32016R1719[1]

A Bizottság (EU) 2016/1719 rendelete (2016. szeptember 26.) a hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1719 RENDELETE

(2016. szeptember 26.)

a hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) E rendelet megállapítja a határidős piacokon történő övezetközi kapacitásfelosztásra, a hosszú távú övezetközi kapacitás meghatározását célzó közös módszertan kialakítására, a hosszú távú átviteli jogokat kínáló, európai szintű egységes felosztási platform kialakítására, valamint a hosszú távú átviteli jogok későbbi hosszú távú kapacitásfelosztásra való visszaadásának vagy a hosszú távú átviteli jogok piaci szereplők közötti átruházásának lehetőségére vonatkozó részletes szabályokat.

(2) E rendelet az Unióban található valamennyi átviteli rendszerre és rendszerösszekötőre vonatkozik, kivéve a szigeteken található olyan átviteli rendszereket, amelyek nem csatlakoznak rendszerösszekötőkkel más átviteli rendszerekhez.

(3) Az egynél több átvitelirendszer-üzemeltetővel rendelkező tagállamokban e rendelet az adott tagállamon belüli valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőre vonatkozik. Ha egy átvitelirendszer-üzemeltetőnek nincs az e rendelet szerinti egy vagy több kötelezettséghez kapcsolódó funkciója, akkor a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen kötelezettségek teljesítésének feladatát ruházzák rá egy vagy több, meghatározott átvitelirendszer-üzemeltetőre.

(4) Az egységes felosztási platform azzal a feltétellel válhat nyitottá a Svájcban működő piacüzemeltetők és átvitelirendszer-üzemeltetők számára, ha a szóban forgó ország hatályos nemzeti joga megvalósítja az uniós villamosenergia-piaci jogszabályok főbb rendelkezéseit, és amennyiben létezik a villamosenergia-ipari együttműködésről szóló kormányközi megállapodás az Unió és Svájc között.

(5) A (4) bekezdés szerinti feltételektől függően az Ügynökség véleménye alapján a Bizottság határoz Svájc részvételéről az egységes felosztási platformban. Az egységes felosztási platformhoz csatlakozó svájci átvitelirendszer-üzemeltetők jogai és kötelezettségei összhangban állnak az Unióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők jogaival és kötelezettségeivel, lehetővé téve a hosszú távú átviteli jogok uniós szinten megvalósított felosztásának zavartalan működését, valamint az egyenlő feltételek meglétét valamennyi érintett esetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 714/2009/EK rendelet 2. cikkében, az (EU) 2015/1222 rendelet 2. cikkében, az 543/2013/EU bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkében, valamint a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"hosszú távú kapacitásfelosztás" : hosszú távú övezetközi kapacitás felosztása a másnapi időtáv előtti aukció útján;

2.

"hosszú távú átviteli jog" : a hosszú távú kapacitásfelosztásban szerzett fizikai átviteli jog vagy pénzügyi átviteli jogra vonatkozó opció vagy pénzügyi átviteli jogra vonatkozó kötelezettség;

3.

"felosztási szabályok" : az egységes felosztási platform által alkalmazott hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó szabályok;

4.

"egységes felosztási platform" : az összes átvitelirendszer-üzemeltető által hosszú távú kapacitásfelosztás céljára létrehozott európai platform;

5.

"aukció" : az a folyamat, amelynek során hosszú távú övezetközi kapacitást ajánlanak és osztanak fel azon piaci szereplők számára, akik ajánlatot nyújtanak be;

6.

"használd, vagy add el (»UIOSI« )" elv : az az elv, amely szerint a vásárolt és be nem menetrendezett fizikai átviteli jogokhoz tartozó övezetközi kapacitás automatikusan rendelkezésre áll a másnapi kapacitásfelosztáshoz, és amely szerint e fizikai átviteliátviteli jogok birtokosa ellentételezést kap az átvitelirendszer-üzemeltetőktől.

7.

"menetrend-bejelentés" : hosszú távú övezetközi kapacitás használatának bejelentése a fizikai átviteli jogok birtokosa és annak partnere, vagy egy felhatalmazott harmadik fél által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára;

8.

"menetrend-bejelentési szabályok" : a hosszú távú övezetközi kapacitás használatának a fizikai átviteli jogok birtokosa és partnere, vagy egy felhatalmazott harmadik fél általi, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára történő bejelentésére vonatkozó szabályok;

9.

"piaci árkülönbözet" : a két érintett ajánlattételi övezet másnapi piacának óránkénti árai közötti különbség az érintett piaci időegységre egy meghatározott irányban;

10.

"ellentételezési szabályok" : azok a szabályok, amelyek szerint a hosszú távú kapacitásjogok felosztásával érintett ajánlattételi övezet határáért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők, amelyek átviteli jogokat osztottak fel, ellentételezést fizetnek az átviteli jogok birtokosainak a hosszú távú átviteli jogok korlátozásáért.

3. cikk

A hosszú távú kapacitásfelosztás célkitűzései

E rendelet célja:

a) a hosszú távú övezetközi kereskedelem előmozdítása a piaci szereplők hosszú távú övezetközi fedezeti lehetőségei révén;

b) a hosszú távú övezetközi kapacitás számításának és kiosztásának optimalizálása;

c) megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása a hosszú távú övezetközi kapacitáshoz;

d) az átvitelirendszer-üzemeltetők, az Ügynökség, a szabályozó hatóságok és a piaci szereplők tisztességes és megkülönböztetéstől mentes bánásmódjának biztosítása;

e) a tisztességes és szabályoknak megfelelő hosszú távú kapacitásfelosztás, valamint a szabályoknak megfelelő árképzés iránti igény figyelembevétele;

f) a hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó információk átláthatóságának és megbízhatóságának biztosítása és javítása;

g) hozzájárulás az európai villamosenergia-átviteli rendszer és villamosenergia-ágazat hatékony és hosszú távú működéséhez és fejlődéséhez.

4. cikk

A feltételek és módszertanok elfogadása

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők kialakítják az e rendeletben előírt feltételeket és módszertanokat és az e rendeletben rögzített határidőn belül beterjesztik azokat jóváhagyásra a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságoknak. Amennyiben az e rendelet szerinti feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslat kialakítása és egyeztetése egynél több átvitelirendszer-üzemeltető feladata, úgy a részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek szorosan együttműködni. Az átvitelirendszer-üzemeltetők (az ENTSO-E közreműködésével) rendszeresen tájékoztatják a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságokat és az Ügynökséget ezen feltételek és módszertanok kialakításának előrehaladásáról.

(2) Amennyiben a vonatkozó javaslatokról döntő átvitelirendszer-üzemeltetők nem tudnak egyetértésre jutni a 4. cikk (6) bekezdése szerinti feltételekre és módszertanokra vonatkozóan, minősített többséggel kell döntést hozniuk. A 4. cikk (6) bekezdése szerinti javaslatok elfogadása során minősített többséget képeznek:

a) a tagállamok legalább 55 %-át képviselő átvitelirendszer-üzemeltetők; és

b) az Unió népességének legalább 65 %-át képviselő átvitelirendszer-üzemeltetők.

A 4. cikk (6) bekezdése szerinti döntés tekintetében a blokkoló kisebbségnek legalább négy tagállamot képviselő átvitelirendszer-üzemeltetőket kell magában foglalnia; ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy sikerült elérni a minősített többséget.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők 4. cikk (6) bekezdése szerinti döntéshozatala során minden egyes tagállam egy szavazattal rendelkezik. Ha egy tagállam területén egynél több átvitelirendszer-üzemeltető működik, a tagállam megosztja közöttük szavazati jogát.

(3) A 4. cikk (7) bekezdése szerinti feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatokról döntő átvitelirendszer-üzemeltetők minősített többséggel hoznak döntést, ha nem tudnak egyetértésre jutni, és ha az érintett régiók több mint öt tagállamból állnak. A 4. cikk (7) bekezdése szerinti javaslatok elfogadása során minősített többséget képeznek:

a) az érintett tagállamok legalább 72 %-át képviselő átvitelirendszer-üzemeltetők; és

b) az érintett régió népességének legalább 65 %-át képviselő átvitelirendszer-üzemeltetők.

A 4. cikk (7) bekezdése szerinti döntés tekintetében a blokkoló kisebbségnek legalább a részt vevő tagállamok lakosságának több mint 35 %-át plusz legalább egy további tagállamot képviselő átvitelirendszer-üzemeltetők minimális számát kell magában foglalnia; ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy sikerült elérni a minősített többséget.

A 4. cikk (7) bekezdésével összhangban, az öt vagy annál kevesebb tagállamból álló régiókkal kapcsolatos feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatokról döntő átvitelirendszer-üzemeltetők döntésüket konszenzussal hozzák meg.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők 4. cikk (7) bekezdése szerinti döntéshozatala során minden egyes tagállam egy szavazattal rendelkezik. Ha egy tagállam területén egynél több átvitelirendszer-üzemeltető működik, a tagállam megosztja közöttük a szavazati jogát.

(4) Ha az átvitelirendszer-üzemeltetők nem nyújtanak be a feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatot a nemzeti szabályozó hatóságoknak az e rendeletben meghatározott határidőkön belül, akkor a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságokhoz és az Ügynökséghez el kell juttatniuk a feltételek és módszertanok tervezetét, és magyarázatot kell adniuk a megállapodás meghiúsulásának okairól. Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot és - a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságokkal együttműködve, a Bizottság kérésére - kivizsgálja a meghiúsulás okait és azokról tájékoztatja a Bizottságot. Az Ügynökség tájékoztatásának átvételétől számított négy hónapon belül a Bizottság megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a szükséges feltételek és módszertanok elfogadását lehetővé tegye.

(5) Az egyes szabályozó hatóságok felelősségi körébe tartozik a (6) és (7) bekezdésekben említett feltételek és módszertanok jóváhagyása.

(6) Az alábbi feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatok esetében valamennyi szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges:

a) a termelés és terhelés adatszolgáltatási módszertana a 17. cikk alapján;

b) a közös hálózatmodell módszertana a 18. cikk alapján;

c) az egységes felosztási platformra vonatkozó követelmények a 49. cikk alapján;

d) az összehangolt felosztási szabályok az 51. cikk alapján;

e) a szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztásának módszertana az 57. cikk alapján.

f) az egységes felosztási platform kialakítási, fejlesztési és működési költségeinek megosztására vonatkozó módszertan az 59. cikk alapján;

g) a hosszú távú átviteli jogok kapacitásgaranciájának és ellentételezésének biztosítása érdekében felmerült költségek megosztására vonatkozó módszertan a 61. cikk alapján.

(7) Az alábbi feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatok esetében az érintett régió valamennyi szabályozó hatóságának jóváhagyása szükséges:

a) a kapacitásszámítás módszertana a 10. cikk alapján;

b) az övezetközi kapacitás felosztásának módszertana a 16. cikk alapján;

c) a hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítása a 31. cikk alapján;

d) a vészfolyamatok (tartalékeljárások) kialakítása a 42. cikknek megfelelően;

e) az összehangolt felosztási szabályok regionális követelményei az 52. cikk alapján; ideértve az 55. cikk szerinti regionális ellentételezési szabályokat.

(8) A feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítás javasolt időtartamát, valamint azok várható kihatását e rendelet célkitűzéseire. A néhány vagy valamennyi szabályozó hatóság jóváhagyását igénylő feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatokat a szabályozó hatóságokhoz való benyújtással egyidejűleg az Ügynökséghez is be kell nyújtani. A hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok kérésére az Ügynökség három hónapon belül véleményt ad ki a feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatokról.

(9) Amennyiben a feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatok jóváhagyása egynél több szabályozó hatóság döntését igényli, a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok szorosan együttműködnek, egyeztetnek és koordinálnak egymással a megállapodás érdekében. Ahol szükséges, a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok figyelembe veszik az Ügynökség véleményét. A szabályozó hatóságoknak hat hónapon belül döntést kell hozniuk a (6) és (7) bekezdés szerint benyújtott feltételekről és módszertanokról, azoknak a szabályozó hatóságokhoz vagy adott esetben az utolsó érintett szabályozó hatóságokhoz történő beérkezését követően.

(10) Amennyiben a szabályozó hatóságok nem tudtak megállapodásra jutni a (9) bekezdésben említett időtartamon belül, vagy amennyiben közösen kérik, az Ügynökség hat hónapon belül hoz határozatot a feltételekre és módszertanokra vonatkozóan benyújtott javaslatokról a 713/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint.

(11) Abban az esetben, ha egy vagy több szabályozó hatóság a jóváhagyáshoz kéri a (6) és (7) bekezdés szerint benyújtott feltételek és módszertanok módosítását, az adott átvitelirendszer-üzemeltetők a szabályozó hatóságok kérésétől számított két hónapon belül jóváhagyás céljából javaslatot nyújtanak be a módosított feltételekre és módszertanokra vonatkozóan. A hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok a benyújtástól számított két hónapon belül határoznak a módosított feltételekről és módszertanokról. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok nem tudtak megállapodásra jutni a (6) és (7) bekezdés szerinti feltételekről és módszertanokról a két hónapos határidőn belül, vagy amennyiben közösen kérik, az Ügynökségnek hat hónapon belül határozatot kell hoznia a feltételekre és módszertanokra vonatkozóan a benyújtott javaslatokról a 713/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A (4) bekezdésében előírt eljárás alkalmazandó, ha az adott átvitelirendszer-üzemeltetők elmulasztanak javaslatot benyújtani a módosított feltételekre és módszertanokra.

(12) A (6) és (7) bekezdés szerinti feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslat kidolgozásáért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők, vagy azok elfogadásáért felelős szabályozó hatóságok kérhetik e feltételek és módszertanok módosítását.

A feltételek és módszertanok módosítási javaslatait a 6. cikkben meghatározott eljárás alapján kell konzultációra benyújtani, és az e cikkben meghatározott eljárás alapján kell jóváhagyni.

(13) Az e rendelet szerinti feltételek és módszertanok kidolgozásáért felelős átvitelirendszer-üzemeltetőknek közzé kell tenniük azokat az interneten a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok általi jóváhagyást követően, vagy - ha nincs szükség ilyen jóváhagyásra - azok kidolgozását követően, hacsak ezen információk nem minősülnek bizalmasnak a 7. cikk alapján.

5. cikk

Az érdekelt felek bevonása

Az Ügynökség az ENTSO-E-vel szoros együttműködésben megszervezi az érdekelt felek bevonását a határidős kapacitásfelosztás szabályainak, valamint e rendelet végrehajtása egyéb aspektusainak kidolgozásába. Ennek keretében rendszeres találkozókra kerül sor az érdekelt felekkel a felmerülő problémák és módosítási javaslatok megvitatására, különös tekintettel a határidős kapacitásfelosztás működésére és fejlesztésére, beleértve az aukciós szabályok összehangolását. Ezek a találkozók nem helyettesíthetik az érdekelt felekkel történő, 6. cikk szerinti egyeztetést.

6. cikk

Egyeztetés

(1) Az e rendelet szerinti feltételekre és módszertanokra és azok módosításaira vonatkozó javaslatok benyújtásáért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők egyeztetést folytatnak az érdekelt felekkel, köztük az egyes tagállamok illetékes hatóságaival a feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatok tervezetéről olyan esetekben, amelyeket ez a rendelet kifejezetten meghatároz. Az egyeztetés időtartama nem lehet kevesebb egy hónapnál.

(2) A feltételekre és módszertanokra vonatkozóan az átvitelirendszer-üzemeltetők által benyújtott javaslatokat uniós szinten kell közzétenni és egyeztetésre benyújtani. Az átvitelirendszer-üzemeltetők által regionális szinten benyújtott javaslatokat legalább regionális szinten kell egyeztetésre benyújtani. A kétoldalú vagy többoldalú javaslatokat benyújtó feleknek legalább az érintett tagállamokkal kell egyeztetniük.

(3) A feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslatért felelős jogalanyok kötelesek az érdekelt felek (1) bekezdés szerint folytatott egyeztetései során kialakuló véleményeit megfelelően figyelembe venni, mielőtt megtörténik a javaslat benyújtása szabályozói jóváhagyásra (amennyiben szükséges a 4. cikk szerint), vagy a közzététel megtörténte előtt. Valamennyi esetben egyértelmű és kellően alátámasztott indoklást kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az egyeztetések során kialakuló vélemények miért szerepelnek vagy nem szerepelnek az előterjesztésben, és azokat kellő időben közzé kell tenni a feltételekre és módszertanokra vonatkozó javaslat közzététele előtt vagy azzal egyidejűleg.

7. cikk

Titoktartási kötelezettségek

(1) Az e rendelet alapján kapott, cserélt vagy továbbított bármely bizalmas információra a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított szakmai titoktartási feltételek vonatkoznak.

(2) A szakmai titoktartás kötelezettsége az e rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozó összes személyre alkalmazandó.

(3) A (2) bekezdésben említett személyek a feladataik ellátása során kapott bizalmas információkat nem adhatják ki semmilyen más személynek vagy hatóságnak, kivéve a nemzeti törvények, az e rendelet egyéb rendelkezései, vagy az egyéb vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá tartozó esetekben.

(4) Nem érintve a nemzeti törvények vagy az uniós törvények hatálya alá tartozó eseteket, az e rendelet alapján bizalmas információkhoz jutó szabályozó hatóságok, testületek vagy személyek ezen információkat kizárólag az e rendelet szerinti feladataik ellátása céljából használhatják fel.

II. CÍM

A FELTÉTELEKRE ÉS MÓDSZERTANOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. FEJEZET

Határidős kapacitásszámítás

1. szakasz

Általános követelmények

8. cikk

Kapacitásszámítási régiók

E rendelet vonatkozásában az (EU) 2015/1222 rendelet 15. cikke alapján meghatározott kapacitásszámítási régiók alkalmazandók.

9. cikk

Kapacitásszámítási időtávok

Az egyes kapacitásszámítási régiók valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője biztosítja a hosszú távú övezetközi kapacitás kiszámítását minden egyes határidős kapacitásfelosztáshoz, legalább éves és havi időtávokon.

2. szakasz

Kapacitásszámítási módszertan

10. cikk

Kapacitásszámítási módszertan

(1) Az (EU) 2015/1222 rendelet 9. cikkének (7) bekezdésében említett közös összehangolt kapacitásszámítási módszertan jóváhagyásától számított legkésőbb hat hónapon belül mindegyik kapacitásszámítási régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője javaslatot nyújt be az adott régión belül hosszú időtávokra vonatkozó közös kapacitásszámítási módszertanra. A javaslatról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni.

(2) A közös kapacitásszámítási módszertan során alkalmazott megközelítés vagy az összehangolt nettó átviteli kapacitás alapú módszertant, vagy az áramlásalapú módszertant jelenti.

(3) A kapacitásszámítási módszertannak összeegyeztethetőnek kell lennie a másnapi és napon belüli időtávokra az (EU) 2015/1222 rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján megállapított kapacitásszámítási módszertannal.

(4) A hosszú távú kapacitásszámítási időtávokkal összefüggő bizonytalanságot figyelembe kell venni a következők során:

a) több forgatókönyvön alapuló, és a kapacitásszámítási bemeneti adatok, az (EU) 2015/1222 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kapacitásszámítási módszertan, valamint ugyanezen rendelet 21. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett övezetközi kapacitás validálásának felhasználásával végzett biztonsági vizsgálat; vagy

b) másnapi és napon belüli időtávokra vonatkozó múltbeli övezetközi kapacitáson alapuló statisztikai módszertan, ha bizonyítható, hogy ez a módszertan

i. növelheti a kapacitásszámítási módszertan hatékonyságát;

ii. jobban figyelembe veheti a hosszú távú övezetközi kapacitásszámítás bizonytalanságait, mint a 4. bekezdés a) pontja szerinti biztonsági vizsgálat;

iii. növelheti a gazdasági hatékonyságot azonos rendszerbiztonsági szint mellett.

(5) A hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra az egyes kapacitásszámítási régiók összes átvitelirendszer-üzemeltetője közösen alkalmazhatja az áramlásalapú módszertant a következő feltételekkel:

a) az áramlásalapú módszertan a gazdasági hatékonyság növeléséhez vezet a kapacitásszámítási régióban azonos rendszerbiztonsági szint mellett;

b) az áramlásalapú eredmények átláthatóságát és pontosságát a kapacitásszámítási régióban bizonyították;

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők hat hónapot adnak a piaci szereplőknek arra, hogy folyamataikat megfelelően módosítsák.

(6) Ha egy kapacitásszámítási régióban több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmaznak a kapacitásszámítási módszer kialakítására, akkor az (EU) 2015/1222 rendelet 21. cikke (1) bekezdésében a kapacitásszámítási bemeneti adatokra, a kapacitásszámítási módszertanra és az övezetközi kapacitás validálására előírt követelmények alkalmazandók, kivéve adott esetben a 21. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontját.

(7) A kapacitásszámítási módszertan kialakításakor figyelembe kell venni a vészfolyamatokra vonatkozó követelményeket, valamint az (EU) 2015/1222 rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében előírt követelményeket.

11. cikk

Az üzembiztonsági tartaléksáv módszertana

A közös kapacitásszámítási módszertanra tett javaslatnak tartalmaznia kell egy, az üzembiztonsági tartaléksávra vonatkozó módszertant, amely meg kell, hogy feleljen az (EU) 2015/1222 rendelet 22. cikke szerinti követelményeknek.

12. cikk

Az üzembiztonsági határértékek és kiesések módszertanai

A közös kapacitásszámítási módszertanra tett javaslatnak tartalmaznia kell az üzembiztonsági határértékekre és kiesésekre vonatkozó módszertanokat, amelyek meg kell, hogy feleljenek az (EU) 2015/1222 rendelet 23. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeknek.

13. cikk

A termelésváltoztatási tényezők módszertana

A közös kapacitásszámítási módszertanra tett javaslatnak tartalmaznia kell egy, a termelésváltoztatási tényezők meghatározására szolgáló módszertant, amely meg kell, hogy feleljen az (EU) 2015/1222 rendelet 24. cikke szerinti követelményeknek.

14. cikk

A beavatkozó intézkedések módszertana

Ha a hosszú távú kapacitásszámítás során beavatkozó intézkedéseket vesznek figyelembe, mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető gondoskodik arról, hogy azok műszakilag valós idejű módon álljanak rendelkezésre, és megfeleljenek az (EU) 2015/1222 rendelet 25. cikke szerinti követelményeknek.

15. cikk

Az övezetközi kapacitás validálásának módszertana

A közös kapacitásszámítási módszertanra tett javaslatnak tartalmaznia kell egy övezetközi validálási módszertant, amely meg kell, hogy feleljen az (EU) 2015/1222 rendelet 26. cikke szerinti követelményeknek.

16. cikk

A hosszú távú övezetközi kapacitás felosztásának módszertana

(1) Legkésőbb a 10. cikkben említett kapacitásszámítási módszertan benyújtásáig mindegyik kapacitásszámítási régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője együtt javaslatot dolgoz ki a hosszú távú övezetközi kapacitásnak az adott kapacitásszámítási régióban a különböző hosszú időtávok között való koordinált elosztására vonatkozó módszertanra. A javaslatról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni.

(2) A hosszú távú övezetközi kapacitás elosztásának módszertana meg kell, hogy feleljen a következő feltételeknek:

a) ki kell elégítenie a piaci szereplők fedezeti szükségleteit;

b) összhangban kell lennie a kapacitásszámítási módszertannal;

c) nem vezethet a verseny korlátozásához, különösen a hosszú távú átviteli jogokhoz történő hozzáférés tekintetében.

3. szakasz

Közös hálózatmodell

17. cikk

Termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertan

(1) Az (EU) 2015/1222 rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében említett, a másnapi és napon belüli időtávokra vonatkozó termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertan jóváhagyásától számított legkésőbb hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető együtt dolgoz ki javaslatot a hosszú időtávok közös hálózatmodelljének kialakításához szükséges termelési és terhelési adatok szolgáltatásának egységes módszertanára. A javaslatról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni. A módszertannak figyelembe kell vennie és ki kell egészítenie az (EU) 2015/1222 rendelet 16. cikke szerinti termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertant.

(2) A termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertan kidolgozása során az (EU) 2015/1222 rendelet 16. cikkében előírt követelmények alkalmazandók.

18. cikk

A közös hálózatmodell módszertana

(1) Az (EU) 2015/1222 rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében említett, a másnapi és napon belüli időtávokra vonatkozó közös hálózatmodell-módszertan jóváhagyásától számított legkésőbb hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető együtt dolgozza ki a hosszú időtávok közös hálózatmodell-módszertanára vonatkozó javaslatot. A módszertanról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni.

(2) A közös hálózatmodell módszertanának figyelembe kell vennie és ki kell egészítenie az (EU) 2015/1222 rendelet 17. cikke szerint kidolgozott közös hálózatmodell módszertanát. A módszertannak lehetővé kell tennie a hosszú távú kapacitásszámítási időtávok közös hálózatmodelljének kialakítását azokban a kapacitásszámítási régiókban, ahol a 10. cikk szerinti, több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmazzák.

(3) A közös hálózatmodell-módszertan kidolgozása során az (EU) 2015/1222 rendelet 17. cikkében előírt követelmények alkalmazandók.

19. cikk

Forgatókönyvek

(1) Azokban a kapacitásszámítási régiókban, ahol a 10. cikk szerinti, több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmaznak, valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető együtt dolgozza ki az egyes hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra vonatkozó közös hálózatmodellben felhasználandó közös forgatókönyvek összességét.

(2) A közös forgatókönyvek összességének kidolgozása során az (EU) 2015/1222 rendelet 18. cikkében előírt vonatkozó követelmények alkalmazandók.

20. cikk

Egyedi hálózatmodell

A kapacitásszámítási régiókban a hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra vonatkozó egyedi hálózatmodell kidolgozása során, ha a 10. cikk szerinti, több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmazzák, valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőnek az (EU) 2015/1222 rendelet 19. cikkében előírt követelményeket kell alkalmaznia.

4. szakasz

Kapacitásszámítási folyamat

21. cikk

Általános rendelkezések

(1) Az egyes hosszú távú időtávokra vonatkozó egyedi hálózatmodellek közös hálózatmodellben történő egyesítése során az egyedi hálózatmodelleknek az (EU) 2015/1222 rendelet 27. cikke szerint kialakított egyesítési folyamatát kell alkalmazni. A 17. cikkben említett termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertan és a 18. cikkben említett közös hálózatmodell-módszertan jóváhagyását követő hat hónapon belül az egyes kapacitásszámítási régiókban valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen alakít ki működési szabályokat a hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra, amelyek kiegészítik az egyedi hálózatmodellek egyesítési eljárására az (EU) 2015/1222 rendelet 27. cikke szerint meghatározott szabályokat.

(2) Az (EU) 2015/1222 rendelet 27. cikkében létrehozott összehangolt kapacitásszámítási felelősök kiszámítják a hosszú távú övezetközi kapacitásokat a saját kapacitásszámítási régiójukra nézve. Ennek érdekében a 10. cikkben említett hosszú időtávokra vonatkozó kapacitásszámítási módszertan jóváhagyását követő hat hónapon belül az egyes kapacitásszámítási régiókban valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen alakít ki eljárási szabályokat a hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra, amelyek kiegészítik az összehangolt kapacitásszámítási felelősök tevékenységére az (EU) 2015/1222 rendelet 27. cikke szerint meghatározott szabályokat.

(3) A hosszú távú kapacitásszámítási időtávok vonatkozásában az (EU) 2015/1222 rendelet 27. cikkében meghatározott vonatkozó követelmények alkalmazandók.

22. cikk

A közös hálózatmodell létrehozása

A kapacitásszámítási régiókban a hosszú távú kapacitásszámítási időtávok közös hálózatmodelljének létrehozása során az (EU) 2015/1222 rendelet 28. cikkében előírt folyamatot és követelményeket kell alkalmazni, amennyiben a 10. cikk szerinti, több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmazzák.

23. cikk

A hosszú távú övezetközi kapacitás regionális szintű kiszámítása

(1) Ahol az átvitelirendszer-üzemeltetők a 10. cikk szerinti statisztikai módszert alkalmazzák, a hosszú távú övezetközi kapacitás számítási folyamatának legalább a következőket kell magában foglalnia:

a) másnapi vagy napon belüli övezetközi kapacitásra vonatkozóan kiválasztott múltbeli adatállományok egy vagy több időszak tekintetében, és az adatok tartamdiagramba rendezése;

b) a kockázati szintnek megfelelő kapacitás kiszámítása a kiválasztott adatállományra nézve;

c) a határidős kapacitásfelosztásra felkínálandó hosszú távú övezetközi kapacitás kiszámítása, egy tartaléksáv figyelembevételével, amely a múltbeli övezetközi kapacitás értékei és az előre jelzett hosszú távú övezetközi kapacitás értékei közötti eltérést tükrözi;

d) közös szabályok a tervezett üzemszünetekről, a hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra vonatkozó új infrastruktúráról, valamint termelési és terhelési szokásokról rendelkezésre álló információ figyelembevételét illetően.

(2) Ha az átvitelirendszer-üzemeltetők a 10. cikk szerinti, több forgatókönyvön alapuló biztonsági vizsgálatot alkalmazzák, akkor az (EU) 2015/1222 rendelet 29. cikkében előírt követelményeket kell alkalmazni a hosszú távú kapacitásszámítási időtávokra a kapacitásszámítási régiókban, adott esetben a 29. cikk (4) bekezdésének kivételével.

(3) Mindegyik összehangolt kapacitásszámítási felelős a hosszú távú övezetközi kapacitás elosztása 16. cikk szerinti módszertanának alkalmazásával osztja fel az egyes határidős kapacitásfelosztásokra számított hosszú távú övezetközi kapacitást.

(4) Mindegyik összehangolt kapacitásszámítási felelős benyújtja a kiszámított hosszú távú övezetközi kapacitást és a hosszú távú övezetközi kapacitás elosztását validálásra az egyes átvitelirendszer-üzemeltetőknek az érintett kapacitásszámítási régión belül, a 24. cikk szerint.

24. cikk

Az övezetközi kapacitás validálása és eljuttatása, valamint az övezetközi kapacitás elosztása

(1) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető elvégzi a saját ajánlattételiövezet-határaira vagy kritikus hálózati elemeire vonatkozó hosszú távú övezetközi kapacitásszámítás eredményeinek validálását az egyes hosszú távú kapacitásszámítási időtávok tekintetében a 15. cikknek megfelelően.

(2) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető elvégzi a saját ajánlattételiövezet-határaira vagy kritikus hálózati elemeire vonatkozó hosszú távú övezetközi kapacitás elosztása számítási eredményeinek validálását a 16. cikknek megfelelően.

(3) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető megküldi az egyes hosszú távú kapacitásfelosztásokra vonatkozó kapacitás validálását és e kapacitás validált elosztását az összehangolt kapacitásszámítás adott felelőseihez és az adott kapacitásszámítási régiók többi átvitelirendszer-üzemeltetőjéhez.

(4) Mindegyik összehangolt kapacitásszámítási felelős rendelkezésre bocsátja a hosszú távú övezetközi kapacitás validált elosztását a hosszú távú kapacitásfelosztás 29. cikk szerinti végrehajtásához.

(5) Kérésre az átvitelirendszer-üzemeltetők jelentést készítenek szabályozó hatóságaik számára, amelyben ismertetik, hogy hogyan kapták meg az adott hosszú távú kapacitásszámítási időtávra vonatkozó hosszú távú övezetközi kapacitás értékét.

25. cikk

Az övezetközi kapacitás összehangolt korlátozása

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők akkor hangolják össze a már felosztott hosszú távú övezetközi kapacitás korlátozását, ha a csökkentések a szállítási nap kezdete előtt több mint 48 órányi időtávot érintenek. A hosszú távú átviteli jogok korlátozása esetén - beleértve az ilyen jogokra vonatkozó menetrend-bejelentést, a szállítási nap kezdete előtti 48 órán belül - az egyes kapacitásszámítási régiók átvitelirendszer-üzemeltetői az (EU) 2015/1222 rendelet 29. cikkében említett másnapi és napon belüli kapacitásszámítási folyamatot alkalmazzák.

(2) Ha az átvitelirendszer-üzemeltetőnek korlátoznia kell a már felosztott hosszú távú övezetközi kapacitást, felkérést küld az érintett összehangolt kapacitásszámítási felelősnek, hogy indítsa el a hosszú távú övezetközi kapacitás szükséges korlátozásának összehangolt számítását a kapacitásszámítási régióra nézve. Az átvitelirendszer-üzemeltető minden releváns információval alátámasztja kérését.

(3) Az összehangolt kapacitásszámítás felelőse az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátja a frissített övezetközi kapacitást validálás céljából.

(4) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető elvégzi a saját ajánlattételiövezet-határaira vagy kritikus hálózati elemeire vonatkozó frissített övezetközi kapacitás validálását a 24. cikknek megfelelően.

(5) Az összehangolt kapacitásszámítás felelőse az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők és az egységes felosztási platform rendelkezésére bocsátja a validált, frissített övezetközi kapacitást az 53. cikk szerinti csökkentés végrehajtásához.

5. szakasz

Kétévenkénti kapacitásszámítási jelentés

26. cikk

Kétévenkénti kapacitásszámítási és -felosztási jelentés

(1) Az e rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb két éven belül az ENTSO-E jelentést készít a hosszú távú kapacitásszámításról és -felosztásról, és benyújtja azt az Ügynökségnek.

(2) Az Ügynökség kérésére az ENTSO-E ezt követően kétévente készít jelentést a hosszú távú kapacitásszámításról és -felosztásról. Adott esetben ezt a jelentést az (EU) 2015/1222 rendelet 31. cikke szerinti kétévenkénti kapacitásszámítási és -felosztási jelentéssel együtt kell benyújtani az Ügynökségnek.

(3) A kapacitásszámítási és -felosztási jelentés mindegyik ajánlattételi övezetre, ajánlattételiövezet-határra és kapacitásszámítási régióra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza:

a) az alkalmazott kapacitásszámítási módszertant;

b) az üzembiztonsági tartaléksávokra vonatkozó statisztikai mutatókat;

c) az övezetközi kapacitás statisztikai mutatóit, adott esetben mindegyik kapacitásszámítási időtávhoz;

d) a kapacitásszámítás során felhasznált információkra vonatkozó minőségi mutatókat;

e) adott esetben a kapacitásszámításhoz javasolt fejlesztési intézkedéseket;

f) ajánlásokat a határidős kapacitásszámítás továbbfejlesztésére, ideértve a módszertanok, folyamatok és szabályozó rendelkezések további harmonizálását.

(4) Az Ügynökséggel való egyeztetést követően valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen elfogadja a statisztikai és minőségi mutatókat a jelentéshez. Az átvitelirendszer-üzemeltetők általi elfogadásuk előtt vagy alkalmazásuk során az Ügynökség kérheti a mutatók módosítását.

(5) Az Ügynökség dönt arról, hogy a kétévenkénti jelentés részben vagy egészben közzétételre kerüljön-e.

2. FEJEZET

Ajánlattételi övezetek

27. cikk

Általános rendelkezések

(1) A határidős kapacitásszámításra és -felosztásra a másnapi és napon belüli kereskedelemre vonatkozó ajánlattételi övezetek alkalmazandók.

(2) Ahol már nincs ajánlattételiövezet-határ, az érintett ajánlattételiövezet-határra vonatkozó hosszú távú átviteli jogok birtokosai az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők általi visszatérítésre jogosultak a hosszú távú jogokért eredetileg fizetett ár alapján.

3. FEJEZET

Hosszú távú kapacitásfelosztás

1. szakasz

Általános rendelkezések

28. cikk

Általános elvek

A hosszú távú kapacitásfelosztás olyan módszerrel történik, amely:

a) a határáralapú árképzés elvét használja eredmények meghatározására az egyes ajánlattételiövezet-határok, felhasználási irányok és piaci időegységek vonatkozásában;

b) a 39. cikk szerint felajánlott hosszú távú övezetközi kapacitásnál nem oszt fel többet;

c) megismételhető.

29. cikk

Bemeneti adatok és eredmények

(1) Az egységes felosztási platform a következő bemeneti adatokat használja a (2) bekezdés szerinti hosszú távú kapacitásfelosztás meghatározásához:

a) az egyes összehangolt kapacitásszámítási felelősök által benyújtott hosszú távú övezetközi kapacitás validált elosztása és a 43. cikk szerinti, visszaadott hosszú távú átviteli jogokhoz kapcsolódó kapacitások;

b) a piaci szereplők által benyújtott ajánlatok.

(2) Az egyes hosszú távú kapacitásfelosztásokhoz az egységes felosztási platform egyidejűleg meghatározza legalább a következő eredményeket az egyes ajánlattételiövezet-határok, felhasználási irányok és piaci időegységek vonatkozásában:

a) a felosztott hosszú távú átviteli jogok mennyisége MW-ban kifejezve;

b) a hosszú távú átviteli jogok ára a 40. cikk alapján;

c) az ajánlatok végrehajtási állapota.

(3) Az egységes felosztási platform gondoskodik arról, hogy az aukciók eredményei pontosak legyenek.

(4) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető gondoskodik arról, hogy az aukciók eredményei összhangban álljanak az egységes felosztási platform számára az (1) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott bemeneti adatokkal.

2. szakasz

Övezetközi átviteli kockázatfedezeti opciók

30. cikk

Döntés az övezetközi kockázatfedezeti lehetőségekről

(1) Az ajánlattételiövezet-határon lévő átvitelirendszer-üzemeltetők hosszú távú átviteli jogokat bocsátanak ki, kapacitásjogokat oszthatnak fel, kivéve, ha az ajánlattételiövezet-határ illetékes szabályozó hatóságai összehangolt döntéseket hoztak arra vonatkozóan, hogy nem bocsátanak ki hosszú távú átviteli jogokat az ajánlattételi övezet határán. Az ajánlattételiövezet-határ illetékes szabályozó hatóságai a döntésük meghozatala során kikérik a vonatkozó kapacitásszámítási régió szabályozó hatóságainak a véleményét, és azt figyelembe veszik.

(2) Ahol e rendelet hatálybalépésekor nincsenek hosszú távú átviteli jogok egy ajánlattételiövezet-határon, az ajánlattételiövezet-határ illetékes szabályozó hatóságai e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül összehangolt döntéseket hoznak a hosszú távú átviteli jogok bevezetéséről.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntéseknek olyan értékeléseken kell alapulniuk, amelyek megállapítják, hogy a határidős villamosenergia-piac elégséges fedezeti lehetőséget nyújt-e az érintett ajánlattételi övezetekben. Az értékelést az ajánlattételiövezet-határ illetékes szabályozó hatóságai összehangoltan végzik el, és az legalább a következőket tartalmazza:

a) egyeztetést a piaci szereplőkkel az övezetközi kockázatfedezeti lehetőségek iránti igényeikről az érintett ajánlattételiövezet-határokon;

b) egy értékelést.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett értékelés a nagykereskedelmi villamosenergia-piacok működését vizsgálja, és átlátható kritériumokon alapul, amelyek legalább a következőket foglalják magukba:

a) elemzés arra vonatkozóan, hogy a határidős piacokon felkínált termékek vagy termékkombinációk fedezetet jelentenek-e az érintett ajánlattételi övezet másnapi árának volatilitásával szemben. Az ilyen termékek vagy termékkombinációk akkor tekintendők megfelelő fedezetnek az érintett ajánlattételi övezet másnapi árváltozásának kockázatával szemben, ha elégséges megfelelés van az érintett ajánlattételi övezet másnapi ára és a termék vagy a termékkombináció elszámolására alkalmazott ár között;

b) elemzés arra vonatkozóan, hogy a határidős piacokon felkínált termékek vagy termékkombinációk hatékonyak-e. Ennek érdekében legalább a következő mutatókat kell értékelni:

i. kereskedési időtáv;

ii. vételi és ajánlati ár közötti különbözet;

iii. kereskedett mennyiségek a fizikai fogyasztáshoz viszonyítva;

iv. nyitott pozíció a fizikai fogyasztáshoz viszonyítva.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben említett értékelés azt mutatja, hogy egy vagy több ajánlattételi övezetben nem áll rendelkezésre elegendő kockázatfedezeti lehetőség, az illetékes szabályozó hatóságok felkérik az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőket a következőkre:

a) hosszú távú átviteli jogok kibocsátására; vagy

b) annak biztosítására, hogy egyéb hosszú távú övezetközi kockázatfedezeti termékek álljanak rendelkezésre a nagykereskedelmi villamosenergia-piacok működésének támogatására.

(6) Ha az illetékes szabályozó hatóságok úgy döntenek, hogy az (5) bekezdés b) pontjában említettek szerinti kérést bocsátanak ki, az adott átvitelirendszer-üzemeltetők kidolgozzák a szükséges intézkedéseket, és az illetékes szabályozó hatóságok általi felkéréstől számított legkésőbb hat hónapon belül benyújtják azokat az illetékes szabályozó hatóságokhoz jóváhagyásra. Ezeket a szükséges intézkedéseket legkésőbb az illetékes szabályozó hatóságok általi jóváhagyást követő hat hónapon belül meg kell valósítani. Az illetékes szabályozó hatóságok az ezen intézkedések megvalósítására rendelkezésre álló időtartamot az adott átvitelirendszer-üzemeltetők kérésére legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatják.

(7) Ha a szabályozó hatóságok úgy döntenek, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem bocsátanak ki hosszú távú átviteli jogokat, vagy hogy az adott átvitelirendszer-üzemeltetők egyéb hosszú távú övezetközi kockázatfedezeti termékeket bocsátanak rendelkezésre, akkor a 16., 28., 29., 31-57., 59. és 61. cikk nem vonatkozik az ajánlattételiövezet-határok átvitelirendszer-üzemeltetőire.

(8) Az ajánlattételiövezet-határon az átvitelirendszer-üzemeltetők közös kérésére vagy saját kezdeményezésre, és legalább négyévente az ajánlattételiövezet-határ illetékes szabályozó hatóságai az Ügynökséggel együttműködve értékelést végeznek a (3)-(5) bekezdés szerint.

31. cikk

A hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítása

(1) A felosztási platform a hosszú távú övezetközi kapacitást az UIOSI-elv szerinti fizikai átviteli jogok formájában, vagy pénzügyi kapacitásjog-opciók vagy pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek formájában osztja fel a piaci szereplők számára.

(2) A hosszú távú átviteli jogokat kiadó valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető legalább éves vagy havi időtávokra kínál hosszú távú övezetközi kapacitást az egységes felosztási platformon keresztül. Az egyes kapacitásszámítási régiók valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője közösen javasolhatja hosszú távú övezetközi kapacitás felajánlását további időtávokra.

(3) Az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül minden, hosszú távú átviteli jogokkal rendelkező kapacitásszámítási régió átvitelirendszer-üzemeltetője közösen dolgoz ki javaslatot a kapacitásszámítási régión belül az egyes ajánlattételiövezet-határokon kibocsátandó hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítására.

Az ajánlatétteliövezet-határ szabályozó hatóságai által a 30. cikk (2) bekezdése szerint a hosszú távú kapacitásjogok bevezetésére vonatkozóan meghozott összehangolt döntésektől számított legkésőbb hat hónapon belül az érintett kapacitásszámítási régió átvitelirendszer-üzemeltetői közösen dolgoznak ki javaslatot az érintett kapacitásszámítási régión belül az egyes ajánlattételiövezet-határokon kibocsátandó hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítására.

Azoknak a tagállamoknak a szabályozó hatóságai, amelyekben a hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítása az átvitelirendszer-üzemeltetők között az üzembiztonsági határértékeken belüli működés biztosításának céljából létrejött határkeresztező teher-újraelosztási megállapodás része, dönthetnek úgy, hogy ajánlattételiövezet-határaikon fizikai hosszú távú átviteli jogokat tartanak fenn.

(4) A (3) bekezdésben említett javaslat tartalmazza a megvalósítás ütemezését, és legalább a következő, a felosztási szabályokban meghatározott elemek ismertetését:

a) a hosszú távú átviteli jogok típusa;

b) a hosszú távú kapacitásfelosztási időtávok;

c) a termék formája (alapterhelés, csúcsidőszaki terhelés, csúcsidőn kívüli terhelés);

d) az érintett ajánlattételiövezet-határok.

(5) A javaslatokról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni. A javasolt hosszú távú átviteli jogok kibocsátása érdekében mindegyik átvitelirendszer-üzemeltetőnek megfelelően figyelembe kell vennie a konzultáció eredményét.

(6) Ugyanazon ajánlattételiövezet-határon fizikai átviteli jogok és pénzügyi kapacitásjog-opciók kiosztása párhuzamosan nem megengedett. Ugyanazon ajánlattételiövezet-határon fizikai átviteli jogok és pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek kiosztása párhuzamosan nem megengedett.

(7) Egy ajánlattételiövezet-határon felkínált hosszú távú átviteli jogok felülvizsgálatát a következők kezdeményezhetik:

a) az ajánlattételiövezet-határ valamennyi szabályozó hatósága, saját kezdeményezésre; vagy

b) az ajánlattételiövezet-határ valamennyi szabályozó hatósága az ügynökség ajánlása, vagy az érintett ajánlattételiövezet-határ valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőjének együttes kérése alapján.

(8) Az egyes kapacitásszámítási régiók valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője felelős a (9) bekezdésben előírt felülvizsgálat elvégzéséért.

(9) A hosszú távú átviteli jogok felülvizsgálatában részt vevő valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető:

a) értékelést készít a felkínált hosszú távú átviteli jogokról a (4) bekezdésben foglalt jellemzők figyelembevételével;

b) ha szükségesnek ítéli, alternatív hosszú távú átviteli jogokat javasol az a) albekezdésben foglalt értékelés eredményének figyelembevételével;

c) a 6. cikk szerinti nyilvános konzultációt tart a következők tekintetében:

i. a felkínált hosszú távú átviteli jogok értékelésének eredménye;

ii. adott esetben az alternatív hosszú távú átviteli jogokra vonatkozó javaslat.

(10) A (9) bekezdés c) pontjában említett konzultációt követően és a felülvizsgálat indítására vonatkozó határozat kiadásától számított három hónapon belül az érintett kapacitásszámítási régió átvitelirendszer-üzemeltetői közösen nyújtanak be javaslatot az illetékes szabályozó hatóságokhoz a hosszú távú átviteli jogok fenntartására vagy módosítására.

32. cikk

Fizikai átviteli jogok

(1) A fizikai átviteli jogok mindegyik tulajdonosa jogosult fizikai átvitlei jogai egészére vagy egy részére menetrendet bejelenteni a 36. cikk szerint.

(2) Ha a fizikai átviteli jogok birtokosai nem jelentenek be menetrendet a menetrend-bejelentési szabályokban előírt határidőre, ellentételezésre jogosultak a 35. cikkel összhangban.

33. cikk

Pénzügyi kapacitásjog-opciók

(1) A pénzügyi kapacitásjog-opciók birtokosai ellentételezésre jogosultak a 35. cikk szerint.

(2) A pénzügyi kapacitásjog-opciók megvalósítása a másnapi piac-összekapcsolás alkalmazásával történik az (EU) 2015/1222 rendelet 38-50. cikke szerint.

34. cikk

Pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek

(1) A pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek birtokosai a 35. cikk szerint pénzügyi ellentételezésre jogosultak, illetve kötelesek azt fizetni.

(2) A pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek megvalósítása a másnapi piac-összekapcsolás alkalmazásával történik az (EU) 2015/1222 rendelet 38-50. cikke szerint.

35. cikk

A hosszú távú átviteli jogok ellentételezésére vonatkozó elvek

(1) Az egységes felosztási platformon keresztül az ajánlattételiövezet-határon kapacitásjogok felosztását végző adott átvitelirendszer-üzemeltetők ellentételezésben részesítik a hosszú távú átviteli jogok birtokosait, ha az árkülönbség pozitív a hosszú távú átviteli jogok irányában.

(2) A pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek birtokosai ellentételezésben részesítik az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőket az adott ajánlattételiövezet-határon lévő kapacitásjogok felosztását végző egységes felosztási platformon keresztül, ha az árkülönbözet negatív a pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek irányában.

(3) A hosszú távú átviteli jogok (1) és (2) bekezdésben foglalt ellentételezése meg kell, hogy feleljen a következő elveknek:

a) ha az övezetközi kapacitás felosztása implicit felosztással vagy a másnapi időtávval összefüggő, vészeljárást szükségessé tevő helyzetéből eredő egyéb eljárással történik, a hosszú távú átviteli jogok ellentételezése a piaci árkülönbözettel egyenlő;

b) ha az övezetközi kapacitás felosztása explicit aukción keresztül történik a másnapi időtávban, a hosszú távú átviteli jogok ellentételezése a napi aukció elszámoló árával egyenlő.

(4) Ha az (EU) 2015/1222 rendelet 23. cikkének (3) bekezdésével összhangban a másnapi kapacitásfelosztási folyamatba belefoglalták az ajánlattételi övezetek közötti rendszerösszekötőkre vonatkozó felosztási korlátokat, akkor ezeket figyelembe kell venni a (3) bekezdés szerinti hosszú távú átviteli jogok ellentételezésének kiszámításában.

3. szakasz

Menetrend-bejelentési eljárások fizikai átviteli jogok esetében

36. cikk

Általános rendelkezések fizikai átviteli jogok menetrend-bejelentése esetében

(1) Ha az átvitelirendszer-üzemeltetők fizikai átviteli jogokat bocsátanak ki és alkalmaznak az ajánlattételiövezet-határokon, lehetővé kell tenniük a fizikai átviteli jogok birtokosai és/vagy partnereik számára villamosenergia-kereskedési menetrendjeik bejelentését. A fizikai átviteli jogok birtokosai felhatalmazhatnak feljogosított harmadik feleket arra, hogy villamosenergia-kereskedési menetrendjüket a nevükben bejelentsék a (3) bekezdés szerinti menetrend-bejelentési szabályokkal összhangban.

(2) Az e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül az ajánlattételiövezet-határon fizikai átviteli jogokat kibocsátó valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető javaslatot nyújt be jóváhagyásra az érintett szabályozó hatóságokhoz az ajánlattételi övezetek közötti villamosenergia-kereskedési menetrendek menetrend-bejelentési szabályaira. A javaslatról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni. A menetrend-bejelentési szabályok legalább a következő információkat tartalmazzák:

a) a fizikai átviteli jogok birtokosának jogosultsága a villamosenergia-kereskedési menetrendek bejelentésére;

b) a menetrend-bejelentéshez szükséges minimális műszaki követelmények;

c) a menetrend-bejelentési folyamat leírása;

d) menetrend-bejelentési időzítések;

e) a menetrend-bejelentés és a kommunikáció formátuma.

(3) Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető fokozatosan összehangolja az összes olyan ajánlattételiövezet-határra vonatkozó menetrend-bejelentési szabályokat, amelyeken fizikai átviteli jogokat alkalmaznak.

(4) A fizikai átviteli jogok birtokosai, adott esetben azok partnerei - vagy a nevükben eljáró felhatalmazott harmadik fél - az ajánlattételi övezetek közötti fizikai átviteli jogaik egészét vagy egy részét a menetrend-bejelentési szabályoknak megfelelően bejelentik.

(5) Ha az (EU) 2015/1222 rendelet 23. cikkének (3) bekezdésével összhangban a másnapi kapacitásfelosztási folyamatba belefoglalták az ajánlattételi övezetek közötti rendszerösszekötőkre vonatkozó felosztási korlátokat, akkor ezeket figyelembe kell venni a (2) bekezdésben említett menetrend-bejelentési szabályokra vonatkozó javaslatban.

4. szakasz

Folyamatok és lebonyolítás

37. cikk

A hosszú távú kapacitásfelosztásban való részvétel feltételei

(1) A piaci szereplőknek regisztrálniuk kell az egységes felosztási platformon, és meg kell felelniük az összehangolt felosztási szabályok összes jogosultsági követelményének, mielőtt jogosultak lennének az aukciókon való részvételre vagy hosszú távú átviteli jogaik átruházására. A jogosultsági követelmények meg kell, hogy feleljenek a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság elveinek.

(2) A piaci szereplő regisztrációra irányuló kérését követően az egységes felosztási platform értesíti a piaci szereplőt, hogy megfelel-e az összes jogosultsági követelménynek, és jogosult-e az aukciókon való részvételre vagy hosszú távú átviteli jogainak átruházására egy megadott dátumtól kezdődően.

(3) A piaci szereplők teljes mértékben meg kell, hogy feleljenek a harmonizált felosztási szabályoknak. A részvételükkel kapcsolatos minden információt naprakészen kell vezetniük, és késedelem nélkül értesíteniük kell az egységes felosztási platformot az információkban bekövetkezett minden változásról.

(4) Az egységes felosztási platform jogosult felfüggeszteni vagy visszavonni a piaci szereplő jogát az aukciókon való részvételre vagy hosszú távú átviteli jogainak átruházására, ha megszegte a harmonizált felosztási szabályok szerinti szerződéses kötelezettségeit.

(5) A piaci szereplő aukciókon való részvételi jogának vagy hosszú távú átviteli joga harmonizált felosztási szabályok szerinti átruházási jogának felfüggesztése vagy visszavonása nem mentesíti a piaci szereplőt vagy az egységes felosztási platformot a felfüggesztés vagy visszavonás előtt kiosztott és kifizetett hosszú távú átviteli jogokból eredő kötelezettségeik alól.

38. cikk

Bemeneti adatok benyújtása az egységes felosztási platform számára

Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető gondoskodik arról, hogy a hosszú távú övezetközi kapacitás validált elosztását benyújtsa az egységes felosztási platform számára az aukciós specifikáció 39. cikk szerinti közzététele előtt.

39. cikk

A hosszú távú kapacitásfelosztás lebonyolítása

(1) Legkésőbb az egyes hosszú távú kapacitásfelosztásokra a harmonizált felosztási szabályokban előírt időben legalább a következő információt tartalmazó aukciós specifikációt kell meghatározni és közzétenni az egységes felosztási platformon:

a) az aukció kapunyitásának és kapuzárásának napja és időpontja;

b) a hosszú távú övezetközi kapacitás validált elosztása és az aukcióra bocsátandó hosszú távú átviteli jogok típusa;

c) az ajánlatok formátuma;

d) az aukció eredményei közzétételének napja és időpontja;

e) az az időszak, amely alatt az aukció eredményei vitathatók.

(2) A közzétett hosszú távú övezetközi kapacitás nem módosítható az aukció kapuzárása előtti időszak alatt. Ezt az időszakot a harmonizált felosztási szabályok határozzák meg.

(3) Mindegyik piaci szereplő a kapuzárás időpontja előtt és az aukció specifikációjában előírt feltételekkel összhangban nyújtja be ajánlatait az egységes felosztási platform számára.

(4) Az egységes felosztási platform gondoskodik a benyújtott ajánlatok bizalmas kezeléséről.

40. cikk

A hosszú távú átviteli jogok árképzése

Az egyes ajánlattételiövezet-határokra, felhasználási irányokra és piaci időegységekre vonatkozó hosszú távú átviteli jogok árát a határáralapú árképzés elve alapján kell meghatározni, és euro/megawattban kell kifejezni. Ha egy ajánlattételiövezet-határra, felhasználási irányra és piaci időegységre vonatkozó hosszú távú övezetközi kapacitás iránti igény ugyanannyi vagy kevesebb, mint a felkínált hosszú távú övezetközi kapacitás, akkor az ár nulla.

41. cikk

Pénzügyi követelmények és elszámolás

(1) Az egységes felosztási platform számlázási vagy önszámlázási eljárásokat bocsát rendelkezésre a hosszú távú átviteli jogok felosztásából, a hosszú távú átviteli jogok visszaadásából és a hosszú távú átviteli jogok ellentételezéséből eredő tartozások és követelések elszámolásához. Ezeket az eljárásokat a harmonizált felosztási szabályok határozzák meg.

(2) Az aukciókon való részvételhez a piaci szereplőnek elegendő biztosítékkal kell rendelkeznie az ajánlatoknak és a felosztott hosszú távú átviteli jogoknak a harmonizált felosztási szabályokban előírt feltételeknek megfelelő biztosításához.

42. cikk

Vészfolyamatok kialakítása

(1) Abban az esetben, ha a hosszú távú kapacitásfelosztás nem hoz eredményt, az alapértelmezett vészfolyamat a hosszú távú kapacitásfelosztás elhalasztása.

(2) Az egyes kapacitásszámítási régiók valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője jogosult alternatív összehangolt vészhelyzeti megoldásokat megvalósítani. Ilyen esetekben az egyes kapacitásszámítási régiók valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője összehangolt javaslatot dolgoz ki a megbízható vészfolyamatokra.

43. cikk

A hosszú távú átviteli jogok visszaadása

(1) A hosszú távú átviteli jogok birtokosai az egységes felosztási platformon keresztül visszaadhatják hosszú távú átviteli jogukat az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőknek későbbi hosszú távú kapacitásfelosztásra.

(2) A hosszú távú átviteli jogok birtokosai, akik hajlandók visszaadni hosszú távú átviteli jogukat későbbi hosszú távú kapacitásfelosztásra, közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül a harmonizált felosztási szabályoknak megfelelően értesítik erről az egységes felosztási platformot.

(3) A hosszú távú átviteli jogok birtokosait, akik visszaadják hosszú távú átviteli jogukat, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül ellentételezik az egységes felosztási platformon keresztül. Ezaz ellentételezés megfelel abból az aukcióból származó árnak, amelyen a hosszú távú átviteli jogokat újrafelosztják.

44. cikk

A hosszú távú átviteli jogok átruházása

(1) A hosszú távú átviteli jogok birtokosai jogosultak hosszú távú jogaik egészének vagy egy részének átruházására más piaci szereplők részére a harmonizált felosztási szabályoknak megfelelően.

(2) Az elfogadhatóságra vonatkozó szabályokat, valamint az egységes felosztási platformon regisztrált és hosszú távú átviteli jogok átruházására jogosult piaci szereplők listáját közzé kell tenni az egységes felosztási platformon.

(3) A hosszú távú átviteli jogok birtokosai közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül a harmonizált felosztási szabályoknak megfelelően értesítik az egységes felosztási platformot a hosszú távú átviteli jogok átruházásáról.

(4) Az adott hosszú távú átviteli jogokat megszerző piaci szereplők közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül a harmonizált felosztási szabályoknak megfelelően megerősítik az egységes felosztási platform számára a hosszú távú átviteli jogok előző birtokosa által küldött értesítést.

45. cikk

Az eredmények rendelkezésre bocsátása

(1) Az egységes felosztási platform az aukciós specifikációban megadott időn belül értesíti azokat az átvitelirendszer-üzemeltetőket, akik felelősek az ajánlattételiövezet-határért, amelyhez a hosszú távú átviteli jogok társulnak, a piaci szereplőket és a hosszú távú átviteli jogok birtokosait a hosszú távú kapacitásfelosztás eredményéről.

(2) Az egységes felosztási platform tájékoztatja a piaci szereplőket a ajánlatuk végrehajtási állapotáról és elszámoló áráról.

46. cikk

Vészfolyamatok kezdeményezése

(1) Abban az esetben, ha az egységes felosztási platform nem képes megadni az aukciós specifikációját a 39. cikknek megfelelően, vagy megadni a hosszú távú kapacitásfelosztás összes eredményét vagy azok bizonyos részét a harmonizált felosztási szabályokban előírt időtávon belül, az ajánlattételiövezet-határért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők végrehajtják a 42. cikknek megfelelően kialakított vészfolyamatokat.

(2) Amint megállapításra kerül, hogy az (1) bekezdésben említett információk megadása nem teljesült, az egységes felosztási platform értesíti az ajánlattételiövezet-határért felelős átvitelirendszer-üzemeltetőket. Az egységes felosztási platform értesíti a piaci szereplőket, hogy vészfolyamatok alkalmazására kerülhet sor.

47. cikk

Piaci információk közzététele

(1) Az egységes felosztási platformon legalább a következő információt kell közzétenni mindegyik ajánlattételiövezet-határ és felhasználási irány vonatkozásában:

a) a 39. cikk szerinti aukciós specifikáció;

b) tájékoztató jellegű aukciós naptár, amely előírja a felkínálandó hosszú távú átviteli jogok típusát és azokat a dátumokat, amikor ezeket a hosszú távú átviteli jogokat fel kell kínálni a piaci szereplők számára;

c) a hosszú távú kapacitásfelosztás eredményei a 29. cikknek megfelelően;

d) az egyes aukciókon részt vevő piaci szereplők száma;

e) a hosszú távú átviteli jogok átruházására jogosult piaci szereplők listája;

f) az egységes felosztási platform kapcsolattartási adatai.

(2) Az (1) bekezdésben említett, előírt információt az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők az egységes felosztási platformon keresztül az aukciós specifikációban és az 543/2013/EU rendeletben meghatározott időzítéssel teszik közzé.

(3) Az egységes felosztási platform gondoskodik arról, hogy a múltbeli adatok legalább öt éves időtartamra nyilvánosan rendelkezésre álljanak.

4. FEJEZET

Egységes felosztási platform

48. cikk

Létrehozás

(1) Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető gondoskodik arról, hogy közös követelményrendszerre és az egységes felosztási platform létrehozásának jóváhagyásától számított tizenkét hónapon belül az egységes felosztási platform működjön és megfeleljen a 49. cikkben előírt funkcionális követelményeknek. Az illetékes szabályozó hatóságok ezt az időtartamot az adott átvitelirendszer-üzemeltetők kérésére a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos késedelmek miatt hat hónapnál nem hosszabb időtartammal meghosszabbíthatják.

(2) Egyenáramú rendszerösszekötők határidős kapacitáselosztására az egységes felosztási platformon kerül sor, az (1) bekezdésben hivatkozott jóváhagyástól számított huszonnégy hónapon belül.

49. cikk

Funkcionális követelmények

(1) Az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közös javaslatot nyújt be minden szabályozó hatóság számára a követelményrendszerre és az egységes felosztási platform létrehozására vonatkozóan. A javaslat különböző opciókat határoz meg az egységes felosztási platform kialakítására és irányítására nézve, beleértve azt, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők dolgozzák-e ki azt, vagy az ő nevükben harmadik felek. Az átvitelirendszer-üzemeltetők javaslata kiterjed az egységes felosztási platform 50. cikkben előírt általános feladataira és az 59. cikk szerinti költségmegtérülési követelményekre.

(2) Az egységes felosztási platform funkcionális követelményei legalább a következőket foglalják magukban:

a) a várható ajánlattételiövezet-határok, amelyekre a követelmények kiterjednek;

b) a nyújtott szolgáltatások műszaki rendelkezésre állása és megbízhatósága;

c) az üzemi folyamatok;

d) a felkínálandó termékek;

e) a hosszú távú kapacitásfelosztási időtávok;

f) a felosztási módszerek és algoritmusok;

g) a felosztott termékek pénzügyi elszámolása és kockázatkezelése;

h) harmonizált szerződéses keret a piaci szereplőkkel,

i) az adatinterfészek.

50. cikk

Általános feladatok

Az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők legalább a következő célokra használják az egységes felosztási platformot:

a) a piaci szereplők nyilvántartásba vétele;

b) egységes kapcsolattartási pont biztosítása a piaci szereplők számára;

c) aukciós eljárások lebonyolítása;

d) a felosztott hosszú távú átviteli jogok pénzügyi elszámolása a piaci szereplőkkel, beleértve a biztosítékok kezelését;

e) elszámolóházzal való együttműködés, ha a 34. cikk szerinti pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek megvalósítására vonatkozó közös szabályok azt megkövetelik;

f) vészfolyamat megszervezése a 42. és 46. cikknek megfelelően;

g) a hosszú távú átviteli jogok visszaadásának lehetővé tétele a 43. cikknek megfelelően;

h) a hosszú távú átviteli jogok átruházásának támogatása a 44. cikknek megfelelően;

i) piaci információk közzététele a 47. cikknek megfelelően;

j) a piaci szereplőkkel folytatott adatcsere célját szolgáló interfészek biztosítása és működtetése.

5. FEJEZET

Harmonizált felosztási szabályok

51. cikk

Harmonizált felosztási szabályok bevezetése

(1) Az e rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető együtt dolgoz ki javaslatot a hosszú távú átviteli jogok harmonizált felosztási szabályaira az 52. cikk (2) bekezdése szerint. A javaslatról a 6. cikknek megfelelően egyeztetést kell lefolytatni. Ez a javaslat magában foglal regionális és ajánlattételiövezet-határokra vonatkozó követelményeket, amennyiben az egyes kapacitásszámítási régiók átvitelirendszer-üzemeltetői azokat az 52. cikk (3) bekezdése szerint kidolgozták.

(2) Ha a regionális követelmények hatályba lépnek, azok felülírják a harmonizált felosztási szabályokban meghatározott általános követelményeket. Ha a harmonizált felosztási szabályok általános követelményei módosulnak és azokat benyújtják az összes szabályozó hatóságnak jóváhagyásra, akkor a regionális követelményeket is be kell nyújtani az érintett kapacitásszámítási régió szabályozó hatóságainak jóváhagyására.

52. cikk

A harmonizált felosztási szabályokra vonatkozó követelmények

(1) A hosszú távú átviteli jogok harmonizált felosztási szabályaira vonatkozó követelmények kiterjednek a fizikai átviteli jogokra, a pénzügyi kapacitásjog-opciókra és a pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségekre. Az átvitelirendszer-üzemeltetők megfelelően figyelembe veszik a termékek különböző típusaihoz kötődő sajátosságokat.

(2) A hosszú távú átviteli jogok harmonizált felosztási szabályai a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság elveit követik, és legalább a következő általános követelményeket tartalmazzák:

a) harmonizált meghatározások és alkalmazási kör;

b) szerződéses keret az egységes felosztási platform és a piaci szereplők között, beleértve az alkalmazandó jogra, az alkalmazandó nyelvre, a titoktartásra, a viták rendezésére, a felelősségre és a vis maior esetekre vonatkozó rendelkezéseket;

c) harmonizált rendelkezések az UIOSI-elvet illetően a 32. cikk szerinti fizikai átviteli jogok esetében;

d) a felkínált hosszú távú átviteli jogok típusainak ismertetése, beleértve a 35. cikk szerinti ellentételezési elveket;

e) a 36. cikk szerinti alkalmazandó menetrend-bejelentési szabályok elvi leírása;

f) harmonizált rendelkezések a kiválasztási kritériumok és a jogosultság, a felfüggesztés és a megújítás, valamint a részvételi költségek tekintetében a 37. cikk szerint;

g) a hosszú távú kapacitásfelosztási folyamat ismertetése, beleértve legalább az aukciós specifikációra, az ajánlatok benyújtására, az aukciós eredmények közzétételére, a vitathatósági időszakra és a vészfolyamatokra vonatkozó követelményeket a 37., 38., 39., 42., 43. és 44. cikkek szerint;

h) harmonizált rendelkezések a pénzügyi követelményekre és az elszámolásra vonatkozóan a 41. cikk szerint;

i) a hosszú távú átviteli jogok visszaadására vonatkozó harmonizált rendelkezések a 43. cikknek megfelelően;

j) a hosszú távú átviteli jogok átruházásáról szóló értesítésre vonatkozó harmonizált rendelkezések a 44. cikknek megfelelően;

k) a kapacitásgaranciára és az ellentételezési szabályokra vonatkozó rendelkezések az 53. és 55. cikk szerint;

l) harmonizált rendelkezések adott esetben a pénzügyi kapacitásjog-kötelezettségek nettósítási irányelveire és pénzügyi biztosítékaira vonatkozóan.

(3) A harmonizált felosztási szabályok regionális vagy ajánlattételiövezet-határokra vonatkozó követelményeket is tartalmazhatnak, különösen, de nem kizárólag a következők tekintetében:

a) a kapacitásszámítási régión belül az egyes ajánlattételiövezet-határokon felkínált hosszú távú átviteli jogok típusának ismertetése a 31. cikk szerinti;

b) a kapacitásszámítási régión belül az egyes ajánlattételiövezet-határokon alkalmazandó, hosszú távú átviteli jogokra vonatkozó ellentételezési rendszer típusa a másnapi időtávra vonatkozó felosztásnak megfelelően a 35. cikk szerint;

c) alternatív összehangolt regionális vészhelyzeti megoldások megvalósítása a 42. cikknek megfelelően;

d) a regionális kapacitásgaranciára vonatkozó rendszereket meghatározó regionális ellentételezési szabályok az 55. cikk szerint.

6. FEJEZET

A felosztott övezetközi kapacitás garanciája

53. cikk

A kapacitásgaranciára vonatkozó általános rendelkezések

(1) Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető jogosult korlátozni a hosszú távú átviteli jogokat az üzembiztonsági határértékeken belüli működés biztosítása érdekében a másnapi kapacitásgaranciára vonatkozó határidőt megelőzően. Ha az átvitelirendszer-üzemeltetők korlátozzák a hosszú távú átviteli jogokat, akkor ezt jelentik az érintett szabályozó hatóságoknak, valamint nyilvánosságra hozzák azokat a tényszerű okokat, amelyek a korlátozáshoz vezetnek.

(2) Azon az ajánlattételiövezet-határon, ahol a hosszú távú átviteli jogokat korlátozták, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők a piaci árkülönbözettel kompenzálják a csökkentett hosszú távú átviteli jogok birtokosait.

54. cikk

Felső határok meghatározása

(1) Egy ajánlattételiövezet-határon az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők felső határt javasolhatnak a korlátozott hosszú távú átviteli jogok összes birtokosainak az adott naptári év vagy - az egyenáramú rendszerösszekötők esetében - az adott naptári hónap során fizetendő teljes kompenzálás tekintetében.

(2) A felső határ nem lehet alacsonyabb, mint az ajánlattételiövezet-határon az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők által az adott naptári évben szerzett szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel teljes összege. Egyenáramú rendszerösszekötők esetén az átvitelirendszer-üzemeltetők által javasolt felső határ nem lehet alacsonyabb, mint az ajánlattételiövezet-határon az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők által az adott naptári hónapban szerzett összes szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel.

(3) Ugyanazon az ajánlattételiövezet-határon különböző átvitelirendszer-üzemeltetők által működtetett több rendszerösszekötő esetén és a szabályozó hatóságok által felügyelt különböző szabályozó rendszerektől függően a (2) bekezdés szerinti maximált ellentételezés kiszámításához használt összes szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel az egyes rendszerösszekötők között megosztható. Az ilyen megosztásra az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőknek kell javaslatot tenniük, és azt az illetékes szabályozó hatóságok hagyják jóvá.

55. cikk

Ellentételezési szabályok

Ha az átvitelirendszer-üzemeltetők az 54. cikkben említett felső határ alkalmazását javasolják, közös javaslatot tesznek a felső határhoz kapcsolódó ellentételezési szabályokra.

56. cikk

Kapacitásgarancia vis maior esetén

(1) Vis maior esetén az átvitelirendszer-üzemeltetők korlátozhatják a hosszú távú átviteli jogokat. Az ilyen korlátozást összehangolt módon kell elvégezni a közvetlenül érintett valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetővel történt egyeztetés után.

(2) A vis maior eseményre hivatkozó átvitelirendszer-üzemeltető értesítést köteles közzétenni, ismertetve a vis maior jellegét és várható időtartamát.

(3) Vis maior esemény miatti korlátozás esetén a hosszú távú átviteli jogok érintett birtokosai ellentételezést kapnak a vis maior időtartamára a vis maior eseményre hivatkozó átvitelirendszer-üzemeltetőtől. Ebben az esetben az ellentételezés egyenlő a határidős felosztási folyamat során az érintett hosszú távú átviteli jogért eredetileg fizetett összeggel.

(4) A vis maior eseményre hivatkozó átvitelirendszer-üzemeltető köteles minden tőle telhetőt megtenni a vis maior következményeinek és időtartamának csökkentésére.

(5) Ha egy tagállam úgy rendelkezik, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető kérésére a nemzeti szabályozó hatóság köteles értékelni, hogy egy adott esemény vis maiornak minősül-e.

7. FEJEZET

A szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztása

57. cikk

A szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztásának módszertana

(1) Az (EU) 2015/1222 rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében említett, a szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztására vonatkozó módszertan jóváhagyásától számított legkésőbb hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen dolgoz ki javaslatot a hosszú távú kapacitásfelosztásból származó szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztásának módszertanára.

(2) Az (1) bekezdésben említett módszertan kidolgozása során az átvitelirendszer-üzemeltetők az (EU) 2015/1222 rendelet 73. cikke szerint kidolgozott szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztási módszertant veszik figyelembe.

(3) A hosszú távú kapacitásfelosztásból származó szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztási módszertanának kidolgozása során az (EU) 2015/1222 rendelet 73. cikkében előírt követelmények alkalmazandók.

8. FEJEZET

Költségek megtérülése

58. cikk

Általános rendelkezések a költségek megtérülésével kapcsolatban

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknél e rendeletben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket az összes szabályozó hatóság értékeli.

(2) Az indokoltként, hatékonyan felhasználtként és arányosként megállapított költségek megtérítése ésszerű időn belül történik hálózati tarifákon vagy más megfelelő mechanizmusokon keresztül a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok által meghatározottak szerint.

(3) A szabályozó hatóságok kérése esetén az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők a kéréstől számított három hónapon belül megadják a kért információkat a felmerült költségek megállapításának elősegítéséhez.

59. cikk

Az egységes felosztási platform kialakítási, fejlesztési és működési költségei

Az egységes felosztási platformon hosszú távú átviteli jogokat kibocsátó valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen viseli az egységes felosztási platform kialakításával és működésével kapcsolatos költségeket. E rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb hat hónapon belül mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető javaslatot tesz, például az (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet 80. cikkében előírtakhoz hasonló alapelvek alapján, e költségek megosztásának módszertanára vonatkozóan, amelynek ésszerűnek, hatékonynak és arányosnak kell lennie.

60. cikk

Az összehangolt kapacitásszámítási folyamat kialakítási és működési költségei

(1) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető maga viseli a kapacitásszámítási folyamathoz szükséges bemeneti adatok biztosításának költségeit.

(2) Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen viseli az egyedi hálózatmodellek egyesítésének kialakításával és működésével kapcsolatos költségeket.

(3) Mindegyik kapacitásszámítási régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője viseli az összehangolt kapacitásszámítás felelőseinek kialakítási és működési költségeit.

61. cikk

A kapacitásgarancia biztosításának költségei és a hosszú távú átviteli jogok ellentételezése

(1) A kapacitásgarancia biztosításának költsége magában kell, hogy foglalja az övezetközi kapacitásgaranciához kapcsolódó kompenzációs mechanizmusból származó költségeket, továbbá a teher-újraelosztás és az ellenkereskedelem költségét, valamint a piaci szereplők kompenzálásához kapcsolódó kiegyenlítő energia költségét, és azt - amilyen mértékben lehetséges - az átvitelirendszer-üzemeltetők viselik a 714/2009/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően.

(2) Az átviteli tarifáknak vagy egyéb megfelelő mechanizmusoknak a 2009/72/EK irányelv 37. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti megállapítása vagy jóváhagyása során, és tekintettel a 714/2009/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésére, a szabályozó hatóságok az ellentételező kifizetést elszámolható költségnek tekintik, feltéve, hogy azok ésszerűek, hatékonyak és arányosak.

(3) A szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztása 57. cikkben említett módszertanának jóváhagyásától számított hat hónapon belül valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető közösen dolgoz ki módszertant a hosszú távú átviteli jogok kapacitásgaranciájának és ellentételezésének biztosítása kapcsán felmerült költségek megosztására vonatkozóan. Ez a módszertan összhangban áll a hosszú távú kapacitásfelosztásból származó szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel elosztásának az 57. cikkben említett módszertanával.

III. CÍM

FELADATOK ÁTRUHÁZÁSA ÉS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS

62. cikk

A feladatok átruházása

(1) Bármely átvitelirendszer-üzemeltető részben vagy egészben egy vagy több harmadik félre ruházhatja át az e rendelet szerinti bármely feladatát, amennyiben a harmadik fél legalább olyan hatékonyan ellátja az adott funkciót, mint az átruházó átvitelirendszer-üzemeltető. Az átruházó átvitelirendszer-üzemeltető továbbra is felelősséggel tartozik az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért, ideértve a szabályozó hatóság által végzett figyelemmel kíséréshez szükséges információk elérhetőségének biztosítását is.

(2) Az átruházás előtt az érintett harmadik félnek egyértelműen bizonyítania kell az átruházó átvitelirendszer-üzemeltető felé azt, hogy képes az e rendelet szerinti minden egyes kötelezettség teljesítésére.

(3) Amennyiben az e rendelet szerinti valamely feladat részben vagy egészben átruházásra kerül egy harmadik félre, úgy az átruházó átvitelirendszer-üzemeltető gondoskodik arról, hogy az átruházás előtt megfelelő titoktartási megállapodások aláírására kerüljön sor az átruházó átvitelirendszer-üzemeltető titoktartási kötelezettségeivel összhangban.

63. cikk

Nyomon követés

(1) Az ENTSO-E a 714/2009/EK rendelet 8. cikkének (8) bekezdése szerint nyomon követi a hosszú távú kapacitásfelosztás végrehajtását és az egységes felosztási platform kialakítását. A nyomon követés különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a hosszú távú kapacitásfelosztás végrehajtásának előrehaladása és az azzal kapcsolatos esetleges problémák, beleértve a piaci szereplőknek a hosszú távú átviteli jogokhoz való tisztességes és átlátható hozzáférését;

b) a hosszú távú övezetközi kapacitás elosztása 16. cikk szerinti módszertanának eredményessége;

c) a 26. cikk szerinti kapacitásszámítási és -felosztási jelentés;

d) a hosszú távú kapacitásfelosztás és az egységes felosztási platform működésének eredményessége.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül az ENTSO-E véleményezés céljából felülvizsgálati tervet nyújt be az Ügynökséghez, amely magában foglalja a készítendő jelentéseket és az esetleges frissítéseket a (1) bekezdésnek megfelelően.

(3) A jelen rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül az Ügynökség az ENTSO-E-vel együttműködve összeállítja a 714/2009/EK rendelet 8. cikke (9) bekezdésének és 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ENTSO-E által az Ügynökséghez továbbítandó információk listáját. A releváns információk listáját szükséges lehet frissíteni. Az ENTSO-E átfogó, egységesített formátumú, digitális adatarchívumot tart fenn az Ügynökség által kért információkról. Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető megadja az ENTSO-E részére a feladatok ellátásához kért adatokat az (1) és (3) bekezdéssel összhangban.

(4) A piaci szereplők és más, a hosszú távú kapacitásfelosztás szempontjából releváns szervezetek kötelesek az Ügynökség és az ENTSO-E együttes kérésére megküldeni az ENTSO-E részére az (1) és (3) bekezdésnek megfelelő figyelemmel kíséréshez szükséges információkat azon információk kivételével, amelyeket a szabályozó hatóságok, az Ügynökség vagy az ENTSO-E mindenkori figyelemmel kísérési feladataik végrehajtásával összefüggésben már megkaptak.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. cikk

Hatályba lépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Bizottság 2013. június 14-i 543/2013/EU rendelete a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 163., 2013.6.15., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve ( 2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1719&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R1719-20160927 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R1719-20160927&locale=hu