31989L0458[1]

A Tanács irányelve (1989. július 18.) az 1,4 liter hengerűrtartalom alatti személygépjárművekre vonatkozó európai kibocsátási szabványok tekintetében a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1989. július 18.)

az 1,4 liter hengerűrtartalom alatti személygépjárművekre vonatkozó európai kibocsátási szabványok tekintetében a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

(89/458/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel [2] együttműködve,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel fontos, hogy a belső piac 1992. december 31-ig tartó fokozatos létrehozása céljából intézkedések kerüljenek elfogadásra; mivel a belső piac egy olyan, belső határok nélküli területet foglal magában, amelyen belül az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított;

mivel az Európai Közösségnek a Tanács által 1973. november 22-én jóváhagyott első környezetvédelmi cselekvési programja szerint a gépjárművek kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni küzdelemben a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe kell venni, és a korábban elfogadott irányelveket ennek megfelelően módosítani kell;

mivel a harmadik cselekvési program rendelkezései szerint további erőfeszítéseket kell tenni a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása jelenlegi szintjének jelentős csökkentése érdekében;

mivel a legutóbb a 88/436/EGK [4] irányelvvel módosított 70/220/EGK [5] irányelv meghatározza az ilyen motorok szén-monoxid- és el nem égett szénhidrogének kibocsátásának határértékeit; mivel ezeket a határértékeket először a 74/290/EGK [6] irányelv szállította lejjebb, a 77/102/EGK [7] irányelvnek megfelelően kiegészítve a megengedett nitrogénoxid-kibocsátások határértékeivel; mivel e három szennyezőanyag határértékeit a 78/665/EGK [8], a 83/351/EGK [9] és a 88/76/EGK [10] irányelv folyamatosan lejjebb szállította, és a 88/436/EGK irányelv határértékeket állapított meg a dízelmotorok légszennyező részecskék kibocsátására;

mivel a Bizottság által e területen végzett munka bebizonyította, hogy a Közösségnek rendelkezésére állnak olyan meglévő, vagy jelenleg fejlesztés alatt álló technológiák, amelyek lehetővé teszik - a hengerűrtartalomtól függetlenül - valamennyi motor esetében a határértékek további csökkentését;

mivel a gépjárművek esetében az új technológiák kifejlesztését célzó kutatási program keretein belül határozott erőfeszítésekre van szükség a tiszta technológiák támogatására;

mivel annak érdekében, hogy az európai környezetnek a legnagyobb mértékben hasznára váljanak ezek a rendelkezések, és ezzel egyidejűleg biztosítva legyen a piac egységessége, szükségesnek tűnik a teljes harmonizáción alapuló szigorúbb európai szabványok végrehajtása, amelyek legalább olyan szigorúak, mint az Amerikai Egyesült Államokban, illetve mint az Európai Parlament által elfogadott szabványok; mivel ezek a határértékek jelenleg a 70/220/EGK irányelvben meghatározott vizsgálatokon alapulnak, amelyeket felül kell vizsgálni, amikor kiegészülnek a városon kívüli vezetési körülményekre kiterjedő vizsgálattal;

mivel, figyelembe véve a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának jelentőségét és ennek hozzájárulását az üvegházhatásért felelős gázok mennyiségéhez, különösen a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását kell stabilizálni, majd csökkenteni, az Egyesült Nemzetek Környezeti Program (UNEP) Kormányzótanácsának 1989. május 24-i kormányzótanácsi határozatával, és különösen annak 11. pontjának d) alpontjával összhangban,

elfogadta ezt az irányelvet:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 5.2.1.1.4. pontban a táblázat utolsó sora helyébe a következő sor kerül:

"C < 1400 | 19 | 5 | -". |

2. A 7.1.1.1. pontban a táblázat utolsó sora helyébe a következő sor kerül:

"C < 1400 | 22 | 5,8 | -". |

2. cikk

(1) 1990. január 1-jétől a tagállamok az 1400 cm3-nél kisebb lökettérfogatú motorok szennyezőanyag-kibocsátásával kapcsolatos okokból:

- nem tagadhatják meg az EGK-típusjóváhagyás megadását, illetve a legutóbb a 87/403/EGK [11] irányelvvel módosított 70/156/EGK [12] irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett okirat kiállítását vagy valamely gépjárműtípusra nemzeti típusjóváhagyás megadását,

vagy

- nem tilthatják meg a gépjárművek első forgalomba helyezését,

amennyiben a gépjárműtípus vagy gépjármű kibocsátása megfelel az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv rendelkezéseinek.

(2) 1992. július 1-jétől a tagállamok az 1400 cm3-nél kisebb lökettérfogatú motorral felszerelt gépjárművek esetében:

- nem állíthatják ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében előírt okiratot azokra a gépjárműtípusokra,

- meg kell tagadniuk azon gépjárműtípusok nemzeti típusjóváhagyását,

amelyek kibocsátása nem felel meg az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek.

(3) A tagállamoknak 1992. december 31-től meg kell tiltaniuk az első forgalomba helyezést az 1400 cm3-nél kisebb lökettérfogatú motorral felszerelt olyan gépjárművek tekintetében, amelyek kibocsátása nem felel meg az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt követelményeknek.

3. cikk

A tagállamok az ezen irányelv hatálya alá tartozó gépjárművek esetében rendelkezéseket hozhatnak adókedvezmények bevezetéséről. Az ilyen kedvezményeknek meg kell felelniük a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a következő feltételeknek:

- minden, belföldön gyártott gépjárműre és valamely tagállamban történő forgalomba hozatal céljára behozott gépjárművekre vonatkozik, amelyeket felszereltek olyan berendezéssel, amely lehetővé teszi az 1992-ben teljesítendő európai szabványoknak való korábbi megfelelést,

- az új gépjárművek kibocsátási határértékeinek kötelező hatálybalépésére vonatkozó, a 2. cikk (3) bekezdésében rögzített időpontban megszűnnek,

- minden gépjárműtípusnál jelentősen alacsonyabb összeget kell képviselniük, mint a megállapított értékek teljesítése érdekében felszerelendő berendezés, és annak a gépjárműre történő felszerelésének tényleges költsége.

A Bizottságnak valamennyi, az első albekezdésben említett adókedvezmény bevezetésére vagy módosítására vonatkozó tervről az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kell kapnia.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1990. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

A Tanács 1990 vége előtt a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz

- a legalább 1400 cm3-es lökettérfogatú motorral felszerelt gépjárművekre az ezen irányelvben meghatározott határidők és szabványok közelítéséről egy továbbfejlesztett európai vizsgálati eljárás alapján, amely a városon kívüli vezetési körülmények vizsgálatát is magában foglalja,

- az 1400 cm3-nél kisebb lökettérfogatú motorokra az ezen irányelvben meghatározott határértékeknek a továbbfejlesztett európai vizsgálati eljárásba történő belefoglalásáról.

6. cikk

A Bizottság javaslata alapján, amely figyelembe veszi az üvegházhatással kapcsolatban végzett folyamatban levő vizsgálat eredményeit, a Tanács minősített többséggel határoz a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának korlátozására vonatkozó intézkedésekről.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Dumas

[1] HL C 56., 1988.2.27., 9. o. és HL C 134., 1989.5.31., 8. o.

[2] HL C 262., 1988.10.10., 89. o. és HL C 120., 1989.5.16.

[3] HL C 208., 1988.8.8., 7. o.

[4] HL L 214., 1988.8.6., 1. o.

[5] HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

[6] HL L 159., 1974.6.15., 61. o.

[7] HL L 32., 1977.2.3., 32. o.

[8] HL L 223., 1978.8.14., 48. o.

[9] HL L 197., 1983.7.20., 1. o.

[10] HL L 36., 1988.2.9., 1. o.

[11] HL L 220., 1987.8.8., 44. o.

[12] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0458 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0458&locale=hu