32010R0185[1]

A Bizottság 185/2010/EU rendelete ( 2010. március 4. ) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 185/2010/EU RENDELETE

(2010. március 4.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak részletes intézkedéseket kell elfogadnia a rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti közös alapkövetelmények és 4. cikkének (2) bekezdése szerinti, a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedések végrehajtására vonatkozóan.

(2)

Amennyiben érzékeny védelmi intézkedéseket tartalmaznak, ezeket az intézkedéseket az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat ( 2 ) értelmében a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában előírt módon EU minősített információként kell kezelni, és ennek megfelelően nem szabad közzétenni. Ezeket az intézkedéseket külön jogi aktusban, egy, a tagállamoknak címzett határozatban indokolt elfogadni.

(3)

A 300/2008/EK rendelet a 4. cikkének (2) bekezdése és a 4. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásokkal összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott naptól, de legkésőbb 2010. április 29-től alkalmazandó teljes egészében. Ennek megfelelően, a 300/2008/EK rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai alkalmazásának összehangolása érdekében indokolt, hogy ez a rendelet 2010. április 29-től legyen alkalmazandó.

(4)

A folyékony robbanóanyagok kimutatási módszerei és technológiái a jövőben is fejlődni fognak. A technológiai fejlődés, valamint a közösségi és világszinten szerzett operatív tapasztalatok figyelembevételével a Bizottság szükség szerint javaslatokat fog előterjeszteni a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására vonatkozó technológiai és operatív jellegű rendelkezések felülvizsgálatára.

(5)

Mindezekkel összefüggésben a nemzeti polgári repülésbiztonság minőség-ellenőrzési programjaira vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 2003. július 4-i 1217/2003/EK bizottsági rendeletet, ( 3 ) a polgári légiközlekedés-védelem területén történő bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2003. augusztus 22-i 1486/2003/EK bizottsági rendeletet, ( 4 ) a repülőtereken található szigorított biztonsági területek kritikus részeinek közös meghatározásáról szóló,2004. június 21-i 1138/2004/EK bizottsági rendeletet ( 5 ) és az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottsági rendeletet ( 6 ) - amelyek mind a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 7 ) hajtották végre - hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a rendelet a polgári légi közlekedés biztonsági szempontból aggályos jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelményekre vonatkozó részletes intézkedéseket, valamint az ezeket a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket állapítja meg.

2. cikk

A végrehajtás szabályai

(1) Az 1. cikkben említett intézkedéseket a melléklet állapítja meg.

(2) A 300/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programoknak ezt a rendeletet megfelelően figyelembe kell venniük.

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1217/2003/EK, az 1486/2003/EK, az 1138/2004/EK és a 820/2008/EK rendelet 2010. április 29-én hatályát veszti.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba

Rendelkezéseit 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. A REPÜLŐTEREK VÉDELME

1.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős jogalany köteles biztosítani.

1.0.2. E fejezet alkalmazásában a repülőgépet, az autóbuszt, a kézikocsit és az egyéb közlekedési eszközt, valamint a beszállófolyosót és az utashidat a repülőtér részének kell tekinteni.

E fejezet alkalmazásában "biztosított poggyász": az az átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védve van, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

1.0.3. Az eltérésekre a 272/2009/EK rendelet értelmében irányadó feltételek sérelme nélkül azokon a napokon, amikor legfeljebb nyolc tervezett induló járat van, a felelős hatóság a repülőtér légi oldalának védelme körében különleges védelmi eljárásokat vagy kivételeket engedélyezhet, amennyiben a szigorított védelmi terület kritikus részén belül vagy az 1.1.3. pont hatályán kívül eső repülőtéren egyidejűleg legfeljebb egy légi jármű esetében folyik berakodás, kirakodás, beszállás vagy kiszállás.

1.0.4. Az "utasoktól különböző személyek tárgyai" az azokat hordozó személyek személyes használatára szolgáló holmik.

1.0.5. Az e fejezetben és - adott esetben - külön bizottsági határozatokban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik.

1.1. REPÜLŐTÉR-TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1.1.1. Határok

1.1.1.1. Annak érdekében, hogy a földi oldalon, a légi oldalon, a szigorított védelmi területeken, a kritikus részeken és - adott esetben - az elkülönített területeken minden repülőtér esetében lehetővé váljon a megfelelő védelmi intézkedések alkalmazása, az említett területek közötti határoknak jól azonosíthatóaknak kell lenniük.

1.1.1.2. A földi oldal és a légi oldal közötti határnak az utazóközönség számára jól látható, az arra jogosulatlan személyek bejutását megakadályozó fizikai akadálynak kell lennie.

1.1.2. Szigorított védelmi területek

1.1.2.1. A szigorított védelmi területek legalább a következőket foglalják magukban:

a) a repülőtér azon részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; továbbá

b) a repülőtér azon részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász - hacsak nem biztosított poggyász - áthaladhat vagy tárolható; továbbá

c) a repülőtérnek a beszállásra vagy berakodásra várakozó légi jármű parkolására kijelölt részét.

1.1.2.2. A repülőtér adott részét legalább addig az időtartamig kell szigorított védelmi területnek tekinteni, amíg ott az 1.1.2.1. pontban felsorolt tevékenységek folyamatban vannak.

A szigorított védelmi terület kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül a szigorított védelmi terület létrehozása előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítására, hogy tiltott tárgyat ne tartalmazhassanak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.2.3. Minden olyan esetben, ha arra jogosulatlan személyek a szigorított védelmi területre bejuthattak, azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, mihamarabb védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítására, hogy tiltott tárgyat ne tartalmazhassanak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3. A szigorított védelmi területek kritikus részei

1.1.3.1. Azokon a repülőtereken, amelyeken több mint 40 személy rendelkezik a szigorított védelmi területre való belépést engedélyező repülőtéri azonosító kártyával, kritikus részeket kell kijelölni.

1.1.3.2. A kritikus részek legalább a következőket foglalják magukban:

a) a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; továbbá

b) a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász - hacsak nem biztosított poggyász - áthaladhat vagy tárolható.

A repülőtér adott részét legalább addig az időtartamig kell kritikus résznek tekinteni, amíg ott az a) és a b) pontban meghatározott tevékenységek folyamatban vannak.

1.1.3.3. A kritikus rész kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül az érintett rész kritikus részként való kijelölése előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítására, hogy tiltott tárgyat ne tartalmazhassanak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3.4. Minden olyan esetben, ha át nem vizsgált személyek vagy a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból érkező utasok és a személyzet ilyen országból érkező tagjai kritikus részekre bejuthattak, azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, haladéktalanul védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű keretek között való biztosítására, hogy azok ne tartalmazhassanak tiltott tárgyat.

Az (1) bekezdés a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a kritikus részekre az 1.3.2. pont és a 4.1.1.7. pont hatálya alá tartozó személyek juthattak be.

A 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból érkező utasok vagy a személyzet ilyen országból érkező tagjai esetében az (1) bekezdés csak azon kritikus részekre alkalmazandó, amelyeken átvizsgált feladott poggyász található és/vagy olyan átvizsgált induló utas tartózkodik, aki más légi járművel indul, mint az említett utasok vagy a személyzet említett tagjai.

1.2. BELÉPÉS-ELLENŐRZÉS

1.2.1. A légi oldalra való belépés

1.2.1.1. A légi oldalra csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.1.2. A légi oldalra kizárólag engedéllyel rendelkező személy léphet be.

1.2.1.3. A légi oldalra kizárólag behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.1.4. A légi oldalon tartózkodó személyek engedélyüket ellenőrzés céljából kötelesek kérésre felmutatni.

1.2.2. A szigorított védelmi területekre való belépés

1.2.2.1. A szigorított védelmi területre csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.2.2. A szigorított védelmi területre kizárólag a következő engedélyek valamelyikének bemutatása esetén engedélyezhető a belépés:

a) érvényes beszállókártya vagy azzal egyenértékű dokumentum; vagy

b) érvényes repülőszemélyzeti azonosító kártya; vagy

c) érvényes repülőtéri azonosító kártya; vagy

d) a felelős nemzeti hatóság érvényes azonosító kártyája; vagy

e) a megfelelőséget ellenőrző hatóságnak a felelős nemzeti hatóság által elismert, érvényes azonosító kártyája.

A belépés engedélyezhető a biometrikus adatok ellenőrzésével megvalósuló sikeres azonosítást követően is.

1.2.2.3. A szigorított védelmi területre kizárólag érvényes behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.2.4. Az 1.2.2.2. a) pontban említett beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot a dokumentum érvényességének ésszerű biztosítása érdekében az adott személynek a szigorított védelmi területre való belépése előtt ellenőrizni kell.

Az 1.2.2.2. b)-e) pont szerinti kártyát a kártya érvényességének és az adott személy jogosultságának ésszerű biztosítása érdekében az adott személynek a szigorított védelmi területre való belépése előtt ellenőrizni kell.

Amennyiben biometrikus azonosítást alkalmaznak, az ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy a szigorított védelmi területekre belépni kívánó személy rendelkezzen az 1.2.2.2. pont szerinti engedélyek valamelyikével, az adott engedély érvényes és nem került visszavonásra.

1.2.2.5. A szigorított védelmi területre való jogosulatlan belépés megakadályozása érdekében a belépési pontok ellenőrzését a következők révén kell biztosítani:

a) egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő elektronikus rendszerrel; vagy

b) arra jogosult belépés-ellenőrző személyek révén.

1.2.2.6. A behajtási engedélyt az engedély érvényességének és a jármű jogosultságának biztosítása érdekében a járműnek a szigorított védelmi területre való behajtása előtt ellenőrizni kell.

1.2.2.7. A szigorított védelmi területre való belépés, behajtás további követelményeit külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.2.3. A közösségi repülőszemélyzeti azonosító kártyára és a repülőtéri azonosító kártyára vonatkozó követelmények

1.2.3.1. A közösségi légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjának repülőszemélyzeti azonosító kártyája és a repülőtéri azonosító kártya kizárólag olyan személynek bocsátható ki, akinek erre üzemeltetési szempontból szüksége van és akinek a 11.1.3. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése sikeres volt.

1.2.3.2. A repülőszemélyzeti és a repülőtéri azonosító kártya legfeljebb ötéves időtartamra bocsátható ki.

1.2.3.3. A védelmi háttérellenőrzésen meg nem felelő személy azonosító kártyáját azonnal vissza kell vonni.

1.2.3.4. Az azonosító kártyát legalább a szigorított védelmi területen belül jól látható helyen kell viselni.

Azt a személyt, aki az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területen a kártyát nem viseli, az 1.5.1. c) pont végrehajtásáért felelős személyek kötelesek feltartóztatni és - szükség szerint - bejelenteni.

1.2.3.5. Az azonosító kártyát a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni a kibocsátónak:

a) a kibocsátó kérésére; vagy

b) a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor; vagy

c) a munkáltató megváltozásakor; vagy

d) az olyan területekre való belépés szükségességének módosulásakor, amelyekre vonatkozóan az engedély kiadták; vagy

e) a kártya lejártakor; vagy

f) a kártya visszavonásakor.

1.2.3.6. Az azonosító kártya elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a kibocsátót azonnal értesíteni kell.

1.2.3.7. Az elektronikus kártyát a visszaszolgáltatás, lejárat, visszavonás, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.3.8. A közösségi repülőszemélyzeti azonosító kártyára és a repülőtéri azonosító kártyára irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.2.4. A közösségi repülőszemélyzeti azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.4.1. A közösségi légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjának kiadott repülőszemélyzeti azonosító kártyán fel kell tüntetni:

a) a jogosult nevét és fényképét; továbbá

b) a légi fuvarozó nevét; továbbá

c) az angol "crew" szót, e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb öt év elteltével; továbbá

d) a lejárat napját, e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb öt év elteltével.

1.2.5. A repülőtéri azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.5.1. A repülőtéri azonosító kártyán fel kell tüntetni:

a) a jogosult nevét és fényképét; továbbá

b) a jogosult munkáltatójának nevét, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt; továbbá

c) a kibocsátó vagy a repülőtér nevét; továbbá

d) azon területek megjelölését, amelyekre a jogosult beléphet; továbbá

e) a lejárat napját, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt.

A nevek és a belépési területek megjelölése egyenértékű azonosítóval helyettesíthető.

1.2.5.2. A repülőtéri azonosító kártyával való visszaélések ésszerű megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely megfelelően biztosítja az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott kártyák használatára tett kísérletek észlelését. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6. A behajtási engedélyre vonatkozó követelmények

1.2.6.1. Behajtási engedély abban az esetben bocsátható ki, ha megállapítást nyert, hogy arra üzemeltetési szempontból szükség van.

1.2.6.2. A behajtási engedély az adott járműre vonatkozik, és rajta meg kell jelölni:

a) azokat a területeket, amelyekre a jármű jogosult behajtani; továbbá

b) a lejárat napját.

Az elektronikus behajtási engedélyen nem szükséges feltüntetni sem azokat a területeket, amelyekre a jármű behajthat, sem pedig a lejárat napját, amennyiben ezek az információk elektronikusan olvashatók, és a járműnek a szigorított védelmi területre való behajtása előtt ellenőrzik őket.

1.2.6.3. Az elektronikus behajtási engedélyt oly módon kell a járművön elhelyezni, hogy onnan máshová ne lehessen áthelyezni.

1.2.6.4. A behajtási engedélyt mindenkor jól látható helyen kell elhelyezni, amikor a jármű a légi oldalon tartózkodik.

1.2.6.5. A behajtási engedélyt a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni a kibocsátónak:

a) a kibocsátó kérésére; vagy

b) ha a járművet a továbbiakban nem használják a légi oldalra való behajtásra; vagy

c) az engedély lejártakor, hacsak az engedély érvénytelenítése automatikusan meg nem történik.

1.2.6.6. A behajtási engedély elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a kibocsátót azonnal értesíteni kell.

1.2.6.7. Az elektronikus behajtási engedélyt a visszaszolgáltatás, lejárat, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.6.8. A behajtási engedéllyel való visszaélések megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely megfelelően biztosítja az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott behajtási engedélyek használatára tett kísérletek észlelését. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6.9. A csak a légi oldalon használt, közúti közlekedésre nem alkalmas járművek mentesíthetők az 1.2.6.2-1.2.6.8. pont alkalmazása alól, amennyiben külső jelzésük egyértelműen utal arra, hogy az adott repülőtéren alkalmazott műveleti járművekről van szó.

1.2.7. Kísérettel való belépés

1.2.7.1. A repülőszemélyzetnek az érvényes repülőtéri azonosító kártyával nem rendelkező tagjait mindenkor kísérettel kell ellátni, ha nem a következő szigorított védelmi területek valamelyikén tartózkodnak:

a) azokon a területeken, ahol utasok tartózkodhatnak; és

b) az azon légi jármű közvetlen közelében lévő területeken, amellyel érkeztek vagy indulni fognak; és

c) a repülőszemélyzet számára fenntartott területeken . ; valamint

d) a terminál vagy a belépési pont és azon légi jármű közötti területeken, amellyel a repülőszemélyzet tagjai érkeztek vagy indulni fognak.

1.2.7.2. Kivételes esetben valamely személy mentesíthető az 1.2.5.1. pont követelményei és a védelmi háttérellenőrzésekre vonatkozó kötelezettségek alól, ha a szigorított védelmi területeken minden esetben kísérettel tartózkodik. Az engedéllyel és érvényes repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy mentesíthető a kíséret alól.

1.2.7.3. A kísérőnek:

a) rendelkeznie kell az 1.2.2.2. c), d) vagy e) pontban említett érvényes azonosító kártyával; és

b) engedéllyel kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy szigorított védelmi területeken kísérőként tevékenykedjék; és

c) a kísért személyt vagy személyeket mindenkor közvetlen látótávolságában kell tartania; és

d) megfelelőképpen biztosítania kell, hogy a kísért személy vagy személyek ne szegjék meg a védelmi előírásokat.

1.2.7.4. Valamely jármű az 1.2.6. pont követelményei alól akkor mentesíthető, ha a légi oldalon minden esetben kísérettel tartózkodik.

1.2.7.5. Amennyiben egy személy nem olyan légifuvarozási szerződéssel utazik, amely alapján beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot kap, az őt kísérő személyzet mentesíthető az 1.2.7.3. a) pont követelményei alól.

1.2.8. Egyéb kivételek

Az egyéb kivételeket külön bizottsági határozat rendelkezései állapítják meg.

1.3. AZ UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAIK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.3.1. Az utasoktól különböző személyek és személyes tárgyaik átvizsgálása

1.3.1.1. Az utasoktól különböző személyeket az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a) kézzel történő átkutatással;

b) fémérzékelő kapu (WTMD) használatával;

c) robbanóanyag-felderítő kutyák alkalmazásával;

d) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) használatával;

e) ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner használatával;

f) a robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és a kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása.

1.3.1.2. Az utasoktól különböző személyek átvizsgálására a 4.1.1.3-4.1.1.6. és a 4.1.1.10.-4.1.1.11. pont alkalmazandó.

1.3.1.3. A robbanóanyag-felderítő kutyák alkalmazása és a robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) használata kizárólag más átvizsgálási módszert kiegészítve, vagy a kézzel történő átkutatással, illetve a fémérzékelő kapu vagy a biztonsági szkenner használatával előre ki nem számítható módon váltakozva alkalmazható.

1.3.1.4. Az utasoktól különböző személyek személyes tárgyait az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a) kézzel történő átkutatással;

b) röntgensugaras berendezés használatával;

c) robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használatával;

d) robbanóanyag-felderítő kutyák alkalmazásával;

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) használatával.

1.3.1.5. Az utasoktól különböző személyek tárgyainak átvizsgálására a 4.1.2.4-4.1.2.7. és a 4.1.2.11. pont alkalmazandó.

1.3.1.6. A robbanóanyag-felderítő kutyák alkalmazása és a robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) használata a kézzel történő átkutatással, illetve a röntgensugaras berendezés vagy a robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használatával előre ki nem számítható módon váltakozik vagy kiegészíti azokat.

1.3.1.8. Ha az utasoktól különböző személyeket és személyes tárgyaikat folyamatosan, szúrópróbaszerűen kell átvizsgálni, akkor az átvizsgálás gyakoriságát a felelős hatóság kockázatértékelés alapján állapítja meg.

1.3.1.9. Az utasoktól különböző személyek és személyes tárgyaik átvizsgálására irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.3.2. Kivételek és különleges átvizsgálási eljárások

1.3.2.1. A felelős hatóság - objektív okokból - engedélyezheti az utasoktól különböző személyek átvizsgálás alóli mentesítését vagy különleges átvizsgálási eljárás alá vetését, amennyiben a szóban forgó személyt az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.3.2.2. Ha egy, az utasoktól különböző átvizsgált személy a kritikus részt átmenetileg elhagyta, akkor ez a személy visszatérésekor mentesíthető az átvizsgálás alól, amennyiben arra jogosult személyek olyan folyamatos megfigyelés alatt tartották, amely ésszerűen biztosítja, hogy az adott személy a kritikus részre tiltott tárgyat ne vihessen be.

1.3.2.3. A kivételekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.4. JÁRMŰVEK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.4.1. A kritikus részre behajtó jármű

1.4.1.1. A kritikus részre való behajtását megelőzően valamennyi járművet át kell vizsgálni. Az említett jármű számára a jogosulatlan cselekmények ellen az átvizsgálás végétől a kritikus részre való behajtásáig védelmet kell biztosítani.

1.4.1.2. Az átvizsgálás végrehajtása közben a járművezető és a járművön utazó egyéb személyek nem tartózkodhatnak a járművön. Ezek a személyek felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából a járművön tartott személyes tárgyaikat vegyék magukhoz.

1.4.1.3. Az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.1.4. A kritikus részekre való behajtásra irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.4.2. A kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területre behajtó jármű

1.4.2.1. Az átvizsgálás végrehajtása közben a járművezető és a járművön utazó egyéb személyek nem tartózkodhatnak a járművön. Ezek a személyek felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából a járművön tartott személyes tárgyaikat vegyék magukhoz.

1.4.2.2. A jármű és az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.2.3. A kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területekre való behajtásra irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.4.3. Az átvizsgálás módszere

1.4.3.1. A kézzel történő átkutatásnak a kiválasztott területek kézzel végrehajtott alapos ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kiválasztott területek tiltott tárgyat ne tartalmazhassanak.

1.4.3.2. A következő módszerek kizárólag kiegészítésképpen alkalmazhatók:

a) robbanóanyag-felderítő kutya; és

b) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD).

1.4.3.3. Az átvizsgálás módszereire irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.4.4. Kivételek és különleges átvizsgálási eljárások

1.4.4.1. A felelős hatóság - objektív okokból - engedélyezheti a jármű átvizsgálás alóli mentesítését vagy külön átvizsgálási eljárás alá vetését, amennyiben a járművet az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.4.4.2. A kivételekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

1.5. MEGFIGYELÉS, ŐRJÁRAT ÉS EGYÉB FIZIKAI ELLENŐRZÉSEK

1.5.1. A megfigyelést és az őrjáratot a következők folyamatos ellenőrzése érdekében kell biztosítani:

a) a földi oldal, a légi oldal, a szigorított védelmi területek, a kritikus részek, és - adott esetben - az elkülönített területek közötti határok; továbbá

b) az utazóközönség számára hozzáférhető terminálterület, illetve az annak szomszédságában lévő területek, ideértve a parkolóterületeket és a járműforgalmi utakat is; továbbá

c) az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területeken tartózkodó személyek azonosító kártyáinak viselése és érvényessége; továbbá

d) a légi oldalon tartózkodó járművek behajtási engedélyének elhelyezése és érvényessége; továbbá

e) a kritikus részeken lévő, berakodásra váró feladott poggyász, áru és postai küldemény, fedélzeti ellátmány, valamint légifuvarozói postai küldemény és anyag.

1.5.2. A megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és módját kockázatértékelés alapján kell meghatározni és a felelős hatóságnak kell jóváhagynia. A hatóságnak figyelembe kell vennie:

a) a repülőtér méretét, ezen belül különösen a műveletek számát és jellegét; valamint

b) a repülőtér elrendezését, ezen belül különösen a repülőtéren meghatározott területek közötti viszonyrendszert; továbbá

c) a megfigyelés és az őrjárat ellátására rendelkezésre álló módszerek lehetőségeit és korlátait.

Az előírások betartásának figyelemmel kísérése érdekében a kockázatértékelés azon részeit, amelyek a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságával összefüggnek, kérésre írásban rendelkezésre kell bocsátani.

1.5.3. A megfigyelés és az őrjárat nem folytatható előre kiszámítható módon. Az azonosító kártyák érvényességét szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni.

1.5.4. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek elrettentenek az előírásoknak az ellenőrző pontoknál való megsértésétől, és - az előírások megsértése esetén - azonnal lehetővé teszik az előírások megsértésének, illetve a megsértés következményeinek megszüntetését és kijavítását.

1.6. TILTOTT TÁRGYAK

1.6.1. Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyakat az utasoktól különböző személyek nem vihetik be a szigorított védelmi területekre.

1.6.2. Az 1.6.1. pont alól azzal a feltétellel adható eltérés, ha az adott személy számára engedélyezték, hogy - a repülőtéri létesítmények vagy a légi jármű üzemeltetése vagy a repülés közben felmerülő feladatok ellátása szempontjából alapvető fontosságú feladatok teljesítése érdekében - tiltott tárgyakat vigyen a szigorított védelmi területekre.

1.6.3. Annak megállapításához, hogy az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak közül egy vagy több bevitelére engedéllyel rendelkező személy valóban az engedélyben szereplő tárgya(ka)t tartja magánál (ez az ún. egyeztetés), az alábbiakra van szükség:

a) a személynek engedéllyel kell rendelkeznie, és azt magánál kell tartania. Az engedélynek vagy a szigorított védelmi területre történő belépésre feljogosító azonosító kártyán, vagy külön írásos nyilatkozaton kell szerepelnie. Az engedélyben fel kell tüntetni a szigorított védelmi területre bevihető tárgy(ak) kategóriáját vagy a konkrét tárgy(ak)at. Amennyiben az engedély az azonosító kártyán szerepel, akkor annak a szükséges ismeret elve szerint kell felismerhetőnek lennie; vagy

b) a biztonsági ellenőrző pontnál olyan rendszert kell üzemeltetni, amely jelzi, hogy mely személy milyen kategóriába tartozó tárgy(ak)at, illetve milyen konkrét tárgy(ak)at jogosult magánál tartani.

Az előzőekben leírt egyeztetést azt megelőzően kell végrehajtani, hogy az adott személy számára engedélyeznék az érintett tárgy(ak)nak a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére vitelét, illetve mielőtt őt az 1.5.1. c) pontja szerint megfigyelést végző vagy őrjáratot ellátó személyek átvizsgálnák.

1.6.4. Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, feltéve, hogy tárolásuk védett körülmények között történik. A 4-C. függelék c), d) és e) pontjában felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, feltéve, hogy az utasok nem férhetnek hozzájuk.

1-A. FÜGGELÉK

AZ UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

a) lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök - a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására felhasználható eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésre alkalmas módon hasonlító eszközök, így különösen:

- minden típusú lőfegyver, például pisztoly, revolver, puska, sörétes puska,

- a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,

- a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat,

- sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),

- a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,

- az íj, a számszeríj és a nyíl,

- a szigonypuska,

- a parittya és a hajítógép;

b) elkábító eszközök - a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:

- a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,

- az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök,

- a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a paprikaspray, a kapszaicinspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c) robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök - a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésre alkalmas módon hasonlító anyagok és eszközök, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- a robbanóeszközök utánzata és imitációja,

- az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

- a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

- a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

- a dinamit, a puskapor és a képlékenyítő anyagot tartalmazó robbanóanyagok;

d) súlyos sérülés okozására felhasználható bármilyen egyéb olyan tárgy, amelynek használata a szigorított védelmi területen belül nem szokásos, így a harcművészeti eszközök, a kardok, a szablyák stb.

2. A REPÜLŐTEREK ELKÜLÖNÍTETT TERÜLETEI

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

3. A LÉGI JÁRMŰ VÉDELME

3.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedéseknek a légi jármű tekintetében való végrehajtását a légi fuvarozó köteles biztosítani.

3.0.2. Azokat a harmadik országokat, amelyekben a légi járművek védelme tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak, a 3-B. függelék sorolja fel.

3.0.3. A légi járművön védelmi célú ellenőrzést nem kell végezni. A légi járművet a 3.1. pont szerinti védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni.

3.0.4. A légi fuvarozót - kérésre - a repülőtér üzemeltetője köteles tájékoztatni arról, hogy a légi járműve kritikus részen tartózkodik-e. Ha ez nem egyértelmű, azt kell feltételezni, hogy a légi jármű nem kritikus részen tartózkodik.

3.0.5. Ha a védelmi státus megváltozása miatt egy terület többé nem minősül kritikus résznek, akkor erről a repülőtér köteles az érintett légi fuvarozókat értesíteni.

3.0.6. Az e fejezetben és - adott esetben - külön bizottsági határozatokban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik.

3.1. A LÉGI JÁRMŰ VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

3.1.1. A légi jármű védelmi célú átvizsgálásának időpontja

3.1.1.1. A légi járművet minden olyan esetben védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni, amikor okkal feltehető, hogy arra nem jogosult személy hozzáférhetett.

3.1.1.2. A légi jármű védelmi célú átvizsgálása keretében a légi jármű külön bizottsági határozatban megállapított területeit kell ellenőrizni.

3.1.1.3. A 3-B. függelékben nem szereplő harmadik országból a kritikus részre érkező légi járművet az után kell védelmi célú átvizsgálásnak alávetni, hogy az utasok elhagyták az átvizsgálandó területet és/vagy a poggyászt vagy rakományt kirakodták.

3.1.1.4. Harmadik országból érkezőnek kell tekinteni azt a járművet is, amely valamely tagállamból érkezik azt követően, hogy az adott tagállamba a 3-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett.

3.1.1.5. A légi jármű védelmi célú átvizsgálásának időpontjára vonatkozó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

3.1.2. A légi jármű védelmi célú átvizsgálásának módja

A légi jármű védelmi célú átvizsgálásának módját külön bizottsági határozatban megállapított rendelkezések szabályozzák.

3.1.3. Tájékoztatás a légi jármű védelmi célú átvizsgálásáról

Induló járat esetében a légi jármű átvizsgálására vonatkozó következő adatokat jegyzőkönyvbe kell venni, és a repülés ideje alatt, de legalább 24 órán át a légi járműtől eltérő helyen tárolni kell:

- a járatszámot, továbbá

- az előző járat indulási helyét.

Ha a légi jármű védelmi célú átvizsgálását végrehajtották, a fenti adatoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

- a légi jármű védelmi célú átvizsgálása elvégzésének napját és időpontját, továbbá

- a légi jármű védelmi célú átvizsgálásának végrehajtásáért felelős személy nevét és aláírását.

3.2. A LÉGI JÁRMŰ FIZIKAI VÉDELME

3.2.1. A légi jármű fizikai védelme - általános rendelkezések

3.2.1.1. Függetlenül attól, hogy a légi jármű a repülőtéren hol parkol, annak valamennyi külső ajtaját védeni kell a jogosulatlan hozzáféréssel szemben:

a) a jogosulatlan hozzáférést megkísérlő személyek gyors feltartóztatásának biztosításával; vagy

b) a külső ajtók lezárásával. Amennyiben a légi jármű kritikus részen tartózkodik, a talajról az ember számára el nem érhető külső ajtókat lezártnak kell tekinteni, ha a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, és a légi járműtől kellően távol helyezték el ahhoz, hogy egy ember bejutása megfelelőképpen meg legyen gátolva; vagy

c) olyan elektronikus eszköz üzemeltetésével, amely a jogosulatlan hozzáférést azonnal észleli; vagy

d) a nyitott repülőgépajtókhoz kapcsolódó utasbeszállító rámpák felé vezető valamennyi ajtónál olyan, a repülőtéri azonosító kártyák ellenőrzésére szolgáló elektronikus beléptető rendszer működtetésével, amely kizárólag azon személyek számára teszi lehetővé a belépést, akik a 11.2.3.7. pont szerinti képzésben részesültek. A szóban forgó személyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy miközben ők használják az ajtót, jogosulatlan személyek ne juthassanak át rajta.

3.2.1.2. A 3.2.1.1. pont nem alkalmazandó a zárt vagy a jogosulatlan hozzáféréstől más módon fizikailag védett hangárban parkoló légi járműre.

3.2.2. A nem kritikus részen tartózkodó, lezárt külső ajtókkal rendelkező légi jármű további fizikai védelme

3.2.2.1. Amennyiben a külső ajtók le vannak zárva és a légi jármű nem kritikus részen tartózkodik, mindegyik külső ajtó esetében gondoskodni kell továbbá:

a) a hozzáférést megkönnyítő eszközök eltávolításáról; vagy

b) az ajtó zárjellel való ellátásáról; vagy

c) az ajtó lezárásáról; vagy

d) az ajtó megfigyelés alatt tartásáról.

Az a) pontban foglalt lehetőség a talajról ember által megközelíthető ajtó esetében nem alkalmazható.

3.2.2.2. Amennyiben a talajról az ember számára el nem érhető ajtóktól a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, ezeket az eszközöket a légi járműtől kellően távol kell elhelyezni ahhoz, hogy a bejutás megfelelőképpen meg legyen gátolva.

3.2.2.3. A lezárt külső ajtót kizárólag olyan személyek lehetnek képesek kinyitni, akik esetében ez üzemeltetési szempontból szükséges.

3.2.2.4. A megfigyelés alatt tartott külső ajtó esetében a megfigyelésnek biztosítania kell a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés azonnali észlelését.

3.2.2.5. A nem kritikus részen tartózkodó, lezárt külső ajtókkal rendelkező légi jármű fizikai védelmére irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

3-A. FÜGGELÉK

LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

A légi járművek védelmi célú átvizsgálására vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

3-B. FÜGGELÉK

A LÉGI JÁRMŰ VÉDELME

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK

A légi járművek védelme tekintetében a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik, elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak:

Amerikai Egyesült Államok

Feröer szigetek, a Vagar repülőtér tekintetében

Grönland, a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

Guernsey

Jersey

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4. UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

4.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős jogalany köteles biztosítani.

4.0.2. Azokat a harmadik országokat, amelyekben az utasok és a kézipoggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak, a 4-B. függelék sorolja fel.

4.0.3. Harmadik országból érkező utasnak, kézipoggyásznak kell tekinteni azt az utast, kézipoggyászt is, aki vagy amely valamely tagállamból érkezik azt követően, hogy a légi jármű az adott tagállamba a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett utast, kézipoggyászt az említett tagállamban átvizsgálták.

4.0.4. E melléklet alkalmazásában:

a)

"folyadékok, aeroszolok és gélek" : paszták, krémek, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok keverékei és a túlnyomás alá helyezett flakonok tartalma; ide sorolandó a fogkrém, a hajzselé, az italok, a levesek, a szirupok, a parfüm, a borotvahab, és a hasonló konzisztenciájú egyéb anyagok;

b)

"csak egyszer lezárható biztonsági zacskó" : a védelmi ellenőrzésekre vonatkozóan a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által ajánlott iránymutatásoknak megfelelő zacskó;

c)

"folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS)" : veszélyes anyagok felderítésére szolgáló olyan berendezés, amely megfelel a C (2010) 774 bizottsági határozat mellékletének 12.7. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

4.0.5. Az e fejezetben és - adott esetben - külön bizottsági határozatokban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik.

4.1. AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

4.1.1. Az utasok átvizsgálása

4.1.1.1. Az átvizsgálás előtt az átvizsgálandó személyt meg kell kérni, hogy kabátját, illetve zakóját vegye le, majd ezeket kézipoggyászként át kell vizsgálni. Az átvizsgálást végző személy - szükség esetén - az utastól kérheti további ruhadarabok levételét.

4.1.1.2. Az utast legalább a következő módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a) motozással;

b) fémérzékelő kapu (WTMD) használatával;

c) robbanóanyag-felderítő kutya alkalmazásával;

d) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) használatával;

e) ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner használatával;

f) kézi fémérzékelő eszközzel (HHMD) együtt használt robbanóanyagnyom-felderítő eszköz használatával.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az utasnál van-e tiltott tárgy, akkor vagy meg kell tagadni az utasnak a szigorított biztonsági területre való belépését, vagy az utast az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon újból át kell vizsgálni.

4.1.1.3. A motozást úgy kell elvégezni, hogy ésszerűen biztosítsa, hogy az érintett személynél ne legyen tiltott tárgy.

4.1.1.4. Ha a fémérzékelő berendezés riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

4.1.1.5. A kézi fémérzékelő eszköz (HHMD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként használható. Az eszköz motozás helyett nem alkalmazható.

4.1.1.6. Az élő állatot, ha a légi jármű utasterébe bevihető, utasként vagy kézipoggyászként át kell vizsgálni.

4.1.1.7. A felelős hatóság utaskategóriákat állíthat fel, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. A létrehozott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.1.8. Az utasok átvizsgálására irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

4.1.1.9. Robbanóanyag-felderítő kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz az átvizsgálás során kizárólag kiegészítésképpen alkalmazható.

4.1.1.10. Amennyiben az utasok átvizsgálására biztonsági szkennert alkalmaznak, és a képelemzést a 12.11.1. pont második bekezdése szerinti személy végzi, legalább az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) A képeket a biztonsági szkenner nem tárolhatja, nem őrizheti meg, azokat nem szabad lemásolni, kinyomtatni vagy visszakeresni. A berendezés által előállított képet azonban annyi ideig meg szabad őrizni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a képelemzést végző személy azt megvizsgálja, majd ezt követően a képet az utason végrehajtott átvizsgálás kielégítő befejezése után azonnal törölni kell. A képekhez való jogosulatlan hozzáférés és a képek felhasználása tilos és azt meg kell akadályozni.

b) A kép elemzését végző személynek a berendezéstől elkülönített helyiségben kell dolgoznia, hogy ne láthassa a szkennerrel vizsgált személyt.

c) Az elkülönített helyiségbe, ahol a képek elemzése történik, semmilyen olyan műszaki eszköz nem vihető be, amely alkalmas képek tárolására, másolására, lefényképezésére vagy más módon való rögzítésére.

d) A képeket tilos bármilyen módon összekapcsolni a vizsgált személy adataival, és garantálni kell a vizsgált személy anonimitását.

e) Az utas kérheti, hogy a testéről készülő kép elemzését az általa választott nemű személy végezze el.

f) Annak érdekében, hogy az utas arca ne legyen felismerhető, a képnek elmosódottnak vagy homályosnak kell lennie.

Az a) és a d) bekezdés az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkennerekre is alkalmazandó.

Az utasok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszautasítsák a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálást. Ebben az esetben az utast alternatív módszerrel kell átvizsgálni, és ennek keretében legalább a C(2010) 774 bizottsági határozat 4-A. függeléke szerinti kézi átvizsgálást végre kell hajtani. Ha a biztonsági szkenner riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

A biztonsági szkennerrel való átvizsgálás előtt az utast tájékoztatni kell az alkalmazott technológiáról, az ahhoz kapcsolódó feltételekről és a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálás visszautasításának lehetőségéről.

4.1.1.11. A robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és a kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása csak olyan esetekben megengedett, amikor az átvizsgálást végző személy megítélése szerint az érintett személy adott testrészének kézzel történő átkutatása nem hatékony és/vagy nemkívánatos.

4.1.2. A kézipoggyász átvizsgálása

4.1.2.1. Az átvizsgálás előtt a hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket a kézipoggyászból ki kell venni, és külön át kell vizsgálni, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel vizsgálják át.

4.1.2.2. A szigorított védelmi területre történő belépéskor a felelős szervnek minden repülőtéren át kell vizsgálnia legalább a repülőtéren vagy a légi jármű fedélzetén vásárolt, és olyan, egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, amely belsejében jól láthatóan el van helyezve egy bizonylat arról, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy repülőtér légi oldalán vagy egy légi jármű fedélzetén vásárolták, valamint az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, ezen belül a bébiételeket.

A folyadékokat, aeroszolokat és géleket az átvizsgálás előtt ki kell venni a kézipoggyászból, majd azokat a kézipoggyászban lévő többi tárgytól elkülönítetten át kell vizsgálni, kivéve akkor, ha a kézipoggyász átvizsgálására szolgáló berendezés alkalmas a poggyászban lévő, folyadékot, aeroszolt vagy gélt tartalmazó több lezárt tartály egyidejű átvizsgálására.

Amennyiben a folyadékot, aeroszolt vagy gélt a kézipoggyászból kivették, az utasnak be kell bemutatnia:

a) minden, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben lévő folyadékot, aeroszolt és gélt egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban elhelyezve, oly módon, hogy a műanyag zacskó tartalmának kényelmesen el kell férnie a zacskóban, és a zacskót teljes mértékben le kell zárni; továbbá

b) minden egyéb folyadékot, aeroszolt és gélt, ideértve az egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket is.

A felelős hatóságok, a légitársaságok és a repülőterek megfelelő tájékoztatással látják el az utasokat a folyadékok, aeroszolok és gélek repülőtéren végzett átvizsgálásáról.

4.1.2.3. A kézipoggyászt legalább a következő módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a) kézzel történő átkutatással;

b) röntgensugaras berendezéssel;

c) robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használatával;

d) robbanóanyag-felderítő kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazásával;

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) használatával.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a kézipoggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a kézipoggyászt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon újból át kell vizsgálni.

4.1.2.4. A kézzel történő átkutatásnak a kézipoggyász kézi úton történő ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kézipoggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

4.1.2.5. Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén az átvizsgálást végző személynek valamennyi képet meg kell tekintenie.

4.1.2.6. Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén minden riasztásnak az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon meg kell állapítani az okát, és ezáltal ésszerűen biztosítani kell, hogy a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére tiltott tárgy ne kerülhessen.

4.1.2.7. Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén a kézipoggyászból ki kell venni minden olyan tárgyat, amely sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a kézipoggyász tartalmának ellenőrzésében. A kézipoggyászt ismételten át kell vizsgálni, a tárgyat pedig külön kézipoggyászként kell átvizsgálni.

4.1.2.8. Ha a kézipoggyászban nagyobb méretű elektromos készüléket találnak, akkor mind a kézipoggyászt az adott készülék nélkül, mind az elektromos készüléket külön újra át kell vizsgálni, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel vizsgálták át.

4.1.2.9. Robbanóanyag-felderítő kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) az átvizsgálás során kizárólag kiegészítésképpen alkalmazható.

4.1.2.10. A felelős hatóság kézipoggyász-kategóriákat állíthat fel, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. A létrehozott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.2.11. A kézipoggyászok átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személy rendes körülmények között nem tölthet egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Az átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A kézipoggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

4.1.2.12. A kézipoggyász átvizsgálására irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

4.1.3. A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása

4.1.3.1. Szigorított védelmi területre történő belépéskor az utasnál lévő folyadékok, aeroszolok és gélek abban az esetben mentesíthetők a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel történő átvizsgálás alól, ha:

a) a folyadékot, aeroszolt vagy gélt legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben helyezték el, egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolták, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig teljesen zárt; vagy

b) a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták a repülőtér légi oldalán történt helyi vásárlás alkalmával;

c) az egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy másik uniós repülőtéren vagy egy uniós légi fuvarozó légi járművén vásárolták, és a repülőtér szigorított védelmi területének elhagyása előtt újra egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták;

d) a folyadékot, aeroszolt vagy gélt folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéssel a légi oldalon helyben átvizsgálták, majd azt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták.

A c) és d) pontban említett mentességek 2015. december 31-én hatályukat vesztik.

4.1.3.2. A 4.1.3.1. pont b)-d) pontjában említett, egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskó:

a) az adott repülőtér egyszer lezárható biztonsági zacskójaként egyértelműen azonosítható;

b) belsejében jól láthatóan el van helyezve egy olyan bizonylat, amely igazolja az adott repülőtéren az előző három órán belül történt vásárlást vagy újrazárást;

c) külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.

4.1.3.3. A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása továbbá külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tárgyát képezi.

4.2. AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ FIZIKAI VÉDELME

Az utasok és a kézipoggyász fizikai védelmére irányadó követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

4.3. POTENCIÁLISAN RENDZAVARÓ UTAS

4.3.1. A felelős hatóság a légi fuvarozót köteles előzetesen írásban értesíteni, ha a légi fuvarozó légi járművének fedélzetén potenciálisan rendzavaró utast terveznek szállítani.

4.3.2. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a kérdéses személy személyazonosságát és nemét; továbbá

b) a szállítás okát; továbbá

c) a kísérők - ha vannak - nevét és rendfokozatát; továbbá

d) a hatáskörrel rendelkező hatóság által elvégzett kockázatértékelést, beleértve a kísérők biztosításának vagy nem biztosításának okait is; továbbá

e) az előzetesen meghatározott ültetési rendet, ha szükséges; továbbá

f) a rendelkezésre álló úti okmányok típusát.

A légi fuvarozó ezeket az információkat köteles az utasok fedélzetre szállását megelőzően a légi jármű parancsnoka rendelkezésére bocsátani.

4.3.3. A felelős hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a törvényes őrizet alatt álló személyeket minden esetben kísérettel szállítsák.

4.4. TILTOTT TÁRGYAK

4.4.1. Az utas a 4-C. függelékben felsorolt tárgyakat nem viheti a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére.

4.4.2. A 4.1.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség:

a) a felelős hatóság hozzájárulását adta a tárgy fedélzetre viteléhez; és

b) a légi fuvarozót az utasnak a légi járműre való felszállása előtt tájékoztatták az utasról és az utas által tartott tárgyról; és

c) az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

Az ilyen tárgyakat a légi jármű fedélzetén védett körülmények között kell tartani.

4.4.3. A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az utasok legkésőbb az utasfelvétel befejezése előtt tájékoztatást kapjanak a 4-C. függelékben felsorolt tárgyakról.

4-A. FÜGGELÉK

A KÉZZEL TÖRTÉNŐ ÁTKUTATÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A kézzel történő átkutatásra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

4-B. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK

Az utasok és a kézipoggyász tekintetében a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik, elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak:

Amerikai Egyesült Államok

Feröer szigetek, a Vagar repülőtér tekintetében

Grönland, a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

Guernsey

Jersey

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4-C. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

Az alkalmazandó biztonsági előírások sérelme nélkül az utasok nem vihetik a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére a következő tárgyakat:

a) lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök -

a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására felhasználható eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésre alkalmas módon hasonlító eszközök, így különösen:

- minden típusú lőfegyver, például a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska,

- a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,

- a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat,

- sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),

- a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,

- az íj, a számszeríj és a nyíl,

- a szigonypuska,

- a parittya és a hajítógép;

b) elkábító eszközök -

a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:

- a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,

- az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök,

- a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a paprikaspray, a kapszaicinspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c) hegyes végű vagy éles szélű tárgyak -

a súlyos sérülés okozására felhasználható hegyes végű és éles szélű tárgyak, így különösen:

- a darabolásra szolgáló eszközök, például a fejsze, a balta és a bárd,

- a jégcsákány és a jégvágó,

- a borotvapenge,

- a sniccer,

- a 6 cm-nél hosszabb pengéjű kés,

- a forgástengelyétől mérve 6 cm-nél hosszabb pengéjű olló,

- a hegyes végű és az éles szélű harcművészeti eszközök,

- a kard és a szablya;

d) kéziszerszámok -

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható szerszámok, így különösen:

- a feszítővas,

- a fúrógép és a fúrófej, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fúrógépet is,

- a fegyverként használható, 6 cm-nél hosszabb pengéjű vagy tollú szerszámok, például a csavarhúzó és a véső,

- a fűrész, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fűrészt is,

- a forrasztólámpa,

- a csapszeg- és a szegbelövő;

e) tompa eszközök -

az ütés útján súlyos sérülés okozására felhasználható eszközök, így különösen:

- a baseball- és a softballütő,

- a merev és a rugalmas ütők, például a furkósbot, az ólmosbot és a gumibot,

- a harcművészeti eszközök;

f) robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök -

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésre alkalmas módon hasonlító anyagok és eszközök, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- a robbanóeszközök utánzata és imitációja,

- az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

- a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

- a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

- a dinamit, a puskapor és a képlékenyítő anyagot tartalmazó robbanóanyagok.

5. FELADOTT POGGYÁSZ

5.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős jogalany köteles biztosítani.

5.0.2. Azokat a harmadik országokat, amelyekben a feladott poggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak, az 5-A. függelék sorolja fel.

5.0.3. Harmadik országból érkező feladott poggyásznak kell tekinteni azt a feladott poggyászt is, amely valamely tagállamból érkezik azt követően, hogy a légi jármű az adott tagállamba az 5-A. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett feladott poggyászt az említett tagállamban átvizsgálták.

5.0.4. E fejezet alkalmazásában "biztosított poggyász": az az átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védve van, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

5.0.5. Az e fejezetben és - adott esetben - külön bizottsági határozatokban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik.

5.1. A FELADOTT POGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

5.1.1. A feladott poggyász átvizsgálására a következő módszereket kell - egyedileg vagy egymással kombinálva - alkalmazni:

a) kézzel történő átkutatás; vagy

b) röntgensugaras berendezés; vagy

c) robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS); vagy

d) robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD)

e) robbanóanyag-kereső kutyák.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a feladott poggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a feladott poggyászt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon újból át kell vizsgálni.

5.1.2. A kézzel történő átkutatásnak a feladott poggyász kézi úton végrehajtott alapos ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a feladott poggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

5.1.3. Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használata esetén ha egy tárgy a sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a poggyász tartalmának ellenőrzésében, akkor a poggyászt más módszeren alapuló átvizsgálásnak kell alávetni.

5.1.4. A robbanóanyagnyom-felderítő eszközzel (ETD) végzett átvizsgálásnak a poggyász külsejéből és belsejéből, valamint tartalmából vett minták elemzéséből kell állnia. A poggyász tartalma kézzel történő átkutatás útján is ellenőrizhető.

5.1.5. A felelős hatóság a feladott poggyász esetében kategóriákat állíthat fel, amelyeket - objektív okokból - különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. A létrehozott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

5.1.6. A feladott poggyász átvizsgálására irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

5.1.7. A feladott poggyászok átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személy rendes körülmények között nem tölthet egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Az átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A feladott poggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

5.2. A FELADOTT POGGYÁSZ FIZIKAI VÉDELME

5.2.1. Az utasok számára nem engedélyezhető, hogy az átvizsgált feladott poggyászhoz hozzáférjenek, kivéve akkor, ha saját poggyászukról van szó, és felügyelet útján biztosítva van, hogy:

a) a feladott poggyászban ne helyezhessenek el olyan tárgyat, amely szerepel az 5-B. függelék jegyzékén; és

b) a feladott poggyászból ne vehessenek ki és a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére ne vihessenek be olyan tárgyat, amely szerepel a 4-C. függelék jegyzékén.

5.2.2. Azt a feladott poggyászt, amely a jogosulatlan beavatkozással szemben nem részesült fizikai védelemben, ismételten át kell vizsgálni.

5.2.3. A feladott poggyász védelmére irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

5.3. POGGYÁSZ-ÖSSZEEGYEZTETÉS

5.3.1. A feladott poggyász azonosítása

5.3.1.1. A légi fuvarozó köteles biztosítani, hogy a beszállási folyamat során az utasok által felmutatott beszállókártya vagy azzal egyenértékű dokumentum a poggyászfelvétel során feladott csomaghoz tartozzék.

5.3.1.2. A légi fuvarozó köteles gondoskodni egy olyan eljárás működtetéséről, amelynek révén azonosítható a beszállást elmulasztó és az indulás előtt a légi járművet elhagyó utasok feladott poggyászának azonosítása.

5.3.1.3. Ha az utas nem tartózkodik a légi jármű fedélzetén, a beszállókártyájának vagy az azzal egyenértékű dokumentumának megfelelő feladott poggyászt kísérő nélküli poggyásznak kell tekinteni.

5.3.1.4. A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a kísérő nélküli feladott poggyász valamennyi darabjáról egyértelműen megállapítható legyen, hogy a légi szállításra jóvá van hagyva.

5.3.2. Az utason kívül álló körülmények

5.3.2.1. Hacsak nem alkalmazzák az 5.3.3. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, a poggyász kísérő nélküli voltának okát a légi járműbe való berakodását megelőzően jegyzőkönyvbe kell foglalni.

5.3.2.2. Az utason kívül álló körülményekre irányadó további részletes követelményeket külön bizottsági határozat rendelkezései tartalmazzák.

5.3.3. A kísérő nélküli feladott poggyász megfelelő védelmi ellenőrzése

5.3.3.1. Az 5.3.2. pont hatályán kívül eső kísérő nélküli feladott poggyászt az 5.1.1. pontban megállapított módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, és - szükség szerint - külön bizottsági határozatban megállapított további követelményeket kell alkalmazni.

5.3.3.2. Az 5.3.2. pontban körülírt okokon túli tényezők miatt kísérő nélkülivé váló feladott poggyászt ki kell rakodni a légi járműből és a légi járműbe való ismételt berakodása előtt újból át kell vizsgálni.

5.3.3.3. A kísérő nélküli feladott poggyászra irányadó további részletes követelményeket külön bizottsági határozat rendelkezései tartalmazzák.

5.4. TILTOTT TÁRGYAK

5.4.1. Tilos az utasnak az 5-B. függelékben felsorolt tárgyakat a feladott poggyászában tartania.

5.4.2. Az 5.4.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség:

a) a felelős hatóság nemzeti előírásai lehetővé teszik a tárgy tartását; és

b) az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

5.4.3. Az utasokat legkésőbb az utasfelvétel befejezése előtt tájékoztatni kell az 5-B. függelékben felsorolt tiltott tárgyakról.

5-A. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK

A feladott poggyász tekintetében a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik, elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak:

Amerikai Egyesült Államok

Feröer szigetek, a Vagar repülőtér tekintetében

Grönland, a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

Guernsey

Jersey

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a megfelelő tagállami hatóságokat abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre - így többek között kompenzációs intézkedésekre - került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

5-B. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

Az utasnak tilos a következő tárgyakat a feladott poggyászában tartania:

robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök -

a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére felhasználható robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, így különösen:

- a lőszer,

- a gyutacs,

- a detonátor és a gyújtókészülék,

- az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

- a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

- a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

- a dinamit, a puskapor és a képlékenyítő anyagot tartalmazó robbanóanyagok.

6. ÁRU ÉS POSTAI KÜLDEMÉNY

6.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.0.1. Az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy az e fejezetben meghatározott jogalany köteles biztosítani.

6.0.2. Az áruk és postai küldemények szállítmányaiban tiltott tárgynak minősülnek:

- a nem az alkalmazandó biztonsági előírásokkal összhangban szállított összeszerelt robbanó- és gyújtóeszközök.

6.0.3. Az e fejezetben és - adott esetben - külön bizottsági határozatokban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés VI. címe nem vonatkozik.

6.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1.1. A légi járműbe való berakodását megelőzően valamennyi árut és postai küldeményt meghatalmazott ügynöknek kell átvizsgálnia, kivéve akkor, ha:

a) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

b) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

c) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy listás szállító már elvégezte, a szállítmány azt követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben, és a szállítmány szállítása nem utasszállító légi járművön történik; vagy

d) a szállítmány mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától berakodásáig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.1.2. Ha okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzés alá vont szállítmányt a védelmi ellenőrzés időpontja óta jogosulatlan beavatkozás érte vagy a jogosulatlan beavatkozással szemben fizikailag nem volt védve, akkor a szállítmányt a légi járműre való berakodását megelőzően egy meghatalmazott ügynöknek át kell vizsgálnia. Azok a szállítmányok, amelyeket vélhetően jogosulatlan beavatkozás ért vagy más oknál fogva gyanút keltenek, a 6.7. pontnak megfelelően magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kezelendők.

6.1.3. A védelmi ellenőrzésen már átesett azonosítható légi áruhoz vagy azonosítható légipostai küldeményhez kíséret nélkül csak olyan személy férhet hozzá, akinek a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése vagy foglalkoztatást megelőző ellenőrzése sikeres volt.

6.2. ÁTVIZSGÁLÁS

6.2.1. Átvizsgálás

6.2.1.1. Az áru vagy postai küldemény átvizsgálásakor:

a) olyan eszközt vagy módszert kell alkalmazni, amely a szállítmány természetének figyelembevételével a legnagyobb valószínűséggel biztosítja a tiltott tárgyak észlelését; és

b) az alkalmazott eszköznek vagy módszernek ésszerűen biztosítania kell, hogy a szállítmányban ne maradjon elrejtve tiltott tárgy.

6.2.1.2. Ha az átvizsgálást végző személy nem tud megfelelőképpen meggyőződni arról, hogy a szállítmány nem tartalmaz tiltott tárgyat, a szállítmányt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon újból át kell vizsgálni.

6.2.1.3. Az áru és a postai küldemények átvizsgálására irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

6.2.1.4. A rakomány átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személy rendes körülmények között nem tölthet egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Az átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

6.2.1.5. Az árukat és a postai küldeményeket legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni, a 6-J. függelékben foglaltaknak megfelelően:

a) kézzel történő átkutatással;

b) röntgensugaras berendezéssel;

c) robbanóanyag-felderítő eszköz használatával;

d) robbanóanyag-felderítő kutya (EDD) alkalmazásával;

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) használatával;

f) szemrevételezéssel;

g) fémérzékelő eszköz (MDE) használatával.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az áru vagy postai küldemény tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor az árut vagy postai küldeményt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon.

6.2.1.6. A következő eszközök vagy módszerek kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, ha a szállítmány jellege miatt a 6.2.1.5. pontban meghatározott egyéb eszközök vagy módszerek egyikét sem lehet alkalmazni:

egyéb megfelelő védelmi ellenőrzések, amennyiben a felelős hatóság hozzájárul, a Bizottságot pedig értesítik.

6.2.2. Mentesség az átvizsgálás alól

Az átvizsgálás alóli mentességeket külön bizottsági határozat rendelkezései állapítják meg.

6.3. MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK

6.3.1. A meghatalmazott ügynök jóváhagyása

6.3.1.1. A meghatalmazott ügynököt a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott ügynök jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

Meghatalmazott ügynökként jóvá kell hagyni a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket alkalmazó valamennyi jogalanyt. Ilyen jogalany különösen az integrált raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy logisztikai szolgáltató, a légi fuvarozó és a földi kiszolgáló.

A meghatalmazott ügynök alvállalkozásba adhatja:

a) másik meghatalmazott ügynöknek a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét;

b) másik jogalanynak a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét, amennyiben a védelmi ellenőrzést a meghatalmazott ügynök saját létesítményén vagy valamely repülőtéren a meghatalmazott ügynök vagy repülőtér védelmi programja alapján végzik;

c) másik jogalanynak a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét, amennyiben a védelmi ellenőrzést nem a meghatalmazott ügynök saját létesítményén és nem repülőtéren végzik, és a szóban forgó jogalanyt a felelős hatóság az adott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában tanúsította vagy jóváhagyta és nyilvántartásba vette; és

d) a szállítmányok fizikai védelmét és a 6.6. pont követelményeinek megfelelő fuvarozóhoz történő szállítását.

6.3.1.2. Minden egyes tagállam esetében a felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában köteles megállapítani a meghatalmazott ügynökök jóváhagyására vonatkozó következő eljárás végrehajtásával kapcsolatos felelősségi köröket:

a) A kérelmező annak a tagállamnak a felelős hatóságától kér jóváhagyást, amelyben a kérelemben foglalt létesítmények találhatók.

A kérelmező benyújtja az érintett felelős hatóságnak a védelmi programját. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket az ügynök a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni fog. A programban meghatározza továbbá, hogy az ügynök hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést. A légi fuvarozónak a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követendő módszereket és eljárásokat leíró védelmi programját úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a meghatalmazott ügynök védelmi programjára vonatkozó követelményt.

A kérelmező benyújtja továbbá a 6-A. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Meghatalmazott ügynök" című nyilatkozatot is. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelmi kérdésekért felelős személy írja alá.

Az aláírt nyilatkozatot a megfelelő felelős hatóság megőrzi.

b) A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megvizsgálja a védelmi programot, majd helyszíni szemlét hajt végre a benne megjelölt létesítményeken annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 8 ) 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő - kivéve a 6.2. pontban szereplő követelmények tekintetében -, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Az AEO-tanúsítványt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

c) Ha a felelős hatóság elégedett az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor gondoskodik arról, hogy az ügynök szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményt szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítóval látja el.

Ha a felelős hatóság elégedetlen az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor ennek indokát haladéktalanul közli a meghatalmazott ügynökként való jóváhagyást igénylő jogalannyal.

Ha a légi fuvarozó védelmi programja leírja a légi fuvarozó által a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követendő módszereket és eljárásokat, akkor úgy tekinthető, hogy a légi fuvarozó a programban megjelölt valamennyi létesítmény tekintetében teljesíti az a) és a b) pont követelményeit. A légi fuvarozó védelmi programjában megjelölt létesítményeken legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően két éven belül helyszíni szemlét kell végezni.

Ha a meghatalmazott ügynököt vagy a 2320/2002/EK bizottsági rendelettel, vagy a 820/2008/EK bizottsági rendelettel és a C(2008) 4333 bizottsági határozattal összhangban jóváhagyták, akkor az adott jogalany a 300/2008/EK rendelet és a rendeletet végrehajtó jogi aktusok alkalmazásában is meghatalmazott ügynöknek minősül valamennyi olyan létesítmény tekintetében, ahol sor került helyszíni szemlére.

d) A meghatalmazott ügynök nem tekinthető jóváhagyottak mindaddig, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.3.1.3. A meghatalmazott ügynök minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki a benyújtott védelmi program végrehajtásáért felelős. Ennek a személynek sikeresen teljesítenie kell a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzést.

6.3.1.4. A meghatalmazott ügynököt rendszeres időközönként, de legfeljebb ötévenként ismételten ellenőrizni kell. A megismételt ellenőrzésnek helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy a meghatalmazott ügynök továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Amennyiben a jóváhagyáshoz szükséges valamennyi követelményre kiterjed, a felelős hatóság által a nemzeti minőség-ellenőrzési programjával összhangban a meghatalmazott ügynök telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a meghatalmazott ügynök telephelyén végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő - kivéve a 6.2. pontban szereplő követelmények tekintetében.

6.3.1.5. Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a meghatalmazott ügynök nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény(ek) tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott ügynök jogállását.

Ha a jogalany már nem rendelkezik a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal, illetve ha az AEO-tanúsítvány a szóban forgó rendelet 14k. cikke szerinti követelmények nem teljesítése miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megfelelő lépéseket tesz, hogy meggyőződjön arról, hogy a meghatalmazott ügynök eleget tesz a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

A jogalany a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítványa tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

Közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb 24 órán belül a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a korábban meghatalmazott ügynöki státusszal rendelkező jogalany jogállásának változása megjelenjen "a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban"

6.3.1.6. Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, a 6.3. pont alapján jóváhagyott meghatalmazott ügynököt valamennyi tagállamban el kell ismerni.

6.3.1.7. A felelős hatóság meghatalmazott ügynökként való jóváhagyása esetében a 6.3.1. pont követelményeit - a 6.3.1.2. d) pont kivételével - nem kell alkalmazni.

6.3.1.8. A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz a meghatalmazott ügynökök jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtoklása szempontjából releváns lehet. Ide tartoznak a meghatalmazott ügynökök részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, a meghatalmazott ügynöki státus visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

2015. március 1-jéig a felelős hatóságoknak és a nemzeti vámhatóságoknak meg kell határozniuk ezen információcsere módját.

6.3.2. A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.3.2.1. A meghatalmazott ügynök valamennyi szállítmány fogadásakor megállapítja, hogy az a jogalany, amelytől a szállítmányt kapja, meghatalmazott ügynök, ismert szállító, listás szállító vagy egyik sem.

6.3.2.2. A szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek vagy a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát. A bemutatott okmány alapján meg kell állapítani a szállítmányt átadó személy személyazonosságát.

6.3.2.3. A meghatalmazott ügynök gondoskodik arról, hogy az olyan szállítmány, amelyre előzőleg nem alkalmazták valamennyi előírt védelmi ellenőrzést:

a) a 6.2. pont szerint átvizsgálásra kerüljön; vagy

b) a meghatalmazott ügynök kizárólagos felelősségére tárolásra kerüljön, válogatás előtt ne legyen légi járművön szállítandó rakományként azonosítható, és kizárólag a meghatalmazott ügynök által e feladatra kijelölt és kiképzett személyek - a szállító vagy bármely más személy vagy jogalany közreműködése nélkül - válogathassák ki.

A b) pont csak abban az esetben alkalmazható, ha a meghatalmazott ügynök nem tudja előre, hogy a szállítmány légi úton kerül-e szállításra.

6.3.2.4. Az e rendelet 6.3.2.1-6.3.2.3. pontjában és a 2010/774/EU bizottsági határozat 6.3. pontjában előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja, hogy:

a) a szállítmányokhoz kíséret nélkül csak engedéllyel rendelkező személy férjen hozzá; és

b) a másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak való átadásig a szállítmány a jogosulatlan beavatkozással szemben védett legyen. A szigorított védelmi terület kritikus részén elhelyezett áruszállítmányok és postai küldemények úgy tekintendők, mint amelyek védettek a jogosulatlan beavatkozással szemben. A védelmi terület kritikus részein kívül az áruszállítmányokat és a postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök telephelyének olyan részén kell elhelyezni, amelyre a belépést ellenőrzik, vagy ennek hiányában:

- fizikailag védeni kell a tiltott tárgyak behelyezése ellen, vagy

- nem szabad őrizetlenül hagyni, és csak a szállítmányok kezelésében részt vevő személyek férhetnek hozzájuk.

6.3.2.5. Az e rendelet 6.3.2.1-6.3.2.4. pontjában előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja, hogy a légi fuvarozónak vagy másik meghatalmazott ügynöknek átadott szállítmányt megfelelő okmány kísérje; ez az okmány lehet a légi fuvarlevél vagy külön nyilatkozat, és elektronikus formátumban vagy írásban egyaránt kiállítható.

6.3.2.6. Ennek az okmánynak vizsgálat céljából hozzáférhetőnek kell lennie a felelős hatóság számára a szállítmány légi járműre való berakodását megelőző bármely időpontban, és ezt követően a repülés időtartama alatt vagy 24 órán át, attól függően, hogy melyik tart tovább, és tartalmaznia kell:

a) a meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítóját;

b) a szállítmány egyedi azonosítóját, például az (egyedi vagy összevont) légi fuvarlevél számát;

c) a szállítmány tartalmát, kivéve a 2010. április 13-i C(2010) 774 végleges bizottsági határozat ( 9 ) 6.2.3. d) és e) pontjában felsorolt szállítmányok esetében;

d) a szállítmány védelmi státusát a következő jelöléssel:

-

"SPX" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SCO" : szállítása kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SHR" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos;

e) a védelmi státus megállapításának alapját:

- a "KC" jelölést (ismert szállítótól származik), vagy

- az "AC" jelölést (listás szállítótól származik), vagy

- az "RA" jelölést (meghatalmazott ügynök válogatta), vagy

- az átvizsgálás alkalmazott eszközeit vagy módszerét, vagy

- a szállítmány átvizsgálás alóli mentességének alapját;

f) a védelmi státust megállapító személy nevét vagy azzal egyenértékű azonosító jelét, valamint a megállapítás napját és időpontját;

g) azon esetleges meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi azonosítóját, amely a más meghatalmazott ügynök által a szállítmányra vonatkozóan megállapított védelmi státust elfogadta.

Amikor egy meghatalmazott ügynök egy másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak szállítmányt ad át, határozhat úgy, hogy csak az a-e) és g) pontokban szereplő információkat adja át, és az f) pontban említett adatokat a repülés időtartama alatt vagy 24 órán át visszatartja - attól függően, hogy melyik tart tovább.

6.3.2.7. Összevont szállítmányok esetében a 6.3.2.5. és 6.3.2.6. pont szerinti követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha:

a) az összevonást végző meghatalmazott ügynök megőrzi a 6.3.2.6. a-g) pontban előírt információkat az egyes szállítmányokra nézve a repülés(ek) időtartamára vagy 24 órán át, attól függően, hogy melyik tart tovább; és

b) az összevont szállítmányt kísérő okmány tartalmazza az összevonást végző meghatalmazott ügynök alfanumerikus azonosítóját, valamint az összevont szállítmány egyedi azonosítóját és védelmi státusát.

Az a) alpont nem alkalmazandó olyan összevont szállítmányokra, amelyek mindenkor átvizsgálandók vagy mentességet élveznek az átvizsgálás alól a C(2010) 774 határozat 6.2.3. d) és e) pontjával összhangban, ha a meghatalmazott ügynök egyedi azonosítóval látja el az összevont szállítmányt, feltünteti annak védelmi státusát és megadja a védelmi státus odaítélésének kizárólagos okát.

6.3.2.8. Olyan szállítmány fogadásakor, amelyen korábban nem végezték el valamennyi előírt védelmi ellenőrzést, a meghatalmazott ügynök úgy is dönthet, hogy nem hajtja végre a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, hanem azok alkalmazásának biztosítása érdekében a szállítmányt másik meghatalmazott ügynöknek adja át.

A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre vonatkozó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

6.3.2.9. A meghatalmazott ügynöknek gondoskodnia kell arról, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet felvétele és képzése, valamint a megkövetelt védelmi ellenőrzéseken átesett azonosítható légi árukhoz és azonosítható légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet felvétele és védelmi tudatosságnövelő képzése is a 11. fejezet követelményeinek megfelelően történjen.

6.4. ISMERT SZÁLLÍTÓK

6.4.1. Az ismert szállító jóváhagyása

6.4.1.1. Az ismert szállítót a felelős hatóság hagyja jóvá.

Az ismert szállító jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

6.4.1.2. Minden egyes tagállam esetében a felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában köteles megállapítani a meghatalmazott ügynökök jóváhagyására vonatkozó következő eljárás végrehajtásával kapcsolatos felelősségi köröket:

a) A kérelmező annak a tagállamnak a felelős hatóságától jóváhagyást kér, amelyben a létesítmény található.

A kérelmező rendelkezésére kell bocsátani a 6-B. függelékben található "Útmutató ismert szállítók számára" című dokumentumot és a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrző lista" című dokumentumot;

b) A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr helyszíni szemlét hajt végre a megjelölt létesítményekben annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Annak megállapítása során, hogy a kérelmező megfelel-e az említett követelményeknek, a felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrző lista" című dokumentumot követi. Az ellenőrzőlista kötelezettségvállalási nyilatkozatot is tartalmaz, amelyet a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek alá kell írnia.

A jóváhagyási ellenőrzőlistán szereplő információkat az ellenőrzőlista kitöltését követően minősített információként kell kezelni.

Az aláírt nyilatkozatot vagy a felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre a felelős hatóság rendelkezésére bocsátja;

c) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Ebben az esetben a kérelmező kitölti a 6-C. függelékben található "Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrző lista" című dokumentum első részét, és azt a kérelmező törvényes képviselője vagy a létesítmény védelemért felelős személy aláírásával ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt eljuttatja a felelős hatóságnak.

Az AEO-tanúsítványt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

Az aláírt nyilatkozatot vagy a felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre a felelős hatóság rendelkezésére bocsátja;

d) Ha a felelős hatóság - az esettől függően - az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást kielégítőnek találja, akkor gondoskodik arról, hogy a szállító szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek "a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba". Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményt szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítóval látja el.

Ha a felelős hatóság - az esettől függően - az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást nem találja kielégítőnek, akkor ennek indokát haladéktalanul közli az ismert szállítóként való jóváhagyást igénylő jogalannyal;

e) Az ismert szállító mindaddig nem tekinthető jóváhagyottnak, amíg adatai nem szerepelnek "a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban".

6.4.1.3. Az ismert szállító minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki a benyújtott védelmi program végrehajtásáért felelős. Ennek a személynek sikeresen teljesítenie kell a védelmi háttérellenőrzést.

6.4.1.4. Az ismert szállítót rendszeres időközönként, de legfeljebb ötévenként ismételten ellenőrizni kell. A megismételt ellenőrzésnek helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy az ismert szállító továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Amennyiben a 6-C. függelék ellenőrzőlistáján meghatározott valamennyi területre kiterjed, a felelős hatóság által a nemzeti minőség-ellenőrzési programjával összhangban az ismert szállító telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által az ismert szállító létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő.

6.4.1.5. Ha a felelős hatóság megítélése szerint az ismert szállító már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek, akkor a kérdéses létesítmény(ek) tekintetében visszavonja az ismert szállító jogállását.

Ha a jogalany már nem rendelkezik a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal, illetve ha az AEO-tanúsítvány a szóban forgó rendelet 14k. cikke szerinti követelmények nem teljesítése miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megfelelő lépéseket tesz, hogy meggyőződjön arról, hogy a meghatalmazott ügynök eleget tesz a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

A jogalany a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítványa tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

Közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb 24 órán belül a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a korábban ismert beszállítói státusszal rendelkező jogalany jogállásának változása megjelenjen "a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban".

6.4.1.6. Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, a 6.4. pont alapján jóváhagyott ismert szállítót valamennyi tagállamban el kell ismerni.

A 6.4.1.2. d) pontnak megfelelően jóváhagyott ismert szállítónak meg kell továbbá felelnie a külön bizottsági határozat 6.4. pontjában megállapított kiegészítő követelményeknek is.

6.4.1.7. A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz az ismert szállítók jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtoklása szempontjából releváns lehet. Ide tartoznak az ismert szállítók részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, az ismert szállítói státus visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

2015. március 1-jéig a felelős hatóságoknak és a nemzeti vámhatóságoknak meg kell határozniuk ezen információcsere módját.

6.4.2. Az ismert szállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.4.2.1. Az ismert szállító köteles biztosítani, hogy:

a) a létesítményben vagy a helyiségekben a biztonság szintje elegendő legyen az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozással szembeni védelméhez; továbbá

b) a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet felvétele és képzése, valamint a megkövetelt védelmi ellenőrzéseken átesett azonosítható légi árukhoz és azonosítható légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet felvétele és védelmi tudatosságnövelő képzése is a 11. fejezet követelményeinek megfelelően történt; továbbá

c) az adott esetnek megfelelően a gyártás és az előállítás, a csomagolás, a tárolás, a szétosztás és/vagy a szállítás során az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények védve legyenek a jogosulatlan beavatkozástól vagy megbontástól.

Ha egy szállítmányon valamilyen okból nem hajtotta végre a fenti védelmi ellenőrzéseket vagy a szállítmány nem tőle magától ered, az ismert szállító ezt a körülményt a 6.3.2.3. pont alkalmazása érdekében köteles egyértelműen a meghatalmazott ügynök tudomására hozni.

6.4.2.2. Az ismert szállító köteles tudomásul venni, hogy a megfelelő védelmi ellenőrzésen át nem esett szállítmányokat a 6.2.1. pont szerint át kell vizsgálni.

6.5. LISTÁS SZÁLLÍTÓK

6.5.1. A listás szállítót a meghatalmazott ügynök jelöli ki.

6.5.2. A listás szállítóként való kijelölés feltétele a következő eljárás alkalmazása:

a) A meghatalmazott ügynök a kérdéses jogalanynak átadja a 6-D. függelékben található "Légiközlekedés-védelmi útmutató listás szállítók számára" és "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Listás szállító" című dokumentumokat. Az útmutatót és a nyilatkozatot a meghatalmazott ügynöknek azon tagállam felelős hatósága adja át, amelyben a meghatalmazott ügynök létesítménye található.

b) A kérdéses jogalany, amennyiben nem rendelkezik a 2454/93/EGK bizottsági rendeletet módosító 1875/2006/EK bizottsági rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvánnyal, köteles a 6-D. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Listás szállító" című dokumentumot aláírva átadni a meghatalmazott ügynöknek.

A kérdéses jogalany köteles továbbá kijelölni legalább egy, a létesítményei vonatkozásában a védelmi kérdésekért felelős személyt, és e személy nevéről és elérhetőségéről köteles tájékoztatni a meghatalmazott ügynököt.

Ha van, az aláírt nyilatkozatot a meghatalmazott ügynök köteles megőrizni és - kérésre - a felelős hatóság rendelkezésére bocsátani.

Ha az AEO-tanúsítványa alapján a listás szállító mentesült a kötelezettségvállalási nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos követelmény alól, akkor haladéktalanul köteles tájékoztatni a meghatalmazott ügynököt arról, ha már nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal.

c) A meghatalmazott ügynök a leendő listás szállító következő adatainak megállapításával ellenőrzést hajt végre:

- a vállalkozás leíró adatai, beleértve hiteles üzleti címét is, továbbá

- a kérdéses jogalany által folytatott tevékenység jellege, továbbá

- az elérhetőségi adatok, beleértve a védelemért felelős személy vagy személyek elérhetőségét is, továbbá

- a héa-azonosítószám vagy a cégjegyzékszám, továbbá

- a 6.5.2. b) pont szerinti mentesség esetén az AEO-tanúsítvány száma.

d) Ha a meghatalmazott ügynök kielégítőnek találja a b) és a c) pont alapján szolgáltatott tájékoztatást, akkor a kérdéses jogalanyt listás szállítóként kijelölheti.

6.5.3. A meghatalmazott ügynök a 6.5.2. c) pont szerinti információkról köteles adatbázist fenntartani. Az adatbázist vizsgálat céljából köteles hozzáférhetővé tenni a felelős hatóság számára.

6.5.4. A listás szállítói jogállás megszűnik, ha a listás szállító számláján két éven belül nem tapasztalható légi áru vagy légipostai küldemények szállításával kapcsolatos tevékenység.

6.5.5. Ha a felelős hatóság vagy a meghatalmazott ügynök megítélése szerint a listás szállító nem felel meg a 6-D. függelékben foglalt útmutató követelményeinek, akkor a meghatalmazott ügynök a listás szállító jogállását köteles haladéktalanul megvonni.

6.5.6. Ha egy szállítmányon valamilyen okból nem hajtotta végre a "Légiközlekedés-védelmi útmutató listás szállítók számára" című dokumentumban foglalt védelmi ellenőrzéseket vagy a szállítmány nem tőle magától ered, a listás szállító ezt a körülményt a 6.3.2.3. pont alkalmazása érdekében köteles egyértelműen a meghatalmazott ügynök tudomására hozni.

6.6. AZ ÁRU ÉS A POSTAI KÜLDEMÉNYEK FIZIKAI VÉDELME

6.6.1. Az áru és a postai küldemények fizikai védelme szállítás közben

6.6.1.1. Annak biztosítása érdekében, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett szállítmány a szállítás során a jogosulatlan beavatkozással szemben fizikailag védve legyen:

a) a szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek, az ismert szállítónak vagy a listás szállítónak oly módon be kell csomagolnia vagy zárjellel el kell látnia, hogy esetleges megbontása látható legyen; amennyiben ez nem lehetséges, olyan egyéb védelmi intézkedést kell hozni, amely biztosítja a szállítmány sértetlenségét; valamint

b) a szállítmány szállítására igénybe vett jármű rakterét oly módon le kell lezárni vagy zárjellel, függönyponyvás járművek esetében TIR-sodronnyal oly módon el kell látni, hogy az esetleges megbontás látható legyen; sík platójú járművek esetében a rakteret megfigyelés alatt kell tartani; továbbá

c) a meghatalmazott ügynökkel, ismert szállítóval vagy listás szállítóval fuvarozási megállapodást kötött szállító fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot, kivéve akkor, ha a fuvarozó maga is rendelkezik meghatalmazott ügynökként való jóváhagyással.

Az aláírt nyilatkozatot az a meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító őrzi meg, amelynek nevében a szállításra sor kerül. Az aláírt nyilatkozat egy példányát kérésre a szállítmányt fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó, vagy az érintett felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani; vagy

d) a fuvarozó köteles igazolni azon meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító előtt, amelynek javára a szállítást végzi, hogy rendelkezik a felelős hatóság tanúsítványával vagy jóváhagyásával.

Ennek az igazolásnak ki kell terjednie a 6-E. függelékben foglalt követelményekre; az igazolás egy-egy példányát a meghatalmazott ügynök, az ismert szállító vagy a listás szállító köteles megőrizni. Az igazolás egy példányát kérésre a szállítmányt fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó, illetve valamely másik felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

6.6.1.2. A légi oldalon való szállítás során a 6.6.1.1. b), c) és d) pont nem alkalmazandó.

6.6.2. Az áru és a postai küldemények fizikai védelme a repülőgépbe való berakodás repülőterén

6.6.2.1. A kritikus részen lévő árut és postai küldeményeket a jogosulatlan beavatkozással szemben fizikailag védettnek kell tekinteni.

6.6.2.2. A védelmi terület kritikus részein kívül az áruszállítmányokat és a postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök telephelyének olyan részén kell elhelyezni, amelyre a belépést ellenőrzik, vagy ennek hiányában a jogosulatlan beavatkozástól védettnek kell tekinteni, amennyiben:

a) fizikailag védettek a tiltott tárgyak behelyezése ellen; vagy

b) nem hagyják őrizetlenül, és csak az áru és a postai küldemények fizikai védelmében és a légi járműbe való berakodásában részt vevő személyek férhetnek hozzájuk.

6.7. MAGAS KOCKÁZATÚ ÁRU ÉS POSTAI KÜLDEMÉNY

A magas kockázatú árukra és postai küldeményekre vonatkozó előírásokat külön bizottsági határozat állapítja meg.

6.8. A HARMADIK ORSZÁGOKBÓL AZ UNIÓ TERÜLETÉRE SZÁLLÍTOTT ÁRU ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK FIZIKAI VÉDELME

6.8.1. A légi fuvarozók kijelölése

6.8.1.1. A 6-F. függelékben nem szereplő harmadik ország repülőteréről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozót "harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként" (Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport, ACC3) kell kijelölnie:

a) azon tagállam felelős hatóságának, amely a légi fuvarozó üzembentartási engedélyét kibocsátotta;

b) a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező légi fuvarozók esetében: a 394/2011/EU rendelettel ( 10 ) módosított, a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról szóló 748/2009/EK bizottsági rendelet ( 12 ) mellékletében felsorolt tagállamok felelős hatóságának;

c) a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező és a 748/2009/EU rendelet mellékletében nem szereplő légi fuvarozók esetében: azon tagállam felelős hatóságának, amelyben a légi fuvarozó Unión belüli fő állomáshelye található, vagy a szóban forgó hatóság egyetértésével az Unió bármely egyéb felelős hatóságának.

6.8.1.2. A légi fuvarozó ACC3-ként való kijelölése az olyan repülőtérről végzett áru- és postaiküldemény-szállítás tekintetében, amely vonatkozásában ACC3 kijelölés szükséges (a továbbiakban: megfelelő áruszállítási műveletek), az alábbiak alapján történik:

a) a megfelelő áruszállítási műveletekre vonatkozó áru- és postaiküldemény-védelmi előírások végrehajtásáért a légi fuvarozó nevében átfogó felelősséggel rendelkező személy kinevezése; és

b) 2014. június 30-ig: a 6-H. függelékben meghatározott "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - ACC3", amely megerősíti a 6-G. függelékben meghatározott pontokra kiterjedő védelmi program végrehajtását. A nyilatkozatot a fuvarozó nevében annak törvényes képviselője vagy a védelemért felelős személy írja alá. Az ACC3-kijelölés lejártának időpontjáig a felelős hatóság megőrzi a másolatot vagy az eredeti példányt;

c) 2014. július 1-jétől: az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés, amely megerősíti a védelmi intézkedések végrehajtását.

6.8.1.3. A felelős hatóság a kijelölt ACC3-at szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítóval látja el, amely azonosítja a légi fuvarozót és azt a harmadik országbeli repülőteret, amely tekintetében a légi fuvarozót az Unió területére való áru- és postaiküldemény-szállításra kijelölték.

6.8.1.4. A kijelölés legfeljebb ötéves időszakra érvényes attól az időponttól kezdve, amikor a felelős hatóság az ACC3-ra vonatkozó adatokat bevezeti a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

6.8.1.5. A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba felvett ACC3-at valamennyi tagállamban el kell ismerni a harmadik országbeli repülőtérről az Unió területére irányuló összes művelet tekintetében.

6.8.2. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése

6.8.2.1. A légi fuvarozó megfelelő áruszállítási műveleteire vonatkozó uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek az alábbiakból kell állnia:

a) a légi fuvarozó légiközlekedés-védelmi programjának vizsgálata, amely biztosítja, hogy a program a 6-G. függelékben meghatározott valamennyi pont tekintetében releváns és megfelelő legyen; és

b) a megfelelő áruszállítási műveletekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista felhasználásával.

6.8.2.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során a végrehajtás ellenőrzését a helyszínen kell elvégezni az alábbi két lehetőség valamelyike szerint:

1. Mielőtt egy légi fuvarozó egy olyan repülőtér tekintetében ACC3-ként kerül kijelölésre, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi, ellenőrzést kell végezni a szóban forgó repülőtéren.

Amennyiben az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés azt mutatja, hogy a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti célok közül egy vagy több nem teljesül, a felelős hatóság a légi fuvarozót a megfelelő szállítási műveletek tekintetében nem jelölheti ki ACC3-ként mindaddig, amíg bizonyítékot nem szerez arról, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta a feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket.

2. Mielőtt egy légi fuvarozó az összes olyan repülőtér tekintetében ACC3-ként kerül kijelölésre, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi, ellenőrzést kell végezni egy reprezentatív számú olyan repülőtéren, amelyen a megfelelő áruszállítási műveleteket végzi. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) az ellenőrzés egy olyan légi fuvarozó kérésére történik, amely több megfelelő áruszállítási műveletet végez;

b) a felelős hatóság igazolta, hogy a légi fuvarozó az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal rendelkezik;

c) a reprezentatív szám magában foglal legalább 3 repülőteret, de legalább a repülőterek 5 %-át, valamint valamennyi, magas kockázatú származási helyen található repülőteret;

d) a felelős hatóság ütemtervet fogadott el, amely biztosítja az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést minden kijelölési évre vonatkozóan azon további repülőtereken, amelyek tekintetében ACC3-at fognak kijelölni, vagy addig, amíg az összes repülőtér ellenőrzésre nem kerül. Az ellenőrzések száma minden évben legalább annyi, mint a c) pontban előírt ellenőrzések száma. Az ütemterv tartalmazza a további repülőterek kiválasztását alátámasztó indokokat;

e) valamennyi ACC3-kijelölés ugyanazon a napon jár le;

f) ha az ütemtervben elfogadott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések egyike azt mutatja, hogy egy vagy több, a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti cél nem teljesül, a kijelölő felelős hatóság bizonyítékot kér arra nézve, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta az adott repülőtéren feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket, és - a hiányosság súlyosságától függően - előír:

- az ACC3-ként kijelölendő összes repülőtér tekintetében a 6.8.2.2.1. pontnak megfelelő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a felelős hatóság által meghatározott határidőn belül, vagy

- a d) pontban meghatározottnál kétszer több uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a hátralévő ACC3-kijelölési évek mindegyikére nézve.

Harmadik országbeli jogalanyok ACC3 kijelölése esetén a felelős hatóság akkor fogadhatja el az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentést, ha a jogalany a teljes szállítási műveletet lebonyolítja, beleértve a légi jármű csomagterébe való berakodást is, és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés minden műveletre kiterjed.

6.8.2.3. Amennyiben egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés a légi fuvarozó befolyásán kívül eső, objektív okok miatt elmarad, a felelős hatóság a légi fuvarozót korlátozott, legfeljebb 2016. június 30-ig tartó időszakra kijelölheti ACC3-ként. Ha a kijelölés hat hónapnál hosszabb időszakra szól, a felelős hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a légi fuvarozó rendelkezik-e az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal.

6.8.2.4. Ha egy ACC3 2014. július 1-je előtt történő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése során nem nyer megerősítést, hogy az ACC3 végrehajtotta a 6.8.3.2. pont második mondata szerinti előírásokat, akkor az ACC3-nak legkésőbb 2014. július 1-ig bizonyítania kell a felelős hatóság felé, hogy a szóban forgó előírásokat végrehajtotta. A bizonyításnak tartalmaznia kell a védelmi program megfelelő részének frissítését, valamint kiegészítheti helyszíni szemle is.

6.8.2.5. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell legalább a 6-H1. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot, a 6-C3. függelék szerinti ellenőrzőlistát és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr 11-A. függelék szerinti nyilatkozatát. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr az ellenőrzési jelentést a felelős hatóságnak, a jelentés másolatát pedig az ellenőrzött légi fuvarozónak küldi meg.

6.8.3. Harmadik országból érkező áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzései

6.8.3.1. Az ACC3 gondoskodik arról, hogy minden uniós repülőtéren történő átrakásra, tranzitként kezelésre vagy kirakásra szánt áru és postai küldemény átvizsgálásra kerüljön, kivéve, ha:

a) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

b) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

c) a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket - egy ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére - valamely listás szállító már elvégezte, a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben, és a szállítmány továbbítása nem utasszállító légi járművön történik; vagy

d) a szállítmány a 185/2010/EU rendelet 6.1.1. d) pontjával összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától kezdődően a berakodásig fizikailag védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.2. Az Unió területére szállított árut és postai küldeményeket a 6.2.1. pontban felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével kell átvizsgálni, megfelelő mértékben biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson tiltott tárgy.

6.8.3.3. Az ACC3 biztosítja:

a) minden átrakandó és tranzitként kezelendő áru vagy postai küldemény esetében, hogy azt vagy ő maga vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany a 6.8.3.2. pontnak megfelelő átvizsgálásnak vagy védelmi ellenőrzésnek vesse alá a szállítmány származási helyén vagy a szállítási lánc más pontján, és hogy az ilyen szállítmány ezt követően a berakodásig fizikailag védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben;

b) magas kockázatú áru vagy postai küldemény esetében, hogy az a 6.7. pontnak megfelelően az adott ACC3 vagy valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany által átvizsgálásra kerüljön származási helyén vagy a szállítási lánc más pontján, továbbá hogy az ilyen szállítmány SHR jelölést kapjon, és ezt követően a berakodásig fizikailag védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.4. Az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítóját és a szállítmány - 6.3.2.6. d) pontban említett és valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által megállapított - védelmi státusát fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő dokumentációban: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában.

6.8.3.5. A 6.8.4. pontban említett meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy a 6-Fii. függelékben felsorolt harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

6.8.4. A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók ellenőrzése

6.8.4.1. Egy harmadik országbeli jogalany akkor válhat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökké vagy ismert szállítóvá, ha ellenőrzés alá vonják a következő két opció egyikének megfelelően, és felveszik azon ACC3(-ak) adatbázisába, amely(ek)be a szóban forgó jogalany közvetlenül szállít az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt:

a) az ACC3 védelmi programjának részletesen rögzítenie kell azon védelmi ellenőrzéseket, amelyeket nevében olyan harmadik országbeli jogalanyok hajtanak végre, amelyektől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése keretében jóvá kell hagyni a szóban forgó jogalanyok által végzett védelmi ellenőrzéseket; vagy

b) a harmadik országbeli jogalanyoknak megfelelő árukezelési tevékenységeiket legfeljebb ötéves időközönként uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá kell vonniuk, az ellenőrzési jelentés másolatát pedig meg kell küldeniük az ACC3-(ak)nak.

6.8.4.2. Ha a 6.8.4.1. b) pont szerinti uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogalany

a) sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító. Az ellenőr az ellenőrzött jogalany rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát;

b) nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a jogalany nem kap engedélyt az Unió területére továbbítandó áru szállítására. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlistát a jogalany rendelkezésére kell bocsátani.

6.8.4.3. Az ACC3 adatbázist tart fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak és amelytől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a) a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b) a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c) elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d) cégjegyzékszám, ha van ilyen;

e) az ellenőrzési jelentés, amennyiben rendelkezésre áll és 2014. július 1-jénél nem későbbi.

Az adatbázisnak az ACC3 vizsgálata céljából hozzáférhetőnek kell lennie.

Ilyen adatbázist más, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalanyok is fenntarthatnak.

6.8.4.4. A légi áru vagy légipostai küldemények szállítását végző olyan jogalanyok, amelyek harmadik országban található, több létesítményből álló hálózatot működtetnek, egyetlen, a hálózat egészére kiterjedő, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítést szerezhetnek, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a hálózat releváns légiközlekedés-védelmi műveleteire, ezen belül a létesítmények közötti szállítási szolgáltatásokra egyetlen, közös védelmi program vagy egységes védelmi programok vonatkoznak; és

b) a védelmi program(ok) végrehajtása a belső védelemre vonatkozó, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű, egyetlen minőségbiztosítási program alapján történik; és

c) a hálózatra vonatkozó, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítés megszerzése előtt a jogalany alábbi létesítményei uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá kerültek:

i. az az egy vagy több létesítmény, ahonnan az ACC3(-ak)ba a szóban forgó jogalany közvetlenül szállít árut vagy postai küldeményt, és

ii. a hálózatot alkotó azon létesítmények közül legalább kettő vagy azon létesítmények 20 %-a (ha ez utóbbi érték magasabb), ahonnan az i. alpontban említett létesítmény(ek)be áru vagy postai küldemény érkezik; és

iii. a C(2010) 774 bizottsági határozat mellékletének 6-I. függelékében felsorolt harmadik országokban található összes létesítmény.

Ahhoz, hogy egy jogalany az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítést a legkésőbb 2018. június 30-ig nem jóváhagyott összes létesítmény tekintetében megtarthassa, a kijelölést követően minden évben uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést kell végezni a hálózatot alkotó azon létesítmények közül legalább további kettőn vagy azon létesítmények további 20 %-án (ha ez utóbbi érték magasabb), ahonnan a c) pont i. alpontjában említett létesítmény(ek)be áru vagy postai küldemény érkezik, mindaddig, amíg az összes létesítmény jóváhagyásra nem kerül.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr ütemtervet készít, amelyben feltünteti az egyes években jóváhagyandó létesítményeket, azok sorrendjét véletlenszerű kiválasztással állapítva meg. Az ütemtervet a létesítményt üzemeltető jogalanytól függetlenül kell kidolgozni, és azt a szóban forgó jogalany nem módosíthatja. Az ütemterv szerves részét képezi annak a jóváhagyási jelentésnek, amely alapján egy hálózat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítést szerezhet.

Miután egy a hálózathoz tartozó létesítményt uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetettek alá, az a 6.8.4.2. a) ponttal összhangban, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöknek minősül.

6.8.4.5. Ha egy hálózathoz tartozó létesítmény esetében végzett, a 6.8.4.4. c) pont ii. alpontja szerinti uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a létesítmény esetében nem teljesülnek a 6-C2. függelékben található ellenőrző listában foglalt célkitűzések, akkor az adott létesítményből származó árut és postai küldeményeket egy a 6.8.4.2. a) pont szerint jóváhagyott létesítményben kell átvizsgálni mindaddig, amíg uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra nem kerül, hogy teljesülnek az ellenőrző listában foglalt célkitűzések.

6.8.4.6. A. 6.8.4.4-6.8.4.6. pont 2018. június 30-án hatályát veszti.

6.8.5. Meg nem felelés és az ACC3-kijelölés megszűnése

6.8.5.1. Meg nem felelés

1. Ha a Bizottság vagy valamely felelős hatóság egy ACC3-művelet tekintetében olyan súlyos hiányosságot állapít meg, mely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió légi közlekedésének biztonságát, akkor:

a) haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett ACC3-at és felszólítja, hogy tegye meg észrevételét, valamint hozzon intézkedéseket a súlyos hiányosság orvoslására;

b) haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot;

2. Ha a felelős hatóságnak nem sikerült kieszközölnie a hiányosság orvoslását, a Bizottság - a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó szabályozási bizottsággal való konzultációt követően - juthat arra a következtetésre, hogy a fuvarozó a továbbiakban nem ismerhető el ACC3-ként a harmadik országokból az Unió területére vezető valamely konkrét vagy az összes útvonal tekintetében. Ebben az esetben az ACC3-ra vonatkozó adatokat törölni kell a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból.

3. Az a légi fuvarozó, amelynek ACC3-ként való elismerését a 6.8.5.1. ponttal összhangban visszavonták, nem vehető fel ismét a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba mindaddig, amíg uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megerősítést nem nyer, hogy a súlyos hiányosság orvoslása megtörtént, illetve amíg az illetékes felelős hatóság erről nem értesítette a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottságot.

6.8.5.2. Megszűnés

Az ACC3-nak a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból való törlését az ACC3-at kijelölő felelős hatóság végzi el, amennyiben

a) ezt a légi fuvarozó kéri vagy erről a hatósággal megállapodik; vagy

b) az ACC3 nem végzi a megfelelő áruszállítási műveleteket, nem válaszol az észrevételek megtételére vonatkozó felszólításra vagy egyéb módon akadályozza a légi közlekedési kockázatértékelést.

6-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a társaság védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a társaság a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- a védelmi programot a közösségi jog valamennyi jövőbeni kapcsolódó változásának való megfelelés érdekében a társaság megfelelően ki fogja igazítani, hacsak a(z) [a társaság neve] arról nem tájékoztatja a(z) [felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván meghatalmazott ügynökként tevékenykedni,

- a(z) [a társaság neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t:

a) a védelmi programjában beálló csekély mértékű változásokról, így például a társaság nevében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban, a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázishoz hozzáférést igénylő személyben beálló változásokról, haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül; valamint

b) a jelentősebb tervezett változásokról, így például új átvizsgálási eljárások bevezetéséről, a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásoló jelentősebb építési munkákról és a létesítmény helyének vagy címének megváltozásáról, legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük/a tervezett változás előtt,

- a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a társaság neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékű együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintheti, köztük különösen a tiltott tárgyaknak valamely szállítmányban való elhelyezésére tett kíséretekről,

- a(z) [a társaság neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a társaság védelmi programja értelmében rá háruló feladatokat; továbbá

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét;

b) a továbbiakban nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel; vagy

c) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó közösségi jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-B. FÜGGELÉK

ÚTMUTATÓ ISMERT SZÁLLÍTÓK SZÁMÁRA

Ez az útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy a szállítók összevessék jelenleg alkalmazott biztonsági intézkedéseiket a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az annak végrehajtására vonatkozó jogi aktusokban szereplő, az ismert szállítókra vonatkozó követelményekkel. Használatával már a hivatalos helyszíni ellenőrzés szervezése előtt meggyőződhetnek arról, hogy eleget tesznek-e az előírt követelményeknek.

Fontos, hogy az ellenőrző látogatás során az ellenőr beszélhessen a megfelelő személyekkel (pl. a biztonságért felelős és a személyzet felvételéért felelős személlyel). Az ellenőr megállapításainak rögzítésére egy uniós ellenőrző listát kell használni. Miután ez az ellenőrző lista kitöltésre került, az abban foglalt információt titkosként kezelik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az uniós ellenőrző listán kétféle kérdés szerepel: 1. azok, amelyek esetében a nemleges válasz automatikusan azt jelenti, hogy Önök nem fogadhatók el ismert szállítóként; valamint 2. azok, amelyek átfogó képet adnak az Önök biztonsági rendelkezéseiről, és az ellenőr számára általános következtetés levonását teszik lehetővé. Az automatikus meg nem feleléshez vezető területekre az alábbiakban a követelmény félkövér szedése utal. Amennyiben a félkövérrel szedett követelmények valamelyikének nem felelnek meg, erről indoklást, valamint a megfeleléshez szükséges kiigazításokról tanácsot kapnak.

Amennyiben az Önök társasága a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal (úgynevezett AEOF és AEOS tanúsítvánnyal) rendelkezik, és annál a létesítménynél, amelyre az ismert szállítói státust kérelmezik, a vámhatóságok ezen kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 évvel sikeres vizsgálatot végeztek, akkor Önöknek ki kell tölteniük és a társaság jogi képviselőjének aláírásával kell ellátnia a 6-C. függelék (Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrző lista) "Szervezeti felépítés és felelősségi körök" című 1. részét és a Kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Bevezetés

Az árunak az Önök társaságától, az ellenőrizendő létesítményből kell származnia. Ez jelentheti azt, hogy az árut az adott telephelyen gyártják, de azt is, hogy az adott telephelyen csupán összeállítják olyan egyedi darabokból, amelyek az adott megrendelés teljesítése céljából való kiválasztásukig légi áruként nem azonosíthatók. (Lásd még a megjegyzést.)

Meg kell határozniuk, hol válik az áru/postai küldemények szállítmánya légi áru/légipostai küldemények szállítmányává, és igazolniuk kell, hogy rendelkeznek olyan intézkedésekkel, amelyek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmet szolgálják. Ide tartoznak a gyártásra, csomagolásra, tárolásra és/vagy szétosztásra vonatkozó előírások.

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

Meg kell adniuk a szervezetükre vonatkozó adatokat (név, héa- vagy kereskedelmi kamarai azonosító szám vagy- adott esetben - cégjegyzékszám, az AEO-tanúsítvány száma és - adott esetben - a vámhatóság által a szóban forgó létesítményénél végzett legutóbbi vizsgálat időpontja), az ellenőrizendő létesítmény címét és a szervezet székhelyének címét (amennyiben nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével). Meg kell adniuk az előző ellenőrző látogatás napját és az utolsó egyedi alfanumerikus azonosítót (ha van), továbbá az üzleti vállalkozás jellegét, a telephelyen tartózkodó munkavállalók hozzávetőleges létszámát, a légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy nevét, beosztását és elérhetőségét.

A személyzet felvételével kapcsolatos követelmények

Meg kell adniuk az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) alkalmazott felvételi eljárásának részleteit. A felvételi eljárásnak tartalmaznia kell a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést vagy védelmi háttérellenőrzést a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.1. pontjával összhangban. A helyszíni ellenőrző látogatásnak tartalmaznia kell a személyzet felvételéért felelős személlyel folytatott beszélgetést. Az érintettnek bizonyítékkal (pl. üres formanyomtatványok bemutatásával) kell alátámasztania a társaság által alkalmazott eljárást. Ez a felvételi eljárás a 2010. április 29-ét követően felvett személyzetre alkalmazandó.

A személyzet biztonsági képzésére vonatkozó eljárás

Bizonyítani kell, hogy a légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) munkatárs megfelelő védelmi tudatosságnövelő képzésben részesült. A képzésnek a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban kell zajlania. Az egyes személyek képzésével kapcsolatos feljegyzéseket meg kell őrizni. Emellett igazolni kell, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző valamennyi alkalmazott részesült a 185/2010/EU rendelet 11. fejezetének megfelelő képzésben vagy időszakos képzésben.

Fizikai biztonság

Bizonyítani kell, hogy a létesítmény fizikailag megfelelően védett (pl. kerítéssel vagy fizikai akadállyal), továbbá, hogy megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak. Ha releváns, adatokat kell szolgáltatniuk az esetleges riasztó- és zárt láncú televíziós (CCTV) rendszerről. Alapvető fontosságú, hogy a légi áru/légipostai küldemények kezelésére szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. A légi áru/légipostai küldemények helyéhez vezető valamennyi ajtónak, ablaknak vagy egyéb hozzáférési pontnak biztonságosnak, illetve belépés-ellenőrzéssel rendelkezőnek kell lennie.

Gyártás, előállítás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a gyártási területre való belépést ellenőrzik, és az előállítási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a gyártás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Csomagolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a csomagoló területére való belépést ellenőrzik, és a csomagolás folyamatát felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Adatokat kell szolgáltatni a csomagolási folyamatról, és bizonyítani kell, hogy a csomagolást megelőzően valamennyi készterméket ellenőrzik.

Ismertetni kell a kész külső csomagolás jellemzőit, és bizonyítani, hogy erős. Be kell mutatni, hogy milyen módon biztosítják (például számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel, a kartondobozok szalaggal való összekötésével) hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás. Azt is bizonyítani kell, hogy az említett eszközöket használaton kívül védett körülmények között tárolják, kibocsátásuk pedig ellenőrzötten történik.

Tárolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a raktárterületre való belépést ellenőrzik. Amennyiben a termék a tárolás során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az ebben a szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Végezetül bizonyítani kell, hogy a befejezett és becsomagolt légi árut/légipostai küldeményt szétosztás előtt ellenőrzik.

Szétosztás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a szétosztásra szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzötten történik. Amennyiben a termék a szétosztás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Szállítás

Részletezni kell az áru/postai küldemények meghatalmazott ügynökhöz való szállításának módját.

Amennyiben a szállítást maguk végzik, bizonyítani kell, hogy a gépkocsivezetők rendelkeznek a megfelelő szintű képesítéssel. Amennyiben a társaság szerződéses megbízottat vesz igénybe, gondoskodni kell arról, hogy a) a légi áru/légipostai küldemények lezárását vagy csomagolását Önök végezzék oly módon, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen, vagy b) a fuvarozó aláírja a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-E. függelékében foglalt fuvarozói nyilatkozatot.

Amennyiben maguk végzik a légi áru/légipostai küldemények szállítását, bizonyítani kell, hogy a szállítóeszközök védelme biztosítható - lehetőleg zárjellel, vagy valamely más módszerrel. Számozott zárjel használata esetén bizonyítani kell, hogy biztosított a zárjelhez való hozzáférés ellenőrzése, a zárjelszámot pedig jegyzőkönyvbe veszik; egyéb megoldás alkalmazása esetén bizonyítani kell, miként gondoskodnak az áru/postai küldemények őrzéséről és/vagy arról, hogy látható legyen a jogosulatlan megbontás. Emellett bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak az árut/postai küldeményeket begyűjtő gépjárművek vezetőinek személyazonossága ellenőrzésére. Bizonyítani kell azt is, hogy gondoskodtak az áru/postai küldemények védelméről a létesítményből való kilépéskor. Bizonyítani kell végül, hogy a szállítás során a légi áru/légipostai küldemények fizikailag védettek a jogosulatlan beavatkozás ellen.

Nem kell bizonyítékot szolgáltatni a gépjárművezetők képzéséről, illetve nem kell benyújtani a fuvarozói nyilatkozat egy példányát, amennyiben a légi árunak/légipostai küldeményeknek a létesítmény területéről való begyűjtésével kapcsolatos szállítási megállapodásokat meghatalmazott ügynök kötötte.

A szállító kötelezettségei

Nyilatkozni kell, hogy lehetővé teszi a felelős hatóság ellenőreinek előzetes bejelentés nélküli szemléit az ismertetett előírások betartásának nyomon követésére.

Arról is nyilatkozni kell, hogy azonnal, de legfeljebb 10 munkanapon belül releváns információkkal látják el a(z) [felelős hatóság neve]-t, amennyiben:

a) a biztonságért való felelősséget a megnevezett személytől eltérő személy viseli;

b) a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a biztonságra;

c) a társaság felhagy tevékenységével, már nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel, illetve a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Végezetül nyilatkozni kell arról, hogy a következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig betartják a védelmi követelményeket.

Ezt követően teljes körű felelősséget kell vállalni a nyilatkozatban foglaltakért, és alá kell írni az ellenőrző dokumentumot.

MEGJEGYZÉSEK

Robbanó- és gyújtóeszközök

Összeszerelt robbanó- és gyújtóeszköz abban az esetben szállítható áruként, ha valamennyi biztonsági előírás maradéktalanul teljesül.

Más forrásból származó szállítmányok

Az ismert szállító a nem tőle származó szállítmányt meghatalmazott ügynöknek adhatja át, amennyiben:

a) a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; és

b) a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

Valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálni, mielőtt a légi járműbe berakodják.

6-C. FÜGGELÉK

AZ ISMERT SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI ELLENŐRZŐ LISTA

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az űrlap kitöltésekor a következőkre kell ügyelni:

- A *-gal megjelölt rovatok a kötelező adatok megadására szolgálnak, ezeket tehát ki KELL tölteni.

- Amennyiben egy félkövérrel szedett kérdésre NEM a válasz, az értékelés SZÜKSÉGSZERŰEN: "NEM FELELT MEG". Ez nem érvényes akkor, ha a kérdés nem releváns.

- A végső értékelés csak abban az esetben lehet "MEGFELELT", ha a szállító aláírta az utolsó oldalon lévő kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

- A kötelezettségvállalási nyilatkozat eredeti példányát a felelős hatóságnak meg kell őriznie, illetve azt érvényességének lejártáig a hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátani. A nyilatkozat egy példánya a szállítót illeti.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1. Az ellenőrzés napja (*)
(éééé.hh.nn.)
1.2. Az előző ellenőrzés napja és – adott esetben – az egyedi azonosító
(éééé.hh.nn.)
Azonosító:
1.3. A jóváhagyandó szervezet neve (*)
Elnevezés
Adóazonosító szám/kereskedelmi kamarai azonosító szám/cégjegyzékszám (ha releváns)
1.4. Az AEOF vagy AEOS tanúsítványra vonatkozó információk (ha releváns)
AEO-tanúsítvány száma
A létesítménynél végzett legutolsó vámhatósági vizsgálat időpontja
1.5. Az ellenőrizendő létesítmény címe (*)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Irányítószám
Ország
1.6. A szervezet székhelyének címe (ha nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével, feltéve, hogy az ugyanabban az országban van)
Házszám/egység/épület
Utca
Település
Irányítószám
Ország
1.7. Az üzleti vállalkozás(ok) jellege – a kezelt áru típusa
1.8. A kérelmező felelőssége:
a) Gyártás/előállítás
b) Csomagolás
c) Tárolás
d) Szétosztás
e) Egyéb (nevezze meg)
1.9. A létesítményben dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
1.10. A légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása (*)
Név
Beosztás
1.11. Telefonszám
Tel.:
1.12. E-mail cím (*)
E-mail:

2. RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény ("célponttá válás")

Cél: Megállapítani azt a pontot (vagy helyet), ahol az áru/postai küldemény légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá válik. A célponttá válás azt takarja, hogy az áru/postai küldemény mikor/hol alakul át felismerhető légi áruvá/légipostai küldeménnyé.

2.1. A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, szétosztás és az egyéb vonatkozó szakaszok vizsgálatával meg kell határozni, hol és miként válik egy szállítmány légi áruként/légipostai küldeményként beazonosíthatóvá.

Ismertesse:

Megjegyzés: Az 5-8. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelméről.

3. RÉSZ

A személyzet felvétele és képzése

Cél: Annak biztosítása, hogy a személyzet valamennyi (állandó, ideiglenes, közvetített és gépkocsivezető), az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező tagját foglalkoztatást megelőző ellenőrzés és/vagy védelmi háttérellenőrzés alá vonják, továbbá képzésben részesítsék a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a készletek védelmi ellenőrzését végző valamennyi alkalmazott részesült a 185/2010/EU rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben.

Hogy a 3.1. és a 3.2. pontban szereplő kérdések félkövérrel szedettek-e (és ily módon a NEM választ nem megfelelésnek kell-e értékelni), az a létesítmény szerinti állam vonatkozó nemzeti jogszabályainak függvénye. Mindazonáltal e két kérdés közül legalább az egyiket félkövérrel kell szedni, vagyis amennyiben sor került védelmi háttérellenőrzésre, akkor a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés már nem kötelező. A védelmi célú ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyeket minden esetben alá kell vetni védelmi háttérellenőrzésnek.

3.1. Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való hozzáféréssel rendelkező munkatársak felvételére vonatkozóan van-e érvényben a 185/2010/EU rendelet melléklete 11.1.4. pontjával összhangban lévő, a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést magában foglaló eljárás? Ez a [300/2008/EK rendelet alkalmazásának napját] követően felvett személyzetre alkalmazandó.
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen típusú?
3.2. A felvételi eljárás tartalmaz-e védelmi háttérellenőrzést is, ideértve a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is a 185/2010/EU rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?
Ez a [300/2008/EK rendelet alkalmazásának napját] követően felvett személyzetre alkalmazandó.
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen típusút?
3.3. A létesítményben a védelmi célú ellenőrzések végrehajtásának alkalmazásáért és felügyeletéért felelősként megnevezett személy kinevezési folyamata kötelezően magában foglalja-e a védelmi háttérellenőrzést, így a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését a 185/2010/EU rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
3.4. Az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak részesülnek-e általános védelmi tudatosságnövelő képzésben a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban, mielőtt e hozzáférést megkapnák? A készletek védelmi ellenőrzését végző alkalmazottak részesülnek-e a 185/2010/EU rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
3.5. A (fent említett) személyzet részesül-e ismétlő képzésben az adott képzés vonatkozásában megállapított gyakorisággal?
IGEN vagy NEM
3.6. Értékelés – Az alkalmazott intézkedések elegendőek-e annak biztosításához, hogy az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező és a védelmi ellenőrzéseket végző alkalmazottak felvétele és képzése megfeleljen a 185/2010/EU rendelet melléklete 11. fejezetének?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

4. RÉSZ

Fizikai biztonság

Cél: Annak megállapítása, hogy a létesítményben vagy a helyiségekben megfelelő-e az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan hozzáférés elleni (fizikai) védelmének szintje.

4.1. Védi-e a létesítményt kerítés vagy más fizikai akadály?
IGEN vagy NEM
4.2. Ellenőrzik-e a belépést a létesítmény valamennyi belépési pontján?
IGEN vagy NEM
4.3. Ha IGEN, akkor a belépési pontok:
Személyzettel ellátottak
Kézzel nyithatók
Automatikusak
Elektronikusak
Egyéb (ismertesse)
4.4. Stabil szerkezetű-e az épület?
IGEN vagy NEM
4.5. Rendelkezik-e az épület hatékony riasztórendszerrel?
IGEN vagy NEM
4.6. Rendelkezik-e az épület hatékony zárt láncú televíziós rendszerrel (CCTV)?
IGEN vagy NEM
4.7. Ha igen, rögzítik-e a zárt láncú televízió (CCTV) képeit?
IGEN vagy NEM
4.8. Biztonságos-e az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi ajtó, ablak vagy egyéb hozzáférési pont, vagy ellenőrzik-e ezeket?
IGEN vagy NEM
4.9. Ha NEM, indokolja:
4.10. Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elegendőek-e ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, ahol az azonosítható légi árut/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

5. RÉSZ

Gyártás/Előállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a gyártási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

5.1. Ellenőrzik-e a gyártóterületre való belépést?
IGEN vagy NEM
5.2. Ha IGEN, milyen módon?
5.3. Felügyelet alatt áll-e a gyártási folyamat?
IGEN vagy NEM
5.4. Ha IGEN, milyen módon?
5.5. Vannak-e a jogosulatlan megbontás megelőzését célzó ellenőrzések a gyártási szakaszban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
5.6. Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elegendőek-e ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a gyártás/előállítás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

6. RÉSZ

Csomagolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

6.1. Felügyelik-e a csomagolási folyamatot?
IGEN vagy NEM
6.2. Ha IGEN, milyen módon?
6.3. Ismertesse a kész külső csomagolást:
a) Ellenálló-e a kész külső csomagolás?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
b) Láthatóvá válik-e, ha a kész külső csomagolást megbontják?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
6.4. a) Számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel vagy a kartondobozok szalaggal való összekötésével biztosítják-e, hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN:
6.4.b) A számozott zárjelek, biztonsági szalagok, speciális bélyegzők használaton kívül védett helyen vannak?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
6.4. c) A számozott zárjelek, biztonsági szalagok, speciális bélyegzők kiadását ellenőrzik?
IGEN vagy NEM
Ismertesse:
6.5. Ha a 6.4. a) kérdésre adott válasz IGEN, miként valósul meg az ellenőrzés?
6.6. Értékelés: Elégségesek-e a csomagolás során alkalmazott eljárások ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

7. RÉSZ

Tárolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

7.1. A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményeket a jogosulatlan megbontás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?
IGEN vagy NEM
7.2. Értékelés: Elégségesek-e a tárolás során alkalmazott eljárások ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

8. RÉSZ

Szétosztás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szétosztási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

8.1. Ellenőrzik-e a szétosztásra szolgáló területre való belépést?
IGEN vagy NEM
8.2. Ha IGEN, milyen módon?
8.3. Ki jogosult a szétosztásra szolgáló területre való belépésre?
Alkalmazottak?
IGEN vagy NEM
Gépjárművezetők?
IGEN vagy NEM
Látogatók?
IGEN vagy NEM
Szerződéses megbízottak?
IGEN vagy NEM
8.4. Értékelés: A szétosztásra szolgáló területen alkalmazott védelem biztosítja-e az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

8A. RÉSZ

Más forrásból származó szállítmányok

Cél: A nem őrzött szállítmányok kezelési eljárásainak megállapítása.

Ezekre a kérdésekre csak akkor kell válaszolni, ha más társaságoktól is átvesznek szállítmányt légi szállításra.

8.A.1. Átvesz-e a társaság légiáru-szállítmányokat valamely más társaságtól?
IGEN VAGY NEM?
8A.2. Ha IGEN, miként különítik el az ilyen szállítmányokat a társaság saját áruitól, és hogyan azonosítják őket a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

9. RÉSZ

Szállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelme.

9.1. Hogyan szállítják tovább a légi árut/légipostai küldeményeket a meghatalmazott ügynöknek?
a) A meghatalmazott ügynök által vagy a meghatalmazott ügynök nevében?
IGEN vagy NEM
b) A szállító saját szállítóeszközével?
IGEN vagy NEM
c) A szállító által igénybe vett szerződéses megbízottal?
IGEN vagy NEM
9.2. Amennyiben a szállító szerződéses megbízottat alkalmaz:
— elvégzik-e a légi áru/légipostai küldemények szállítást megelőző lezárását vagy csomagolását úgy, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen, és
— a fuvarozó aláírta-e a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolni, ha a 9.1. b) vagy a 9.1 c) pont alkalmazandó:
9.3. Védett-e a szállítójármű raktere?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.4. a) Ha a szállítójármű raktere védett, alkalmaznak-e számozott zárjelet?
IGEN vagy NEM
9.4. b) Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik-e a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a kibocsátott számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.5. Ha a szállítójármű raktere nem védett, láthatóvá válik-e a légi árun/légipostai küldeményen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
9.6. Ha IGEN, miként?
9.7. Ha NEM, hogyan biztosítják a védelmet?
9.8. Értékelés: Elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni fizikai védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

Kijelentem, hogy:

- Elfogadom, hogy a felelős hatóság ellenőrei előzetes bejelentés nélkül, az ismertetett előírások betartásának nyomon követése céljából szemléket végeznek. Amennyiben az ellenőr súlyos védelmi hiányosságot tár fel, az az ismert szállítói státusom megvonását vonhatja maga után.

- A(z) [felelős hatóság neve]-nak/nek mihamarabb, de legfeljebb 10 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

- a biztonságért való felelősséget az 1.9. pontban megnevezettől eltérő személy viseli,

- a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a biztonságra, és

- a társaság felhagy tevékenységével, már nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel, illetve a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályok követelményeinek.

- A következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig gondoskodom a védelmi követelmények betartásáról.

- E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírás
A társaságnál betöltött beosztás
Értékelés (és értesítés)
Megfelelt/Nem felelt meg
Amennyiben a végső értékelés „Nem felelt meg”, sorolja fel azokat a területeket, amelyeken a szállító nem felel meg az előírt követelményeknek, vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegye meg észrevételeit az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan is.
Aláírás
(Az ellenőrzést végző neve:)

6-C2. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (RA3) való kijelölésüket.

Az RA3 olyan harmadik országbeli, árukezeléssel foglalkozó jogalany, amelyet - miután egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek - ekként jóváhagytak. Az RA3 biztosítja, hogy az Európai Unióba irányuló szállítmányok esetében védelmi ellenőrzéseket hajtsanak végre, melyek adott esetben átvizsgálást is magukban foglalnak, és azt követően a szállítmányok a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó fizikai védelem alatt álljanak a légi járműbe való berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak való átadásig.

Az Unióba ( 13 ) vagy Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit a 185/2010/EU rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruknak és postai küldeményeknek ( 14 ) az RA3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelmi szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalany részére ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök (RA3). Az RA3 felhasználhatja a jelentést bármely ACC3-mal folytatott üzleti kapcsolatában. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább valamennyi következő elemnek:

a) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - megfelelő esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-C2. függeléke);

b) az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H2. függeléke);

c) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő kézjegyének kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az 5. részt (Átvizsgálás) és a 6. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) értékelni kell a 185/2010/EU rendelet melléklete 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített előírások fényében. A 185/2010/EU rendelet előírásai alapján nem értékelhető többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1. Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

2. Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1. Az ellenőrzés dátuma
Adja meg a pontos dátumokat, például: 2012.10.1-től2012.10.2-ig.
éééé/hh/nn
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt
éééé/hh/nn
Az RA3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll
AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Gazdasági társaság/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. Jogalany neve
Név
A társaság azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha van)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.5. A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.6. A vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)
a) csak légiáru-fuvarozás
b) légi szállítás és egyéb szállítási módok
c) árukezelő telephellyel rendelkező szállítmányozó
d) árukezelő telephellyel nem rendelkező szállítmányozó
e) földi kiszolgáló
f) egyéb
1.7. A kérelmező…?
a) egy másik harmadik országbeli meghatalmazott ügynöktől kapja az árut
b) harmadik országbeli ismert szállítóktól kapja az árut
c) harmadik országbeli listás szállítóktól kapja az árut
d) mentességet élvező árut kap
e) átvizsgálja az árut
f) beraktározza az árut
g) egyéb (adja meg)
1.8. A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
Szám
1.9. A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és munkaköri beosztása
Név
Munkaköri beosztás
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök szervezete és feladatai

Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely RA3 által egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha az RA3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

Az RA3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény fizikai védelem alatt álljon az ACC3-nak vagy a másik RA3-nak való átadásig. A védelmi ellenőrzésnek magában kell foglalnia a következők egyikét:

a) olyan mértékű fizikai átvizsgálás, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy;

b) a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzés, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, és amelyet az RA3 által kijelölt másik RA3, KC3 vagy AC3 végez.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1. Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, haladjon tovább közvetlenül a 2.5. ponthoz
2.2. Jogalanyok védelmi programja
Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban
Verzió
A programot korábban beterjesztették-e a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta-e? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.3. Kellő mértékben kiterjed a védelmi program az ellenőrzőlistában megadott elemekre (3–9. rész)?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
2.4. Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
2.5. Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az áru vagy postai küldemény tekintetében azt megelőzően, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.6. Rendelkezik a jogalany azt biztosító irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások), hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve annak tényét, ha azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.
Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való végrehajtását.
2.7. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: Az RA3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében. A védelem alatt álló áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelemnek, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a) kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; továbbá

b) kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd kézjeggyel ellátott nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

3.1. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
3.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
 Háttérellenőrzés
 Foglalkoztatás előtti ellenőrzés
 Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
 Meghallgatások
 Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
3.3. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
3.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
 Háttérellenőrzés
 Foglalkoztatás előtti ellenőrzés
 Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
 Meghallgatások
 Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
3.5. Részesül védelmi képzésben a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet azt megelőzően, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
3.6. Részesül a légi árut/légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló és/vagy fizikailag védő személyzet különleges szakmai képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
3.7. Részesül a 3.5. és 3.6. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.
3.8. Következtetés: Biztosítják a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely elégséges ahhoz, hogy a szóban forgó személyek tisztában legyenek a védelmi feladataikkal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

4. RÉSZ

Átvételi eljárások

Cél: Az RA3 az árut és postai küldeményt egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól kaphatja. Az RA3-nak megfelelő átvételi eljárásokkal kell rendelkeznie annak megállapítására, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt alá kell-e vetni átvizsgálásnak.

Az RA3 adatbázist tarthat fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak, és amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a) társaság adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b) a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c) elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d) cégjegyzékszám, ha van ilyen;

e) ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll.

Hivatkozás: 6.8.3.1. és 6.8.4.3. pont

Megjegyzés: Az RA3 csak attól az AC3-tól vehet át árut védelem alatt álló áruként, amelyet maga jelölt ki AC3-má, és felelősséget visel a szóban forgó szállító által szállított áruért.

4.1. Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól érkezik-e?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
4.2. Létrehoz és fenntart az RA3 azon RA3-mal, KC3-mal és AC3-mal kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázist, amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, határozza meg az adatbázisban szereplő információt.
Ha NEM, milyen módon állapítja meg a jogalany, hogy az áru egy másik RA3-tól, egy KC3-tól vagy egy AC3-tól érkezik-e?
4.3. Kijelöl a jogalany szállítókat AC3-má?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást, és hogy milyen biztosítékokat kér a jogalany a szállítótól.
4.4. Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
4.5. Ha IGEN – a jogalany minden légi árut/légipostai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá, ha a rendeltetési hely valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
4.6. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e (meghatározást lásd a 6. részben), ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási móddal szállítottak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
Ismertesse az eljárást.
4.7. Egy védelem alatt álló szállítmány közvetlen átvételekor az ellenőrzött jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány fizikailag védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként (plombák, zárak, vizsgálat stb.).
4.8. Megkövetelik a szállítást végző személytől hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?
IGEN vagy NEM
4.9. Van eljárás az átvizsgálandó szállítmányok beazonosítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse
4.10. Következtetés: Elégségesek az átvételi eljárások annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Átvizsgálás

Cél: Amikor az RA3 olyan árut vagy postai küldeményt vesz át, amely nem védett szállítási láncból érkezik, e szállítmányokat megfelelő átvizsgálás alá kell vonnia, mielőtt védelem alatt álló áruként továbbítja azt az ACC3-nak. Az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, az RA3 nyilatkozik erről a tényről, és megjelöli azt a módot, amely az átvizsgálás megfelelőségét biztosítja.

Megjegyzés: Noha a 6.8.3.2. pont lehetővé teszi, hogy 2014. június 30-ig a 6.8.3.1. pontban előírt rendelkezések legalább az ICAO-előírásoknak feleljenek meg, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés az átvizsgálásra vonatkozó uniós követelményeket veszi figyelembe akkor is, ha az ellenőrzésre 2014. július 1. előtt kerül sor.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

5.1. Az átvizsgálást a jogalany nevében egy másik jogalany végzi?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN:
Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú áruvizsgáló társaság
— államilag szabályozott társaság
— állami áruvizsgáló intézmény vagy szerv
— egyéb
Adja meg az ellenőrzött jogalany és a nevében az átvizsgálást végző jogalany által kötött megállapodás/szerződés jellegét.
5.2. Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?
Adja meg, ismertetve a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám stb.) az összes alkalmazott módszer tekintetében.
5.3. Szerepelnek az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-felderítő kutyák) a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, részletezze.
Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.
5.4. A berendezést a gyártó műveleti koncepciójának (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.5. Figyelembe veszik a szállítmány jellegét átvizsgáláskor?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer megfelelően biztosítsa, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.
5.6. Rendelkezésre áll eljárás az átvizsgáló berendezés által generált riasztás feloldására? (Bizonyos berendezéseknél (pl. röntgengép) maga a berendezés üzemeltetője lépteti életbe a riasztást.)
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a riasztást feloldó eljárást, amely megfelelően biztosítja, hogy a szállítmányban nem maradt tiltott tárgy.
Ha NEM, ismertesse, mi történik a szállítmánnyal.
5.7. Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?
IGEN vagy NEM
5.8. Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
5.9. Ellenőrzött az átvizsgálási területre való bejutás annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
5.10. Rendelkezésre áll működő minőség-ellenőrzési és/vagy vizsgálati rendszer?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
5.11. Következtetés: A légi árut/légipostai küldeményeket a 2010/774/EU határozat 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Cél: Az Unió által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmány átvizsgálására különös utasításoknak kell vonatkozniuk. Az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére irányuló magas kockázatú áru és postai küldemény beazonosításra, valamint az uniós szabályozás szerinti megfelelő ellenőrzés alá kerüljön.

Az az ACC3, amelynek az RA3 szállítás céljából légi árut vagy légipostai küldeményt ad át, jogosult a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz való hozzáférésre.

Az RA3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja.

Hivatkozás: 6.7. pont

Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző "SHR" jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

6.1. Tudomása van a védelmi ellenőrzésért felelős személyzetnek arról, mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
6.2. Rendelkezik-e a jogalany olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
6.3. A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.
6.4. Átvizsgálást követően a jogalany kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.
6.5. Következtetés: Releváns és elégséges a jogalany által alkalmazott eljárás annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény kezelése megfelelő legyen?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

A védelem alatt álló áru és postai küldemény fizikai védelme

Cél: Az RA3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére irányuló áru és postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol - az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően - átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják, illetve átadják egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. Ha a korábban már védelem alá került áru és postai küldemény számára utóbb nem biztosítják a fizikai védelmet, nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A fizikai védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (kordon, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (járőrök, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.).

Az EU/EGT területére irányuló, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett árutól és postai küldeménytől.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

7.1. A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény fizikai védelmét a jogalany részéről egy másik jogalany látja el?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN,
adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:
— magántulajdonú átvizsgáló társaság
— államilag szabályozott társaság
— állami áruvizsgáló intézmény vagy szerv
— egyéb
7.2. Alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és fizikai védelmet az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
Ismertesse, milyen típusú fizikai védelmet biztosítanak:
— fizikai elkülönítés (kerítés, kordon, szilárd szerkezetű épület stb.)
— személyi felügyelet (járőrök stb.)
— technikai felügyelet (videokamerás megfigyelőrendszer, riasztóberendezés stb.)
Ismertesse, hogyan működnek.
7.3. A védelem alatt álló áru/postai küldemény csak az arra jogosult személyek számára hozzáférhető?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
Kérjük, részletezze, hogyan ellenőriznek minden olyan pontot, amelyen keresztül az azonosítható és védelem alatt álló áruhoz/postai küldeményekhez hozzá lehet férni (beleértve az ajtókat és az ablakokat is).
7.4. Alkalmaznak védelmi eljárásokat annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU/EGT területére szállítandó légi árut és légipostai küldeményt az ellenőrzést követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadásig fizikailag védjék a jogosulatlan beavatkozással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként védik (fizikai elkülönítés, személyi vagy technikai felügyelet stb.).
Jelezze, hogy az épület szilárd szerkezetű-e, és – amennyiben ilyen adat rendelkezésre áll – sorolja fel a felhasznált anyagokat is.
Ha NEM, indokolja meg.
7.5. Következtetés: Elég alapos a szállítmányok fizikai védelme ahhoz, hogy megakadályozza a jogellenes cselekményeket?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Dokumentáció

Cél: A szállítmány védelmi státusát fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő okmányon: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában. A védelmi státust az RA3 állapítja meg.

Hivatkozás: 6.3.2.6.d) és 6.8.3.4. pont

Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel:

-

"SPX" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SCO" : szállítása kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SHR" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

8.1. Feltünteti a jogalany a kísérő okmányon (pl. légi fuvarlevél) az áru védelmi státusát és a státus odaítélésének módját?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
8.2. Következtetés: Megfelelő a dokumentációs eljárás annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Szállítás

Cél: A légi árut és a légipostai küldeményt a védelem alá vonását követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadásig fizikailag védeni kell a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Beletartozik ebbe a légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való odaszállítás alatti fizikai védelem is. Ha a szállítás során védelem alatt álló áru és postai küldemény számára utóbb nem biztosítják a fizikai védelmet, nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként.

A légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való odaszállítás során a védelem alatt álló szállítmány fizikai védelméért az RA3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást az RA3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem felelős az RA3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy másik RA3 felelősségére történik.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

9.1. Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/a másik RA3-hoz?
a) Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?
IGEN vagy NEM
b) Egy másik RA3/ACC3 szállítja?
IGEN vagy NEM
c) Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?
IGEN vagy NEM
9.2. Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolják, hogy a csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
9.3. A járművek rakterét ellátják zárjellel vagy lezárják a szállítást megelőzően?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
9.4. Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik-e a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
9.5. Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
9.6. részesült az áru szállításában részt vevő személy külön védelmi ellenőrzésben és tudatosságnövelő képzésben azt megelőzően, hogy jogosulttá vált légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés stb.) és képzésről (védelmi tudatosságnövelő képzés stb.) van szó.
9.7. Következtetés: Elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni fizikai védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Megfelelés

Cél: Az ellenőrzőlista előző kilenc pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő célokkal.

Két különböző forgatókönyv lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany

a) sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőr az ellenőrzött jogalanynak átadja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, és rögzíti, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök;

b) nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy védelem alatt álló árut szállítson az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

Általánosságban az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek el kell döntenie, hogy az ellenőrzött jogalany úgy kezeli-e árut és a postai küldeményt, hogy az - összhangban az alkalmazandó uniós szabályozással - egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadása időpontjában az EU/EGT területére való továbbítás céljából védelem alatt állónak tekinthető.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

10.1. Általános következtetés:
Értékelés (és értesítés)
(a megfelelő szövegrészt húzza alá)
Amennyiben az értékelés „Megfelelt” eredménnyel zárul, a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) tekintendő.
Megfelelt/Nem felelt meg
Amennyiben az értékelés „Nem felelt meg” végső eredménnyel zárul, az alábbiakban sorolja fel azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban a jogalany nem teljesíti az előírt követelményeket vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegye meg észrevételeit az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan is.
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A jogalany észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

Jogalany neveKapcsolattartó személy neveLátogatás/meghallgatás időpontja

6-C3. FÜGGELÉK

AZ ACC3 ELLENŐRZŐLISTA

Az áru vagy postai küldemény Európai Unió ( 15 ) (EU) vagy Izland, Norvégia és Svájc területére való fuvarozásának előfeltétele az ACC3-ként (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként) való kijelölés, melyet a 859/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet ( 16 ) ír elő.

Az ACC3-ként való kijelölés elvileg ( 17 ) kötelező valamennyi, az EU/EGT repülőterein átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító valamennyi járat tekintetében. Az EU-tagállamok, Izland, Norvégia és Svájc felelős hatóságainak mindegyike felelős az adott légi fuvarozók ACC3-ként való kijelöléséért. A kijelölés a légi fuvarozó védelmi programján és az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelést vizsgáló helyszíni szemlén alapul.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére érkező áruknak és postai küldeményeknek ( 18 ) az ACC3 által vagy felelősségére, vagy az ACC3-kijelölésért folyamodó légi fuvarozó által vagy felelősségére fenntartott védelmi szintjét.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább a következőknek:

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - megfelelő esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista,

- az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H1. függeléke), és

- az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírásának kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

A 3. részt (A légi fuvarozó védelmi programja), a 6. részt (Adatbázis), a 7. részt (Átvizsgálás) és a 8. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) a 185/2010/EU rendelet 6.7. és 6.8. pontja alapján kell értékelni. A többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

- Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

- Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesültek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1. Az ellenőrzés dátuma
éééé/hh/nn
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma és az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítója, ha van
éééé/hh/nn
Egyedi alfanumerikus azonosító
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Vállalat/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. Az ellenőrizendő légi fuvarozó neve
Név
Az üzembentartási engedélyt kiadó állam
IATA-kód (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) vagy ha a légi fuvarozó nem rendelkezik IATA-kóddal, ICAO-kód (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) (adja meg, hogy melyik)
Az ACC3-ként való kijelölést végző állam
1.5. Az ellenőrizendő harmadik országbeli repülőtér helyére vagy a hozzá kapcsolódó áru-/postaiküldemény-kezelő létesítményekre vonatkozó adatok
Név
A repülőtér IATA-kódja (vagy ICAO-kódja)
Ország
1.6. A légi fuvarozói vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)
a) Személy- és áru-/postaiküldemény-fuvarozó
b) Csak áru- és postaiküldemény-fuvarozó
c) Csak árufuvarozó
d) Csak postaiküldemény-fuvarozó
e) Teljes szolgáltatást nyújtó üzemeltető
f) Béreltjárat-üzemeltető
1.7. A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és munkaköri beosztása
Név
Munkaköri beosztás
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.8. A légi fuvarozó székhelye az ellenőrzött repülőtéren
Szám/egység/épület/repülőtér
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország
1.9. A légi fuvarozó székhelye az ellenőrzött repülőtéren (a társaság székhelye)
Szám/egység/épület/repülőtér
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország

2. RÉSZ

Az ACC3 szervezete és feladatai a repülőtéren

Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se áru, se postai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák. Az ACC3 csak akkor fogadhat az EU területére szállítandó árut vagy postai küldeményt, ha valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója megerősítette az átvizsgálás vagy más védelmi ellenőrzés tényét, vagy ha az ilyen szállítmány az uniós rendeletekkel összhangban átvizsgálásra kerül.

Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, kivéve, ha áru vagy postai küldemény az uniós szabályozással összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól és a légi járműbe történő berakodásig fizikailag védve van. A védelmi ellenőrzésnek tartalmaznia kell:

- olyan mértékű fizikai átvizsgálást, amellyel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, vagy

- a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzéseket, amelyekkel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy, és amelyeket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója végez.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1. Rendelkezik a légi fuvarozó eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az áru vagy postai küldemény tekintetében azt megelőzően, hogy azt az EU/EGT területére induló légi járműre berakodnák?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.2. A védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó vagy nevében a védelmi programjában megadott valamely jogalany végzi?
Ha IGEN, részletezze.
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét és további részleteket
— Magántulajdonú árukezelő társaság
— Államilag szabályozott társaság
— Állami áruvizsgáló intézmény
— Egyéb (adja meg)
2.3. Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a légi fuvarozó, hogy a védelmi ellenőrzések az előírásoknak megfelelően történjenek?
2.4. A légi fuvarozónak van lehetősége arra, hogy kérje a megfelelő védelmi ellenőrzések elvégzését abban az esetben, ha az átvizsgálást olyan jogalany – például állami intézmény – végzi, amely nem szerepel a légi fuvarozó védelmi programjában?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, ismertesse az eljárást.
2.5. Létezik a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók tekintetében a légi árura és légipostai küldeményre vonatkozó, az ICAO-előírásoknak megfelelő program azon repülőtér szerinti államban, amelyen az ellenőrző látogatást végzik?
Ha IGEN, ismertesse a program elemeit és alkalmazásának módját.
2.6. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

A légi fuvarozó védelmi programja

Cél: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy védelmi programja tartalmazzon minden olyan védelmi intézkedést, amely az EU-ba szállítandó légi áru/légipostai küldemény védelme szempontjából releváns és elégséges.

Az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelően alkalmazott védelmi ellenőrzéseknek a légi fuvarozó védelmi programján és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokon kell alapulniuk. Célszerű volna, ha a légi fuvarozó még a helyszíni ellenőrzést megelőzően eljuttatná a dokumentumokat az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr részére, hogy az így megismerkedhessen a helyszínnel.

Hivatkozás: 6.8.2.1. pont és 6-G. függelék.

Megjegyzés: A 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-G. függeléke szerinti, alább felsorolt pontokra megfelelően ki kell térni:

a) az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása;

b) szállítmányfogadási eljárások;

c) a meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek;

d) az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

e) a listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

f) az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat követelményei;

g) az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat helye;

h) az átvizsgáló berendezés adatai;

i) az üzemeltető vagy szolgáltató adatai;

j) a védelmi célú átvizsgálás és a fizikai vizsgálat alóli mentességek;

k) a magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

3.1. Légifuvarozói védelmi program
Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban
Verzió
Korábban beterjesztésre került a program valamely EU/EGT-beli felelős hatósághoz? Ha igen, mikor ACC3-kijelölés céljából? Mikor egyéb célból?
3.2. Kellő mértékben kiterjed a védelmi program a fenti lista elemeire?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
3.3. A védelmi programban megadott légiközlekedés-védelmi intézkedések relevánsak és elégségesek az EU/EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemények előírás szerinti védelméhez?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
3.4. Következtetés: Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

4. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: Az ACC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára. A védelem alatt álló áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelem, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

- kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatást megelőző ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel, és

- kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatást megelőző ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

4.1. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja foglalkoztatást megelőző ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül hátterük és hozzáértésük?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
— Háttérellenőrzés
— Foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
— Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
— Meghallgatások
— Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany végzi az egyes elemeket, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.3. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatást megelőző ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
— Háttérellenőrzés
— Foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
— Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
— Meghallgatások
— Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany végzi az egyes elemeket, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.5. Részesül védelmi képzésben a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet azt megelőzően, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.6. Részesül a légi árut/légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló és/vagy fizikailag védő személyzet különleges szakmai képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.7. Részesül a 4.5. és 4.6. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.
4.8. Következtetés: Biztosítják a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely elégséges ahhoz, hogy a szóban forgó személyek tisztában legyenek a védelmi feladataikkal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Átvételi eljárások

Cél: Az ACC3 eljárással rendelkezzen arra, hogy átvételkor egy szállítmány védelmi státusát a megelőző ellenőrzések fényében értékelje és megvizsgálja.

Az eljárásnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmányt az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által vagy az annak adatbázisában (6. rész) felsorolt ismert szállító által vagy az ilyen meghatalmazott ügynök listás szállítója által kinevezett személy szállította-e,

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány el van-e látva minden szükséges védelmi vonatkozású, a szállítandó légi áru és postai küldemény szállítmányaival összhangban lévő információval (papíralapú vagy elektronikus fuvarlevél és védelmistátus-adatok),

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány mutatja-e jogosulatlan beavatkozás jeleit, és

- annak megvizsgálása, hogy a szállítmány magas kockázatú áruként és postai küldeményként kezelendő-e.

Hivatkozás: 6.8.3. pont

Megjegyzés:

- A meghatalmazott ügynök vagy az ismert szállító az árut kezelő olyan jogalany, amelyet egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr sikeres ellenőrzés alá vont, vagy amelynek védelmi intézkedései szerepelnek az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ACC3 programjában (ez esetben az ACC3 is felelős a védelmi intézkedésekért).

- A listás szállító az árut önállóan, valamely uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére kezelő jogalany. A meghatalmazott ügynök teljes körű felelősséget visel a listás szállító által végzett védelmi ellenőrzésért.

- A kinevezett személy azonos azzal a személlyel, akinek feladata, hogy a légi árut és a légipostai küldeményeket eljuttassa a légi fuvarozóhoz. A szállítmányt a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát.

5.1. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány olyan meghatalmazott ügynöktől, ismert szállítótól vagy listás szállítótól érkezik-e, amely a légi árura vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően ellenőrzött vagy elismert, és fel van véve a légi fuvarozó által fenntartott adatbázisba?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.2. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
5.3. Ha IGEN – a légi fuvarozó minden árut/postai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá, ha a rendeltetési hely valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
5.4. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e, ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási mód keretében szállítottak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
Ismertesse az eljárást.
5.5. Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány fizikailag védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként (plombák, zárak stb.).
5.6. Tranzitként kezelendő áru vagy postai küldemény (olyan áru vagy postai küldemény, amelyet ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) átvételekor a légi fuvarozó a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség-e van további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?
5.7. Az adott repülőtéren átrakandó áru vagy postai küldemény (olyan áru vagy postai küldemény, amelyet nem ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) átvételekor a légi fuvarozó a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség van-e további védelmi ellenőrzésekre?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként?
Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?
5.8. Megkövetelik az ismert és védelmi szempontból ellenőrzött légi áru szállítását végző személytől hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?
IGEN vagy NEM
5.7. Következtetés: Elégségesek az átvételi eljárások annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Adatbázis

Cél: Amennyiben az ACC3 nem köteles elvégezni az EU/EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény teljes körű (100 %-os) átvizsgálását, biztosítja, hogy az áru vagy postai küldemény egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöktől vagy egy meghatalmazott ügynök ismert szállítójától vagy listás szállítójától érkezzen.

A védelmi szempontból releváns ellenőrzési nyomvonal követése érdekében az ACC3 adatbázist tart fenn, melyben minden olyan jogalanyról és személyről, akitől közvetlenül fogad árut vagy postai küldeményt, megtalálhatók legalább a következő információk:

- az érintett jogalany státusa (meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító)

- társaság adatai, beleértve hiteles üzleti címét is,

- a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat,

- elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is,

- cégjegyzékszám, ha van.

Amikor az ACC3 árut vagy postai küldeményt kap, ellenőrzi az adatbázist, és megnézi, hogy az adott jogalany szerepel-e benne. Ha a jogalany nem szerepel az adatbázisban, az általa szállított árut vagy postai küldeményt a berakodást megelőzően át kell vizsgálni.

Hivatkozás: 6.8.4.1. és 6.8.4.3. pont.

6.1. A légi fuvarozó tart fenn adatbázist, amely tartalmazza megfelelő esetben a következők fenti adatait:
— uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökök,
— uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállítók,
— meghatalmazott ügynökök listás szállítói (önkéntes alapon)?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az adatbázist.
Ha NEM, ismertesse ennek okát.
6.2. A légi árut és légipostai küldeményt fogadó személyzet könnyen hozzáfér az adatbázishoz?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
6.3. Rendszeresen frissítik az adatbázist annak érdekében, hogy a légi árut és légipostai küldeményt fogadó személyzet megbízható adatokhoz jusson?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
6.4. Következtetés: Tart fenn a légi fuvarozó olyan adatbázist, amely biztosítja azon jogalanyokkal való kapcsolatának teljes átláthatóságát, amelyektől közvetlenül kap az EU/EGT területére továbbítandó (átvizsgált vagy védelmi ellenőrzés alá vont) árut és postai küldeményt?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

Átvizsgálás

Cél: Ha az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi szempontból nem ellenőrzött jogalanytól származó árut vagy postai küldeményt fogad, vagy az átvett áru az átvizsgálást követően nem volt védve fizikailag a jogosulatlan beavatkozással szemben, az ACC3 biztosítja, hogy a kérdéses légi árut vagy légipostai küldeményt átvizsgálják azt megelőzően, hogy azt egy légi járműre berakodnák. Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

Ha az ACC3 nem maga vizsgálja át a légi árut vagy légipostai küldeményt, biztosítania kell, hogy a megfelelő átvizsgálás elvégzésére az uniós követelményekkel összhangban kerüljön sor. Az átvizsgálási eljárásoknak magukban kell foglalniuk az átrakandó vagy tranzitáru és postai küldemény megfelelő kezelését.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, a szóban forgó légi árut vagy légipostai küldeményt a jogalanytól átvevő ACC3 nyilatkozik erről a tényről védelmi programjában, és megjelöli azt a módot, amely az átvizsgálás megfelelőségét biztosítja.

Megjegyzés: Noha a 6.8.3.2. pont lehetővé teszi az ACC3-ak számára, hogy 2014. június 30-ig a 6.8.3.1. pontban előírt rendelkezéseik legalább az ICAO-előírásoknak feleljenek meg, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés az átvizsgálásra vonatkozó uniós követelményeket veszi figyelembe akkor is, ha az ellenőrzésre 2014. június 1. előtt kerül sor.

Hivatkozás: 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3., valamint 6.2.1 és 6.7

7.1. Az átvizsgálást a légi fuvarozó vagy nevében a védelmi programjában megadott valamely jogalany végzi?
Ha IGEN, részletezze.
Adott esetben adjon meg adatokat a légi fuvarozó védelmi programjában szereplő jogalany(ok)ról:
— Név
— Cím az adott helyszínen
— Adott esetben AEO-státus
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek átvizsgálást a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét
— Magántulajdonú árukezelő társaság
— Államilag szabályozott társaság
— Állami áruvizsgáló intézmény
— Egyéb (adja meg)
7.2. Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására?
Adja meg, ismertetve a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (gyártó, típus, szoftver verzió, szabvány, sorozatszám stb.) az összes alkalmazott módszer tekintetében.
7.3. Szerepelnek az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-felderítő kutyák) a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.
7.4. A berendezést a gyártó műveleti koncepciójának (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
7.5. Figyelembe veszik a szállítmány jellegét átvizsgáláskor?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer megfelelően biztosítsa, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.
7.6. Rendelkezésre áll eljárás az átvizsgáló berendezés által generált riasztás feloldására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a riasztást feloldó eljárást, amely megfelelően biztosítja, hogy a szállítmányban nem maradt tiltott tárgy.
Ha NEM, ismertesse, mi történik a szállítmánnyal.
7.7. Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a listát.
7.8. Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a részleteket.
7.9. Ellenőrzött az átvizsgálási területre való bejutás annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
7.10. Rendelkezésre áll működő minőség-ellenőrzési és/vagy vizsgálati rendszer?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
7.11. Következtetés: A légi árut/légipostai küldeményeket a 2010/774/EU határozat 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják, megfelelően biztosítva, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Cél: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmány átvizsgálására különös utasításoknak kell vonatkozniuk. A magas kockázatú származási helyeket és az átvizsgálási utasításokat az ACC3-at kijelölő felelős EU/EGT-beli hatóság határozza meg. Az ACC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére érkező magas kockázatú áru és postai küldemény beazonosításra, valamint az uniós szabályozás szerinti megfelelő ellenőrzés alá kerüljön.

Annak érdekében, hogy hozzájusson a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, az ACC3 kapcsolatot tart az EU/EGT területén lévő azon repülőterekért felelős megfelelő hatósággal, amelyekre árut szállít.

Az ACC3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt mely légi fuvarozótól és milyen szállítási mód keretében kapja.

Hivatkozás: 6.7. és 6.8.3.4. pont.

Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző "SHR" jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

8.1. Tudomása van a légi fuvarozó védelmi ellenőrzésért felelős személyzetének arról, mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
8.2. Rendelkezik-e a légi fuvarozó olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
8.3. A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.
8.4. Átvizsgálást követően a légi fuvarozó kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.
8.5. Következtetés: Releváns és elégséges a légi fuvarozó által alkalmazott eljárás annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény kezelése megfelelő legyen?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Fizikai védelem

Cél: Az ACC3 rendelkezzen folyamatokkal annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol - az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően - átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják.

A fizikai védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (kordon, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (járőrök, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.).

Az EU/EGT területére érkező, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett légi árutól és postai küldeménytől.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

9.1. A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény fizikai védelmét a légi fuvarozó vagy nevében a védelmi programjában megadott valamely jogalany látja el?
Ha IGEN, részletezze.
Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok látják el a védelem alatt álló áru és postai küldemény fizikai védelmét a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?
Adja meg e jogalanyok jellegét
— Magántulajdonú árukezelő társaság
— Államilag szabályozott társaság
— Állami áruvizsgáló intézmény
— Egyéb
9.2. Alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és fizikai védelmet az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
9.3. Alkalmaznak védelmi eljárásokat annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU/EGT területére szállítandó légi árut és légipostai küldeményt az ellenőrzést követően a berakodásig fizikailag védjék a jogosulatlan beavatkozással szemben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként védik.
Ha NEM, indokolja meg.
9.4. Következtetés: Elég alapos a szállítmányok fizikai védelme ahhoz, hogy megakadályozza a jogellenes cselekményeket?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Kísérő dokumentáció

Cél: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy:

1. a szállítmány védelmi státusa fel legyen tüntetve a szállítmányt kísérő dokumentációban: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, elektronikus vagy írott formában; és

2. az egyedi alfanumerikus azonosító - elektronikus vagy írott formában - fel legyen tüntetve a szállítmányokat kísérő dokumentációban.

Hivatkozás: 6.3.2.6. d), 6.8.3.4. és 6.8.3.5. pont.

Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel:

-

"SPX" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SCO" : szállítása kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön biztonságos, vagy

-

"SHR" : szállítása utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával biztonságos.

Meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy az ACC3-rendszer alól mentesülő harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

10.1. Kíséri a szállítmányt az előző és a jelenlegi védelmi ellenőrzést megerősítő dokumentáció?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a dokumentáció tartalmát.
Ha NEM, ismertesse, hogy a légi fuvarozó mi alapján és hogyan kezeli a légi járműbe rakodott árut és postai küldeményt „védelem alatt állóként”.
10.2. Tartalmazza a dokumentáció a légi fuvarozó ACC3-as egyedi alfanumerikus azonosítóját?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
10.3. Fel van tüntetve a dokumentációban az áru védelmi státusa, valamint az, hogy azt mi alapján állapították meg?
IGEN vagy NEM
10.4. Következtetés: Megfelelő a dokumentációs eljárás annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A légi fuvarozó észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

11. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrző lista előző tíz pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e a légi fuvarozó védelmi programjának azon részével, amely az EU/EGT területére szállítandó légi árura/légipostai küldeményre vonatkozó intézkedéseket írja le, és hogy a védelmi ellenőrzés megfelelő mértékben valósítja-e meg ezen ellenőrző lista céljait.

A következtetés levonása érdekében az alábbi négy fő esetet kell megkülönböztetni:

1. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle eredménye összhangban van az ellenőrzőlista céljaival; vagy

2. a légi fuvarozó védelmi programja megfelel a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, a helyszíni szemle eredménye azonban nincs összhangban az ellenőrzőlista céljaival; vagy

3. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, a helyszíni szemle eredménye azonban összhangban van az ellenőrzőlista céljaival; vagy

4. a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg a 185/2010/EU rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle eredménye sincs összhangban az ellenőrzőlista céljaival.

11.1. Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset felel meg leginkább az értékelt szituációnak.
1, 2, 3 vagy 4
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A légi fuvarozó észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve az interjú időpontját.

6-C4. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítóként (KC3) való kijelölésüket. A KC3 olyan harmadik országbeli, árukezeléssel foglalkozó jogalany, amelyet - miután egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek - ekként jóváhagytak.

A KC3 biztosítja, hogy az Unióba irányuló szállítmányok tekintetében védelmi ellenőrzéseket végeztek, és azt követően a szállítmányok a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó fizikai védelem alatt álltak egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) való átadásig.

Az Unióba vagy Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit a 859/2011/EU rendelettel és az 1082/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel ( 19 ) módosított 185/2010/EU rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruknak és postai küldeményeknek a KC3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelmi szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalanynak ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3). A KC3 felhasználhatja a jelentést bármely ACC3-mal és bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában. Az ellenőrzési jelentés szerves részét kell alkotnia legalább valamennyi következő elemnek:

a) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - megfelelő esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-C4. függeléke);

b) az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 6-H3. függeléke); valamint

c) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő kézjegyének kell bizonyítania. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

A 185/2010/EU rendelet előírásai alapján nem értékelhető többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvében (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista egy példányát e jogalany részére át kell adni.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1. Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, ezt indokolni kell.

2. Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott rész szerinti követelmények teljesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1. Az ellenőrzés dátuma
Adja meg a pontos dátumokat, például: 2012.10.1-től2012.10.2-ig.
éééé/hh/nn
1.2. Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt
éééé/hh/nn
A KC3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll
AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb igazolások, ha rendelkezésre állnak
1.3. A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai
Név
Gazdasági társaság/szervezet/hatóság
Egyedi alfanumerikus azonosító
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)
1.4. Jogalany neve
Név
A társaság azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.5. A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)
Házszám/egység/épület
Utca
Város
Irányítószám
Állam (ha releváns)
Ország
Postafiókszám, ha van
1.6. A vállalkozás jellege – a kezelt áru típusa
Milyen jellegű a vállalkozás, milyen típusú a kérelmező telephelyén kezelt áru?
1.7. Felelős a kérelmező a(z) …?
a) előállításért
b) csomagolásért
c) tárolásért
d) szétosztásért
e) egyébért (nevezze meg)
1.8. A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma
Szám
1.9. A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és munkaköri beosztása
Név
Munkaköri beosztás
E-mail cím
Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító szervezete és feladatai

Cél: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely KC3 által egy ACC3-nak vagy RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha a KC3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzés részletes előírásait ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény fizikai védelem alatt álljon az ACC3-nak vagy az RA3-nak való átadásig. A védelmi ellenőrzés olyan intézkedéseket foglal magában, amelyekkel megfelelően biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne maradhasson elrejtve tiltott tárgy.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1. Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, haladjon tovább közvetlenül a 2.5. ponthoz
2.2. Jogalanyok védelmi programjával kapcsolatos információk
Dátum – adja meg a pontos dátumot éééé/hh/nn formátumban
Verzió
A programot korábban beterjesztették a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.3. Kellő mértékben kiterjed a védelmi program az ellenőrzőlistában megadott elemekre (4–11. rész)?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.
2.4. Meggyőző, alapos és teljes a védelmi program?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
2.5. Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az EU/EGT területére irányuló áru vagy postai küldemény tekintetében azt megelőzően, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az eljárást.
2.6. Rendelkezik a jogalany azt biztosító irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve annak tényét, ha azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.
Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való ellenőrzését.
2.7. Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

3. RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény ("célra irányíthatóság")

Cél: Kerüljön megállapításra az az időpont (vagy az a hely), amelytől (ahonnan) az áru/postai küldemény áruként/postai küldeményként azonosítható. A célra irányíthatóság annak megállapítására való képesség, hogy az áru/postai küldemény mikor/hol minősül légi árunak/légipostai küldeménynek.

3.1. A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, szétosztás és az egyéb vonatkozó területek megvizsgálása révén meg kell állapítani, hol és miként azonosítható be a szállítmány az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként.
Ismertesse:
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

Megjegyzés: Az 6-9. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni fizikai védelmére vonatkozóan.

4. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: A KC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmét érintő munkára az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében. Az azonosítható áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek birtokában kell lennie a feladatai ellátásához szükséges szakértelemnek, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében a KC3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a) kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzés és/vagy háttérellenőrzés alá legyen vonva, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b) kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

- A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve - ha ez jogilag lehetséges - bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

- A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, képzettségét és az abban fellelhető hiányosságokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd kézjeggyel ellátott nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

4.1. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.2. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
 Háttérellenőrzés
 Foglalkoztatás előtti ellenőrzés
 Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
 Meghallgatások
 Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.3. Rendelkezésre áll olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzés alá legyen vonva, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre kiterjed a foglalkoztatás előtti ellenőrzés, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.
4.4. Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?
 Háttérellenőrzés
 Foglalkoztatás előtti ellenőrzés
 Bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése
 Meghallgatások
 Egyéb (adja meg)
Ismertesse, milyen elemekből áll, adja meg, mely jogalany felel az egyes elemekért, és adott esetben adja meg, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.
4.5. Részesül képzésben az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő személyzet azt megelőzően, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.
4.6. Részesül a 4.5. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.
4.7. Következtetés: Biztosítják a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön kijelölésre, és olyan szintű képzésben részesüljön, amely elégséges ahhoz, hogy a szóban forgó személyek tisztában legyenek a védelmi feladataikkal?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

5. RÉSZ

Fizikai értelemben vett biztonság

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak ismertetnie kell, miként állnak fizikai védelem alatt létesítményei és telephelyei, és bizonyítania kell, hogy ezeknél megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat léptetett életbe. Alapvető fontosságú, hogy az azonosítható légi áru/légipostai küldemények kezelésére vagy tárolására szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. Az összes ajtót, ablakot és az EU/EGT területére irányuló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való egyéb hozzáférési pontokat védeni kell és belépés-ellenőrzés alá kell vonni.

A fizikai értelemben vett biztonság többek között az alábbiakkal biztosítható:

- fizikai akadályok, például kerítés vagy kordon,

- riasztóberendezéseket és/vagy videokamerás megfigyelőrendszereket alkalmazó technológiák,

- személyi felügyelet, például megfigyeléssel megbízott személyzet.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

5.1. Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való valamennyi hozzáférési pont belépés-ellenőrzés alá lett vonva, és a belépés csak az arra jogosultak számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
 védelemmel megbízott személyzettel
 egyéb személyzettel
 a területre való belépési jogosultság kézi úton történő ellenőrzése
 elektronikus beléptető rendszer
 egyéb (nevezze meg)
Ha IGEN, miként bizonyosodnak meg arról, hogy az adott személy belépésre jogosult? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
— személyzeti igazolvánnyal
— egyéb azonosító okmánnyal (például útlevél vagy vezetői engedély)
— a (védelmi) személyzet listát vezet a jogosultsággal rendelkező személyekről
— elektronikus (pl. chipkártyás) beléptető rendszer alkalmazásával
— a kulcsokat vagy a belépési kódokat kizárólag a belépésre jogosultaknak bocsátják rendelkezésre
— egyéb (ismertesse)
5.2. Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való valamennyi hozzáférési pont védelem alatt van? Ide sorolandók azok a hozzáférési pontok is, amelyek nincsenek folyamatosan használatban, illetve rendesen nem belépésre szolgálnak (pl. ablakok)
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként védik ezeket a pontokat? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.
— védelemmel megbízott személyzet jelenléte
— elektronikus beléptető rendszer amely egyszerre csak egy személy belépését teszi lehetővé
— akadályok, például zsaluk vagy zárak
— videokamerás megfigyelőrendszer
— behatolásjelző rendszer
5.3. Hoztak kiegészítő intézkedéseket a telephelyek általános védelmének javítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, melyek azok:
 kerítések és kordonok
 videokamerás megfigyelőrendszer
 behatolásjelző rendszer
 megfigyelők és járőrök
 egyéb (nevezze meg)
5.4. Stabil szerkezetű az épület?
IGEN vagy NEM
5.5. Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, amelyeken az azonosítható, EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

6. RÉSZ

Előállítás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben az előállítási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a gyártási területre való belépést ellenőrzik, és az előállítási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék az előállítás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék az előállítási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

6.1. A gyártási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?
6.2. Felügyelet alatt áll a gyártási folyamat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
6.3. Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a gyártási szakaszban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
6.4. Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét az előállítás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

7. RÉSZ

Csomagolás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a csomagolási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a csomagolási területre való belépést ellenőrzik, és a csomagolási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére. A csomagolás előtt minden készterméket ellenőrizni kell.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

7.1. A csomagolási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?
7.2. Felügyelik a csomagolási folyamatot?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
7.3. Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a csomagolási szakaszban?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
7.4. Ismertesse a kész külső csomagolást:
a) A kész külső csomagolás megbízható?
IGEN vagy NEM
Ismertesse
b) Láthatóvá válik-e a kész külső csomagoláson a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse milyen eljárással biztosították, hogy a csomagoláson láthatóvá váljon a jogosulatlan megbontás (pl. számozott zárjel, speciális bélyegző vagy biztonsági szalag).
Ha NEM, ismertesse, milyen intézkedésekkel biztosították a szállítmány sértetlenségét.
7.5. Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a csomagolás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

8. RÉSZ

Tárolás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a tárolás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a tárolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

8.1. A tárolási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?
8.2. A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményt a jogosulatlan beavatkozás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
Ha NEM, ismertesse, hogy a jogalany miként biztosítja, hogy a kész és csomagolt légi áru/légipostai küldemény védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?
8.3. Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, az EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a tárolás során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

9. RÉSZ

Szétosztás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a szétosztási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a szétosztási területre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a szétosztás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szétosztási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

9.1. A szétosztási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?
9.2. Ki jogosult a szétosztásra szolgáló területre való belépésre? Többféle válasz is lehetséges.
 A jogalany alkalmazottai
 Gépjárművezetők
 Látogatók
 Alvállalkozók
 Egyéb (adja meg)
9.3. Felügyelik a szétosztási folyamatot?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.
9.4. Érvényben vannak jogosulatlan megbontás megelőzésére vonatkozó ellenőrző intézkedések a szétosztásra szolgáló területen?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse.
9.5. Következtetés: Elégségesek-e a jogalany által hozott intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható, EU/EGT területére irányuló légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a szétosztási folyamat során?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

10. RÉSZ

Más forrásból származó szállítmányok

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a nem tőle származó áru vagy postai küldemény ne legyen továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A KC3 a nem tőle származó szállítmányt a következő feltételekkel adhatja át egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak:

a) a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; és

b) a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálnia egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak.

10.1. A jogalany átvesz más jogalanyoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a társaság saját áruitól vagy postai küldeményeitől, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei.

11. RÉSZ

Szállítás

Cél: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az azonosítható, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény fizikai védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a szállítás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez fizikai védelmet, azt egy ACC3 vagy RA3 nem veheti át védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A szállítás során a védelem alatt álló szállítmány fizikai védelméért a KC3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást az RA3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem felelős az RA3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy RA3 felelősségére történik.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szállításkor az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható be.

11.1. Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/RA3-hoz?
a) Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?
IGEN vagy NEM
b) Egy ACC3/RA3 szállítja?
IGEN vagy NEM
c) Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?
IGEN vagy NEM
11.2. Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
11.3. A járművek rakterét ellátták zárjellel vagy lezárták a szállítást megelőzően?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, milyen módon?
11.4. Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik-e a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, hogyan?
11.5. Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?
IGEN vagy NEM
11.6. Részesült az áru szállításában részt vevő személy külön védelmi ellenőrzésben és tudatosságnövelő képzésben azt megelőzően, hogy jogosulttá vált légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítására?
IGEN vagy NEM
Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés stb.) és képzésről (védelmi tudatosságnövelő képzés stb.) van szó.
11.7. Következtetés: Elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni fizikai védelmét szállítás közben?
IGEN vagy NEM
Ha NEM, indokolja meg.
A jogalany észrevételei
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

12. RÉSZ

Megfelelés

Cél: Az ellenőrzőlista előző tizenegy pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra vonatkozóan, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő célokkal.

Két különböző forgatókönyv lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany

a) sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőr az ellenőrzött jogalanynak átadja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, és rögzíti, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3);

b) nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy árut szállítson az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak anélkül, hogy azt egy jogosult fél át ne vizsgálná. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany részére át kell adni.

Általánosságban az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek el kell döntenie, hogy az ellenőrzött jogalany úgy kezeli-e az árut és a postai küldeményt, hogy az - összhangban az alkalmazandó uniós szabályozással - egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak való szállítása időpontjában az EU/EGT területére való továbbítás céljából védelem alatt állónak tekinthető.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

12.1. Általános következtetés:
Értékelés (és értesítés)
(a megfelelő szövegrészt húzza alá)
Amennyiben az értékelés „Megfelelt” eredménnyel zárul, a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítónak (KC3) tekintendő.
Megfelelt/Nem felelt meg
Amennyiben az értékelés „Nem felelt meg” végső eredménnyel zárul, az alábbiakban sorolja fel azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban a jogalany nem teljesíti az előírt követelményeket vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegye meg észrevételeit az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan is.
Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei
A jogalany észrevételei

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

Jogalany neveKapcsolattartó személy neveLátogatás/meghallgatás időpontja

6-D. FÜGGELÉK

LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ÚTMUTATÓ

LISTÁS SZÁLLÍTÓK SZÁMÁRA

Az útmutatót az Ön és a légi áru, légipostai küldemények szállítmányainak előkészítésében és ellenőrzésében részt vevő munkatársainak tájékoztatására állítottuk össze. Az útmutatót a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban bocsátjuk rendelkezésére.

Létesítmények

Annak biztosítása érdekében, hogy arra nem jogosult személyek a szállítmányokhoz ne férhessenek hozzá, a légi áru, légipostai küldemények azonosítható szállítmányai előkészítésének, csomagolásának és/vagy tárolásának helyszínéül szolgáló területekre való belépést ellenőrizni kell.

Azokon a területeken, ahol a légi áru, légipostai küldemények azonosítható szállítmányainak előkészítése, csomagolása és/vagy tárolása történik, a látogatókat mindenkor kísérettel kell ellátni, vagy meg kell akadályozni, hogy az ilyen területekre bejuthassanak.

Személyzet

A munkaerő-felvétel során ellenőrizni kell minden olyan leendő munkatárs feddhetetlenségét, aki munkája során a légi áru, légipostai küldemények azonosítható szállítmányaihoz hozzá fog férni. Az ellenőrzésnek legalább a személyazonosság ellenőrzéséből (lehetőleg fényképes személyi igazolvány, gépjármű-vezetői engedély vagy útlevél alapján) és az önéletrajz és/vagy a benyújtott referenciák ellenőrzéséből kell állnia.

A személyzet valamennyi olyan tagját, aki a légi áru, légipostai küldemények azonosítható szállítmányaihoz hozzáfér, meg kell ismertetni az ezen útmutató alapján rá háruló védelmi feladatokkal.

Kijelölt felelős személy

Ki kell jelölni legalább egy olyan személyt, aki felelős ezen útmutató alkalmazásáért és a kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátásáért (a továbbiakban: kijelölt felelős személy).

A szállítmány sértetlensége

A légi áru, légipostai küldemények szállítmányai csak olyan tiltott tárgyat tartalmazhatnak, amelyet megfelelően bejelentettek és az alkalmazandó törvényi és rendeleti rendelkezéseknek alávetettek.

A légi áru, légipostai küldemények szállítmányai számára a jogosulatlan beavatkozással szemben védelmet kell biztosítani.

A légi áru, légipostai küldemények szállítmányait megfelelően kell becsomagolni, és lehetőség szerint oly módon kell lezárni, hogy a lezárás jelezze a jogosulatlan beavatkozásra tett kísérleteket.

Szállításukkor a légi áru, légipostai küldemények szállítmányait teljeskörűen le kell írni a mellékelt okmányokban, és pontos címzéssel kell ellátni.

Szállítás

Ha a légi áru, légipostai küldemények szállítmányainak szállításáért a listás szállító felelős, a szállítmány számára a jogosulatlan beavatkozással szemben védelmet kell biztosítani.

Ha a listás szállító alvállalkozót vesz igénybe:

a) a szállítmányt a szállítás előtt köteles zárjellel ellátni; és

b) a listás szállító nevében szállító fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot.

Az aláírt nyilatkozatot vagy a felelős hatóság szerinti egyenértékű példányt a listás szállító köteles megőrizni.

Szabálytalanságok

Az ehhez az útmutatóhoz kapcsolódó nyilvánvaló vagy vélelmezett szabálytalanságokat jelenteni kell a kijelölt felelős személynek. A kijelölt felelős személy köteles megtenni a megfelelő intézkedéseket.

Más forrásból származó szállítmányok

A listás szállító a nem tőle származó szállítmányt a következő feltételekkel adhatja át a meghatalmazott ügynöknek:

a) a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; és

b) a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálni.

Előzetes bejelentés nélküli szemle

A felelős hatóság légiközlekedés-védelmi ellenőrei előzetes bejelentés nélküli szemlét tarthatnak az útmutatóban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzésére. Az ellenőröknek minden esetben rendelkezniük kell hivatalos belépővel, amelyet a létesítményekben folytatott szemle során kérésre kötelesek felmutatni. A belépő az ellenőr nevét és fényképét tartalmazza.

Tiltott tárgyak

Hacsak nem teljesül maradéktalanul valamennyi biztonsági követelmény, az áruszállítmányok összeszerelt robbanó- és gyújtóeszközöket nem tartalmazhatnak. -----

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

A "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Listás szállító" című dokumentumot nem szükséges aláírnia és a meghatalmazott ügynöknek átadnia, ha társasága rendelkezik a 2454/93/EGK bizottsági rendeletet módosító 1875/2006/EK bizottsági rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvánnyal.

Ugyanakkor azonban haladéktalanul tájékoztatnia kell a meghatalmazott ügynököt a társaság AEO-tanúsítványának megszűnéséről. Ebben az esetben a meghatalmazott ügynöknél tájékozódhat arról, hogy miként biztosítható Önnek a listás szállítói jogállás.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - LISTÁS SZÁLLÍTÓ

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a(z) [a társaság neve] megfelel "Légiközlekedés-védelmi útmutató listás szállítók számára" című dokumentumban foglaltaknak,

- a(z) [a társaság neve] gondoskodik arról, hogy az útmutatót a légi áruhoz, légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező személyzet megkapja,

- a(z) [a társaság neve] a meghatalmazott ügynöknek való átadásáig gondoskodik a légi áru, légipostai küldemények védelméről,

- a(z) [a társaság neve] tudomásul veszi, hogy az arra jogosultak a szállítmányt védelmi ellenőrzésnek vethetik alá, így különösen átvizsgálhatják, továbbá

- a(z) [a társaság neve] tudomásul veszi, hogy annak a tagállamnak a felelős hatósága, amelyben található, előzetes bejelentés nélkül szemlét tarthat létesítményeiben annak meghatározására, hogy a(z) [a társaság neve] megfelel-e ezen útmutatónak.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-E. FÜGGELÉK

A FUVAROZÓ NYILATKOZATA

Összhangban a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival,

kijelentem, hogy a védelmi ellenőrzés alá vetett légi árunak, illetve légipostai küldeményeknek a(z) [a meghatalmazott ügynök/áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzéseit végző légi fuvarozó/ismert szállító/listás szállító neve] részéről történő összegyűjtése, szállítása, tárolása és átadása során a következő védelmi eljárásokat alkalmazzuk:

- A légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítmányainak szállításában részt vevő valamennyi személy a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben fog részesülni.

- A munkaerő-felvétel keretében a légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítmányaihoz hozzáférő valamennyi leendő munkatárs feddhetetlenségét ellenőrizni fogjuk. Az ellenőrzésnek legalább a személyazonosság ellenőrzéséből (lehetőleg fényképes személyi igazolvány, gépjármű-vezetői engedély vagy útlevél alapján) és az önéletrajz és/vagy a benyújtott referenciák ellenőrzéséből kell állnia.

- A járművek rakterét zárjellel látjuk el vagy lezárjuk. A függönyponyvás járműveket TIR-sodronnyal biztosítjuk. A sík platójú tehergépjárművek rakterét légi áru szállításakor megfigyelés alatt tartjuk.

- A rakteret közvetlenül a berakodást megelőzően átvizsgáljuk, és az átvizsgálás integritását a berakodás befejezéséig fenntartjuk.

- Valamennyi járművezető a nemzeti hatóságok által kibocsátott vagy elismert személyi igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt vagy egyéb fényképes okmányt tart magánál.

- A járművezetők az összegyűjtés és az átadás között nem állnak meg előre nem tervezett módon. Ha ez mégis elkerülhetetlen, a járművezető visszatérésekor ellenőrzi a rakomány biztonságát és a zárak és/vagy zárjelek sértetlenségét. Amennyiben a járművezető jogosulatlan beavatkozásra utaló jeleket észlel, értesíti elöljáróját, és a légi áru, illetve légipostai küldemény átadásakor erről a körülményről értesítjük az átvevőt.

- A szállítást nem adjuk harmadik félnek alvállalkozásba, kivéve akkor, ha a harmadik fél:

a) fuvarozói megállapodást kötött a fuvarozásért felelős [a korábban megjelölt meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító vagy listás szállító neve] meghatalmazott ügynökkel, ismert szállítóval vagy listás szállítóval; vagy

b) a felelős hatóság általi jóváhagyással vagy tanúsítással rendelkezik; vagy

c) olyan fuvarozói megállapodást kötött az alulírott fuvarozóval, amelynek értelmében a harmadik fél a tevékenységeket nem adhatja további alvállalkozásba és végrehajtja az ebben a nyilatkozatban szereplő védelmi eljárásokat. Alulírott fuvarozó a meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító nevében végzett fuvarozás egészéért teljes körű felelősséget vállal; valamint

- Semmilyen más szolgáltatást (például tárolás) nem adunk alvállalkozásba valamely más félnek, kivéve a meghatalmazott ügynököt vagy a felelős hatóság által az adott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában tanúsított vagy jóváhagyott és nyilvántartásba vett másik jogalanyt.

Fenti nyilatkozatomért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

A társaság neve és címe:

Dátum:

Aláírás:

6-F. FÜGGELÉK

ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

6-Fi

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK

6-Fii

AZ ACC3 KIJELÖLÉSÉRE NEM KÖTELEZETT HARMADIK ORSZÁGOKAT, VALAMINT A TÖBBI OLYAN ORSZÁGOT ÉS TERÜLETET, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK, KÜLÖN BIZOTTSÁGI HATÁROZAT SOROLJA FEL

6-Fiii

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOKNAK ÉS MÁS OLYAN ORSZÁGOKNAK ÉS TERÜLETEKNEK A HITELESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEI, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS VI. CÍME NEM VONATKOZIK

6-G FÜGGELÉK

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁRUKRA ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ACC3 védelmi programjának rögzítenie kell az adott esettől függően az alábbiakat, vagy egyenként minden egyes harmadik országbeli repülőtér esetében, vagy általános dokumentumban, amely a harmadik országbeli repülőtereket megnevezve ismerteti az összes egyedi különbséget:

a) Az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása

b) Szállítmányfogadási eljárások

c) A meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek

d) Az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek

e) A listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek

f) Az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat követelményei

g) Az átvizsgálás és a fizikai vizsgálat helye

h) Az átvizsgáló berendezés adatai

i) Az üzemeltető vagy szolgáltató adatai

j) Kivételek a védelmi célú átvizsgálás és a fizikai vizsgálat alól

k) A magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

6-H. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - ACC3

Kijelentem, hogy:

- a legjobb tudásom szerint a társaság védelmi programjában szereplő, a harmadik országokból az Európai Unió területére szállítandó szállítmányokra vonatkozó információk helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban a harmadik országokból az Európai Unió területére szállítandó szállítmányokra megállapított gyakorlatot és eljárásokat a társaság a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- az Európai Unió területére harmadik országokból behozott légi árukra és légipostai küldeményekre vonatkozó követelményeket előíró európai uniós jog mindenkori változásának való megfelelés érdekében a társaság megfelelően ki fogja igazítani a védelmi programot, kivéve, ha a(z) [a társaság neve] arról tájékoztatja a(z) [felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván egyik harmadik országból sem szállítmányt fuvarozni az Unió területére,

- a(z) [a társaság neve] 10 napon belül írásban tájékoztatni fogja a(z) [felelős hatóság neve]-t védelmi programja minden releváns változásáról,

- a társaság kinevezte [a felelős személy neve]-t, aki a társaság nevében általános felelősséget visel [repülőtér neve] repülőtéren az légi áru- és postaiküldemény-kezelésre vonatkozó védelmi intézkedésekért,

- 2014. július 1-jétől [a légi fuvarozó neve] adatbázis tart fenn a harmadik országbeli meghatalmazott ügynökökről, ismert szállítókról és listás szállítókról, és az ellenőrzések céljára hozzáférhetővé teszi azt,

- a(z) [a légi fuvarozó neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz, valamint az említett adatbázishoz,

- a(z) [a légi fuvarozó neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről a harmadik országban, amely a légi áruk vagy légipostai küldemények védelmével kapcsolatos, különös tekintettel a tiltott tárgyaknak valamely szállítmányban való elhelyezésére tett kíséretekre, valamint

- a(z) [a légi fuvarozó neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét vagy nevet változtat;

b) a továbbiakban nem szállít légi árut vagy légipostai küldeményt; vagy

c) a továbbiakban nem tud megfelelni az Európai Unió területére harmadik országokból behozott légi árukra és légipostai küldeményekre vonatkozó követelményeket előíró európai uniós jog rendelkezéseinek.

Fenti nyilatkozatomért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-H1. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT ACC3

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU/EGT területére ( 20 ) irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények ( 21 ) tekintetében.

A(z) [a légi fuvarozó neve] csak akkor jelölhető ki harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként (ACC3-ként), ha az uniós ellenőrzési jelentést valamely EU-tagállam, illetve Izland, Norvégia vagy Svájc felelős hatósága ebből a célból megkapta és jóváhagyta, és az ACC3 részletes adatai bevezetésre kerültek szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [a légi fuvarozó neve] már meglévő ACC3-kijelölése visszavonható az adott repülőtér tekintetében, és ennek következtében a(z) [a légi fuvarozó neve] a szóban forgó repülőtérről nem szállíthat légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére.

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb -án/-én lejár.

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében kijelentem, hogy:

- A(z) [a légi fuvarozó neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1. a 185/2010/EU rendelet 6-C3. függelékének 1.7. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2. a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] értesíteni fogja az őt ACC3-ként kijelölő hatóságot arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

- A(z) [a légi fuvarozó neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek az ACC3-ként való kijelöléshez.

A(z) [a légi fuvarozó neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-H2. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK (RA3)

A(z) [az RA3 neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU/EGT területére irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények tekintetében.

A(z) [az RA3 neve] csak akkor lehet kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök (RA3), ha esetében egy, az Unió adatbázisában szereplő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr "Megfelelt" értékeléssel zárja le az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést.

Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [az RA3 neve] már meglévő RA3-kijelölése visszavonható az adott telephely tekintetében, és ennek következtében a(z) [az RA3 neve] nem szállíthat védelem alatt álló légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak.

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb ... -án/-én érvényét veszti.

A(z) [az RA3 neve] nevében kijelentem, hogy:

a) a(z) [az RA3 neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

b) A(z) [az RA3 neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1. a 185/2010/EU rendelet 6-C2. függelékének 1.8. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2. a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

c) A(z) [az RA3 neve] értesíteni fogja azt az ACC3-at és RA3-at, amelynek védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt szállít, arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

d) A(z) [az RA3 neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek az RA3-ként való kijelöléshez.

A(z) [az RA3 neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-H3. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓ (KC3)

A(z) [a KC3 neve] nevében tudomásul veszem a következőket:

Ez a jelentés az EU/EGT területére ( 22 ) irányuló áruszállítási műveletekre vonatkozóan alkalmazott védelmi szintet állapítja meg az ellenőrzőlistán felsorolt vagy abban említett védelmi követelmények tekintetében ( 23 ).

A(z) [a KC3 neve] csak akkor lehet kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3), ha esetében egy, az Unió adatbázisában szereplő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr "Megfelelt" értékeléssel zárja le az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést.

Ha a jelentés a tárgyát képező védelmi intézkedésekre nézve meg nem felelést állapít meg, akkor a(z) [a KC3 neve] már meglévő KC3-kijelölése visszavonható az adott telephely tekintetében, és ennek következtében a(z) [a KC3 neve] nem szállíthat védelem alatt álló légi árut vagy postai küldeményt az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3).

Ez a jelentés öt évig érvényes, ezért legkésőbb ... -án/-én érvényét veszti.

A(z) [a KC3 neve] nevében kijelentem, hogy:

a) a(z) [a KC3 neve] el fogja fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a jelentés szerinti követelmények teljesítésének nyomon követése.

b) A(z) [a KC3 neve] műveleteiben bekövetkező, teljes újraellenőrzést nem igénylő változások feltüntetésre kerülnek az eredeti jelentésben oly módon, hogy bejegyzik az új adatokat és az előző adatok is láthatók maradnak. A változások az alábbiakat érinthetik:

1. a 185/2010/EU rendelet 6-C4. függelékének 1.9. pontjában megnevezettől eltérő személy kijelölése a védelemért való általános felelősség viselésére;

2. a létesítményeket vagy az eljárásokat érintő, a védelemre valószínűsíthetően jelentős hatással lévő egyéb változások.

c) A(z) [a KC3 neve] értesíteni fogja azt az ACC3-at és RA3-at, amelynek védelem alatt álló légi árut és légipostai küldeményt szállít, arról, ha megszünteti tevékenységét, nem szállít többé légi árut/légipostai küldeményeket, vagy már nem teljesíti az e jelentés szerinti ellenőrzött követelményeket.

d) A(z) [a KC3 neve] fenn fogja tartani az e jelentésben megállapított, az ellenőrzőlista szerinti céloknak megfelelő védelmi szintet, és adott esetben - amennyiben a védelmi követelmények nem teljesültek kielégítő módon - tevékenységének soron következő ellenőrzéséig végrehajt és alkalmaz további olyan védelmi intézkedéseket, amelyek szükségesek a KCA3-ként való kijelöléshez.

A(z) [a KC3 neve] nevében e nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

6-I. FÜGGELÉK

A magas kockázatú árukra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

6-J. FÜGGELÉK

Az átvizsgáló berendezés használatára vonatkozó előírásokat külön bizottsági határozat állapítja meg.

7. LÉGIFUVAROZÓI POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÉS LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Eltérő rendelkezés hiányában, valamint ha a 4., 5., illetve 6. fejezetben előírt védelmi ellenőrzések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a jogalany vagy másik légi fuvarozó nem biztosítja, az említett fejezetekben megállapított intézkedések végrehajtását a saját légifuvarozói postai küldeményei és légifuvarozói anyagai tekintetében a légi fuvarozó köteles biztosítani.

7.1. A LÉGI JÁRMŰBE VALÓ BERAKODÁSRA SZÁNT LÉGIFUVAROZÓI POSTAI KÜLDEMÉNYEK ÉS LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.1.1. A légi jármű csomagterébe való berakodásukat megelőzően a légifuvarozói postai küldeményeket és a légifuvarozói anyagokat az 5. fejezetnek megfelelően átvizsgálás alá kell vetni és fizikai védelem alá kell helyezni, vagy a 6. fejezetnek megfelelően védelmi ellenőrzések alá kell vetni és fizikai védelem alá kell helyezni.

7.1.2. A légi jármű csomagtértől eltérő részeire való berakodásukat megelőzően a légifuvarozói postai küldeményeket és a légifuvarozói anyagokat a 4. fejezetben a kézipoggyászra vonatkozóan megállapított rendelkezéseknek megfelelően átvizsgálás alá kell vetni és fizikai védelem alá kell helyezni.

7.1.3. A légi járműbe való berakodásra szánt légifuvarozói postai küldeményekre és légifuvarozói anyagokra irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

7.2. UTASKEZELÉS ÉS POGGYÁSZFELDOLGOZÁS CÉLJÁRA SZÁNT LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

7.2.1. Az utaskezelés és a poggyászfeldolgozás céljára szánt olyan légifuvarozói anyagokat, amelyek alkalmasak a légi közlekedés veszélyeztetésére, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében fizikai védelem vagy felügyelet alatt kell tartani.

Az önkiszolgáló jegykezelés (self check-in) és az utasok által használható internetes lehetőségek igénybevételét a légifuvarozói anyagokhoz való jogos hozzáférésnek kell tekinteni.

7.2.2. A szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére való jogosulatlan belépésre vagy csomagoknak oda való bejuttatására felhasználható, már nem használt légifuvarozói anyagokat meg kell semmisíteni vagy érvényteleníteni kell.

7.2.3. Az indulás-ellenőrző rendszert (DCS) és az utasfelvételi rendszert úgy kell üzemeltetni, hogy kizárható legyen a jogosulatlan hozzáférés lehetősége.

Az önkiszolgáló jegykezelés (self check-in) igénybevételét e rendszerekhez való jogos hozzáférésnek kell tekinteni.

8. FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY

8.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a hatóság, a repülőtér üzemeltetője, a légi fuvarozó vagy a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős jogalany köteles biztosítani.

8.0.2. E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány": az utasok vagy a személyzet által a repülés időtartama alatt történő használat, elfogyasztás vagy megvásárlás céljából légi jármű fedélzetére szánt minden dolog, a következők kivételével:

a) a kézipoggyász;

b) a légi járművön nem utasként tartózkodó személyeknél lévő tárgyak;

c) a légifuvarozói postai küldemények és a légifuvarozói anyagok.

E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója": az a beszállító, amelynek eljárásai olyan közös védelmi szabályoknak és követelményeknek felelnek meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy fedélzeti ellátmányt közvetlenül a légi járműhöz szállítson.

E fejezet alkalmazásában "fedélzeti ellátmány ismert beszállítója": az a beszállító, amelynek eljárásai olyan közös védelmi szabályoknak és követelményeknek felelnek meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy fedélzeti ellátmányt légi járműhöz légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító közvetítésével szállítson, közvetlenül azonban ne.

8.0.3. Az ellátmány akkortól minősül fedélzeti ellátmánynak, amikortól az utasok vagy a személyzet által a repülés időtartama alatt történő használat, elfogyasztás vagy megvásárlás céljából légi jármű fedélzetére szánt ellátmányként azonosítható.

8.0.4. A fedélzeti ellátmány tekintetében tiltott tárgyak jegyzéke megegyezik az 1-A. függelék szerinti jegyzékkel. A tiltott tárgyakat az 1.6. pont szerint kell kezelni.

8.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

8.1.1. Védelmi ellenőrzések - Általános rendelkezések

8.1.1.1. A fedélzeti ellátmányt a szigorított védelmi területre való bevitele előtt át kell vizsgálni, kivéve akkor, ha:

a) az előírt védelmi ellenőrzéseket az ellátmányt saját légi járműjéhez szállító légi fuvarozó már lefolytatta, és azt követően az ellátmány a légi járműhöz való szállításáig olyan fizikai védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan hozzáférést; vagy

b) az előírt védelmi ellenőrzéseket egy meghatalmazott beszállító már lefolytatta, és azt követően az ellátmány a szigorított védelmi területre való érkezéséig vagy - ha alkalmazandó - a légi fuvarozónak vagy más meghatalmazott beszállítónak való átadásáig olyan fizikai védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan hozzáférést; vagy

c) az előírt védelmi ellenőrzéseket egy ismert beszállító már lefolytatta, és azt követően az ellátmány a légi fuvarozónak vagy más meghatalmazott beszállítónak való átadásáig olyan fizikai védelem alatt állt, amely megakadályozta a jogosulatlan hozzáférést.

8.1.1.2. Átvizsgálásnak kell alávetni minden olyan fedélzeti ellátmányt, amely a meghatalmazott beszállítótól vagy ismert beszállítótól való megérkezésekor jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja vagy amellyel kapcsolatban okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzés óta a jogosulatlan beavatkozással szemben nem állt védelem alatt.

8.1.1.3. A fedélzeti ellátmány védelmi ellenőrzésére vonatkozó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

8.1.2. Átvizsgálás

8.1.2.1. A fedélzeti ellátmány átvizsgálásakor az alkalmazott eszköznek vagy módszernek figyelembe kell vennie az ellátmány jellegét, és olyan követelményeknek kell megfelelnie, amelyek ésszerűen garantálják, hogy az ellátmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

8.1.2.2. A fedélzeti ellátmány átvizsgálására vonatkozó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

8.1.2.3. A következő átvizsgálási eszközöket vagy módszereket kell - egyedileg vagy egymással kombinálva - alkalmazni:

a) szemrevételezés;

b) kézzel történő átkutatás;

c) röntgensugaras berendezés használata;

d) robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használata;

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása;

f) robbanóanyag-felderítő kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az adott tétel tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a tételt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon.

8.1.3. A meghatalmazott beszállító jóváhagyása

8.1.3.1. A meghatalmazott beszállítót a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott beszállító jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

Meghatalmazott beszállítóként jóvá kell hagyni a 8.1.5. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket biztosító valamennyi olyan jogalanyt, amely közvetlenül a légi járműhöz fedélzeti ellátmányt szállít. Nem kell meghatalmazott beszállítóként jóváhagyni azt a légi fuvarozót, amely az említett védelmi ellenőrzéseket maga alkalmazza, és az ellátmányt kizárólag saját légi járművéhez szállítja.

8.1.3.2. Minden egyes tagállam esetében a felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában köteles megállapítani a meghatalmazott beszállítók jóváhagyására vonatkozó következő eljárás végrehajtásával kapcsolatos felelősségi köröket:

a) A jogalany a meghatalmazott beszállítói jogállás elnyerése érdekében annak a tagállamnak a felelős hatóságától kér jóváhagyást, amelyben a kérelemben foglalt létesítmény található.

A kérelmező benyújtja az érintett felelős hatóságnak a védelmi programját. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a beszállító a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni fog. A programban meghatározza továbbá, hogy a beszállító hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

A kérelmező benyújtja továbbá a 8-A. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - Fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója" című nyilatkozatot is. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelmi kérdésekért felelős személy írja alá.

Az aláírt nyilatkozatot a megfelelő felelős hatóság megőrzi.

b) A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megvizsgálja a védelmi programot, majd helyszíni szemlét hajt végre a benne megjelölt létesítményeken annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek.

c) Ha a felelős hatóság elégedett az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor a beszállítót a megjelölt létesítmények tekintetében meghatalmazott beszállítóként jóváhagyhatja. Ha a felelős hatóság elégedetlen, akkor ennek indokát haladéktalanul közli a meghatalmazott beszállítóként való jóváhagyást igénylő jogalannyal.

8.1.3.3. A meghatalmazott beszállítót rendszeres időközönként, de legfeljebb ötévenként ismételten ellenőrizni kell. A megismételt ellenőrzésnek helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy a meghatalmazott beszállító továbbra is megfelel-e a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek.

Amennyiben a 8.1.5. pontban foglalt valamennyi követelményre kiterjed, a felelős hatóság által a nemzeti minőség-ellenőrzési programjával összhangban a meghatalmazott beszállító telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető.

8.1.3.4. Ha a felelős hatóság megítélése szerint a meghatalmazott beszállító nem tesz eleget a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmények tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott beszállító jogállását.

8.1.3.5. Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, a 8.1.3. pont alapján jóváhagyott meghatalmazott beszállítót valamennyi tagállamban el kell ismerni.

8.1.4. Ismert beszállítók kijelölése

8.1.4.1.

A 8.1.5. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket biztosító valamennyi olyan jogalanyt ("beszállítót"), amely nem közvetlenül a légi járműhöz fedélzeti ellátmányt szállít, az üzemben tartó vagy az ellátmány címzettje ("kijelölő jogalany") köteles ismert beszállítóként kijelölni. A meghatalmazott beszállítókra mindez nem vonatkozik.

8.1.4.2.

Az ismert beszállítóként való kijelölés feltétele, hogy a kijelölő jogalany részére a beszállító átadja a következő dokumentumokat:

a) a 8-B. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - fedélzeti ellátmány ismert beszállítója" című dokumentumot. A nyilatkozaton szerepelnie kell a jogi képviselő aláírásának; és

b) a 8.1.5. pontban említett védelmi ellenőrzésekre kiterjedő védelmi programot.

8.1.4.3.

Az ismert beszállítókat az alábbiak ellenőrzése után lehet kijelölni:

a) a védelmi program relevanciája és megfelelősége a 8.1.5. pont tekintetében; és

b) a védelmi program hiánytalan végrehajtása.

Ha a felelős hatóság vagy a kijelölő jogalany megítélése szerint az ismert beszállító már nem tesz eleget a 8.1.5. pontban foglalt követelményeknek, akkor a kijelölő jogalany haladéktalanul megvonja az ismert beszállító jogállását.

8.1.4.4.

A felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározza, hogy a védelmi programnak és végrehajtásának az ellenőrzését nemzeti ellenőrnek, uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek vagy a kijelölő jogalany nevében eljáró és kijelölő jogalany által e feladatra kijelölt és kiképzett személynek kell-e végeznie.

Az ellenőrzések tényét rögzíteni kell, és - amennyiben e jogszabály másként nem rendelkezik - azokat a kijelölés előtt kell végezni, majd azt követően kétévente meg kell ismételni.

Ha az ellenőrzés nem a kijelölő jogalany nevében történik, az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot el kell juttatni hozzá.

8.1.4.5.

A légiközlekedés-védelmi program hiánytalan végrehajtását igazoló ellenőrzés az alábbi módokon történhet:

a) a beszállítónál kétévente végzett helyszíni ellenőrzés révén; vagy

b) a kijelölést követően az adott ismert beszállító által teljesített szállítmányok átvételekor rendszeresen végzett ellenőrzés révén, amelynek során többek között:

- ellenőrzésre kerül, hogy az ismert szállító nevében szállítást teljesítő személy megfelelő képzésben részesült-e, és

- ellenőrzésre kerül, hogy a szállítmányok megfelelően védve vannak-e, és

- a szállítmányok ugyanolyan módon átvizsgálásra kerülnek, mintha ismeretlen beszállítótól származnának.

Az ellenőrzéseket előre nem látható módon kell végezni, vagy háromhavonta, vagy az ismert beszállító által a kijelölő jogalany részére teljesített szállítások 20 %-án.

A b) pontban leírt opciót csak akkor lehet alkalmazni, ha a felelős hatóság nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározta, hogy a program ellenőrzését a kijelölő jogalany nevében eljáró személynek kell végeznie.

8.1.4.6.

A kijelölés során és azt követően alkalmazandó módszereket és követendő eljárásokat a kijelölő jogalany védelmi programjában kell meghatározni.

8.1.4.7.

A kijelölő jogalany:

a) listát vezet az általa kijelölt ismert beszállítókról, feltüntetve a kijelölés érvényességi idejét, és

b) a kijelölés érvényességi idejének lejárta után legalább 6 hónapig megőrzi az aláírással ellátott nyilatkozatot, a védelmi program egy példányát, illetve a programnak minden egyes ismert beszállító tekintetében történő végrehajtásáról szóló jelentéseket.

Az említett dokumentumokat megfelelőségellenőrzés céljából kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

8.1.5. A légi fuvarozó, a meghatalmazott beszállító és az ismert beszállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

8.1.5.1. A légi fuvarozó, valamint a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója és ismert beszállítója köteles:

a) kijelölni a társaságnál a védelemért felelős személyt; és

b) gondoskodni arról, hogy a fedélzeti ellátmányhoz hozzáféréssel rendelkező személyek a 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a fedélzeti ellátmányhoz hozzáférhetnének; és

c) megakadályozni a létesítményeihez és a fedélzeti ellátmányhoz való jogosulatlan hozzáférést; és

d) ésszerű keretek között biztosítani, hogy a fedélzeti ellátmányban ne legyen elrejtve tiltott tárgy; és

e) beavatkozást jelző zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmazni minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben fedélzeti ellátmányt szállít.

A légi oldalon való szállítás során az e) pont nem alkalmazandó.

8.1.5.2. Ha valamely ismert beszállító igénybe veszi egy másik olyan társaság szolgáltatásait, amely az ellátmány szállítása tekintetében a légi fuvarozó számára nem ismert beszállító vagy meghatalmazott beszállító, az ismert beszállító biztosítja, hogy a 8.1.5.1. pontban felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzést maradéktalanul betartsák.

8.1.5.3. A légi fuvarozó és a meghatalmazott beszállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

8.2. A FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY FIZIKAI VÉDELME

A fedélzeti ellátmány fizikai védelmére vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

8.3. A REPÜLŐGÉP FEDÉLZETI ELLÁTMÁNYÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT CSAK EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ TOVÁBBI VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. A repülőgép fedélzeti ellátmányának részét képező csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre csak egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

2. A csak egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől a légi jármű fedélzetén való eladásukig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

3. A repülőgép fedélzeti ellátmányának részét képező csak egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek készleteire vonatkozó további védelmi előírások részletes követelményeit külön határozat állapítja meg.

8-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT -

FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY MEGHATALMAZOTT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a társaság védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

- a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a társaság a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

- a védelmi programot a közösségi jog valamennyi jövőbeni kapcsolódó változásának való megfelelés érdekében a társaság megfelelően ki fogja igazítani, hacsak a(z) [a társaság neve] arról nem tájékoztatja a(z) [felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván fedélzeti ellátmányt közvetlenül légi járműre szállítani (és ilyen módon a továbbiakban nem kíván meghatalmazott beszállítóként tevékenykedni),

- a(z) [a társaság neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t:

a) a védelmi programjában beálló csekély mértékű változásokról, így például a társaság nevében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban beálló változásokról, haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül; valamint

b) a jelentősebb tervezett változásokról, így például új átvizsgálási eljárások bevezetéséről, a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásoló jelentősebb építési munkákról és a létesítmény helyének vagy címének megváltozásáról, legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük/a tervezett változás előtt,

- a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a társaság neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a fedélzeti ellátmányt érintheti, köztük különösen a tiltott tárgyaknak a fedélzeti ellátmányban való elhelyezésére tett kíséretekről,

- a(z) [a társaság neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a társaság védelmi programja értelmében rá háruló feladatokat; valamint

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét;

b) a továbbiakban nem foglalkozik fedélzeti ellátmány közvetlenül légi járműhöz való szállításával; vagy

c) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó közösségi jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a társaságnál:

Dátum:

Aláírás:

8-B. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT -

FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY ISMERT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

- kijelentem, hogy:

a) a(z) [társaság neve] ki fogja jelölni a társaságnál a védelemért felelős személyt; valamint

b) gondoskodni fog arról, hogy a fedélzeti ellátmányhoz hozzáféréssel rendelkező személyek a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a fedélzeti ellátmányhoz hozzáférhetnének. Emellett gondoskodni fog arról is, hogy a fedélzeti ellátmány átvizsgálását végző személyek a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.3.3. pontja, a fedélzeti ellátmány átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseit végző személyek pedig a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.3.10. pontja szerinti képzésben részesüljenek; valamint

c) meg fogja akadályozni a létesítményeihez és a fedélzeti ellátmányhoz való jogosulatlan hozzáférést; valamint

d) ésszerű keretek között biztosítani fogja, hogy a fedélzeti ellátmányban ne legyen elrejtve tiltott tárgy; valamint

e) beavatkozást jelző zárjelet vagy fizikai védelmet fog alkalmazni minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben fedélzeti ellátmányt szállít (a légi oldalon való szállítás során e pont nem alkalmazandó).

- Egy másik olyan társaság szolgáltatásainak igénybevétele esetén, amely az ellátmány szállítása tekintetében a légi fuvarozó számára nem ismert beszállító vagy meghatalmazott beszállító, a(z) [társaság neve] biztosítja, hogy a fent felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzést maradéktalanul betartsák,

- a rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a társaság neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [az a légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító, amelynek a társaság fedélzeti ellátmányt szállít]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a fedélzeti ellátmányt érintheti, különösen a tiltott tárgyaknak a fedélzeti ellátmányban való elhelyezésére tett kíséretekről,

- a(z) [a társaság neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a rá háruló feladatokat, valamint

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [az a légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító, amelynek a társaság fedélzeti ellátmányt szállít]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét; vagy

b) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó európai uniós jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Törvényes képviselő

Név:

Dátum:

Aláírás:

9. REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK

9.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9.0.1. Eltérő rendelkezés hiányában, valamint ha az átvizsgálás végrehajtását hatóság vagy más jogalany nem biztosítja, az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a repülőtér üzemeltetője köteles biztosítani.

9.0.2. E fejezet alkalmazásában:

a)

"repülőtéri készlet" : a repülőterek szigorított védelmi területein belüli értékesítésre vagy használatra szánt, vagy bármely célra vagy tevékenységhez rendelkezésre bocsátott minden dolog, kivéve az utasoktól különböző személyek személyes tárgyait;

b)

"repülőtéri készletek ismert beszállítója" : az a beszállító, amelynek eljárásai olyan közös védelmi szabályoknak és követelményeknek felelnek meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy repülőtéri készletet szigorított védelmi területekre szállítson.

9.0.3. A készlet akkortól minősül repülőtéri készletnek, amikortól repülőterek szigorított védelmi területén belül való értékesítésre, felhasználásra vagy rendelkezésre bocsátásra szánt készletként azonosítható.

9.0.4. A repülőtéri ellátmány tekintetében tiltott tárgyak jegyzéke megegyezik az 1-A. függelék szerinti jegyzékkel. A tiltott tárgyakat az 1.6. pont szerint kell kezelni.

9.1. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

9.1.1. Védelmi ellenőrzések - általános rendelkezések

9.1.1.1. A repülőtéri készleteket a szigorított védelmi területre való bevitelük előtt át kell vizsgálni, kivéve, ha:

a) a készletekkel kapcsolatos előírt védelmi ellenőrzéseket a készleteket saját repülőterére szállító repülőtér-üzemeltető már lefolytatta, és azt követően a készletek a szigorított védelmi területre való bevitelükig olyan fizikai védelem alatt álltak, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést; vagy

b) a készletekkel kapcsolatban előírt védelmi ellenőrzéseket egy ismert beszállító vagy egy meghatalmazott beszállító már lefolytatta, és azt követően a készletek a szigorított védelmi területre való bevitelükig olyan fizikai védelem alatt álltak, amely megakadályozta a jogosulatlan hozzáférést.

9.1.1.2. A szigorított védelmi területről származó repülőtéri készlet e védelmi ellenőrzések alól mentesíthető.

9.1.1.3. Átvizsgálásnak kell alávetni minden olyan repülőtéri készletet, amely az ismert beszállítótól való megérkezésekor jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja vagy amellyel kapcsolatban okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzés óta a jogosulatlan beavatkozással szemben nem állt védelem alatt.

9.1.1.4. A repülőtéri készletnek a szigorított védelmi területen lévő üzlethelyiségben történő átvételekor az üzlethelyiség személyzete köteles szemrevételezés útján meggyőződni arról, hogy a készlet nem mutatja jogosulatlan beavatkozás jeleit.

9.1.2. Átvizsgálás

9.1.2.1. A repülőtéri készlet átvizsgálásakor az alkalmazott eszköznek vagy módszernek figyelembe kell vennie a készlet jellegét, és olyan követelményeknek kell megfelelnie, amelyek ésszerűen garantálják, hogy a készletben ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

9.1.2.2. A repülőtéri készletek átvizsgálására vonatkozó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

9.1.2.3. A következő átvizsgálási eszközöket vagy módszereket kell - egyedileg vagy egymással kombinálva - alkalmazni:

a) szemrevételezés;

b) kézzel történő átkutatás;

c) röntgensugaras berendezés használata;

d) robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használata;

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása;

f) robbanóanyag-felderítő kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az adott tétel tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a tételt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt kielégítő módon.

9.1.3. Ismert beszállítók kijelölése

9.1.3.1.

A repülőtér üzemeltetője meghatalmazott beszállítóként jóváhagyja a 9.1.4. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket biztosító valamennyi olyan jogalanyt ("beszállító"), amely repülőtéri ellátmányt szállít.

9.1.3.2.

Az ismert beszállítóként való kijelölés feltétele, hogy a repülőtér üzemeltetője részére a beszállító átadja a következő dokumentumokat:

a) a 9-A. függelékben található "Kötelezettségvállalási nyilatkozat - repülőtéri ellátmány ismert beszállítója" című dokumentum. A nyilatkozaton szerepelnie kell a jogi képviselő aláírásának; és

b) a 9.1.4. pontban említett védelmi ellenőrzésekre kiterjedő védelmi program.

9.1.3.3.

Az ismert beszállítókat az alábbiak ellenőrzése után lehet kijelölni:

a) a védelmi program relevanciája és megfelelősége a 9.1.4. pont tekintetében; és

b) a védelmi program hiánytalan végrehajtása.

Ha a felelős hatóság vagy a repülőtér-üzemeltető megítélése szerint az ismert beszállító már nem tesz eleget a 9.1.4. pontban foglalt követelményeknek, akkor a repülőtér üzemeltetője haladéktalanul megvonja az ismert beszállító jogállását.

9.1.3.4.

A felelős hatóság a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározza, hogy a védelmi programnak és végrehajtásának az ellenőrzését nemzeti ellenőrnek, uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek vagy a repülőtér-üzemeltető nevében eljáró és kijelölő jogalany által e feladatra kijelölt és kiképzett személynek kell-e végeznie.

Az ellenőrzések tényét rögzíteni kell, és - amennyiben e jogszabály másként nem rendelkezik - azokat a kijelölés előtt kell végezni, majd azt követően kétévente meg kell ismételni.

Ha az ellenőrzés nem a repülőtér-üzemeltető nevében történik, az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot el kell juttatni hozzá.

9.1.3.5.

A légiközlekedés-védelmi program hiánytalan végrehajtását igazoló ellenőrzés az alábbi módokon történhet:

a) a beszállítónál kétévente végzett helyszíni ellenőrzés; vagy

b) a kijelölést követően az adott ismert beszállító által teljesített szállítmányoknak a szigorított védelmi területre való érkezésekor rendszeresen végzett ellenőrzés révén, amelynek során:

- ellenőrzésre kerül, hogy az ismert szállító nevében szállítást teljesítő személy megfelelő képzésben részesült-e, és

- ellenőrzésre kerül, hogy a szállítmány megfelelően védve van-e, és

- a szállítmányok ugyanolyan módon átvizsgálásra kerülnek, mintha ismeretlen beszállítótól származnának.

Az ellenőrzéseket előre nem látható módon kell végezni, vagy háromhavonta, vagy az ismert beszállító által a repülőtér-üzemeltető részére teljesített szállítások 20 %-án.

A b) pontban leírt opciót csak akkor lehet alkalmazni, ha a felelős hatóság nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában meghatározta, hogy a program ellenőrzését a repülőtér-üzemeltető nevében eljáró személynek kell végeznie.

9.1.3.6.

A kijelölés során és azt követően alkalmazandó módszereket és követendő eljárásokat a repülőtér-üzemeltető védelmi programjában kell meghatározni.

9.1.3.7.

A repülőtér-üzemeltető:

a) listát vezet az általa kijelölt ismert beszállítókról, feltüntetve a kijelölés érvényességi idejét, és

b) a kijelölés érvényességi idejének lejárta után legalább 6 hónapig megőrzi az aláírással ellátott nyilatkozatot, a védelmi program egy példányát, illetve a programnak minden egyes ismert beszállító tekintetében történő végrehajtásáról szóló jelentéseket.

Az említett dokumentumokat megfelelőségellenőrzés céljából kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

9.1.4. Az ismert beszállító vagy a repülőtér üzemeltetője által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

A repülőtéri készletek ismert beszállítója vagy a repülőtéri készleteket a szigorított védelmi területre szállító repülőtér-üzemeltető köteles:

a) kijelölni a társaságnál a védelemért felelős személyt; és

b) gondoskodni arról, hogy a repülőtéri készletekhez hozzáféréssel rendelkező személyek a 11.2.7. ponttal összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a fedélzeti ellátmányhoz hozzáférhetnének; valamint

c) megakadályozni a létesítményeihez és a repülőtéri készletekhez való jogosulatlan hozzáférést; valamint

d) ésszerű keretek között biztosítani, hogy a repülőtéri készletekben ne legyen elrejtve tiltott tárgy; továbbá

e) beavatkozást jelző zárjelet vagy fizikai védelmet alkalmazni minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyen repülőtéri készleteket szállít.

A légi oldalon való szállítás során az e) pont nem alkalmazandó.

Ha valamely ismert beszállító igénybe veszi egy másik olyan társaság szolgáltatásait, amely a készletek szállítása tekintetében a repülőtér üzemeltetője számára nem ismert beszállító, az ismert beszállító biztosítja, hogy az ebben a pontban felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzést maradéktalanul betartsák.

9.2. A REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK FIZIKAI VÉDELME

A repülőtéri készletek fizikai védelmére vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

9.3. A FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT CSAK EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ TOVÁBBI VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. A csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vagy a szigorított védelmi területre csak egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

2. A folyadékok, aeroszolok és gélek, valamint csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől az üzletben való eladásukig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

3. A csak egyszer lezárható biztonsági zacskókra, valamint a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó további védelmi előírások részletes követelményeit külön határozat állapítja meg.

9-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT -

REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK ISMERT BESZÁLLÍTÓJA

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

- a(z) [társaság neve]

a) ki fogja jelölni a társaságnál a védelemért felelős személyt; és

b) gondoskodni fog arról, hogy a repülőtéri készletekhez hozzáféréssel rendelkező személyek a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesüljenek, mielőtt a repülőtéri készletekhez hozzáférhetnének. Emellett gondoskodni fog arról is, hogy a repülőtéri készletek átvizsgálását végző személyek a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.3.3. pontja, a repülőtéri készletek átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseit végző személyek pedig a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.2.3.10. pontja szerinti képzésben részesüljenek; valamint

c) meg fogja akadályozni a létesítményeihez és a repülőtéri készletekhez való jogosulatlan hozzáférést; valamint

d) ésszerű keretek között biztosítani fogja, hogy a repülőtéri készletekben ne legyen elrejtve tiltott tárgy; továbbá

e) beavatkozást jelző zárjelet vagy fizikai védelmet fog alkalmazni minden olyan járművön és/vagy konténeren, amelyben fedélzeti ellátmányt szállít (a légi oldalon való szállítás során e pont nem alkalmazandó).

- Egy másik olyan társaság szolgáltatásainak igénybevétele esetén, amely a készletek szállítása tekintetében a repülőtér üzemeltetője számára nem ismert beszállító, a(z) [társaság neve] biztosítja, hogy a fent felsorolt valamennyi védelmi ellenőrzést maradéktalanul betartsák,

- a rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a társaság neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a repülőtér üzemeltetője]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely a repülőtéri készleteket érintheti, köztük különösen a tiltott tárgyaknak a repülőtéri készletekben való elhelyezésére tett kíséretekről,

- a(z) [a társaság neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a rá háruló feladatokat, valamint

- a(z) [a társaság neve] tájékoztatni fogja a(z) [a repülőtér üzemeltetője]-t, ha:

a) megszünteti tevékenységét; vagy

b) a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó európai uniós jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Törvényes képviselő

Név:

Dátum:

Aláírás:

10. REPÜLÉS TARTAMA ALATTI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

11. A SZEMÉLYZET TAGJAINAK FELVÉTELE ÉS KÉPZÉSE

11.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11.0.1. A 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programban kijelölt felelősségi körébe tartozó intézkedéseket végrehajtó és az ezen intézkedések végrehajtásáért felelős személyek foglalkoztatása vonatkozásában azt, hogy az adott személyek megfeleljenek e fejezet követelményeinek, az adott személyt foglalkoztató hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy más jogalany köteles biztosítani.

11.0.2. E fejezet alkalmazásában "tanúsítás": a felelős hatóság által vagy nevében lefolytatott olyan hivatalos értékelés és megerősítés, amely igazolja, hogy az adott személy sikeresen elvégezte a megfelelő képzést, és rendelkezik a feladatai elfogadható szintű ellátásához szükséges kompetenciákkal.

11.0.3. E fejezet alkalmazásában "tartózkodási hel"y: bármely olyan ország, amelyben az adott személy legalább hat hónapig folyamatosan tartózkodott; "hiányosság" az oktatásra vagy a foglalkoztatásra vonatkozó adatokban: a 28 napot meghaladó folytonossági hiány.

11.0.4. A képzés iránti igény e szakasz szerinti értékelésekor az adott személy által a felvételét megelőzően megszerzett kompetenciák figyelembe vehetők.

11.1. MUNKAERŐ-FELVÉTEL

11.1.1. Azoknak a személyeknek, akik felvételüket követően a szigorított védelmi területen belül átvizsgálást, belépés-ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzést fognak végezni vagy ilyen ellenőrzésekért felelősséget fognak viselni, sikeresen teljesíteniük kell a védelmi háttérellenőrzést.

11.1.2. Azoknak a személyeknek, akik felvételüket követően a szigorított védelmi területen kívül átvizsgálást, belépés-ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzést fognak végezni vagy ilyen ellenőrzésekért felelősséget fognak viselni, sikeresen teljesíteniük kell a védelmi háttérellenőrzést vagy a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában azt, hogy védelmi háttérellenőrzést vagy foglalkoztatást megelőző ellenőrzést kell-e végrehajtani, a felelős hatóság az alkalmazandó nemzeti előírásokkal összhangban határozza meg.

11.1.3. A közösségi és a nemzeti előírásokkal összhangban a védelmi háttérellenőrzés keretében legalább:

a) okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani az adott személy személyazonosságát;

b) az adott személynek legalább az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyei szerinti valamennyi államban ellenőrizni kell a bűnügyi nyilvántartást; továbbá

c) legalább öt évre visszamenően ellenőrizni kell az adott személy foglalkoztatására és oktatására vonatkozó adatokat, valamint az ezekben esetleg tapasztalható hiányosságokat.

11.1.4. A közösségi és a nemzeti előírásokkal összhangban a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés keretében:

a) okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani az adott személy személyazonosságát;

b) legalább öt évre visszamenően ellenőrizni kell az adott személy foglalkoztatására és oktatására vonatkozó adatokat, valamint az ezekben esetleg tapasztalható hiányosságokat; továbbá

c) meg kell követelni az adott személytől, hogy legalább az elmúlt 5 évben előfordult tartózkodási helyei szerinti valamennyi állam tekintetében részletes nyilatkozatot írjon alá a rá vonatkozó esetleges bűnügyi nyilvántartási adatokról.

11.1.5. A háttérellenőrzést vagy foglalkoztatást megelőző ellenőrzést azt megelőzően kell végrehajtani, hogy a személy olyan képzésben részesülne, amelynek keretében nyilvánosan nem hozzáférhető információk birtokába juthat. A védelmi háttérellenőrzést rendszeresen, legfeljebb ötéves időközönként meg kell ismételni.

11.1.6. A 11.1.1. és a 11.1.2. pont alapján lefolytatott felvételi eljárásnak minden személy esetében legalább írásos jelentkezési szakaszból, valamint egy, a képességek és az alkalmasság előzetes értékelésére irányuló elbeszélgetésből kell állnia.

11.1.7. Azoknak a személyeknek, akik felvételüket követően védelmi ellenőrzéseket fognak végrehajtani, rendelkezniük kell a feladataik eredményes elvégzéséhez szükséges mentális és fizikai képességekkel és alkalmassággal, és ezt a követelményt már a felvételi folyamat kezdetén tudatni kell velük.

Ezeket a képességeket és alkalmasságot a felvételi eljárás során és az esetleges próbaidő befejeződése előtt egyaránt értékelni kell.

11.1.8. A 11.1.1. és a 11.1.2. pont alapján felvett valamennyi személy esetében a felvétellel kapcsolatos iratokat, beleértve az esetleges tesztek eredményeit is, legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.2. KÉPZÉS

11.2.1. Általános képzési kötelezettségek

11.2.1.1. Védelmi ellenőrzések felügyelet nélküli végrehajtására való feljogosítását megelőzően minden érintett személynek eredményesen el kell végeznie a vonatkozó képzést.

11.2.1.2. A 11.2.3.1-11.2.3.5. pontban és a 11.2.4. pontban felsorolt feladatokat ellátó személyek képzésének elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzési elemeket kell magában foglalnia.

11.2.1.3. A tanfolyamok tartalmát a felelős hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá, mielőtt:

a) az oktató a 300/2008/EK rendelet és a rendeletet végrehajtó jogi aktusok alapján szükséges képzést megkezdené; vagy

b) a 300/2008/EK rendelet és a rendeletet végrehajtó jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott számítógépes alapú képzés megkezdődne.

Számítógépes alapú képzés oktató vagy mentor közreműködésével vagy anélkül egyaránt nyújtható.

11.2.1.4. A képzéssel kapcsolatos iratokat a képzésen részt vevő valamennyi személy vonatkozásában legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.2.2. Alapszintű képzés

A 11.2.3.1., a 11.2.3.4. és a 11.2.3.5. pont, valamint a 11.2.4., a 11.2.5. és a 11.5. pont szerinti feladatokat ellátó személyek alapszintű képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a légi közlekedés védelmére vonatkozó jogi keret ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a belépés-ellenőrzési eljárások ismerete;

e) a repülőtéren alkalmazott azonosítókártya-rendszerek ismerete;

f) a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni és be kell jelenteni;

g) a jelentéstételi eljárások ismerete;

h) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

i) megfelelő válaszadási képesség a védelemmel összefüggő események bekövetkezésekor;

j) annak ismerete, hogy az emberi viselkedés és a különböző reakciók hogyan befolyásolhatják a védelem működését; továbbá

k) képesség érthető és határozott kommunikációra.

11.2.3. A védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek munkakör-specifikus képzése

11.2.3.1. A személyek, a kézipoggyász, a személyeknél lévő tárgyak és a feladott poggyász átvizsgálását végző személyek munkakör-specifikus képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának megértése;

b) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

c) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

d) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek lehetőségeinek és korlátainak ismerete;

e) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

továbbá, amennyiben az adott személy feladatai szükségessé teszik:

f) interperszonális készségek, különösen a kulturális különbségek és a potenciálisan rendzavaró utasok kezelési módjainak ismerete;

g) a kézzel történő átkutatás módszereinek ismerete;

h) képesség a kézzel történő átkutatás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését;

i) az átvizsgálás alóli mentességek és a különleges védelmi eljárások ismerete;

j) képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére;

k) képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; továbbá

l) a feladott poggyász fizikai védelmére vonatkozó követelmények ismerete.

11.2.3.2. Az áru és a postai küldemények átvizsgálását végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

e) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

f) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek lehetőségeinek és korlátainak ismerete;

g) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

h) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

i) az áru és a postai küldemények fizikai védelmére vonatkozó követelmények ismerete;

továbbá, amennyiben az adott személy feladatai szükségessé teszik:

j) az árura és a postai küldeményekre vonatkozó átvizsgálási követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is;

k) az áru és a postai küldemények különféle típusainak átvizsgálására alkalmas módszerek ismerete;

l) a kézzel történő átkutatás módszereinek ismerete;

m) képesség a kézzel történő átkutatás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését;

n) képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére;

o) képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; továbbá

p) a szállítási követelmények ismerete.

11.2.3.3. A légifuvarozói postai küldemények és a légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálását végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

e) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

f) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

g) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

h) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek lehetőségeinek és korlátainak ismerete;

továbbá, amennyiben az adott személy feladatai szükségessé teszik:

i) a kézzel történő átkutatás módszereinek ismerete;

j) képesség a kézzel történő átkutatás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését;

k) képesség az alkalmazott védelmi berendezések üzemeltetésére;

l) képesség a védelmi berendezés által előállított képek helyes értelmezésére; továbbá

m) a szállítási követelmények ismerete.

11.2.3.4. A járművek átvizsgálását végző személyek speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a járművek átvizsgálására vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is;

b) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

c) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

d) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

e) a járművizsgálati módszerek ismerete; továbbá

f) képesség a gépjármű-átvizsgálás olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését;

11.2.3.5. A repülőtéri belépés-ellenőrzést végző, valamint a megfigyelésben és az őrjáratokban közreműködő személyek speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a belépés-ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete, beleértve a kivételek és a különleges védelmi eljárások ismeretét is;

b) a repülőtéren alkalmazott belépés-ellenőrző rendszerek ismerete;

c) a légi oldalon lévő területekhez való hozzáférést biztosító engedélyek (beleértve az azonosító kártyákat és a behajtási engedélyeket is) ismerete és képesség az ilyen engedélyek felismerésére;

d) az őrjáratokra és a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások, valamint azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni és be kell jelenteni;

e) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

f) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete; továbbá

g) interperszonális készségek, különösen a kulturális különbségek és a potenciálisan rendzavaró utasok kezelési módjainak ismerete.

11.2.3.6. A légi járművek védelmi célú átvizsgálását végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a légi járművek védelmi célú átvizsgálására vonatkozó jogszabályi követelmények ismerete;

b) azon légijármű-típus(ok) belső elrendezésének ismerete, amely(ek)en az adott személy védelmi célú átvizsgálásokat végez;

c) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

d) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

e) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete; továbbá

f) képesség a légi járművek védelmi célú átvizsgálásának olyan színvonalon történő elvégzésére, amely ésszerűen biztosítja az elrejtett tiltott tárgyak észlelését.

11.2.3.7. A légi járművek fizikai védelmét biztosító személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a légi jármű fizikai védelmére és a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés megelőzésére rendelkezésre álló módszerek ismerete;

b) a légi jármű zárjellel való ellátására vonatkozó eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából;

c) a repülőtéren alkalmazott azonosítókártya-rendszerek ismerete;

d) a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni és be kell jelenteni; továbbá

e) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete.

11.2.3.8. A poggyász-összeegyeztetést végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

e) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

f) az utasok és a poggyász összeegyeztetésével kapcsolatos követelmények és technikák ismerete; és

g) az utaskezelés és a poggyászfeldolgozás céljára használt légifuvarozói anyagok fizikai védelmére vonatkozó követelmények ismerete.

11.2.3.9. Az áru és a postai küldemények esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a szállítási lánc mentén védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni és be kell jelenteni;

e) a jelentéstételi eljárások ismerete;

f) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

g) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

h) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

i) az áru és a postai küldemények fizikai védelmére vonatkozó követelmények ismerete; továbbá

j) a szállítási követelmények szükség szerinti ismerete.

11.2.3.10. A légifuvarozói postai küldemények, a légifuvarozói anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek esetében az átvizsgálástól eltérő védelmi ellenőrzéseket végző személyek képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a személyek feltartóztatására vonatkozó eljárások és azon körülmények ismerete, amikor egy adott személyt fel kell tartóztatni és be kell jelenteni;

e) a jelentéstételi eljárások ismerete;

f) képesség a tiltott tárgyak azonosítására;

g) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

h) a tiltott tárgyak elrejtési módjainak ismerete;

i) az adott esetnek megfelelően a légifuvarozói postai küldeményekre, a légifuvarozói anyagokra, a fedélzeti ellátmányra és a repülőtéri készletekre vonatkozó védelmi követelmények ismerete; továbbá

j) a szállítási követelmények szükség szerinti ismerete.

11.2.4. A védelmi intézkedéseket végrehajtó személyek közvetlen felügyeletét ellátó személyek speciális képzése ("felügyeletet ellátó személyek")

A felügyeletet ellátó személyek képzésének - a felügyeletük alá tartozó személyek kompetenciáin túlmenően - a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a vonatkozó jogszabályi előírások és a megfelelés módjainak ismerete;

b) a felügyelettel kapcsolatos feladatok ismerete;

c) a belső minőség-ellenőrzés ismerete;

d) megfelelő válaszadási képesség tiltott tárgyak észlelése esetén;

e) a vészhelyzet esetén követendő eljárások ismerete;

f) képesség mentori feladatok ellátására, munkahelyi képzés nyújtására és mások motiválására;

továbbá, amennyiben az adott személy feladatai szükségessé teszik:

g) konfliktuskezelési ismeretek; továbbá

h) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek lehetőségeinek és korlátainak ismerete.

11.2.5. A nemzeti vagy helyi szinten annak biztosításáért általában felelős személyek képzése, hogy a védelmi program és annak végrehajtása megfeleljen valamennyi jogszabályi rendelkezésnek ("védelmi felelősök")

A védelmi felelősök speciális képzésének a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a vonatkozó jogszabályi előírások és a megfelelés módjainak ismerete;

b) a belső, a nemzeti, a közösségi és a nemzetközi minőség-ellenőrzési eljárások ismerete;

c) képesség mások motiválására;

d) az alkalmazott védelmi berendezések vagy átvizsgálási módszerek lehetőségeinek és korlátainak ismerete.

11.2.6. Az utasoktól különböző olyan személyek képzése, akiknek szigorított védelmi területekre kíséret nélkül szükséges belépniük

11.2.6.1. Azon, utasnak nem minősülő, a 11.2.3-11.2.5. és a 11.5. pont hatályán kívül eső személyeknek, akiknek szigorított védelmi területekre kíséret nélkül szükséges belépniük, védelmi tudatosságnövelő képzésben kell részesülniük, és csak ezt követően kaphatnak engedélyt arra, hogy a szigorított védelmi területekre kíséret nélkül belépjenek. A megfelelő hatóság objektív okokból mentességet biztosíthat ez alól a képzési követelmény alól, ha a kérdéses személy hozzáférése a terminálon belül az utasok számára is hozzáférhető területre korlátozódik.

11.2.6.2. A védelmi tudatosságnövelő képzésnek a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a légi közlekedés védelmét biztosító célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a védelmi célú átvizsgálás helyszínéül szolgáló terület elrendezésének és az átvizsgálás folyamatának megértése;

e) a belépés-ellenőrzési és a kapcsolódó átvizsgálási eljárások ismerete;

f) a repülőtéren alkalmazott repülőtéri azonosító kártyák ismerete;

g) a jelentéstételi eljárások ismerete; továbbá

h) megfelelő válaszadási képesség a védelemmel összefüggő események bekövetkezésekor.

11.2.6.3. Mielőtt engedélyt kapna arra, hogy a szigorított védelmi területekre kíséret nélkül belépjen, a védelmi tudatosságnövelő képzést elvégző személynek tanúságot kell tennie a 11.2.6.2. pontban felsorolt összes tárgykör ismeretéről.

11.2.7. Általános védelmi tudatosságnövelő képzés

Az általános védelmi tudatosságnövelő képzésnek a következő kompetenciákat kell kifejlesztenie:

a) a polgári légi közlekedés ellen korábban elkövetett jogellenes cselekmények, a terrorcselekmények és a jelenlegi fenyegetések ismerete;

b) a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete;

c) a munkakörnyezettel kapcsolatos légiközlekedés-védelmi célkitűzések és szervezeti háttér ismerete, beleértve a védelmi ellenőrzéseket végrehajtó személyek kötelezettségeinek és felelősségi köreinek ismeretét is;

d) a jelentéstételi eljárások ismerete; valamint

e) megfelelő válaszadási képesség a védelemmel összefüggő események bekövetkeztekor.

Az általános védelmi tudatosságnövelő képzésben részesülő személyeknek szolgálatuk megkezdése előtt számot kell adniuk az ebben a pontban említett valamennyi kompetenciáról.

11.3. TANÚSÍTÁS VAGY JÓVÁHAGYÁS

11.3.1. A 11.2.3.1-11.2.3.5. pontban felsorolt feladatokat ellátó személyeket alá kell vetni:

a) egy első tanúsítási vagy jóváhagyási eljárásnak; továbbá

b) ha röntgensugaras berendezéseket kezelő személyről, robbanóanyag-felderítő (EDS) eszközöket kezelő személyről vagy biztonsági szkenner által alkotott képek elemzését végző személyről van szó, legalább háromévenként újbóli tanúsításnak; továbbá

c) bármely egyéb személy esetében legalább ötévenként újbóli tanúsításnak vagy újbóli jóváhagyásnak.

A 11.2.3.3. pontban felsorolt feladatokat ellátó személyeket mentesíteni lehet e követelmények alól, amennyiben csak szemrevételezést és/vagy kézi átvizsgálást jogosultak végezni.

11.3.2. A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyek, valamint a biztonsági szkenner által alkotott képek elemzését végző személyek az első tanúsítási vagy jóváhagyási eljárás keretében kötelesek szabványosított képértelmezési vizsgát tenni.

11.3.3. A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyek, valamint a biztonsági szkenner által alkotott képek elemzését végző személyek újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljárásának mind szabványosított képértelmezési vizsgát, mind az operatív teljesítmény értékelését tartalmaznia kell.

11.3.4. Ha egy személy az újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljáráson ésszerű - rendesen legfeljebb három hónapos - határidőn belül nem vesz részt vagy azt sikeresen nem teljesíti, akkor a kapcsolódó védelmi jogosultságait vissza kell vonni.

11.3.5. A tanúsítással és a jóváhagyással kapcsolatos iratokat valamennyi tanúsított, illetve jóváhagyott személy vonatkozásában legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.4. IDŐSZAKOS KÉPZÉS

11.4.1. A röntgensugaras berendezéseket és a robbanóanyag-felderítő eszközöket kezelő személyeknek képfelismerési oktatásból és tesztekből álló képzésben kell részesülniük. A képzést a következő formában kell nyújtani:

a) tantermi és/vagy számítógépes alapú képzés formájában; vagy

b) munkahelyi TIP-képzés formájában, amennyiben az alkalmazott röntgensugaras berendezésen vagy robbanóanyag-felderítő eszközön legalább 6 000 , az alábbiakban meghatározott tartalmú képet tartalmazó TIP-könyvtár található, és az érintett személy munkaidejének legalább egyharmadában ilyen berendezésekkel vagy eszközökkel dolgozik.

A tesztek eredményét közölni kell az adott személlyel, és jegyzőkönyvbe kell foglalni; a tesztek eredménye figyelembe vehető az újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljárásban.

Tantermi és/vagy számítógépes alapú képzés esetében az adott személyeknek hathavonta legalább hat óra időtartamú képfelismerési oktatáson és teszteken kell részt venniük. A felhasznált képkönyvtárnak legalább 250 különböző veszélyes tárgy legalább 1 000 képét kell tartalmaznia, köztük olyan képekkel, amelyek a veszélyes tárgyak alkotórészeit ábrázolják, és a képeknek mindegyik tárgyat több különböző szögből is ábrázolniuk kell. Az oktatás és a tesztek során a képeket a könyvtárból bejósolhatatlan módon kell kiválasztani.

Munkahelyi TIP-képzés esetében a felhasznált TIP-könyvtárnak legalább 1 500 különböző veszélyes tárgy legalább 6 000 képét kell tartalmaznia, köztük olyan képekkel, amelyek a veszélyes tárgyak alkotórészeit ábrázolják, és a képeknek mindegyik tárgyat több különböző szögből is ábrázolniuk kell.

11.4.1.1. A biztonsági szkenner által alkotott képek elemzését végző személyeknek képfelismerési oktatásból és tesztekből álló képzésben kell részesülniük. Ennek tantermi és/vagy számítógépes alapú képzés formájában kell történnie, hathavonta legalább hat óra időtartamban.

A tesztek eredményét közölni kell az adott személlyel, és jegyzőkönyvbe kell foglalni; a tesztek eredménye figyelembe vehető az újbóli tanúsítási vagy újbóli jóváhagyási eljárásban.

11.4.2. A 11.2. pontban felsorolt, de a 11.4.1. pont hatálya alá nem tartozó feladatokat ellátó személyeknek olyan gyakorisággal kell időszakos képzésen részt venniük, amely elegendő annak biztosításához, hogy a kompetenciák fenntartása és fejlesztése igazodjék a védelem területén bekövetkező fejleményekhez.

Az időszakos képzést a következők szerint kell nyújtani:

a) az első alapszintű és munkakör-specifikus védelmi tudatosságnövelő képzés keretében elsajátított kompetenciák esetében ötévente legalább egyszer, illetőleg akkor, ha az adott személy az adott kompetenciát a védelmi feladatok ellátásához való visszatérését megelőzően több mint hat hónapig nem gyakorolta; valamint

b) új kompetenciák és kompetenciabővítés esetében oly módon, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző és a védelmi ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyek haladéktalanul megismerjék az új típusú fenyegetéseket, illetőleg - mire alkalmazni kell őket - az új jogszabályi követelményeket.

Az a) pontban előírt követelmények nem alkalmazandók a munkakör-specifikus képzés során elsajátított azon kompetenciákra, amelyekre az adott személynek kijelölt feladatai ellátásához már nincs szüksége.

11.4.3. Az időszakos képzéssel kapcsolatos iratokat a képzésben részt vevő valamennyi személy esetében legalább a foglalkoztatás időtartamának végéig meg kell őrizni.

11.5. AZ OKTATÓK KÉPESÍTÉSE

11.5.1. A felelős hatóságnak jegyzékeket kell vezetnie a 11.5.2. vagy 11.5.3. pontban megállapított követelményeket teljesítő tanúsított oktatókról, vagy hozzáféréssel kell rendelkeznie ilyen jegyzékekhez.

11.5.2. Az oktatóknak meg kell felelniük a 11.1.3. pont szerinti háttérellenőrzés követelményeinek, és igazolniuk kell releváns képesítéseiket vagy ismereteiket.

11.5.3. Azok az oktatók, akik már e rendelet hatálybalépését megelőzően felvételre kerültek vagy nyújtottak e rendelet szerinti képzést, kötelesek a felelős hatóság felé igazolni legalább a következőket:

a) rendelkeznek a 11.5.4. pontban említett ismeretekkel és kompetenciákkal; valamint

b) kizárólag olyan tanfolyamot tartanak, amelyet a felelős hatóság a 11.2.1.3. pontnak megfelelően jóváhagyott.

11.5.4. A 11.2.3.1-11.2.3.5., valamint a 11.2.4. (ha nem kizárólag a 11.2.3.6-11.2.3.10. pontban említett személyek felügyeletét ellátó személyek képzéséről van szó) és a 11.2.5. pontban előírt képzés nyújtására csak olyan személy kaphat tanúsítást, aki ismeri az adott légiközlekedés-védelmi területre jellemző munkakörnyezetet, és megfelelő képesítéssel és kompetenciákkal rendelkezik a következő területeken:

a) az oktatási technikák területén; és

b) az oktatás tárgyát képező védelmi kérdésekben.

11.5.5. A felelős hatóságnak vagy magának kell kiképeznie az oktatókat, vagy jegyzéket kell jóváhagynia és vezetnie az e célra alkalmas védelmi tanfolyamokról. A felelős hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az oktatók rendszeres képzésben részesüljenek, vagy megszerezzék az adott területeket érintő fejleményekkel kapcsolatos ismereteket.

11.5.6. Ha a felelős hatóság megítélése szerint a képesített oktató által nyújtott képzés nem eredményez megfelelő kompetenciákat, akkor köteles - az adott esetnek megfelelően - megvonni a tanfolyam jóváhagyását vagy intézkedni az oktató felfüggesztéséről vagy a képesített oktatók jegyzékéből való törléséről.

11.6. UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐRZÉS

11.6.1.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés egy szabványosított, dokumentált, pártatlan és tárgyszerű eljárás, amelynek célja, hogy bizonyítékok beszerzése és értékelése alapján megállapítsa az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét a 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási jogi aktusaiban foglalt követelmények tekintetében.

11.6.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés

a) követelmény lehet a 300/2008/EK rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai szerinti jogi státus megszerzése és fenntartása céljából;

b) elvégezhető e fejezettel összhangban valamely felelős hatóság vagy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként jóváhagyott ellenőr vagy azzal egyenértékűként elismert ellenőr által;

c) értékeli az ellenőrzött jogalany felelősségi körébe tartozó, alkalmazott védelmi intézkedéseket vagy közülük azokat, amelyekre nézve a jogalany ellenőrzést kért. Idetartozik legalább:

1. a védelmi szempontból releváns dokumentáció értékelése, beleértve az ellenőrzött jogalany védelmi programját vagy az ezzel egyenértékű intézkedést; valamint

2. a légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amely - eltérő rendelkezés hiányában - magában foglalja az ellenőrzött jogalany releváns műveleteinek helyszíni ellenőrzését;

d) elismerendő valamennyi tagállam által.

11.6.3. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrökre vonatkozó jóváhagyási követelmények

11.6.3.1. A tagállamoknak az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket megfelelőségértékelési képességük alapján kell jóváhagyniuk. E képességet az alábbi szempontokból értékelik:

a) (eltérő rendelkezés hiányában) az ellenőrzés alá vont működési területtől való függetlenség;

b) megfelelő személyi kompetenciák az ellenőrzés alá vont védelmi terület vonatkozásában, valamint módszerek e kompetenciák 11.6.3.5. pont szerinti szintjének fenntartására; és

c) az ellenőrzési eljárás működőképessége és megfelelősége.

11.6.3.2. Adott esetben a megfelelőségértékelési képesség újraértékelése helyett a jóváhagyás során figyelembe kell venni a releváns harmonizált szabványokra, nevezetesen az EN-ISO/IEC 17020 szabványra vonatkozó akkreditációs tanúsítványokat.

11.6.3.3. Uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr lehet bármely természetes vagy jogi személy.

11.6.3.4. A jogi személyek megfelelőségértékelési képességének az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések végzése tekintetében való akkreditálására, az ezzel kapcsolatos adminisztratív intézkedések elfogadására, valamint az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési tevékenységek felügyeletére a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 24 ) értelmében létrehozott nemzeti akkreditáló testület kaphat felhatalmazást.

11.6.3.5. Minden olyan természetes személynek, aki uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végez, megfelelő kompetenciákkal és háttérrel kell rendelkeznie, továbbá:

a) a 11.1.3. ponttal összhangban háttérellenőrzésben kell részesülnie, amelyet legalább ötévente meg kell ismételni;

b) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést pártatlan és tárgyszerű módon kell elvégeznie, tisztában kell lennie a függetlenség lényegével, valamint eljárásokat kell alkalmaznia az ellenőrzött jogalanyokkal kapcsolatos, összeférhetetlenséget előidéző helyzetek elkerülésére;

c) elégséges elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie a minőség-ellenőrzés területén, valamint kellő hozzáértés és személyes képességek birtokában kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzőlista alapján összegyűjtse, rögzítse és értékelje az eredményeket. Különösen az alábbiak tekintetében:

1. a megfelelés nyomon követésére vonatkozó elvek, eljárások és technikák;

2. az emberi teljesítményt és a felügyeletet befolyásoló tényezők;

3. az ellenőr szerepe és hatásköre, ideértve az összeférhetetlenség eseteit is;

d) bizonyítania kell képzésen és/vagy minimális munkatapasztalaton alapuló kellő hozzáértését a következő területeken:

1. általános uniós légiközlekedés-védelmi alapelvek és az ICAO légiközlekedés-védelmi előírásai;

2. az ellenőrzött tevékenységre vonatkozó különös követelmények és azok alkalmazásának módja a műveletek során;

3. az ellenőrzési eljárás szempontjából lényeges védelmi technológiák és technikák;

e) meglévő kompetenciáinak szinten tartása érdekében megfelelő rendszerességgel képzésen kell részt vennie, és - tekintettel a légiközlekedés-védelem területén bekövetkező fejlődésre - új kompetenciákra kell szert tennie.

11.6.3.6. A felelős hatóságnak vagy magának kell kiképeznie az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket, vagy jegyzéket kell jóváhagynia és vezetnie az e célra alkalmas védelmi tanfolyamokról.

11.6.3.7. A tagállamok az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyását korlátozhatják kizárólag az adott tagállam területén, annak illetékes hatósága nevében végzett ellenőrzési tevékenységre. Ilyen esetekben a 11.6.4.2. pontban foglalt követelmények nem alkalmazandók.

11.6.3.8. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyása legfeljebb 5 évre szól.

11.6.4. Elismerés és annak megszüntetése az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök esetében

11.6.4.1. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg részletes adatait fel nem veszik a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Minden uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek rendelkeznie kell a felelős hatóság által vagy annak nevében kiadott státusigazolással. Az alatt az időszak alatt, amíg a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba nem lehet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrökre vonatkozó adatokat felvenni, az illetékes hatóság az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrre vonatkozó szükséges adatokat a Bizottsághoz juttatja el, amely az adatokat a tagállamok rendelkezésére bocsájtja.

11.6.4.2. A jóváhagyott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőröket valamennyi tagállamban el kell ismerni.

11.6.4.3. Ha egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrről bebizonyosodik, hogy már nem felel meg a 11.6.3.1. vagy a 11.6.3.5. pont szerinti követelményeknek, az őt jóváhagyó felelős hatóság(ok)nak vissza kell vonnia/vonniuk a jóváhagyást, és az ellenőrt törölnie/törölniük kell a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból.

11.6.4.4. A minőségbiztosítási programot működtető ágazati szövetségek és a felelősségi körükbe tartozó jogalanyok jóváhagyhatók uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrként, feltéve, hogy az ilyen programokban foglalt egyenértékű intézkedések pártatlan és tárgyszerű ellenőrzést biztosítanak. Az elismerés legalább két tagállam felelős hatóságának együttműködésével történhet.

11.6.4.5. A Bizottság elismerheti a valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet által elismert, annak illetékességi körébe tartózó hatóságok vagy légiközlekedés-védelmi ellenőrök által végzett ellenőrzéseket, amennyiben meg tudja állapítani, hogy a szóban forgó ellenőrzések egyenértékűek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekkel. Az erre vonatkozó jegyzéket a 6-Fiii. függelék tartalmazza.

11.6.5. Jelentés az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ("ellenőrzési jelentés")

11.6.5.1. Az ellenőrzési jelentésnek rögzítenie kell az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést, és legalább a következőket kell magában foglalnia:

a) az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és - szükséges esetben - az ellenőrzött jogalany észrevételeit megfelelő részletességgel tartalmazó ellenőrzőlista;

b) az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat; és

c) az ellenőrzött jogalany tekintetében tett, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést végző természetes személy által aláírt függetlenségi nyilatkozat.

11.6.5.2. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek meg kell állapítania az ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelés szintjét, és ezeket az eredményeket rögzítenie kell az ellenőrzőlista adott részében.

11.6.5.3. Kötelezettségvállalási nyilatkozatban kell rögzíteni az ellenőrzött jogalany arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a műveleteket továbbra is a sikeres ellenőrzés alá vont műveleti követelményeknek megfelelően végzi.

11.6.5.4. Az ellenőrzött jogalany nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e vagy sem az ellenőrzési jelentésben megállapított megfelelési szinttel. E nyilatkozatnak az ellenőrzési jelentés szerves részét kell képeznie.

11.6.5.5. Az ellenőrzési jelentés sértetlenségét az oldalszámozásnak, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírásának kell bizonyítania.

11.6.5.6. Alapértelmezés szerint az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni, és adott esetben a helyszíni szemlét követő legfeljebb egy hónapon belül meg kell küldeni a felelős hatóság, illetve az ellenőrzött jogalany részére.

11.7. A KÉPZÉS KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

11.7.1. A 300/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási szabályaiban foglalt követelmények teljesítése érdekében valamely tagállamban megszerezett képesítéseket a többi tagállamban is el kell ismerni.

11-A. FÜGGELÉK

FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT - UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI ELLENŐR

a) Kijelentem, hogy az ellenőrzött jogalany megfelelési szintjét pártatlan és tárgyszerű módon állapítottam meg.

b) Kijelentem, hogy nem vagyok és az elmúlt két év során nem voltam az ellenőrzött jogalany alkalmazottja.

c) Kijelentem, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem fűződik gazdasági vagy egyéb érdekem az ellenőrzési tevékenység eredményéhez, az ellenőrzött jogalanyhoz vagy annak kapcsolt vállalkozásaihoz.

d) Kijelentem, hogy az ellenőrzési eljáráson túlmenően nem állok és az elmúlt 12 hónapban nem álltam üzleti kapcsolatban (pl. képzés vagy tanácsadás) az ellenőrzött jogalannyal a vonatkozó légiközlekedés-védelmi területeken.

e) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés a releváns védelmi vonatkozású dokumentációnak, köztük az ellenőrzött jogalany védelmi programjának vagy azzal egyenértékű intézkedéseinek, valamint a helyszíni szemle eredményeinek mélyreható tényfeltáró értékelésén alapul.

f) Kijelentem, hogy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről szóló jelentés azon, védelmi szempontból releváns területek értékelésén alapul, amelyeket az ellenőr a vonatkozó uniós ellenőrzőlista felhasználásával véleményezni köteles.

g) Kijelentem, hogy olyan módszertant alkalmaztam, amely az egyes ellenőrzött jogalanyok tekintetében lehetővé teszi külön-külön uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentések elkészítését és biztosítja a tényfeltárás tárgyszerűségét és pártatlanságát akkor is, ha az adott ellenőrzési tevékenység keretében egyszerre több jogalany ellenőrzésére kerül sor.

h) Kijelentem, hogy a méltányos ellenőrzési díjon, valamint a szállás- és útiköltség-térítésen kívül nem fogadtam el pénzbeli vagy egyéb juttatást.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentésért teljes körű felelősséget vállalok.

Az ellenőrzést végző természetes személy neve:

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:

12. VÉDELMI BERENDEZÉSEK

12.0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12.0.1. A 300/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program szerinti felelősségi körükbe tartozó intézkedések végrehajtása céljából eszközöket, berendezéseket használó hatóságok, üzemeltetők és jogalanyok kötelesek ésszerű lépéseket tenni annak biztosítására, hogy az említett eszközök, berendezések az e fejezetben előírt követelményeknek megfeleljenek.

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatnak ( 25 ) megfelelően minősített információkat a felelős hatóság a gyártóknak a szükségesnek mutatkozó mértékben köteles átadni.

12.0.2. A védelmi berendezések minden darabját rendszeresen ellenőrizni kell.

12.0.3. A berendezésgyártó működtetési koncepciót bocsát rendelkezésre, és a berendezést annak megfelelően kell használni.

12.1. FÉMÉRZÉKELŐ KAPUK (WTMD)

12.1.1. Általános elvek

12.1.1.1. A fémérzékelő kapunak (WTMD) képesnek kell lennie egyesével vagy akár más tárgyakkal együttesen érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott fémtárgyakat.

12.1.1.2. A fémérzékelő kapunak a tárgy helyzetétől és irányától függetlenül is érzékelnie kell a fémtárgyat.

12.1.1.3. A fémérzékelő kaput stabil alapra, szilárdan kell rögzíteni.

12.1.1.4. A fémérzékelő kapunak olyan kijelzővel kell rendelkeznie, amely mutatja, hogy a berendezés működik-e.

12.1.1.5. A fémérzékelő kapu érzékelési beállításainak megváltoztatását lehetővé tevő kezelőfelületnek védve kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.1.1.6. A fémérzékelő kapunak fémtárgy érzékelésekor a 12.1.1.1. pontban meghatározottak szerint látható és hallható jelzést kell adnia. Mindkét jelzésnek két méter távolságból is érzékelhetőnek kell lennie.

12.1.1.7. A látható jelzésnek tájékoztatást kell adnia a fémérzékelő kapu által érzékelt jel erősségéről.

12.1.1.8. A fémérzékelő kaput úgy kell elhelyezni, hogy azt interferenciaforrás ne befolyásolja.

12.1.2. A fémérzékelő kapukra vonatkozó műszaki szabványok

12.1.2.1. A fémérzékelő kapukra két műszaki szabvány vonatkozik. A szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12.1.2.2. A kizárólag az utasoktól különböző személyek átvizsgálására használt fémérzékelő kapuknak legalább az 1. szabványnak meg kell felelniük.

12.1.2.3. Az utasok átvizsgálására használt fémérzékelő kapuknak a 2. szabványnak kell megfelelniük.

12.1.3. A fémérzékelő kapukra vonatkozó további követelmények

Azoknak a fémérzékelő kapuknak, amelyek üzembe helyezésére 2007. január 5-én vagy azt követően kötöttek szerződést:

a) a 12.1.1.1. pont szerinti jelzést nem kiváltó személyek bizonyos százaléka esetében a személyeknek a fémérzékelő kapun való áthaladásakor hallható és/vagy látható jelzést kell adniuk. Ennek a százaléknak állíthatónak kell lennie; továbbá

b) számlálniuk kell az ellenőrzött személyeket, nem számítva a kapun az ellenkező irányban áthaladó személyeket; továbbá

c) számlálniuk kell a riasztások számát; továbbá

d) ki kell számítaniuk, hogy az ellenőrzött személyek hány százaléka esetén történt riasztás.

12.2. KÉZI FÉMÉRZÉKELŐ ESZKÖZÖK (HHMD)

12.2.1. A kézi fémérzékelő eszköznek (HHMD) képesnek kell lennie mind a vastartalmú, mind a színesfémtartalmú tárgyak érzékelésére. Az eszköznek az érzékelt fém észlelését és helyzetének meghatározását riasztással kell jeleznie.

12.2.2. A kézi fémérzékelő eszköz érzékelési beállításainak megváltoztatását lehetővé tevő kezelőfelületnek védve kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.2.3. A kézi fémérzékelő eszköznek a fémtárgy érzékelésekor hallható jelzést kell adnia. A jelzésnek egy méter távolságból is érzékelhetőnek kell lennie.

12.2.4. A kézi fémérzékelő eszköznek oly módon működnie, hogy a működést interferenciaforrás ne befolyásolja.

12.2.5. A kézi fémérzékelő eszköznek olyan kijelzővel kell rendelkeznie, amely mutatja, hogy a berendezés működik-e.

12.3. RÖNTGENSUGARAS BERENDEZÉSEK

A röntgensugaras berendezéseknek meg kell felelniük a külön bizottsági határozatban megállapított részletes rendelkezéseknek.

12.4. ROBBANÓANYAG-FELDERÍTŐ ESZKÖZÖK (EDS)

12.4.1. Általános elvek

12.4.1.1. A robbanóanyag-felderítő eszköznek (EDS) érzékelnie és riasztással jeleznie kell, ha valamely poggyász vagy más szállítmány meghatározott vagy annál nagyobb mennyiségű robbanóanyagot tartalmaz.

12.4.1.2. Az érzékelésnek függetlennek kell lennie a robbanóanyag alakjától, helyétől és elhelyezkedésétől.

12.4.1.3. A robbanóanyag-felderítő eszköznek a következő esetek mindegyikében riasztania kell:

- ha robbanóanyagot érzékel, és

- ha olyan tárgyat érzékel, amely meggátolja a robbanóanyagok érzékelését, és

- ha a poggyász vagy szállítmány tartalmának nagy sűrűsége az elemzést lehetetlenné teszi.

12.4.2. A robbanóanyag-felderítő eszközökre vonatkozó műszaki előírások

12.4.2.1. Minden 2014. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie legalább a 2. szabványnak.

12.4.2.2. A 2. szabvány 2020. szeptember 1-jén hatályát veszti.

12.4.2.3. A felelős hatóság engedélyezheti, hogy a 2011. január 1-je és 2014. szeptember 1-je között a 2. szabványnak megfelelően üzembe helyezett robbanóanyag-felderítő eszközök legkésőbb 2022. szeptember 1-jéig használatban maradhassanak.

12.4.2.4. A felelős hatóság értesíti a Bizottságot arról, ha engedélyezi, hogy egy 2. szabványnak megfelelően üzembe helyezett robbanóanyag-felderítő eszköz 2020. szeptember 1-jét követően használatban maradjon.

12.4.2.5. Minden 2014. szeptember 1-je után üzembe helyezett robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie a 3. szabványnak.

12.4.2.6. 2020. szeptember 1-jétől minden robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie a 3. szabványnak, kivéve azokat az eseteket, amikor a 12.4.2.3. pont alkalmazandó.

12.4.2.7. Minden, kézipoggyász átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie legalább a C1 szabványnak.

12.4.2.8. Minden, hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket tartalmazó kézipoggyász átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie legalább a C2 szabványnak.

12.4.2.9. Minden, hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket és folyadékokat, aeroszolokat és géleket (LAGs) tartalmazó kézipoggyász átvizsgálására tervezett eszköznek meg kell felelnie legalább a C3 szabványnak.

12.4.3. A robbanóanyag-felderítő eszközök képminőségére vonatkozó követelmények

A robbanóanyag-felderítő eszköz képminőségének meg kell felelnie a külön bizottsági határozatban megállapított részletes rendelkezéseknek.

12.5. VESZÉLYES TÁRGYAK KÉPÉT KIVETÍTŐ RENDSZER (TIP)

12.5.1. Általános elvek

12.5.1.1. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek (TIP) képesnek kell lennie veszélyes tárgyak virtuális képét a poggyász vagy az átvizsgálás alá vetett egyéb szállítmány röntgenképére vetíteni.

A virtuális képeket egyenletesen elosztva, nem pedig egy meghatározott helyen kell rávetíteni a poggyász vagy az átvizsgálás alá vetett egyéb szállítmány röntgenképeire.

A rávetített virtuális képek előfordulási gyakoriságának szabályozhatónak kell lennie.

12.5.1.2. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer nem befolyásolhatja a röntgensugaras berendezés alapműködését.

A veszélyes tárgy virtuális képének rávetítéséről az átvizsgálást végző személy mindaddig sem előzetesen, sem utólag nem értesülhet, amíg a 12.5.2.2. pont szerinti üzenet meg nem jelenik.

12.5.1.3. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer kezelőfelületének védve kell lennie, és csak az arra jogosult személyek számára lehet hozzáférhető.

12.5.1.4. A veszélyes tárgyakat kivetítő rendszer (TIP) konfigurációkezeléséért felelős TIP-adminisztrátort kell kijelölni.

12.5.1.5. A veszélyes tárgyakat kivetítő rendszerek helyes alkalmazását a megfelelő hatóság rendszeresen nyomon követi. Biztosítja a rendszerek megfelelő konfigurációját, így a tárgyak realisztikus és értelemszerű kivetítését, valamint, hogy e rendszerek megfelelnek a hatályos követelményeknek, és naprakész képanyaggal rendelkeznek.

12.5.2. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer felépítése

12.5.2.1. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek legalább tartalmaznia kell:

a) egy könyvtárat a veszélyes tárgyak virtuális képeiről;

b) eszközöket az üzenetek megjelenítésére és törlésére; valamint

c) eszközöket az átvizsgálást végző egyes személyek reakciói eredményeinek rögzítésére és megjelenítésére.

12.5.2.2. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek az átvizsgálást végző személy számára akkor kell üzenetet megjelenítenie, amikor:

a) az átvizsgálást végző személy reagált arra, hogy egy veszélyes tárgy virtuális képét kivetítették;

b) az átvizsgálást végző személy nem reagált arra, hogy egy veszélyes tárgy virtuális képét kivetítették;

c) az átvizsgálást végző személy reagált, bár nem vetítettek ki veszélyes tárgy virtuális képét; és

d) sikertelenül próbáltak kivetíteni veszélyes tárgy virtuális képét, és ez az átvizsgáló személy számára látható volt.

Az üzenetet oly módon kell megjeleníteni, hogy ne takarja el azon poggyász vagy szállítmány képét, amelyre vonatkozik.

Az üzenetnek addig kell láthatónak lennie, ameddig az átvizsgálást végző személy nem törli. Az a) és a b) pontban meghatározott esetben az üzenetet a veszélyes tárgy virtuális képével együtt kell megjeleníteni.

12.5.2.3. A beszerelt és bekapcsolt állapotú veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszerrel üzemelő berendezéshez az átvizsgálást végző személynek csak egyedi azonosító használatával lehet lehetősége hozzáférni.

12.5.2.4. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszernek képesnek kell lennie az átvizsgálást végző egyes személyek reakcióinak eredményét legalább 12 hónapig olyan formátumban tárolni, amely jelentések elkészítését is lehetővé teszi.

12.5.2.5. A veszélyes tárgyak képét kivetítő rendszer felépítésére irányadó további követelményeket külön bizottsági határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések tartalmazzák.

12.6. ROBBANÓANYAGNYOM-FELDERÍTŐ ESZKÖZÖK (ETD)

12.6.1. A robbanóanyagnyom-felderítő eszköznek alkalmasnak kell lennie a szennyezett felületeken vagy a poggyász vagy szállítmány tartalmában nyomokban jelen lévő szemcsék vagy gőzök begyűjtésére és elemzésére, valamint a robbanóanyagok jelenlétének riasztással való jelzésére. Az átvizsgálás tekintetében az eszköznek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

a) fogyóeszközök nem használhatók fel a fogyóeszköz gyártójának ajánlásaiban megszabottakon túlmenően, vagy ha a fogyóeszköz teljesítménye a használat során láthatóan romlik;

b) a robbanóanyagnyom-felderítő eszközt csak olyan környezetben szabad használni, amely kapcsán az eszköz használatát jóváhagyták.

Szabványokat kell meghatározni a robbanóanyagnyom-felderítő eszközökre vonatkozóan a szemcsékből és a gőzökből való mintavétel tekintetében. Az e szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket egy külön, minősített bizottsági határozat állapítja meg.

12.6.2. A szemcsékből való mintavételt alkalmazó robbanóanyagnyom-felderítő eszközök szabványa a 2014. szeptember 1-jén vagy azt követően üzembe helyezett eszközökre alkalmazandó.

12.6.3. A felelős hatóság engedélyezheti az olyan, 2014. július 1. előtt üzembe helyezett és szemcsékből való mintavételt alkalmazó robbanóanyagnyom-felderítő eszközök legkésőbb 2020. július 1-ig történő további használatát, amelyek nem rendelkeznek a 12-L. függeléknek való megfelelőségről szóló tanúsítással.

12.7. A FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK

12.7.1. Általános elvek

12.7.1.1. A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseknek alkalmasaknak kell lenniük a folyadékokban, aeroszolokban és gélekben lévő veszélyes anyagok meghatározott és azt meghaladó egyedi mennyiségeinek észlelésére és riasztással való jelzésére.

12.7.1.2. Az érzékelésnek függetlennek kell lennie a folyadék, aeroszol vagy gél tartályának alakjától és anyagától.

12.7.1.3. A berendezés használata során a tartály helyzetét és irányát úgy kell beállítani, hogy biztosítva legyen az észlelési funkciók teljes mértékű kihasználása.

12.7.1.4. A berendezésnek a következő esetek mindegyikében riasztania kell:

a) ha veszélyes anyagot érzékel;

b) ha olyan tárgy jelenlétét érzékeli, amely megakadályozza a veszélyes anyagok érzékelését;

c) ha nem képes megállapítani, hogy a folyadék, aeroszol vagy gél ártalmatlan-e vagy sem; valamint

d) ha az átvizsgálás alatt álló poggyász tartalmának nagy sűrűsége az elemzést lehetetlenné teszi.

12.7.2. A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre (LEDS) vonatkozó szabványok

12.7.2.1. A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekre három műszaki előírás (szabvány) vonatkozik. A szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12.7.2.2. A folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie az 1. szabványnak.

Az 1. szabvány szerinti, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéseket legfeljebb 2016. január 30-ig lehet alkalmazni.

12.7.2.3. Az e rendelet hatálybalépésének napját követően üzembe helyezett, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezés esetében a 2. szabványt kell alkalmazni.

Legkésőbb 2016. január 31-i hatállyal a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló minden berendezésnek meg kell felelnie a 2. szabványnak.

12.7.3. A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására szolgáló berendezések jóváhagyása

A valamely tagállam felelős hatósága által vagy nevében a külön bizottsági határozat 12.7. pontjában megállapított követelményeknek megfelelőként jóváhagyott berendezést az ugyanezen követelményeknek való megfelelés tekintetében a többi tagállam is köteles elismerni. A tagállamok megküldik a Bizottságnak a berendezések jóváhagyására kijelölt szervek nevét és - kérésre - egyéb lényeges adatait. A Bizottság e szervekről tájékoztatja a többi tagállamot.

12.8. ÚJ TECHNOLÓGIÁKON ALAPULÓ ÁTVIZSGÁLÁSI MÓDSZEREK

12.8.1. A tagállam az e rendeletben megállapítottaktól eltérő új technológiákon alapuló átvizsgálási módszert akkor engedélyezheti, ha:

a) új átvizsgálási módszer értékelésére használják; továbbá

b) nem befolyásolja kedvezőtlenül a légiközlekedés-védelem elért általános szintjét; továbbá

c) az érintettek, köztük az utasok megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy próbaüzem folyik.

12.8.2. Az érintett tagállam az általa engedélyezni kívánt átvizsgálási módszer tervezett bevezetése előtt írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot; a tájékoztatáshoz olyan elemzést mellékel, amely tartalmazza, hogy az új módszer alkalmazása során hogyan fogja biztosítani a 12.8.1. b) pontban előírt követelmény teljesülését. E tájékoztatás keretében részletesen megadja az átvizsgálási módszer alkalmazásának tervezett helyét (helyeit) és az értékelési időszak tervezett hosszát.

12.8.3. Ha a Bizottság a tagállamnak kedvező választ ad, vagy ha az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számítva három hónapon belül nem érkezik válasz, a tagállam jogosult engedélyezni az új technológiákon alapuló átvizsgálási módszer bevezetését.

Ha a Bizottság megítélése szerint kétséges, hogy a javasolt átvizsgálási módszer megfelelő garanciát nyújt-e arra, hogy a Közösségen belül a légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan fog maradni, akkor erről a 12.8.2. pontban előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva három hónapon belül tájékoztatja a tagállamot, és ismerteti aggályait. Ilyen esetben az érintett tagállam mindaddig nem kezdheti meg az átvizsgálási módszer bevezetését, amíg a Bizottság kétségeit el nem oszlatja.

12.8.4. Az új technológiákon alapuló átvizsgálási módszer értékelésének időtartama legfeljebb tizennyolc hónap lehet. Ezt az értékelési időszakot a Bizottság legfeljebb további tizenkét hónappal meghosszabbíthatja, ha a tagállam a meghosszabbítás szükségességét megfelelően megindokolja.

12.8.5. Az értékelés időtartama alatt legfeljebb hat hónapos időközönként az érintett tagállam felelős hatósága az értékelésről időközi jelentést nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság az időközi jelentés tartalmáról tájékoztatja a többi tagállamot. Amennyiben nem kap időközi jelentést, a Bizottság kérheti a tagállamot a próbaüzem felfüggesztésére.

12.8.6. Amennyiben valamely jelentés alapján a Bizottság megítélése szerint kétséges, hogy a próba alá vetett átvizsgálási módszer megfelelő garanciát nyújt-e arra, hogy a Közösségen belül a légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan fog maradni, a Bizottság tájékoztatja a tagállamot, hogy a próbát mindaddig fel kell függeszteni, amíg ilyen garancia nem áll rendelkezésre.

12.8.7. Az értékelés időtartama semmilyen esetben sem haladhatja meg a harminc hónapot.

12.9. ROBBANÓANYAG-KERESŐ KUTYÁK

12.9.1. Általános elvek

12.9.1.1. A robbanóanyag-kereső kutya (EDD) képes meghatározott és annál nagyobb mennyiségű robbanóanyag érzékelésére és a robbanóanyag jelenlétének jelzésére.

12.9.1.2. Az érzékelést nem befolyásolja a robbanóanyag alakja, helye és elhelyezkedése.

12.9.1.3. A robbanóanyag-kereső kutya a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében felsorolt robbanóanyagok felismerését passzív válasz formájában jelzi.

12.9.1.4. A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető átvizsgálás céljára akkor vehető igénybe, ha mindketten külön-külön és együttesen is megkapták a jóváhagyást.

12.9.1.5. A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető alapkiképzésben, majd szinten tartó képzéseken vesz részt a szükséges kompetenciák megszerzése és fenntartása, és adott esetben új kompetenciák elsajátítása érdekében.

12.9.1.6. A robbanóanyag-kereső kutyából és a kutyavezető(k)ből álló robbanóanyag-kereső team a jóváhagyást a kiképzés sikeres teljesítése után kaphatja meg.

12.9.1.7. A robbanóanyag-kereső team jóváhagyására a vonatkozó bizottsági határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban a felelős hatóság vagy az e hatóság nevében eljáró szerv jogosult.

12.9.1.8. A felelős hatóság jóváhagyását követően a robbanóanyag-kereső team védelmi átvizsgálás céljára vagy a kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel (free running method), vagy távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel (remote explosive scent tracing method) vehető igénybe.

12.9.2. A robbanóanyag-kereső kutyára vonatkozó előírások

12.9.2.1. A robbanóanyag-kereső kutyák teljesítményére vonatkozó követelményeket a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függeléke határozza meg.

12.9.2.2. A személyek, a kézipoggyász, az utasokon kívüli egyéb személyeknél lévő tárgyak, a járművek, a légi járművek, a fedélzeti ellátmány, a repülőtéri ellátmány és a repülőterek szigorított védelmi területeinek átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső teamnek teljesítenie kell az 1. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.3. A feladott poggyász, a légifuvarozói postai küldemények és anyagok, valamint a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső teamnek teljesítenie kell a 2. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.4. A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel történő robbanóanyag-érzékelésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső team kizárólag a légi áru átvizsgálására vehető igénybe, vagyis a 2. szabványba tartozó egyéb területeken nem.

12.9.2.5. A robbanóanyag felderítésére irányuló átvizsgálásra igénybe vett robbanóanyag-kereső kutyát az állat egyéni azonosítására alkalmas eszközzel kell ellátni.

12.9.2.6. A robbanóanyag-kereső feladatok ellátása során a robbanóanyag-kereső kutyát minden esetben a kutyával közös munkára jóváhagyott kutyavezető kíséri.

12.9.2.7. A kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel történő keresésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyához egy kutyavezető tartozik. Egy kutyavezető legfeljebb két robbanóanyag-kereső kutya irányítására kaphat jóváhagyást.

12.9.2.8. A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyák esetében egy kutyát legfeljebb két kutyavezető irányíthat.

12.9.3. A kiképzés követelményei

Kötelező általános kiképzés

12.9.3.1. A robbanóanyag-kereső team kiképzése elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzési elemeket foglal magába.

12.9.3.2. A kiképzés tartalmát a felelős hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá.

12.9.3.3. A kiképzést a felelős hatóság vagy a nevében eljáró szerv végzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.5. pontjában meghatározottaknak megfelelő képesítéssel rendelkező kiképzők közreműködésével.

12.9.3.4. A robbanóanyag felderítésére kiképzett kutyák csak erre az egy célra vehetők igénybe.

12.9.3.5. A kiképzés során robbanóanyagot tartalmazó gyakorlóanyagokat kell alkalmazni.

12.9.3.6. A gyakorlóanyagok kezeléséért felelős személyek megfelelő kiképzésben vesznek részt annak elkerülése érdekében, hogy az egyes robbanóanyag-szagminták eredeti szaga kontaminálódjon.

A robbanóanyag-kereső teamek alapkiképzése

12.9.3.7. A robbanóanyag-kereső team a vonatkozó bizottsági határozat 12.9.3. pontjában szereplő kritériumoknak megfelelő alapkiképzésben vesz részt.

12.9.3.8. A robbanóanyag-kereső team alapkiképzése magában foglalja a célmunkakörnyezetben zajló gyakorlati kiképzést is.

A robbanóanyag-kereső teamek szinten tartó képzése

12.9.3.9. A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető szinten tartó képzésben vesz részt, külön-külön és együtt, teamként is.

12.9.3.10. A szinten tartó képzés célja az alapkiképzés során elsajátított kompetenciák, valamint a védelem területén megvalósult fejlesztéseknek megfelelő kompetenciák fenntartása.

12.9.3.11. A robbanóanyag-kereső teamek szinten tartó képzésére legalább hathetes időközönként sor kerül. A szinten tartó képzés minimális időtartama hathetes időszakonként négy óra.

12.9.3.12. A 11. pont nem alkalmazandó, amikor a robbanóanyag-kereső kutya legalább heti rendszerességgel részt vesz a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében felsorolt valamennyi anyag felismerését célzó kiképzésben.

A robbanóanyag-kereső teamek kiképzéséről készített nyilvántartás

12.9.3.13. Az alap- és a szinten tartó kiképzésről egyaránt nyilvántartást kell vezetni mind a robbanóanyag-kereső kutya, mind pedig a kutyavezető esetében, legalább az alkalmazásukról szóló szerződés időtartama alatt; a nyilvántartást a felelős hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

A robbanóanyag-kereső teamek műveleti kiképzése

12.9.3.14. A robbanóanyag-kereső kutya átvizsgálási feladatokra való alkalmazása során műveleti kiképzésben vesz részt a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében szereplő teljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek való megfelelése érdekében.

12.9.3.15. A műveleti kiképzésre az alkalmazás időtartama alatt folyamatos véletlenszerű alapon kerül sor, és célja a robbanóanyag-kereső kutya felderítési teljesítményének jóváhagyott gyakorló anyagokkal történő mérése.

12.9.4. Jóváhagyási eljárás

12.9.4.1. A jóváhagyási eljárás során gondoskodni kell a következő kompetenciák méréséről:

a) a robbanóanyag-kereső kutya képes megfelelni a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében szereplő, a felderítési teljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek;

b) a robbanóanyag-kereső kutya képes a robbanóanyag jelenlétét passzív válasszal jelezni;

c) a robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető képesek hatékony teammunkát végezni; továbbá

d) a kutyavezető képes a robbanóanyag-kereső kutya megfelelő vezetésére, a kutya jelzéseinek megfelelő értelmezésére, illetve megfelelően reagál abban az esetben, ha a kutya robbanóanyag jelenlétét jelzi.

12.9.4.2. A jóváhagyási eljárás során a robbanóanyag-kereső team valamennyi alkalmazási területének megfelelő szimulációt kell végezni.

12.9.4.3. A robbanóanyag-kereső team csak abban az esetben kaphatja meg az egyes területekre vonatkozó engedélyt, ha az adott terület vonatkozásában sikeresen teljesítette a kiképzést.

12.9.4.4. A jóváhagyási eljárásokat a vonatkozó bizottsági határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban kell lefolytatni.

12.9.4.5. Az időszakos jóváhagyás érvényessége legfeljebb 12 hónap.

12.9.5. Minőség-ellenőrzés

12.9.5.1. A robbanóanyag-kereső teamet a vonatkozó bizottsági határozat 12-G. függelékében meghatározott intézkedéseknek megfelelő minőség-ellenőrzésnek kell alávetni.

12.9.6. Az átvizsgálás módszere

A további részletes követelményeket a vonatkozó bizottsági határozat tartalmazza.

12.10. FÉMDETEKTOROK

A fémdetektorok használatára vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12.11. BIZTONSÁGI SZKENNEREK

12.11.1. Általános elvek

A biztonsági szkenner olyan, személyek átvizsgálásra szolgáló rendszer, amely képes a fémanyagú és a nem fémanyagú, az emberi bőrtől elkülönülő, egy adott személy testén vagy ruházatában elhelyezett tárgyak érzékelésére.

Az olyan biztonsági szkenner, amely esetében a kép elemzését személy végzi, olyan észlelőrendszerrel működhet, amely képet alkot a vizsgált személy testéről, majd ezt a képet a képelemzést végző személy megvizsgálja annak megállapítása céljából, hogy a vizsgált személy testén nincs-e elhelyezve fémanyagú vagy nem fémanyagú, az emberi bőrtől elkülönülő tárgy. Amennyiben a képelemzést végző személy ilyen tárgyat észlel, annak elhelyezkedését további átvizsgálás céljából közli az átvizsgálást végző személlyel. Ebben az esetben úgy kell tekintetni, hogy a képelemzést végző személy az észlelőrendszer szerves részét képezi.

Az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkenner olyan észlelőrendszerrel működhet, amely automatikusan felismeri a vizsgált személy testén elhelyezett fémanyagú vagy nem fémanyagú, az emberi bőrtől elkülönülő tárgyat. Amennyiben a rendszer ilyen tárgyat észlel, annak elhelyezkedését pálcikafigurán jelzi az átvizsgálást végző személynek.

Ahhoz, hogy a biztonsági szkennert utasok átvizsgálására lehessen alkalmazni, a biztonsági szkennernek az alábbi előírásokat kell teljesítenie:

a) A biztonsági szkennernek képesnek kell lennie egyesével vagy akár más tárgyakkal együttesen érzékelni és riasztással jelezni legalább bizonyos meghatározott fémanyagú és nem fémanyagú tárgyakat, köztük robbanóanyagokat.

b) A biztonsági szkennernek a tárgy helyzetétől és irányától függetlenül kell érzékelnie a tárgyat.

c) A biztonsági szkennernek olyan kijelzővel kell rendelkeznie, amely mutatja, hogy a berendezés működik-e.

d) A biztonsági szkennert úgy kell elhelyezni, hogy működését interferenciaforrás ne befolyásolja.

e) A biztonsági szkenner megfelelő működését napi rendszerességgel ellenőrizni kell.

f) A biztonsági szkennert a gyártó által megadott üzemeltetési utasításnak megfelelően kell alkalmazni.

Az utasok átvizsgálására szolgáló biztonsági szkennereket a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz-300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlásnak ( 26 ) és a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i 2004/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) ( 27 ) megfelelően kell felszerelni és alkalmazni.

12.11.2. A biztonsági szkennerekre vonatkozó előírások

A biztonsági szkennerek működési követelményeit a "CONFIDENTIEL UE" minősítéssel ellátandó 12-K. függelék állapítja meg, és azokat a 2001/844/EK bizottsági határozattal összhangban kell kezelni.

E határozat hatálybalépésétől kezdve minden biztonsági szkennernek meg kell felelnie a 12-K. függelékben meghatározott előírásoknak.

12.11.2.1. Valamennyi biztonsági szkennernek meg kell felelnie az 1. szabványnak.

Az 1. szabvány 2022. január 1-jén hatályát veszti.

12.11.2.2. A 2. szabványt a 2019. január 1-jétől üzembe helyezett biztonsági szkennerekre kell alkalmazni.

12-A. FÜGGELÉK

A fémérzékelő kapuk (WTMD) működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-B. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS) működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-C. FÜGGELÉK

A folyadékok, aeroszolok és gélek (LAGS) átvizsgálására szolgáló berendezések működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-D. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák (EDD) teljesítményével kapcsolatos követelményekre vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-E. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák jóváhagyási eljárására vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-F. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák jóváhagyási eljárása során alkalmazott tesztterületekre és a tesztelési körülményekre vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-G. FÜGGELÉK

A robbanóanyag-kereső kutyák esetében alkalmazandó minőségellenőrzési követelményekre vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-H. FÜGGELÉK

A kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel alkalmazott robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazására érvényes módszertani szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-I. FÜGGELÉK

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel dolgozó robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazására érvényes módszertani szabványokra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-J. FÜGGELÉK

A fémdetektorok (MDE) működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat tartalmazza.

12-K. FÜGGELÉK

A biztonsági testszkennerek működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

12-L. FÜGGELÉK

A robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) működési követelményeire vonatkozó részletes rendelkezéseket külön bizottsági határozat állapítja meg.

( 1 ) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

( 2 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

( 3 ) HL L 169., 2003.7.8., 44. o.

( 4 ) HL L 213., 2003.8.23., 3. o.

( 5 ) HL L 221., 2004.6.22., 6. o.

( 6 ) HL L 221., 2008.8.19., 8. o.

( 7 ) HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

( 8 ) A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 9 ) Nem hirdették ki.

( 10 ) HL L 107., 2011.4.27., 1. o.

( 11 ) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

( 12 ) HL L 219., 2009.8.22., 1. o.

( 13 ) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

( 14 ) Az EU/EGT területére érkező áruk/postai küldemények/légi járművek ezen az ellenőrzőlistán az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére érkező árukkal/postai küldeményekkel/légi járművekkel egyenértékűek.

( 15 ) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

( 16 ) HL L 220., 2011.8.26., 9. o. A 185/2010/EU rendelet 6.8.1.1. pontja: A 6-F. függelékben nem szereplő harmadik ország repülőteréről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozót "harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként" (ACC3) kell kijelölni.

( 17 ) Az ACC3-rendszer alól mentességet élvező kevés számú országból szállított légi árura és légipostai küldeményre nem vonatkozik.

( 18 ) Az EU/EGT területére érkező áruk/postai küldemények/légi járművek ezen az ellenőrzőlistán az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére érkező árukkal/postai küldeményekkel/légi járművekkel egyenértékűek.

( 19 ) HL L 324., 2012.11.22., 25. o.

( 20 ) A következő országok repülőtereiről van szó: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Izland, Norvégia és Svájc.

( 21 ) A 859/2011/EU végrehajtási rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet.

( 22 ) A következő országok repülőtereiről van szó: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Izland, Norvégia és Svájc.

( 23 ) A 859/2011/EU végrehajtási rendelettel és az 1082/2012/EU rendelettel módosított 185/2010/EU rendelet.

( 24 ) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

( 25 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

( 26 ) HL L 199., 1999.7.30., 59. o.

( 27 ) HL L 159., 2004.4.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0185 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0185&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0185-20150301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0185-20150301&locale=hu

Tartalomjegyzék