32007D0801[1]

2007/801/EK: A Tanács határozata ( 2007. december 6. ) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 6.)

a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról

(2007/801/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit, amelyeket a nevezett okmány I. melléklete nem említ, csak akkor kell az említett jogi eszköz értelmében valamely új tagállamban alkalmazni, ha a Tanács annak ellenőrzését követően, hogy az új tagállamban a vívmányok alkalmazásához szükséges feltételek teljesültek, így határoz.

(2) A Tanács, miután ellenőrizte, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: az érintett tagállamok) teljesítették a schengeni vívmányok adatvédelmi részének alkalmazásához szükséges feltételeket, úgy határozott, hogy a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseit az érintett tagállamokra 2007. szeptember 1-jétől alkalmazni kell.

(3) A Tanács a Schengent értékelő és végrehajtását felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 16-i végrehajtó bizottsági határozatban (SCH/Com-ex (98) 26. def.) (2) megállapított, vonatkozó schengeni értékelési eljárásoknak megfelelően most ellenőrizte, hogy a schengeni vívmányok alkalmazásához szükséges feltételek a schengeni vívmányok valamennyi más területén - légi határok, szárazföldi határok, rendőrségi együttműködés, a Schengeni Információs Rendszer, tengeri határok és vízumok - is teljesültek az érintett tagállamokban.

(4) A Tanács 2007. november 8-án arra a következtetésre jutott, hogy az érintett tagállamok minden említett területen teljesítették a feltételeket.

(5) Ezáltal lehetségessé vált megállapítani azokat az időpontokat, amelyektől kezdve az érintett tagállamok teljes körűen alkalmazzák a schengeni vívmányokat, nevezetesen amelyektől kezdve az ezekkel a tagállamokkal közös belső határokon meg kell szüntetni a személyek ellenőrzését.

(6) A legkorábbi ilyen időpontoktól kezdve a Schengeni Információs Rendszer alkalmazására vonatkozó, a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 12-i 2007/471/EK tanácsi határozat (3) által előírt korlátozásokat vissza kell vonni.

(7) Annak elkerülése érdekében, hogy a schengeni térség kibővítése miatt a térségen belüli utazás a személyek egyes csoportjai számára nehezebbé váljon, fenn kell tartani a 895/2006/EK határozatban (4) az érintett tagállamok egyike által más érintett tagállamok területén való átutazás céljából kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkező harmadik országbeli polgárok tekintetében előírt könnyítést. Ennek következtében az említett határozat egyes rendelkezéseit egy korlátozott, átmeneti időszakra továbbra is alkalmazni kell.

(8) A 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően és a schengeni vívmányok rendelkezései egyes részeinek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által való alkalmazásáról szóló, 2004. december 22-i 2004/926/EK tanácsi határozatban (5), különösen annak 1. cikke első bekezdésében előírtak szerint a schengeni vívmányoknak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága általi részleges alkalmazásából következően az érintett tagállamokra a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamokkal való kapcsolatuk során alkalmazandó schengeni vívmányok rendelkezéseinek csak egy része alkalmazandó az érintett tagállamoknak a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való kapcsolatára.

(9) Izland és Norvégia tekintetében ez a határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az e megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK határozat (6) 1. cikkének B., C., D., F. és H. pontjában említett területre vonatkoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) A schengeni vívmányok I. mellékletben említett rendelkezéseit az érintett tagállamokra az egymás közötti és a Belga Királysággal, a Dán Királysággal, a Németországi Szövetségi Köztársasággal, a Görög Köztársasággal, a Spanyol Királysággal, a Francia Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Luxemburgi Nagyhercegséggel, a Holland Királysággal, az Osztrák Köztársasággal, a Portugál Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal, valamint az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal fenntartott kapcsolataikban 2007. december 21-től kell alkalmazni.

Amennyiben azok a rendelkezések a személyek belső határokon történő ellenőrzésének eltörlését szabályozzák, azokat a légi határokra 2008. március 30-tól kell alkalmazni.

Az érintett tagállamok által a Schengeni Információs Rendszer használatára vonatkozóan alkalmazott valamennyi korlátozást 2007. december 21-től vissza kell vonni.

(2) A schengeni vívmányok II. mellékletben említett rendelkezései az érintett tagállamokra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való kapcsolatuk során 2007. december 21-től alkalmazandók.

2. cikk

A 2007. december 21. előtt kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok 2008. június 30-ig, illetve érvényességi időtartamuk alatt érvényesek maradnak a többi érintett tagállam területén való átutazásra, amennyiben azok e rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokat a 895/2006/EK határozattal összhangban átutazás céljából elismerték. Az említett határozatban meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. COSTA

(1) 2007. november 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 239., 2000.9.22., 138. o.

(3) HL L 179., 2007.7.7., 46. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 895/2006/EK határozata a személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről (HL L 167., 2006.6.20., 1. o.).

(5) HL L 395., 2004.12.31., 70. o.

(6) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

I. MELLÉKLET

A schengeni vívmányoknak a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdése szerinti azon rendelkezései, amelyek az érintett tagállamokra a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamokkal, valamint Izlanddal és Norvégiával való kapcsolatuk során alkalmazandóvá válnak

1. A Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek tekintetében:

A 2. pont c) alpontjában felsorolt egyes jogi aktusok által módosított Schengeni Egyezmény 1. cikke, amennyiben kapcsolódik e bekezdés rendelkezéseihez, 9-12. cikke, 14-25. cikke a 19. cikk (2) bekezdésének kivételével, 40-43. cikke, 126-130. cikke, amennyiben kapcsolódnak e bekezdés rendelkezéseihez.

2. Egyéb rendelkezések:

a) A közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásokról szóló megállapodások, a megállapodások záróokmánya és a csatolt nyilatkozatok következő rendelkezései:

- az Olasz Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én aláírt megállapodás: 2. cikk, 3. cikk és az Olasz Köztársaságnak az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás 2. és 3. cikkéről szóló közös nyilatkozat,

- a Spanyol Királyság csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én aláírt megállapodás: 2. cikk és 3. cikk,

- a Portugál Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én aláírt megállapodás: 2. cikk, 3. cikk és a záróokmány III. részében szereplő I. nyilatkozat,

- a Görög Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1992. november 6-án aláírt megállapodás: 2. cikk,

- az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1995. április 28-án aláírt megállapodás: 2. cikk és 3. cikk,

- a Dán Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 2. cikk és 3. cikk,

- a Finn Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 2. cikk és 3. cikk,

- a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 2. cikk és 3. cikk.

b) A Schengeni Egyezmény által létrehozott Végrehajtó Bizottság alábbi határozatai:

- a Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata az egységes vízumok meghosszabbításáról (SCH/Com-ex (93) 21);

- a Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata az egységes vízum megsemmisítésére, visszavonására vagy érvényességi idejének lerövidítésére vonatkozó közös elvekről (SCH/Com-ex (93) 24);

- a Végrehajtó Bizottság 1994. november 21-i határozata az Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdésében említett központi hatóságokkal történő konzultációt szolgáló számítógépes eljárás bevezetéséről (SCH/Com-ex (94) 15 rev.);

- a Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata az egységes vízumok kiadására vonatkozó statisztikai információk cseréjéről (SCH/Com-ex (94) 25);

- a Végrehajtó Bizottság 1995. május 5-i határozata a közös vízumpolitikáról. A Végrehajtó Bizottság 1995. április 28-i, brüsszeli ülésének jegyzőkönyvébe foglalt határozat (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.);

- a Végrehajtó Bizottság 1996. június 27-i határozata a schengeni vízumoknak a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 30. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint történő kiadására vonatkozó elvekről (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1);

- a Végrehajtó Bizottság 1997. december 15-i határozata a schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében a bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre irányadó elvekről (SCH/Com-ex (97) 39 rev.);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. április 21-i határozata kiadott vízumokra vonatkozó statisztikák helyi szintű cseréjéről (SCH/Com-ex (98) 12);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a schengeni területről történő kitoloncoláshoz szükséges okmányok kiállításánál problémát felvető országokra vonatkozó szükséges intézkedésekről (SCH/Com-ex (98) 18 rev.);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a monacói tartózkodási engedélyekről (SCH/Com-ex (98) 19);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a vízum iránti kérelmet benyújtó személyek útlevelének lebélyegzéséről (SCH/Com-ex (98) 21);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. június 23-i határozata a technikai schengeni vívmányok egészét felölelő záradékról (SCH/Com-ex (98) 29 rev.);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyvről (SCH/Com-ex (98) 52);

- a Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a vízummal ellátható okmányok kézikönyvének összeállításáról (SCH/Com-ex (98) 56);

- a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a Közös Kézikönyv és a Közös Konzuli Utasítás végleges változatáról (SCH/Com-ex (99) 13), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasítás azon rendelkezéseihez, amelyek még nem váltak alkalmazandóvá a 2003-as csatlakozási okmány értelmében;

- a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a vízummal ellátható okmányok kézikönyvének összeállításáról (SCH/Com-ex (99) 14).

c) Az alábbi egyéb jogi aktusok:

- a Tanács 2000. október 17-i 2000/645/EK határozata a Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatában foglalt schengeni vívmányok helyesbítéséről (HL L 272., 2000.10.25., 24. o. A 2003/330/EK határozattal [HL L 116., 2003.5.13., 22. o.] módosított határozat);

- a Tanács 2001. május 28-i 1091/2001/EK rendelete a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal való szabad mozgásról (HL L 150., 2001.6.6., 4. o.);

- a Tanács 2001. május 28-i 2001/420/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 13. melléklete V. és VI. részének és a Közös Kézikönyv 6a. mellékletének az egyidejűleg rövid távú tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok tekintetében történő kiigazításáról (HL L 150., 2001.6.6., 47. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2001. május 28-i 2001/40/EK irányelve a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről (HL L 149., 2001.6.2., 34. o.) és a Tanács 2004. február 23-i 2004/191/EK határozata a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről szóló 2001/40/EK irányelv alkalmazásából adódó pénzügyi aránytalanságok kiegyenlítését célzó kritériumok és gyakorlati szabályok megállapításáról (HL L 60., 2004.2.27., 55. o.);

- a Tanács 2001. december 20-i 2002/44/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás VII. részének és 12. mellékletének, valamint a Közös Kézikönyv 14a. mellékletének módosításáról (HL L 20., 2002.1.23., 5. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2002. április 25-i 2002/354/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás III. részének kiigazításáról és 16. mellékletének létrehozásáról (HL L 123., 2002.5.9., 50. o.);

- a Tanács 2002. július 12-i 2002/585/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás III. és VIII. részének kiigazításáról (HL L 187., 2002.7.16., 44. o.);

- a Tanács 2002. július 12-i 2002/586/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás VI. részének kiigazításáról (HL L 187., 2002.7.16., 48. o.);

- a Tanács 2003. február 27-i 415/2003/EK rendelete a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról (HL L 64., 2003.3.7., 1. o.);

- a Tanács 2003. április 14-i 693/2003/EK rendelete az egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról (HL L 99., 2003.4.17., 8. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2003. június 13-i 2003/454/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 12. mellékletének, valamint a Közös Kézikönyv 14a. mellékletének a vízumdíjak tekintetében történő módosításáról (HL L 152., 2003.6.20., 82. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2003. július 28-i 2003/585/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának, valamint a Közös Kézikönyv 5. melléklete A. listájának a pakisztáni diplomata-útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról (HL L 198., 2003.8.6., 13. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2003. július 28-i 2003/586/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének, valamint a Közös Kézikönyv 5a. melléklete I. részének a harmadik országok repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alá tartozó állampolgárai tekintetében történő módosításáról (HL L 198., 2003.8.6., 15. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2003. október 2-i 2003/725/IB határozata a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (1) és (7) bekezdése rendelkezéseinek módosításáról (HL L 260., 2003.10.11., 37. o.);

- a Tanács 2003. december 22-i 2004/14/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás V. része (A kérelmek vizsgálatának alapvető kritériumai) harmadik albekezdésének módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 74. o.);

- a Tanács 2003. december 22-i 2004/15/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás II. része 1.2. pontjának módosításáról és új mellékletének kidolgozásáról (HL L 5., 2004.1.9., 76. o.);

- a Tanács 2003. december 22-i 2004/17/EK határozata az utazási betegségbiztosításnak az egységes beutazóvízum megszerzéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok listájára történő felvétele tekintetében a Közös Konzuli Utasítás V. része 1.4. pontjának, illetve a Közös Kézikönyv I. része 4.1.2. pontjának módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 79. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- a Tanács 2004. április 29-i 2004/573/EK határozata a harmadik államok két vagy több tagállam területéről kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről (HL L 261., 2004.8.6., 28. o.);

- az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/761/EK ajánlása a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről (HL L 289., 2005.11.3., 23. o.);

- a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.) 1. cikkének első mondata és III. címe;

- a Tanács 2006. június 1-i 2006/440/EK határozata a közös konzuli utasítás 12. mellékletének, valamint a közös kézikönyv 14a. mellékletének a vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelően felszámítandó díjak tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2006.6.29., 77. o.), amennyiben kapcsolódik a Közös Konzuli Utasításhoz;

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelete a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o.);

- a Tanács 2006. október 5-i 2006/684/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról (HL L 280., 2006.10.12., 29. o.);

- a Tanács 2007. július 16-i 2007/519/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 192., 2007.7.24., 26. o.).

II. MELLÉKLET

A schengeni vívmányoknak a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdése szerinti azon rendelkezései, amelyek az érintett tagállamokra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való kapcsolatuk során alkalmazandóvá válnak

1. A Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek tekintetében:

a 40. cikk, valamint a 42. és 43. cikk, amennyiben kapcsolódik a 40. cikkhez.

2. Egyéb rendelkezések:

a) A Schengeni Egyezmény által létrehozott Végrehajtó Bizottság alábbi határozatai:

a Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyvről (SCH/Com-ex (98) 52).

b) Az alábbi egyéb jogi aktus:

a Tanács 2003. október 2-i 2003/725/IB határozata a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (1) és (7) bekezdése rendelkezéseinek módosításáról (HL L 260., 2003.10.11., 37. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0801 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0801&locale=hu

Tartalomjegyzék