31976L0761[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszóróira és az ilyen fényszórókhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/761/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeket a nemzeti jogszabályok szerint a gépjárműveknek teljesíteniük kell, többek között a távolsági és/vagy tompított fényszórókra és az ilyen fényszórókhoz használt izzólámpákra vonatkoznak;

mivel e követelmények tagállamokként különböznek; mivel ezért szükségessé vált, hogy minden tagállam ugyanazokat a követelményeket fogadja el meglévő szabályaik kiegészítéseként vagy azok helyett, főként annak érdekében, hogy az 1970. február 6-i, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) tárgyát képező EGK-típusjóváhagyási eljárást be lehessen vezetni minden járműtípus tekintetében;

mivel a Tanács 76/756/EGK irányelvében ( 4 ) meghatározta a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezésének felszerelésének közös követelményeit;

mivel egy, a távolsági és/vagy tompított fényű fényszórókra és izzólámpáikra vonatkozó összehangolt típus-jóváhagyási eljárás lehetővé teszi minden egyes tagállam számára, hogy ellenőrizhesse a közös szerkezeti és vizsgálati követelményeknek való megfelelőséget, és hogy tájékoztathassa a többi tagállamot ezek eredményéről azáltal, hogy elküldi minden ilyen fényszóró- vagy izzólámpatípushoz kiállított alkatrésztípus-bizonyítvány egy másolatát; mivel egy EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel minden jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott fényszórón történő feltüntetése feleslegessé teszi más tagállamokban e fényszórók műszaki ellenőrzését;

mivel kívánatos figyelembe venni az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága által, annak 1. számú ("Aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórók jóváhagyásáról szóló egységes rendelkezések") ( 5 ) és 2. számú ("Aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórók izzólámpái jóváhagyásáról szóló egységes rendelkezések") (5) rendeletében kiadott műszaki követelményeket, amelyeket csatoltak a gépjárműalkatrészek és -tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egyes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezményhez;

mivel gépjárművekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályok közelítése maga után vonja a tagállamok bármelyike által a közös követelmények szerint végzett ellenőrzések kölcsönös elismerését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megadják az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást minden távolsági és/vagy tompított fényszóróra és a jóváhagyott lámpaegységben használt minden fényforrásra (izzószálas és egyéb lámpákra), amely megfelel a vonatkozó mellékletekben foglalt szerkezeti és vizsgálati előírásoknak.

(2) Az a tagállam, amely EGK alkatrésztípus-jóváhagyást adott ki, amennyiben szükséges, és szükség esetén a többi tagállam illetékes hatóságaival együttműködve, megteszi a kellő lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a gyártott modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Az ilyen ellenőrzést szúrópróbaszerűen kell végezni.

2. cikk

A tagállamok a gyártónak megadják az I. melléklet 5. függelékében szereplő mintával egyező EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet minden olyan távolsági és/vagy tompított fényszóróra és a jóváhagyott lámpaegységben használt minden olyan fényforrásra (izzószálas és egyéb lámpákra), amelyet az 1. cikk szerint jóváhagytak.

A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek az olyan jelzések alkalmazásának megakadályozására, amelyek az 1. cikk szerint típusjóváhagyott távolsági és/vagy tompított fényszóró és a jóváhagyott lámpaegységben használt fényforrás (izzószálas és egyéb lámpák) és más berendezések összetévesztéséhez vezethetnének.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg a távolsági és/vagy tompított fényszórók és a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrások (izzószálas és egyéb lámpák) forgalomba hozatalát szerkezeti vagy működési módjukkal kapcsolatos indokokra hivatkozva, ha azokon az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel szerepel.

(2) Egy tagállam megtilthatja egy EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel rendelkező, a távolsági és/vagy tompított fényszórók és a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrások (izzószálas és egyéb lámpák) forgalomba hozatalát, ha azok ismétlődő eltérést mutatnak a jóváhagyott típustól.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és azok indokairól.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás útján tájékoztatják egymást az irányelv alapján általuk megadott, megtagadott vagy visszavont típusjóváhagyásról.

5. cikk

(1) Amennyiben az a tagállam, amely az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadta, azt állapítja meg, hogy több, ugyanazzal az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott távolsági és/vagy tompított fényszóró vagy a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrás (izzószálas és egyéb lámpa) nem felel meg a jóváhagyott típusnak, megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a gyártott modellek a jóváhagyott típusnak megfeleljenek. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam hatóságait a meghozott intézkedésekről, amelyek ismétlődő eltérések esetén az EGK alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonását is eredményezhetik. Az említett hatóságok meghozzák a fenti intézkedéseket, ha egy másik tagállam illetékes hatóságaitól ilyen típusazonossági eltérésről tudomást szereznek.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást minden EGK alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásról és az ilyen intézkedés indokairól.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a végrehajtása érdekében elfogadott előírások szerint meghozott minden olyan intézkedést, amely a távolsági és/vagy tompított fényszórók és a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrások (izzószálas és egyéb lámpák) EK-alkatrésztípus-jóváhagyásának megtagadásáról, visszavonásáról vagy forgalmazásuk, illetve használatuk megtiltásáról szól, részletesen meg kell indokolni. Az ilyen határozatról értesíteni kell az érintett felet, akit egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamok hatályos jogszabályai alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és ezek gyakorlására rendelkezésére álló határidőkről is.

7. cikk

Egyetlen tagállam sem tagadhatja meg egy jármű EK-típusjóváhagyásának vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását a távolsági és/vagy tompított fényszórókkal és a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrásokkal (izzószálas és egyéb lámpák) kapcsolatos indokok alapján, ha szerepel rajtuk az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelv előírásai szerint vannak felszerelve.

8. cikk

A tagállamok nem tagadhatják, illetve tilthatják meg egy jármű üzembe helyezését, illetve használatát a távolsági és/vagy tompított fényszórókkal és a jóváhagyott lámpaegységekben használt fényforrásokkal (izzószálas és egyéb lámpák) kapcsolatos indokok alapján, ha szerepel rajtuk az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelv előírásai szerint vannak felszerelve.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "jármű": minden közúti közlekedésre szánt, felépítménnyel rendelkező vagy a nélküli, legalább négy kerékkel ellátott gépjármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a sínen futó járművek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok és mozgó munkagépek kivételével.

10. cikk

Mindazon módosításokat, amelyek szükségesek a mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő igazításához, a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Az ezen irányelvről szóló értesítést követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLETA típusjóváhagyással kapcsolatos igazgatási rendelkezések
1. függelék:Adatközlő lap (fényszórók)
2. függelék:Adatközlő lap (fényforrások)
3. függelék:Típusbizonyítvány (fényszórók)
4. függelék:Típusbizonyítvány (fényforrások)
5. függelék:EK-alkatrésztípusjóváhagyásijel-minták
II. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzószálas égőkkel ellátott fényszórókhoz
III. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások a zárt betétes (sealed-beam) fényszórókhoz
IV. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 és/vagy H8 kategóriájú izzószálas égőkkel ellátott fényszórókhoz
V. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások H4 kategóriájú halogénizzókkal ellátott fényszórókhoz
VI. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások a zárt betétes halogénfényszórókhoz
VII. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások a jóváhagyott lámpaegységekben használatos izzólámpákhoz
VIII. MELLÉKLET:Hatály és műszaki előírások a gázkisüléses fényforrásokhoz
IX. MELLÉKLET:Gázkisüléses fényforrások jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységekben történő alkalmazásra

I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1. Ez a melléklet a következők alkatrésztípus-jóváhagyásával foglalkozik:

1.1. aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórók, amelyek R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzószálas égőkkel vannak ellátva, és kielégítik a II. mellékletben szereplő követelményeket;

1.2. aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó "zárt betétes" gépjárműfényszórók, amelyek kielégítik a III. mellékletben szereplő követelményeket;

1.3. aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórók, amelyek H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, és/vagy H8 kategóriájú izzószálas égőkkel vannak ellátva, és kielégítik a IV. mellékletben szereplő követelményeket;

1.4. aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórók, amelyek H4 kategóriájú halogénizzókkal vannak ellátva, és kielégítik az V. mellékletben szereplő követelményeket;

1.5. aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó zárt betétes halogén gépjárműfényszórók, amelyek kielégítik a VI. mellékletben szereplő követelményeket;

1.6. gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeiben használatos izzólámpák, amelyek kielégítik a VII. mellékletben szereplő követelményeket;

1.7. gázkisüléses fényforrásokkal ellátott gépjárműfényszórók, amelyek kielégítik a VIII. mellékletben szereplő követelményeket;

1.8. gázkisüléses lámpaegységekhez használatos gázkisüléses fényforrások, amelyek kielégítik a IX. mellékletben szereplő követelményeket.

2. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

2.1. Egy, a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti fényszórótípusra az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási kérelmet a gyártónak kell benyújtania.

2.1.1.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

2.1.2. Az alábbiakat kell benyújtani a típus-jóváhagyási vizsgálatokra illetékes műszaki szolgálathoz:

2.1.2.1.

Mintákat az alábbiak szerint:

2.1.2.1.1. két mintát a fenti 1.1., 1.3. és 1.4. pontokban említett fényszórókból;

2.1.2.1.2. öt mintát a fenti 1.2. és 1.5. pontokban említett fényszórókból;

2.1.2.1.3. két mintát a fenti 1.7. pontban említett fényszórókból szabványos gázkisüléses fényforrással, és szükség esetén egy fénycsőelőtétet minden felhasználandó típushoz;

2.1.2.2.

a műanyag vizsgálatához, amiből a záróüveg készült:

2.1.2.2.1. 13 darab záróüveg (az 1.7. szerinti fényszóró esetén 14 darab);

2.1.2.2.2. e záróüvegek közül hat (tíz) darab helyettesíthető hat (tíz) anyagmintával, amelyek mérete min. 60 mm × 80 mm, külső felülete sík vagy domború, középen egy min. 15 mm × 15 mm nagyságú, alapvetően sík felülettel (300 mm-nél nem kisebb görbületi sugárral);

2.1.2.2.3. e záróüvegek, illetve anyagminták mindegyike a sorozatgyártásban alkalmazandó eljárással kell készüljön;

2.1.2.2.4. egy reflektor, amelyre a záróüvegek a gyártó utasításai szerint felszerelhetők.

2.1.2.3.

A műanyagból készült alkatrészeknek a fényszóró gázkisüléses fényforrásából származó ultraibolya sugárzással szembeni ellenálló képességének a vizsgálatához:

2.1.2.3.1. egy-egy mintát a fényszórónál felhasznált anyagokból, vagy pedig egy fényszórómintát, amely tartalmazza ezeket. Az anyagmintáknak ugyanolyan megjelenésűeknek és felületi kikészítésűeknek kell lenni, mint ahogyan a jóváhagyásra benyújtott fényszóróban előfordulnak;

2.1.2.3.2. a belül alkalmazott anyagoknak a fényszóró gázkisüléses fényforrásából származó ultraibolya sugárzással szembeni ellenálló képességének a vizsgálata nem szükséges, ha kis UV-sugárzású fényforrást alkalmaznak, vagy ha megfelelő védelmet, pl. üvegszűrőt alkalmaztak az érintett alkatrészek védelmére.

2.1.2.4.

A záróüvegek és bevonatok anyaga mellé csatolni kell az anyagok jellemzőiről készült vizsgálati jegyzőkönyveket, amennyiben ezeket már megvizsgálták.

2.2. Egy, a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti fényforrástípusra az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás kérelmet a gyártónak kell benyújtania.

2.2.1.

Az adatközlő lap mintája a 2. függelékben található.

2.2.2. Az alábbiakat kell benyújtani a típusjóváhagyásra illetékes műszaki szolgálathoz:

2.2.2.1.

öt mintát minden színben a kérelemben megjelölt, 1.6. pontban szereplő izzólámpatípusból;

2.2.2.2.

három mintát az 1.8. pontban szereplő gázkisüléses fényforrásból és egy mintadarab fénycsőelőtétet;

2.2.2.3.

amennyiben a fényforrás típusa egy már jóváhagyott típustól csak a kereskedelmi névben különbözik, akkor elegendő az alábbiak benyújtása:

2.2.2.3.1. a gyártó nyilatkozata, miszerint a jóváhagyásra benyújtott típus, a kereskedelmi névtől eltekintve, azonos a már jóváhagyott (jóváhagyási számával azonosított) típussal, és ugyanattól a gyártótól származik;

2.2.2.3.2. két mintát az új kereskedelmi nevű termékből.

3. JELÖLÉSEK

3.1. Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyásra benyújtott berendezéseken fel kell tüntetni:

3.1.1.

fényszórók esetén ( 6 ):

3.1.1.1. a záróüvegen a gyártó kereskedelmi nevét, illetve jelét;

3.1.1.2. a záróüvegen és a fényszórótesten ( 7 ) elegendően nagy helyet az 5. pont szerinti típusjóváhagyási jel számára; ezeken a helyeken az 1. függelékben szereplő ábrákat kell feltüntetni;

3.1.1.3. a mindkét oldali közlekedésre kialakított fényszórókon fel kell tüntetni a jelöléseket mindkét oldali közlekedéshez, mégpedig az "R/D" jelzést a jobb oldali és az "L/G" jelzést a bal oldali közlekedéshez tartozó álláshoz;

3.1.1.4. minden, 1.7. pont szerinti fényszóró fénykibocsátási felületén feltüntethető a VIII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentumok 6. melléklete szerinti referenciapont.

3.1.2.

Izzólámpák esetén a körte aljzatán vagy az üvegen, az utóbbi esetben ez nem befolyásolhatja hátrányosan a világítási jellemzőket:

3.1.2.1. a gyártó kereskedelmi nevét vagy jelét; amennyiben több kereskedelmi név vagy jel kapta ugyanazt a jóváhagyási számot, elegendő ezek közül egyet vagy többet feltüntetni;

3.1.2.2. a névleges feszültséget;

3.1.2.3. az adott kategória nemzetközi megnevezését;

3.1.2.4. a névleges teljesítményt (két izzószálas égőknél főizzószál/másodlagos izzószál sorrendben); ezt nem kell külön megadni, ha ez az adott kategória nemzetközi megnevezésének részét képezi;

3.1.2.5. elegendően nagy felületet a 2. függelékben szereplő ábrán megadott jóváhagyási jel elhelyezésére.

3.1.2.6. A 3.1.2.1 - 3.1.2.5. és 6. pontban szereplő jelzések is feltüntethetők, amennyiben a világítási jellemzőket nem befolyásolják hátrányosan.

3.1.3.

Gázkisüléses fényforrások esetén az aljzaton:

3.1.3.1. a gyártó kereskedelmi nevét vagy jelét;

3.1.3.2. az adott kategória nemzetközi megnevezését;

3.1.3.3. a névleges teljesítményt; ezt nem kell külön megadni, ha ez az adott kategória nemzetközi megnevezésének részét képezi;

3.1.3.4. elegendően nagy felületet a 2. függelékben szereplő ábrán megadott jóváhagyási jel elhelyezésére;

3.1.3.5. a 3.1.3.1 - 3.1.3.4. és 6. pontban szereplő jelzések is feltüntethetők;

3.1.3.6. a típusjóváhagyáshoz felhasznált fénycsőelőtéten fel kell tüntetni a típust és a védjegyet, valamint a névleges feszültséget és teljesítményt a vonatkozó lámpaadatközlő lapnak megfelelően.

4. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

4.1.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást meg kell adni, ha a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése és - adott esetben - 4. cikkének (4) bekezdésében szereplő követelmények teljesültek.

Megj.:

Ez az irányelv nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely egy tagállamot meggátolna abban, hogy megtiltsa az olyan fényszóró-kombinációt, amelyet az irányelv szerint jóváhagyott műanyag záróüveg és (lapátos) fényszórótisztító berendezés alkot.

4.2.

Az EK-alkatrésztípus-bizonyítvány mintája megtalálható:

4.2.1. a 2.1. pont szerinti kérelmekre a 3. függelékben;

4.2.2. a 2.2. pont szerinti kérelmekre a 4. függelékben.

4.3.

Minden jóváhagyott fényszórótípus kap egy, a 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti jóváhagyási számot. Egy adott tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot egy másik fényszórótípusra.

4.4.

Amennyiben olyan világító- és fényjelző berendezésekre kérik az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást, amely egy fényszórót és egyéb lámpákat foglal magában, erre egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyás adható ki, amennyiben a fényszóró kielégíti ennek az irányelvnek az előírásait, a jóváhagyásra benyújtott világító- és fényjelző berendezés többi lámpája pedig a rájuk vonatkozó külön irányelvek követelményeit.

4.5.

Minden jóváhagyott fényforrástípus egy jóváhagyási számot kap. Ez legfeljebb kettő, a lábjegyzetben ( 8 ) feltüntetett arab számjegyekből és nagybetűkből kiválasztott karakterekből álló azonosító kódból, és egy ez előtt álló, egyjegyű sorozatszámból áll, amely utóbbi a 76/761/EGK irányelv vonatkozó mellékletének az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásának időpontjában utolsó jelentősebb technikai módosítására utal. Ebben az irányelvben ez a sorozatszám

- a VII. melléklet vonatkozásában 2,

- a IX. melléklet vonatkozásában 0.

Egy adott számot ugyanaz a tagállam nem adhat ki egy másik fényforrástípusra.

5. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL FÉNYSZÓRÓK SZÁMÁRA

5.1.

A 3.1. pont szerinti jelöléseken kívül minden olyan fényszórón, amely az irányelv szerint jóváhagyott típusnak megfelel, szerepelnie kell egy EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelnek is.

5.2. Ez a jel a következőkből áll:

5.2.1. egy téglalappal határolt "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kiadó ország száma vagy betűjele követ:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

Egyesült Királyság esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

24

Írország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

MT

Málta esetében;

5.2.2.

a téglalap mellett a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében lévő "alap-jóváhagyásiszámból", amely előtt a 76/761/EGK irányelv vonatkozó mellékletének az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásának időpontjában utolsó jelentősebb technikai módosítására utaló két számjegy áll. Ebben az irányelvben ez a szám:

- a II. melléklet vonatkozásában 01,

- a III. melléklet vonatkozásában 02,

- a IV. melléklet vonatkozásában 04,

- az V. melléklet vonatkozásában 02,

- a VI. melléklet vonatkozásában 02,

- a VIII. melléklet vonatkozásában 00;

5.2.3. a következő további jelzések:

5.2.3.1.

bal oldali közlekedésre szánt fényszórókon egy vízszintes nyíl, amely elölről nézve jobbra mutat, azaz az útnak arra az oldalára, ahol a közlekedés zajlik;

5.2.3.2.

olyan fényszórók esetén, amelyek a fényszórótest vagy az izzó átállításával mindkét oldali közlekedésre alkalmazhatók, egy vízszintes nyíl két heggyel, amelyek közül az egyik jobbra, a másik balra mutat;

5.2.3.3.

olyan fényszórók esetén, amelyek az irányelv követelményeinek csak a tompított fény tekintetében felelnek meg, a "C" betű;

5.2.3.4.

olyan fényszórók esetén, amelyek az irányelv követelményeinek csak a távolsági fény tekintetében felelnek meg, az "R" betű;

5.2.3.5.

olyan fényszórók esetén, amelyek az irányelv követelményeinek a tompított és a távolsági fény tekintetében egyaránt megfelelnek, a "CR" betűk;

5.2.3.6. amelyek elé a következő betű(k) kerül(nek):

S

az 1.2. pont szerinti fényszórók esetén,

H

az 1.3. és 1.4. pont szerinti fényszórók esetén,

HS

az 1.5. pont szerinti fényszórók esetén,

D

az 1.7. pont szerinti fényszórók esetén;

5.2.3.7.

műanyag záróüveges fényszórókon a fenti 5.2.3.3 - 5.2.3.5. pontok szerint előírt jelek mellett a PL betűk;

5.2.3.8.

olyan fényszórókon, amelyekre az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.7. pontok vonatkoznak, és az irányelv távolsági fényre vonatkozó követelményeinek megfelelnek, a legnagyobb fényerő megadása egy referenciajellel az "e" betűt körülvevő téglalap mellett; összeépített fényszórók esetén pedig a távolsági fény maximális fényerősségének megadás az előbbiek szerint.

Az említett referenciajel meghatározása az alábbi helyeken található:

- a IV. és V. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentumok 6.3.2.1.2. bekezdésében, illetve

- a VI. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentumok 8.3.2.1.2. bekezdésében, illetve

- a VIII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentumok 6.3.2.2. bekezdésében.

5.2.3.9.

A típusbizonyítványon (3. függelék) minden esetben meg kell adni a vizsgálat során alkalmazandó üzemmódot az "X" melléklet 1.1.1.1. bekezdése szerint és a megengedett feszültsége(ke)t az "X" melléklet 1.1.1.2. bekezdése szerint.

A megfelelő esetekben a berendezést a következő jelölésekkel kell ellátni:

Olyan fényszórókon, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek, és úgy vannak kialakítva, hogy a tompított fény izzószála nem működik egyidejűleg más világítási funkcióval, amellyel adott esetben egymásba van építve: a jóváhagyási jel tompítottfény-jelzése mögé tett ferde vonal (/) jelzés.

Olyan, az 1.1., 1.3. és 1.4. pontban említett fényszórók esetén, amelyek csak akkor elégítik ki az irányelv "X" mellékletének követelményeit, ha 6 V vagy 12 V tápfeszültséget kapnak, az izzóaljzat közelében egy kereszttel (X) áthúzott 24-es számnak kell állnia.

Az "X" melléklet:

- ezen irányelv II. és VIII. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentumok 4. mellékletét, illetve

- ezen irányelv III., IV. és V. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentumok 5. mellékletét, illetve

- ezen irányelv VI. mellékletének 2.1. pontjában említett 6. mellékletét jelenti.

5.3.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet úgy kell a lámpára rögzíteni, hogy az a lámpa járműbe beépítése után jól látható és eltávolíthatatlan legyen.

5.4. A típus-jóváhagyási jel elhelyezése.

5.4.1.

Önálló lámpák:

Az 5. függelék 1. ábráján láthatók példák az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelre.

5.4.2. Csoportosított, kombinált és összeépített lámpák:

5.4.2.1.

Amennyiben a 4.4. pont szerint olyan típusú világító- és fényjelző berendezésre adnak ki egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási számot, amely egy fényszóróból és más lámpákból áll, úgy egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet lehet rárakni, amely az alábbiakból áll:

5.4.2.1.1. egy téglalapba foglalt "e" betűből, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam betűjele követ (vö. 5.2.1.);

5.4.2.1.2. az alap-jóváhagyásiszámból (lásd az 5.2.2. pont első félmondatát).

5.4.2.2.

Ez a jel elhelyezhető bárhol a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpán, feltéve, hogy:

5.4.2.2.1. a lámpa beszerelése után is látható;

5.4.2.2.2. a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpa semmilyen fényáteresztő alkatrésze nem távolítható el anélkül, hogy egyidejűleg a típus-jóváhagyási jelet is eltávolítanák.

5.4.2.3.

Az összes lámpa azonosító jelét, amelyek az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás kiadásának alapjául szolgáló vonatkozó irányelvnek megfeleltek, a sorozatszámmal (lásd az 5.2.2. pont második félmondatát) és adott esetben az előírt nyíllal együtt kell feltüntetni:

5.4.2.3.1. vagy a megfelelő fénykibocsátási felületen;

5.4.2.3.2. vagy pedig egy csoportban oly módon, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen.

5.4.2.4.

E jelzés egyes alkotórészeinek mérete nem lehet kisebb, mint az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásához alapul szolgáló egyes irányelvekben a legkisebb egyedi jelre megadott érték.

5.4.2.5.

A más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák EK-alkatrésztípus-jóváhagyására példák az 5. függelék 2. ábráján láthatók.

5.4.3.

Más lámpákkal összeépített olyan lámpák, amelyek záróüvege más fényszórókhoz is felhasználható:

5.4.3.1. az 5.4.2. pontban foglaltak érvényesek;

5.4.3.2. továbbá, ha ugyanazt a záróüveget alkalmazzák, akkor ez utóbbin szerepelhet az eltérő fényszórók vagy lámpatípusok típus-jóváhagyási jele azzal a feltétellel, hogy a fényszórótesten, még ha nem is választható el a záróüvegtől, szintén megvan a 3.1.1.2. pontban említett hely, és rajta van a tényleges funkciót jelző típus-jóváhagyási jel.

5.4.3.3. Ha különböző fényszórótípusok vannak egy fényszórótestben, akkor ezek viselhetnek különböző típus-jóváhagyási jeleket.

5.4.3.4. A fényszóróval összeépített lámpák EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelére példák az 5. függelék 3. ábráján láthatók.

6. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELEK FÉNYFORRÁSOK SZÁMÁRA

6.1.

A 3.1.2. és 3.1.3. pont szerinti jelöléseken kívül minden olyan fényforráson, amely az irányelv szerint jóváhagyott típusnak megfelel, szerepelnie kell egy EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelnek is.

6.2. Ez a jel a következőkből áll: 6.2.1 egy téglalappal határolt "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kiadó ország száma vagy betűjele követ: 1 Németország esetében 2 Franciaország esetében 3 Olaszország esetében 4 Hollandia esetében 5 Svédország esetében 6 Belgium esetében 7 Magyarország esetében 8 Cseh Köztársaság esetében 9 Spanyolország esetében 11 Egyesült Királyság esetében 12 Ausztria esetében 13 Luxemburg esetében 17 Finnország esetében 18 Dánia esetében 19 Románia esetében 20 Lengyelország esetében 21 Portugália esetében 23 Görögország esetében 24 Írország esetében 25 Horvátország esetében 26 Szlovénia esetében 27 Szlovákia esetében 29 Észtország esetében 32 Lettország esetében 34 Bulgária esetében 36 Litvánia esetében CY Ciprus esetében MT Málta esetében; 6.2.2. a 4.5. pontban említett jóváhagyási szám a téglalap mellett.

6.3.

A 3.1.2., 3.1.3. és 6.1. pont szerinti jelöléseknek és jeleknek jól láthatónak és eltávolíthatatlannak kell lenniük.

6.4.

A fényforrás EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelére példák az 5. függelék 4. ábráján láthatók.

7. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

7.1. Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

8. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

8.1. A gyártásmegfelelőség biztosítását célzó intézkedéseket fő szabályként a 70/156/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően kell meghozni.

8.2. A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.3.5. pontja szerint elvégzendő ellenőrző vizsgálatok előírásai az alábbi helyeken találhatók:

- a II. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 3. melléklete és 7. mellékletének (3) bekezdése, illetve

- a III. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 3. melléklete és 6. mellékletének (3) bekezdése, illetve

- a IV. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 2. melléklete és 6. mellékletének (3) bekezdése, illetve

- az V. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 5. melléklete és 6. mellékletének (3) bekezdése, illetve

- a VI. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 5. melléklete és 7. mellékletének (3) bekezdése, illetve

- a VII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 6. és 7. melléklete, illetve

- a VIII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 8. melléklete, illetve

- a IX. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 6. és 7. melléklete,

a 70/156/EGK X. mellékletének 2.4.2. és 2.4.3. pontja szerinti mintadarab kiválasztására vonatkozó előírás pedig az alábbi helyeken található:

- a II. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 8. melléklete, illetve

- a III. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 7. melléklete, illetve

- a IV. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 7. melléklete, illetve

- az V. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 7. melléklete, illetve

- a VI. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 8. melléklete, illetve

- a VII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 8. és 9. melléklete, illetve

- a VIII. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 9. melléklete, illetve

- a IX. melléklet 2.1. pontjában említett dokumentum 8. melléklete.

8.3. A jóváhagyó szerv általában kétévente ellenőrzést tart.

1. függelék

2. függelék

3. függelék

4. függelék

5. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELRE

1. ábra

Önálló lámpák

1. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan fényszóró, amely a (01 sorozatszámú) II. mellékletben foglalt követelményeket tompított fényre kielégíti, csak bal oldali közlekedésre szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon.

2. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan fényszóró, amely a (01 sorozatszámú) II. mellékletben foglalt követelményeket táv- és tompított fényre kielégíti, bal és jobb oldali közlekedésre egyaránt szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon.

3. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan, zárt betétes fényszóró, amely a (02 sorozatszámú) III. mellékletben foglalt követelményeket táv- és tompított fényre kielégíti, csak jobb oldali közlekedésre szolgál, és amelyre a típus-jóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon.

4. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan, műanyag záróüveges fényszóró, amely a (04 sorozatszámú) IV. mellékletben foglalt követelményeket távolsági fényre kielégíti, csak jobb oldali közlekedésre szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon. A 30-as szám azt jelzi, hogy a távolsági fény maximális fényerőssége 86 250 cd és 101 250 cd között van.

5. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan fényszóró, amely a (02 sorozatszámú) V. mellékletben foglalt követelményeket táv- és tompított fényre kielégíti, csak bal oldali közlekedésre szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon. A tompított fény izzószála nem kapcsolható be egyidejűleg a távolsági fény, illetve egy másik, a tompítottal összeépített fényszóró izzószálával. A 30-as szám jelentését illetően lásd a 4. példát.

6. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan, műanyag záróüveges, zárt betétes halogénfényszóró, amely a (02 sorozatszámú) VI. mellékletben foglalt követelményeket távolsági fényre kielégíti, csak jobb oldali közlekedésre szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon. A 30-as szám jelentését illetően lásd a 4. példát.

7. példa

Az ábrázolt EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy olyan, műanyag záróüveges fényszóró, amely a (00 sorozatszámú) VIII. mellékletben foglalt követelményeket tompított fényre kielégíti, jobb és bal oldali közlekedésre egyaránt szolgál, és amelyre a típusjóváhagyást Németországban (e1) adták ki az 1471 alap-jóváhagyásiszámon, amely továbbá egy a (04 sorozatszámú) IV. melléklet követelményeinek megfelelő távfénnyel van összeépítve, kombinálva vagy egymásba építve. A tompított fény nem éghet a távfénnyel együtt. A 30-as szám jelentését illetően lásd a 4. példát.

2. ábra

Ugyanannak az egységnek a részét képező csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpák egyszerűsített jelölése

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakjának sematikus ábrázolására szolgálnak, ezek nem képezik a típus-jóváhagyási jel részét.)

A. MINTA

B. MINTA

C. MINTA

D. MINTA

Megj.:

A példaként szolgáló négy típus-jóváhagyási jel (A, B, C és D minta) a csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpák egyszerűsített jelölésének négy lehetséges változatát mutatja, amikor azok azonos szerelési egység részét képezik. A jóváhagyási jelek szerint a berendezést Németországban hagyták jóvá (e1) a 7120 alap-jóváhagyásiszám alatt, és az alábbiakból tevődik össze:

első helyzetjelző lámpa (A), a 76/758/EGK irányelv II. melléklete alapján jóváhagyva, 02 sorozatszám, bal oldali felszerelésre;

fényszóró (HCR) bal és jobb oldali közlekedéshez szolgáló tompított fénnyel és 86 250-101 250 candela közötti maximális fényerősségű távfénnyel (a 30-as számmal jelezve), a (02 sorozatszámú) 76/761/EGK irányelv V. melléklete alapján jóváhagyva, műanyag záróüveggel (PL);

első ködlámpa (B), a (02 sorozatszámú) 76/762/EGK irányelv alapján jóváhagyva, műanyag záróüveggel (PL);

első irányjelző lámpa, 1a kategóriájú, a (01 sorozatszámú) 76/759/EGK irányelv alapján jóváhagyva.

3. ábra

Fényszóróval összeépített vagy csoportosított lámpa

1. példa

A fenti példa egy záróüveg jelölését mutatja, amely különböző fényszórótípusokhoz történő felhasználásra szolgál, nevezetesen:

vagy:

bal és jobb oldali közlekedéshez szolgáló, tompított fényű és 52 500-67 500 candela közötti maximális fényerősségű távolsági fényű (a 20-as számmal jelezve) fényszóróhoz, amelyet Németországban (e1) a 7120 alap-jóváhagyásiszám alatt, a 76/761/EGK irányelv (04 sorozatszámú) IV. melléklete alapján hagytak jóvá, és amely egy olyan első helyzetjelző lámpával van összeépítve, amely a (02 sorozatszámú) 76/758/EGK irányelv II. melléklete alapján van jóváhagyva,

vagy:

mindkét oldali közlekedéshez szolgáló, gázkisüléses tompított fényű és 86 250-101 250 candela közötti maximális fényerősségű távolsági fényű (a 30-as számmal jelezve) fényszóróhoz, amelyet Németországban (e1) a 7122 alap-jóváhagyásiszám alatt a (00 sorozatszámú) 76/761/EGK irányelv VIII. melléklete alapján hagyták jóvá, és amely a fentivel megegyező első helyzetjelző lámpával van összeépítve,

vagy:

a fent említett fényszórók bármelyikéhez, amely önálló lámpaként lett jóváhagyva.

A fényszórótesten csak egy érvényes jóváhagyási szám szerepelhet, például:

vagy
vagyvagy

2. példa

A fenti példa egy olyan, műanyagból készült záróüvegnek felel meg, amely egy Németországban (e1) az 1151 alap-jóváhagyásiszám alatt jóváhagyott, két fényszóróból álló lámpaegységben használatos, amely lámpaegység az alábbiakból tevődik össze:

- egy mindkét oldali közlekedésre szolgáló, halogén tompított fénnyel és x és y candela közötti maximális fényerősségű halogén távfénnyel rendelkező, a 76/761/EGK irányelv (04 sorozatszámú) IV. mellékletének követelményeit kielégítő fényszóróból, valamint

- egy w és z candela közötti maximális fényerősségű, gázkisüléses távfénnyel rendelkező, a 76/761/EGK irányelv (00 sorozatszámú) VIII. mellékletének követelményeit kielégítő fényszóróból áll, azzal, hogy a két távolsági fényösszetevő összesített maximális fényerőssége - ahogyan a 30-as szám mutatja - 86 250 és 101 250 candela közé esik.

4. ábra

Fényforrások

A fenti jóváhagyási jel egy fényforrásra rögzítve azt jelzi, hogy ezt a fényforrást Németországban (e1) hagyták jóvá a 2A1 jóváhagyási szám alatt. A jel első karaktere azt mutatja, hogy a fényforrás kielégíti a VII. melléklet izzólámpákra vonatkozó követelményeit.

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet az R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpákkal ellátott, aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 1. ENSZ-EGB rendelet (1) és (5)-(8) szakaszában, valamint 3., 4., és 6-8. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 01 módosítássorozat, a 01 sorozat 1-3. kiegészítésével együtt ( 9 ),

- a 01 módosítássorozat 4. kiegészítése ( 10 ),

- a 01 módosítássorozat 5. kiegészítése, a 01 módosítássorozat 3. kiegészítésének helyesbítéseivel és az 1. rendelet 4. felülvizsgálatának helyesbítéseivel együtt ( 11 ),

- a 01 módosítássorozat 6. kiegészítése ( 12 ),

- a 01 módosítássorozat 7. kiegészítése ( 13 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A "37. rendeletre" történt hivatkozások alatt "ezen irányelv VII. melléklete" értendő.

2.1.2. A 6.5. bekezdésben a "2.1. bekezdés" helyett "ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 1.4.2.3. pontja" értendő.

2.1.3. A 3. melléklet 2.5. bekezdésében a "e rendelet 9.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

2.1.4. A 7. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja" értendő.

2.1.5. A 7. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 2.2.3. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.6. A 7. melléklet 2.4.2. bekezdésében a "fenti 2.2.4. bekezdés" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.7. A 8. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "10. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.8. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

III. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a zárt betétes ("sealed-beam"), aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 5. ENSZ-EGB rendelet 2., 6-8. és 11. szakaszában, valamint 3., 4. (a hivatkozott dokumentum ( 14 ) 32-39. oldala), 5-7. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 01 és 02 módosítássorozat, a 02 sorozat 1. és 2. kiegészítésével együtt (14) ,

- az 5. rendelet 3. felülvizsgálatának 1. helyesbítése ( 15 ),

- a 02 módosítássorozat 3. kiegészítése ( 16 ),

- a 02 módosítássorozat 4. kiegészítése ( 17 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A 3. melléklet 2.5. bekezdésében "az e rendelet 12.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

2.1.2. A 6. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 3.2.4. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja" értendő.

2.1.3. A 6. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 3.2.3. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.4. A 6. melléklet 2.4.2. bekezdésében a "fenti 2.2.4. bekezdés" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.5. A 7. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "13. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.6. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

IV. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 és/vagy H8 kategóriájú halogénizzókkal ellátott, aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 8. ENSZ-EGB rendelet 1., 5., 6., 8. és 9. szakaszában, valamint 2., 4-7. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 01-04 módosítássorozat, a 04 sorozat 1-4. kiegészítésével együtt ( 18 ),

- a 04 módosítássorozat 5. kiegészítése ( 19 ),

- a 04 módosítássorozat 4. kiegészítésének 1. helyesbítése ( 20 ),

- a 8. rendelet 3. felülvizsgálatának 2. helyesbítése ( 21 ),

- a 04 módosítássorozat 6. kiegészítése ( 22 ),

- a 04 módosítássorozat 7. kiegészítése ( 23 ),

- a 04 módosítássorozat 8. kiegészítése ( 24 ),

- a 04 módosítássorozat 9. kiegészítése ( 25 ),

- a 04 módosítássorozat 10. kiegészítése ( 26 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A "37. rendeletre" történt hivatkozások alatt "e rendelet VII. melléklete" értendő.

2.1.2. A 6.3.2.1.2. bekezdésben a "4.2.2.7. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 5.2.3.8. bekezdése" értendő.

2.1.3. A 6.4. bekezdésben a "2.1.3 bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. melléklete 1. függeléke 1.4.2.3. pontja" értendő.

2.1.4. A 2. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 12.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1 pontja" értendő.

2.1.5. A 6. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja" értendő.

2.1.6. A 6. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 2.2.3. bekezdése" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.7. A 6. melléklet 2.4.2. bekezdésében a "fenti 2.2.4 bekezdés" helyett "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.8. A 7. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "13. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.9. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

V. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a H4 kategóriájú halogénizzókkal ellátott, aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 20. ENSZ-EGB rendelet 1., 5., 6., 8. és 9. szakaszában, valamint 3-7. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 01 és 02 módosítássorozat, a 02 sorozat 1-3. kiegészítésével együtt ( 27 ),

- a 02 módosítássorozat 4. kiegészítése ( 28 ),

- a 02 módosítássorozat 5. kiegészítése, a 02 módosítássorozat 3. kiegészítésének helyesbítéseivel és a 20. rendelet 2. felülvizsgálatának helyesbítéseivel együtt ( 29 ),

- a 02 módosítássorozat 4. kiegészítése ( 30 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A "37. rendeletre" történt hivatkozások alatt "ezen irányelv VII. melléklete" értendő.

2.1.2. A 6.3.2.1.2. bekezdésben a "4.2.2.7. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 5.2.3.8. bekezdése" értendő.

2.1.3. A 6.4. bekezdésben a "2.1.3. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 1.4.2.3. pontja" értendő.

2.1.4. Az 5. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 12.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

2.1.5. A 6. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja" értendő.

2.1.6. A 6. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 2.2.3. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.7. A 6. melléklet 2.4.2. bekezdésében az "e rendelet 2.2.4.1.1. bekezdése" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.8. A 7. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "13. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.9. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

VI. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a zárt betétes ("sealed-beam"), aszimmetrikus tompított fényt és/vagy távolsági fényt kibocsátó halogén gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 31. ENSZ-EGB rendelet 2., 6-8. és 10. szakaszában, valamint 3-8. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 01 és 02 módosítássorozat, a 02 sorozat 1. és 2. kiegészítésével együtt ( 31 ),

- a 31. rendelet 1. felülvizsgálatának 1. helyesbítése ( 32 ),

- a 02 módosítássorozat 3. kiegészítése ( 33 ),

- a 02 módosítássorozat 3. kiegészítése ( 34 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A 8.3.2.1.2. bekezdésben az "5.2.2.5. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 5.2.3.8. bekezdése" értendő.

2.1.2. Az 5. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 11.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

2.1.3. A 7. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 3.2.4. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja" értendő.

2.1.4. A 7. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 3.2.3. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.5. A 7. melléklet 2.4.2. bekezdésében az "e rendelet 3.2.4.1.1. bekezdése" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.6. A 8. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdésében a "12. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.7. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

VII. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpáiban használatos izzókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 37. ENSZ-EGB rendelet 2.1. és 3. szakaszában, valamint 1. és 4-9. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a 02 és 03 módosítássorozat, a 03 sorozat 2. helyesbítésével és 1-9. kiegészítésével együtt ( 35 ),

- a 2. felülvizsgálat 1. helyesbítése ( 36 ),

- a 03 módosítássorozat 10-12. kiegészítése ( 37 ),

- a 03 módosítássorozat 13. kiegészítése ( 38 ),

- a 03 módosítássorozat 14. kiegészítése ( 39 ),

- a 03 módosítássorozat 15. kiegészítése ( 40 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A 6. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 4.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

VIII. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet gázkisüléses fényforrással rendelkező gépjárműfényszórókra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 98. ENSZ-EGB rendelet 1., 5., 6. és 7. szakaszában, valamint 3-9. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a rendelet eredeti formájában (00) ( 41 ),

- a 98. rendelet 1. kiegészítése ( 42 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A "99. rendeletre" történt hivatkozások alatt "ezen irányelv IX. melléklete" értendő.

2.1.2. Az 1.5. bekezdésben a "48. rendelet" helyett a "76/756/EGK irányelv" értendő.

2.1.3. A 6.3.2.2. bekezdésben a "4.2.2.7. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 5.2.3.8. bekezdése" értendő.

2.1.4. A 6.5. bekezdésben a "2.1.4. bekezdés" helyett az "ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 1.4.2.3. pontja" értendő.

2.1.5. Az 5. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2. pontja értendő".

2.1.6. Az 5. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 2.2.3. bekezdése" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.1. pontja" értendő.

2.1.7. Az 5. melléklet 2.4.2. bekezdésében az "e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett az "ezen irányelv I. mellékletének 2.1.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.8. A 8. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 9.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

2.1.9. A 9. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "10. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

2.1.10. Ezen irányelv alapján csak fehér fényt kibocsátó fényszórók hagyhatók jóvá.

IX. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. HATÁLY

Ez a melléklet gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeihez használatos gázkisüléses fényforrásokra alkalmazandó.

2. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2.1.

Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 99. ENSZ-EGB rendelet 2.1. és 3. szakaszában, valamint 1. és 4-8. mellékletében foglalt követelmények érvényesek:

- a rendelet eredeti formájában(00) ( 43 ),

- a 99. rendelet 1. kiegészítése ( 44 ),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. A 3.2.1. és 3.4.2. bekezdésekben és a 4. melléklet 2. bekezdésében a "2.2.2.4. bekezdés" helyett "az ezen irányelv I. mellékletének 2.2.2.2. pontja" értendő.

2.1.2. A 6. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 4.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.1. pontja" értendő.

( 1 ) HL C 76., 1975.4.7., 37. o.

( 2 ) HL C 255., 1975.11.7., 2. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 6 ) Olyan fényszóróknál, amelyeknek csak az egy oldali (jobb vagy bal oldali) közlekedés előírásainak kell megfelelniük, ajánlatos továbbá a fényszóró záróüvegén tartósan megjelölni annak a területnek a határát, amely letakarható azért, hogy elkerülhető legyen a többi közlekedő zavarása egy olyan országban, ahol ellenkező oldali közlekedés van érvényben, és ezt a gépkocsi használati utasításában is részletezni kell. Ez a felirat azonban elhagyható, ha ez a terület a kialakításból egyértelműen felismerhető.

( 7 ) Ha a záróüveg és a fényszórótest egymással elválaszthatatlanul össze van építve, elegendő egyetlen jelölési hely a záróüvegen.

( 8 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 12 ) TRANS/WP. 29/489.

( 13 ) TRANS/WP. 29/535.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 16 ) TRANS/WP. 29/491.

( 17 ) TRANS/WP. 29/567.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 22 ) TRANS/WP. 29/492.

( 23 ) TRANS/WP. 29/520.

( 24 ) TRANS/WP. 29/538.

( 25 ) TRANS/WP. 29/585.

( 26 ) TRANS/WP. 29/623.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 30 ) TRANS/WP. 29/541.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 33 ) TRANS/WP. 29/497.

( 34 ) TRANS/WP. 29/569.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 38 ) TRANS/WP. 29/498.

( 39 ) TRANS/WP. 29/523.

( 40 ) TRANS/WP. 29/586.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 42 ) TRANS/WP. 29/553.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 44 ) TRANS/WP. 29/587.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0761 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0761&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0761-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0761-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék