32012R1082[1]

A Bizottság 1082/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. november 9. ) a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1082/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 9.)

a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (2) nem tartalmaz részletes szabályokat az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre vonatkozóan. Azon feltételek összehangolása érdekében, amelyek mellett a követelményeknek való megfelelés a légi közlekedés védelme tekintetében megvalósulhat, szükség van ilyen szabályok bevezetésére.

(2) A 185/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2013. január 31-ig igazolják a Bizottság felé, hogyan segítették elő a 185/2010/EU rendelet melléklete 11.6. pontjának a 6.8. pont tekintetében való végrehajtását.

A tanúsítással az e rendelet hatálybalépése előtt ellátott független ellenőrök továbbra is jogosultak az ismert szállítók uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésére a tagállamokban a tanúsítás lejártáig, de legfeljebb öt évig.

3. cikk

A Bizottság felméri és értékeli az ebben a rendeletben előírt intézkedések alkalmazását, és szükség esetén legkésőbb 2015. június 30-ig javaslatot terjeszt elő.

4. cikk

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2) HL L 55., 2010.3.5., 1. o.

MELLÉKLET

A. A 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. A 6.3.1.2. b) pont a következőképpen módosul:

a) Az első albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

b) A második albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

2. A 6.4.1.2. b) pont a következőképpen módosul:

a) Az első albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

b) A második albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

c) A harmadik albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

d) A negyedik albekezdésben a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

B. A 6.8. pont helyébe a következő szöveg lép: "6.8. A HARMADIK ORSZÁGOKBÓL AZ UNIÓ TERÜLETÉRE SZÁLLÍTOTT ÁRU ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK FIZIKAI VÉDELME 6.8.1. A légi fuvarozók kijelölése 6.8.2. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése 6.8.3. Harmadik országból érkező áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzései 6.8.4. A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók ellenőrzése 6.8.5. Meg nem felelés és az ACC3-kijelölés megszűnése 6.8.5.1. Meg nem felelés 6.8.5.2. Megszűnés Az ACC3-nak a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisából való törlését az ACC3-at kijelölő felelős hatóság végzi el, amennyiben

6.8.1.1. A 6-F. függelékben nem szereplő harmadik ország repülőteréről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozót »harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként« (Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport, ACC3) kell kijelölnie:

a) azon tagállam felelős hatóságának, amely a légi fuvarozó üzembentartási engedélyét kibocsátotta;

b) a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező légi fuvarozók esetében: a 394/2011/EU rendelettel (1) módosított, a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról szóló 748/2009/EK bizottsági rendelet (3) mellékletében felsorolt tagállamok felelős hatóságának;

c) a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező és a 748/2009/EU rendelet mellékletében nem szereplő légi fuvarozók esetében: azon tagállam felelős hatóságának, amelyben a légi fuvarozó Unión belüli fő állomáshelye található, vagy a szóban forgó hatóság egyetértésével az Unió bármely egyéb felelős hatóságának.

6.8.1.2. A légi fuvarozó ACC3-ként való kijelölése az olyan repülőtérről végzett áru- és postaiküldemény-szállítás tekintetében, amely vonatkozásában ACC3 kijelölés szükséges (a továbbiakban: megfelelő áruszállítási műveletek), az alábbiak alapján történik:

a) a megfelelő áruszállítási műveletekre vonatkozó áru- és postaiküldemény-védelmi előírások végrehajtásáért a légi fuvarozó nevében átfogó felelősséggel rendelkező személy kinevezése; és

b) 2014. június 30-ig: a 6-H. függelékben meghatározott »Kötelezettségvállalási nyilatkozat - ACC3«, amely megerősíti a 6-G. függelékben meghatározott pontokra kiterjedő védelmi program végrehajtását. A nyilatkozatot a fuvarozó nevében annak törvényes képviselője vagy a védelemért felelős személy írja alá. Az ACC3-kijelölés lejártának időpontjáig a felelős hatóság megőrzi a másolatot vagy az eredeti példányt;

c) 2014. július 1-jétől: az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés, amely megerősíti a védelmi intézkedések végrehajtását.

6.8.1.3. A felelős hatóság a kijelölt ACC3-at szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítóval látja el, amely azonosítja a légi fuvarozót és azt a harmadik országbeli repülőteret, amely tekintetében a légi fuvarozót az Unió területére való áru- és postaiküldemény-szállításra kijelölték.

6.8.1.4. A kijelölés legfeljebb ötéves időszakra érvényes attól az időponttól kezdve, amikor a felelős hatóság az ACC3-ra vonatkozó adatokat bevezeti a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába.

6.8.1.5. A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába felvett ACC3-at valamennyi tagállamban el kell ismerni a harmadik országbeli repülőtérről az Unió területére irányuló összes művelet tekintetében.

6.8.2.1. A légi fuvarozó megfelelő áruszállítási műveleteire vonatkozó uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek az alábbiakból kell állnia:

a) a légi fuvarozó légiközlekedés-védelmi programjának vizsgálata, amely biztosítja, hogy a program a 6-G. függelékben meghatározott valamennyi pont tekintetében releváns és megfelelő legyen; és

b) a megfelelő áruszállítási műveletekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista felhasználásával.

6.8.2.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során a végrehajtás ellenőrzését a helyszínen kell elvégezni az alábbi két lehetőség valamelyike szerint:

1. Mielőtt egy légi fuvarozó egy olyan repülőtér tekintetében ACC3-ként kerül kijelölésre, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi, ellenőrzést kell végezni a szóban forgó repülőtéren.

Amennyiben az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés azt mutatja, hogy a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti célok közül egy vagy több nem teljesül, a felelős hatóság a légi fuvarozót a megfelelő szállítási műveletek tekintetében nem jelölheti ki ACC3-ként mindaddig, amíg bizonyítékot nem szerez arról, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta a feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket.

2. Mielőtt egy légi fuvarozó az összes olyan repülőtér tekintetében ACC3-ként kerül kijelölésre, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi, ellenőrzést kell végezni egy reprezentatív számú olyan repülőtéren, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) az ellenőrzés egy olyan légi fuvarozó kérésére történik, amely több megfelelő áruszállítási műveletet végez;

b) a felelős hatóság igazolta, hogy a légi fuvarozó az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal rendelkezik;

c) a reprezentatív szám magában foglal legalább 3 repülőteret, de legalább a repülőterek 5 %-át, valamint valamennyi, magas kockázatú származási helyen található repülőteret;

d) a felelős hatóság ütemtervet fogadott el, amely biztosítja az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést minden kijelölési évre vonatkozóan azon további repülőtereken, amelyek tekintetében ACC3-at fognak kijelölni, vagy addig, amíg az összes repülőtér ellenőrzésre nem kerül. Az ellenőrzések száma minden évben legalább annyi, mint a c) pontban előírt ellenőrzések száma. Az ütemterv tartalmazza a további repülőterek kiválasztását alátámasztó indokokat;

e) valamennyi ACC3-kijelölés ugyanazon a napon jár le;

f) ha az ütemtervben elfogadott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések egyike azt mutatja, hogy egy vagy több, a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti cél nem teljesül, a kijelölő felelős hatóság bizonyítékot kér arra nézve, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta az adott repülőtéren feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket, és - a hiányosság súlyosságától függően - előír:

- az ACC3-ként kijelölendő összes repülőtér tekintetében a 6.8.2.2.1. pontnak megfelelő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a felelős hatóság által meghatározott határidőn belül, vagy

- a d) pontban meghatározottnál kétszer több uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a hátralévő ACC3-kijelölési évek mindegyikére nézve.

6.8.2.3. Amennyiben egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés a légi fuvarozó felelősségi körébe nem tartozó, objektív okok miatt elmarad, a felelős hatóság a légi fuvarozót csak korlátozott, legfeljebb 2016. június 30-ig tartó időszakra jelölheti ki ACC3-ként. Ha a kijelölés 3 hónapnál hosszabb időszakra szól, a felelős hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a légi fuvarozó rendelkezik-e az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal.

6.8.2.4. Ha egy ACC3 2014. július 1-je előtt történő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése során nem nyer megerősítést, hogy az ACC3 végrehajtotta a 6.8.3.2. pont második mondata szerinti előírásokat, akkor az ACC3-nak legkésőbb 2014. július 1-ig bizonyítania kell a felelős hatóság felé, hogy a szóban forgó előírásokat végrehajtotta. A bizonyításnak tartalmaznia kell a védelmi program megfelelő részének frissítését, valamint kiegészítheti helyszíni szemle is.

6.8.2.5. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell legalább a 6-H1. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot, a 6-C3. függelék szerinti ellenőrzőlistát és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr 11-A. függelék szerinti nyilatkozatát. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr az ellenőrzési jelentést a felelős hatóságnak, a jelentés másolatát pedig az ellenőrzött légi fuvarozónak küldi meg.

6.8.3.1. Az ACC3 gondoskodik arról, hogy az Unió területén lévő repülőtéren átvizsgálásra kerüljön minden átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó áru vagy postai küldemény, kivéve, ha:

a) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

b) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

c) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket - egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére - valamely listás szállító már elvégezte, a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben, és a szállítmány továbbítása nem utasszállító légi járművön történik; vagy

d) a szállítmány a 185/2010/EU rendelet 6.1.1. d) pontjával összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától kezdődően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.2. 2014. június 30-ig az átvizsgálásra vonatkozóan a 6.8.3.1. pontban előírt rendelkezéseknek meg kell felelniük legalább az ICAO-előírásoknak. Az említett időpont után az Unió területére szállított árut és postai küldeményeket a 2010/774/EU bizottsági határozat 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, megfelelő mértékben biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

6.8.3.3. Az ACC3 biztosítja:

a) minden átrakandó és tranzitként kezelendő áru vagy postai küldemény esetében, hogy azt a 6.8.3.2. pontnak megfelelően átvizsgálják vagy védelmi ellenőrzésnek vessék alá származási helyükön vagy a szállítási lánc más pontján, és hogy az ilyen szállítmány ezt követően a berakodásig fizikailag védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben;

b) magas kockázatú áru vagy postai küldemény esetében, hogy az a 6.7. pontnak megfelelően az adott ACC3 vagy valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany által átvizsgálásra kerüljön származási helyén vagy a szállítási lánc más pontján, továbbá hogy az ilyen szállítmány SHR jelölést kapjon, és ezt követően a berakodásig fizikailag védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.4. Az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítóját és a szállítmány - 6.3.2.6. d) pontban említett és valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által megállapított - védelmi státusát fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő dokumentációban: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában.

6.8.3.5. A 6.8.4. pontban említett meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy a 6-Fii. függelékben felsorolt harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

6.8.4.1. Egy harmadik országbeli jogalany akkor válhat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökké vagy ismert szállítóvá, ha ellenőrzés alá vonják a következő két opció egyikének megfelelően, és felveszik azon ACC3(-ak) adatbázisába, amely(ek)be a szóban forgó jogalany közvetlenül szállít az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt:

a) az ACC3 védelmi programjának részletesen rögzítenie kell azon védelmi ellenőrzéseket, amelyeket nevében olyan harmadik országbeli jogalanyok hajtanak végre, amelyektől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése keretében jóvá kell hagyni a szóban forgó jogalanyok által végzett védelmi ellenőrzéseket; vagy

b) a harmadik országbeli jogalanyoknak megfelelő árukezelési tevékenységeiket legfeljebb ötéves időközönként uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá kell vonniuk, az ellenőrzési jelentés másolatát pedig meg kell küldeniük az ACC3-(ak)nak.

6.8.4.2. Ha a 6.8.4.1. b) pont szerinti uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogalany

a) sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító. Az ellenőr az ellenőrzött jogalany rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát;

b) nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a jogalany nem kap engedélyt az Unió területére továbbítandó áru szállítására. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlistát a jogalany rendelkezésére kell bocsátani.

6.8.4.3. Az ACC3 adatbázist tart fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak és amelytől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk: Az adatbázisnak az ACC3 vizsgálata céljából hozzáférhetőnek kell lennie. Ilyen adatbázist más, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalanyok is fenntarthatnak.

a) a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b) a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c) elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d) cégjegyzékszám, ha van ilyen;

e) az ellenőrzési jelentés, amennyiben rendelkezésre áll és 2014. július 1-jénél nem későbbi.

1. Ha a Bizottság vagy valamely felelős hatóság egy ACC3-művelet tekintetében olyan súlyos hiányosságot állapít meg, mely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió légi közlekedésének biztonságát, akkor:

a) haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett ACC3-at és felszólítja, hogy tegye meg észrevételét, valamint hozzon intézkedéseket a súlyos hiányosság orvoslására;

b) haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot;

2. Ha a felelős hatóságnak nem sikerült kieszközölnie a hiányosság orvoslását, a Bizottság - a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó szabályozási bizottsággal való konzultációt követően - juthat arra a következtetésre, hogy a fuvarozó a továbbiakban nem ismerhető el ACC3-ként a harmadik országokból az Unió területére vezető valamely konkrét vagy az összes útvonal tekintetében. Ebben az esetben az ACC3-ra vonatkozó adatokat törölni kell a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisából.

3. Az a légi fuvarozó, amelynek ACC3-ként való elismerését a 6.8.5.1. ponttal összhangban visszavonták, nem vehető fel ismét a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába mindaddig, amíg uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megerősítést nem nyer, hogy a súlyos hiányosság orvoslása megtörtént, illetve amíg az illetékes felelős hatóság erről nem értesítette a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottságot.

a) ezt a légi fuvarozó kéri vagy erről a hatósággal megállapodik; vagy

b) az ACC3 nem végzi a megfelelő áruszállítási műveleteket, nem válaszol az észrevételek megtételére vonatkozó felszólításra vagy egyéb módon akadályozza a légi közlekedési kockázatértékelést.

C. A szöveg a 6-C. függeléket követően a következő függelékkel egészül ki: "6-C3. FÜGGELÉK AZ ACC3 ELLENŐRZŐLISTA Az áru vagy postai küldemény Európai Unió (4) (EU) vagy Izland, Norvégia és Svájc területére való fuvarozásának előfeltétele az ACC3-ként (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként) való kijelölés, melyet a 859/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet (5) ír elő. Az ACC3-ként való kijelölés elvileg (6) kötelező valamennyi, az EU/EGT repülőterein átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító valamennyi járat tekintetében. Az EU-tagállamok, Izland, Norvégia és Svájc felelős hatóságainak mindegyike felelős az adott légi fuvarozók ACC3-ként való kijelöléséért. A kijelölés a légi fuvarozó védelmi programján és az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelést vizsgáló helyszíni szemlén alapul. Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére érkező áruknak és postai küldeményeknek (7) az ACC3 által vagy felelősségére, vagy az ACC3-kijelölésért folyamodó légi fuvarozó által vagy felelősségére fenntartott védelmi szintjét. Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább a következőknek: Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírásának kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni. A 3. részt (A légi fuvarozó védelmi programja), a 6. részt (Adatbázis), a 7. részt (Átvizsgálás) és a 8. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) a 185/2010/EU rendelet 6.7. és 6.8. pontja alapján kell értékelni. A többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik. A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések: 1. RÉSZ Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása 2. RÉSZ Az ACC3 szervezete és feladatai a repülőtéren Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se áru, se postai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák. Az ACC3 csak akkor fogadhat az EU területére szállítandó árut vagy postai küldeményt, ha valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója megerősítette az átvizsgálás vagy más védelmi ellenőrzés tényét, vagy ha az ilyen szállítmány az uniós rendeletekkel összhangban átvizsgálásra kerül. Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, kivéve, ha áru vagy postai küldemény az uniós szabályozással összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól és a légi járműbe történő berakodásig fizikailag védve van. A védelmi ellenőrzésnek tartalmaznia kell: Hivatkozás: 6.8.3. pont. 3. RÉSZ A légi fuvarozó védelmi programja Cél: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy védelmi programja tartalmazzon minden olyan védelmi intézkedést, amely az EU-ba szállítandó légi áru/légipostai küldemény védelme szempontjából releváns és elégséges. Az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelően alkalmazott védelmi ellenőrzéseknek a légi fuvarozó védelmi programján és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokon kell alapulniuk. Célszerű volna, ha a légi fuvarozó még a helyszíni ellenőrzést megelőzően eljuttatná a dokumentumokat az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr részére, hogy az így megismerkedhessen a helyszínnel. Hivatkozás: 6.8.2.1. pont és 6-G. függelék. Megjegyzés: A 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-G. függeléke szerinti, alább felsorolt pontokra megfelelően ki kell térni: 4. RÉSZ A személyzet tagjainak felvétele és képzése Cél: Az ACC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára. A védelem alatt álló áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelem, illetve megfelelően képzettnek kell lennie. E cél elérése érdekében az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja: Hivatkozás: 6.8.3.1. pont. Megjegyzés: 5. RÉSZ Átvételi eljárások Cél: Az ACC3 eljárással rendelkezzen arra, hogy átvételkor egy szállítmány védelmi státusát a megelőző ellenőrzések fényében értékelje és megvizsgálja. Az eljárásnak a következő elemeket kell tartalmaznia: Hivatkozás: 6.8.3.1. pont. Megjegyzés: 6. RÉSZ Adatbázis Cél: Amennyiben az ACC3 nem köteles elvégezni az EU/EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény teljes körű (100 %-os) átvizsgálását, biztosítja, hogy az áru vagy postai küldemény egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöktől vagy egy meghatalmazott ügynök ismert szállítójától vagy listás szállítójától érkezzen. A védelmi szempontból releváns ellenőrzési nyomvonal követése érdekében az ACC3 adatbázist tart fenn, melyben minden olyan jogalanyról és személyről, akitől közvetlenül fogad árut vagy postai küldeményt, megtalálhatók legalább a következő információk: Amikor az ACC3 árut vagy postai küldeményt kap, ellenőrzi az adatbázist, és megnézi, hogy az adott jogalany szerepel-e benne. Ha a jogalany nem szerepel az adatbázisban, az általa szállított árut vagy postai küldeményt a berakodást megelőzően át kell vizsgálni. Hivatkozás: 6.8.4.1. és 6.8.4.3. pont. 7. RÉSZ Átvizsgálás Cél: Ha az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi szempontból nem ellenőrzött jogalanytól származó árut vagy postai küldeményt fogad, vagy az átvett áru az átvizsgálást követően nem volt védve fizikailag a jogosulatlan beavatkozással szemben, az ACC3 biztosítja, hogy a kérdéses légi árut vagy légipostai küldeményt átvizsgálják azt megelőzően, hogy azt egy légi járműre berakodnák. Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy. Ha az ACC3 nem maga vizsgálja át a légi árut vagy légipostai küldeményt, biztosítania kell, hogy a megfelelő átvizsgálás elvégzésére az uniós követelményekkel összhangban kerüljön sor. Az átvizsgálási eljárásoknak magukban kell foglalniuk az átrakandó vagy tranzitáru és postai küldemény megfelelő kezelését. Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, a szóban forgó légi árut vagy légipostai küldeményt a jogalanytól átvevő ACC3 nyilatkozik erről a tényről védelmi programjában, és megjelöli azt a módot, amely az átvizsgálás megfelelőségét biztosítja. Megjegyzés: Noha a 6.8.3.2. pont lehetővé teszi az ACC3-ak számára, hogy 2014. június 30-ig a 6.8.3.1. pontban előírt rendelkezéseik legalább az ICAO-előírásoknak feleljenek meg, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés az átvizsgálásra vonatkozó uniós követelményeket veszi figyelembe akkor is, ha az ellenőrzésre 2014. június 1. előtt kerül sor. Hivatkozás: 6.8.3.1., 6.8.3.2. és 6.8.3.3. pont. 8. RÉSZ Magas kockázatú áru és postai küldemény Cél: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmány átvizsgálására különös utasításoknak kell vonatkozniuk. A magas kockázatú származási helyeket és az átvizsgálási utasításokat az ACC3-at kijelölő felelős EU/EGT-beli hatóság határozza meg. Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére érkező magas kockázatú áru és postai küldemény beazonosításra, valamint az uniós szabályozás szerinti megfelelő ellenőrzés alá kerüljön. Annak érdekében, hogy hozzájusson a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, az ACC3 kapcsolatot tart az EU/EGT területén lévő azon repülőterekért felelős megfelelő hatósággal, amelyekre árut szállít. Az ACC3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt mely légi fuvarozótól és milyen szállítási mód keretében kapja. Hivatkozás: 6.7. és 6.8.3.4. pont. Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző »SHR« jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos. 9. RÉSZ Fizikai védelem Cél: Az ACC3 rendelkezzen folyamatokkal annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol - az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően - átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják. A fizikai védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (kordon, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (járőrök, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.). Az EU/EGT területére érkező, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett légi árutól és postai küldeménytől. Hivatkozás: 6.8.3. pont. 10. RÉSZ Kísérő dokumentáció Cél: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy: Hivatkozás: 6.3.2.6. d), 6.8.3.4. és 6.8.3.5. pont. Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel: - »SPX«: szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy - »SCO«: szállítása kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy - »SHR«: szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos. Meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy az ACC3-rendszer alól mentesülő harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki. 11. RÉSZ Megfelelés Cél: Az ellenőrzőlista előző tíz pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e a légi fuvarozó védelmi programjának azon részével, amely az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó intézkedéseket írja le, és hogy a védelmi ellenőrzés megfelelő mértékben valósítja-e meg ezen ellenőrzőlista céljait. A következtetés levonása érdekében az alábbi négy fő esetet kell megkülönböztetni: Az ellenőr neve: Dátum: Aláírás: MELLÉKLET Az ellenőrzés során meghallgatott személyek és jogalanyok listája Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve az interjú időpontját.

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - megfelelő esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista,

- az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H1. függeléke), és

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

- Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

- Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesültek-e, és ha igen, milyen mértékben.

SZÖVEG HIÁNYZIK

- olyan mértékű fizikai átvizsgálást, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, vagy

- a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzéseket, amelyekkel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, és amelyeket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója végez.

SZÖVEG HIÁNYZIK

a) az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása;

b) szállítmányfogadási eljárások;

c) a meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek;

d) az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

e) a listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

f) az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat követelményei;

g) az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat helye;

h) az átvizsgáló berendezés adatai;

i) az üzemeltető vagy szolgáltató adatai;

j) a védelmi célú átvizsgálás és a fizikai vizsgálat alóli mentességek;

k) a magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

3.1.
Légifuvarozói védelmi program
Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban
Verzió
Korábban beterjesztésre került a program valamely EU/EGT-beli felelős hatósághoz? Ha igen, mikor ACC3-kijelölés céljából? Mikor egyéb célból?
3.2.
Kellő mértékben kiterjed a védelmi program a fenti lista elemeire?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
3.3.
A védelmi programban megadott légiközlekedés-védelmi intézkedések relevánsak és elégségesek az EU/EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemények előírás szerinti védelméhez?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
3.4.
Következtetés: Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

- kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatást megelőző ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel, és

- kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatást megelőző ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

SZÖVEG HIÁNYZIK

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmányt az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által vagy az annak adatbázisában (6. rész) felsorolt ismert szállító által vagy az ilyen meghatalmazott ügynök listás szállítója által kinevezett személy szállította-e,

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány el van-e látva minden szükséges védelmi vonatkozású, a szállítandó légi áru és postai küldemény szállítmányaival összhangban lévő információval (papíralapú vagy elektronikus fuvarlevél és védelmistátus-adatok),

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány mutatja-e jogosulatlan beavatkozás jeleit, és

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány magas kockázatú áruként és postai küldeményként kezelendő-e.

- A meghatalmazott ügynök vagy az ismert szállító az árut kezelő olyan jogalany, amelyet egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr sikeres ellenőrzés alá vont, vagy amelynek védelmi intézkedései szerepelnek az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ACC3 programjában (ez esetben az ACC3 is felelős a védelmi intézkedésekért).

- A listás szállító az árut önállóan, valamely uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére kezelő jogalany. A meghatalmazott ügynök teljes körű felelősséget visel a listás szállító által végzett védelmi ellenőrzésért.

- A kinevezett személy azonos azzal a személlyel, akinek feladata, hogy a légi árut és a légipostai küldeményeket eljuttassa a légi fuvarozóhoz. A szállítmányt a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát.

5.1.
Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány olyan meghatalmazott ügynöktől, ismert szállítótól vagy listás szállítótól érkezik-e, amely a légi árura vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően ellenőrzött vagy elismert, és fel van véve a légi fuvarozó által fenntartott adatbázisba?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.2.
Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
5.3.
Ha IGEN – a légi fuvarozó minden árut/postai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá, ha a rendeltetési hely valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.4.
Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e, ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási mód keretében szállítottak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
Ismertesse az eljárást.
5.5.
Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány fizikailag védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként (plombák, zárak stb.).
5.6.
Tranzitként kezelendő áru vagy postai küldemény (olyan áru vagy postai küldemény, amelyet ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) átvételekor a légi fuvarozó a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség-e van további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?
5.7.
Az adott repülőtéren átrakandó áru vagy postai küldemény (olyan áru vagy postai küldemény, amelyet nem ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) átvételekor a légi fuvarozó a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség van-e további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?
5.8.
Megkövetelik az ismert és védelmi szempontból ellenőrzött légi áru szállítását végző személytől hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?
IGEN vagy NEM
5.7.
Következtetés: Elégségesek az átvételi eljárások annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

- az érintett jogalany státusa (meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító)

- társaság adatai, beleértve hiteles üzleti címét is,

- a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat,

- elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is,

- cégjegyzékszám, ha van.

SZÖVEG HIÁNYZIK
SZÖVEG HIÁNYZIK
8.1.
Tudomása van a légi fuvarozó védelmi ellenőrzésért felelős személyzetének arról, mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
8.2.
Rendelkezik-e a légi fuvarozó olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
8.3.
A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.
8.4.
Átvizsgálást követően a légi fuvarozó kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.
8.5.
Következtetés: Releváns és elégséges a légi fuvarozó által alkalmazott eljárás annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény kezelése megfelelő legyen?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
SZÖVEG HIÁNYZIK

1. a szállítmány védelmi státusa fel legyen tüntetve a szállítmányt kísérő dokumentációban: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában; és

2. az egyedi alfanumerikus azonosító - elektronikus vagy írott formában - fel legyen tüntetve a szállítmányokat kísérő dokumentációban.

10.1.
Kíséri a szállítmányt az előző és a jelenlegi védelmi ellenőrzést megerősítő dokumentáció?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a dokumentáció tartalmát.
Ha NEM, ismertesse, hogy a légi fuvarozó mi alapján és hogyan kezeli a légi járműbe rakodott árut és postai küldeményt »védelem alatt állóként«.
10.2.
Tartalmazza a dokumentáció a légi fuvarozó ACC3-as egyedi alfanumerikus azonosítóját?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
10.3.
Fel van tüntetve a dokumentációban az áru védelmi státusa, valamint az, hogy azt mi alapján állapították meg?
IGEN vagy NEM
10.4.
Következtetés: Megfelelő a dokumentációs eljárás annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

1. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle eredménye összhangban van az ellenőrzőlista céljaival; vagy

2. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, a helyszíni szemle eredménye azonban nincs összhangban az ellenőrzőlista céljaival; vagy

3. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, a helyszíni szemle eredménye azonban összhangban van az ellenőrzőlista céljaival; vagy

4. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle eredménye sincs összhangban az ellenőrzőlista céljaival.

11.1.
Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset felel meg leginkább az értékelt szituációnak.
1, 2, 3 vagy 4
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A légi fuvarozó észrevételei

D. A 6-F. függelék helyébe a következő szöveg lép:

"6-F. FÜGGELÉK

ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

6-Fi.

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS SZERINT AZ UNIÓVAL KÜLÖNLEGES KAPCSOLATBAN ÁLLÓ OLYAN TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ CÍME NEM VONATKOZIK

6-Fii.

ACC3 KIJELÖLÉSÉRE NEM KÖTELEZETT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS SZERINT AZ UNIÓVAL KÜLÖNLEGES KAPCSOLATBAN ÁLLÓ OLYAN TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ CÍME NEM VONATKOZIK

ACC3 kijelölésére nem kötelezett harmadik országokat, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés vagy az Európai Unióról szóló szerződés szerint az Unióval különleges kapcsolatban álló országokat és területeket külön bizottsági határozat sorolja fel.

6-Fiii.

A HARMADIK ORSZÁGOKNAK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS SZERINT AZ UNIÓVAL KÜLÖNLEGES KAPCSOLATBAN ÁLLÓ OLYAN TENGERENTÚLI ORSZÁGOKNAK ÉS TERÜLETEKNEK AZ UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐRZÉSSEL EGYENÉRTÉKŰNEK ELISMERT VÉDELMI TEVÉKENYSÉGEI, AMELYEKRE AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ FEJEZETE NEM VONATKOZIK"

E. A szöveg a 6-H. függelék után a következő függelékkel egészül ki: "6-H1. FÜGGELÉK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT ACC3 A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében tudomásul veszem a következőket: Ez a jelentés az EU/EGT területére (8) irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények (9) tekintetében. A(z) [a légi fuvarozó neve] csak akkor jelölhető ki harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként (ACC3-ként), ha az uniós ellenőrzési jelentést valamely EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc felelős hatósága ebből a célból megkapta és jóváhagyta, és az ACC3 részletes adatai bevezetésre kerültek a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába. Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [a légi fuvarozó neve] már meglévő ACC3-kijelölése visszavonható az adott repülőtér tekintetében, és ennek következtében a(z) [a légi fuvarozó neve] a szóban forgó repülőtérről nem szállíthat légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére. Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb -án/-én lejár._ A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében kijelentem, hogy: A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok. Név: Beosztás a társaságnál: Dátum: Aláírás:

- A(z) [a légi fuvarozó neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1. a 185/2010/EU rendelet 6-C3. függelékének 1.7. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2. a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] értesíteni fogja az őt ACC3-ként kijelölő hatóságot arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek az ACC3-ként való kijelöléshez.

F. A 8.1.3.2. b) pontban a "független ellenőr" kifejezés helyébe az "uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr" kifejezés lép.

G. A 11. fejezet 11.0.5. pontját el kell hagyni.

H. A 11. fejezet 11.5. és 11.6. pontja helyébe a következő szöveg lép: "11.5. AZ OKTATÓK KÉPESÍTÉSE 11.6. UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐRZÉS 11.6.1. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés egy szabványosított, dokumentált, pártatlan és tárgyszerű eljárás, amelynek célja, hogy bizonyítékok beszerzése és értékelése alapján megállapítsa az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelmények tekintetében. 11.6.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés 11.6.3. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrökre vonatkozó jóváhagyási követelmények 11.6.4. Elismerés és annak megszüntetése az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök esetében 11.6.5. Jelentés az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ("ellenőrzési jelentés") 11.7. A KÉPZÉS KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE 11-A. FÜGGELÉK FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐR Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentésért teljes körű felelősséget vállalok. Az ellenőrzést végző természetes személy neve: Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr neve: Dátum: Aláírás:

11.5.1. A felelős hatóságnak jegyzékeket kell vezetnie a 11.5.2. vagy 11.5.3. pontban megállapított követelményeket teljesítő tanúsított oktatókról, vagy hozzáféréssel kell rendelkeznie ilyen jegyzékekhez.

11.5.2. Az oktatóknak meg kell felelniük a 11.1.3. pont szerinti háttérellenőrzés követelményeinek, és igazolniuk kell releváns képesítéseiket vagy ismereteiket.

11.5.3. Azok az oktatók, akik már e rendelet hatálybalépését megelőzően felvételre kerültek vagy nyújtottak e rendelet szerinti képzést, kötelesek a felelős hatóság felé igazolni legalább a következőket:

a) rendelkeznek a 11.5.5. pontban előírt ismeretekkel és kompetenciákkal; és

b) kizárólag olyan tanfolyamot tartanak, amelyet a felelős hatóság a 11.2.1.3. pontnak megfelelően jóváhagyott.

11.5.4. A jelölt mint képesített oktató a 11.2.3.1-11.2.3.5., a 11.2.4. és a 11.2.5. pontban előírt képzés nyújtására vonatkozóan akkor kaphat tanúsítást, ha ismeri az adott légiközlekedés-védelmi területre jellemző munkakörnyezetet, és megfelelő képesítéssel és kompetenciákkal rendelkezik:

a) az oktatási technikák területén; és

b) az oktatás tárgyát képező védelmi kérdésekben.

11.5.5. A felelős hatóságnak vagy magának kell kiképeznie az oktatókat, vagy jegyzéket kell jóváhagynia és vezetnie az e célra alkalmas védelmi tanfolyamokról. A felelős hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az oktatók rendszeres képzésben részesüljenek, vagy megszerezzék az adott területeket érintő fejleményekkel kapcsolatos ismereteket.

11.5.6. Ha a felelős hatóság megítélése szerint a képesített oktató által nyújtott képzés nem eredményez megfelelő kompetenciákat, akkor köteles - az adott esetnek megfelelően - megvonni a tanfolyam jóváhagyását vagy intézkedni az oktató felfüggesztéséről vagy a képesített oktatók jegyzékéből való törléséről.

a) követelmény lehet a 300/2008/EK rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai szerinti jogi státus megszerzése és fenntartása céljából;

b) elvégezhető e fejezettel összhangban valamely felelős hatóság vagy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként jóváhagyott ellenőr vagy azzal egyenértékűként elismert ellenőr által;

c) értékeli az ellenőrzött jogalany felelősségi körébe tartozó, alkalmazott védelmi intézkedéseket vagy közülük azokat, amelyekre nézve a jogalany ellenőrzést kért. Idetartozik legalább:

1. a védelmi szempontból releváns dokumentáció értékelése, beleértve az ellenőrzött jogalany védelmi programját vagy az ezzel egyenértékű intézkedést; valamint

2. a légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amely - eltérő rendelkezés hiányában - magában foglalja az ellenőrzött jogalany releváns műveleteinek helyszíni ellenőrzését;

d) elismerendő valamennyi tagállam által.

11.6.3.1. A tagállamoknak az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket megfelelőségértékelési képességük alapján kell jóváhagyniuk. E képességet az alábbi szempontokból értékelik:

a) (eltérő rendelkezés hiányában) az ellenőrzés alá vont működési területtől való függetlenség;

b) megfelelő személyi kompetenciák az ellenőrzés alá vont védelmi terület vonatkozásában, valamint módszerek e kompetenciák 11.6.3.5. pont szerinti szintjének fenntartására; és

c) az ellenőrzési eljárás működőképessége és megfelelősége.

11.6.3.2. Adott esetben a megfelelőségértékelési képesség újraértékelése helyett a jóváhagyás során figyelembe kell venni a releváns harmonizált szabványokra, nevezetesen az EN-ISO/IEC 17020 szabványra vonatkozó akkreditációs tanúsítványokat.

11.6.3.3. Uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr lehet bármely természetes vagy jogi személy.

11.6.3.4. A jogi személyek megfelelőségértékelési képességének az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések végzése tekintetében való akkreditálására, az ezzel kapcsolatos adminisztratív intézkedések elfogadására, valamint az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési tevékenységek felügyeletére a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) értelmében létrehozott nemzeti akkreditáló testület kaphat felhatalmazást.

11.6.3.5. Minden olyan természetes személynek, aki uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végez, megfelelő kompetenciákkal és háttérrel kell rendelkeznie, továbbá:

a) a 11.1.3. ponttal összhangban háttérellenőrzésben kell részesülnie, amelyet legalább ötévente meg kell ismételni;

b) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést pártatlan és tárgyszerű módon kell elvégeznie, tisztában kell lennie a függetlenség lényegével, valamint eljárásokat kell alkalmaznia az ellenőrzött jogalanyokkal kapcsolatos, összeférhetetlenséget előidéző helyzetek elkerülésére;

c) elégséges elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie a minőség-ellenőrzés területén, valamint kellő hozzáértés és személyes képességek birtokában kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzőlista alapján összegyűjtse, rögzítse és értékelje az eredményeket. Különösen az alábbiak tekintetében:

1. a megfelelés nyomon követésére vonatkozó elvek, eljárások és technikák;

2. az emberi teljesítményt és a felügyeletet befolyásoló tényezők;

3. az ellenőr szerepe és hatásköre, ideértve az összeférhetetlenség eseteit is;

d) bizonyítania kell képzésen és/vagy minimális munkatapasztalaton alapuló kellő hozzáértését a következő területeken:

1. általános uniós légiközlekedés-védelmi alapelvek és az ICAO légiközlekedés-védelmi előírásai;

2. az ellenőrzött tevékenységre vonatkozó különös követelmények és azok alkalmazásának módja a műveletek során;

3. az ellenőrzési eljárás szempontjából lényeges védelmi technológiák és technikák;

e) meglévő kompetenciáinak szinten tartása érdekében megfelelő rendszerességgel képzésen kell részt vennie, és - tekintettel a légiközlekedés-védelem területén bekövetkező fejlődésre - új kompetenciákra kell szert tennie.

11.6.3.6. A felelős hatóságnak vagy magának kell kiképeznie az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket, vagy jegyzéket kell jóváhagynia és vezetnie az e célra alkalmas védelmi tanfolyamokról.

11.6.3.7. A tagállamok az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyását korlátozhatják kizárólag az adott tagállam területén, annak illetékes hatósága nevében végzett ellenőrzési tevékenységre. Ilyen esetekben a 11.6.4.2. pontban foglalt követelmények nem alkalmazandók.

11.6.3.8. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyása legfeljebb 5 évre szól.

11.6.4.1. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg részletes adatait fel nem veszik a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába. Minden uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek rendelkeznie kell a felelős hatóság által vagy annak nevében kiadott státusigazolással. Az alatt az időszak alatt, amíg a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisába nem lehet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrökre vonatkozó adatokat felvenni, az illetékes hatóság az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrre vonatkozó szükséges adatokat a Bizottsághoz juttatja el, amely az adatokat a tagállamok rendelkezésére bocsájtja.

11.6.4.2. A jóváhagyott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket valamennyi tagállamban el kell ismerni.

11.6.4.3. Ha egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrről bebizonyosodik, hogy már nem felel meg a 11.6.3.1. vagy a 11.6.3.5. pont szerinti követelményeknek, az őt jóváhagyó felelős hatóság(ok)nak vissza kell vonnia/vonniuk a jóváhagyást, és az ellenőrt törölnie/törölniük kell a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók uniós adatbázisából.

11.6.4.4. A minőségbiztosítási programot működtető ágazati szövetségek és a felelősségi körükbe tartozó jogalanyok jóváhagyhatók uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként, feltéve, hogy az ilyen programokban foglalt egyenértékű intézkedések pártatlan és tárgyszerű ellenőrzést biztosítanak. Az elismerés legalább két tagállam felelős hatóságának együttműködésével történhet.

11.6.4.5. A Bizottság elismerheti a valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet által elismert, annak illetékességi körébe tartózó hatóságok vagy légiközlekedés-védelmi ellenőrök által végzett ellenőrzéseket, amennyiben meg tudja állapítani, hogy a szóban forgó ellenőrzések egyenértékűek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekkel. Az erre vonatkozó jegyzéket a 6-Fiii. függelék tartalmazza.

11.6.5.1. Az ellenőrzési jelentésnek rögzítenie kell az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést, és legalább a következőket kell magában foglalnia:

a) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - szükséges esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit megfelelő részletességgel tartalmazó ellenőrzőlista;

b) az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat; és

c) az ellenőrzött jogalany tekintetében tett, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végző természetes személy által aláírt függetlenségi nyilatkozat.

11.6.5.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek meg kell állapítania az ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelés szintjét, és ezeket az eredményeket rögzítenie kell az ellenőrzőlista adott részében.

11.6.5.3. Kötelezettségvállalási nyilatkozatban kell rögzíteni az ellenőrzött jogalany arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a műveleteket továbbra is a sikeres ellenőrzés alá vont műveleti követelményeknek megfelelően végzi.

11.6.5.4. Az ellenőrzött jogalany nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e vagy sem az ellenőrzési jelentésben megállapított megfelelési szinttel. E nyilatkozatnak az ellenőrzési jelentés szerves részét kell képeznie.

11.6.5.5. Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírásának kell bizonyítania.

11.6.5.6. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni, és adott esetben a helyszíni szemlét követő legfeljebb egy hónapon belül meg kell küldeni a felelős hatóság, illetve az ellenőrzött jogalany részére.

11.7.1. A 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban foglalt követelmények teljesítése érdekében valamely tagállamban megszerezett képesítéseket a többi tagállamban is el kell ismerni.

a) Kijelentem, hogy az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét pártatlan és tárgyszerű módon állapítottam meg.

b) Kijelentem, hogy nem vagyok és az elmúlt két év során nem voltam az ellenőrzött jogalany alkalmazottja.

c) Kijelentem, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem fűződik gazdasági vagy egyéb érdekem az ellenőrzési tevékenység eredményéhez, az ellenőrzött jogalanyhoz vagy annak kapcsolt vállalkozásaihoz.

d) Kijelentem, hogy az ellenőrzési eljáráson túlmenően nem állok és az elmúlt 12 hónapban nem álltam üzleti kapcsolatban (pl. képzés vagy tanácsadás) az ellenőrzött jogalannyal a vonatkozó légiközlekedés-védelmi területeken.

e) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés a releváns védelmi vonatkozású dokumentációnak, köztük az ellenőrzött jogalany védelmi programjának vagy azzal egyenértékű intézkedéseinek, valamint a helyszíni szemle eredményeinek mélyreható tényfeltáró értékelésén alapul.

f) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés azon, védelmi szempontból releváns területek értékelésén alapul, amelyeket az ellenőr a vonatkozó uniós ellenőrzőlista felhasználásával véleményezni köteles.

g) Kijelentem, hogy olyan módszertant alkalmaztam, amely az egyes ellenőrzött jogalanyok tekintetében lehetővé teszi külön-külön uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentések elkészítését és biztosítja a tényfeltárás tárgyszerűségét és pártatlanságát akkor is, ha az adott ellenőrzési tevékenység keretében egyszerre több jogalany ellenőrzésére kerül sor.

h) Kijelentem, hogy a méltányos ellenőrzési díjon, valamint a szállás- és útiköltség-térítésen kívül nem fogadtam el pénzbeli vagy egyéb juttatást.

(1) HL L 107., 2011.4.27., 1. o.

(2) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(3) HL L 219., 2009.8.22., 1. o."

(4) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

(5) HL L 220., 2011.8.26., 9. o. A 185/2010/EU rendelet 6.8.1.1. pontja: A 6-F. függelékben nem szereplő harmadik ország repülőteréről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozót »harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként« (ACC3) kell kijelölni.

(6) Az ACC3-rendszer alól mentességet élvező kevés számú országból szállított légi árura és légipostai küldeményre nem vonatkozik.

(7) Az EU/EGT területére érkező áruk/postai küldemények/légi járművek ezen az ellenőrzőlistán az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére érkező árukkal/postai küldeményekkel/légi járművekkel egyenértékűek."

(8) A következő országok repülőtereiről van szó: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Izland, Norvégia és Svájc.

(9) A 859/2011/EU végrehajtási rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet."

(10) HL L 218., 2008.8.13., 30. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1082&locale=hu

Tartalomjegyzék