32000L0074[1]

A Bizottság 2000/74/EK irányelve (2000. november 22.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző- és visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló 93/29/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/74/EK irányelve

(2000. november 22.)

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző- és visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló 93/29/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, a legutóbb a 2000/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző- és visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló, 1993. június 14-i 93/29/EGK bizottsági irányelvre [3], és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 93/29/EGK irányelv egyike a 92/61/EGK irányelvvel bevezetett közösségi típusjóváhagyási eljárás önálló irányelveinek; mivel következésképpen a 92/61/EGK irányelvben a járműrendszerekre, -alkatrészekre és önálló műszaki egységekre megállapított rendelkezések érvényesek erre az irányelvre is.

(2) A technika fejlődése most lehetővé teszi a 93/29/EGK irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását; mivel a típusjóváhagyási rendszer, mint egész megfelelő működtetéséhez a szóban forgó irányelv bizonyos rendelkezéseinek tisztázása vagy kiegészítése szükséges;

(3) E célból az egyes szimbólumok azonosítására és megjelölésére vonatkozó előírásokat összhangba kell hozni a gépjárművek belső szerelvényeire (kezelőszerveinek, ellenőrző- és visszajelző lámpáinak jelölésére) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésről szóló, a legutóbb a 93/91/EGK bizottsági irányelvvel [4] módosított 1977. december 21-i 78/316/EGK tanácsi irányelv [5] követelményeivel, és világosabbá kell tenni bizonyos, az adatközlő lapban szereplő információkat.

(4) Az ezen irányelvben foglalt intézkedések összhangban vannak a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, legutóbb a 2000/40/EK [6] európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [7] 13. cikke alapján létrehozott műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/29/EGK irányelv I. és II. melléklete ennek az irányelvnek a melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) 2002. január 1-jei hatállyal a tagállamok a kezelőszerveik, ellenőrző- és visszajelző lámpáinak jelölésével kapcsolatos okokból nem:

- tagadhatják meg motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusaira vonatkozó EK-típusjóváhagyás megadását, vagy

- tilthatják meg motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését,

amennyiben a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák jelölése megfelel az ezen irányelvvel módosított 93/29/EGK irányelv követelményeinek.

(2) 2002. július 1-jétől kezdve a tagállamok megtagadják az EK-típusjóváhagyás megadását a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák jelölésével kapcsolatos okok alapján minden új motorkerékpár- és segédmotoros kerékpár-típusra, ha az ezen irányelvvel módosított 93/29/EGK irányelv követelményei nem teljesülnek.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2001. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2002. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek HivatalosLapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 22-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 106., 2000.5.3., 1. o.

[2] HL L 225., 1992.8.10., 72. o.

[3] HL L 188., 1993.7.29., 1. o.

[4] HL L 284., 1993.11.19., 25. o.

[5] HL L 81., 1978.3.28., 3. o.

[6] HL L 203., 2000.8.10., 9. o.

[7] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. Az I. melléklet a következők szerint módosul:

1.

A 2.1.1. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"2.1.1. A szimbólumok egyértelműen térjenek el a háttér tónusától"

2.--------- A 2.1.5. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

a 3. ábra aláírása következővel egészül ki:

"Megjegyzés:

ha a bal és jobb oldali menetirányjelzőhöz külön visszajelző tartozik, a két nyilat külön is lehet használni."

a 12. ábrát a következő váltja fel:

+++++ TIFF +++++

"12. ábraHátsó helyzetjelző ködlámpa (3)A visszajelző lámpa színe: sárga"

a 13. ábra aláírása helyébe a következő szöveg lép:

"

"

a 14. ábra aláírása helyébe a következő szöveg lép:

"

"

,

a 15. ábra helyébe a következő szöveg lép:

+++++ TIFF +++++

"15. ábraVilágításkapcsolóA Visszajelző lámpa színe: zöld"

a 16. ábra aláírása helyébe a következő szöveg lép:

"

"

a 17. ábra törölve.

a 18. és 19. ábra számozása 17.-re, illetve 18.-ra változik.

az (

1

) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A bekeretezett területek egyszínűek lehetnek."

II. A II. melléklet a következők szerint módosul:Az 1. függelék szövegét a következő váltja fel:

1. függelék

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0074&locale=hu

Tartalomjegyzék