32004R0273

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokrólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 273/2004/EK RENDELETE

(2004. február 11.)

a kábítószer-prekurzorokról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált egyes anyagok Unión belüli ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozóan az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "jegyzékben szereplő anyag": az I. mellékletben felsorolt valamennyi anyag, amely kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használható, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is; nem tartoznak ide a jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó olyan keverékek és természetes termékek, amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható módon történő kinyerését, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott gyógyszerek és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmények;

b) "jegyzékben nem szereplő anyag": olyan anyag, amely bár nem szerepel az I. mellékletben, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált anyagnak minősül;

c) "forgalomba hozatal": valamely jegyzékben szereplő anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátása, akár térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátás céljából végzett tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kereskedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetítése;

d) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz jegyzékben szereplő anyag forgalmazásában;

e) "Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv" az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott szerv;

f) "különleges engedély": meghatározott típusú gazdasági szereplő részére kibocsátott engedély;

g) "különleges nyilvántartásba vétel": meghatározott típusú gazdasági szereplő nyilvántartásba vétele;

h) "felhasználó": a gazdasági szereplőktől eltérő olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jegyzékben szereplő anyagot birtokol, és a jegyzékben szereplő anyagok feldolgozásával, összeállításával, fogyasztásával, raktározásával, tárolásával, kezelésével, tárolóedénybe töltésével, egyik tárolóedényből a másikba történő áthelyezésével, keverésével, átalakításával vagy bármilyen egyéb felhasználásával foglalkozik;

i) "természetes termék": élő szervezet, vagy annak egy része bármely formában, vagy bármely, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 3. cikke 39. pontjában meghatározott természetben előforduló anyag.

3. cikk

A jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

(1) Az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot forgalomba hozni kívánó gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy, a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselőt, akinek nevét és kapcsolat-felvételi adatait, valamint az ilyen adatokban a későbbiekben beálló valamennyi változást haladéktalanul közölni kell az illetékes hatóságokkal. A tisztviselőnek biztosítania kell, hogy az érintett gazdasági szereplő által a jegyzékben szereplő anyagok tekintetében folytatott kereskedelmi tevékenysége megfeleljen az e rendeletben foglaltaknak. A tisztviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy képviselje az érintett gazdasági szereplőt és meghozza a fent meghatározott feladatok ellátásához szükséges döntéseket.

(2) A gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak engedélyt kell beszerezniük a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklásához vagy forgalomba hozatalához. Az illetékes hatóságok különleges engedélyeket adhatnak meg gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek vagy fegyveres erők részére. Az ilyen különleges engedélyek csak az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagoknak az érintett gazdasági szereplők hivatalos feladatai ellátása keretében való felhasználására érvényesek.

(3) Az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő csak olyan gazdasági szereplő vagy felhasználó részére szállíthat az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, aki vagy amely szintén rendelkezik engedéllyel és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt vevői nyilatkozatot.

(4) Az engedély megadásának elbírálása során az illetékes hatóságok figyelembe veszik különösen a kérelmező hatáskörét és integritását. Meg kell tagadni az engedély megadását, amennyiben valamely ésszerű ok alapján kétségbe vonható a kérelmező vagy a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselő alkalmassága és megbízhatósága. Az illetékes hatóságok felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt, amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az engedély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklására alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek.

(5) A (8) bekezdés sérelme nélkül, az illetékes hatóságok legfeljebb három évre korlátozhatják az engedély érvényességét vagy kötelezhetik a gazdasági szereplőket és felhasználókat arra, hogy három évet meg nem haladó időközönként igazolják, hogy még mindig fennállnak azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megadták. Az engedélyben fel kell tüntetni azt a tevékenységet vagy tevékenységeket, amelyre vagy amelyekre az engedély szól, valamint az érintett, jegyzékben szereplő anyagokat. Az illetékes hatóságok különleges engedélyt adhatnak elvben korlátlan időtartamra, de amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az engedély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklására alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek, felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt.

(6) A gazdasági szereplők az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalát megelőzően kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál 2015. július 1-jétől kezdődően a felhasználók az I. melléklet 2A. alkategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklását megelőzően kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál. Az illetékes hatóságok különleges nyilvántartásba vételt biztosíthatnak a gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek vagy fegyveres erők részére. Az ilyen különleges nyilvántartásba vétel csak az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagoknak az érintett gazdasági szereplők vagy felhasználók hivatalos feladatai ellátása keretében való felhasználására érvényes.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére