31976L0758[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira, nappali menetlámpáira és oldalsó méretjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló

(76/758/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeknek a gépjárműveknek az tagállamok országok jogszabályai szerint meg kell felelniük, többek között a méretjelző, első (oldalsó) helyzetjelző lámpákra, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpákra és féklámpákra is vonatkoznak;

mivel ezek a követelmények tagállamonként eltérőek; mivel ebből kifolyólag szükséges, hogy a tagállamok eddigi követelményeik kiegészítéseképpen vagy azok helyett azonos követelményeket léptessenek hatályba, elsősorban azért, hogy minden járműtípusra bevezethető legyen, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás; ( 3 )

mivel a Tanács a 76/756/EGK ( 4 ) irányelvben megállapította a gépjárművek és pótkocsijaik világító- és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó közös követelményeket;

mivel az első (oldalsó) helyzetjelző lámpákra, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpákra és féklámpákra vonatkozó harmonizált típus-jóváhagyási eljárás keretében mindegyik tagállam megállapíthatja, hogy a szerkezeti kialakítási és ellenőrzési követelmények teljesülnek-e, és az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és féklámpák egyes típusaira kiállított típusbizonyítványok egy másolatának elküldésével erről tájékoztathatják a többi tagállamot; mivel az EGK-típusjóváhagyási jellel ellátott első (oldalsó) helyzetjelző lámpákat, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpákat és féklámpákat, amelyeket a jóváhagyott típussal egyezően gyártottak le, a többi tagállamban felesleges műszaki ellenőrzésnek alávetni;

mivel ajánlatos néhány műszaki követelményt figyelembe venni, amelyet az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága a 7. előírásában tett közzé (Egységes rendelkezések gépjárművekre és pótkocsijaikra - motorkerékpárok kivételével - azok (oldalsó) helyzetjelző lámpáinak, piros hátsó lámpáinak és féklámpáinak jóváhagyása vonatkozásában ( 5 ), amely rendelkezés mellékletét képezi a járműfelszerelés és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadására és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, 1958. március 20-i egyezménynek;

mivel a gépjárművekre vonatkozó nemzeti joszabályok közelítése azt is magában foglalja, hogy az egyes tagállamok kölcsönösen elismerik a közös követelmények alapján egymás által végrehajtott ellenőrzéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Az egyes tagállamok megadják az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, valamint a féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák minden olyan típusára, amelyek megfelelnek a vonatkozó mellékletekben megállapított szerkezeti kialakítási és vizsgálati követelményeinek.

(2) Az EGK-alkatrésztípusjóváhagyást kibocsátó tagállam szükség esetén a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival együttműködve megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a jóváhagyott típussal egyező gyártást adott esetben ellenőrizze. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen végzett vizsgálatokra korlátozódik.

2. cikk

A tagállamok a méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, illetve a féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák minden olyan típusára, amelyet az 1. cikk szerint jóváhagynak, az I. melléklet 3. függelékében bemutatott mintáknak megfelelő EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet állítanak ki a gyártónak.

A tagállamok megtesznek minden célszerű intézkedést, hogy megakadályozzák olyan típus-jóváhagyási jelek alkalmazását, amelyek révén felcserélhetők lennének az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák valamint a féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák azokkal a típusokkal, amelyek megkapták az 1. cikk szerinti EGK-típusjóváhagyást, továbbá egyéb berendezésekkel.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg szerkezeti kialakításuk vagy működési módjuk miatt a méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák vagy féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák forgalomba helyezését, ha ezek EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel vannak ellátva.

(2) A tagállamoknak azonban jogukban áll az olyan EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) lámpák vagy féklámpák nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák forgalomba hozatalát megtiltani, amelyek tartósan nem felelnek meg annak a típusnak, amelyre a típusjóváhagyás vonatkozik.

Az illető tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az általa hozott intézkedésről, és megindokolja határozatát.

4. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás igénybevételével tájékoztatják egymást minden egyes, ennek az irányelvnek az alapján megadott, elutasított, vagy visszavont jóváhagyásról.

5. cikk

(1) Ha az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást megadó tagállam megállapítja, hogy több, a megfelelő EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpa, hátsó (oldalsó) lámpa vagy féklámpa nappali menetlámpa és oldalsó méretjelző lámpa nem felel meg annak a típusnak, amelyre a típusjóváhagyást megadta, megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a gyártásnak a jóváhagyott típus szerinti megfelelőségét. E tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai értesítik a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait a megtett intézkedésekről, és azok, amennyiben nem sikerült a szükséges egyeztetést megvalósítani, akár vissza is vonhatják az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást. Az érintett hatóságok akkor is hasonló intézkedéseket tesznek, ha egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaitól ilyen jellegű, a jóváhagyottal nem egyező gyártásról értesülnek.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai egy hónapon belül kölcsönösen értesítik egymást bármely EGK-alkatrésztípusjóváhagyás visszavonásáról és a visszavonás okairól.

6. cikk

Minden olyan határozatot, amelyet ezen irányelv végrehajtása érdekében tett rendelkezések alapján hoztak, és amely méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák alkatrésztípusjóváhagyásának felmondásával vagy visszavonásával kapcsolatos, vagy a forgalomba hozatalt, illetve a használatot megtiltja, részletesen meg kell indokolni. Az ilyen határozatot közlik az érintettekkel, és megadják, hogy az illető tagállamban hatályos jog szerint milyen jogorvoslatra nyílik lehetőség, és mi ennek a határideje.

7. cikk

A tagállamok a méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és a féklámpák, nappali menetlámpák és oldalsó méretjelző lámpák vonatkozásában nem tagadhatják meg egy jármű EGK-típusjóváhagyását vagy a nemzet típusjóváhagyást, ha az illető lámpák EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jellel vannak ellátva és a 76/756 EGK irányelvben megállapított követelményeknek megfelelően kerültek beépítésre.

8. cikk

A tagállamok méretjelző lámpákra, első (oldalsó) helyzetjelző lámpákra, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és féklámpákra, nappali menetlámpákra és oldalsó méretjelző lámpákra vonatkozó hivatkozással nem tagadhatják meg vagy tilthatják meg egy jármű értékesítését, forgalomba helyezését, üzembe helyezését vagy használatát, ha azok viselik az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet, és a 76/756 EGK irányelvben megállapított követelményeknek megfelelően kerültek beépítésre.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában: "jármű": minden, közúti forgalomban való részvételre szánt, felépítménnyel ellátott vagy felépítmény nélküli, gépjármű és pótkocsi, ha legalább négy kerékkel rendelkeznek, és legnagyobb tervezett sebességük meghaladja a 25 km/órát, kivéve a sínen haladó járművek és a mezőgazdasági és erdészeti munkagépek valamint minden mozgó munkagép.

10. cikk

A 70/156 EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárás szerint történik a mellékletek rendelkezéseinek a műszaki fejlődéshez igazítása.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Közvetlenül az ezen irányelvről szóló értesítés után a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:Közigazgatási rendelkezések a típusjóváhagyásról
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:EK-típusbizonyítvány
3. függelék:EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel mintái
II. MELLÉKLET:Hatály és a méretjelző lámpákkal, az első (oldalsó) helyzetjelző lámpákkal, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpákkal, valamint a féklámpákkal szemben támasztott műszaki követelmények
III. MELLÉKLET:Hatály és nappali menetlámpákkal szemben támasztott műszaki követelmények
IV. MELLÉKLET:Hatály és az oldalsó méretjelző lámpákkal szemben támasztott műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRÓL

1. E MELLÉKLET A KÖVETKEZŐ LÁMPÁK ALKATRÉSZ-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓL

1.1.

méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák és féklámpák, amelyeket rendeltetésük szerint gépjárművekre és pótkocsijaikra szerelnek fel, továbbá amelyek megfelelnek a II. mellékletben részletezett követelményeknek;

1.2.

nappali menetlámpák, amelyeket rendeltetésük szerint gépjárművekre szerelnek fel, továbbá amelyek megfelelnek a III. mellékletben részletezett követelményeknek;

1.3.

oldalsó méretjelző lámpák, amelyeket rendeltetésük szerint gépjárművekre és pótkocsi- jaikra szerelnek fel, továbbá amelyek megfelelnek a IV. mellékletben részletezett követelményeknek.

2. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

2.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a méretjelző lámpák, az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a féklámpák, a nappali menetlámpák és az oldalsó méretjelző lámpák valamely típusára vonatkozó EK-alkatrész-típusjóváhagyási kérelmet a gyártónak kell benyújtania.

2.2.

Az adatközlő lap mintapéldánya az 1. függelékben található.

2.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatok végrehajtását végző műszaki szolgálathoz be kell nyújtani a következőt:

2.3.1.

Két minta az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelve, ha a jóváhagyást olyan berendezésekre kérik, amelyek egymással nem azonosak, de szimmetrikusak és alkalmasak arra, hogy egyet a jármű bal, egyet pedig a jármű jobb oldalára és/vagy egyet a jármű elejére, egyet pedig a jármű végére szereljenek fel. A benyújtott két minta lehet egymással azonos és alkalmas arra, hogy csak a jármű bal, vagy csak a jármű jobb oldalára és/vagy csak a jármű elejére, vagy csak a jármű végére szereljék fel. A két fényerőfokozattal világító féklámpák esetében is a két fényerőszintet biztosító rendszer részeinek két mintapéldányát kell csatolni a kérelemhez.

3. JELZÉSEK

3.1. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra benyújtott berendezésen az alábbiakat kell feltüntetni:

3.1.1.

a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

3.1.2.

cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusa/típusai;

3.1.3.

nem cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: a névleges feszültség és watt-teljesítmény.

3.2.

E jelzéseknek jól olvashatóaknak és kitörölhetetleneknek kell lenniük, és a berendezés átvilágított felületén, vagy átvilágított felületeinek egyikén kell feltüntetve lenniük. A berendezés járműre szerelt állapotában a jelzéseknek kívülről láthatóaknak kell lenniük.

3.3.

Minden berendezésen elegendő hely van biztosítva az alkatrész-típusjóváhagyási jel feltüntetéséhez. Ezt a helyet meg kell jelölni az 1. függelékben említett rajzokon.

4. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

4.1.

A vonatkozó követelmények teljesítése esetén az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve adott esetben (4) bekezdése szerint kell megadni.

4.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben van megadva.

4.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének megfelelően a méretjelző lámpák, az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a féklámpák, a nappali menetlámpák és az oldalsó méretjelző lámpák valamennyi engedélyezett típusát jóváhagyási számmal kell ellátni. Ugyanaz a tagállam nem adhat a méretjelző lámpák, az első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, a féklámpák, a nappali menetlámpák és az oldalsó méretjelző lámpák több típusának is azonos jóváhagyási számot.

4.4.

Olyan világító- és fényjelző berendezés EK-alkatrész-típusjóváhagyási kérelme esetén, amelyik méretjelző lámpát, első (oldalsó) helyzetjelző lámpát, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpát, féklámpát, nappali menetlámpát és oldalsó méretjelző lámpát, valamint egyéb lámpát foglal magába, közös EK-alkatrész-típusjóváhagyási szám adható, feltéve hogy a méretjelző lámpa, az első (oldalsó) helyzetjelző lámpa, a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpa, a féklámpa, a nappali menetlámpa és az oldalsó méretjelző lámpa megfelel az ezen irányelvben támasztott követelményeknek, míg az EK-alkatrész-típusjóváhagyás iránti kérelem tárgyát képező világító- és fényjelző berendezés részeként a többi lámpa mindegyike megfelel a rá vonatkozó külön irányelvben foglaltaknak.

5. AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

5.1.

A 3.1. pontban említett jelzések mellett az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel is fel van tüntetve minden olyan méretjelző lámpán, első (oldalsó) helyzetjelző lámpán, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpán, féklámpán, nappali forgalmi lámpán és oldalsó méretjelző lámpán, amelyik ezen irányelv szerint megfelel a jóváhagyott típusnak.

5.2. Ez a jel a következőkből áll:

5.2.1. "e" betű, utána a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűjele, az egész téglalap alakú keretbe helyezve:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

Nagy-Britannia esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

IRL

Írország esetében;

MT

Málta esetében;

5.2.2.

a téglalap alakú keret közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában található "alap-jóváhagyási szám", ami előtt két számjegy áll a 76/758/EGK irányelvnek az EK-típusjóváhagyás kiadása napján legújabb főbb technikai módosításaihoz rendelt sorozatszámot jelölve. Ezen irányelvben a sorozatszám

- 02 a II. melléklet esetében,

- 00 a III. melléklet esetében,

- 00 a IV. melléklet esetében;

5.2.3. kiegészítő jelzés/jelzések a következők szerint:

5.2.3.1.

ezen irányelvnek az első méretjelző lámpákra, valamint az első (oldalsó) helyzetjelző lámpákra vonatkozó követelményeit teljesítő berendezésen: "A" betű;

5.2.3.2.

ezen irányelvnek a méretjelző lámpákra, valamint a hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpákra vonatkozó követelményeit teljesítő berendezésen: "R" betű;

5.2.3.3.

ezen irányelvnek a féklámpákra vonatkozó követelményeit teljesítő berendezésen: "S" betű, ami után "1" számjegy áll, ha a berendezés egy fényerőszinttel, és "2" számjegy, ha két fényerőszinttel működik, illetve "3" számjegy, ha a berendezés megfelel az S3 kategóriába sorolt féklámpákra vonatkozó egyedi követelményeknek;

5.2.3.4.

azokon az ezen irányelv követelményeit teljesítő berendezéseken, amelyek egyaránt magukba foglalnak egy hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpát és egy féklámpát: "R" betű és az adott esetnek megfelelően "S1" vagy "S2", vízszintes vonallal elválasztva;

5.2.3.5.

ezen irányelvnek a nappali forgalmi lámpára vonatkozó követelményeit teljesítő berendezésen: "RL" betűk;

5.2.3.6.

ezen irányelvnek az oldalsó méretjelző lámpákra vonatkozó követelményeit teljesítő berendezéseken: "SM1", vagy "SM2" jel a berendezések kategóriájától függően;

5.2.3.7.

az olyan első vagy hátsó helyzetjelző lámpákon, amelyek rálátási szöge vízszintes irányban aszimmetrikus a referenciatengelyhez képest, nyíl, amelyik arra az oldalra mutat, ahol a fényerősségi előírások egészen 80° H -os szögig teljesülnek;

5.2.3.8.

azokon a lámpákon, amelyek egyedüli lámpaként és két lámpából álló lámpaegység egyik tagjaként egyaránt használhatóak, egy kiegészítő "D" betű az 5.2.3.1.-5.2.3.4. pontban említett jeltől jobbra.

5.3.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet a lámpa lencséjére, vagy a lencsék egyikére kell rögzíteni abban az esetben is kitörölhetetlenül és jól olvashatóan, ha a lámpa fel van szerelve a járműre.

5.4. A jóváhagyási jel elrendezése

5.4.1.

Független lámpák:

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel példái a 3. függelék 1. ábráján vannak megadva.

5.4.2. Kombinált, csoportosított vagy összeépített lámpák:

5.4.2.1. Ha a fenti 4.4 pontban foglaltak szerint egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyási számot állítanak ki egy - hátsó helyzetjelző lámpát, első (oldalsó) helyzetjelző lámpát, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpát, féklámpát, nappali menetlámpát, oldalsó méretjelző lámpát és egyéb lámpákat magába foglaló - világító- és fényjelző berendezésre, akkor elég egy közös EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet feltüntetni, amely a következőkből áll:

5.4.2.1.1.

"e" betű, utána a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma, vagy betűjele, az egész téglalap alakú keretbe helyezve (ld. a 5.2.1. pontot);

5.4.2.1.2.

az alap-jóváhagyási szám (ld. a 5.2.2. pont első félmondatát);

5.4.2.1.3.

szükség esetén az előírt nyíl, amennyiben az a lámpaegység egészére vonatkozik.

5.4.2.2. Ez a jel bárhol feltüntethető csoportosított, kombinált vagy összeépített, lámpákon, feltéve hogy:

5.4.2.2.1.

a jel a lámpák beszerelését követően is látható;

5.4.2.2.2

csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyetlen fényáteresztő alkatrésze sem távolítható el úgy, hogy a jóváhagyási jel elmozduljon a helyéről.

5.4.2.3. Az azonosító jelzést minden olyan lámpa esetében fel kell tüntetni, amelyik megfelel annak az irányelvnek, ami alapján az EK-alkatrész-típusjóváhagyást megadták rá, továbbá ugyancsak fel kell tüntetni a sorozatszámot (ld. a 5.2.2. pont második félmondatát), valamint szükség esetén egy "D" betűt és az előírt nyíljelzést:

5.4.2.3.1.

vagy a megfelelő átvilágított felületen;

5.4.2.3.2.

vagy olyan módon csoportosítva, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyértelműen azonosíthatóak legyenek.

5.4.2.4.

Ennek a jelnek az alkotórészei méretüket tekintve nem lehetnek kisebbek azoknál a legkisebb méreteknél, amelyeket az egyedi jelek vonatkozásában azok a külön irányelvek határoznak meg, amelyek alapján az EK-alkatrész-típusjóváhagyást megadták.

5.4.2.5.

A más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelének példái a 3. függelék 2. ábráján vannak megadva.

5.4.3. Más lámpákkal összeépített lámpák, amelyek lencséi más típusú fényszórókhoz is felhasználhatóak:

5.4.3.1.

a fenti 5.4.2. pontban megállapított rendelkezések érvényesek;

5.4.3.2.

ezenkívül ahol ugyanazt a lencsét használják fel, ott az utóbbin az eltérő típusú fényszórókra, vagy lámpaegységekre vonatkozóan az eltérő típus-jóváhagyási jelek tüntethetők fel, feltéve hogy a fényszóró teste - akkor is, ha a lencsétől nem választható el - ugyancsak tartalmazza a fenti 3.3. pontban leírt helyet és fel vannak rajta tüntetve az aktuális funkcióknak megfelelő típus-jóváhagyási jelek;

5.4.3.3.

ha a különböző típusú fényszórók ugyanarra a lámpatestre vannak felépítve, akkor az utóbbin az eltérő típus-jóváhagyási jelek tüntethetők fel.

5.4.3.4.

A fényszóróval kölcsönösen egybeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelének mintái a 3. függelék 3. ábráján vannak megadva.

6. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

6.1.

Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus módosításai esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezései érvényesek.

7. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

7.1.

Az általános szabály az, hogy a gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezéseknek megfelelően kell meghozni.

7.2.

A fenti 1.1. pontban említett valamennyi berendezés megfelel a 6. és 8. ( 6 ) pontban meghatározott fényerősségi és kalorimetrikus feltételeknek. Mindazonáltal a sorozatgyártásból szúrópróbaszerűen kiválasztott berendezés esetében a kibocsátott legkisebb fényerőre (szabványos lámpával mérve, amint azt a 7. pont (6) említi) vonatkozó követelmények minden vonatkozó irányban a 6.1 és 6.2 pontban (6) meghatározott legkisebb értékek 80 %-ára kell korlátozni.

7.3.

A fenti 1.2. pontban említett valamennyi berendezés megfelel a 7., 8., 9. és 11. ( 7 ) pontban meghatározott követelményeknek. Mindazonáltal a sorozatgyártásból szúrópróbaszerűen kiválasztott berendezés esetében a kibocsátott legkisebb és legnagyobb fényerőre (szabványos lámpával mérve, amint azt a 10. pont (7) említi) vonatkozó követelmények a 7.1 és 7.2 pontban (7) meghatározott legkisebb értékeknek legalább 80 %-át teszik ki és nem haladják meg a 7.3 pontban (7) meghatározott legnagyobb értékek 120 %-át.

7.4.

A fenti 1.3. pontban említett valamennyi berendezés megfelel a 7. és 8. ( 8 ) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Mindazonáltal a sorozatgyártásból szúrópróbaszerűen kiválasztott berendezés esetében a kibocsátott fényerő minden vonatkozó irányban a legkisebb értékeknek legalább 80 %-át teszi ki és nem haladja meg a 7.1 (8) pontban meghatározott legnagyobb értékek 120 %-át.

1. függelék

2. függelék

MINTA

3. függelék

EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL MINTÁI

1a. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (02) II. melléklete szerint és a 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott első (oldalsó) helyzetjelző lámpa.

A nyíl azt az oldalt jelzi, amelyiken a fényerősségi előírások 80° H -ig teljesülnek.

1b. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (02) II. melléklete szerint és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpa, amely két hátsó helyzetjelző lámpából álló egységben is felhasználható.

1c. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (02) II. melléklete szerint és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott berendezés, amely egy hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpát és egy egyetlen fényerőszinttel működő féklámpát foglal magába.

1d. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (02) II. melléklete szerint és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott, két fényerőszinttel működő féklámpa.

1e. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (00) III. melléklete szerint és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott nappali menetlámpa.

1f. ábra

A fent látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy Németországban (e1), ezen irányelv (00) IV. melléklet szerint és az 1471-es alap-jóváhagyási szám alapján típusjóváhagyást kapott oldalsó méretjelző lámpa.

2a. ábra

A csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyszerűsített jelzése, amikor két vagy több lámpa ugyanannak az egységnek a része

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakját sematikus formában jelenítik meg. Ezek a típus-jóváhagyási jelnek nem részei).

A MINTA

B MINTA

C MINTA

Megjegyzés:

A típus-jóváhagyási jel három példája - az A, B és C minta - a világító- és fényjelző berendezések jelölésének három lehetséges változatát mutatja be abban az esetben, amikor két vagy több lámpa a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyazon egységének részét képezik. Ez a jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a berendezést Németországban (e1) hagyták jóvá az 1712-es alap-jóváhagyási szám alapján és a következőket foglalja magába:

A 76/757/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott, az IA. osztályba sorolt hátsó és oldalsó fényvisszaverő, 02-es sorozatszám;

A 76/759/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott, a 2a. kategóriába sorolt hátsó irányjelző, 01-es sorozatszám;

A 76/758/EGK irányelv II. mellékletének megfelelően jóváhagyott piros hátsó helyzetjelző lámpa (R), 02-es sorozatszám;

A 77/538/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott hátsó ködlámpa (F), 00-s sorozatszám;

A 77/539/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott fényvisszaverő (AR), 00-s sorozatszám;

A 76/758/EGK irányelv II. mellékletének megfelelően jóváhagyott, két fényerőfokozattal működő féklámpa (S2), 02-es sorozatszám;

A 76/758/EGK irányelv IV. mellékletének megfelelően jóváhagyott, 1. kategóriájú oldalsó méretjelző lámpa (SM1), 00-s sorozatszám.

2b. ábra

A csoportosított, kombinált vagy egybeépített lámpák egyszerűsített jelzése, amikor két vagy több lámpa ugyanannak az egységnek a része

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakját sematikus formában jelenítik meg. Ezek a típus-jóváhagyási jelnek nem részei).

A MINTA

B MINTA

C MINTA

D MINTA

Megjegyzés:

A típus-jóváhagyási jel négy példája az A, B, C és D minta a világító- és fényjelző berendezések jelölésének négy lehetséges változatát mutatja be abban az esetben, amikor két vagy több lámpa a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyazon egységének részét képezik. Ez az jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a berendezést Németországban (e1) hagyták jóvá a 7120-as alap-jóváhagyási szám alapján és a következőket foglalja magába:

A 76/758/EGK irányelv II. mellékletének megfelelően jóváhagyott első helyzetjelző lámpa (A), 02-es sorozatszám;

A 76/761/EGK irányelv V. mellékletének megfelelően jóváhagyott fényszóró (HCR) jobb és bal oldali közlekedésnek megfelelő tompított fénnyel és 86 250 és 101 250 kandela közötti (erre a 30-as szám utal) értéktartományba eső legnagyobb fényerejű országúti fénnyel, 02-es sorozatszám;

A 76/758/EGK irányelv III. mellékletének megfelelően jóváhagyott nappali menetlámpa (RL), 00-s sorozatszám;

A 76/759/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott, 1a. kategóriájú első irányjelző lámpa, 01-es sorozatszám.

3. ábra

Akára 76/761/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek – 04-es sorozatszám – megfelelően, Németországban (e1), a 7120-as alap-jóváhagyási szám alapján jóváhagyott olyan fényszóróban, amelyik mindkét forgalmi rendszerben való közlekedésre alkalmas tompított fénnyel, továbbá 86, 250 és 101, 250 kandela közötti (erre a 30-as szám utal) értéktartományba eső legnagyobb fényerejű országúti fénnyel rendelkezik, és amelyik a 76/758/EGK irányelv III. mellékletének – 00-ás sorozat – megfelelően engedélyezett nappali menetlámpával van összeépítve,
akára 76/761/EGK irányelv II. mellékletében foglalt követelményeknek – 01-es sorozatszám – megfelelően, Németországban (e1), a 7122-es alap-jóváhagyási szám alapján jóváhagyott olyan fényszóróban, amelyik mindkét forgalmi rendszerben való közlekedésre alkalmas tompított és országúti fénnyel rendelkezik, és amelyik a fentivel azonos nappali menetlámpával van összeépítve,
akára fent említett, egyedüli lámpaként jóváhagyott fényszórók egyikében.

A fényszóró lámpatestén fel van tüntetve az egyetlen érvényes jóváhagyási szám, pl.:

vagy

vagy

vagy

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. A műszaki követelményeket az 1., és az 5-8. bekezdés, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN-ECE) által kiadott 7. rendelethez tartozó - amely a következő dokumentumokat együttesen tartalmazza - I., IV. és V. mellékletek részletezik: - a módosítások 01-es és 02-es sorozata, amely magába foglalja a módosítások 02-es sorozatának 1. kiegészítését és különböző helyesbítéseket ( 9 ) - hibajegyzék ( 10 ) - 2. kiegészítés a módosítások 02-es sorozatához ( 11 ) - helyesbítés a 2. kiegészítéshez és 3. kiegészítés a módosítások 02-es sorozatához ( 12 ) az alábbi kivételekkel:

2.1.1.

Ahol a "48. rendelet" van említve, ott azt a "76/756/EGK irányelv"-ként kell értelmezni.

2.1.2.

Ahol "37. rendelet" van említve, ott azt a "76/761/EGK irányelv VII. melléklete"-ként kell értelmezni.

2.1.3.

A 6.1 pont táblázatában, az (12) lábjegyzetet a következők szerint kell értelmezni:

"A fent említett berendezéseknek gépjárműveken és pótkocsijaikon történő felszereléséről a 76/756/EGK irányelv rendelkezik."

III. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

E melléklet a gépjárművek nappali menetlámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. A műszaki követelményeket a 2., és a 6-11. pont, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN-ECE) által kiadott 87. rendelethez tartotó - amely a következő dokumentumokat együttesen tartalmazza - III. és IV. mellékletek részletezik: - a rendelet eredeti formájában (00) ( 13 ) - a 87. rendelet 1. helyesbítése ( 14 ) - a 87. rendelet 1. kiegészítése ( 15 ) az alábbi kivétellel:

2.1.1.

Ahol a "48. rendelet" van említve, ott azt a "76/756/EGK irányelv"-ként kell értelmezni.

IV. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ez a melléklet a gépjárművek oldalsó méretjelző lámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. A műszaki követelményeket a 2., és a 6-9. pont, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN-ECE) által kiadott 91. rendelethez tartozó - amely az alább felsorolt dokumentumokat együttesen tartalmazza - I., IV. és V. mellékletek részletezik: - a rendelet eredeti formájában (00) ( 16 ) - a 91. rendelet 1. kiegészítése ( 17 ) az alábbi kivétellel:

2.1.1.

Ahol a "48. rendelet" van említve, ott azt a "76/756/EGK irányelv"-ként kell értelmezni.

2.1.2.

Ahol a "37. rendelet" van említve, ott azt a "76/761/EGK irányelv VII. melléklete"-ként kell értelmezni.

( 1 ) HL C 76., 1975.4.7., 37. o.

( 2 ) HL C 255., 1975.11.7., 3. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262/54., 1976.9.27., 1.o.

( 5 ) Az Európai Gazdasági Bizottság E/ECE/324. dokumentumának 1967. május 22-i 6. kiegészítése, valamint 1971. február 9-i 1. módosítása.

( 6 ) Ezen irányelv II. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentumé.

( 7 ) Ezen irányelv III. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentumé.

( 8 ) Ezen irányelv IV. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentumé.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0758 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0758&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0758-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0758-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék