32004R0273[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokrólEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 273/2004/EK RENDELETE

(2004. február 11.)

a kábítószer-prekurzorokról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált egyes anyagok Unión belüli ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozóan az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "jegyzékben szereplő anyag": az I. mellékletben felsorolt valamennyi anyag, amely kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használható, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is; nem tartoznak ide a jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó olyan keverékek és természetes termékek, amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható módon történő kinyerését, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott gyógyszerek és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmények;

b) "jegyzékben nem szereplő anyag": olyan anyag, amely bár nem szerepel az I. mellékletben, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált anyagnak minősül;

c) "forgalomba hozatal": valamely jegyzékben szereplő anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátása, akár térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátás céljából végzett tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kereskedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetítése;

d) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz jegyzékben szereplő anyag forgalmazásában;

e) "Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv" az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott szerv;

f) "különleges engedély": meghatározott típusú gazdasági szereplő részére kibocsátott engedély;

g) "különleges nyilvántartásba vétel": meghatározott típusú gazdasági szereplő nyilvántartásba vétele;

h) "felhasználó": a gazdasági szereplőktől eltérő olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jegyzékben szereplő anyagot birtokol, és a jegyzékben szereplő anyagok feldolgozásával, összeállításával, fogyasztásával, raktározásával, tárolásával, kezelésével, tárolóedénybe töltésével, egyik tárolóedényből a másikba történő áthelyezésével, keverésével, átalakításával vagy bármilyen egyéb felhasználásával foglalkozik;

i) "természetes termék": élő szervezet, vagy annak egy része bármely formában, vagy bármely, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 3. cikke 39. pontjában meghatározott természetben előforduló anyag.

3. cikk

A jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

Díj kivetése esetén az illetékes hatóságok mérlegelik a díj mértékének kiigazítását a vállalat méretétől függően. Az ilyen díjakat megkülönböztetéstől mentes módon kell kivetni, és azok mértéke nem haladhatja meg a kérelem feldolgozásának költségeit.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozó követelmények és feltételek tekintetében:

a) az engedély megadása, ideértve adott esetben a személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategóriáit;

b) a nyilvántartásba vétel, ideértve adott esetben a személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategóriáit;

c) a gazdasági szereplőknek és felhasználóknak a 13a. cikkben említett európai adatbázisba történő felvétele e cikk (7) bekezdésével összhangban.

A személyes adatok e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett kategóriái közé nem tartozhatnak a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 8. cikke (1) bekezdésében említett különleges adatkategóriák.

4. cikk

Vevői nyilatkozat

Az a gazdasági szereplő, aki rendszeresen szállít egy adott vevőjének az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, az egyszeri kereskedelmi ügyletekre vonatkozó nyilatkozat helyett a legfeljebb egy évig terjedő időszak alatt lebonyolított több ügyletre vonatkozó egyetlen nyilatkozatot is elfogadhat, feltéve, hogy meggyőződött a következő kritériumok teljesüléséről:

- a vevő az a személy, akinek az anyagot a megelőző 12 hónapban legalább három alkalommal leszállította,

- nincs oka azt feltételezni, hogy az anyagot tiltott célokra használják fel,

- a megrendelt mennyiségek összhangban vannak az adott vevő szokásos felhasználásával.

E nyilatkozatnak meg kell felelnie a III. melléklet 2. pontjában közölt mintának. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

5. cikk

Dokumentáció

A kereskedelmi okmányoknak, úgymint a számláknak, fuvarleveleknek, adminisztratív okmányoknak, fuvar és egyéb szállítási okmányoknak elegendő információt kell tartalmazniuk az alábbiak pontos azonosíthatósága céljából:

a) a jegyzékben szereplő anyag neve, az I. melléklet 1. és 2. kategóriájában meghatározottak szerint;

b) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint - keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy a természetes termék mennyisége és tömege, ha ismert, továbbá az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó valamennyi olyan anyag mennyisége és tömege vagy tömegszázaléka, amelyet a keverék tartalmaz;

c) a szállító, a forgalmazó, a címzett és - lehetőség szerint - valamennyi egyéb, a 2. cikk c) és d) pontjában említettek szerinti, az ügyletben közvetlenül érintett gazdasági szereplő neve és címe.

A dokumentáció képi vagy egyéb adathordozó eszközön tárolt másolat formájában is vezethető. Biztosítani kell, hogy a tárolt adatok:

a) tartalma és megjelenítése megegyezzen az olvashatóvá tett dokumentációéval, és

b) az (5) bekezdésben meghatározott időtartam során mindenkor azonnal hozzáférhetőek, haladéktalanul olvashatóvá tehetők és elektronikus úton elemezhetőek legyenek.

6. cikk

Mentességek

A 3., 4. és az 5. cikk szerinti kötelezettségek nem alkalmazandók az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyletekre, amennyiben az érintett mennyiség egy éves időszakra vetítve nem haladja meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

7. cikk

Címkézés

A gazdasági szereplő köteles gondoskodni arról, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat címkével lássa el a szállítás előtt. A címkén szerepelnie kell az anyag I. mellékletben megadottak szerinti nevének. A gazdasági szereplő emellett saját szokásos címkéjével is elláthatja az anyagot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek címkézésének követelményeire és feltételeire vonatkozóan.

8. cikk

Az illetékes hatóságok értesítése

9. cikk

Iránymutatások

Az iránymutatások különösen az alábbiakat tartalmazzák:

a) információ a gyanús ügyletek felismerését és jelentésének módját illetően;

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok rendszeresen frissített felsorolása, amelynek segítségével a vegyipar önkéntes alapon figyelemmel kísérheti az ilyen anyagok kereskedelmét;

c) egyéb, hasznosnak ítélt információ.

10. cikk

Az illetékes hatóságok jogköre és kötelezettségei

A 3-8. cikk megfelelő végrehajtása érdekében a tagállamok elfogadják azon intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik illetékes hatóságaik számára az ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatos feladataik, és különösen a következők végrehajtását:

a) információszerzés a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos megrendelésekről vagy tevékenységekről;

b) belépés a gazdasági szereplők és felhasználók telephelyeire azzal a céllal, hogy bizonyítékot szerezzenek a szabálytalanságokról;

c) szükség esetén az olyan szállítmányok visszatartása, illetve lefoglalása, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek.

A tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy illetékes hatóságaik ellenőrizhessék és felügyelhessék a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyleteket és különösen, hogy:

a) információt szerezhessenek a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos bármely megrendelésről vagy tevékenységről;

b) telephelyekre léphessenek be a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletekre vonatkozó bizonyítékok szerzése céljából;

c) szükség esetén szállítmányokat tarthassanak vissza, illetve foglalhassanak le annak megakadályozása érdekében, hogy egyes, jegyzékben nem szereplő anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából használjanak fel.

11. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés

12. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek valamennyi szükséges intézkedést azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

13. cikk

A tagállamok által közlendő információk

13a. cikk

A kábítószer-prekurzorok európai adatbázisa

A Bizottság létrehozza a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisát, amely az alábbi funkciókat látja el:

a) megkönnyíti a 13. cikk (1) bekezdése szerinti információk - lehetőség szerint összesített és anonimizált módon történő - közlését, a közölt információk uniós szintű összegezését és elemzését, valamint a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv részére a 13. cikk (3) bekezdése szerinti jelentéstételt;

b) létrehozza az engedéllyel rendelkező, illetve a nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók európai nyilvántartását;

c) lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, ügyleteikkel kapcsolatos információkat a 14. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedésekben meghatározottak szerint elektronikus formában bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére.

Személyes adatok csak a 3. cikk (8) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása után vehetők fel az európai adatbázisba.

13b. cikk

Adatvédelem

14. cikk

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következők vonatkozásában:

a) szabályok arra vonatkozóan, hogy adott esetben hogyan kell a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatokat elektronikus formában rendelkezésre bocsátani;

b) szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a 8. cikk (2) bekezdésében említett információkat - többek között adott esetben elektronikus formában - az európai adatbázis részére rendelkezésre bocsátani;

c) eljárási szabályok az engedélyek megadására, a nyilvántartásba vételre és a gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak az európai adatbázisba való felvételére a 3. cikk (2), (6) és (7) bekezdése szerint.

14a. cikk

A bizottsági eljárás

15. cikk

A mellékletek kiigazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. mellékletnek a kábítószer-prekurzorok eltérítése terén jelentkező új tendenciákhoz való igazítására, illetve az ENSZ-egyezmény mellékletében foglalt jegyzékek módosításainak megfelelő változtatására vonatkozóan.

15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

16. cikk

A tagállamok által elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos információ

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

18. cikk

Hatálybalépés

E rendelet 2005. augusztus 18-án lép hatályba, a 9., a 14. és a 15. cikk kivételével, amelyek e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépnek hatályba annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az említett cikkekben előírt intézkedések elfogadását. Ezen intézkedések legkorábban 2005. augusztus 18-án lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A jegyzékben szereplő anyagok listája

1. KATEGÓRIA

AnyagA KN-megnevezés
(ha eltérő)
KN-kód (1)CAS-szám (2)
1-fenil-2-propanonFenil-aceton2914 31 00103-79-7
Dietil-(fenilacetil)-propándioát (DEPAPD)2918 30 0020320-59-6
Metil-alfa-fenil-acetoacetát (MAPA)2918 30 0016648-44-5
Etil-alfa-fenilacetoacetát (EAPA) (4)Ex 2918 30 005413-05-8
Metil-2-methil-3-feniloxirán-2-karboxilát
(BMK metil-glicidát)
2918 99 9080532-66-7
2-metil-3-feniloxirán-2-karbonsav
(BMK glicidsav)
2918 99 9025547-51-7
N-acetil-antranilsav2-acetamido-benzolsav2924 23 0089-52-1
Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA)2924 29 704433-77-6
Alfa-fenil-acetoacetonitril (APAAN)2926 40 004468-48-8
Izoszafrol (cisz + transz)2932 91 00120-58-1
3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on2932 92 004676-39-5
Piperonál2932 93 00120-57-0
Szafrol2932 94 0094-59-7
Etil-3-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karboxilát (PMK-etil-glicidát)2932 99 0028578-16-7
Metil-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karboxilát (PMK metil-glicidát)2932 99 0013605-48-6
Metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát (MAMDPA) (5)Metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoátEx 2932 99 001369021-80-6
3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karbonsav (PMK glicidsav)2932 99 002167189-50-4
N-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin4-anilin-N-fenetilpiperidin (ANPP)2933 36 0021409-26-7
1-(2-feniletil)piperidin-4-onN-fenetil-4-piperidon (NPP)2933 37 0039742-60-4
N-fenilpiperidin-4-amin (4-AP)2933 39 9923056-29-3
Terc-butil-4-anilinpiperidin-1-karboxilát (1-boc-4-AP)2933 39 99125541-22-2
N-fenil-N-(piperidin-4-il)propánamid (norfentanil)2933 39 991609-66-1
Efedrin2939 41 00299-42-3
Pszeudoefedrin2939 42 0090-82-4
Norefedrin2939 44 0014838-15-4
Ergometrin2939 61 0060-79-7
Ergotamin2939 62 00113-15-5
Lizergsav2939 63 0082-58-6
Az e kategóriában felsorolt, katintól eltérő anyagok sztereoizometrikus formái, (3) amennyiben ilyen formák előfordulása lehetséges.
Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem katinsók.
(1R,2S)-(-)-klórefedrin2939 79 90110925-64-9
(1S,2R)-(+)-klórefedrin2939 79 901384199-95-4
(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin2939 79 9073393-61-0
(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin2939 79 90771434-80-1
(1)
HL L 290., 2002.10.28., 1. o. (2)
A CAS-szám a „Chemical Abstarcts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosítószám. A CAS-szám minden egyes izomert és minden egyes izomer minden egyes sóját tekintve egyedi. Megjegyzendő, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól. (3)
(+)-norpszeudoefedrin néven is ismert, KN-kód 2939 43 00 , CAS-szám 492-39-7. (4)
Az IUPAC (az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) szerinti etil-3-oxo-2-fenilbutanoát néven is ismert. (5)
Az IUPAC szerinti metil-2-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-3-oxobutanoát néven is ismert.

KATEGÓRIA

2A. ALKATEGÓRIA

AnyagKN-megnevezés
(ha eltérő)
KN-kód (14)CAS-szám (15)
Vörösfoszfor2804 70 007723-14-0
Ecetsavanhidrid2915 24 00108 -24 -7
Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.

2B. ALKATEGÓRIA

AnyagKN-megnevezés
(ha eltérő)
KN-kód (14)CAS-szám (15)
Fenilecetsav2916 34 00103-82-2
Antranilsav2922 43 00118-92-3
Piperidin2933 32 00110-89-4
Kálium-permanganát2841 61 007722-64-7
Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.

3. KATEGÓRIA

AnyagA KN-megnevezés
(ha eltérő)
KN-kód (1)CAS-szám (2)
SósavHidrogén-klorid2806 10 007647-01-0
Kénsav2807 00 007664-93-9
Toluol2902 30 00108-88-3
Etil-éterDietil-éter2909 11 0060-29-7
Aceton2914 11 0067-64-1
Metiletil-ketonButanon2914 12 0078-93-3
Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem a sósav és a kénsav sói.
(1)
HL L 290., 2002.10.28., 1. o. (2)
A CAS-szám a „Chemical Abstarcts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosítószám. A CAS-szám minden egyes izomert és minden egyes izomer minden egyes sóját tekintve egyedi. Megjegyzendő, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

II. MELLÉKLET

AnyagKüszöbérték
Ecetsavanhidrid100 l
Kálium-permanganát100 kg
Antranilsav és sói1 kg
Fenilecetsav és sói1 kg
Piperidin és sói0,5 kg
Vörösfoszfor0,1 kg

III. MELLÉKLET

1. Nyilatkozatminta egyszeri ügyletekhez (1. és 2. kategória)

2. Nyilatkozatminta többszöri ügyletekhez (2. kategória)

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

( 5 ) HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 7 ) A Tanács 2004. december 22-i 111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 22., 2005.1.26., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 9 ) HL L 290., 2002.10.28., 1. o.

( 10 ) A CAS-szám a "chemical abstracts service registry number", amely az egyes anyagokra és azok szerkezetére jellemző egyedi azonosító szám. A CAS-szám minden egyes izomer és valamennyi izomer minden egyes sója esetében egyedi. Figyelembe kell venni, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0273 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0273&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0273-20230220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0273-20230220&locale=hu

Tartalomjegyzék