BÜNTETŐ ügyszakot érintő tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról

A szöveg eredetijét itt találja:

https://birosag.hu/sites/default/files/2020-06/tajekoztato-kivezetotorveny-bunteto_ugyszak-ugyfeleknek.pdf

I. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

II. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok

III. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) módosítása

IV. A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

V. Egyes szabálysértésekkel összefüggő átmeneti szabályok

VI. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) módosítása

VII. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

VIII. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) módosítása

IX. A távoltartás egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályai

X. A büntető és szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység eltérő szabályai

XI. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

XII. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

XIII. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

2020. június 17. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

A törvény bíróságokat érintő főbb rendelkezései 2020. június 18. napján, a veszélyhelyzet megszűnésekor léptek hatályba.

I. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

A Veir. 1. § változatlan tartalommal az átmeneti szabályok közé is beépítésre került.

II. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) rendelkezéseit 2020. december 31. napjáig az átmeneti szabályokban megfogalmazott eltérésekkel kell alkalmazni.

A törvény - a fenti alcím alkalmazásával összefüggésben - bevezeti és meghatározza a járványügyi intézkedés fogalmát.

Eszerint járványügyi intézkedés: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezet 6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

Fogalmi pontosítások

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Veir.) használt "járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályai" megszövegezést a "járványügyi intézkedés" váltja fel.

Míg a Veir.-ben használt "járványhelyzettel összefüggő más ok", ill. "járványhelyzettel összefüggő más rendelkezés" megszövegezés helyébe az "egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok", ill. a "járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok" szöveg lép.

A hatályba lépéshez kapcsolódó rendelkezések

A határidők számítása [lásd még Veir. 99. § (1) bekezdés]

A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő határidőket a korábbi jogszabály szerint kell számolni.

Tanácsváltozás

Ha az elsőfokú bíróság a veszélyhelyzet ideje alatt tanács helyett egyesbíróként járt el, a tárgyalást abban a részében kell megismételni, amely alatt a bíróság a korábbi jogszabály alapján elsőfokon egyesbíróként járt el.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a törvény hatálybalépését követően eljáró tanács összetételében a veszélyhelyzet előtt eljárt tanács összetételéhez képest változás történt.

Az eljárás felfüggesztése az ügyészség, nyomozó hatóság által

Ha az eljárás felfüggesztésére a Be. 395. § (1) vagy (3) bekezdésében meghatározott okból, e törvény hatálybalépése előtt került sor, a felfüggesztés határidejébe a veszélyhelyzet tartama nem számít bele.

Előkészítő ülés tartása [lásd még Veir. 99. § (2) bekezdés]

Ha a törvény hatálybalépésének időpontjában az ügyben előkészítő ülés tartására nem került sor, a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül tart előkészítő ülést.

A tárgyalás folytonossága (lásd még Veir. 78. §)

A tárgyalást az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára - a tárgyalás korábbi anyaga lényegének ismertetésével - akkor kell megismételni, ha a törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban levő ügyben a korábbi tárgyalási határnap óta egy év eltelt.

Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a Be. 518. § (3) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően járt le.

Beépített Veir. rendelkezések

A Veir. egyes - bíróságokat érintő főbb - rendelkezései az átmeneti rendelkezések közé is beépítésre kerültek, így a továbbiakban is alkalmazandóak:

Veir. 48. § - A különleges bánásmód megállapítása a hatvanötödik életévét betöltött személy esetén

Veir. 50. § - Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményen

Veir. 51. § - Eljárási cselekmény általános szabályai

Veir. 52. § - A határidők meghosszabbítására vonatkozó szabályok

> a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés (Be. 480. § (2) bekezdés)

> védői indítvány az előkészítő ülés határnapjára vonatkozóan (Be. 499. § (3) bekezdés)

> az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását elrendelő határozat elleni fellebbezés (Be. 337. § (5) bekezdés)

> ügyészség, nyomozó hatóság határozata ellen bejelentett panasz (Be. 369. § (1) bekezdés)

> gyanúsítás elleni panasz (Be. 372. § (1) bekezdés)

> felülbírálati indítvány (Be. 374. § (2) bekezdés)

Veir. 54. § - Az idézés és az értesítés módja

Veir. 55. § - Az idézéssel és az értesítéssel szembeni mulasztás következménye

Veir. 73. § - Intézkedések a vádirat alapján

Veir. 75. § - A vádirat közlése

Veir. 81. § - A határozathozatal és a határozat kihirdetése

Veir. 82. § - A másod- és a harmadfokú bíróság eljárása

Veir. 83. § - A Kúria eljárása (felülvizsgálat, jogorvoslat a törvényesség érdekében)

Veir. 87. § - Fiatalkorúak elleni büntetőeljárás (büntetővégzés)

Veir. 89. § - A büntetővégzés meghozatalának feltételei

Veir. 93. § - Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén

Módosítással beépített Veir. rendelkezések

A Veir. egyes - bíróságokat érintő főbb - rendelkezései az átmeneti rendelkezések közé módosítással, pontosítással, illetve kiegészítéssel kerültek beépítésre:

Veir. 56. § - A telekommunikációs eszköz használata

ELTÉRÉS a Veir. szabályaitól:

> pontosítás: az eljárási cselekmény akkor is lefolytatható, ha az elkülönített helyszínen csak az a személy van jelen, akinek a jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítják, a Veir. rendelkezései alapján ugyanis az ő jelenléte sem volt szükséges;

> a Központi Médiatárba fel nem tölthető felvételekre vonatkozó szabály az átmeneti rendelkezések között nem szerepel;

> a vádlott személyes jelenlétre vonatkozó indítványa elutasításának egyik indoka kiegészítésre kerül, így a bíróság elutasítja a vádlott indítványát, ha az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel a terhelt vagy a vele érintkező személyek testi épségét, egészségét veszélyeztetné.

Veir. 57. § - A kézbesítés módja

> a kézbesítési akadály a járványügyi intézkedés mellett kiegészül az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok fordulattal.

Veir. 60-61. § - Az elektronikus kapcsolattartás

> a Veir. azon rendelkezése, hogy "az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy az egyéb elektronikus úton történő kapcsolattartást is választhatja", kiegészül azzal, hogy az indítvány egyéb elektronikus úton is előterjeszthető;

> pontosítás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá nem tartozó egyéb elektronikus úton történő kapcsolattartás minősül papíralapú kapcsolattartásnak.

Veir. 62. § - A szakértői vélemény előterjesztése

> kiegészítés: a határidő a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel hosszabbítható meg.

Veir. 71. § - A nyilvánosság kizárása a tárgyalásról

ELTÉRÉS a Veir. rendelkezéseitől:

> az átmeneti rendelkezések a nyilvánosság kizárásának csak a hivatalból történő kötelező esetét szabályozzák, a nyilvánosság kizárása egyéb eseteinek lehetősége az átmeneti szabályok között nem szerepel;

> új rendelkezés: a bíróság a járványügyi intézkedés megtartása érdekében vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetve a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt indítványára meghatározhatja a hallgatóság létszámát a tárgyaláson.

Veir. 74. § - A bírósági eljárás felfüggesztése

FIGYELEM!

> lényeges változás: az eljárás felfüggesztése a bíróság számára nem kötelező, hanem csak lehetőség, ha az eljárás lefolytatása elháríthatatlan akadályba ütközik;

> új rendelkezés: a felfüggesztő határozat ellen nincs helye fellebbezésnek;

> új rendelkezés: a bíróság az eljárás Be. 488. § (2) bekezdése alapján történő felfüggesztésének tartamát a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel három hónappal meghosszabbíthatja;

> "az eljárás felfüggesztésének a Be. 488. § (2) bekezdésében meghatározott tartamába a veszélyhelyzet ideje nem számít bele" rendelkezést az átmeneti szabályok nem tartalmazzák.

Veir. 88. § - Eljárás bíróság elé állítás esetén

ELTÉRÉS a Veir. szabályaitól:

> A másodfokú bíróság a fellebbezést a Veir.-ben meghatározott hat hónap HELYETT három hónapon belül bírálja el.

Veir. 90. § - Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében

ELTÉRÉS a Veir. szabályaitól:

> a Veir.-ben írt rendelkezéssel szemben az átmeneti szabályok az alábbi rendelkezést tartalmazzák: a Be. CII. Fejezete szerinti eljárásban tárgyalás nem tartható, ha a terhelt tárgyaláson történő megjelenése járványügyi intézkedés vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a járványügyi helyzettel összefüggésben a külföldi tartózkodási helye szerinti állam határának átlépésére vonatkozó szabályok miatt nem lehetséges.

Beépítésre nem kerülő Veir. rendelkezés

FIGYELEM!

A továbbiakban nem alkalmazható Veir. szabály:

Veir. 45. § - A bíróság összetétele

Egyéb rendelkezés

A bíróság adatigénylése

Az átmeneti rendelkezés a 188/2020. (V. 7.) Korm. rendeletben szereplő szabállyal lényegében egyező szabályt tartalmaz a bíróság adatigénylése kapcsán:

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a járványügyi védekezés, a hatósági házi karantén, a kijelölt karantén, valamint a járványügyi megfigyelés, zárlat vagy elkülönítés fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet a rendőrségnek a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásából.

III. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) módosítása

Az alábbi szabályok eredetileg a Be. első átfogó módosításának tervezetében szerepeltek. A tervezet eredményeként 2020. május 29. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény, amelynek bíróságokat érintő rendelkezései 2021. január 1. napján lépnek hatályba.

Mivel szükségessé vált, hogy az alábbi Be. módosítások - melyek egyrészét a Veir. is tartalmazta - a veszélyhelyzet megszűnése és a 2021. január 1. napja közötti átmeneti időszakban is alkalmazhatóak legyenek, ezért beépítésre kerültek a kivezető szabályok közé.

Be. 47. és 49. § módosítása - Kirendelt védő, helyettes védő (lásd még Veir. 46. §)

A Veir.-ben írt rendelkezésekhez képest új szabályok!

• Kirendelt védő

A módosítás meghatározza, hogy a Be. 47. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a kijelölt védő mikor minősül elérhetetlennek.

Az idézés vagy az értesítés 113. § (3) bekezdése szerinti sürgős, illetve 113. § (4) bekezdése szerint történő kibocsátása esetén a kijelölt védő akkor minősül elérhetetlennek, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség a jogszabályban meghatározott kapcsolatfelvételi lehetőségek útján egy óra alatt nem tud kapcsolatba lépni a kijelölt védővel. (Be. 47. § (1a) bekezdés)

A kirendelt helyettes védő jelenléte az eljárási cselekményen kötelező.

(Be. 47. § (1b) bekezdés)

• Helyettes védő kirendelése

A Be. alapján a helyettes védő kirendelésére a védő kirendelésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az eljáró védőt nem a területi ügyvédi kamara, hanem a kirendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság jelöli ki.

A módosítás a rendelkezést az alábbiakkal egészíti ki:

Helyettes védőként az eljárási cselekményen jelen lévő, más bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy vagy terhelt védőjeként eljáró ügyvéd is kijelölhető, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek vagy terheltek érdekei nem ellentétesek.

(Be. 49. § (4) bekezdés)

A Be. alapján a helyettes védő kirendelésének hatálya a védő távollétében lefolytatott eljárási cselekmény befejezéséig tart.

A módosítás a rendelkezést az alábbiak szerint egészíti ki:

(ezt a szabályt a Veir. is tartalmazta)

A vádemelés előtti eljárási szakban a helyettes védő a nyomban egymást követően tartott eljárási cselekményeken mindaddig eljárhat, amíg a kirendelt védő meg nem jelenik vagy nem lép kapcsolatba az eljáró ügyészséggel, nyomozó hatósággal a következő esetekben:

> ha a területi ügyvédi kamara a védő kijelöléséről a kirendelő határozat kézhezvételétől számított egy órán belül nem gondoskodik,

> ha a területi ügyvédi kamara által kijelölt védő tekintetében a törvényben meghatározott kizárási ok állapítható meg, vagy

> ha a kijelöléskor a kijelölt védő szabályszerű idézése vagy értesítése a védő elérhetetlensége miatt nem lehetséges, és az eljárási cselekmény elvégzése nem mellőzhető. (Be. 49. § (5) bekezdés)

A Be. azon rendelkezése, mely szerint helyettes védő kirendelése esetén a bírósági eljárásban a terhelt védőjének távollétében nem lehet befejezni a bizonyítási eljárást, a helyettes védő perbeszédet nem tarthat, kiegészül azzal, hogy kivéve, ha ehhez a terhelt hozzájárul. (Be. 49. § (3) bekezdés)

Be. 73. § módosítása - Ügygondnok, törvényes képviselő (Veir. 47. §)

A Be. módosítás a Veir.-ben írt rendelkezéssel egyező.

Be. 360. § (2)-(4) bekezdés módosítása - A jegyzőkönyv hitelesítése a nyomozás során (Veir. 65. §)

A módosítás az ügyészség és a nyomozó hatóság által készített jegyzőkönyv hitelesítése vonatkozásában tartalmaz új rendelkezéseket, részben a Veir.-ben írt szabályokkal egyezően.

Be. 527. § (2) bekezdés módosítása - A tanú kihallgatása és korábbi vallomásának ismertetése (Veir. 79. §)

A Veir.-től eltérő rendelkezés:

> a Veir.-ben írt rendelkezés kiegészül azzal, hogy a tanú korábban tett vallomásának lényege annak érdekében is ismertethető, ill. felolvasható, hogy a bíróság a Be. 163. § (4) bekezdés c) pontjának alkalmazhatóságát, így azt, hogy az adott ügyben van -e olyan tény, amelynek valóságát a vádló, a terhelt és a védő együttesen elfogadja, tisztázza. (Be. 527. § (2) bekezdés)

Be. 643. § (4) bekezdés módosítása - Perújítás (lásd még Veir. 84-86. §)

A Be. módosítás a Veir.-ben írt rendelkezéstől eltérő szabályokat tartalmaz.

A Be. azon rendelkezése, hogy a bíróság a perújítási indítványt az alapügy bírósági ügyirataival együtt küldi meg az ügyészségnek, kiegészül azzal, hogy a megküldés a 642. §-ban meghatározott intézkedések megtétele érdekében történik.

További kiegészítés: Ha az ügyészség a 642. § (6) bekezdése alapján perújítási nyomozást rendelt el, a határidőt a perújítási nyomozás elvégzésétől kell számítani.

(Be. 643. § (4) bekezdés)

Be. 262. § (1) bekezdés a) és b) pont hatályon kívül helyezése-adatszolgáltatás kérése (Veir. 64. §)

A hatályon kívül helyezés a Veir.-ben írt szabállyal azonos helyzetet eredményez.

Azon szervek köréből, amelyektől kizárólag az ügyészség engedélyével kérhető adatszolgáltatás, hatályon kívül helyezésre kerül az adóhatóság és a vámhatóság.

IV. A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

Figyelemmel arra, hogy a fent megjelölt rendelkezéseket tartalmazó Be. módosítás a veszélyhelyzet megszűnésével hatályba lép, ezért a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény fenti rendelkezésekkel egyező szabályai (147. §-a, 148. §-a,152. §-a, 182. §-a, 210. §-a, 229. §-a, 271. § 12. pontja, 273. § 12. pontja) nem lépnek hatályba.

V. Egyes szabálysértésekkel összefüggő átmeneti szabályok

Időbeli hatály (Szabs. tv. 4. §)

A törvény hatálybalépése előtt elkövetett, a veszélyhelyzet idején Korm. rendelettel megállapított szabálysértések (46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 81 /2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) és (6) bekezdése, 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése)

miatt indított eljárásokat a Szabs. tv. 4. §-ától eltérően, a cselekmény elkövetésekor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

A szabálysértési eljárás felfüggesztése (Szabs. tv. 82. §)

A szabálysértési eljárás felfüggesztése esetén (85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés), a Szabs. tv. 82. § (4) bekezdésében foglalt eljárási szabályt alkalmazni kell, mely szerint az eljárás felfüggesztésének ideje az elévülés tartamába nem számít be, azonban a cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni az eljárást.

Járványügyi szabályszegés vétsége (Btk. 361. §)

A 81 /2020. (IV. 1.) Korm. rendeletből és a 181 /2020. (V. 4.) Korm. rendeletből átvett szabály:

Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a Btk. 361. §-ában meghatározott bűncselekményt a COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanújával összefüggésben követik el.

A kiszabható pénzbírság és a helyszíni bírság összegére vonatkozó szabályok változatlanok, továbbá az a szabály is változatlan, hogy helyszíni intézkedés során szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható.

Azzal szemben, aki az egészségügyről szóló törvény szerinti karantén szoftver telepítésére kötelezettként követi el a járványügyi szabályszegés szabálysértését, a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege háromszázezer forint, továbbá - pénzbírság kiszabása helyett - figyelmeztetés is alkalmazható, amelyet a rendőrség helyszíni intézkedés hiányában is alkalmazhat, valamint írásban és rövid úton is közölhet.

VI. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) módosítása

A szabálysértési eljárás felfüggesztése (Szabs. tv. 82. §)

Új felfüggesztési ok!

A szabálysértési eljárást fel kell függeszteni, ha a szabálysértési eljárásban részt vevő személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével járna.

(Szabs. tv. 82. § (1) bekezdés)

Védelmi intézkedés megszegése (Szabs. tv. 239/A. §)

Új szabálysértési tényállás!

Aki az egészségügyi válsághelyzet során

> kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedést,

> a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén működő üzletek nyitvatartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait

megszegi, szabálysértést követ el.

A védelmi intézkedés megszüntetését követően a Szabs. tv. 4. §-tól eltérően a folyamatban lévő szabálysértési eljárást az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell elbírálni.

VII. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) rendelkezéseit 2020. december 31. napjáig az átmeneti szabályokban megfogalmazott eltérésekkel kell alkalmazni.

A törvény a Be.-re vonatkozó rendelkezésekkel egyezően a Bv. tv. esetében is bevezeti és meghatározza a járványügyi intézkedés fogalmát.

Az átmeneti szabályok lényegében a 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (Rend.) szabályaival azonos rendelkezéseket tartalmaznak, így a továbbiakban is alkalmazandóak:

Általános rendelkezések

Rend. 1. § (5) bekezdés-A végrehajtás legfeljebb hat hónapra történő elhalasztása (kiegészítés: "egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok")

Rend. 1. § (7) bekezdés -A végrehajtásért felelős szerv döntése kérelemre történő eljárás esetén

Rend. 1. § (8) bekezdés-A pártfogó felügyelői vélemény, környezettanulmány elkészítése

(eltérő fogalom használat: "veszélyhelyzet vagy veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedés" helyett "járványügyi intézkedés, vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok")

A büntetés-végrehajtási bíró eljárásnak különös szabályai

Rend. 2. § (7) bekezdés - Az illetékes törvényszék bv. bírájának kijelölése

(eltérő fogalom használat: "veszélyhelyzet, vagy veszélyhelyzet során elrendelt járványügyi intézkedés" helyett "járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok")

Rend. 2. § (8) bekezdés- A jelenlét biztosítása

(eltérő fogalom használat: "veszélyhelyzet vagy járványügyi intézkedés" helyett "járványügyi intézkedés, vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok"; "az elektronikus kapcsolattartás bármely formája" helyett "elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján")

Rend. 13. §-A felfüggesztett bv. bírói eljárások folytatása és az eljárási határidők meghosszabbítása

Tartalomjegyzék