32005D0928[1]

2005/928/EK: A Bizottság határozata ( 2005. december 20. ) a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról (az értesítés a C(2005) 5503. számú dokumentummal trötént) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 20.)

a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról

(az értesítés a C(2005) 5503. számú dokumentummal trötént)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/928/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("Rádióspektrum-határozat") ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló, 1990. október 9-i 90/544/EGK tanácsi irányelv (ERMES-irányelv) ( 2 ) a 2005. december 27-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 3 ) hatályát vesztette. Ez az irányelv előírta a tagállamok számára, hogy a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás (a továbbiakban: ERMES) részére négy csatornát jelöljenek ki a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasávon belül, és hogy biztosítsák, hogy az ERMES-szolgáltatások a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4-169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasáv egészét a lehető legrövidebb időn belül elfoglalják.

(2)

A 169,4-169,8 MHz-ig terjedő frekvenciasáv ERMES általi használata a Közösségen belül drámaian csökkent vagy akár teljesen megszűnt, ezért ezt a frekvenciasávot jelenleg nem használja ki hatékonyan az ERMES, és azt más közösségi szakpolitikai szükségletek teljesítésére lehetne alkalmazni.

(3)

A Rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság 2003. július 7-én megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban: CEPT) azzal, hogy gyűjtsön információt a 169,4-169,8 MHz sáv jelenlegi és jövőbeni lehetséges alkalmazásairól, hogy a frekvenciasáv alternatív felhasználási lehetőségeiről listát állítson össze, különösen tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyek nem csak a hagyományos elektronikus hírközléshez kapcsolódnak. A CEPT-et felkérték arra, hogy minden lehetséges alkalmazás esetében értékelje a különféle alkalmazások párhuzamos működését és az alternatív frekvenciasávok felhasználásának lehetőségét a Keretirányelv alapelveivel összhangban. Az említett frekvenciasáv - amely már részben összehangolt - számos közösségi szakpolitikai területen megfelelő a belső piac létrehozásához és működéséhez kapcsolódó egyes alkalmazások számára, amelyek közül néhány valószínűleg a fogyatékkal élők javát szolgálná, vagy segítené az Európai Unión belüli együttműködést a bel- és igazságügy területén.

(4)

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Keretirányelv") ( 4 ) 8. cikkének (4) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy mozdítsák elő az Európai Unió polgárainak érdekeit többek között azáltal, hogy kielégítik meghatározott társadalmi csoportok - különösen a halláskárosult és sürgős segítségre szoruló személyek - igényeit.

(5)

Műszaki vizsgálatok és információgyűjtés alapján a CEPT megerősítette, hogy a 90/544/EGK irányelv elfogadása ellenére a frekvenciasáv ERMES általi felhasználása igen korlátozott maradt, továbbá hogy a személyhívó rendszerek iránti szükséglet megváltozott Európa-szerte, mivel ezek szerepét más technológiák, pl. a rövid szöveges üzenetek GSM hálózatokon történő küldésére szolgáló rendszerek (SMS) vették át.

(6)

Ennélfogva a 169,4-169,8 MHz frekvenciasáv egyes részeinek a Közösségen belüli, az ERMES céljára történő kijelölését e frekvenciasáv hatékonyabb felhasználása érdekében módosítani kell úgy, hogy annak összehangolt jellege is megmaradjon.

(7)

A CEPT a megbízás alapján egy új frekvenciatervet és csatornaelrendezést készített el, ami hat különböző típusú kitüntetett alkalmazás számára teszi lehetővé a 169,4-169,8125 MHz-ig terjedő frekvenciasáv megosztását több közösségi szakpolitikai szükséglet teljesítése érdekében. E szükségletek magukban foglalják: a hallókészülékek használata révén történő segítségnyújtást halláskárosodástól szenvedő személyeknek, akik esetében a Közösségen belüli összehangolt frekvenciasáv javítaná a tagállamok közötti utazás feltételeit, valamint a méretgazdaságosság révén csökkentené a készülékek árait; az olyan szociális segélykérő készülékek belső piacának fejlesztését, amelyek az idős vagy fogyatékkal élő emberek számára lehetővé teszik, hogy segélykérő üzenetet küldjenek; a tárgyak nyomon követésére vagy felkutatására szolgáló eszközöket, amelyek segítenék a lopott áruk Közösségen belüli nyomon követését és visszaszerzését; a víz- és áramszolgáltató vállalatok által használt mérőóra-leolvasó rendszereket; valamint a meglévő személyhívó rendszereket, mint pl. az ERMES, továbbá az ideiglenes felhasználás esetén, a néhány naptól néhány hónapig terjedő különleges ideiglenes események lefedettségének segítése céljából alkalmazott magán mobil rádiótávközlési rendszereket (PMR).

(8)

A CEPT megbízatásának eredményeit, amelyeket a Bizottság kielégítőnek tart, alkalmazandóvá kell tenni a Közösségen belül, és azokat a tagállamoknak végre kell hajtani. Az új frekvenciatervnek és csatornaelrendezésnek nem megfelelő ERMES- és/vagy PMR-engedélyek fennmaradását változatlanul meg kell hagyni addig, amíg azok lejárnak, vagy amíg az ERMES- és/vagy PMR-alkalmazások túlzott terhek nélkül áthelyezhetők a megfelelő frekvenciasávokba.

(9)

A rádióspektrumhoz való hozzáférés lehetővé tétele esetén a legkevésbé terhes engedélyezési rendszert kell alkalmazni, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Engedélyezési irányelv) ( 5 ) megfelelően, beleértve az egyedi használat jog hiányát is.

(10)

Annak a ténynek a sérelme nélkül, hogy az egyedi politikák spektrumkövetelményei kizárólagos frekvenciahasználatot tehetnek szükségessé, általában helyénvaló a frekvenciasávok lehető legáltalánosabb felosztását javasolni, hogy használatukat kizárólag olyan egyedi felhasználási megszorításokkal is irányítani lehessen, mint a kitöltési tényező vagy teljesítményszint, valamint hogy a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) értelmében elismert összehangolt szabványok révén biztosítsák, hogy a felosztott rádióspektrumban működő berendezés minimálisra csökkenti a rádióspektrum használatát, annak érdekében, hogy elkerülje a káros zavarást.

(11)

A 169,4-169,8125 MHz sáv nagyteljesítményű tartományában lévő csatornák szomszédos országok közötti egyeztetését két- vagy többoldalú megállapodások révén biztosítják.

(12)

A 169,4-169,8125 MHz sáv hosszú távon is hatékony felhasználásának biztosítása érdekében az igazgatásoknak olyan vizsgálatokat kell folytatni, amelyek növelhetik a hatékonyságot, különösen a meghatározott védősáv hasznosítását.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat tárgya a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételek összehangolása a Közösségen belül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "hallókészülék": rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlési rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket;

b) "szociális segélykérő": olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlési rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson;

c) "mérőóra-leolvasó rendszer": olyan rendszer, amely rádiótávközlési eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

d) "nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer": olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

e) "személyhívó rendszer": olyan rendszer, amely lehetővé teszi az adó- és vevőegység közötti egyirányú rádiótávközlést bázisállomás használatával, ahol a mobil a vevőegység;

f) "magán mobil rádiótávközlési rendszerek (PMR)": olyan földi mozgó távközlési szolgálat, amely a végberendezésnél szimplex, félduplex és esetleg teljes duplex üzemmódok használatával zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítását biztosítja.

3. cikk

Összehangolt alkalmazások

(1) A 169,4-169,8125 MHz sávot egy kisteljesítményű és egy nagyteljesítményű tartományra kell osztani. Ennek frekvenciatervét és csatornaelrendezését e határozat mellékletében kell megállapítani.

(2) A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a következő kitüntetett alkalmazásokat kell elhelyezni:

a) kizárólagos felhasználás hallókészülékek számára;

b) kizárólagos felhasználás szociális segélykérő rendszerek számára;

c) nem kizárólagos felhasználás mérőóra-leolvasó rendszerek számára;

d) nem kizárólagos felhasználás nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek kisteljesítményű adói számára.

(3) A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv nagyteljesítményű tartományában a következő kitüntetett alkalmazásokat kell elhelyezni:

a) nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek nagyteljesítményű adói;

b) meglévő személyhívó rendszerek, vagy a frekvenciasáv más csatornáiról áthelyezésre kerülő személyhívó rendszerek.

(4) A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv alternatív alkalmazásait is meg lehet valósítani, feltéve hogy nem korlátozzák a kitüntetett alkalmazások összehangolt megvalósítását. Ezek az alternatív alkalmazások a következők:

a) hallókészülékek a frekvenciasáv nem kizárólagos, kisteljesítményű tartományára;

b) felkutatás, személyhívó rendszerek, ideiglenes használat vagy magán mobil rádiótávközlési rendszerek nemzeti jelleggel a sáv nagyteljesítményű tartományában.

(5) A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a legmagasabb kisugárzott teljesítményt 0,5 W effektív kisugárzott teljesítményre (e.r.p.) kell korlátozni. A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv kisteljesítményű tartományában a mérőóra leolvasó rendszerek és a nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek maximális kitöltési tényezője < 10 %, illetve < 1 %.

(6) A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv személyhívó rendszerek és magán mobil rádiótávközlési rendszerek által történő olyan használata, amely az e határozatról szóló értesítés időpontjában engedéllyel rendelkezett, és amely nincs összhangban a 3. cikk (1)-(5) bekezdésével, addig folytatódhat, ameddig az ilyen rendszerre vonatkozó, e határozatról szóló értesítés időpontjában meglévő engedély érvényben van.

4. cikk

A 3. cikk végrehajtása

A 3. cikket 2005. december 27-tól kell alkalmazni.

5. cikk

Felülvizsgálat

A tagállamok a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv használatát felülvizsgálat alatt tartják a sáv hatékony felhasználásának biztosítása céljából, és megállapításaikat jelentik a Bizottság felé.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv frekvenciaterve

Kisteljesítményű alkalmazások„Védősáv”Nagyteljesítményű alkalmazások
Egyedi kisteljesítményű alkalmazásokSzociális segélykérő rendszerekHallókészülékekSzociális segélykérő rendszerekNyomon követő és felkutató rendszerSzemélyhívó rendszerSzemélyhívó rendszerSzemélyhívó rendszerNyomon követő és felkutató rendszerNyomon követő és felkutató rendszerSzemélyhívó rendszerNyomon követő és felkutató rendszer
HallókészülékekKizárólagos használatE csatornák nemzeti jelleggel olyan nagyteljesítményű alkalmazások számára használhatók, mint a személyhívó, felkutatás, ideiglenes használat vagy PMR.
50 kHz-ig12,550 kHz-ig12,512,5 (1)
1a1b2a2b3a3b4a4b+5+6a6b+7+8a8b9a9b10a10b11a11b12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b
(1) Bármely nagyteljesítményű csatorna ideiglenes használatú alkalmazások számára történő használata lehetőségének következtében. Azonban a határövezeti egyeztetés elősegítése céljából a 25 kHz-es csatornákat használó rendszereknek tekintettel kell lenniük a 9-es csatorna alsó határától induló csatornaosztásra.
Jelmagyarázat:
1. sor: alkalmazáskategória, azaz kisteljesítményű vagy nagyteljesítményű alkalmazások;
2. sor: kitüntetett alkalmazások:
— egyedi kisteljesítményű alkalmazások: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontját,
— szociális segélykérő rendszerek: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontját,
— hallókészülékek: lásd a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontját,
— nyomon követő és felkutató rendszer (nagyteljesítményű tartomány): lásd a 3. cikk (3) bekezdésének a) pontját,
— személyhívó: lásd a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontját;
3. sor: alternatív alkalmazások: lásd a 3. cikk (4) bekezdését;
4. és 5. sor: csatornaosztás (kHz-ben) és csatornaszám.

A 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv csatornaelrendezése

12,5 kHz-es csatornaosztás25 kHz-es csatornaosztás50 kHz-es csatornaosztás
CsatornaszámKözépfrekvenciaCsatornaszámKözépfrekvenciaCsatornaszámKözépfrekvencia
1a169,4062501169,412500
1b169,418750„0”169,437500
2a169,4312502169,437500
2b169,443750
3a169,4562503169,462500
3b169,468750
4a169,4812504169,487500
4b169,493750„1”169,512500
5a169,5062505169,512500
5b169,518750
6a169,5312506169,537500
6b169,543750„2”169,562500
7a169,5562507169,562500
7b169,568750
8a169,5812508169,587500
8b169,593750
12,5 kHz-es „védősáv”
9a169,6187509169,62500
9b169,631250
10a169,64375010169,65000
10b169,656250
11a169,66875011169,67500
11b169,681250
12a169,69375012169,70000
12b169,706250
13a169,71875013169,72500
13b169,731250
14a169,74375014169,75000
14b169,756250
15a169,76875015169,77500
15b169,781250
16a169,79375016169,80000
16b169,806250

( 1 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

( 2 ) HL L 310., 1990.11.9., 28. o.

( 3 ) HL L 344., 2005.12.27., 38. o.

( 4 ) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

( 5 ) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

( 6 ) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0928 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0928&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0928-20081031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0928-20081031&locale=hu

Tartalomjegyzék