Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32018R1795[1]

A Bizottság (EU) 2018/1795 végrehajtási rendelete (2018. november 20.) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1795 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 20.)

a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/2370 irányelvvel módosított 2012/34/EU irányelv (2) megnyitotta a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacát az egységes európai vasúti térség megvalósítása érdekében. Ez hatással lehet a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott vasúti személyszállítási szolgáltatások szervezésére és finanszírozására. A tagállamok jogszabályaikban bevezethetik az infrastruktúrához való hozzáférés megtagadásának lehetőségét, amennyiben az új szabad hozzáférésű vasúti személyszállítási szolgáltatások veszélyeztetnék az ilyen közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát.

(2) Ugyanakkor az ilyen szolgáltatások - azok sajátos jellemzőitől függően, mint például a minőségi jellemzők, az időzítés, a kiszolgált célállomások és a megcélzott ügyfelek - nem vehetnek részt szemtől szemben a közszolgáltatásokkal való versenyben, és így csak korlátozott hatást gyakorolnak a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára. Továbbá előfordulhatnak olyan, a közszolgálati szolgáltatókat érintő pozitív hálózati hatások, az utasok számára nyújtott nettó előnyök vagy szélesebb körű társadalmi előnyök is, amelyeket figyelembe kell venni.

(3) Ezért egyensúlyt kell teremteni egyrészt a közszolgáltatási szerződést teljesítő közszolgáltatók és az illetékes hatóságokat ellátó gazdasági szereplők jogos érdekei, másrészt az egységes európai vasúti térség megvalósításának átfogó célja és szélesebb körű társadalmi előnyeinek kiaknázása között. A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatnak egyensúlyt kell teremtenie a versengő érdekek között.

(4) Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megállapítja, hogy a vasúti személyszállítási szolgáltatások nyújtása során a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért a gazdasági szereplők pénzügyi ellentételezésben, kizárólagos jogokban vagy mindkettőben részesülhetnek. A vasúti szolgáltatók kizárólagos jogainak megadása azonban nem eredményezheti a belföldi vasúti személyszállítási piacok lezárását.

(5) Az ilyen kizárólagos jogok nem zárhatják ki más vállalkozó vasúti társaságok hozzáférési jogát, kivéve, ha a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat azt mutatja, hogy - figyelembe véve a kizárólagos jogok értékét - az új vasúti személyszállítási szolgáltatás jelentős negatív hatást gyakorolna a közszolgáltatási szerződés keretében működtetett szolgáltatások jövedelmezőségére, vagy az illetékes hatóságok azok biztosításával járó nettó költségére, vagy mindkettőre, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kockázatmegosztási megállapodástól függően.

(6) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot csak olyan vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében kell kérelmezni, amelyeket nem közszolgáltatási szerződés keretében nyújtanak, és amelyek vagy teljesen újak, vagy egy meglévő szolgáltatás lényeges módosítását eredményezik. Ez a fogalom magában foglalja a közszolgáltatási szerződést végrehajtó ugyanazon üzemeltető által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat is.

(7) Az igazgatási szervnek értékelnie kell, hogy egy vasúti személyszállítási szolgáltatás javasolt módosítása jelentősnek tekinthető-e. A járatsűrűség vagy a megállók számának növekedése jelentős módosításnak tekinthető. Az árak változása nem tekinthető lényeges módosításnak, kivéve, ha nincs összhangban a szokásos piaci magatartással és adott esetben az előző gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat idején az igazgatási szervhez benyújtott üzleti tervvel.

(8) Az igazgatási szerv határozatának tartalmaznia kell az új vasúti személyszállítási szolgáltatás ügyfelek számára rövid és középtávon nyújtott nettó előnyeinek értékelését, és figyelembe kell vennie a pályahálózat-működtető által a releváns infrastruktúrára vonatkozó követelményekre, valamint a hálózati teljesítményre és az optimális kapacitáskihasználásra gyakorolt várható hatásokra vonatkozóan nyújtott műszaki információkat valamennyi kérelmező esetében.

(9) Az igazgatási szervnek jogosultnak kell lennie arra, hogy értékelje az új személyszállítási szolgáltatás várható hatását, valamint azt, hogy az adott hatás jelentős lenne-e, és ezáltal veszélyeztetné-e a meglévő közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

(10) Annak érdekében hogy egy már elkezdett új vasúti személyszállítási szolgáltatást ne kelljen félbeszakítani, és biztosítani lehessen az ilyen szolgáltatás nyújtásának lehetőségével kapcsolatos jogbiztonságot, a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtására rendelkezésre álló időt akként kell korlátozni, hogy az igazodjon az új vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtása iránti igényről szóló kérelmezői értesítés megküldésének idejéhez.

(11) Ahhoz, hogy elfogadható legyen, a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelemnek magában kell foglalnia annak igazolását, hogy a javasolt új szolgáltatás veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

(12) Annak érdekében, hogy valamennyi érintett fél számára biztosított legyen a jogbiztonság, és hogy a pályahálózat-működtető a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetének 3. szakaszában meghatározott eljárás szerint feldolgozza a kapacitáskérelmeket, az igazgatási szervnek egy előre meghatározott időkereten belül, de mindenképpen a kapacitásigények fogadására vonatkozó, a pályahálózat-működtető által a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletének 3. pontjával összhangban meghatározott határidő előtt határozatot kell hoznia.

(13) Ha azonban a kérelmezői értesítés kézhezvétele időpontjában a közszolgáltatási szerződés versenypályázat tárgyát képezi és gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérelmeztek, az igazgatási szerv korlátozott időtartamra felfüggesztheti az új vasúti személyszállítási szolgáltatásra irányuló kérelem mérlegelését az új közszolgáltatási szerződés odaítéléséig. A felfüggesztés nem tarthat 12 hónapnál tovább a kérelmező értesítésének beérkezésétől kezdve, illetve legfeljebb a pályázati eljárás végéig tarthat, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Ezek az egyedi rendelkezések nem sértik e rendeletnek egy a kérelmező értesítésének beérkezésekor folyamatban lévő közszolgáltatási szerződésre való alkalmazását. Ilyen körülmények esetében és amikor a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára irányuló vizsgálat azt mutatja, hogy a hozzáférés megadható, a hozzáférést a meglévő közszolgáltatási szerződés lejártáig időben korlátozni kell.

(14) A közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát akkor kell veszélyeztetettnek tekinteni, ha a javasolt új szolgáltatás jelentős negatív hatást gyakorolna a közszolgáltató nyereségének szintjére és/vagy működtetése az illetékes hatóság nettó költségeinek jelentős növekedését vonná maga után.

(15) Annak értékelésekor, hogy a hatás jelentős-e, az igazgatási szervnek figyelembe kell vennie olyan kritériumokat, mint például hogy az új szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatás életképességét vagy folytonosságát, vagy azért, mert a közbeszerzési szerződés teljesítése gazdaságilag nem lenne fenntartható a közszolgáltató számára, vagy pedig azért, mert az az illetékes hatóság nettó költségeinek jelentős növekedését vonná maga után.

(16) A gazdasági elemzésen túlmenően az igazgatási szervnek értékelnie kell és figyelembe kell vennie az ügyfelek számára rövid és középtávon nyújtott nettó előnyöket, valamint a hálózati teljesítményt és a kapacitáskihasználást érintő bármely hatást is. Az igazgatási szervnek figyelembe kell vennie a pályahálózat-működtető által a vonatkozó infrastruktúrával kapcsolatos követelményekre, a hálózati teljesítményre gyakorolt várható hatásokra és a kapacitás valamennyi kérelmező általi optimális kihasználására vonatkozóan nyújtott műszaki információkat.

(17) A gazdasági elemzésnek arra kell összpontosítania, hogy a javasolt új szolgáltatás milyen hatást gyakorol a közszolgáltatási szerződés egészére, beleértve a kifejezetten érintett szolgáltatásokat is, teljes ütemezése tekintetében, figyelembe véve az esetlegesen biztosított kizárólagos jogok értékét. A károkra vonatkozóan előre meghatározott számszerűsített küszöbértéket szigorúan vagy elszigetelten kell alkalmazni, és a nemzeti jogszabályokban nem kell ilyen küszöbértékeket megállapítani. Az értékelést az igazgatási szerv által elfogadott objektív módszertanra kell alapozni, figyelembe véve az érintett tagállamban végzett vasúti szállítás jellemzőit.

(18) Amikor az igazgatási szerv arra a következtetésre jut, hogy az új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát, határozatában adott esetben jeleznie kell az új vasúti személyszállítási szolgáltatás lehetséges módosításait, amelyek lehetővé tennék a hozzáférés megadását. Az igazgatási szerv ajánlásokat bocsáthat ki az illetékes hatóság számára más lehetséges feltételek tekintetében, amelyek lehetővé tennék a hozzáférés megadását, különösen az új vasúti személyszállítási szolgáltatás által az ügyfelek számára nyújtott nettó előnyök elemzése fényében.

(19) Ha a hozzáférés iránti kérelem a 2012/34/EU irányelv 3. cikke 36. pontjában meghatározott új személyszállítási szolgáltatásra vonatkozik, és az igazgatási szerv objektív gazdasági elemzése azt mutatja, hogy az új személyszállítási szolgáltatás jelentős negatív hatással lenne a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára, az igazgatási szervnek meg kell határoznia a feltételeket, amelyek lehetővé tennék a hozzáférést a 2012/34/EU irányelv 11a. cikkének megfelelően.

(20) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot érintő tevékenységei során az igazgatási szerv nem szolgáltathat ki semmilyen, a felektől kapott bizalmas vagy üzleti szempontból érzékeny információt. Különösen a kihirdetendő határozatból kell törölni az ilyen információkat. Az igazgatási szervek valamennyi határozatát - beleértve a kapott információk bizalmas jellegére vonatkozókat is - a 2012/34/EU irányelv 56. cikke (10) bekezdésének megfelelően bírósági felülvizsgálatnak vetik alá.

(21) Amennyiben a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot egy új nemzetközi személyszállítási szolgáltatás tekintetében végzik, az érintett igazgatási szerveknek - a döntéshozatali testületek 2012/34/EU irányelv 55. cikke (1) bekezdésében említett függetlenségének sérelme nélkül - információt kell cserélniük és együtt kell működniük a kérdés észszerű megoldása érdekében.

(22) Az igazgatási szerveknek meg kell osztaniuk egymással a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat során alkalmazandó bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy módszertanukat idővel kiigazítsák, és olyan következetes módszertant dolgozzanak ki az összes tagállam számára, amely a 2012/34/EU irányelv 57. cikkének (8) bekezdése szerint elfogadható.

(23) A 869/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) meghatározza a fő célra irányuló vizsgálat és az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások tekintetében a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazásának kritériumait és eljárásait. A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitásával azonban a fő célra irányuló vizsgálat elavulttá vált, és valamennyi új vasúti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan ugyanazokat a kritériumokat és eljárásokat kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás belföldi vagy nemzetközi jellegű-e. A 869/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(24) Mivel a 2012/34/EU irányelv 10. cikke és 11. cikkének (1) bekezdése 2019. január 1-jétől alkalmazandó, de nem vonatkozik azokra a vasúti szolgáltatásokra, amelyek nyújtására 2020. december 12. előtt kerül sor, a 869/2014/EU végrehajtási rendeletet 2019. január 1-je után továbbra is alkalmazni kell, de csak a 2020. december 12. előtt induló új vasúti személyszállítási szolgáltatások esetében. A 869/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazásának feltétele, hogy a kérelmezői értesítéseket olyan határidőn belül nyújtsák be, amely észszerű időt biztosít az engedélyezési és a menetrendkészítési folyamat befejezésére, hogy a szolgáltatások ténylegesen 2020. december 12. előtt megkezdődhessenek.

(25) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2012/34/EU irányelv 62. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza azon eljárás és kritériumok részleteit, amelyeket annak megállapításakor kell követni, hogy egy új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor egy tagállam úgy döntött, hogy a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint új vasúti személyszállítási szolgáltatások esetében korlátozza a szóban forgó irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett hozzáférési jogot egy adott kiindulási és célállomás között, amennyiben ugyanarra az útvonalra vagy alternatív útvonalra egy vagy több közszolgáltatási szerződés vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

1. "új vasúti személyszállítási szolgáltatás": menetrend szerinti járatként történő üzemre tervezett vasúti személyszállítási szolgáltatás, amely vagy teljesen új, vagy egy már meglévő vasúti személyszállítási szolgáltatás jelentős módosítását jelenti, különösen a szolgáltatások megnövekedett gyakorisága vagy a megállók számának növelése tekintetében, és amelyet nem közszolgáltatási szerződés keretében nyújtanak;

2. "gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat": a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (1)-(4) bekezdésében és 11a. cikkében, továbbá a 10. cikkben leírt, a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek egyikének kérésére egy igazgatási szerv által végrehajtott értékelési eljárás annak megállapítása érdekében, hogy a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát;

3. "közszolgáltatási szerződés": az 1370/2007/EK rendelet 2. cikkének i. pontjában meghatározott közszolgáltatási szerződés a vasúti szállítás területén;

4. "illetékes hatóság" az 1370/2007/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában meghatározott illetékes hatóság;

5. "nettó pénzügyi hatás": az új vasúti személyszállítási szolgáltatás hatása a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséből származó költségek és bevételek nettó egyenlegére, amely magában foglalja az észszerű nyereséget;

6. "kizárólagos jog": az 1370/2007/EK rendelet 2. cikkének f) pontjában meghatározott jog.

4. cikk

Értesítés tervezett új vasúti személyszállítási szolgáltatásról

(1) A kérelmező értesíti az érintett pályahálózat-működtetőket és az igazgatási szerveket arról a szándékáról, hogy új vasúti személyszállítási szolgáltatást kíván üzemeltetni a 2012/34/EU irányelv 38. cikkének (4) bekezdésében meghatározott határidőnek megfelelően.

(2) Az igazgatási szervek a honlapjukon a kérelmező által kitöltendő és benyújtandó egységes értesítési formanyomtatványt állítanak össze és tesznek közzé, amely a következő információkra korlátozódik:

a) a kérelmező neve, címe, jogi formája, nyilvántartási száma (adott esetben);

b) a kérdőív kitöltéséért felelős személy elérhetősége;

c) a kérelmező engedélyére és biztonsági tanúsítványára vonatkozó adatok vagy az ezek megszerzésére irányuló eljárás pillanatnyi szakaszának megjelölése;

d) az indulási és a célállomást, valamint a közbenső állomásokat és a köztük lévő távolságokat feltüntető részletes útvonalterv;

e) az új vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtásának elkezdésére tervezett időpont;

f) a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás tervezett menetrendje, járatsűrűsége és kapacitása, ideértve irányonként a javasolt indulási időket, érkezési időket és csatlakozásokat, valamint a szokásos menetrendtől való eltéréseket a járatsűrűség és az állomások tekintetében;

g) a kérelmező által használni tervezett járművekre vonatkozó tájékoztató jellegű információk.

(3) Az új vasúti személyszállítási szolgáltatás tervezett nyújtásáról szóló információknak az üzemeltetés legalább első három, de lehetőség szerint első öt évére kell vonatkozniuk. Az igazgatási szerv azonban rövidebb időszakra is megállapodást köthet.

(4) Az igazgatási szerv honlapján közzéteszi a kérelmező által benyújtott egységes értesítési formanyomtatványt, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hiánytalan bejelentési űrlap kézhezvételétől számított 10 napon belül értesíti az alábbiakat:

a) valamennyi illetékes hatóság, amely közszolgáltatási szerződést ítélt oda vasúti személyszállítási szolgáltatás számára az adott útvonalon vagy a 2012/34/EU irányelv szerinti alternatív útvonalon;

b) a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének megfelelően a hozzáférés korlátozására jogosult valamennyi egyéb érdekelt illetékes hatóság;

c) az új vasúti személyszállítási szolgáltatás útvonalán vagy egy alternatív útvonalon közszolgáltatási szerződés keretében működő valamennyi vállalkozó vasúti társaság.

(5) A kérelmező által az egységes értesítési formanyomtatványon rendelkezésre bocsátott információkat és az esetleges alátámasztó dokumentumokat elektronikus formában kell megküldeni az igazgatási szervnek és a pályahálózat-működtetőnek. Az igazgatási szerv azonban kellően indokolt esetben elfogadhatja, hogy a dokumentumokat papíron nyújtsák be.

(6) Ha az értesítés hiányos, az igazgatási szerv tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a hiányos kérelmeket nem veszik figyelembe, és lehetőséget ad a kérelmezőnek arra, hogy a kérelmét legfeljebb tíz munkanapon belül pótolja.

5. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat kérelmezésének határideje

(1) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat iránti kérelmet a 2012/34/EU irányelv 11. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett szervezetek az említett rendelkezésben meghatározott határidőn belül nyújtják be az igazgatási szervnek.

(2) Amennyiben a kérelmező 4. cikkben említett értesítésének beérkezésekor egy ugyanazon útvonalra vagy egy alternatív útvonalra kiterjedő közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan versenytárgyalási eljárás folyik, és az illetékes hatósághoz benyújtott ajánlatok benyújtási határideje lejárt, a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében említett jogi személyek az első bekezdésben említett határidőn belül gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérelmezhetnek a jövőbeli közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan.

Ezek az egyedi rendelkezések nem sértik e rendelet alkalmazását egy olyan közszolgáltatási szerződésre, amely a kérelmező értesítésének beérkezésekor folyamatban van.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett határidőn belül nem kérelmeznek gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot, az igazgatási szerv haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt és a pályahálózat-működtetőt. A pályahálózat-működtető a hozzáférési kérelmet a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetének 3. szakaszával összhangban dolgozza fel.

6. cikk

Kizárólagos jogokat tartalmazó közszolgáltatási szerződések

Amennyiben az illetékes hatóság az 1370/2007/EK rendelet 3. cikkével összhangban kizárólagos jogokat biztosított a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaságnak, az ilyen jogok megléte nem zárja ki, hogy egy kérelmező számára új vasúti személyszállítási szolgáltatás működtetése céljából hozzáférést biztosítsanak, feltéve, hogy a hozzáférés nem veszélyezteti a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

A 10. cikk szerinti vizsgálat elvégzése során az igazgatási szerv kellő figyelmet fordít az ilyen kizárólagos jogok értékére.

7. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálattal kapcsolatos tájékoztatási követelmények

(1) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérelmező szervezetnek a következő információkat kell megadnia:

a) a kérelmező szervezet neve, címe, jogállása, nyilvántartási száma (adott esetben);

b) a kérdőív kitöltéséért felelős személy elérhetősége;

c) annak igazolása, hogy az új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyezteti a szerződés gazdasági egyensúlyát;

d) ha a kérelmező szervezet egy illetékes hatóság vagy egy a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság, a közszolgáltatási szerződés másolata.

(2) Az igazgatási szerv bekérhet minden szükséges információt, ideértve adott esetben a következőket:

a) az illetékes hatóságtól:

1. a releváns forgalomra, keresletre és bevételekre vonatkozó előrejelzések az előrejelzési módszertannal együtt,

2. adott esetben az 1370/2007/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és az említett rendelet melléklete szerinti nettó pénzügyi hatás kiszámításához használt módszertan és adatok;

b) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaságtól:

1. a közszolgáltatási szerződés másolata, ha az (1) bekezdés d) pontja szerint nem nyújtják be,

2. a vállalkozás üzleti terve a közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó útvonalra vagy egy alternatív útvonalra,

3. a releváns forgalomra, keresletre és bevételekre vonatkozó előrejelzések az előrejelzési módszertannal együtt,

4. a vállalkozás által a közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó útvonalon vagy egy alternatív útvonalon szerzett bevételekre és haszonkulcsokra vonatkozó információk,

5. a szolgáltatással kapcsolatos menetrend, ideértve az indulási időket, a közbenső állomásokat, az érkezési időket és a csatlakozásokat,

6. a szolgáltatás becsült rugalmassága (pl. árrugalmasság, a szolgáltatás minőségi jellemzőivel kapcsolatos rugalmasság),

7. a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatások tőke- és működési költségei, valamint a költségek és a kereslet új vasúti személyszállítási szolgáltatás által előidézett változásai;

c) a kérelmező új vasúti személyszállítási szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó terveire vonatkozó információk, beleértve a következőket:

1. üzleti terv,

2. az utasforgalomra és a bevételekre vonatkozó előrejelzés, beleértve az előrejelzési módszertant,

3. árképzési stratégiák,

4. a jegyváltásra vonatkozó rendelkezések,

5. a járművekre vonatkozó előírások (pl. kihasználtsági tényező, ülések száma, járműkonfiguráció),

6. értékesítési stratégia;

d) a pályahálózat-működtetőtől:

1. a releváns vonalakra vagy szakaszokra vonatkozó adatok annak biztosítására, hogy az új vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtható legyen az adott infrastruktúra felhasználásával,

2. a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás teljesítményre és ellenálló képességre gyakorolt lehetséges hatására vonatkozó információk,

3. a kapacitáskihasználásra gyakorolt hatások értékelése,

4. az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervek a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás tárgyát képező útvonalak tekintetében, beleértve az ilyen tervek végrehajtásának időpontját is,

5. a megkötött vagy tárgyalt releváns keretmegállapodásokra vonatkozó információk, különösen a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozással kapcsolatban.

A pályahálózat-működtető e bekezdés első albekezdésének d) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettsége nem sértheti a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetének 3. szakaszában említett elosztási folyamat szerinti kötelezettségeket.

(3) Minden információt elektronikus formában kell megküldeni az igazgatási szervnek. Az igazgatási szerv azonban kellően indokolt esetben elfogadhatja, hogy a dokumentumokat papíron nyújtsák be.

8. cikk

Titoktartás

(1) Az igazgatási szerv a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálattal kapcsolatban nem hozhatja nyilvánosságra a felektől kapott, kereskedelmi szempontból érzékeny információkat.

(2) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérő szervezet és a kérelmező köteles megindokolni a kereskedelmi szempontból érzékeny információk bizalmas kezelésére vonatkozó bármely javaslatot, amikor az információt az igazgatási szerv rendelkezésére bocsátják. Ezek az információk magukban foglalhatják különösen a vállalkozás know-how-jára, üzleti tervére, költségszerkezetére, marketingjére és árazási stratégiájára, ellátási forrásaira és piaci részesedésére vonatkozó műszaki vagy pénzügyi információkat. Az igazgatási szerv a 11. cikk (5) bekezdésével összhangban minden üzleti szempontból érzékeny információt kitakar határozatából, annak kézbesítését és közzétételét megelőzően. A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott egységes értesítési formanyomtatványon rendelkezésre bocsátott információk nem tekintendők érzékeny üzleti információknak.

(3) Ha az igazgatási szerv megállapítja, hogy a (2) bekezdésben előírt titoktartási okok nem elfogadhatók, ezt a döntést legkésőbb a 11. cikk (1) bekezdésében említett döntés elfogadása előtt két héttel írásban kell közölni és indokolni a titoktartást kérő fél számára.

(4) Az igazgatási szerv bizalmas kezelésről szóló határozatát a 2012/34/EU irányelv 56. cikkének (10) bekezdése szerint bírósági felülvizsgálatnak kell alávetni. Az igazgatási szerv mindaddig nem hozhatja nyilvánosságra a vitatott információt, amíg a nemzeti bíróság nem hozott határozatot a bizalmas kezelésről.

9. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálattal kapcsolatos eljárás

(1) Az igazgatási szerv felkérheti a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérő szervezetet, hogy a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújtsa be a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban szükségesnek ítélt további információkat. A kérelmező szervezet az ilyen információkat az igazgatási szerv által meghatározott észszerű határidőn belül nyújtja be. Az igazgatási szerv további információkat kérhet, ha úgy ítéli meg, hogy a kapott kiegészítő információ nem elegendő.

(2) Abban az esetben, ha a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletének 3. pontjával összhangban meghatározott kapacitáskérelmek beérkezésének határideje előtt hat héttel a kérelmező szervezet által szolgáltatott információ még nem teljes, az igazgatási szerv a rendelkezésre álló információk alapján elvégzi a vizsgálatot. Ha azonban az igazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy az információ nem elegendő a vizsgálat elvégzéséhez, a kérelmet elutasítja.

(3) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat iránti kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az igazgatási szerv a 7. cikk (2) bekezdésében említett többi felet is felkéri arra, hogy bocsássák rendelkezésére a rendelkezés szerint a vizsgálat elvégzéséhez szükséges információkat, olyan mértékben, amilyenben az érintett fél ezeket az információkat észszerű módon rendelkezésre tudja bocsátani. Amennyiben az így közölt információk hiányosak, az igazgatási szerv további pontosításokat kérhet, észszerű határidőket meghatározva.

(4) Abban az esetben, ha a kapacitáskérelmek beérkezésének a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletének 3. pontjával összhangban meghatározott határideje előtt hat héttel a kérelmező szervezet által szolgáltatott információ még nem teljes, az igazgatási szerv a rendelkezésre álló információk alapján elvégzi a vizsgálatot. Ha azonban az igazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy a kérelmező által benyújtott információ nem elegendő a vizsgálat elvégzéséhez, a hozzáférés megtagadását eredményező határozatot fogad el.

(5) Abban az esetben, ha a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó nem a kérelmező szervezet és amennyiben a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletének 3. pontjával összhangban meghatározott kapacitáskérelmek beérkezésének határideje előtt hat héttel az e vállalkozó által szolgáltatott információ még nem teljes, az igazgatási szerv a rendelkezésre álló információk alapján elvégzi a vizsgálatot. Ha azonban az igazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy a benyújtott információ nem elegendő a vizsgálat elvégzéséhez, a hozzáférés megadását eredményező határozatot fogad el.

(6) Az igazgatási szerv az összes vonatkozó információ kézhezvételétől számított hat héten belül, de mindenképpen a kapacitáskérelmek beérkezésének a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletének 3. pontjával összhangban meghatározott végső határideje előtt határozatot fogad el. Az igazgatási szerv haladéktalanul tájékoztatja döntéséről a pályahálózat-működtetőt.

(7) Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérelmeztek egy olyan közszolgáltatási szerződés tekintetében, amely épp versenypályázat tárgyát képezi, az igazgatási szerv felfüggesztheti a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatásra irányuló kérelem mérlegelését a kérelmező új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó értesítésének beérkezésétől kezdve legfeljebb 12 hónap időtartamra vagy addig, amíg a pályázati eljárás be nem fejeződik, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

10. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat tartalma és az értékelési szempontok

(1) Az igazgatási szerv értékelést végez arra vonatkozóan, hogy a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyeztetné-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. A gazdasági egyensúly akkor tekinthető veszélyeztetettnek, ha az új vasúti személyszállítási szolgáltatás jelentős negatív hatást gyakorolna a következő elemek legalább egyikére:

a) a vállalkozó vasúti társaság által a közszolgáltatási szerződés keretében működtetett szolgáltatások nyereségessége;

b) a közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság nettó költsége.

(2) Az elemzés a közszolgáltatási szerződés egészére vonatkozik, nem pedig az annak keretében működtetett egyedi szolgáltatásokra, annak teljes időtartama alatt. Előre meghatározott küszöbértékek vagy külön kritériumok alkalmazhatók, azonban nem szigorúan és nem a többi kritériumtól elszigetelten.

(3) Az igazgatási szerv értékeli az új vasúti személyszállítási szolgáltatásnak a közszolgáltatási szerződésre gyakorolt nettó pénzügyi hatását. Az új vasúti személyszállítási szolgáltatás piacra lépését követően a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező szolgáltatások nyújtásából származó költségek és bevételek elemzése a következő elemeket tartalmazza:

a) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaságnál felmerült költségek és szerzett bevételek változása (beleértve adott esetben a költségmegtakarításokat, mint például a hasznos élettartam végét elérő gördülőállomány vagy a szerződés végein lévő személyzet lecserélésének elmaradásából eredő költségmegtakarítások);

b) a javasolt új vasúti személyszállítási szolgáltatás keretében a közszolgáltatási szerződés keretében a hálózaton belül keletkezett pénzügyi hatások (például olyan utasok, akik a közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó regionális szolgáltatással való kapcsolat iránt érdeklődhetnek);

c) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság lehetséges válaszai a versenykihívásra;

d) a vállalkozó vasúti társaság vagy az illetékes hatóságok általi, például a vasúti járművekkel kapcsolatos vonatkozó beruházásokra gyakorolt hatás;

e) bármely meglévő kizárólagos jog értéke.

(4) Az igazgatási szerv értékeli a hatás jelentőségét, figyelembe véve különösen az illetékes hatóság és a közszolgáltatásokat üzemeltető vállalkozó vasúti társaság között érvényben lévő szerződéses megállapodásokat, beleértve adott esetben az 1370/2007/EK rendelet mellékletével összhangban meghatározott vagy a szerződés-odaítélésből eredő ellentételezési szintet, valamint a kockázatok - például a forgalmi és bevételi kockázatok - megosztását szolgáló mechanizmusokat.

(5) Az igazgatási szerv a következőket is értékeli:

a) rövid és középtávon az új vasúti személyszállítási szolgáltatás által az ügyfelek számára nyújtott nettó előnyök;

b) az új vasúti személyszállítási szolgáltatás hatása a vasúti szolgáltatások teljesítményére és minőségére;

c) az új vasúti személyszállítási szolgáltatás hatása a vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos menetrend készítésére.

(6) Amennyiben az igazgatási szerv egyidejűleg egynél több hozzáférésre irányuló kérelmet vizsgál, a beérkezett kérelmekről különböző döntéseket hozhat a kérelmeknek a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára gyakorolt hatásának, a versenyhatásoknak, az ügyfelek számára nyújtott nettó előnyöknek és a hálózati hatásoknak, valamint a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára gyakorolt kumulatív hatásoknak az elemzése alapján.

(7) Az e cikkel összhangban elvégzett értékelés nem érinti az igazgatási szerv azon kötelezettségét, hogy a 2012/34/EU irányelv 56. cikke (12) bekezdésének második albekezdésével összhangban az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdésekről jelentést kell tennie a nemzeti hatóságoknak.

11. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat eredménye

(1) A 9. és a 10. cikknek megfelelően elvégzett, gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat eredményeként az igazgatási szerv a 2012/34/EU irányelv 11. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alapján döntést hoz, amely alapján a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés engedélyezésre, módosításra, csak bizonyos feltételekkel való engedélyezésre vagy elutasításra kerül.

(2) Amennyiben az új vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát, az igazgatási szerv:

a) adott esetben jelzi az új vasúti személyszállítási szolgáltatás lehetséges változtatásait, például a járatsűrűség, az útvonalak, a közbenső megállók vagy a menetrend módosítását, ami biztosítaná a hozzáférési jog biztosítására vonatkozó, a 2012/34/EU irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek teljesülését; és/vagy

b) ajánlásokat tehet az illetékes hatóságoknak, adott esetben az e rendelet 10. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett ügyfelek számára nyújtott nettó előnyök fényében, az új személyszállítási szolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb olyan változtatások tekintetében, amelyek biztosítanák a hozzáférési jog megadására vonatkozó feltételek teljesülését.

(3) Amennyiben a hozzáférés iránti kérelem a 2012/34/EU irányelv 3. cikkének (36) bekezdésében meghatározott új, nagy sebességű személyszállítási szolgáltatásra vonatkozik, az e rendeletben meghatározott eljárást és elemzést követően az igazgatási szerv a 2012/34/EU irányelv 11a. cikkének megfelelően jár el.

(4) Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében leírt körülmények esetében, amennyiben a meglévő közszolgáltatási szerződésre vonatkozó gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat azt mutatja, hogy a hozzáférés megadható, azt az 5. cikk (2) bekezdése első bekezdésének és a 9. cikk (7) bekezdésének megfelelően végrehajtandó gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat eredményétől függően időben korlátozni kell.

(5) Az igazgatási szerv határozatának betekinthető változatát megküldi a 2012/34/EU irányelv 11. cikke (3) bekezdésében felsorolt szervezeteknek és azt honlapján közzéteszi.

12. cikk

A javasolt új nemzetközi személyszállítási szolgáltatás tekintetében illetékes igazgatási szervek közötti együttműködés

(1) A kérelmező arra vonatkozó értesítésének beérkezése után, hogy új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatást kíván indítani, az igazgatási szerv tájékoztatja a javasolt új szolgáltatás által érintett útvonalért felelős többi igazgatási szervet. Az érintett igazgatási szervek ellenőrzik a kapott információkat, és tájékoztatást nyújtanak egymásnak valamennyi következetlenségről.

(2) A 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek által a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozóan benyújtott kérelem beérkezése után az igazgatási szerv tájékoztatja erről a többi igazgatási szervet.

(3) Az igazgatási szervek megosztják egymással a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatok eredményeit annak érdekében, hogy a többi igazgatási szervnek megfelelő lehetőse legyen arra, hogy észrevételeket fűzzön a vizsgálatok eredményeihez azok lezárulta előtt. A 2012/34/EU irányelv 57. cikkével összhangban az igazgatási szervek együttműködnek egymással annak érdekében, hogy a kérdésre megfelelő megoldást találjanak.

(4) A vizsgálatokat érintő információcsere során az igazgatási szervek bizalmasan kezelik az érzékeny üzleti információkat, amelyeket a vizsgálatokba bevont felektől kaptak. Információikat csak az adott üggyel összefüggésben használhatják fel.

13. cikk

Díjak

Egy tagállam vagy az igazgatási szerv dönthet úgy, hogy a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat díját a vizsgálatot kérő gazdálkodó egység fizeti.

14. cikk

Módszertan

(1) Az igazgatási szerv által a vizsgálat elvégzéséhez használt módszertannak világosnak, átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és azt az igazgatási szerv honlapján közzé kell tenni.

(2) Az igazgatási szervek megosztják egymással a 2012/34/EU irányelv 57. cikke (1) bekezdésében létrehozott hálózat keretében alkalmazott megfelelő módszertanaikkal kapcsolatos tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 869/2014/EU végrehajtási rendelet 2020. december 12-én hatályát veszti. Ezt a rendeletet a 2019. január 1-je után beérkezett kérelmezői értesítésekre csak akkor kell alkalmazni, ha azokat kellő időben nyújtják be ahhoz, hogy az új vasúti személyszállítási szolgáltatások 2020. december 12. előtt megkezdődhessenek.

16. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2019. január 1-jétől lép hatályba, hogy lehetővé váljon az üzemi menetrend 2020. december 12-i érvénybe lépése.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 20-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 343., 2012.12.14., 32. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2370 irányelve (2016. december 14.) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról (HL L 352., 2016.12.23., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).

(4) A Bizottság 869/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról (HL L 239., 2014.8.12., 1. o.).

Még nem hatályos jogszabály.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1795 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1795&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.