32007D0416[1]

2007/416/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 13. ) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2467. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 13.)

a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2467. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/416/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételük céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a karbofurán.

(3) A karbofurán esetében a bejelentő által javasolt felhasználásokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletekben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Ezek a rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A karbofurán tekintetében a referens tagállam Belgium volt, és 2004. augusztus 2-án minden vonatkozó információt benyújtottak.

(4) A tagállamok és az EFSA, annak értékelő munkacsoportja keretében szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, amelyet 2006. július 28-án benyújtottak a Bizottsághoz a karbofurán hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékeléséről szóló szakértői értékelésről szóló EFSA-következtetés formájában (4). A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban felülvizsgálta a jelentést, amelyet a Bizottság karbofuránról szóló felülvizsgálati jelentése formájában 2006. november 24-én véglegesítettek.

(5) E hatóanyag értékelése során számos aggodalom is felmerült. A talajvíz szennyezésének kockázatértékelését nem lehetett elvégezni, különösen azért nem, mert a bejelentő által a törvényes határidőkön belül szolgáltatott adatok nem nyújtottak elegendő információt egyes veszélyes jellegű metabolitokról. A fogyasztói kockázatértékelést, amely aggodalomra adott okot az érzékeny fogyasztói csoportok, különösen a gyerekek akut expozíciója miatt, sem lehetett véglegesíteni a vonatkozó maradványokkal kapcsolatos információhiány miatt. Továbbá, a bejelentő által a törvényes határidőkön belül szolgáltatott adatok nem voltak elegendők ahhoz, hogy lehetővé tegyék az EFSA számára a hatóanyag ökotoxikológiai hatásainak értékelését. Következésképpen a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek, a méhek, a nem célszervezet ízeltlábúak, a földigiliszták, és a talajban élő nem célszervezetek kockázatértékelése továbbra is aggodalomra ad okot. A rendelkezésre álló információk alapján ezért nem volt lehetséges arra a következtetésre jutni, hogy a karbofurán megfelelt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel kritériumainak.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire, valamint arra vonatkozóan, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A bejelentő által felhozott érvek ellenére azonban nem sikerült elhárítani a felmerült aggodalmakat, és az EFSA szakértői ülések során benyújtott és értékelt információk alapján végzett vizsgálatok nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási feltételek között a karbofuránt tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) Ezért a karbofurán nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a karbofuránt tartalmazó növényvédő szerek engedélyei záros határidőn belül visszavonásra kerüljenek, valamint megújításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A karbofuránt tartalmazó növényvédő szerek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és a meglévő készletek elhasználására a tagállamok által biztosított bármely türelmi idő nem haladhatja meg a tizenkét hónapot, hogy a meglévő készleteket egy további termesztési időszakban elhasználhassák.

(10) Ez a határozat nem sérti a bejelentők azon jogát, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a karbofuránnak a fenti irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételére irányulóan kérelmet nyújtsanak be.

(11) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A karbofurán nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a karbofuránt tartalmazó növényvédő szerek engedélye 2007. december 13-ig visszavonásra kerüljön;

b) a karbofuránt tartalmazó növényvédő szereket e határozat kihirdetését követően ne engedélyezzék, illetőleg engedélyüket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében biztosított bármely türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legfeljebb 2008. december 13-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) Az EFSA 90. tudományos jelentése (2006), 1-88. o. A karbofuránról szóló szakértői értékelésből levont következtetések.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0416 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0416&locale=hu