32014R0608[1]

A Tanács 608/2014/EU, Euratom rendelete ( 2014. május 26. ) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről

A TANÁCS 608/2014/EU, Euratom RENDELETE

(2014. május 26.)

az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 311. cikke negyedik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az Unió sajátforrás-rendszerének átláthatóságát a költségvetési hatóság részére nyújtott megfelelő tájékoztatás révén kell biztosítani. Ebből következően a tagállamoknak a Bizottság számára meg kell őrizniük, és adott esetben részére továbbítaniuk kell az ahhoz szükséges dokumentumokat és információt, hogy a Bizottság gyakorolhassa az Unió saját forrásai tekintetében ráruházott hatáskört.

(2) Azok az eljárások, amelyek révén a saját források beszedéséért felelős tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak, lehetővé kell, hogy tegyék a Bizottság számára, hogy - különösen csalás, illetve szabálytalanság gyanúja esetén - figyelemmel tudja kísérni a saját források beszedésére irányuló intézkedéseket.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a pénzügyi év során a tényleges összkiadást meghaladó bevételi többletet át kell vinni a következő pénzügyi évre. Meg kell tehát határozni az átviendő egyenleget.

(4) A tagállamoknak ellenőrzéseket és vizsgálatokat kell végezniük az Unió saját forrásainak megállapításával és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban. A saját forrásokra vonatkozó pénzügyi szabályok alkalmazásának megkönnyítése érdekében biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést.

(5) A következetesség és egyértelműség kedvéért rendelkezéseket kell hozni a Bizottság által az Unió saját forrásaival kapcsolatos ellenőrzések végzésével megbízott személyek jogkörére és kötelezettségeire vonatkozóan, figyelembe véve az egyes saját források sajátosságait. Meg kell határozni a megbízottak munkavégzésének körülményeit, különösen pedig azokat a szakmai titoktartásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, amelyeket az Unió valamennyi tisztviselőjének, egyéb alkalmazottjának és a kirendelt nemzeti szakértőknek be kell tartaniuk. Meg kell állapítani a kirendelt nemzeti szakértők jogállását, valamint meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az érintett tagállam kifogással éljen azzal szemben, hogy más tagállam tisztviselője is részt vegyen az ellenőrzésen.

(6) A koherencia érdekében az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) néhány rendelkezését bele kell foglalni ebbe a rendeletbe. Ezek a rendelkezések a maradvány kiszámítását és elszámolását, a saját források ellenőrzését és felügyeletét, a vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságot érintik.

(7) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell gyakorolni.

(8) A jelentéstételre vonatkozó jogi aktusok technikai jellegére való tekintettel tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni azon végrehajtási aktusokat, amelyek a tradicionális saját forrásokra való jogosultságokat érintő csalásról és szabálytalanságról való jelentéstétellel és a tagállamoknak az általuk végzett ellenőrzésekről készített éves jelentéseivel kapcsolatos részletes szabályokat határozzák meg.

(9) A saját források valamennyi típusára alkalmazandó általános rendelkezések, valamint a bevételek ellenőrzésére és felügyeletére, köztük a vonatkozó jelentéstételi követelményekre vonatkozó rendelkezések esetében a Szerződésben meghatározott megfelelő parlamenti felügyelet szükséges.

(10) Az 1026/1999/EK, Euratom tanácsi rendeletet (4) hatályon kívül kell helyezni.

(11) Konzultációra került sor a Számvevőszékkel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, és e bizottságok véleményt nyilvánítottak (5).

(12) A következetesség érdekében és a 2014/335/EU, Euratom határozat 11. cikkét figyelembe véve e rendeletnek az említett határozattal megegyező napon kell hatályba lépnie, és 2014. január 1-jétől kell azt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A SAJÁT FORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

1. cikk

A maradvány kiszámítása és elszámolása

(1) A 2014/335/EU, Euratom határozat 7. cikkének alkalmazásában egy adott pénzügyi év egyenlege a következővel egyenlő: az adott pénzügyi évben beszedett bevételek összege és az adott pénzügyi év előirányzatainak terhére kifizetett összegek különbözete, növelve a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 13. cikke alapján az adott pénzügyi évre átvitt előirányzatok összegével.

Ezt a különbözetet vagy növelni vagy pedig csökkenteni kell a visszavont előirányzatok előző pénzügyi évekről átvitt nettó összegével. A költségvetési rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a különbözetet a következőkkel is növelni vagy csökkenteni kell:

a) az előző pénzügyi évről a költségvetési rendelet 13. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében átvitt nem differenciált előirányzatokat az euroárfolyam változása miatt meghaladó kifizetések;

b) a pénzügyi év során jelentkező árfolyamnyereségek és -veszteségek.

(2) A Bizottság minden pénzügyi év októberének vége előtt becslést készít az egész évre nézve beszedett saját forrásokról az abban az időpontban rendelkezésére álló adatok alapján. Bármely, az eredeti becslésekhez képest számottevő eltérés alapot adhat a következő pénzügyi év költségvetési tervezetére vonatkozó módosítási indítványra vagy a folyó pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-módosításra.

II. FEJEZET

AZ ELLENŐRZÉSRE ÉS A FELÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, VALAMINT A VONATKOZÓ JELENTÉSTÉTELI KÖVETELMÉNYEK

2. cikk

Ellenőrzési és felügyeleti intézkedések

(1) A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett saját forrásokra vonatkozóan az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően - az 1553/89/EGK, Euratom (7) tanácsi rendelet és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (8) sérelme nélkül - ellenőrzéseket kell végezni.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett saját források a Bizottság rendelkezésére álljanak.

(3) A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett tradicionális saját forrásokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti intézkedések esetében

a) a tagállamok elvégzik az ezen saját források megállapítására és rendelkezésre bocsátására vonatkozó ellenőrzéseket és vizsgálatokat;

b) a tagállamok a Bizottság kérésére további ellenőrzéseket végeznek. Kérésében a Bizottság nyilatkozik a kiegészítő ellenőrzés okairól. A Bizottság be is kérhet bizonyos dokumentumokat.

c) A tagállamok a Bizottság kérésére a Bizottságot bevonják az általuk végzett ellenőrzésekbe. Amennyiben erre sor kerül, a Bizottság - ha e rendelet alkalmazása megköveteli - jogosult betekinteni a saját források megállapítását és rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumokba és minden egyéb, az igazoló dokumentumokkal kapcsolatos megfelelő dokumentumba.

d) A Bizottság maga is végezhet helyszíni ellenőrzéseket. A Bizottság ilyen ellenőrzésekre felhatalmazott megbízottai jogosultak betekinteni az ellenőrzések tekintetében a c) pontban meghatározott dokumentumokba. A tagállamoknak segíteniük kell az említett ellenőrzéseket.

e) A a)-d) pontban említett ellenőrzések nem érintik a következőket:

i. a tagállamok által a törvényeikkel, rendeleteikkel, illetve közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett ellenőrzések;

ii. az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. és 319. cikkében foglalt intézkedések;

iii. az EUMSZ 322. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, ellenőrzésekre vonatkozó szabályok.

(4) A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a hozzáadottérték-adón alapuló (héa-alapú) saját forrásokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseket az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 11. cikkével összhangban kell végrehajtani.

(5) A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló (GNI-alapú) saját forrásokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti intézkedések esetében

a) a Bizottság az érintett tagállammal közösen minden évben megvizsgálja, hogy a közölt aggregátumok nem tartalmaznak-e összesítési hibákat, különösen az 1287/2003/EK, Euratom rendelettel létrehozott GNI-bizottság által bejelentett esetekben. Ennek során egyedi esetekben - ha másképp lehetetlen a megfelelő értékelés - a Bizottság a számításokat és az alapstatisztikákat is ellenőrizheti, kivéve az egyes vállalkozásokkal vagy személyekkel kapcsolatos adatokat.

b) A Bizottság jogosult betekinteni az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 3. cikkében említett statisztikai eljárásokhoz és alapstatisztikákhoz kapcsolódó dokumentumokba.

(6) Az e cikk (3), (4) és (5) bekezdése szerinti ellenőrzési és felügyeleti intézkedések céljára a Bizottság bekérheti a tagállamoktól a saját források beszedésére, illetve az azok Bizottság számára történő rendelkezésre bocsátására használt rendszerekkel kapcsolatos releváns dokumentumokat vagy jelentéseket.

3. cikk

A Bizottság megbízottainak jogköre és kötelezettségei

(1) A Bizottság az 2. cikkben említett ellenőrzések elvégzésére kinevezi valamelyik tisztviselőjét vagy egyéb alkalmazottját (a továbbiakban: megbízott).

A Bizottság minden egyes ellenőrzés esetében megbízólevelet ad megbízottainak, amely tartalmazza azok személyazonosságát és hivatalos minőségét.

A tagállamok által a Bizottsághoz kirendelt nemzeti szakértők részt vehetnek az ellenőrzésekben.

Az érintett tagállam kifejezett és előzetes egyetértésével a Bizottság megfigyelőként más tagállam tisztviselőinek segítségét is igénybe veheti. A Bizottság biztosítja, hogy ezek a tisztviselők eleget tegyenek az e cikk (3) bekezdésében foglaltaknak.

(2) A tradicionális és a héa-alapú forrásokra vonatkozó, a (2) cikk (3), illetve (4) bekezdésében említett ellenőrzések során a megbízottak az érintett tagállam tisztviselőire vonatkozó szabályoknak megfelelően kötelesek eljárni. Az e cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek értelmében szakmai titoktartás kötelezi őket.

A GNI-alapú saját forrásokra vonatkozó, a 2. cikk (5) bekezdésében említett ellenőrzések tekintetében a Bizottság tiszteletben tartja a statisztikák bizalmasságára vonatkozó nemzeti szabályokat.

A megbízott szükség esetén kapcsolatba léphet az adóssal, azonban kizárólag a tradicionális saját forrásokra vonatkozó ellenőrzésekkel kapcsolatban, és kizárólag azon illetékes hatóságokon keresztül, amelyeknek a saját források beszedésére vonatkozó eljárásai az ellenőrzés tárgyát képezik.

(3) Az e rendelet alapján bármilyen formában közölt vagy szerzett információ szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és az információ begyűjtésének helye szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban, illetve az uniós intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezésekben meghatározott, a hasonló információkat megillető védelemben részesül.

Ilyen információ csak az uniós vagy tagállami intézmények azon alkalmazottaival közölhető, akiket munkakörüknél fogva értesíteni kell, és az e rendeletben meghatározottól eltérő célokra kizárólag azon tagállam előzetes hozzájárulásával használható fel, amely kiadta azt.

Az első és második albekezdés az Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira, valamint a kirendelt nemzeti szakértőkre alkalmazandó.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a hatáskörében eljáró megbízottak és más személyek betartsák a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) rendelkezéseit, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb uniós és nemzeti szabályokat.

4. cikk

Az ellenőrzések előkészítése és lefolytatása

(1) A Bizottság megfelelő indoklást tartalmazó közleményben időben értesíti az ellenőrzésről az ellenőrzés helyszínéül szolgáló tagállamot. Az ellenőrzésben az érintett tagállam megbízottai is részt vehetnek.

(2) A tradicionális saját forrásokra vonatkozó, a 2. cikk (3) bekezdése szerinti ellenőrzés során, amennyiben az a Bizottság részvételével zajlik, továbbá a héa-alapú saját forrásokra vonatkozó, a 2. cikk (4) bekezdése szerinti ellenőrzések során a munkaszervezésért és az érintett szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért a tagállam által kijelölt szervezeti egység felel.

(3) A 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett, a tradicionális saját forrásokra vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket a megbízottak végzik. A munkaszervezés, valamint az ellenőrzésben érintett szervezeti egységekkel - adott esetben az adósokkal - való kapcsolattartás céljából a megbízottaknak a helyszíni ellenőrzés előtt fel kell venniük a kapcsolatot a tagállam által kijelölt tisztviselőkkel. Ilyen ellenőrzés esetén a megbízólevélhez mellékelni kell az ellenőrzés célját és tárgyát ismertető dokumentumot.

(4) A 2. cikk (5) bekezdésében említett, a GNI-alapú saját forrásokra vonatkozó ellenőrzéseket a megbízottak végzik. A munkaszervezés érdekében a megbízottaknak fel kell venniük a kapcsolatot az érintett tagállam illetékes hatóságaival.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a saját források megállapításáért, beszedéséért és rendelkezésre bocsátásáért felelős szervezeti egységek vagy szervek, valamint az ezekre irányuló ellenőrzéssel a tagállam által megbízott hatóságok megadják a megbízottaknak a feladataik ellátásához szükséges segítséget.

A 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett, tradicionális saját forrásokra vonatkozó helyszíni ellenőrzések esetében az érintett tagállamok időben tájékoztatják a Bizottságot az ellenőrzésben való részvétellel és a megbízottaknak a feladataik ellátásához történő segítségnyújtással megbízott személyekről és hivatalos minőségükről.

(6) A 2. cikk szerinti ellenőrzések és vizsgálatok eredményét - a tagállamok által a 2. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja alapján elvégzett ellenőrzések kivételével - a megfelelő csatornákon keresztül három hónapon belül az érintett tagállam tudomására kell hozni. A tagállam a jelentés kézhezvételét követő három hónapon belül benyújtja észrevételeit. A Bizottság azonban kellő indokolás mellett kérheti, hogy a tagállam egyes pontokkal kapcsolatban a jelentés kézhezvételét követő egy hónapon belül nyújtsa be észrevételeit. Az érintett tagállam közlemény útján megtagadhatja a válaszadást; a közleményben részleteznie kell a Bizottság kérésének teljesítését megakadályozó körülményeket.

Ezt követően az első albekezdésben említett eredményeket és észrevételeket - a héa-alapú saját forrásokkal kapcsolatban végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentéssel együtt - ismertetni kell a többi tagállammal.

Amennyiben a helyszíni vagy a Bizottság részvételével zajló, a tradicionális saját forrásokra vonatkozó ellenőrzés nyomán szükségessé válik a saját forrásokkal kapcsolatban a Bizottságnak megküldött kimutatásokban vagy nyilatkozatokban szereplő adatok módosítása vagy helyesbítése és a helyesbítésekhez új kimutatásra vagy nyilatkozatra van szükség, akkor az új kimutatásban vagy nyilatkozatban a releváns változtatásokat megfelelő megjegyzések révén jelezni kell.

5. cikk

A tradicionális saját forrásokra való jogosultságokat érintő csalás és szabálytalanság bejelentése

(1) Az egyes negyedévek végét követő két hónapban a tagállamok a Bizottság számára leírást küldenek a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett tradicionális saját források vonatkozásában a 10 000 EUR-t meghaladó jogosultsági összegekkel kapcsolatban felderített csalási és szabálytalansági esetekről.

Az első albekezdésben említett időszakon belül mindegyik tagállam tájékoztatja a Bizottságot azon csalási és szabálytalansági ügyek állásáról, amelyeket már bejelentett a Bizottságnak, és amelyek esetében még nem számolt be a jogosultság beszedéséről, törléséről vagy be nem szedéséről.

(2) A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében említett leírások formájának meghatározása céljából végrehajtási aktusokat fogad el. E végrehajtási aktusok elfogadása a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban történik.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett bejelentésekről összefoglaló készül, amely bekerül az EUMSZ 325. cikkének (5) bekezdésében említett bizottsági jelentésbe.

6. cikk

A tagállamok jelentései a tradicionális forrásokra vonatkozóan általuk végzett ellenőrzésekről

(1) A tagállamok évente részletes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a tradicionális saját forrásokra vonatkozóan végzett ellenőrzéseikről és azok eredményéről, az összesített adatokról, valamint a 2014/335/EU, Euratom határozatot végrehajtó releváns rendeletek alkalmazása során felmerült fontos problémákkal kapcsolatos elvi kérdésekről, különösen a vitás pontokról. A jelentéseket az érintett pénzügyi évet követő év március 1-jéig megküldik a Bizottságnak. E jelentések alapján a Bizottság összefoglaló jelentést készít, amelyről valamennyi tagállamot értesíti.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az e cikk (1) bekezdésében említett éves tagállami jelentések formájának meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A Bizottság háromévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2. cikk (3) bekezdésében említett, tradicionális saját forrásokra vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről.

III. FEJEZET

BIZOTTSÁG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.

8. cikk

Záró rendelkezések

Az 1026/1999/EK, Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre és a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelettel (11) hatályon kívül helyezett 1150/2000/EK, Euratom rendeletre történő az e rendelet mellékletében található megfelelési táblázatban feltüntetett hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet a 2014/335/EU, Euratom határozat hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

Ch. VASILAKOS

(1) Lásd e Hivatalos Lap 105. oldalát.

(2) A Tanács 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom rendelete a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(4) A Tanács 1999. május 10-i 1026/1999/EK, Euratom rendelete a Közösségek saját forrásainak ellenőrzését és vizsgálatát a Bizottság felhatalmazásával ellátó megbízottak jogkörének és kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 126., 1999.5.20., 1. o.).

(5) Az Európai Számvevőszék 2/2012. sz., 2012. március 20-i véleménye (HL C 112., 2012.4.18., 1. o.), és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 29-i véleménye (HL C 181., 2012.6.21.,45. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7) A Tanács 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom rendelete a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).

(8) A Tanács 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom rendelete a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11) A Tanács 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom rendelete a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről (Lásd e Hivatalos Lap 39. oldalát.)

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1026/1999/EK, Euratom rendelet1150/2000/EK, Euratom rendeletEz a rendelet
1. cikk – 6. cikk, (4) bekezdés
6. cikk, (5) bekezdés5. cikk, (1) bekezdés
7–12. cikk
15. cikk1. cikk, (1) bekezdés
16. cikk, (1) és (2) bekezdés1. cikk, (2) bekezdés
16. cikk, harmadik bekezdés
17. cikk, (1)–(4) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés, első, második és negyedik mondat6. cikk, (1) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés, harmadik mondat5. cikk, (3) bekezdés
18. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés, a) pont
18. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont2. cikk, (3) bekezdés, b) pont, első és második mondat
18. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont2. cikk, (3) bekezdés, c) pont, első mondat
18. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első mondat2. cikk, (3) bekezdés, d) pont, harmadik mondat
18. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második mondat2. cikk, (3) bekezdés, c) pont, második mondat
18. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, a) pont2. cikk, (3) bekezdés, b) pont, harmadik mondat
18. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont4. cikk, (6) bekezdés, harmadik albekezdés
18. cikk, (3) bekezdés, első mondat2. cikk, (3) bekezdés, d) pont, első mondat
18. cikk, (3) bekezdés, második mondat2. cikk, (3) bekezdés, d) pont, második mondat
18. cikk, (3) bekezdés, harmadik és negyedik mondat4. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (3) bekezdés, d) pont, második mondat
18. cikk, (4) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés, e) pont
18. cikk, (5) bekezdés6. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, (4) bekezdés
19. cikk, első és második mondat2. cikk, (5) bekezdés, a) pont
2. cikk, (5) bekezdés, b) pont
2. cikk, (6) bekezdés
1. cikk, első albekezdés3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
1. cikk, második albekezdés3. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés
1. cikk, harmadik albekezdés3. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés
2. cikk, (1) és (2) bekezdés
2. cikk, (3) bekezdés, első mondat3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
2. cikk, (3) bekezdés, második mondat4. cikk, (3) bekezdés, harmadik mondat
3. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
19. cikk, harmadik mondat3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
3. cikk, (1) bekezdés, c) pont3. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, a) pont4. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, b) pont4. cikk, (3) bekezdés, első és második mondat
3. cikk, (2) bekezdés, c) pont4. cikk, (4) bekezdés
4. cikk4. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (1) és (2) bekezdés3. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés
6. cikk4. cikk, (6) bekezdés, első és második albekezdés
7. cikk
8. cikk
20–23. cikk
5. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés
7. cikk
8. cikk
9. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0608&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék