31976L0762[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek ködfényszóróira és az azokhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek ködfényszóróira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(1976/762/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeket a nemzeti jogszabályok szerint a gépjárműveknek teljesíteniük kell, többek között a ködfényszórókra vonatkoznak;

mivel e követelmények tagállamokként különböznek; mivel ezért szükségessé vált, hogy minden tagállam ugyanazokat a követelményeket fogadja el meglévő szabályaik kiegészítéseként vagy azok helyett, főként annak érdekében, hogy az 1970. február 6-i, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) tárgyát képező EGK-típusjóváhagyási eljárást be lehessen vezetni minden járműtípus tekintetében;

mivel a Tanács 76/756/EGK irányelvében ( 4 ) meghatározta a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezése felszerelésének közös követelményeit;

mivel egy, a ködfényszórókra vonatkozó összehangolt típus-jóváhagyási eljárás lehetővé teszi minden egyes tagállam számára, hogy ellenőrizhesse a közös szerkezeti és vizsgálati követelményeknek való megfelelőséget, és hogy tájékoztathassa a többi tagállamot ezek eredményéről azáltal, hogy elküldi minden ilyen ködfényszórótípushoz kiállított alkatrésztípus-jóváhagyási bizonyítvány egy másolatát; mivel egy EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel minden jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott fényszórón történő feltüntetése feleslegessé teszi más tagállamokban e fényszórók műszaki ellenőrzését;

mivel kívánatos figyelembe venni az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága által a 19. számú rendeletében ("A gépjárművek ködfényszóróinak jóváhagyásáról szóló egységes rendelkezések") ( 5 ) kiadott műszaki követelményeket, amelyeket csatoltak a gépjárműalkatrészek és -tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egyes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, 1958. március 20-i egyezményhez;

mivel a gépjárművekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályok közelítése maga után vonja a tagállamok bármelyike által a közös követelmények szerint végzett ellenőrzések kölcsönös elismerését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megadják az EK-alkatrész-típusjóváhagyást valamennyi, a vonatkozó mellékletekben foglalt szerkezeti és vizsgálati követelményeknek megfelelő ködfényszórótípusra.

(2) Az a tagállam, amely EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást adott ki, amennyiben szükséges, és szükség esetén a többi tagállam illetékes hatóságaival együttműködve, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a gyártott modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Az ilyen ellenőrzést szúrópróbaszerűen kell végezni.

2. cikk

A tagállamok a gyártónak megadják az I. melléklet 3. függelékében szereplő mintával egyező EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet minden olyan ködfényszóró típusra, amelyet az 1. cikk szerint jóváhagytak.

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést, hogy meggátolják olyan jelzések használatát, amelyek összetéveszthetővé tehetnék az 1. cikk szerint jóváhagyott ködfényszórókat más hasonló berendezésekkel.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg ködfényszórók forgalomba hozatalát szerkezetük vagy működési módjukkal kapcsolatos indokok alapján, ha azokon EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel szerepel.

(2) Mindazonáltal egy tagállam megtilthatja az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet viselő ködfényszórók forgalomba hozatalát, ha azok ismétlődő eltéréseket mutatnak a jóváhagyott típustól.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és azok indokairól.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás útján tájékoztatják egymást az irányelv alapján általuk megadott, megtagadott vagy visszavont típusjóváhagyásokról.

5. cikk

(1) Amennyiben az a tagállam, amely az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást kiadta, azt állapítja meg, hogy több ugyanazzal az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott ködfényszóró nem felel meg a jóváhagyott típusnak, megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a gyártott termékek a jóváhagyott típusnak megfeleljenek. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam hatóságait a meghozott intézkedésekről, amelyek ismétlődő eltérések esetén az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonását is eredményezhetik. Az említett hatóságok meghozzák a fenti intézkedéseket, ha egy másik tagállam illetékes hatóságaitól ilyen típusazonossági eltérésről tudomást szereznek.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást minden EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásról és az ilyen intézkedés indokairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján hozott bármely, a ködfényszórók EGK-alkatrésztípus-jóváhagyásának megtagadásáról vagy visszavonásáról, vagy azok forgalomba hozatalának vagy használatának megtiltásáról hozott döntést részletesen meg kell indokolni. Az ilyen határozatról értesíteni kell az érintett felet, akit egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamok hatályos jogszabályai alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és ezek gyakorlására rendelkezésére álló határidőkről is.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely jármű EGK vagy nemzeti típusjóváhagyását ködfényszóróira történő hivatkozással, amennyiben azokon szerepel az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban vannak felszerelve.

8. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg vagy tilthatják meg valamely jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését és használatát ködfényszórókkal kapcsolatos indokok alapján, amennyiben azokon szerepel az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban vannak felszerelve.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában jármű: minden közúti közlekedésre szánt, felépítménnyel rendelkező vagy anélküli, legalább négy kerékkel ellátott gépjármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a sínen futó járművek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok és mozgó munkagépek kivételével.

10. cikk

Mindazon módosításokat, amelyek szükségesek a mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő igazításához, a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Az ezen irányelvről szóló értesítést követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLETA típusjóváhagyással kapcsolatos igazgatási rendelkezések
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
3. függelék:EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel minták
II. MELLÉKLET:Műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

1.1.

Egy a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti fényszórótípusra az EK-alkatrész-típusjóváhagyási kérelmet a gyártónak kell benyújtania.

1.2.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatokra illetékes műszaki szolgálathoz az alábbiakat kell benyújtani:

1.3.1.

két minta az ajánlott izzólámpával (izzólámpákkal) ellátva;

1.3.2. a záróüveg anyagául szolgáló műanyag vizsgálatához:

1.3.2.1.

záróüveg;

1.3.2.1.1. e záróüvegek közül hat helyettesíthető hat olyan anyagmintával, amelyek mérete min. 60 mm × 80 mm, külső felülete sík vagy domború, középen egy alapvetően sík (300 mm-nél nem kisebb görbületi sugarú) min. 15 mm × 15 mm nagyságú felülettel;

1.3.2.1.2. e záróüvegek, illetve anyagminták mindegyikét a sorozatgyártásban alkalmazott eljárással kell elkészíteni;

1.3.2.2.

egy fényvisszaverő, amelyre a záróüvegek a gyártó utasításai szerint felszerelhetők.

1.3.3.

A záróüvegek és esetleges bevonatuk anyaga mellé csatolni kell az anyagok jellemzőiről készült vizsgálati jegyzőkönyveket, amennyiben ezeket már megvizsgálták.

2. JELÖLÉSEK

2.1.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra benyújtott berendezéseken a következő jelöléseket kell feltüntetni:

2.1.1. a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

2.1.2. cserélhető fényforrású lámpák esetén: az előírt izzólámpa (-lámpák) típusa;

2.1.3. nem cserélhető fényforrású lámpák esetén: a névleges feszültség és teljesítmény.

2.2.

E jelöléseket a berendezés világító felületén, illetve világító felületei egyikén kell tisztán olvashatóan és eltávolíthatatlanul elhelyezni. Kívülről láthatónak kell lenniük akkor is, ha a berendezést a járműre szerelték.

2.3.

Minden berendezésen legyen elegendő hely az alkatrész-típusjóváhagyási jel elhelyezésére. Ezt a helyet az 1. függelékben szereplő ábrákon fel kell tüntetni.

3. AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyást meg kell adni, ha a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése és - adott esetben - a 4. cikkének (4) bekezdésében szereplő követelmények teljesültek.

Megj.:

Ez az irányelv nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely egy tagállamot meggátolna abban, hogy megtiltsa az olyan fényszóró-kombinációt, amelyet az irányelv szerint jóváhagyott műanyag záróüveg és (lapátos) fényszórótisztító berendezés alkot.

3.2. Az EK-típusbizonyítvány mintája megtalálható a 2. függelékben.

3.3. Minden jóváhagyott ködfényszórótípus kap egy a 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti jóváhagyási számot. Egy adott tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot egy másik ködfényszórótípusra.

3.4. Amennyiben olyan világító és fényjelző berendezésekre kérik az EK-alkatrész-típusjóváhagyást, amelyek egy ködfényszórót és egyéb lámpákat foglalnak magukban, erre egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyás adható ki, amennyiben a ködfényszóró kielégíti ennek az irányelvnek az előírásait, a jóváhagyásra benyújtott világító és fényjelző berendezés többi lámpája pedig a rájuk vonatkozó külön irányelvek követelményeit.

4. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

A 2.1. szerinti jelöléseken kívül minden olyan fényszórón, amely az irányelv szerint jóváhagyott típusnak megfelel, szerepelnie kell egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelnek is.

4.2. Ez a jel a következőkből áll:

4.2.1. egy téglalappal határolt "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kiadó ország száma vagy betűjele követ:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

Egyesült Királyság esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

IRL

Írország esetében;

MT

Málta esetében;

4.2.2.

a téglalap mellett a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében lévő "alapjóváhagyási számból", amely előtt a 76/762/EGK irányelv vonatkozó mellékletének az EK-alkatrész-típusjóváhagyás megadásának időpontjában utolsó jelentősebb technikai módosítására utaló két számjegy áll. Ebben az irányelvben ez a szám 02.

4.2.3. a következő további jelképek:

4.2.3.1.

a "B" betű;

4.2.3.2.

műanyag záróüveges ködfényszórók esetén a 4.2.3.1. pont szerint előírt jelzés mellett a "PL" betűket kell feltüntetni;

4.2.3.3.

a 3.2. pontban említett típusbizonyítványon minden esetben fel kell tüntetni a vizsgálat során alkalmazandó üzemmódot a 4. melléklet 1.1.1.1. bekezdése ( 6 ) szerint és a megengedett feszültséget a 4. melléklet 1.1.1.2. bekezdése (6) szerint.

A megfelelő esetekben a berendezést a következő jelölésekkel látják el:

Olyan lámpaegységeken, amelyek megfelelnek az irányelvnek és úgy vannak kialakítva, hogy az egyik funkció izzószála(i) nem lehet(nek) egyidejűleg bekapcsolva egy másik vele egybeépített világítási funkció izzószálával, egy ferde vonalat (/) helyeznek el az ilyen funkció jele mögött a jóváhagyási jelben.

Akkor azonban, ha csak a ködfényszórót és a tompított fényű lámpát nem lehet egyidejűleg bekapcsolni, a ferde vonalat a ködfényszóró jele mögött kell elhelyezni, vagy külön vagy a jelkombináció végén.

Olyan berendezéseknél, amelyek csak akkor elégítik ki a 4. melléklet (6) követelményeit, ha 6 V vagy 12 V tápfeszültséget kapnak, az izzólámpaaljzat közelében kereszttel (X) áthúzott 24-es szám áll. A tompított fényszóró és a ködfényszóró egymásba építése akkor lehetséges, ha megfelel a 76/756/EGK irányelvnek.

4.3.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet úgy kell elhelyezni a lámpa záróüvegein vagy egyik záróüvegén, hogy az a lámpa járműbe beépítése után is jól látható és eltávolíthatatlan legyen.

4.4. A jóváhagyási jel elhelyezése.

4.4.1.

Önálló lámpák:

A 3. függelék 1. ábráján láthatók példák az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelre.

4.4.2. Csoportosított, kombinált és összeépített lámpák:

4.4.2.1.

Amennyiben a 3.4. pont szerint olyan típusú világító és fényjelző berendezésre adnak ki egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyási számot, amely egy fényszóróból és más lámpákból áll, úgy egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet lehet kiadni, amely az alábbiakból áll:

4.4.2.1.1. egy téglalappal határolt "e" betűből, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam betűjele követ (v.ö. 4.2.1.);

4.4.2.1.2. az alap jóváhagyási számból (lásd: 4.2.2. pont első félmondatát);

4.4.2.1.3. amikor szükséges, az előírt nyílból, amennyiben ez a lámpaegységre, mint egészre vonatkozik.

4.4.2.2.

Ez a jel elhelyezhető bárhol a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpán, feltéve hogy:

4.4.2.2.1. a lámpa beszerelése után is látható;

4.4.2.2.2. a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpa semmilyen fényáteresztő alkatrésze nem távolítható el anélkül, hogy egyidejűleg a típus-jóváhagyási jelet is eltávolítanák.

4.4.2.3.

Az összes lámpa azonosító jelét, amelyek az EK-alkatrész-típusjóváhagyás kiadásának alapjául szolgáló vonatkozó irányelvnek megfeleltek, a sorszámmal (lásd 4.2.2. második félmondat) és adott esetben a "D" betűvel és az előírt nyíllal együtt kell feltüntetni:

4.4.2.3.1. vagy a megfelelő átvilágított felületen;

4.4.2.3.2. vagy pedig egy csoportban oly módon, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen.

4.4.2.4.

E jelzés egyes alkotó részeinek mérete nem lehet kisebb, mint az EK-alkatrész-típusjóváhagyás megadásához alapul szolgáló egyes irányelvekben a legkisebb egyedi jelre megadott érték.

4.4.2.5.

A más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyására példák a 3. függelék 2. ábráján találhatók.

4.4.3.

Más lámpákkal összeépített olyan lámpákra, amelyek záróüvege más fényszórókhoz is felhasználható:

4.4.3.1. a 4.4.2. pontban foglaltak érvényesek;

4.4.3.2. továbbá, ha ugyanazt a záróüveget alkalmazzák, akkor ez utóbbin szerepelhet az eltérő fényszóró- vagy lámpaegységtípusok típus-jóváhagyási jele azzal a feltétellel, hogy a fényszórótesten, még ha nem is választható el a záróüvegtől, szintén megvan a 2.3. pontban említett hely és rajta van a tényleges funkciót jelző típus-jóváhagyási jel;

4.4.3.3. ha különböző fényszórók vannak egy fényszórótestben, akkor ezek viselhetnek különböző típus-jóváhagyási jeleket.

4.4.3.4. A fényszóróval kölcsönösen összeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelére példák a 3. függelék 3. ábráján láthatók.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1. Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1. A gyártásmegfelelőség biztosítását célzó intézkedéseket fő szabályként a 70/156/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően kell meghozni.

6.2. A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.3.5. pontja alapján végrehajtásra kerülő ellenőrző vizsgálatok különösen az 5. melléklet 3. pontjában és a 6. mellékletben előírt vizsgálatok, továbbá a X. melléklet 2.4.2 és 2.4.3. pontja szerinti vizsgálatokhoz használandó minták kiválasztásánál az ezen irányelv II. mellékletének 1. pontjában említett dokumentumok 7. melléklete szerinti szempontokat kell alkalmazni.

6.3. A jóváhagyó szerv általában kétévente ellenőrzést tart.

1. függelék

2. függelék

3. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JELRE

1a. ábra

1b. ábra

A fenti ábrán látható EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott berendezés egy 1471 jóváhagyási számú, az ezen irányelv (02) módosítása alapján Németországban (e1) jóváhagyott ködfényszóró.

Az 1a. ábra azt jelzi, hogy a ködfényszóró műanyag záróüveggel van ellátva, továbbá, hogy nem lehet egyidejűleg bekapcsolva egy másik esetlegesen vele összeépített lámpával.

Az 1b. ábra azt jelzi, hogy a ködfényszóró egy másik, esetlegesen vele összeépített lámpával egyidejűleg is bekapcsolva lehet.

2. ábra

Ugyanannak az egységnek a részét képező csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpák egyszerűsített jelölése

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakjának sematikus ábrázolására szolgálnak, ezek nem képezik a típus-jóváhagyási jel részét.)

A. MINTA

B. MINTA

C. MINTA

D. MINTA

Megj.:

A négy típus-jóváhagyási jelre vonatkozó példa (A, B, C és D minta) egy világító és fényjelző berendezés egyszerűsített jelölésének négy lehetséges változatát mutatja, amikor két vagy több csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpa egyazon szerelési egység részét képezi. A jóváhagyási jelek szerint a berendezést Németországban hagyták jóvá (e1) a 7120 alap jóváhagyási szám alatt és az alábbiakból tevődik össze:

02 módosítási sorszámú, 76/758/EGK irányelv II. melléklete alapján jóváhagyott, bal oldali felszerelésre szánt első helyzetjelző lámpa (A);

a fényszóró (HCR) bal és jobb oldali közlekedéshez szolgáló tompított fénnyel és legfeljebb 86 250-101 250 candela közötti fényerejű távolsági fénnyel (a 30-as számmal jelezve), a 02 módosítási sorozatszámú, 76/761/EGK irányelv V. melléklete alapján jóváhagyva, műanyag záróüveggel (PL);

02 módosítási sorozatszámú, 76/762/EGK irányelv alapján jóváhagyott, műanyag záróüvegű (PL) ködfényszóró (B);

1a kategóriájú, első irányjelző lámpa, a 01 módosítási sorozatszámú 76/759/EGK irányelv alapján jóváhagyva.

3. ábra

Fényszóróval összeépített vagy vele csoportosított lámpa

A fenti példa egy záróüveg jelölését mutatja, amely különböző fényszórótípusokhoz történő felhasználásra szolgál, nevezetesen:

vagy: egy bal és jobb oldali közlekedéshez szolgáló tompított fényű és legfeljebb 86 250-101 250 candela (a 30-as számmal jelezve) közötti fényerejű távolsági fényű, Németországban (e1) a 7120 alap-jóváhagyási szám alatt, a 04 módosítási sorozatszámú 76/761/EGK irányelv IV. melléklete szerint jóváhagyott fényszóróhoz, amely egy a 02 módosítási sorozatszámú 76/762/EGK irányelv szerint jóváhagyott ködfényszóróval van egymásba építve,

vagy:

egy mindkét oldali közlekedéshez szolgáló, távolsági és tompított fényű, Németországban (e1) a 7122 alap-jóváhagyási szám alatt, a 01 módosítási sorozatszámú 76/761/EGK irányelv II. melléklete alapján jóváhagyott fényszóróhoz, amely a fentivel megegyező ködfényszóróval van egymásba építve,

vagy:

az egyedi lámpaként jóváhagyott fent említett fényszórók bármelyike.

A fényszóró házán csak egy érvényes jóváhagyási szám szerepelhet, például:

vagy
vagyvagy

II. MELLÉKLET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 19. ENSZ-EGB rendelete 1. és 5-8. szakaszaiban, valamint a 3-7. mellékleteiben foglalt rendelkezések érvényesek: - a 02 módosítássorozat, a 02 sorozat 1-4. kiegészítésével együtt ( 7 ), - a 02 módosítássorozat 5. kiegészítése a 19. rendelet 3. felülvizsgálatának helyesbítéseivel együtt ( 8 ), - a 02 módosítássorozat 6. kiegészítése ( 9 ), - a 02 módosítássorozat 7. kiegészítése ( 10 ), - a 02 módosítássorozat 8. kiegészítése ( 11 ), az alábbi kivételekkel:

1.1.

1 A "37. rendeletre" történt hivatkozások alatt "a 76/761/EGK irányelv VII. Melléklete" értendő.

1.2.

Az 5.1. bekezdésben a "fenti 2.2.3. bekezdés" helyett "az ezen irányelv I. Mellékletének 1.3.1. pontja" értendő.

1.3.

Az 5. melléklet 1.1. bekezdésében és 1. függelékében az A. táblázat címében az "az e rendelet 2.2.4. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. Mellékletének 1.3.2. pontja" értendő.

1.4.

Az 5. melléklet 1.2. bekezdésében és 1. függelékében a B. táblázat címében az "e rendelet 2.2.3. bekezdése" helyett "az ezen irányelv I. Mellékletének 1.3.1. pontja" értendő.

1.5.

Az 5. melléklet 2.4.2. bekezdésében a "2.2.4.1.1. bekezdés" helyett "az ezen irányelv I. Mellékletének 1.3.2.1.1. pontja" értendő.

1.6.

A 7. melléklet 2.3. és 3.3. bekezdéseiben a "12. bekezdés" helyett a "70/156/EGK irányelv 11. cikke" értendő.

1.7.

A 6. melléklet 2.5. bekezdésében az "e rendelet 11.1. bekezdése" helyett "a 70/156/EGK irányelv X. Mellékletének 2.1. pontja" értendő.

( 1 ) HL C 55., 1974.5.13., 14. o.

( 2 ) HL C 109., 1974.9.19., 24. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

( 5 ) Az Európai Gazdasági Bizottság

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 6 ) Az irányelv II. Mellékletének 1. pontjában említett dokumentumok.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 10 ) TRANS/WP.29/568.

( 11 ) TRANS/WP.29/617.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0762 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0762&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0762-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0762-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék