijelölt szervnek és vizsgálatot végző személyzetének az ellenőrzést a legnagyobb szakmai feddhetetlenséggel és műszaki hozzáértéssel kell végeznie, és mentesnek kell lennie mindenfajta olyan - különösen anyagi jellegű - nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket, illetve a vizsgálat eredményét, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik az ellenőrzés eredményében érdekeltek.

3.

A kijelölt szervnek rendelkeznie kell a szükséges személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel ahhoz, hogy megfelelően el tudja végezni az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatokat; ezenkívül rendelkeznie kell a különleges ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel is.

4.

A vizsgálatért felelős személyeknek rendelkezniük kell a következőkkel:

- alapos műszaki és szakmai képzettség,

- az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismerete és megfelelő gyakorlat azok elvégzésében,

- a vizsgálatok eredményeinek dokumentálására a tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítésének képessége.

5.

Biztosítani kell a vizsgálatot végző személyzet pártatlanságát. Javadalmazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától, illetve ezek eredményétől.

6.

A kijelölt szervnek felelősségbiztosítást kell kötnie, kivéve ha az állam a nemzeti jogszabályoknak megfelelően átvállalja a felelősséget, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felelős az ellenőrzésekért.

7.

A kijelölt szerv személyzetét üzleti titoktartás köti (kivéve annak az államnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, amelyben tevékenységét végzi) minden olyan információ tekintetében, amelyet az irányelven, illetve az azt hatályba léptető nemzeti jogszabályon alapuló feladatainak végrehajtása során szerez.

XV. MELLÉKLET

ÍRÁSOS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1.

Az irányelvnek való megfelelésről szóló írásos nyilatkozatnak mindenkor kísérnie kell a következőket:

a) kedvtelési célú vízi jármű és motoros vízi sporteszköz, és azt tartalmaznia kell a kezelési kézikönyvnek (I. melléklet A.2.5. pontja),

b) a II. mellékletben szereplő részegység,

c) hajtómotor, és azt tartalmaznia kell a kezelési kézikönyvnek (I. melléklet B.4. pontja).

2.

Az írásos megfelelőségi nyilatkozatnak ( 15 ) a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe ( 16 ),

b) az 1. pontban meghatározott termék leírása ( 17 ),

c) hivatkozás az alkalmazott vonatkozó harmonizált szabványokra vagy hivatkozás azon műszaki előírásokra, amelyen a megfelelési nyilatkozat alapul,

d) adott esetben hivatkozás az alkalmazott más közösségi irányelvekre,

e) adott esetben hivatkozás a kijelölt szerv által kiadott EK-típusvizsgálati tanúsítványra,

f) adott esetben a kijelölt szerv neve és címe,

g) a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevében aláírásra felhatalmazott személy azonosító adatai.

3.

A következők esetében:

- beépített motorok és beépített kipufogórendszer nélküli farmotorok,

- a 97/68/EK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező azon motorok, amelyek megfelelnek az említett irányelv I. melléklete 4.2.3. pontjában meghatározott II. szintnek, és

- a 88/77/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorok,

a 2. pontban meghatározott adatokon túl a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát is tartalmazza, hogy a motor megfelel ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, amennyiben kedvtelési célú vízi járműbe a gyártó utasításainak megfelelően építik be, továbbá azt, hogy e motort nem szabad mindaddig üzembe helyezni, amíg azon kedvtelési célú vízi jármű tekintetében, amelybe beépítésre kerül, nem készült az irányelv megfelelő rendelkezéseinek való megfelelésről szóló megfelelőségi nyilatkozat, feltéve ha szükséges.

XVI. MELLÉKLET

A TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

(E modul)

1.

Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amellyel a 2. pontban meghatározott kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megegyeznek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal, és eleget tesznek az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken feltünteti a CE-jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pontban meghatározott felügyeletért felelős kijelölt szerv azonosító jelét is.

2.

A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a végtermékek ellenőrzésére és vizsgálatára, amelyet alávet a 4. pontban meghatározott felügyeletnek.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1.

A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi minőségbiztosítási rendszerének értékelését az érintett termékekkel kapcsolatban.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden lényeges adat,

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- adott esetben a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszerben minden terméket meg kell vizsgálni, és az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok) szerinti megfelelő vizsgálatokat vagy egyenértékű vizsgálatokat kell végezni annak érdekében, hogy biztosítsák a termék megfelelőségét ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon kell dokumentálni, írásos előírások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer e dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmaznia:

- minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően,

- a gyártást követően végzendő vizsgálatok és ellenőrzések,

- a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök,

- minőségügyi feljegyzések, pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

3.3.

A kijelölt szerv elvégzi a minőségbiztosítási rendszer értékelését annak megállapítására, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek.

Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazzák, feltételezik e követelményeknek való megfelelést.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie az érintett terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részeként a gyártó telephelyén helyszíni szemlét kell tartani.

A döntést közölni kell a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

3.4.

A gyártó vállalja, hogy a minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer tervezett aktualizálásáról.

A kijelölt szerv elvégzi a javasolt módosítások értékelését, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újabb értékelésre van szükség.

Döntéséről tájékoztatnia kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen az ellenőrzés, a vizsgálat és a tárolás helyszíneire, és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen a következőket:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- műszaki dokumentáció,

- minőségügyi feljegyzések, pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3.

A kijelölt szerv rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv ellenőrző vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából; a helyszíni szemléről jelentést kell adnia a gyártónak, s ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jelentést is.

5.

A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni az alábbiakat:

- a 3.1. pont második albekezdésének harmadik franciabekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett aktualizálás,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4. pont utolsó albekezdésében, a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntéseket és jelentéseket.

6.

A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

XVII. MELLÉKLET

A TERMELÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KIPUFOGÓGÁZ- ÉS A ZAJKIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

1.

A motorcsaládok megfelelőségének vizsgálata céljából egy mintát emelnek ki a sorozatból. A gyártó a kijelölt szervvel egyetértésben határozza meg a minta méretét (n).

2. A kipufogógáz- és a zajkibocsátás minden szabályozott paramétere tekintetében kiszámítják a mintából nyert eredmények számtani közepét (X). A gyártott sorozat megfelelőnek minősül a követelmények teljesítése tekintetében (jóváhagyó döntés), ha teljesül a következő feltétel: X + K. S ≤ L S a szórás, ahol: n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198

X

=

az eredmények számtani közepe

x

=

a minta egyedi eredményei

L

=

a megfelelő határérték

n

=

a motorok száma a mintában

k

=

n-től függő statisztikai tényező (lásd a táblázatot)

( 1 ) HL C 123., 1992.5.15., 7. o.

( 2 ) HL C 313., 1992.11.30., 38. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1992. november 16-i véleménye (HL C 337., 1992.12.21., 17. o.); a Tanács 1993. december 16-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 1. o.) és az Európai Parlament 1994. március 9-i határozata (HL C 91., 1994.3.28.).

( 4 ) HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

( 5 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 88/182/EGK irányelvvel (HL L 81., 1988.3.26., 75. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

( 7 ) HL L 301., 1982.10.28., 1. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 16-i 97/68/EK irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.). A 2001/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 227., 2001.8.23., 41. o.) módosított irányelv.

( 9 ) A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a földgázzal vagy cseppfolyós gázzal hajtott, járművekben használt külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36., 1988.2.9., 33. o.) A legutóbb a 2001/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 107., 2001.4.18., 10. o.) módosított irányelv.;

( 10 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 11 ) EN ISO 14509.

( 12 ) EN ISO 8178-1: 1996.

( 13 ) EN ISO 14509.

( 14 ) A típus a termék több változatát is magába foglalja, feltéve hogy az egyes változatok közötti különbségek nincsenek kihatással a termék biztonsági szintjére és a teljesítményével kapcsolatos egyéb követelményekre.

( 15 ) Az I. melléklet A.2.5. pontjában előírt nyelv(ek)en kell elkészíteni.

( 16 ) Cégnév és teljes cím; a meghatalmazott képviselőnek meg kell adnia a gyártó cégnevét és címét is.

( 17 ) Adott esetben a termék márkájának, típusának, sorozatszámának megadása.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0025&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0025-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0025-20130101&locale=hu

Tartalomjegyzék