32013L0022[1]

A Tanács 2013/22/EU irányelve ( 2013. május 13. ) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2013/22/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a Horvátország csatlakozását megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és ezen okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel, illetve - ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el - a Bizottság ennek érdekében elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2) A Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges, az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 91/672/EGK (1), a 92/106/EGK (2), az 1999/37/EK (3), az 1999/62/EK (4), a 2003/59/EK (5), a 2006/87/EK (6) és a 2006/126/EK (7) irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/672/EGK, a 92/106/EGK, az 1999/37/EK, az 1999/62/EK, a 2003/59/EK, a 2006/87/EK és a 2006/126/EK irányelvek az ezen irányelv mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Horvátország Unióhoz történő csatlakozásának napjáig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz történő csatlakozásának napjától kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv a Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, hatálybalépésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY

(1) A Tanács 91/672/EGKirányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről (HL L 373., 1991.12.31., 29. o.).

(2) A Tanács 92/106/EGK irányelve (1992. december 7.) a tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).

(3) A Tanács 1999/37/EK irányelve (1999. április 29.) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.).

MELLÉKLET

A. RÉSZ

KÖZÚTI FUVAROZÁS

1. A 92/106/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében a jegyzék a következő szöveggel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- Horvátország:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;".

2. A 1999/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. a II.4. pontjának második francia bekezdésében a jegyzék a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR : Horvátország";

ii. a III.1.A. pontjának b) alpontjában a jegyzék a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR Horvátország";

b) a II. melléklet a következőképpen módosul:

i. a II.4. pontjának második francia bekezdése a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR : Horvátország";

ii. a III.1.A. pontjának b) alpontjában a jegyzék a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR Horvátország".

3. Az 1999/62/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében a jegyzék a következő szöveggel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- Horvátország:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,".

4. A 2003/59/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2. pontjának c) alpontjában a jegyzék a következőkkel egészül ki a Franciaországra és az Írországra vonatkozó szövegrészek között:

"HR : Horvátország";

b) a 2. pontjának e) alpontjában a jegyzék a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"kvalifikacijska kartica vozača";

c) a 2. pontjában "a hátoldal az alábbiakat tartalmazza" szavak alatt a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a tagállam e bejegyzéseket az angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén nyelvtől eltérő nyelven kívánja megszövegezni, akkor kétnyelvű igazolványt kell készítenie a fent említett nyelvek egyikének használatával, e melléklet többi rendelkezésének sérelme nélkül.".

5. A 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontja a következőképpen módosul:

a) "Az 1. oldalon az alábbiak szerepelnek" szavak alatti c) alpontba a következő szövegrész kerül beillesztésre a Franciaországra vonatkozó szövegrész utáni jegyzékbe:

"HR : Horvátország";

b) "Az 1. oldalon az alábbiak szerepelnek" szavak alatti e) alpontba a következő szövegrész kerül beillesztésre a "Ceadúas Tiomána" szövegrész utáni jegyzékbe:

"Vozačka dozvola";

c) "A 2. oldalon az alábbiak szerepelnek" szavak alatti b) alpont második bekezdésének helyébe a következő szövegrész lép:

"Annak a tagállamnak, amely a bejegyzéseket az itt felsorolt angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén nyelven kívül valamely más nemzeti nyelven kívánja megszövegezni, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül olyan kétnyelvű engedélyt kell készítenie, amelyben a fenti nyelvek egyikét használja.".

B. RÉSZ

BELVÍZI SZÁLLÍTÁS

1. A 91/672/EGK irányelv I. mellékletében a "B. CSOPORT" cím alatt a következő szövegrésszel egészül ki: "Horvát Köztársaság:

- Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer - Klasse A

(»A« típusú hajóvezetői képesítési bizonyítvány)

- Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer - Klasse B

(»B« típusú hajóvezetői képesítési bizonyítvány)

(a hajósok szakmai címeiről és képesítéséről szóló miniszteri rendelettel összhangban, Hivatalos Közlöny, 73/09)".

2. A 2006/87/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. a II. fejezetben a "3. zóna" alatti rész a következőkkel egészül ki a Francia Köztársaságra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvát Köztársaság

Duna: 1 295 + 500 fkm-től 1 433 fkm-ig

Dráva: 0 fkm-től 198 + 600 fkm-ig

Száva: 211 fkm-től 594 fkm-ig

Kupa: 0 fkm-től 5 + 900 fkm-ig

Una: 0 fkm-től 15 fkm-ig";

ii. a III. fejezetben a "4. zóna" alatti rész a következőkkel egészül ki a Francia Köztársaságra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvát Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb vízi út";

b) a II. melléklet VI. függelékének IV. részében az Írországra vonatkozó szövegrész alatti, az 1. szakasz 1. pontja alatti jegyzékbe a következő kerül beillesztésre:

"25 Horvátország részére";

c) a IX. melléklet a következőképpen módosul:

i. az I. rész 7. cikkének (2) bekezdésében az Írországra vonatkozó szövegrész utáni jegyzékbe a következő kerül beillesztésre:

"25= Horvátország";

ii. a II. rész 1.06. cikkének 2. pontjában az Írországra vonatkozó szövegrész utáni jegyzékbe a következő kerül beillesztésre:

"25= Horvátország";

iii. az V. rész a következőképpen módosul:

- az 1. pont alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép: "Ország Név Cím Telefonszám E-mail cím Belgium Bulgária Dánia Németország Észtország Finnország Franciaország Horvátország Görögország Olaszország Írország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Svédország Svájc Spanyolország Szlovákia Szlovénia Cseh Köztársaság Magyarország Egyesült Királyság Ciprus Amennyiben nincs hatóság megadva, az érintett ország nem határozott meg illetékes hatóságot.";

- a 4. pontban a Franciaországra vonatkozó szövegrész után a következő kerül beillesztésre: "Horvátország Tételszám Név Cím Telefonszám E-mail cím Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem kapnak jóváhagyást.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0022&locale=hu

Tartalomjegyzék