Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003R1648[1]

A Tanács 1648/2003/EK rendelete (2003. június 18.) az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1648/2003/EK rendelete

(2003. június 18.)

az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) Az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1360/90/EGK tanácsi rendelet [4] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel [5], (a továbbiakban: "általános költségvetési rendelet"), és különösen annak 185. cikkével.

(2) A Szerződés 255. cikkében meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférés jogának gyakorlására vonatkozó általános elveket és korlátozásokat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [6] határozták meg.

(3) Az 1049/2001/EK rendelet elfogadásakor a három intézmény együttes nyilatkozatban állapodott meg, hogy a végrehajtás során a hivataloknak és hasonló szerveknek az említett rendeletben előírtaknak megfelelő szabályokat kell alkalmazniuk.

(4) Ezért megfelelő rendelkezéseket kell beilleszteni az 1360/90/EK rendeletbe annak érdekében, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazható legyen az Európai Képzési Alapítványra, valamint egy, a dokumentumokhoz való hozzáférés elutasítása elleni jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezést.

(5) Az 1360/90/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1360/90/EGK rendelet a következőképpen módosul.

1. A következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet [7] az alapítvány birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.

(2) Az igazgatótanács az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1648/2003/EK bizottsági rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat. [8]

(3) Az alapítvány által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően."

2. Az 5. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép

"(9) Az igazgatótanács elfogadja az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Számvevőszék részére. A beszámolót a tagállamok, valamint tájékoztató jelleggel a támogatható országok is megkapják.

(10) Az alapítvány évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt."

3. A 7. cikk (1) bekezdése harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

- "- az alapítvány előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetének elkészítése, valamint az alapítvány költségvetésének végrehajtása".

4. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Költségvetési eljárás

(1) Az igazgató által készített tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja az alapítvány következő pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát. Az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság részére ezt a létszámtervet is magában foglaló előirányzatot.

(2) A Bizottság az előirányzatot az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: "költségvetési hatóság").

(3) A Bizottság a támogatható országok szakképzési prioritásának és az ezen országokba irányuló gazdasági segítség általános pénzügyi irányának figyelembevételével megvizsgálja az előirányzatot. Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes általános költségvetésének tervezetébe a létesítési terv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

Ennek alapján és a támogatható országok számára nyújtott gazdasági segítség javasolt átfogó összegének keretein belül a Bizottság meghatározza az alapítvány költségvetéséhez történő éves hozzájárulás mértékét, amelyet az Európai Unió előzetes általános költségvetési tervébe be kell építeni.

(4) A költségvetési hatóság hagyja jóvá az alapítvány támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

Az alapítvány létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(5) Az alapítvány költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(6) Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte vélemény kifejtésére vonatkozó szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatótanácsnak eljuttatnia."

5. A 11. cikk (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az alapítvány számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek az alapítvány előzetes elszámolását az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4) Az alapítvány előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az igazgató saját felelősségére - az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően - elkészíti az alapítvány végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

(5) Az igazgatótanács véleményt nyilvánít az alapítvány végleges elszámolásáról.

(6) Az igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) Az alapítvány igazgatója legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(9) Az általános költségvetési rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2 év április 30. előtt mentesíti az igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól."

6. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Pénzügyi szabályok

Az alapítványra alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől [9], hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az alapítvány működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 331., 2002.12.31., 63. o.

[2] 2003.3.27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[4] HL L 131., 1990.5.23. A legutóbb a 2666/2000/EK rendelettel (HL L 306., 2000.12.7., 1. o.) módosított rendelet

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.; helyesbítés:HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[6] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

[7] HL L 145., 2001.5.31, 43. o.

[8] HL L 245., 2003.9.29., 22. o.

[9] HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés:HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1648 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1648&locale=hu