32006R1759[1]

A Tanács 1759/2006/EK rendelete ( 2006. november 28. ) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1759/2006/EK RENDELETE

(2006. november 28.)

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 104/2000/EK tanácsi rendelet (2) egyes rendelkezéseinek megfelelően felmerült tagállami kiadások jelenleg a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott szabályok hatálya alá tartoznak. Utóbbi rendeletet a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) hatályon kívül helyezte, amely 2006. október 16-tól alkalmazandó a tagállami kiadásokra.

(2) Az 1290/2005/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja létrehozza az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (a továbbiakban: EMGA).

(3) Az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) pontja meghatározza, hogy az EMGA a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadásokat központi irányítás mellett finanszírozza.

(4) A halászati termékek piacával kapcsolatos kiadásoknak az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében történő finanszírozása a költségvetés központi irányítás melletti végrehajtását jelenti, és így meg kell felelnie az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (5) és utóbbi rendelet 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben (6) meghatározott végrehajtási szabályainak.

(5) A 104/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet 35. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

(1) Az e rendelet 10., 21., 23., 24., 25. és 27. cikkének megfelelően teljesített tagállami kiadásokat a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 3. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kiadásnak kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiadások pénzügyi fedezetét csak az adott állományra vagy állománycsoportra megengedett összes fogásmennyiségből a kérdéses tagállamra eső mennyiségek erejéig kell biztosítani az egy állományhoz vagy állománycsoporthoz tartozó termékek vonatkozásában.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA

(1) 2006.11.14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 17., 2000.1.21, 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(3) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

(4) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6) HL L 347., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 227., 2006.8.19., 3. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1759 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1759&locale=hu