32005R1277[1]

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1277/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 14. cikke a) és f) pontjára,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 8. cikke (2) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére, 11. cikke (1) és (3) bekezdésére, 12. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 19. cikkére és 28. cikkére,

(1)

Az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló 3677/90/EGK rendelet végrehajtásáról és módosításáról szóló, 1992. december 21-i 3769/92/EGK bizottsági rendelet ( 3 ) által végrehajtott, az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló, 1990. december 13-i 3677/90/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) helyébe a 111/2005/EK rendelet lépett. Ezért szükséges a 111/2005/EK rendeletben előírt új szabályokat összehangolni a 3769/92/EGK rendelet végrehajtási szabályaival. A 3769/92/EGK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(2)

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet, amely a 92/109/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) helyébe lép, harmonizálja a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására felhasznált egyes anyagok Közösségen belüli forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseket. A belső piac zavartalan működésének elősegítése érdekében - a kábítószer-prekurzorok kereskedelmére vonatkozóan - az engedély iránti kérelemre, az engedély megadására vagy a megadás elutasítására, annak felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó rendelkezéseket közösségi szinten harmonizálni kell.

(3)

Fontos az 1. kategóriába tartozó anyagok jogosulatlan elszállításának megakadályozása, és ezért biztosítani kell, hogy azokról a vállalati telephelyekről, ahol ezeket az anyagokat tárolják és felhasználják, jogosulatlan elszállítás nem történik.

(4)

Meg kell határozni a Közösségen belüli kereskedelemmel foglalkozó azon gazdasági szereplők kategóriáit, akik különleges engedélyekkel rendelkezhetnek vagy különleges nyilvántartásban szerepelhetnek. Meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelemmel foglalkozó gazdasági szereplők mentesíthetők az engedélyezési és nyilvántartásba-vételi követelmények alól.

(5)

A Közösségen belüli kereskedelemmel, valamint a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelemmel foglalkozó gazdasági szereplőkre vonatkozó engedélyezési feltételeket és értesítési kötelezettségeket szabályozó rendelkezéseknek a lehető legnagyobb mértékig azonosaknak kell lenniük.

(6)

Rendelkezni kell azokról a szabályokról, amelyek lehetővé teszik a közösségi vámterületre belépő valamennyi kábítószerprekurzor-szállítmány törvényes céljának ellenőrzését, ideértve különösen a tranzit- és az átrakodott szállítmányokat, valamint az olyan érzékeny területeket, mint a közösségi vámszabad területek.

(7)

Külön behozatali engedélyezési eljárások szükségesek az 1. kategóriába tartozó anyagok egyedi behozatali szállítmányainak ellenőrzésére az eltérítés korai szakaszban történő megakadályozása és különösen az amfetamin típusú élénkítőszerek növekvő problémájával való foglalkozás érdekében.

(8)

A kivitel előtti értesítésre vonatkozó részletes szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az az információátadást és a szükséges választípust a kiviteli szállítmány érzékenységéhez igazítsa. A kivitel előtti értesítési és a kiviteli engedélyezési rendszer teljes kihasználása érdekében a figyelmet alapvetően a különösen nagy kockázatú szállítmányokra kell fordítani. A kivitel előtti értesítések egyszerűsített használatára és a kiviteli engedély egyszerűsített eljárás szerinti megadására vonatkozó részletes szabályoknak lehetővé kell tenniük a hétköznapi és törvényes használatra szánt, nagy mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozó igazgatási terhek könnyítését.

(9)

A kereskedelem hatékony ellenőrzésének tekintetében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük az illetékes hatóságok részére feladataik hatékony ellátását és az egymás közötti információcserét.

(10)

A kábítószer-prekurzorok ellenőrzése koordinációjának előmozdítása érdekében szükséges, hogy a tagállamok rendszeresen információval lássák el a Bizottságot a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megelőzésére vonatkozóan.

(11)

Ez a rendelet ugyanattól a naptól alkalmazandó, amikortól a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a kábítószer-prekurzorokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja a kábítószer-prekurzorok területén a felelős tisztviselő, a gazdasági szereplők engedélyezése és nyilvántartásba vétele, az információszolgáltatás, a kivitel előtti értesítés és a kiviteli és behozatali engedélyezés tekintetében a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet fogalommeghatározásain túl a "vállalati telephely" a gazdasági szereplő által adott helyszínen birtokolt épület(ek) a földterülettel együtt.

II. FEJEZET

FELELŐS TISZTVISELŐ

3. cikk

A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat érintő behozatallal, kivitellel vagy közvetítői tevékenységgel foglalkozó gazdasági szereplő kijelöl egy, a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselőt, közli az illetékes hivatallal a tisztviselő nevét és elérhetőségeit, valamint haladéktalanul közli az ezen információkban utóbb beállt bármilyen változásokat.

4. cikk

A 3. cikkben említett felelős tisztviselő biztosítja, hogy a behozatal, a kivitel vagy a közvetítői tevékenység a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban van, és jogosult a gazdasági szereplő képviseletére, valamint az e feladat teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

III. FEJEZET

GAZDASÁGI SZEREPLŐK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

5. cikk

(1) A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alapján az engedély megszerzése érdekében az érintett gazdasági szereplőnek írásos kérelmet kell benyújtania.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező teljes nevét és címét;

b) a felelős tisztviselő teljes nevét;

c) a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírását;

d) a vállalati telephelyek teljes címét;

e) a jegyzékben szereplő anyagok valamennyi tárolási, termelési, előállítási és feldolgozási helyének a leírását;

f) információt arra vonatkozóan, hogy megtették a megfelelő intézkedéseket a jegyzékben szereplő anyagoknak az e) pontban felsorolt helyekről történő jogosulatlan elszállítása ellen;

g) a jegyzékben szereplő anyagok nevét és KN-kódját a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint;

h) keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölését:

i. a keverék vagy a természetes termék neve;

ii. a keverékben vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN-kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint;

iii. a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben vagy a természetes termékben;

i) a 273/2004/EK rendelet 3. cikkében említett műveletek tervezett típusának leírását;

j) adott esetben a társaságok vagy tevékenységek nyilvántartásának hitelesített másolatát;

k) adott esetben a kérelmező és a felelős tisztviselő jó magatartására vonatkozó igazolást vagy egy dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a műveletek megfelelő végzéséhez szükséges garanciákat biztosítják.

A kérelmező az illetékes hatóságok kérésére biztosítja azok hozzáférését további lényeges információkhoz és iratokhoz.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyek tekintetében.

Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában a kérelmeknek tartalmazniuk kell a jegyzékben szereplő anyagok tárolása, megmunkálása, feldolgozása, azok általános kezelési formái és felhasználása valamennyi helyének leírását.

Az (1) bekezdés g) pontjának és h) pontja ii. alpontjának alkalmazásában a jegyzékben szereplő anyagoknak a 111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározottak szerinti nevét és KN-kódját kell megadni.

Az (1) bekezdés i) pontjának alkalmazásában a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett, előre látható művelettípusok meghatározásra kerülnek.

6. cikk

A gazdasági szereplőknek meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a vállalati telephelyekről az 1. kategóriába tartózó, jegyzékben szereplő anyagokat jogosulatlanul nem szállítják el.

7. cikk

(1) Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvételének napjától számított 60 munkanapon belül határoz az 5. cikkben említett engedély iránti kérelmekről.

Az engedély megújítása esetén a határozatot 30 munkanapon belül kell meghozni.

(2) Az illetékes hatóság felfüggesztheti az (1) bekezdésben említett időszakokat annak érdekében, hogy a kérelmező részére lehetővé tegye bármely hiányzó információ szolgáltatását. Ebben az esetben a felfüggesztés azon a napon kezdődik, amelyen az illetékes hatóság értesíti a kérelmezőt a hiányzó információkról.

(3) Az engedély a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletben említett műveletekre terjedhet ki.

(4) Az engedély megadásakor az illetékes hatóság az I. mellékletben szereplő mintát alkalmazza.

(5) Az illetékes hatóság az engedélyt a következő formák bármelyikében megadhatja:

a) olyan engedély formájában, amely kiterjed valamennyi jegyzékben szereplő anyagra és vállalati telephelyenként valamennyi műveletre;

b) olyan engedély formájában, amely kiterjed valamennyi jegyzékben szereplő anyagra és tagállamonként valamennyi műveletre.

8. cikk

(1) Az illetékes hatóság, feltéve hogy a 273/2004/EK rendelet 10. cikkével összhangban elfogadott intézkedéseket betartják, elutasítja az engedély odaítélését, amennyiben az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek nem teljesülnek, vagy amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

(2) Figyelemmel az 5. cikk (2) bekezdésére is, e cikk (1) bekezdése alkalmazandó a 111/2005/EK rendelet szerinti kérelmek tekintetében, feltéve hogy betartják az említett rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban hozott intézkedéseket.

9. cikk

A 111/2005/EK rendeletben említett, a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelem esetén az illetékes hatóságok vagy három évet meg nem haladó időszakra korlátozhatják az engedély érvényességi idejét, vagy előírhatják a gazdasági szereplők részére, hogy három évet meg nem haladó időszakonként bizonyítsák, hogy a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megadták, továbbra is teljesülnek.

A 111/2005/EK rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek érvényességét ez nem érinti.

10. cikk

(1) Az engedély nem ruházható át.

(2) Az engedélyes az 5. cikknek megfelelően kérelmezi új engedély kiadását, amennyiben a következők egyikét tervezi:

a) a jegyzékben szereplő egyik anyag hozzáadását;

b) új művelet megkezdését;

c) a műveletek helyéül szolgáló vállalati telephely megváltoztatását.

Ezekben az esetekben a meglévő engedély érvényessége a következők közül a korábbi időpontban szűnik meg:

i. az érvényességi idő lejártának napja, amennyiben az érvényességi időtartamot e rendelet 9. cikkével vagy a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban állapították meg;

ii. az új engedély érvényességi idejének kezdőnapja.

(3) Az 5. cikkel összhangban szolgáltatott, az e cikk (2) bekezdésében említetteken kívüli információknak, különösen a felelős tisztviselő nevének változása esetén az engedélyesnek a változást követő tíz munkanapon belül tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot.

Amennyiben a változást követően az 5. cikkben említett feltételek továbbra is teljesülnek, az illetékes hatóság ennek megfelelően módosítja az engedélyt.

(4) Az engedélyeseknek a már érvénytelen engedélyeket vissza kell juttatniuk az illetékes hatóságok részére.

(5) A (2) bekezdés alkalmazandó a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet alkalmazásának napját megelőzően kiadott engedélyekre.

11. cikk

(1) Az illetékes hatóságok, feltéve hogy a 273/2004/EK rendelet 10. cikkével összhangban elfogadott intézkedések nem sérülnek, felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt a következő esetekben:

a) az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek már nem teljesülnek;

b) alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják;

c) az engedélyes három éven keresztül nem használta fel az engedélyt.

(2) Figyelemmel az 5. cikk (2) bekezdésére is, e cikk (1) bekezdése a 111/2005/EK rendelet értelmében kiadott engedélyek tekintetében alkalmazandó, feltéve hogy betartják az említett rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban hozott intézkedéseket.

12. cikk

(1) Az 5. és a 11. cikk nem alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett különleges engedélyekre.

(2) A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében említett közigazgatási szervek magukban foglalják az illetékes vámhatóságokat, rendőrségeket és a hatósági laboratóriumokat.

13. cikk

A gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítményeket árusító helyek, a vámhivatal, a rendőrség, a hivatalos hatósági laboratóriumok és a fegyveres erők mentesülnek a 111/2005/EK rendelet szerinti engedélyezési és nyilvántartásbavételi követelmény alól, amennyiben ezek a gazdasági szereplők a kábítószer-prekurzort kizárólag hivatali kötelességük körén belül használják.

Az első bekezdésben meghatározott gazdasági szereplők az alábbiak alól is mentesülnek:

a) a 111/2005/EK rendelet 3. cikkében említett okmányok benyújtása;

b) e rendelet 3. cikke szerint felelős tisztviselő kinevezésének kötelezettsége.

14. cikk

(1) A 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők mentesülnek az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben az előző naptári év (január 1-jétől december 31-ig) során a kivitelük által érintett mennyiségek összege nem haladja meg az e rendelet II. mellékletében meghatározott összegeket.

Amennyiben ezeket az összegeket az adott naptári év során meghaladják, a gazdasági szereplőnek haladéktalanul eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

(2) A 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők mentesülnek az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a keverékben található, jegyzékben szereplő anyagok mennyisége nem haladja meg az előző naptári év során az e rendelet II. mellékletében meghatározott összegeket.

Amennyiben ezeket az összegeket az adott naptári év során meghaladják, a gazdasági szereplőnek haladéktalanul eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

15. cikk

A 273/2004/EK rendelet 6. cikkének alkalmazásában a vevőknek értesíteniük kell a szállítójukat arról, hogy az említett cikk alkalmazandó-e rájuk.

16. cikk

Amennyiben a 111/2005/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok előírják az ügyletek jogszerű céljának feltüntetését, a gazdasági szereplő az e rendelet III. mellékletében szereplő minta alkalmazásával írásos nyilatkozatában lehetővé teszi az illetékes hatóságok részére, hogy meggyőződjenek arról, hogy a szállítmány az exportáló országot az Egyesült Nemzetek a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezményének (a továbbiakban: ENSZ-egyezmény) 12. cikke értelmében elfogadott hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban hagyta el.

A gazdasági szereplő azonban benyújthatja a 111/2005/EK rendelet 20. cikkében említett behozatali engedélyt vagy a 273/2004/EK rendelet 4. cikkében említett vevői nyilatkozatot is.

IV. FEJEZET

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

17. cikk

A 273/2004/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplőknek összefoglaló formájában tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot a jegyzékben szereplő anyagok felhasznált vagy szállított mennyiségeiről, valamint szállítás esetén a minden egyes harmadik fél részére szállított mennyiségről.

Az (1) bekezdés a 3. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokra csak az illetékes hatóság erre irányuló kérése esetén alkalmazandó.

18. cikk

(1) A 111/2005/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot a következőkről:

a) a jegyzékben szereplő, kiviteli engedéllyel rendelkező anyagok valamennyi kiviteléről;

b) az 1. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok behozatali engedélyhez kötött valamennyi behozataláról, valamint mindazokról az esetekről, amikor a 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat a II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre beléptetik, a tranzit kivételével felfüggesztő eljárás alá vonják vagy szabad forgalomba bocsátják;

c) az 1. és 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat érintő valamennyi közvetítői tevékenységről.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat a rendeltetési országokra, a kivitt mennyiségekre és az esettől függően a kiviteli engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat a kiviteli harmadik országra és az esettől függően a behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat az ezen közvetítői tevékenységben érintett harmadik országokra, valamint az esettől függően a kiviteli vagy behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni. A gazdasági szereplőknek az illetékes hatóságok kérésére további információkat kell szolgáltatniuk.

19. cikk

A 17. és 18. cikkben említett információkat évente egyszer, február 15-e előtt kell szolgáltatni.

A gazdasági szereplőnek tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot, amennyiben a műveletekre nem került sor.

Az információkat bizalmas üzleti információként kell kezelni.

V. FEJEZET

KIVITEL ELŐTTI ÉRTESÍTÉS

20. cikk

A 111/2005/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett listáknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) azokat az országokat, amelyekkel a Közösség a kábítószer-prekurzorokra vonatkozóan különleges megállapodást kötött;

b) azokat a harmadik országokat, amelyek az ENSZ-egyezmény 12. cikke (10) bekezdésével összhangban kérték a kivitel előtti értesítés benyújtását.

Ezeket a listákat a IV. melléklet tartalmazza.

21. cikk

(1) A 111/2005/EK rendelet 19. cikkében és az e rendelet 25., 26. és 27. cikkében említett egyszerűsített kiviteli eljárásra szánt kivitelek esetében az illetékes hatóságok olyan egyszerűsített kivitel előtti értesítést küldhetnek, amely hat vagy tizenkét hónapos időszak során végzett, több kiviteli műveletre vonatkozik.

(2) Az illetékes hatóságok a rendeltetési hely szerinti harmadik ország illetékes hatóságait ellátják a 111/2005/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információkkal, és jelzik, hogy a kivitel előtti értesítés hat vagy tizenkét hónapos időszak során végzett, több kiviteli műveletre vonatkozik.

(3) Az illetékes hatóságok a kiviteli előtti értesítést az V. mellékletben szereplő "vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés" nyomtatvány felhasználásával küldik meg a rendeltetési ország részére.

VI. FEJEZET

KIVITELI/BEHOZATALI ENGEDÉLYEZÉS

22. cikk

A IV. melléklet határozza meg a kiviteli engedélyt előíró azon rendeltetési országokat, amelyekbe a 3. kategóriában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokat exportálják.

23. cikk

(1) A kiviteli és a behozatali engedélyeket a VI., illetve a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatványok alapján kell kiállítani. A formanyomtatványok szerkezetét nem lehet megváltoztatni.

A kivitel vagy behozatali engedély elektronikus úton is megadható. Ebben az esetben a tagállamok az engedélyezési számra vonatkozó rovatot módosíthatják.

(2) A kiviteli engedélyt 1-től 4-ig számozottan négy példányban kell kiállítani.

Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg.

A 2. és a 3. példány a jegyzékben szereplő anyagokat kíséri, és azokat be kell mutatni annál a vámhivatalnál, ahol a kiviteli nyilatkozatot teszik, valamint ezt követően a Közösség vámterületről való kilépés helye szerinti illetékes hatóságoknál. A kilépés helye szerinti illetékes hatóságok a 2. példányt visszajuttatják a kiállító hatósághoz. A 3. példány a jegyzékben szereplő anyagokat az importáló ország illetékes hatóságáig kíséri.

A 4. példányt az exportőr tartja meg.

(3) A behozatali engedélyt 1-től 4-ig számozottan négy példányban kell kiállítani.

Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg.

A 2. példányt a kiállító hatóság megküldi az exportáló ország illetékes hatósága részére.

A 3. példány a közösségi vámterületre való belépési ponttól az importőr vállalati telephelyéig kíséri a jegyzékben szereplő anyagokat, aki ezt a példányt megküldi a kiállító hatóság részére.

A 4. példányt az importőr tartja meg.

(4) Egy adott kiviteli vagy behozatali engedélyt kettőnél több, jegyzékben szereplő anyagra nem lehet kiállítani.

24. cikk

(1) Az engedély formanyomtatványát a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell kinyomtatni.

(2) A formanyomtatványoknak A4-es formátumúnak kell lenniük. A mechanikus vagy kémiai eszközzel történő hamisítás szemmel láthatóvá tétele érdekében az íveket gilosált háttérre kell nyomtatni.

(3) A tagállamok fenntarthatják a jogot az engedély formanyomtatványainak saját maguk által történő nyomtatásához, vagy azok nyomtatására az általuk jóváhagyott nyomdákat is felkérhetik. Az utóbbi esetben valamennyi engedély-formanyomtatványnak tartalmaznia kell egy ilyen jóváhagyásra vonatkozó hivatkozást. Az engedély-formanyomtatványon ezenkívül fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy egy olyan jelölést, amellyel a nyomda azonosítható.

25. cikk

Az érintett gazdasági szereplő kérelmére az illetékes hatóság megadhatja a kiviteli engedélyt egyszerűsített eljárás keretében is a 111/2005/EK rendelet 19. cikkében említettek szerint a 3. kategóriában felsorolt meghatározott, jegyzékben szereplő anyag olyan gyakori kivitele esetén, amely ugyanazt a Közösségben letelepedett exportőrt és ugyanannak a rendeltetési harmadik országnak ugyanazon importőrét érinti, és amely meghatározott, hat vagy tizenkét hónapos időszakra vonatkozik.

Az ilyen egyszerűsített kiviteli engedély csak a következő esetekben adható ki:

a) amennyiben a korábbi kivitelek során a gazdasági szereplő bizonyította, hogy képes az ilyen kivitelekre vonatkozó valamennyi kötelezettség teljesítésére, és a vonatkozó jogszabályokat nem sértette meg;

b) amennyiben az illetékes hatóság meggyőződhet az ilyen kivitelek törvényes céljáról.

26. cikk

(1) A 25. cikkben említett egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az exportőr, a harmadik országbeli importőr és végső címzett nevét és címét;

b) a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározottak szerinti nevét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és KN-kódját, valamint bármely, a keverékben vagy a természetes termékben található, jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározottak szerinti nevét;

c) a kivitelre szánt, jegyzékben szereplő anyag maximális mennyiségét;

d) a kiviteli műveletek tervezett időtartamát.

(2) Az illetékes hatóság az előírt információk kézhezvételének napjától számított 15 munkanapon belül határoz az egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemről.

27. cikk

(1) Az egyszerűsített kiviteli eljárás keretében megadott kiviteli engedélyt a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványok 1., 2. és 4. példányait felhasználva kell kiállítani.

Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg.

A 2. és a 4. példány az exportőrnél marad.

Az exportőrnek fel kell tüntetnie valamennyi kiviteli műveletet a 2. példány hátoldalán, különösen minden egyes kiviteli művelet által érintett, jegyzékben szereplő anyag mennyiségét és a megmaradó mennyiséget. A 2. példányt a vámáru-nyilatkozat megtételekor be kell mutatni a vámhivatalnál. A vámhivatal megerősíti az adatokat, és a példányt visszaadja az exportőrnek.

(2) A gazdasági szereplő valamennyi kiviteli műveletre vonatkozóan feltünteti a vámnyilatkozaton az engedély számát és az "egyszerűsített kiviteli eljárás" szavakat.

Amennyiben nincs kiviteli vámhivatal a közösségi vámterület elhagyásának helyén, az első bekezdésben említett információkat az exportszállítmányt kísérő okmányokon kell feltüntetni.

(3) Az exportőr visszajuttatja a 2. példányt a kiállító hatóság részére legkésőbb az egyszerűsített eljárással megadott kiviteli engedély érvényességi idejének lejártát követő tíz munkanapon belül.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

(1) A tagállamok elfogadják az illetékes hatóságok ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeinek, ideértve a vállalati telephelyek megvizsgálására vonatkozó ellenőrzéseket, teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(2) A tagállamok biztosítják az összes érintett hatóság közötti információcserét.

29. cikk

(1) Minden naptári negyedévet követő hónapban valamennyi tagállam megküldi a Bizottság részére az azokra az esetekre vonatkozó információk listáját, amelyekben a jegyzékben szereplő anyagok forgalomba bocsátását felfüggesztették, vagy a jegyzékben szereplő anyagokat visszatartották.

Az információ a következőket tartalmazza:

a) a jegyzékben szereplő anyagok nevét, amennyiben azok eredete, származási helye és rendeltetési helye ismert;

b) a jegyzékben szereplő anyagok mennyiségét, vámjogi helyzetét és a használt szállítóeszközt.

(2) Minden egyes naptári év végén a Bizottság közli a tagállamokkal az (1) bekezdés értelmében beérkezett információkat.

30. cikk

A 3769/92/EGK rendelet 2005. augusztus 18-ával hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

31. cikk

Legkésőbb 2005. december 31-ig az illetékes hatóságok visszavonják a 3677/90/EGK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése és 5a. cikkének (3) bekezdése értelmében megadott egyedi jellegű általános kiviteli engedélyeket. Az említett visszavonás azonban nem érinti a 2006. január 1-je előtt kivitelre bejelentett, jegyzékben szereplő anyagokat.

32. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet 2005. augusztus 18-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3. A rovatok részletezése:

1. rovat (engedélyes): A felelős tisztviselő neve is megadható.

3. rovat (érvényesség/lejárat): Megadja az érvényesség lejártát, vagy azt, hogy a gazdasági szereplőknek három évet meg nem haladó időközönként be kell bizonyítaniuk, hogy azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megadták, még mindig teljesülnek.

4. rovat (jegyzékben szereplő anyagok): A jegyzékben szereplő anyagnak a mellékletben meghatározottak szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetén annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben jelen lévő bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a mellékletben meghatározottak szerinti neve. Adott esetben a sókat is fel kell tüntetni.

4. rovat (KN-kód): A KN-kódokon túl a CAS-szám is megadható.

4. rovat (művelet): Adja meg a kiviteli/behozatali és/vagy közvetítői tevékenységeket. Behozatal esetén adja meg, hogy a művelet adott esetben tárolás, megmunkálás, feldolgozás, felhasználás, általános kezelés és/vagy szabad forgalomba bocsátás. A 273/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó műveletek tekintetében adja meg a következőket: tárolás, termelés, előállítás, feldolgozás, kereskedelem, forgalmazás és/vagy ügynök általi közvetítés.

4. rovat (vállalati telephely): A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett közvetítői tevékenység esetén a vállalati telephelyet nem szükséges megadni.

4. A tagállamok nemzeti célokra további rovatokat is biztosíthatnak. Ezeket a rovatokat sorszámmal és egy azt követő nagybetűvel kell jelölni (pl.: 4A).

II. MELLÉKLET

AnyagMennyiség
Aceton (1)50 kg
Etil-éter (1)20 kg
Metil-etil-keton (1)50 kg
Toluol (1)50 kg
Kénsav100 kg
Sósav100 kg
(1) Ezen anyagok sói, amennyiben ilyen sók megléte lehetséges.

III. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű.

IV. MELLÉKLET

1. A 20. cikkben említett azon országok listája, amelyek számára a 111/2005/EK rendelet mellékletének 2. kategóriája szerinti jegyzékben szereplő anyagok kivitelekor kivitel előtti értesítést kell küldeni.

AnyagRendeltetési hely
Ecetsav-anhidrid
Kálium-permanganát
Fenilecetsav
Bármely harmadik ország
AntranilsavAfganisztán
Ausztrália
Antigua és Barbuda
Benin
Bolívia
Brazília
Kanada
Kajmán-szigetek
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Etiópia
Ghána
Haiti
India
Indonézia
Jordánia
Kazahsztán
Libanon
Madagaszkár
Malajzia
Maldív-szigetek
Mexikó
Nigéria
Omán
Paraguay
Peru
Fülöp-szigetek
Moldovai Köztársaság
Orosz Föderáció
Szaúd-Arábia
Dél-Afrika
Tádzsikisztán
Törökország
Egyesült Arab Emírségek
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Venezuela
PiperidinAfganisztán
Ausztrália
Antigua és Barbuda
Benin
Bolívia
Brazília
Kanada
Kajmán-szigetek
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Etiópia
Ghána
Haiti
India
Indonézia
Jordánia
Kazahsztán
Libanon
Madagaszkár
Malajzia
Maldív-szigetek
Mexikó
Nigéria
Omán
Paraguay
Peru
Fülöp-szigetek
Moldovai Köztársaság
Orosz Föderáció
Szaúd-Arábia
Tádzsikisztán
Törökország
Egyesült Arab Emírségek
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Amerikai Egyesült Államok
Venezuela

2. A 20. és a 22. cikkben említett azon országok listája, amelyek számára a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriája szerinti jegyzékben szereplő anyagok kivitelekor kivitel előtti értesítést kell küldeni és a kivitelhez kiviteli engedély is szükséges.

AnyagRendeltetési hely
Metil-etil-keton (MEK) (1)
Toluol (1)
Aceton (1)
Etil-éter (1)
Afganisztán
Ausztrália
Antigua és Barbuda
Argentína
Benin
Bolívia
Brazília
Kanada
Kajmán-szigetek
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Egyiptom
Salvador
Etiópia
Ghána
Guatemala
Haiti
Honduras
India
Jordánia
Kazahsztán
Libanon
Madagaszkár
Malajzia
Maldív-szigetek
Mexikó
Nigéria
Omán
Pakisztán
Paraguay
Peru
Fülöp-szigetek
Moldovai Köztársaság
Koreai Köztársaság
Orosz Föderáció
Szaúd-Arábia
Tádzsikisztán
Törökország
Egyesült Arab Emírségek
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Uruguay
Venezuela
Sósav
Kénsav
Bolívia
Chile
Kolumbia
Ecuador
Peru
Törökország
Venezuela
(1) Beleértve az anyag sóját is, ha létezik.

V. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. A minta formája nem kötelező jellegű.

2. A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3. A rovatok további részletezése:

Az "A. rész" rovat: Jelezze, hogy a vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés egy vagy több kiviteli műveletre vonatkozik-e. Amennyiben az több műveletre vonatkozik, meg kell adni a kívánt időtartamot.

14. rovat (mennyiség és tömeg): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén meg kell adni a maximális mennyiséget és tömeget.

18. pont (indulás napja): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén ebben a rovatban fel kell tüntetni a tervezett legvégső indulási napot.

VI. MELLÉKLET

Megjegyzések

I.

1. Az engedélyt a Közösség valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni; ha a kézírást választja, az engedélyt tintával és nagybetűkkel kell kitölteni.

2. Az 1., 3., 5., 7., 9-19. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egy időben kell szolgáltatnia, azonban a 7., 8. és 10-13., valamint a 18. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is szolgáltathatók, amennyiben az információ a kérelem benyújtásakor nem ismertek. Ebben az esetben a 18. rovat szerinti információt legkésőbb a kiviteli nyilatkozat megtételekor pótolni kell, valamint a 7., 8., 10-13. rovat utólagos információit legkésőbb az áruk tényleges elindítása előtt a vámhatóság vagy a közösségi vámterületről történő kilépés helye szerinti más hatóság részére át kell adni.

3. 1., 5., 7. és 9. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (adott esetben telefonszám, fax, e-mail).

4. 5. rovat: Adott esetben tüntesse fel a harmadik országbeli importőr behozataliengedély-dokumentumának hivatkozási számát (például "elfogadási nyilatkozat", behozatali engedély, a rendeltetési hely szerinti harmadik ország egyéb nyilatkozata).

5. 7. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), aki a kivitelben mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

6. 9. rovat: Tüntesse fel annak a személynek vagy vállalkozásnak a teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), aki vagy ami részére a rendeltetési hely szerinti országban az árukat szállítják (nem feltétlenül végső felhasználó).

7. 10. rovat: Adja meg adott esetben a tagállam, a kikötő, repülőtér vagy határátkelőhely nevét.

8. 11. rovat: Adja meg adott esetben az ország, a kikötő, repülőtér vagy határátkelőhely nevét.

9. 12. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülő, vonat stb.). A több kiviteli műveletre vonatkozó kiviteli engedély esetén ezt a rovatot nem szükséges kitölteni.

10. 13. rovat: Adja meg a lehető legrészletesebb a megteendő útvonalat.

11. 14a., b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját.

12. 14a., b. rovat: Pontosan határozza meg a csomagokat és anyagokat (pl.: 2 db, egyenként 5 literes doboz). Keverék, természetes termék vagy készítmény esetén tüntesse fel az érintett kereskedelmi nevet.

13. 15a., b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

14. 19. rovat:

- Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező nevét vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselőt.

- A kérelmezőnek vagy meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam által rendelkezésre bocsátott minta szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok teljesek és megfelelőek. A büntetőjogi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat megegyezik a tagállam hatályos rendelkezései értelmében a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

- a nyilatkozatban megadott információk pontossága,

- a csatolt okmányok hitelessége,

- a 111/2005/EK rendelet mellékletében felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó valamennyi kötelezettség betartása.

- Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha az engedély mint olyan ilyen aláírást tartalmaz.

1. Az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás esetén a 7-13. és a 18. rovatot nem szükséges kitölteni.

2. A 2. számú példány hátoldalán a 24-27. rovatot minden egyes kiviteli művelet tekintetében ki kell tölteni.

3. 23. rovat: Tüntesse fel a megengedett maximális mennyiséget és a nettó tömeget.

24. oszlop: Tüntesse fel az 1. részben a rendelkezésre álló mennyiséget, a 2. részben pedig a kiviteli részmennyiség mennyiségét.

25. oszlop: Adja meg betűkkel kiírva a kiviteli részmennyiséget.

26. rovat: A kiviteli nyilatkozat hivatkozás száma és dátuma.

VII. MELLÉKLET

Megjegyzések

1. Az engedélyt a Közösség valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni. Ha a kézírást választja, az engedélyt tintával és nagybetűkkel kell kitölteni.

2. Az 1., 4., 6., 8., 11-16. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egy időben kell szolgáltatnia, azonban a 7., 9., 10. és 15. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is szolgáltathatók. Ebben az esetben az információt legkésőbb az áruknak a közösségi vámterületre történő belépésekor pótolni kell.

3. 1., 4. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (adott esetben telefonszám, fax, e-mail).

4. 6. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), aki a behozatalban mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

5. 8. rovat: Tüntesse fel a végső címzett teljes nevét és címét. A végső címzett azonos lehet az importőrrel.

6. 7. rovat: Tüntesse fel a harmadik ország hatóságának nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail).

7. 9. rovat: Adja meg adott esetben a tagállam és a kikötő, repülőtér vagy határátkelőhely nevét.

8. 10. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülő, vonat stb.).

9. 11a., 11b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját.

10. 11a., 11b. rovat: Pontosan határozza meg a csomagokat és anyagokat (pl.: 2 db, egyenként 5 literes doboz).

11. 12a., 12b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

12. 16. rovat:

- Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező nevét vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselőt.

- A kérelmezőnek vagy meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam által rendelkezésre bocsátott minta szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok helyesek és teljesek. A büntetőjogi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat megegyezik a tagállam hatályos rendelkezései értelmében a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

- a nyilatkozatban megadott információk pontossága,

- a csatolt okmányok hitelessége,

- valamennyi egyéb kötelezettség betartása.

- Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha az engedély mint olyan ilyen aláírást tartalmaz.

( 1 ) HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

( 2 ) HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

( 3 ) HL L 383., 1992.12.29., 17. o. A legutóbb az 1232/2002/EK rendelettel (HL L 180., 2002.7.10., 5. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 357., 1990.12.20., 1. o.

( 5 ) HL L 370., 1992.12.19., 76. o. A legutóbb a 2003/101/EK bizottsági irányelvvel (HL L 286., 2003.11.4., 14. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1277 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1277&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R1277-20110328 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R1277-20110328&locale=hu

Tartalomjegyzék