PK 300. szám

A PK 124. számú állásfoglalás és a PK 171. számú állásfoglalása II. pontja hatályvesztése, valamint egyes állásfoglalások módosítása

A jogszabályváltozásokra tekintettel szükségessé vált egyes polgári kollégiumi állásfoglalásoknak az elvi állásfoglalások köréből való elhagyása, illetve egyes kollégiumi állásfoglalások és a módosított jogszabályok szövege között az összhang megteremtése.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma a következők szerint határozott:

I. A kollégiumi hatáskörök átrendeződésének megfelelően a Polgári Kollégium állásfoglalásai köréből elhagyja a PK 124. számú állásfoglalást és a PK 171. számú állásfoglalás II. pontját, mert a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma a 31. és 32. számú állásfoglalásában az érintett kérdéseket rendezte.

II. A Polgári Kollégium a PK 3. sz., PK 7. sz., PK 12. sz., PK 29. sz., PK 30. sz., PK 33. sz. és PK 36. sz. állásfoglalásait az alábbiak szerint módosítja.

1. A PK 3. számú állásfoglalás indokolásának első bekezdéséből a "- tanácsi rendeletig bezáróan -" szövegrész elmarad. A második bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép: "Nem mellőzhető ilyenkor sem annak vizsgálata, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, használatában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e károsodás veszélye". A harmadik bekezdésben a "szocialista együttélés szabályainak tiszteletben tartásával" szöveg helyébe a "jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen" szöveg lép. A negyedik bekezdésében a "szakigazgatási szerv" szavak helyébe a "hatáskörrel rendelkező szerv" szavak lépnek.

2. A PK 7. számú állásfoglalás indokolásának ötödik bekezdésében a "Ptk. 97. §-a (2) bekezdése c) pontja" szövegrészből a c) pontra való hivatkozás mindkét esetben elmarad. Az állásfoglalás indokolásának tizenegyedik bekezdésében a "Ptk. 578. §-a" szövegrész helyébe a "Ptk. 578/G. §" szöveg kerül.

3. A PK 12. számú állásfoglalás indokolásának hatodik bekezdésében a "társadalom érdekeivel összhangban álljon" szövegrész helyébe a "jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfeleljen" szövegrész kerül.

4. A PK 29. számú állásfoglalás rendelkező részében és az indokolás 1-5. bekezdésében "a szakigazgatási szerv", valamint "az államigazgatási szerv" szavak helyébe "a jegyző" szavak lépnek. Az állásfoglalás harmadik bekezdésében "az illetékes járásbíróság (városi, városi-kerületi bíróság)" szövegrész helyébe "a jegyző székhelye szerint illetékes helyi bíróság" szövegrész kerül.

5. A PK 30. számú állásfoglalás rendelkező részében és az indoklás 1-6. bekezdésében "a szakigazgatási szerv" szavak helyébe "a jegyző" szavak lépnek.

6. A PK 33. számú állásfoglalás indokolásának harmadik és hatodik bekezdésében a "Ptk. 258. §" helyébe a "Ptk. 261. §" lép.

7. A PK 36. számú állásfoglalás első két bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: "A polgári jogi viszonyokban a feleknek úgy kell eljárniuk, hogy magatartásuk testi épséget, életet és anyagi javat ne veszélyeztessen. A károsultnak ezért a kár megelőzése érdekében a kárveszélyes helyzeteket lehetőleg kerülnie kell. Ha ezt nem teszi, és kár éri, ennek következményeit maga viseli. A károkozónak akkor keletkezik kártérítési kötelezettsége, ha a kárt jogellenesen okozta, és nem tudja magát azzal kimenteni, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére