32008R0307[1]

A Bizottság 307/2008/EK rendelete ( 2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 307/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) arról rendelkezik, hogy 2011-től kezdődően a gépjárművekbe kötelező jelleggel kizárólag alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező légkondicionáló rendszerek szerelhetők. Ehhez kapcsolódó rövid távú intézkedésként a 842/2006/EK rendelet előírja, hogy meg kell határozni az ilyen rendszerekből fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek megfelelő képesítésére vonatkozó szabályokat.

(2) A képzési igazolás megszerzése érdekében képzésre beiratkozott személyek korlátozott időtartamig végezhetik az adott képzés tárgyát képező és képzési igazoláshoz kötött tevékenységeket, de csak a szóban forgó képzési igazolással rendelkező személy felügyelete alatt.

(3) Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területeken jelenleg dolgozó személyek képzését és képesítését szakmai tevékenységük akadályoztatása nélkül biztosítani lehessen, megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely időtartam alatt a meglévő minősítési rendszerek keretében képzett vagy megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező személyek a 842/2006/EK rendelet alkalmazásában megfelelően képesítettnek tekinthetők.

(4) Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a már meglévő minősítési rendszerek elismerését, feltéve, hogy az ezek által felölelt képességek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer megfelel az e rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.

(5) Hatóságilag kijelölt képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy - az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül - elősegítsék a képzési igazolások eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(6) A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képzési igazolást adó képzési rendszerekkel kapcsolatos információkat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (3) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni. A Bizottságot a meglévő minősítési rendszerek vagy szakmai tapasztalat - ideiglenes - elismerésével kapcsolatban is tájékoztatni kell.

(7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeit határozza meg, továbbá az ezen követelményeknek megfelelően kiadott képzési igazolások kölcsönös elismerésének feltételeit rögzíti.

2. cikk

A személyzet képzése

(1) Az 1. cikkben meghatározott tevékenység végzéséhez kizárólag a (3) bekezdésben említett képzési igazolással rendelkező szakemberek minősülnek megfelelően képzettnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képzési igazolás megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdést - legkésőbb 2010. július 4-ig - nem alkalmazzák:

a) az 1. cikkben említett tevékenység végzéséhez meglévő képesítési rendszer keretében megszerzett képzési igazolással rendelkező szakemberek; vagy

b) az 1. cikkben említett tevékenység tekintetében 2008. július 4. előtt szerzett, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek esetében.

Az ilyen szakemberek - az első albekezdésben meghatározott időtartamra - az 1. cikkben említett tevékenységek végzéséhez megfelelően képzettnek minősülnek.

3. cikk

Képzési igazolások kibocsátása a szakemberek részére

(1) A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve azt a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett képesítő testület azon személyek részére, akik elvégeztek egy, a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket lefedő képzést, képzési igazolást ad ki.

(3) A képzési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a képesítő testület neve, a képzési igazolás birtokosának teljes neve és a képzési igazolás száma;

b) az a tevékenység, amelynek végzésére a képzési igazolás a birtokost feljogosítja;

c) a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(4) Abban az esetben, ha egy meglévő képzés lefedi a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, azonban a kapcsolódó képzési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (3) bekezdésében felsorolt adatokat, az első bekezdésben említett képesítő testület az ilyen képzési igazolás birtokosa számára - a képzés megismétlése nélkül - újabb igazolást adhat ki.

4. cikk

Tájékoztatás

(1) A tagállamoknak 2008. július 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy alkalmazni kívánják-e a 2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) vagy b) pontját, feltüntetve, hogy milyen meglévő minősítési rendszer vagy szakmai tapasztalaton alapuló feltételek alapján kívánják a szakembereket megfelelően képesítettnek nyilvánítani.

(2) A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 3. cikk (1) hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében és a mellékletben foglalt követelményeket teljesítő személyek számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(3) A tagállamok a 2. cikknek megfelelően benyújtott tájékoztatást lényeges új információk esetén módosítják, és az új információkról a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják.

5. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1) A tagállamok kölcsönösen elismerik más tagállamoknak a 3. cikkel összhangban kiadott képesítéseit.

(2) A tagállamok a más tagállamokban kiadott képzési igazolások birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(4) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A képzési programok által lefedendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 3. cikk (2) bekezdésében említett képzés a következő részekből áll:

a) egy elméleti modul, a képzési modul típusát jelölő oszlopban ezt "E" betű jelzi;

b) egy gyakorlati modul, amelynek során a résztvevőnek végre kell hajtania a kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a képzési modul típusát jelölő oszlopban ezt "GY" betű jelzi.

Alapismeretek és készségekA modul típusa
1.
A gépjárművekbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek működése, a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőközegek éghajlatra gyakorolt hatása és a kapcsolódó környezetvédelmi szabályok
1.1.A gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerek működésével kapcsolatos alapvető ismeretekE
1.2.Gépjárművek légkondicionáló rendszereiben hűtőközegként alkalmazott fluortartalmú üvegházhatású gázok használatának és jellemzőinek alapismerete, valamint kibocsátásuk éghajlatra gyakorolt hatása (globális felmelegedési potenciáljuk nagyságrendje az éghajlatváltozással összefüggésben)E
1.3.A 842/2006/EK rendelet és a 2006/40/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alapszintű ismereteE
2.
A fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésének környezetbarát módja
2.1.A fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére szolgáló eljárások ismereteE
2.2.A hűtőközegtartály kezeléseGY
2.3.A hűtőközeg visszanyerésére szolgáló eszköz és a gépjárműbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszer szervizcsatlakozóinak össze- és szétkapcsolásaGY
2.4.A hűtőközeg visszanyerésére szolgáló eszköz kezeléseGY

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0307 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0307&locale=hu

Tartalomjegyzék