32005R0111[1]

A Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A TANÁCS 111/2005/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet bizonyos, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához gyakran használt anyagoknak (a továbbiakban: "kábítószer-prekurzorok") az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályokat állapít meg az ilyen anyagok eltérítésének megakadályozása céljából. Ezt a rendeletet a behozatalra, a kivitelre és a közvetítő tevékenységekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet nem érinti az Unió és harmadik országok közötti árukereskedelem egyéb területeire vonatkozó különös szabályokat.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "jegyzékben szereplő anyag": a mellékletben felsorolt valamennyi anyag, amely kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használható, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is; nem tartoznak ide a jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó olyan keverékek és természetes termékek, amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható módon történő kinyerését, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott gyógyszerek és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmények, kivéve a mellékletben szereplő gyógyszereket és állatgyógyászati készítményeket;

b) "jegyzékben nem szereplő anyag": bármely olyan anyag, amelyet, bár a mellékletben nem szerepel, kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására felhasznált anyagként azonosítottak;

c) "behozatal": nem uniós árunak minősülő, jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületére történő beléptetése, beleértve - a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) értelmében - a vámszabad területre vagy vámszabad raktárba való betárolást, az átmeneti megőrzést, illetve a felfüggesztő eljárás alá vonást és a szabad forgalomba bocsátást;

d) "kivitel": jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületéről történő kiléptetése, beleértve jegyzékben szereplő anyagok olyan kiléptetését is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint jegyzékben szereplő anyagoknak a 2913/92/EGK rendelet értelmében az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolását követő kiléptetését;

e) "közvetítő tevékenységek": minden olyan, jegyzékben szereplő anyagok vásárlásának és eladásának vagy szállításának megszervezésére irányuló tevékenység, amelyet bármely természetes vagy jogi személy két fél közötti megállapodás elérése céljával, vagy legalább az említett felek egyikének nevében eljárva végez, anélkül hogy az említett anyagokat a birtokába venné, vagy az ilyen ügylet lebonyolítását irányítaná; ez a fogalommeghatározás úgyszintén kiterjed minden olyan, az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy által végzett tevékenységre, amely jegyzékben szereplő anyagok vásárlását és eladását vagy szállítását foglalja magában anélkül, hogy az említett anyagokat az Unió vámterületére bejuttatnák;

f) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely jegyzékben szereplő anyagok behozatalával, kivitelével, vagy ahhoz kapcsolódó közvetítő tevékenységgel foglalkozik, beleértve azokat a személyeket is, akik önálló vállalkozóként - akár főfoglalkozásban, akár más foglalkozáshoz kötődő másodlagos tevékenységként - vámáru-nyilatkozatok megbízók számára történő elkészítésével foglalkoznak;

g) "exportőr": az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely - a jegyzékben szereplő anyagokhoz és a címzetthez fűződő gazdasági és jogi viszonyából adódóan - elsősorban felel a kiviteli tevékenységekért, valamint - adott esetben - aki, illetve amely a vámáru-nyilatkozatot benyújtja, vagy akinek, illetve amelynek a nevében a vámáru-nyilatkozatot benyújtják;

h) "importőr": az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely - a jegyzékben szereplő anyagokhoz és a feladóhoz fűződő gazdasági és jogi viszonyából adódóan - elsősorban felel a behozatali tevékenységekért, és aki, illetve amely a vámáru-nyilatkozatot benyújtja, vagy akinek, illetve amelynek a nevében a vámáru-nyilatkozatot benyújtják;

i) "végső címzett": az a természetes vagy jogi személy, akinek, illetve amelynek a részére a jegyzékben szereplő anyagokat szállítják; ez a személy nem feltétlenül azonos a végfelhasználóval;

j) "természetes termék": élő szervezet, vagy annak egy része bármely formában, vagy bármely, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 3. cikke 39. pontjában meghatározott természetben előforduló anyag;

k) "Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv": az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer-egyezmény által létrehozott szerv.

II. FEJEZET

A KERESKEDELEM NYOMON KÖVETÉSE

1. SZAKASZ

Dokumentáció és címkézés

3. cikk

A gazdasági szereplőknek a melléklet 4. kategóriájában felsorolt anyagoktól eltérő, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos minden behozatali, kiviteli és közvetítő tevékenységet vám- és kereskedelmi okmányokkal, így gyűjtő vámáru-nyilatkozattokkal, vámáru-nyilatkozatokkal, számlákkal, árujegyzékekkel, fuvarokmányokkal és egyéb szállítmányozási okmányokkal kell dokumentálniuk.

Ezek az okmányok a következő adatokat tartalmazzák:

a) a jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve, keverék vagy természetes termék esetében annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben megtalálható bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, amelyet a "DRUG PRECURSORS" kifejezés követ;

b) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint keverék vagy természetes termék esetében az abban található bármely, jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya; továbbá

c) az exportőr, az importőr, a végső címzett és adott esetben a közvetítő tevékenységben részt vevő személy neve és címe.

4. cikk

A 3. cikkben említett dokumentációt a gazdasági szereplők annak a naptári évnek a végétől számított három évig őrzik meg, amelyben a tevékenységre sor került. A dokumentációt úgy kell rendszerezni elektronikus formában vagy papíron, hogy az illetékes hatóságok általi ellenőrzés céljára a hatóságok kérésére azonnal rendelkezésre álljanak. A dokumentáció rendelkezésre bocsátható képi vagy egyéb adathordozó eszköz segítségével, feltéve hogy az adatok - olvasásra történő megjelenítésükkor - megjelenés és tartalom tekintetében megegyeznek a dokumentációval, bármikor rendelkezésre állnak, azonnal olvasható állapotba hozhatók és automatizált elemzésre alkalmasak.

5. cikk

A gazdasági szereplőknek gondoskodniuk kell a melléklet 4. kategóriájában felsorolt anyagoktól eltérő, jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó csomagolások olyan címkével történő ellátásáról, amelyen szerepel az anyagoknak a mellékletben szereplő neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve és az abban található bármely, a melléklet 4. kategóriájában felsoroltaktól eltérő, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve. A gazdasági szereplők a csomagot ezenfelül az általuk szokásosan használt címkével is elláthatják.

2. SZAKASZ

A gazdasági szereplők engedélyezése és nyilvántartásba vétele

6. cikk

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a melléklet 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyaggal kapcsolatos behozatali, kiviteli vagy közvetítő tevékenységet folytató, az Unióban letelepedett gazdasági szereplőknek - kivéve a vámügynököket és szállítmányozókat abban az esetben, ha kizárólag ilyen minőségben járnak el - engedéllyel kell rendelkezniük. Az engedélyt azon tagállam illetékes hatóságának kell kibocsátania, amelyben a gazdasági szereplő letelepedett.

Az illetékes hatóságnak annak mérlegelése során, hogy megadja-e az engedélyt, figyelembe kell vennie a kérelmező hozzáértését és feddhetetlenségét, különösen azt, hogy a kérelmező nem sértette-e meg súlyosan, illetve ismételten a kábítószer-prekurzorokra vonatkozó jogszabályokat, és hogy nem követett-e el súlyos bűncselekményt.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja az engedélyek megadásának, valamint azon esetek meghatározásának feltételeit, amikor nincs szükség engedélyre.

(2) Az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt, ha az engedély kibocsátásakor fennálló feltételek már nem teljesülnek, vagy ha alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy fennáll a kockázata a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az engedély mintáját. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a melléklet 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyaggal kapcsolatos behozatali, kiviteli vagy közvetítő tevékenységet folytató, illetve a melléklet 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyaggal kapcsolatos kiviteli tevékenységet folytató, az Unióban letelepedett gazdasági szereplőknek - kivéve a vámügynököket és szállítmányozókat abban az esetben, ha kizárólag ilyen minőségben járnak el - nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A gazdasági szereplőt a letelepedési helye szerinti tagállamának illetékes hatósága veszi nyilvántartásba.

Az illetékes hatóságnak annak mérlegelése során, hogy nyilvántartásba veszi-e a kérelmezőt, figyelembe kell vennie a kérelmező hozzáértését és feddhetetlenségét, különösen azt, hogy a kérelmező nem sértette-e meg súlyosan, illetve ismételten a kábítószer-prekurzorokra vonatkozó jogszabályokat, és hogy nem követett-e el súlyos bűncselekményt.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a nyilvántartásba vétel, valamint azon esetek meghatározásának feltételeit, amikor nincs szükség nyilvántartásba vételre.

(2) Az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nyilvántartásba vételt, ha a nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek már nem teljesülnek, vagy ha alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy fennáll a kockázata a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének.

8. cikk

(1) Amikor a jegyzékben szereplő anyagokat kirakás vagy átrakás, átmeneti megőrzés, az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való tárolás, vagy az uniós külső árutovábbítási eljárás alá vonás céljából az Unió vámterületére beléptetik, az illetékes hatóságok kérésére a gazdasági szereplőnek bizonyítania kell a törvényes célokat.

(2) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok a jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületén belüli valamennyi mozgását nyomon tudják követni, valamint hogy az eltérítés kockázata a lehető legkisebb legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja az arra vonatkozó kritériumokat, hogy miként igazolhatóak az ügyletek törvényes céljai.

3. SZAKASZ

Információ szolgáltatása

9. cikk

(1) Az Unióban letelepedett gazdasági szereplők kötelesek haladéktalanul értesíteni az illetékes hatóságokat bármely olyan körülményről - például a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyletekről -, amely arra utal, hogy az ilyen behozatalra, kivitelre vagy közvetítő tevékenységre szánt anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljára eltéríthetik.

E célból a gazdasági szereplőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk valamennyi rendelkezésükre álló információt, például:

a) a jegyzékben szereplő anyag megnevezését;

b) a jegyzékben szereplő anyag mennyiségét és tömegét; valamint

c) az exportőr, az importőr, a végső címzett és - ha alkalmazandó - a közvetítő tevékenységben részt vevő személy nevét és címét.

Ezen adatok kizárólag a jegyzékben szereplő anyagok eltérítése megakadályozásának céljából gyűjthetők.

(2) A gazdasági szereplőknek összesített formában információkat kell szolgáltatniuk az illetékes hatóságok részére a behozatali, kiviteli vagy közvetítő tevékenységükről.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja azon adatok körét, amelyeket az illetékes hatóságok e tevékenységek nyomon követése céljából megkövetelhetnek.

A Bizottság a 30. cikk (2) bekezdésével összhangban végrehajtási jogi aktusokban megállapítja az arra vonatkozó eljárási szabályokat, hogy miként kell rendelkezésre bocsátani ezen adatokat, többek között adott esetben elektronikus formában a kábítószer-prekurzoroknak a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 5 ) létrehozott adatbázisa (a továbbiakban: az európai adatbázis) számára. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

10. cikk

(1) A tagállamok illetékes hatóságai, az Unión belül letelepedett gazdasági szereplők és a vegyipar közötti - különösen a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos - együttműködés megkönnyítése érdekében, a Bizottság a tagállamokkal konzultálva iránymutatásokat dolgoz ki, és ezeket frissíti.

(2) Ezeknek az iránymutatásoknak különösen a következőket kell tartalmazniuk:

a) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gyanús ügyleteket felismerni és bejelenteni;

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok rendszeresen frissített jegyzékét, amelynek segítségével az iparág önkéntes alapon nyomon követheti az ilyen anyagok kereskedelmét.

(3) Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy az iránymutatások rendszeres terjesztése azok célkitűzéseivel összhangban megtörténjék.

(4) Annak érdekében, hogy az eltérítéssel kapcsolatos új tendenciákra gyorsan lehessen reagálni, a tagállami illetékes hatóságok és a Bizottság javasolhatják valamely jegyzékben nem szereplő anyagnak a (2) bekezdés b) pontjában említett listába való felvételét az anyag kereskedelmének nyomon követése céljából. Az említett listába való felvétel, illetve az onnan való törlés részletes eljárását és kritériumait az (1) bekezdésben említett iránymutatásokban kell rögzíteni.

(5) Ha a gazdasági ágazat általi önkéntes nyomon követés elégtelennek bizonyul arra, hogy segítségével meg lehessen akadályozni a jegyzékben nem szereplő valamely anyagnak a kábítószer vagy pszichotróp anyag tiltott előállítása céljából való felhasználását, a Bizottság a jegyzékben szereplő anyagot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében felveheti a mellékletbe a 30b. cikkel összhangban.

4. SZAKASZ

Kivitel előtti értesítés

11. cikk

(1) A jegyzékben szereplő anyagok közé tartozó, a melléklet 1. és 4. kategóriájában felsorolt anyagok minden irányú kivitelét, valamint a jegyzékben szereplő anyagok közé tartozó, a melléklet 2. és 3. kategóriájában felsorolt anyagok egyes rendeltetési országokba történő kivitelét megelőzően az Unión belüli illetékes hatóságok az ENSZ-Egyezmény 12. cikke (10) bekezdésének megfelelően kivitel előtti értesítést küldenek a rendeltetési ország illetékes hatóságainak. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 30b. cikkének megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a melléklet 2., illetve 3. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitelét illetően a rendeltetési országok listáját és ezáltal gondoskodik arról, hogy a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének kockázata a lehető legkisebb legyen.

A rendeltetési országnak 15 munkanap áll rendelkezésére a válaszadásra; amennyiben e határidő lejártáig a rendeltetési ország illetékes hatóságaitól nem érkezik arra vonatkozó értesítés, hogy az adott kiviteli ügylet kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítását célozhatja, a kiviteli tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a kiviteli ügyletet.

(2) A jegyzékben szereplő azon anyagok esetében, amelyekről az (1) bekezdésnek megfelelően értesítést kell küldeni, az érintett tagállam illetékes hatósága az ilyen anyagok kivitelét megelőzően közli a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkat a rendeltetési ország illetékes hatóságával.

Az ilyen információkat szolgáltató hatóság megköveteli az adatot átvevő, harmadik országbeli hatóságtól, hogy az abban szereplő ipari, üzleti, kereskedelmi vagy szakmai titkot, illetve ipari eljárást bizalmasan kezelje.

(3) Az illetékes hatóságok egyszerűsített kivitel előtti értesítési eljárásokat alkalmazhatnak abban az esetben, ha meggyőződtek arról, hogy ez nem jár a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének kockázatával. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza ezeket az eljárásokat, illetőleg megállapítja az illetékes hatóságok által alkalmazandó közös kritériumokat.

5. SZAKASZ

Kiviteli engedélyezés

12. cikk

(1) Kiviteli engedélyhez kötött azoknak a jegyzékben szereplő anyagoknak a kivitele, amelyekhez vámáru-nyilatkozat szükséges, beleértve azoknak a jegyzékben szereplő anyagoknak a kivitelét is, amelyek az I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való legalább tíznapos tárolást követően hagyják el az Unió vámterületét..

Nem szükséges kiviteli engedély abban az esetben, ha a felfüggesztő eljárás alá vonástól vagy a II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre betárolástól számított tíz napon belül a jegyzékben szereplő anyagok újrakivitelére kerül sor.

A jegyzékben szereplő anyagok közé tartozó, a mellékletben a 3. kategóriában felsorolt anyagok kivitele azonban kizárólag akkor van kiviteli engedélyhez kötve, ha kivitel előtti értesítés szükséges.

(2) A kiviteli engedélyt annak a tagállamnak az illetékes hatósága bocsátja ki, amelyben az exportőr letelepedett.

13. cikk

(1) A 12. cikkben említett kiviteli engedély iránti kérelemnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az exportőr, a harmadik országban lévő importőr, a kiviteli ügyletben vagy a szállításban részt vevő más gazdasági szereplő, valamint a végső címzett neve és címe;

b) a jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve és nyolc számjegyű KN-kódja, valamint a keverékben vagy természetes termékben található bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve;

c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint keverék vagy természetes termék esetében az abban található bármely, jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya;

d) a szállítási megállapodás részletes adatai, úgymint az árufeladás várható időpontja, a szállítás módja, annak a vámhivatalnak a neve, ahol vámáru-nyilatkozatot kell tenni, és - amennyiben ekkor már ismert - a szállítóeszköz azonosítójának, az útvonalnak, az Unió vámterületéről való kilépés várható helyének és a behozatali országba való belépés helyének megadása;

e) a 17. cikkben említett esetekben a rendeltetési ország által kibocsátott behozatali engedély egy másolata; valamint

f) a 6. és a 7. cikkben említett engedély, illetve nyilvántartásba vétel száma.

A melléklet 4. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó kiviteli engedélyre irányuló kérelemben fel kell tüntetni az első albekezdés a)-e) pontjában szereplő információkat.

(2) A kiviteli engedély iránti kérelemre vonatkozó határozatot attól a naptól számított tizenöt munkanapon belül kell meghozni, amelyen az illetékes hatóság megállapítja az ügy iratainak hiánytalanságát.

Ez az időtartam meghosszabbodik, amennyiben az illetékes hatóságoknak a 17. cikkben említett esetekben további vizsgálatokat kell végezniük a 17. cikk (2) bekezdése alapján.

14. cikk

(1) Amennyiben az útvonalra és a szállítóeszközre vonatkozó adatokat nem közölték a kérelemben, a kiviteli engedélyen fel kell tüntetni, hogy a gazdasági szereplőnek ezeket az adatokat a szállítmány tényleges elindítását megelőzően közölnie kell a kiléptető vámhivatallal vagy az uniós vámterületről történő kilépés helyén található más illetékes hatósággal. Ez esetben a kiviteli engedélyt a kibocsátásakor ennek megfelelő rájegyzéssel kell ellátni.

Amennyiben a kiviteli engedélyt nem a kibocsátó hatóság szerinti tagállamban lévő vámhivatalnak mutatják be, kérésre az exportőr rendelkezésre bocsátja az engedélyben szereplő valamennyi információnak vagy azok egy részének hitelesített fordítását.

(2) A kiviteli engedélyt a vámáru-nyilatkozat megtételekor kell a vámhivatalnak bemutatni, illetve vámáru-nyilatkozat hiányában a kiléptető vámhivatalnak vagy az uniós vámterületről történő kilépés helyén található más illetékes hatóságnak kell bemutatni. Az engedély a rendeltetési harmadik országig kíséri a szállítmányt.

A kiléptető vámhivatal, illetve az uniós vámterületről történő kilépés helyén található más illetékes hatóság az engedélyre rávezeti a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett adatokat, és az engedélyt bélyegzőjével látja el.

15. cikk

A 26. cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott intézkedések sérelme nélkül, a kiviteli engedély megadását meg kell tagadni, ha:

a) a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban szolgáltatott adatok hiányosak;

b) alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban szolgáltatott adat hamis vagy téves;

c) a 17. cikkben említett esetekben, megállapítást nyer, hogy a jegyzékben szereplő anyagok behozatalát a rendeltetési ország illetékes hatóságai nem engedélyezték; vagy

d) alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy az érintett anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

16. cikk

Az illetékes hatóságok bármikor felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a kiviteli engedélyt, ha alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy az anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

17. cikk

Amennyiben az Unió és valamely harmadik ország közötti megállapodás alapján a kivitel csak akkor engedélyezhető, ha e harmadik ország illetékes hatóságai a kérdéses anyagra vonatkozóan behozatali engedélyt bocsátottak ki, a Bizottság közli a tagállamok illetékes hatóságaival a harmadik ország illetékes hatóságának a nevét és címét, valamint minden, az érintett országtól kapott operatív információt.

A tagállamok illetékes hatóságai - szükség esetén a harmadik ország illetékes hatóságától kért megerősítés révén - meggyőződnek ennek a behozatali engedélynek a hitelességéről.

18. cikk

A kiviteli engedély érvényességének időtartama, amelyen belül az áruknak el kell hagyniuk az Unió vámterületét, nem haladhatja meg a kiviteli engedély kibocsátásának időpontjától számított hat hónapot. Kivételes esetben az érvényesség időtartama kérésre meghosszabbítható.

19. cikk

Az illetékes hatóságok egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárásokat alkalmazhatnak abban az esetben, ha meggyőződnek arról, hogy ez nem jár a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének kockázatával. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza ezeket az eljárásokat, illetőleg megállapítja az illetékes hatóságok által alkalmazandó közös kritériumokat.

6. SZAKASZ

Behozatali engedélyezés

20. cikk

A melléklet 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok behozatala behozatali engedélyhez kötött. Behozatali engedély csak az Unióban letelepedett gazdasági szereplőnek adható. A behozatali engedélyt annak a tagállamnak az illetékes hatóságai állítják ki, amelyben az importőr letelepedett.

Nincs szükség azonban behozatali engedélyre az első bekezdésben említett anyagok kirakása vagy átrakása, átmeneti megőrzése, I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolása vagy az uniós külső árutovábbítási eljárás alá vonása esetében.

21. cikk

(1) A 20. cikkben említett behozatali engedély iránti kérelemnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az importőr, a harmadik országbeli exportőr, a más érintett gazdasági szereplő, valamint a végső címzett neve és címe;

b) a jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve és nyolc számjegyű KN-kódja, valamint a keverékben vagy természetes termékben található bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve;

c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint keverék vagy természetes termék esetében az abban található bármely, jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya;

d) ha rendelkezésre áll, a szállítási megállapodás részletes adatai, úgymint a szállítás módja és a szállítóeszköz, a tervezett behozatali tevékenységek helye és időpontja; valamint

e) a 6. és a 7. cikkben említett engedély, illetve nyilvántartásba vétel száma.

(2) A behozatali engedély iránti kérelemre vonatkozó határozatot attól a naptól számított 15 munkanapon belül kell meghozni, amelyen az illetékes hatóság megállapítja az ügy iratainak hiánytalanságát.

22. cikk

A behozatali engedély a szállítmányt az uniós vámterületre történő belépés helyétől az importőr vagy a végső címzett telephelyéig kíséri.

A behozatali engedélyt akkor kell bemutatni a vámhivatalnak, amikor a jegyzékben szereplő anyagokról vámeljárás céljából nyilatkozatot tesznek.

Ha a behozatali engedélyt nem a kibocsátó hatóság szerinti tagállamban lévő vámhivatalnak mutatják be, kérésre az importőr rendelkezésre bocsátja az engedélyben szereplő valamennyi információnak vagy azok egy részének hitelesített fordítását.

23. cikk

A 26. cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott intézkedések sérelme nélkül, a behozatali engedély megadását meg kell tagadni, ha:

a) a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban szolgáltatott adatok hiányosak;

b) alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban a kérelemben szolgáltatott valamely adat hamis vagy téves; vagy

c) alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy a jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

24. cikk

Az illetékes hatóságok bármikor felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a behozatali engedélyt, ha alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy az anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják

25. cikk

A behozatali engedély érvényességi időtartama, amelyen belül a jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületére való beléptetésének meg kell történnie, nem haladhatja meg a behozatali engedély kibocsátásának időpontjától számított hat hónapot. Kivételes esetben, kérésre az érvényességi időtartam meghosszabbítható.

III. FEJEZET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK HATÁSKÖRE

26. cikk

(1) A 11-25. cikk rendelkezéseinek, valamint e cikk (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai megtiltják a jegyzékben szereplő anyagoknak az Unió vámterületére történő bejuttatását, illetve onnan történő kijuttatását, amennyiben alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy az ilyen anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

(2) Az illetékes hatóságok a jegyzékben szereplő anyagok azonosításához, illetve e rendelet rendelkezései tiszteletben tartásának a megerősítéséhez szükséges időre visszatartják a jegyzékben szereplő anyagokat, vagy felfüggesztik kiadásukat.

(3) Minden tagállam elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az illetékes hatóságok megtehessék különösen a következőket:

a) a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos bármilyen megrendelésről vagy műveletről információt szerezzenek;

b) a gazdasági szereplők telephelyeire beléphessenek azzal a céllal, hogy a szabálytalanságokról bizonyítékot szerezzenek;

c) megállapítsák, hogy jegyzékben szereplő anyagok eltérítésére vagy eltérítésének kísérletére került sor.

(3a) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai megtiltják a jegyzékben nem szereplő anyagokat tartalmazó szállítmányoknak az Unió vámterületére való bejuttatását, illetve onnan való kijuttatását, ha elegendő bizonyíték van arra nézve, hogy ezeket az anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánták.

Az illetékes hatóság a 27. cikkben említett eljárás keretében haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot.

Ezen anyagok esetében úgy kell tekinteni, hogy a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a jegyzékben nem szereplő anyagok listájába való felvételük javasolt.

(3b) A tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy illetékes hatóságaik számára lehetővé tegyék a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletek ellenőrzését és felügyeletét, különösen azt, hogy:

a) információt szerezzenek a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos bármilyen megrendelésről vagy műveletről;

b) belépjenek a telephelyre abból a célból, hogy bizonyítékot szerezzenek a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletekről.

(4) Abból a célból, hogy az eltérítésnek a vámszabad területen, valamint egyéb olyan érzékeny területeken, mint pl. a vámraktárakban fennálló konkrét veszélyeit meg lehessen előzni, a tagállamok biztosítják, hogy az e területeken végzett műveleteket, azoknak minden fázisában, hatékonyan ellenőrizzék, valamint, hogy az ellenőrzések ugyanolyan szigorúak, mint a vámterület más részein alkalmazott ellenőrzések.

(5) Az illetékes hatóságok a gazdasági szereplőktől az engedélyek kibocsátásáért, a nyilvántartásba vételért és az engedélyezésért díj fizetését kérhetik. Az ilyen díjat megkülönböztetéstől mentes módon kell kiróni, és a díj mértéke nem haladhatja meg a kérelem feldolgozásának hozzávetőleges költségét.

IV. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

27. cikk

E rendelet alkalmazása céljából és a 30. cikk sérelme nélkül, értelemszerűen alkalmazni kell az 515/97/EK rendelet rendelkezéseit. Ugyanezen rendelet 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően, minden tagállam közli a többi tagállammal és a Bizottsággal a kapcsolattartóként kijelölt illetékes hatóságok nevét.

V. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

28. cikk

A 26. cikkben előírt intézkedéseken túlmenően a Bizottság jogosult szükség szerint olyan végrehajtási jogi aktusokat elfogadni, amelyekben - különösen a kiviteli és a behozatali engedélyezés keretében felhasznált formanyomtatványok külső megjelenése és használata tekintetében - intézkedéseket állapít meg az Unió és a harmadik országok között kábítószer-prekurzorokkal folytatott kereskedelem hatékony nyomon követésének biztosítása érdekében abból a célból, hogy megakadályozza a kábítószer-prekurzorok eltérítését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

30. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Kábítószer-prekurzor Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

30a. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 30b. cikkének megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben a mellékletet a kábítószer-prekurzorok - különösen pedig az egyszerűen jegyzékben szereplő anyaggá alakítható anyagok - eltérítése területén tapasztalt új jelenségekre való tekintettel, illetve az ENSZ-Egyezmény mellékletében található jegyzékek módosulásai nyomán kiigazítja.

30b. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdése második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 19. cikkben, a 30a. cikkben, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. december 30-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdése második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, 11. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 19. cikkben, a 30a. cikkben, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 6. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése, a 7. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése, az 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 19. cikk, a 30a. cikk, valamint a 32. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetében alkalmazandó szankciók szabályait, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

32. cikk

(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai elektronikus formában, az európai adatbázison keresztül időben közlik a Bizottsággal az e rendeletben megállapított nyomonkövetési intézkedések végrehajtására vonatkozó valamennyi lényeges információt, különösen a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására használt anyagokat, valamint azok eltérítésének, tiltott előállításuknak és a velük folyó törvényes kereskedelemnek a módszereit illetően.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon követelmények és feltételek meghatározására vonatkozóan, amelyek az információk e cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésre bocsátására vonatkoznak.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett információk alapján a Bizottság, a tagállamokkal konzultálva, értékeli e rendelet hatékonyságát, és az ENSZ-Egyezmény 12. cikkének (12) bekezdésével összhangban a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervhez benyújtandó éves jelentést készít.

(4) A Bizottság 2019. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és működéséről és különösen a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletek nyomon követését és ellenőrzését szolgáló további fellépés esetleges szükségességéről.

32a. cikk

A tagállami illetékes hatóságok és a Bizottság az alábbi funkciókra használhatják az európai adatbázist, az annak használatára vonatkozó feltételek mellett:

a) a 32. cikk (1) bekezdésében előírt információközlés, valamint a 32. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv felé fennálló jelentéstétel elősegítése;

b) az engedéllyel rendelkező, illetve nyilvántartásba vett gazdasági szereplők európai nyilvántartásának kezelése;

c) annak lehetővé tétele, hogy a gazdasági szereplők a 9. cikk (2) bekezdése alapján elektronikus úton információkat tudjanak nyújtani az illetékes hatóságoknak a behozatali, a kiviteli és a közvetítő tevékenységükről.

33. cikk

(1) A személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozásának a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 7 ) átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban és az említett irányelv 28. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt kell történnie.

(2) A Bizottság a személyes adatok feldolgozását - ideértve az európai adatbázis céljára történő feldolgozást is - a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 8 ) megfelelően, az európai adatvédelmi biztos felügyelete alatt köteles végezni.

(3) E rendelet céljaira nem dolgozható fel a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében vett különleges adatkategóriák egyike sem.

(4) Tilos az e rendelet céljaira gyűjtött személyes adatok olyan további feldolgozása, amely nincs összhangban a 95/46/EK irányelvvel, illetve a 45/2001/EK rendelettel, és ezen adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

(5) A tagállamok és a Bizottság nem dolgozhatnak fel személyes adatokat az e rendelet 32a. cikkében meghatározott céloknak nem megfelelő módon.

A 95/46/EK irányelv 13. cikkének sérelme nélkül, az e rendelet alapján megszerzett vagy feldolgozott személyes adatok a jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének megakadályozására használhatók fel.

34. cikk

A 3677/90/EGK rendelet 2005. augusztus 18-tól hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozást e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

35. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. augusztus 18-tól kell alkalmazni. Azonban a 6. cikk (1) bekezdését, a 7. cikk (2) bekezdését, a 8. cikk (2) bekezdését, a 9. cikk (2) bekezdését, a 11. cikk (1) és (3) bekezdését, a 12. cikk (1) bekezdését, a 19., a 28. és a 30. cikket e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, hogy lehetővé váljon az említett cikkekben előírt intézkedések elfogadása. Az ilyen intézkedések legkorábban 2005. augusztus 18-án lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A jegyzékben szereplő anyagok felsorolása

1. kategória

AnyagKN-megnevezés
(ha eltérő)
KN-kód (1)CAS-szám (2)
1-fenil-2-propanonFenil-aceton2914 31 00103-79-7
N-acetil-antranilsav2-acetamido-benzoesav2924 23 0089-52-1
Izoszafrol (cisz + transz)2932 91 00120-58-1
3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on2932 92 004676-39-5
Piperonál2932 93 00120-57-0
Szafrol2932 94 0094-59-7
4-anilin-N-fenetil-piperidin (ANPP)2933 39 9921409-26-7
N-fenetil-4-piperidon (NPP)2933 39 9939742-60-4
Efedrin2939 41 00299-42-3
Pszeudoefedrin2939 42 0090-82-4
Norefedrin2939 44 0014838-15-4
Ergometrin2939 61 0060-79-7
Ergotamin2939 62 00113-15-5
Lizergsav2939 63 0082-58-6
Alfa-fenilacetoacetonitril2926 90 954468-48-8
(1R,2S)-(-)-klórefedrin2939 99 00110925-64-9
(1S,2R)-(+)-klórefedrin2939 99 001384199-95-4
(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin2939 99 0073393-61-0
(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin2939 99 00771434-80-1
Az e kategóriában felsorolt katintól (3) eltérő anyagok sztereoizomerikus formái, ha ilyen formák előfordulása lehetséges.
Az e kategóriában felsorolt anyagok sói, ha ilyen sók létezhetnek, és azok nem a katin sói.
(1) HL L 290., 2002.10.28., 1. o.
(2) A CAS-szám a „Chemical Abstracts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosító szám. A CAS-szám minden egyes izomer és valamennyi izomer minden egyes sója esetében egyedi. Figyelembe kell venni, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.
(3) (+)-norpszeudo-efedrin néven is ismert, KN-kód 2939 43 00 , CAS-szám 492-39-7.

2. kategória

AnyagKN-megnevezés
(ha eltér)
KN-kód (1)CAS-szám (2)
Ecetsavanhidrid2915 24 00108-24-7
Fenilecetsav2916 34 00103-82-2
Antranilsav2922 43 00118-92-3
Piperidin2933 32 00110-89-4
Kálium-permanganát2841 61 007722-64-7
Az e kategóriában felsorolt anyagok sói, ha ilyen sók létezése lehetséges.
(1) HL L 290., 2002.10.28., 1. o.
(2) A CAS-szám a „Chemical Abstracts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosító szám. A CAS-szám minden egyes izomer és valamennyi izomer minden egyes sója esetében egyedi. Figyelembe kell venni, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

3. kategória

AnyagKN-megnevezés
(ha eltér)
KN-kód (1)CAS-szám (2)
SósavHidrogén-klorid2806 10 007647-01-0
Kénsav2807 00 107664-93-9
Toluol2902 30 00108-88-3
Etil-éterDietil-éter2909 11 0060-29-7
Aceton2914 11 0067-64-1
Metil-etil-ketonButanon2914 12 0078-93-3
Az e kategóriában felsorolt anyagok sói, ha ilyen sók létezése lehetséges, és ezek nem sósav vagy kénsav sói.
(1) HL L 290., 2002.10.28., 1. o.
(2) A CAS-szám a „Chemical Abstracts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosító szám. A CAS-szám minden egyes izomer és valamennyi izomer minden egyes sója esetében egyedi. Figyelembe kell venni, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

4. kategória

AnyagKN-megnevezés (ha eltérő)KN-kód
Az efedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítményekEfedrint vagy annak sóit tartalmazza3003 40 20
3004 40 20
A pszeudo-efedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítményekPszeudo-efedrint vagy annak sóit tartalmazza3003 40 30
3004 40 30

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról (HL L 47., 2004.2.18., 1. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0111 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0111&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0111-20180707 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0111-20180707&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére