42/1994. (VI. 30.) AB határozat

Szentlőrinc Nagyközség Önkormányzatának a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 6/1992. (V. 25.) rendelete felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és megsemmisítésére irányuló kezdeményezés alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Szentlőrinc Nagyközség Önkormányzatának a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 6/1992. (V. 25.) rendelete 10. § (1) bekezdés második mondata, a 15. § (1) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése törvényellenes, ezért azokat megsemmisíti. A megsemmisített előírások 1994. december 31-én vesztik hatályukat.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A köztársasági megbízott - mivel a törvényességi ellenőrzés körében kiadott felhívásával a szentlőrinci képviselő-testület csak részben értett egyet - Szentlőrinc Nagyközség Önkormányzatának a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 6/1992. (V. 25.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. Arra hivatkozott, hogy az Ör. rendelkezései magasabb szintű jogszabályokat sértenek, a képviselőtestület "jogalkotói feladatkörébe nem tartozó előírásokat tartalmaznak, azok jogkövetkezményei törvényeink által védett alkotmányos elveket érintenek". A köztársasági megbízott álláspontja szerint nem tartozik az önkormányzati jogalkotás körébe "annak előírása, hogy a háztartási szilárd hulladék elszállítását ki végzi, kivel köt megállapodást a képviselőtestület". Kifogásolta, hogy az Ör. "a vállalkozói szabadság és az azonos versenyfeltételek biztosításának elősegítését szolgáló feltételek lehetőségét korlátozza".

A kezdeményezés utalt arra is, hogy "a háztartási szilárd hulladék elszállításának díját, fizetési feltételeit és módját jogszabályban nem állapíthatja meg a képviselőtestület", e díj ugyanis nem tartozik az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Átv.) megjelölt hatósági árak körébe.

II.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a felülvizsgálat és megsemmisítés iránti kezdeményezés megalapozott.

1. A rendelkező részben foglalt döntését az Alkotmánybíróság az Alkotmány, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet vonatkozó előírásai alapján és a pannonhalmi önkormányzatnak az Ör.-hez hasonló tartalmú rendelkezései törvényellenességét vizsgáló 25/1994. (V. 10.) AB határozat (ABK 1994. május, 217., 220.) és a péri önkormányzat ugyancsak az Ör. támadott rendelkezéseivel tartalmilag egybeeső szabályozásának törvényellenességét vizsgáló, 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozat megállapításai figyelembevételével alakította ki.

A köztisztaság fenntartásának helyi feladatairól az Ör. 10. § (1) bekezdése a következőket állapítja meg.

"Az önkormányzat Szentlőrinc egész belterületén a háztartási hulladékoknak (szemeteknek) rendszeres elszállításáról a Közüzemi Vállalat útján gondoskodik. A szolgáltatási díj fizetése minden ingatlan tulajdonosának kötelező mint közteher."

A 15. § a szemétszállítási díjra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. E § (1) bekezdése szerint "a háztartási szemét elszállításának díját a képviselőtestület rendelettel állapítja meg". A 17. § (2) bekezdése a díjfizetés módját, a 23. § (2) bekezdése a díj mértékét állapítja meg.

2. A köztársasági megbízott az Ör. vonatkozásában sérelmezte a díjfizetést előíró rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság a már említett, a péri önkormányzat hasonló tárgyú rendelkezését vizsgáló határozatában megállapította, hogy sem az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, sem más törvényi rendelkezés nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a települési szilárd hulladék elszállításáért a szolgáltató részére fizetendő díjat meghatározzák. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a szentlőrinci önkormányzat törvényellenes módon állapította meg a szemétszállítási díjat.

3. Az indítványozó azt is kifogásolta, hogy az Ör. a szemétszállítási díj megfizetését mint közteher viselését teszi kötelezővé. Az Alkotmány 70/I. §-a a közterhekre vonatkozóan a következő megállapítást tartalmazza: "A Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni." Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 4. § c) pontja kizárólagos törvényhozási tárggyá nyilvánítja az adók, adójellegű kötelezettségek mint közterhek szabályozását.

A helyi adók tekintetében azonban a jogalkotási hatáskör nem ezekből a rendelkezésekből, hanem az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjából származik.

Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontja a helyi önkormányzatok alapvető jogaként szabályozza a helyi adók fajtáinak és mértékének meghatározásához való jogot. Ezzel az Alkotmány az adómegállapítás jogát megosztotta az Országgyűlés és a helyi önkormányzatok között. Jogot ad a helyi önkormányzatnak arra, hogy a helyi közszolgáltatásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására adót vezessen be.

Az önkormányzatokat a helyi adóztatás joga az Alkotmány idézett rendelkezése alapján, csak a törvény keretei között illeti meg. E szabályból következően az önkormányzatok a helyi adókra vonatkozó jogalkotó hatáskörüket nem gyakorolhatják szabad belátásuk szerint, hanem csak törvényi korlátok között, törvény által meghatározott körben, mértékben és módon élhetnek adómegállapítási jogukkal.

Az Alkotmánybíróság eljárása során nem talált olyan törvényi rendelkezést, amely a szemétszállítási díj közteherként való megállapítását megalapozza, ezért az ilyen tartalmú önkormányzati rendeleti előírást törvényellenesnek tekintette és megsemmisítette.

4. Az Alkotmánybíróság eljárása során azt is vizsgálta, hogy a Közüzemi Vállalat szemétszállításra való önkormányzati rendeleti kijelölése sérti-e a vállalkozáshoz való jogot. A 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozat - hasonló tartalmú önkormányzati rendeleti előírásra vonatkozóan - azt állapította meg, hogy az önkormányzat valamely szolgáltatónak szemétszállításra történő rendeleti kijelölésével annak a törvényi követelménynek tett eleget, hogy a települési szilárd hulladék elszállításáról szervezett módon gondoskodjék. A szentlőrinci önkormányzat az Ör.-ben a szemétszállítással a Közüzemi Vállalatot bízta meg. Az általa alkalmazott, az Ör.-ben szabályozott rendeleti kijelölést tehát az Alkotmánybíróság nem tekintette sérelmesnek.

5. A már többször említett 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozatban az Alkotmánybíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy a települési szilárd hulladék elszállítása mint közszolgáltatás díja, önkormányzati megállapításához törvényi felhatalmazás szükséges, amelynek szabályozása a jogalkotó feladata. Mindezekre a körülményekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Ör. sérelmezett rendelkezéseit az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (4) bekezdésére figyelemmel a jövőre nézve semmisítette meg, s így elegendő időt biztosított a szentlőrinci önkormányzat számára is az új, törvényes tartalmú szabályozás elfogadására.

Dr. Ádám Antal s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére