31988L0076[1]

A Tanács irányelve (1987. december 3.) a gépjárművek motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1987. december 3.)

a gépjárművek motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

(88/76/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel intézkedések meghozatala szükséges annak érdekében, hogy a belső piac 1992. december 31-ig fokozatosan megvalósuljon; mivel a belső piac magában foglal egy belső határok nélküli olyan térséget, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított;

mivel az Európai Közösségnek a Tanács által 1973. november 22-én jóváhagyott első környezetvédelmi cselekvési programja szerint a gépjárművek kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni küzdelemben a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe kell venni, és a már elfogadott irányelveket ennek megfelelően módosítani kell; mivel a harmadik cselekvési program szerint további erőfeszítések szükségesek a gépjárműmotorok jelenlegi szennyezőanyag-kibocsátási szintjének jelentős csökkentése érdekében;

mivel a 70/220/EGK irányelv [4] rögzíti az ilyen motorok szénmonoxid- és el nem égetett szénhidrogének kibocsátása határértékeit; mivel ezeket a határértékeket először a 74/290/EGK irányelv [5] szállította lejjebb és a 77/102/EGK irányelv [6] alapján kiegészítette a megengedett nitrogénoxid-kibocsátás határértékeivel; mivel e három szennyező anyag határértékeit a 78/665/EGK [7] és a 83/351/EGK [8] irányelv folyamatosan lejjebb szállította;

mivel azok a munkák, amelyeket a Bizottság a gépjárműszektor területén érvényes szabályozások továbbfejlesztésére irányuló globális stratégia érdekében folytatott politikája keretében végez, megmutatták, hogy az európai ipar jelenleg rendelkezik olyan motortechnológiákkal, vagy fejleszt olyanokat, amelyek a határértékek újabb csökkentését lehetővé teszik; mivel a közösségi politika célkitűzéseit más területeken, főként az ésszerű energiafelhasználás területén, ez a csökkentés az említett időszak alatt nem veszélyezteti;

mivel az innovációs készséget és az ipari versenyképességet, mind a belső piacokon, mind a külföldi piacokon támogatni kell; mivel szükséges, hogy a Közösség intézkedéseket fogadjon el a gépjárművek kibocsátása vonatkozásában; mivel ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell mind a környezetvédelem magas színvonalát, mind azt a lehetőséget, hogy olyan értékeket érjenek el, amelyek megfelelnek az európai feltételeknek, hogy hatásuk a környezetre végső soron azonos értékű legyen az Egyesült Államokban a gépjárművekre érvényes kipufogógáz-szabványokéval; mivel e célkitűzés elérése érdekében a gépjárművek egyes lökettérfogatai vonatkozásában különböző megoldást kell megvalósítani, hogy a Közösség előírásait, amennyire lehetséges, ésszerű költségekkel és különböző műszaki eszközökkel be lehessen tartani; mivel az 1,4 l motor-lökettérfogat alatti gépjárműosztályok határértékei megfelelnek az európai gyártók jelenlegi műszaki-gazdasági helyzetének a piac e területén; mivel az 1992/93. évekre a határértékeket 1987-ben kell meghatározni;

mivel ezen irányelv határértékei a 70/220/EGK irányelvben meghatározott vizsgálati módszeren alapulnak, azonban ez további kiigazítást igényel, hogy ne csak a sűrű forgalmú városi zónák feltételeinek feleljen meg, hanem a zónákon kívül esőknek is; az ennek elfogadására vonatkozó döntést legkésőbb 1987-ben meg kell hozni;

mivel a 70/220/EGK irányelv 5. cikke említi annak lehetőségét, hogy a mellékletek rendelkezéseit a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák;

mivel mindazon gépjárművek benzinmotorjait, amelyekre az irányelvek vonatkoznak, ólmozatlan benzinnel történő üzemeltetésre kell kialakítani, amelynek következtében az ólomalapú adalékok használata a tüzelőanyagokban megszüntethető, és ezzel döntő lépés történhet a környezet ezen elem által történő szennyezésének csökkentésére;

mivel az irányelv hatálya alá eső külső gyújtású motorokra vonatkozó előírásoknak a motorok által kibocsátott szennyező anyagok specifikus jellegére tekintettel összeegyeztethetőeknek kell maradniuk e motorok által kibocsátott egyéb szennyező anyagokra vonatkozó rendelkezések későbbi módosításaival a 72/306/EGK irányelvben [9] említettek szerint;

mivel az európai szabványok elfogadása és a módosított európai menetciklus bevezetése közötti időben kívánatos, hogy az olyan gépjárművek, amelyek a típusjóváhagyást az egyenértékű szabványok alapján a közösség exportpiacain megkapják, az EGK-típusjóváhagyást is megkaphassák;

mivel azok a tagállamok, amelyek ezt kívánják, az ezen irányelvben megállapított új határértékeket előzetesen alkalmazhatják a Szerződésben rögzített szabályok betartása mellett; viszont azok az országok, amelyek ezt a jogot igénybe veszik, nem tilthatják meg sem az országukban gyártott vagy külföldről behozott gépjárművek eladását, sem használatát, ha azok a közösségi előírásoknak megfelelnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv I., II., III., VI. és VII. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul. Egy új IIIA. melléklet kerül beillesztésre.

2. cikk

(1) 1988. július 1-jétől a tagállamok a motorok kipufogógázai által okozott levegőszennyezésre vagy a motorok tüzelőanyagokra vonatkozó követelményeire történő hivatkozással,

- nem tagadhatják meg valamely gépjárműtípus számára az EGK-típusjóváhagyás vagy a legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel [10] módosított 70/156/EGK irányelv [11] 10. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében előírt okiratok kiállítását vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását,

- nem tilthatják meg a gépjárművek első forgalomba helyezését,

amennyiben ez a gépjárműtípus vagy e gépjárművek légszennyezőgáz-kibocsátása, valamint a motor követelményei a tüzelőanyagok vonatkozásában megfelelnek a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv rendelkezéseinek.

(2) A tagállamok 1988. október 1-jétől a 2000 cm3-nél nagyobb motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

1990. október 1-jétől az 1400 cm3-nél kisebb motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

1991. október 1-jétől 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra és 1994. október 1-jétől a sűrítéses gyújtású, közvetlen befecskendezésű motorral felszerelt azonos motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

- már nem adhatják ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében előírt dokumentumot a gépjárműtípusokra,

- megtagadhatják a gépjárműtípusra a nemzeti típusjóváhagyás megadását,

ha az adott gépjárműtípus légszennyezőgáz-kibocsátása nem felel meg a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt követelményeknek.

(3) A tagállamok 1989. október 1-jétől 2000 cm3-nél nagyobb motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

1991. október 1-jétől 1400 cm3-nél kisebb motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

1993. október 1-jétől 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra és 1996. október 1-jétől sűrítéses gyújtású, közvetlen befecskendezésű motorral felszerelt azonos motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra,

megtilthatják a gépjárművek első forgalomba helyezését, amennyiben a gépjármű légszennyezőgáz-kibocsátása és a motor követelményei a tüzelőanyagok vonatkozásában nem felelnek meg a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt követelményeknek.

3. cikk

(1) A tagállamok megtagadhatják a nemzeti típusjóváhagyás, az EGK-típusjóváhagyás vagy a 70/156/EGK irányelv 10. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdésében előírt okirat kiadását a külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműveknél, amelyeknél a motor követelményei a tüzelőanyagok vonatkozásában nem felelnek meg a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek, mégpedig

- 1988. október 1-jétől 2000 cm3-nél nagyobb motor-lökettérfogatú gépjárműtípusokra vonatkozóan, kivéve a 8.1. pontban meghatározott gépjárműveket,

- 1989. október 1-jétől az egyéb gépjárműtípusokra vonatkozóan.

(2) 1990. október 1-jétől a tagállamok megtilthatják külső gyújtású motorral felszerelt olyan gépjárművek első forgalomba helyezését, amelyeknél a motor követelményei a tüzelőanyagok vonatkozásában nem felelnek meg a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek, kivéve ha a gyártó olyan igazolást állít ki, amelyet az a műszaki szolgálat elfogad, amely az eredeti típusjóváhagyást a kipufogógáz-értékekre megadta és amelyben kijelentik, hogy a gépjárművek hozzáigazítása az új tüzelőanyag-követelményekhez nagyobb műszaki változtatásokat követel meg, úgymint a szívó- illetve kipufogószelep-ülések anyagának megváltoztatását, a sűrítési arány csökkentését vagy a motor teljesítményveszteség-kompenzáló képességének fokozását; ilyen esetben ezt a tilalmat csak a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontoktól kezdődően kell alkalmazni.

4. cikk

Legkésőbb 1987. december 31-ig a Tanács a Bizottság javaslatára

- a határértékek további csökkentéséről határoz az 1400 cm3-nél kisebb motor-lökettérfogatú gépjárművekre vonatkozóan, amelyeket legkésőbb 1992-ben alkalmazni kell a nemzeti típusjóváhagyás megadásánál és 1993-ban a gépjárművek első forgalomba hozatalánál,

- módosítja a 70/220/EGK irányelv III. melléklete szerinti vizsgálatot, hogy kiváltképpen a városon kívüli közlekedési ciklusok bevonásával azt hozzáigazítsa a jelenlegi feltételekhez,

- meghatározza az eljárásokat a III. mellékletben foglalt, módosított vizsgálat hatálybaléptetésére, valamint a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv jelenlegi III. és III.A. mellékletének hatályon kívül helyezésére vonatkozó feltételeket, beleértve az átmeneti időt.

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1988. július 1-je előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

Chr. Christensen

[1] HL C 178., 1984.7.6., 9. o., HL C 318., 1984.11.29., 6. o. és HL C 257., 1987.9.28., 1. o.

[2] A Hivatalos Lapban közzétett vélemény: HL C 12., 1985.1.14., 65. o. és HL C 190., 1987.7.20., 180. o. és 1987. november 18-i álláspont (HL C 345., 1987.12.21., 59. o.)

[3] HL C 25., 1985.1.28., 46. o.

[4] HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

[5] HL L 159., 1974.6.15., 61. o.

[6] HL L 32., 1977.2.3., 32. o.

[7] HL L 223., 1978.08.14., 48. o.

[8] HL L 197., 1983.7.20., 1. o.

[9] HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

[10] HL L 220., 1987.8.8., 44. o.

[11] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

1. A következőkkel egészül ki:

"az N1 kategóriájú gépjárművek kivételével, amelyekre a 88/76/EGK irányelv [1] szerinti típusjóváhagyás kiadásra került.

A gyártó kérésére ezen irányelv szerinti típusjóváhagyás a sűrítéses gyújtású motorokkal felszerelt M1 és N1 kategóriájú gépjárművekről, amelyekre már kiadták a típusjóváhagyást, kiterjeszthető az M2 és N2 kategóriájú gépjárművekre, amelyek referenciatömege nem haladja meg a 2840 kg-ot és amelyek teljesítik az e melléklet 6. pontjában foglalt követelményeket (az EGK-típusjóváhagyás kiterjesztése)."

2.2. A szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

"A III.A. melléklet alkalmazásában "referenciatömeg": a menetkész gépjármű tömege, a gépjárművezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével csökkentve, és megnövelve egy 136 kg-os átlagtömeggel."

A következő 2.8. pont kerül beillesztésre:

"2.8. "motor-lökettérfogat":

2.8.1. alternálódugattyús külső gyújtású motoroknál a névleges motor-lökettérfogat;

2.8.1.1. forgódugattyús külső gyújtású motoroknál (Wankel-motorok) a kétszeres névleges motor-lökettérfogat."

A következő új 3.2.4. pont kerül beillesztésre:

"3.2.4. Annak biztosítására szolgáló intézkedések leírása, hogy a külső gyújtású motorral felszerelt gépjármű felépítési módja szerint csak ólmozatlan benzinnel legyen üzemeltethető a 85/210/EGK irányelv szerint.

Ezt az előfeltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha bizonyítható, hogy a tüzelőanyag-tartály betöltő csonkja olyan kialakítású, hogy a tüzelőanyag-tartály nem tölthető olyan töltőszeleppel, amelynek külső átmérője 23,6 mm vagy nagyobb."

Az 5.1. pontban található szöveg az 5.1.1. számozást kapja és az alábbiakkal egészül ki.

"A gyártó által alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell a légszennyező gázok kibocsátásának tényleges korlátozását a gépjármű rendes élettartama alatt és a szokásos üzemi körülmények között.

5.1.2. A külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműnek olyan tervezésűnek kell lennie, hogy a 85/210/EGK irányelv szerint ólmozatlan benzinnel legyen üzemeltethető."

Az 5.2.1.1.4. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"5.2.1.1.4. Az 5.2.1.1.4.2. és az 5.2.1.1.5. pontra is figyelemmel a vizsgálatot háromszor kell megismételni. Az összegyűjtött szénmonoxid-tömegnek, a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegének és a nitrogénoxid-tömegnek a megfelelő gépjárműosztályoknál az alábbi értékek alatt kell maradnia:

Lökettérfogat C (cm3-ben) | Szénmonoxid-tömeg L1 (g/vizsgálatonként) | Szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömege L2 (g/vizsgálat) | Nitrogénoxid-tömeg L3 (g/vizsgálat) |

C > 2000 | 25 | 6,5 | 3,5 |

1400 ≤ C ≤ 2000 | 30 | 8 | |

C < 1400 | 45 | 15 | 6 |

A sűrítéses gyújtású és 2000 cm3 fölötti lökettérfogatú motorral felfelszerelt gépjárműveknek meg kell felelniük az 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti lökettérfogat-osztály határértékeinek."

Az 5.2.1.1.4.1., 5.2.1.1.4.2., 5.2.1.1.5.1. és 5.2.1.1.5.2. pontban a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegére (kibocsátására) történő hivatkozás esetén azt "és a nitrogén-oxidok tömege" vagy "és a nitrogén-oxidok kibocsátása" kifejezéssel kell kiegészíteni.

A következő 6.5. pont kerül beillesztésre:

"6.5. A tüzelőanyagra vonatkozó különböző motorkövetelményű külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműtípusok

6.5.1. A típusjóváhagyást ki kell terjeszteni olyan gépjárműtípusokra, amelyek a tüzelőanyagra vonatkozó motorkövetelmények miatt kerültek átalakításra, amennyiben a 8.4. pontban meghatározott feltételek teljesültek."

A következő új 6.6. pont kerül beillesztésre:

"6.6. Gépjárműtípusok automata vagy fokozatmentes sebességváltóval

6.6.1. A kézi sebességváltással működő gépjárműtípusok jóváhagyása a következő feltételek mellett terjeszthető ki automata vagy fokozatmentes sebességváltóval működő gépjárműtípusokra:

6.6.1.1. Az alkatrészek és rendszerek (kivéve a sebességváltót) alapmegoldásainak, melyek a gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátást csökkenthetik, beépítettnek és működőképesnek kell lenniük, de ugyanakkor részletkülönbségek megengedettek az automata és a fokozatmentes sebességváltók különböző üzemi jellegzetességeire tekintettel.

6.6.1.2. A gépjárműtípus referenciatömegének a kézi sebességváltóval felszerelt gépjárműtípus referenciatömegétől való eltérésének ± 5 %-nak kell lennie.

6.6.1.3. A gépjárműtípust meg kell vizsgálni és annak meg kell felelnie a következőképpen módosított 5. pontnak:

A nitrogén-oxidok határértékei az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott L3-értékek és az 1,3 tényező szorzatából, továbbá a szénhidrogének és a nitrogén-oxidok együttes tömegének határértékei az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott L2-értékek és az 1,2 tényező szorzatából adódnak."

A 7.1.1.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Lökettérfogat C (cm3-ben) | Szénmonoxid-tömeg L1 (g/vizsgálat) | Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege L2 (g/vizsgálat) | Nitrogénoxid-tömeg L3 (g/vizsgálat) |

C > 2000 | 30 | 8,1 | 4,4 |

1400 ≤ C ≤ 2000 | 36 | 10 | |

C < 1400 | 54 | 19 | 7,5 |

Sűrítéses gyújtású és 2000 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú motorral felszerelt gépjárműveknek meg kell felelniük az 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti lökettérfogat-osztály határértékeinek."

A 7.1.1.2. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg kerül:"L: a 7.1.1.1. pontban meghatározott határérték a szénmonoxid-kibocsátásra, a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes kibocsátására, valamint nitrogénoxid-kibocsátásra vonatkozóan;"

A következő új 7.2. pont kerül beillesztésre:

"7.2. Ha a típusjóváhagyást a 6.6. pont rendelkezései (automata és fokozatmentesen működő sebességváltók) szerint kiterjesztik, akkor a határértékek nitrogén-oxidokra vonatkozóan a 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban meghatározott L3-értékek és az 1,3 tényező szorzatából, a határértékek a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegére vonatkozóan a 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban meghatározott L2-értékek és az 1,2 tényező szorzatából adódnak."

A 8.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1. A típusjóváhagyásra és a megfelelőség ellenőrzésére vonatkozóan

- az M1 kategóriába nem tartozó gépjárművekre,

- az M1 kategóriába tartozó gépjárművekre, amelyek több mint hat személy szállítására alkalmasak, a gépjárművezetőt beleértve, vagy legnagyobb össztömegük meghaladja a 2500 kg-ot, valamint

- azokra a legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel [2] módosított, az 70/156/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott terepjáró gépjárművekre

a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv 5.2.1.1.4. pontjában szereplő táblázatban (típusjóváhagyás) és 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban (a megfelelőség ellenőrzése) meghatározott határértékeket kell alkalmazni 1989. október 1-jétől az új gépjárműtípusokra és 1990. október 1-jétől azokra a gépjárműtípusokra, amelyeket először helyeznek forgalomba."

A következő 8.3. és 8.4. pont kerül beillesztésre:

"8.3. Az I. típusú vizsgálattal egyenértékű, hidegindítás utáni kibocsátások ellenőrzésére szolgáló vizsgálat

8.3.1. 1400 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú motorral felszerelt M1 kategóriájú gépjárművek típusjóváhagyásához és a gyártás ellenőrzéséhez a műszaki szolgálat a gyártó kérésére egyenértékű vizsgálatot végezhet a III.A. melléklet (EPA-ciklus) szerint az 5.2.1.1. pontban leírtak helyett. Ebben az esetben az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

8.3.1.1. A gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozóan, az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott határértékek helyébe az alábbiak lépnek:

-szénmonoxid-tömeg (L1): | 2,11 g/km, |

-szénhidrogén-tömeg: | 0,25 g/km, |

-nitrogénoxid-tömeg (L3): | 0,62 g/km. |

Ezeket a határértékeket teljesítettnek kell tekinteni, ha azokat a vizsgálati eredmények az egyes gépjárműtípusoknál az egyes szennyező anyagok tömegének a következő táblázat szerinti megfelelő romlási tényezővel történt megszorzása esetén nem lépik túl:

Kipufogógáz-utókezelő berendezés | Romlási tényező |

CO | HC | NOx |

1.Külső gyújtású motor oxidációs katalizátorral | 1,2 | 1,3 | 1,0 |

2.Külső gyújtású motor katalizátor nélkül | 1,2 | 1,3 | 1,0 |

3.Külső gyújtású motor katalizátorral | 1,2 | 1,3 | 1,1 |

4.Sűrítéses gyújtású motor | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Azokban az esetekben, amelyekben valamely gyártó megkapta a romlási tényezők kimutatását, amelyek azokra a gépjárműtípusokra jellemzőek, amelyeknél a tanúsítási eljárásokat a közösségi exportpiacokra alkalmazzák, ezeket a tényezőket mindig akkor alkalmazhatják alternatívaként, ha az e pontban megadott határértékeket betartják.

8.3.1.2. A gyártás megfelelőségének ellenőrzéséhez a gépjárműveket a sorozatgyártásból lehet kiválasztani és azokat a III.A. melléklet szerinti vizsgálatnak lehet alávetni.

8.3.1.2.1. Valamely gépjármű akkor nem felel meg a vizsgálaton, ha a 8.3.1. pontban foglaltakkal összhangban jóváhagyott gépjárműtípusra meghatározott romlási tényezők szerinti helyesbítés után a vizsgálati eredmények egy vagy több, a 8.3.1.1. pontban rögzített határértéket túllépnek.

8.3.1.2.2. A sorozat gyártmányai megfelelőnek vagy nem megfelelőnek számítanak, ha egy mintavétel gépjárműveinek vizsgálatánál minden határérték vonatkozásában elfogadó döntés születik, vagy elutasító döntés egy határérték vonatkozásában. Elfogadó döntés születik, ha azon, a 8.3.1.2.1. pont szerint elutasított gépjárművek halmozott száma minden határértékre vonatkozóan kisebb vagy egyenlő, mint a vizsgált gépjárművek halmozott számára vonatkozó elfogadási küszöbérték. Elutasító döntés születik, ha az elutasított gépjárművek halmozott száma,, valamely határértékre vonatkozóan nagyobb vagy egyenlő, mint a vizsgált gépjárművek halmozott számára vonatkozó elutasítási küszöbérték.

Miután valamely határértékre vonatkozóan elutasító döntés született, úgy azokat a gépjárműveket, amelyek vizsgálati eredményei a romlási tényező szerinti helyesbítés után ezt a határértéket túllépik, a gyártásmegfelelőség ellenőrzése tekintetében tovább már nem lehet figyelembe venni.

Azokat az elfogadási és elutasítási küszöbértékeket, amelyek a vizsgált gépjárművek halmozott számával kapcsolatban vannak, a következő táblázat tartalmazza:

A vizsgált gépjárművek halmozott száma | Elfogadási küszöbérték (a nem megfeleltek száma) | Elutasítási küszöbérték (a nem megfeleltek száma) |

1 | [3] | [4] |

2 | [3] | [4] |

3 | [3] | [4] |

4 | [3] | [4] |

5 | 0 | [4] |

6 | 0 | 6 |

7 | 1 | 7 |

8 | 2 | 8 |

9 | 2 | 8 |

10 | 3 | 9 |

11 | 3 | 9 |

12 | 4 | 10 |

13 | 4 | 10 |

14 | 5 | 11 |

15 | 5 | 11 |

16 | 6 | 12 |

17 | 6 | 12 |

18 | 7 | 13 |

19 | 7 | 13 |

20 | 8 | 14 |

21 | 8 | 14 |

22 | 9 | 15 |

23 | 9 | 15 |

24 | 10 | 16 |

25 | 11 | 16 |

26 | 11 | 17 |

27 | 12 | 17 |

28 | 12 | 18 |

29 | 13 | 19 |

30 | 13 | 19 |

31 | 14 | 20 |

32 | 14 | 20 |

33 | 15 | 21 |

34 | 15 | 21 |

35 | 16 | 22 |

36 | 16 | 22 |

37 | 17 | 23 |

38 | 17 | 23 |

39 | 18 | 24 |

40 | 18 | 24 |

41 | 19 | 25 |

42 | 19 | 26 |

43 | 20 | 26 |

44 | 21 | 27 |

45 | 21 | 27 |

46 | 22 | 28 |

47 | 22 | 28 |

48 | 23 | 29 |

49 | 23 | 29 |

50 | 24 | 30 |

51 | 24 | 30 |

52 | 25 | 31 |

53 | 25 | 31 |

54 | 26 | 32 |

55 | 26 | 32 |

56 | 27 | 33 |

57 | 27 | 33 |

58 | 28 | 33 |

59 | 28 | 33 |

60 | 32 | 33 |

8.3.1.3. Az olyan gépjárművek gyártói, amelyek kormányhatóságok által kiállított bizonyítványt kaptak közösségi exportpiacokra, amelyek a III.A. melléklet szerinti vizsgálatokkal egyenértékű vizsgálatok eredményeit is tartalmazzák, az ilyen eredményeket előterjeszthetik.

8.4. Az EGK-típusjóváhagyás kiterjesztéséhez olyan gépjárművekre, amelyek már típusjóváhagyást kaptak a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amelyek azonban az ezen irányelvben foglalt, a tüzelőanyag vonatkozásában előírt motorkövetelmények teljesítése érdekében módosításra kerültek, a gyártónak igazolnia kell, hogy:

8.4.1. a gépjárműtípus a tüzelőanyag vonatkozásában az 5.1.2. pontban előírt motorkövetelményeknek megfelel és,

hogy

8.4.2. a gépjármű megfelel a határértékeknek a gyártásmegfelelőség vonatkozásában a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelvvel összhangban."

"Mintavétel terve a III.A. melléklet szerinti vizsgálathoz

+++++ TIFF +++++

Mintavétel terve a III.A. melléklet szerinti vizsgálatnál törénő használatra

+++++ TIFF +++++

II. MELLÉKLET

Az 1.4. és 1.5. pont után a "(4)" lábjegyzet kerül beillesztésre.

Az 1.7. pont után az "(5)" lábjegyzet kerül beillesztésre.

Az oldal végén a következő lábjegyzetek kerülnek beillesztésre:

"(4) Ezt az értéket a következő mm-tizedeshelyre felfelé illetve lefelé kell kerekíteni.

(5) Ezt az értéket a π = 3,1416 segítségével kell kiszámítani és a következő cm3-re felfelé, illetve lefelé kell kerekíteni."

A 7. pont után a következő alpont kerül beillesztésre:

"A III. A. mellékletben előírt vizsgálatokhoz mellékelt információk

Sebességváltási pontok (az 1. sebességből a 2. sebességbe stb.): ...

Hidegindítási módszer: ..."

III. MELLÉKLET

A 3.1.7. pontot el kell hagyni.

A szöveg a következő új III. A. melléklettel egészül ki:

III.A. MELLÉKLET

AZ I. TÍPUSÚ, HIDEGINDÍTÁS UTÁNI KIBOCSÁTÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATTAL EGYENÉRTÉKŰ VIZSGÁLAT

1. BEVEZETÉS

Lásd az I. melléklet 8.3. pontját.

2. MENETCIKLUS A JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPADON

2.1. A ciklus leírása

A menetciklus, amelyet a járműdinamikai próbapadon alkalmazni kell, az alábbiakban megjelölt táblázatban és az 1. melléklet grafikonjában leírt ciklus. Ez a táblázat a szakaszok szerinti bontást is tartalmazza.

2.2 A III. melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint.

2.3 Sebességváltás

2.3.1. Amennyiben nincsenek ellenkező értelmű adatok, a vizsgálati körülményeket a gyártó ajánlásainak megfelelően kell megvalósítani.

2.3.2. Szabadonfutóval vagy gyorsmeneti fokozattal (overdrive) ellátott gépjárműveket ellenkező adatok hiányában a gyártó által megadott üzemben kell vizsgálni.

2.3.3. Az üresjárati szakaszokat automata sebességváltóval a »menet« állásban (drive) és befékezett kerekekkel kell végrehajtani; kézi sebességváltásokat az első üresjárat kivételével bekapcsolt sebességgel és kioldott tengelykapcsolóval kell elvégezni.

A gépjárművet úgy kell vezetni, hogy a gázpedált a kívánt sebesség tartásához lehetőleg keveset mozgassák.

2.3.4. A gyorsításokat kíméletesen és a jellemző kapcsolási sebességek és eljárások szerint kell végrehajtani. Kézi sebességváltásnál a gépjárművezetőnek minden kapcsolásnál a gázpedált fel kell engednie és a kapcsolást lehetőleg gyorsan kell végrehajtania. Ha a gépjármű nem gyorsítható előírásszerűen, úgy azt a rendelkezésre álló legnagyobb teljesítménnyel kell működtetni, amíg a menetciklusban az adott időpontra előírt sebességet el nem éri.

2.3.5. A lassításokat bekapcsolt sebességi fokozattal kell végrehajtani, a fék- vagy a gázpedál szükség szerinti működtetésével a kívánt sebesség betartása érdekében. A kézi kapcsolású gépjárműveket összekapcsolt tengelykapcsolóval kell vezetni, az előző szakasz sebességfokozatából történő kapcsolás nélkül. Azoknál a szakaszoknál, ahol egészen a megállásig lassítanak, a tengelykapcsoló pedálokat le kell nyomni, amikor a sebesség 24,1 km/h alá esik, ha a motor nem fut már egyenletesen, vagy leállással fenyeget.

2.3.6. Kézi sebességváltás

2.3.6.1. A kézi sebességváltóval felszerelt vizsgálati gépjárműveknél a sebességfokozatok kapcsolását a gyártó által ajánlott eljárások szerint kell működtetni, figyelemmel a vizsgálatok végrehajtásával megbízott műszaki szolgálat hozzájárulására.

2.4. Tűrések

2.4.1. A próbapadi menetciklus az 1. mellékletben került meghatározásra. A menetciklust a sebesség-/időviszony sima görbéje határozza meg. Magában foglalja az üresjárat, a gyorsítás, állandó sebesség és a lassítás nem ismétléses sorozatát különböző időszekvenciákban és hosszúságokban.

2.4.2. A sebességtűrések az alábbiak:

- felső határ: 3,2 km/h a görbe legfelső pontja felett az adott időköz egy másodperce alatt,

- alsó határ: 3,2 km/h a görbe legalsó pontja alatt az adott időköz egy másodperce alatt,

- a tűréseket túllépő sebességingadozások (ahogy azok a sebességváltáskor felléphetnek) elfogadhatók, ha nem tartanak 2 másodpercnél hosszabb ideig;

- a megadottaknál alacsonyabb sebességek elfogadhatók, amennyiben a gépjárművet a szakasz alatt rendelkezésre álló legnagyobb teljesítménnyel működtetik,

- a fent meghatározott sebességtűréseket kell alkalmazni, az alsó és a felső határ kivételével, amely 6,4 km/h,

- a következő ábrák az elfogadható sebességtűrések tartományát mutatják a jellemző pontoknál. Az A. ábra a sebességgörbe jellemző növekvő vagy csökkenő szakaszait mutatja 2 másodperc időintervallumban. A B. ábrában a sebességgörbe jellemző szakaszai láthatók, amely tartalmazza a maximális és minimális értéket.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A. ábra | B. ábra |

3. GÉPJÁRMŰ ÉS TÜZELŐANYAG

3.1. Vizsgálati gépjármű

3.1.1. | a III. melléklet 3.1.1-3.1.6. pontjával megegyező szöveg |

3.1.2. | |

3.1.3. | |

3.1.4. | |

3.1.5. | |

3.1.6. | |

3.2. Tüzelőanyag

A vizsgálatokhoz a VI. mellékletben meghatározott referencia-tüzelőanyagot kell használni, vagy olyan egyenértékű referencia-tüzelőanyagokat, melyeket az illetékes hatóságok a közösség exportpiacain alkalmaznak.

4. VIZSGÁLÓBERENDEZÉS

4.1 A járműdinamikai próbapad

4.1.1. A III. melléklet 4.1.1. pontjával megegyező szöveg, azonban az alábbi alpont kerül beillesztésre:"Az állítható terhelési görbéjű próbapadokat meghatározott terhelési görbéjű próbapadoknak kell tekinteni, ha megfelelnek a meghatározott terhelési görbéjű próbapadokkal szemben támasztott követelményeknek és meghatározott terhelésű görbéjű próbapadokként használják őket."

4.1.2. | a III. melléklet 4.1.1., 4.1.2. és 4.1.3. pontjával megegyező szöveg |

4.1.3. | |

4.1.4. Pontosság

4.1.4.1. A III. melléklet 4.1.4.1. pontjával megegyező szöveg.

4.1.4.2. Meghatározott terhelési görbéjű próbapad esetén a próbapad menetellenállását úgy kell beállítani, hogy az úthoz viszonyított pontossága 80,5 km/h sebességnél 5 % legyen.

Állítható terhelési görbéjű próbapad esetén a próbapad menetellenállását úgy kell beállítani, hogy az úthoz viszonyított pontossága 80,5; 60 és 40 km/h sebességnél 5 %, és 20 km/h sebességnél 10 % legyen. Alacsonyabb sebességeknél a próbapad felvételének pozitívnak kell lennie.

4.1.4.3. | a III. melléklet 4.1.4.3. és 4.1.4.4. pontjával megegyező szöveg |

4.1.4.4. | |

4.1.5. A terhelés és a tehetetlenségi nyomaték beállítása

4.1.5.1. Meghatározott terhelési görbéjű próbapad: a menetellenállás-szimulátort úgy kell beállítani, hogy felvegye a hajtókerekekre 80,5 km/h állandó sebességnél leadott teljesítményt. A mentellenállás meghatározása és beállítása válaszható eszközeit a 2. melléklet 3. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

4.1.5.2. Állítható terhelési görbéjű próbapad: a menetellenállás-szimulátort úgy kell beállítani, hogy felvegye a hajtókerekekre 20, 40, 60 és 80,5 km/h sebességnél leadott teljesítményt. A mentellenállás meghatározása és beállítása válaszható eszközeit a 2. melléklet 3. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

4.1.5.3. A III. melléklet 4.1.5.3. pontjával megegyező szöveg.

4.2. | a III. melléklet 4.3-4.7. pontjával megegyező szöveg |

4.3. | |

4.4. | |

4.5. | |

4.6. | |

4.7. | |

5. A VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

5.1. A tehetetlenséginyomaték-szimulátoroknak a gépjármű össztehetetlenségi nyomatékaihoz történő igazítása

A gépjármű referenciatömege (kg) | Egyenértékű tehetetlenségi nyomaték (kg) |

Pr ≤ 480 | 450 |

480 < Pr ≤ 540 | 510 |

540 < Pr ≤ 600 | 570 |

600 < Pr ≤ 650 | 620 |

650 < Pr ≤ 710 | 680 |

710 < Pr ≤ 770 | 740 |

770 < Pr ≤ 820 | 800 |

820 < Pr ≤ 880 | 850 |

880 < Pr ≤ 940 | 910 |

940 < Pr ≤ 990 | 960 |

990 < Pr ≤ 1050 | 1020 |

1050 < Pr ≤ 1110 | 1080 |

1110 < Pr ≤ 1160 | 1130 |

1160 < Pr ≤ 1220 | 1190 |

1220 < Pr ≤ 1280 | 1250 |

1280 < Pr ≤ 1330 | 1300 |

1330 < Pr ≤ 1390 | 1360 |

1390 < Pr ≤ 1450 | 1420 |

1450 < Pr ≤ 1500 | 1470 |

1500 < Pr ≤ 1560 | 1530 |

1560 < Pr ≤ 1620 | 1590 |

1620 < Pr ≤ 1670 | 1640 |

1670 < Pr ≤ 1730 | 1700 |

1730 < Pr ≤ 1790 | 1760 |

1790 < Pr ≤ 1870 | 1810 |

1870 < Pr ≤ 1980 | 1930 |

1980 < Pr ≤ 2100 | 2040 |

2100 < Pr ≤ 2210 | 2150 |

2210 < Pr ≤ 2320 | 2270 |

2320 < Pr ≤ 2440 | 2380 |

2440 < Pr | 2490 |

Lendkerekeket, elektromos vagy más eszközöket lehet alkalmazni a vizsgálati tömegek szimulálására a táblázatban meghatározottak szerint. Ha a megadott egyenértékű vizsgálati tömeg a használt próbapadnál nem alkalmazható, akkor a következő nagyobb, rendelkezésre álló egyenértékű vizsgálati tömeget kell alkalmazni (amely nem haladhatja meg a 115 kg-ot).

Megjegyzés

A gépjármű referenciatömege: a menetkész gépjármű tömege, leszámítva a gépjárművezető átlagos tömegét és hozzáadva 136 kg átlagtömeget.

5.2. A III. melléklet 5.2. pontjával megegyező szöveg.

5.3. A gépjármű előkezelése

5.3.1. A vizsgálat előtt a gépjárművet egy olyan helyiségben kell tartani, ahol a hőmérséklet viszonylag állandó, 20 és 30 °C között van.

Ezt az előkezelést legalább hat órán át kell végezni, ha a motorolaj hőmérsékletét mérik vagy legalább tizenkét órán át a motorolaj hőmérsékletének mérése nélkül.

A gyártó kérésére a vizsgálatot legfeljebb 36 órával azután végre kell hajtani, hogy a gépjármű rendes üzemi hőmérsékleten működött.

5.3.2. A III. melléklet 5.3.2. pontjával megegyező szöveg.

6. PRÓBAPADOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

6.1. | a III. melléklet 6.1-6.1.4. pontjával megegyező szöveg |

6.1.2. | |

6.1.3. | |

6.1.4. | |

6.2. Vizsgálat és mintavétel

6.2.1. A kibocsátásvizsgálat előtt a gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy csapadéktól (pl. eső, illetve harmat) védve legyen. A teljes próbapadi vizsgálat egy 12,1 km hosszú hidegindítással kezdődő menetet tartalmaz és egy melegindítással történt menetet szimulál. A gépjárművet a hideg- és a melegindítással történő vizsgálat között 10 percre a próbapadon állva lehet hagyni. A hidegindítással történő vizsgálat két részre oszlik. Az első rész a hidegindítási "tranziens" szakasz, amely a menetciklus 505. másodperce után történő lassítással fejeződik be. A második rész, a "stabilizált" szakasz, a menetciklus maradékát foglalja magában, beleértve a motor kikapcsolását. Ennek megfelelően a melegindítással történő vizsgálat is két részből áll. Az első ismét a "tranziens" szakasz, amely a menetciklusnak azon a pontján ér véget, mint a hidegindítással történő vizsgálat első része. A melegindítással történő vizsgált második része, a "stabilizált" szakasz azonos a hidegindítással történő vizsgálat második részével. A melegindítással történő vizsgálat ezért az első rész befejeztével végződik (505 másodperc).

6.2.2. Minden vizsgálatnál a következő módon kell eljárni:

6.2.2.1. A gépjármű kerekeit a próbapadra kell helyezni anélkül, hogy a motort bekapcsolnák. A görgőfordulat-számlálót le kell nullázni és ki kell reteszelni.

6.2.2.2. A gépjármű motorházfedelét fel kell nyitni és a hűtőventillátort a helyes állásba kell hozni.

6.2.2.3. A mintavételi szelepeket "készenléti" állásba (standby) kell hozni, és a kiürített mintagyűjtő zsákokat a higított kipufogógáz és a hígított levegő mintavételére szolgáló rendszerekre kell csatlakoztatni.

6.2.2.4. Az állandó térfogatú mintavevőt (CVS) - ha még nincs bekapcsolva -, a mintavételi szivattyúkat, a hőmérsékletregisztráló készüléket, a gépjármű hűtőventillátorát és az előmelegített regisztráló készüléket a szénhidrogének elemzésére (csak dízelmotoroknál) be kell kapcsolni. [Az állandó térfogatú mintavevő készülék hőcserélőjét, ha azt használják, az üzemi hőmérsékletére elő kell melegíteni. A dízel-tüzelőanyag szénhidrogénelemző-készülék folyamatos mintavevő-berendezését és a szűrőket (ha ilyeneket alkalmaznak) a vizsgálat megkezdése előtt 190 °C% ± 10 °C% hőmérsékletre elő kell melegíteni.]

6.2.2.5. A gázminták áramlási sebességét a kívánt értékre be kell állítani (minimum 0,28 m³/h) és a gázárammérő berendezést nullára kell állítani.

Megjegyzés

A CFV-CVS-gázminták áramlási sebességét a Venturi-elv határozza meg.

6.2.2.6. A kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéhez(eihez) kell csatlakoztatni.

6.2.2.7. A gázáramlásmérő készüléket be kell kapcsolni, a mintavételi szelepeket úgy kell beállítani, hogy a minta a "tranziens" kipufogógáz és a "tranziens" hígító levegő mintavevő zsákjába áramoljon (a dízel-szénhidrogénelemző-rendszer integrátorát be kell állítani és adott esetben a regisztrálókártyát be kell jelölni), a gyújtáskulcsot e kell fordítani és a motort be kell indítani.

6.2.2.8. 15 másodperccel a motor beindulása után a sebességváltót fokozatba kell kapcsolni.

6.2.2.9. 20 másodperccel a motor beindítása után kezdődik a menetciklus kezdeti gyorsítása.

6.2.2.10. A gépjárművet a teljesítménymérő próbapad menetciklusa szerint kell vezetni.

6.2.2.11. Az 505 másodperc elteltével bekövetkező lassítás után a gázmintaáramot a "tranziens" zsákokból a "stabilizált" zsákokba kell átirányítani, az 1. számú gázáramlásmérő készüléket (és az 1. számú dízel-szénhidrogén-integrátort) ki kell kapcsolni (a dízel-szénhidrogén-integrátorkártyát be kell jelölni) és a 2. számú gázáramlásmérő készüléket (és a 2. dízel-szénhidrogén-integrátort) üzembe kell helyezni. Az 510. másodpercben meghatározott gyorsítás előtt regisztrálni kell a görgő, illetve tengely mért fordulatait, a számlálót ismét nullára kell állítani, vagy egy második számlálóra kell átkapcsolni. Mihelyt lehetséges, be kell vezetni a "tranziens" kipufogógáz- és a hígítólevegő-mintákat az elemzőrendszerbe, és úgy kell feldolgozni a mintákat, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül minden elemző készüléken megkapják a kipufogógáz-minta stabilizált értékét.

6.2.2.12. Két másodperccel az utolsó lassítás vége (1369 mp) után a motort le kell állítani.

6.2.2.13. Öt másodperccel a motor leállítása után, egyidejűleg ki kell kapcsolni a 2. gázáramlásmérő készüléket (és a 2.dízel-szénhidrogén-integrátort) (adott esetben a dízel-szénhidrogén-regisztrálókártyát kereszttel be kell jelölni) és a gázmintavevő szelepeket készenléti helyzetbe (standby) kell állítani. A görgő vagy a tengely mért fordulatait regisztrálni kell, és a számlálót ismét nullára kell állítani. A"stabilizált"kipufogógáz- és hígítólevegő-mintákat olyan gyorsan, ahogy az csak lehetséges, továbbítani kell az elemzőrendszerhez, és úgy kell feldolgozni a gázmintákat, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül a kipufogógáz-minta stabilizált értékei rendelkezésre álljanak.

6.2.2.14. A mintavétel befejezését követően le kell állítani a hűtőventillátort és a motorháztetőt le kell zárni.

6.2.2.15. Az állandó térfogatú mintavevőt (CVS) leállítják és a kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéről eltávolítják.

6.2.2.16. A 6.2.2.2-6.2.2.10. pontban felsorolt műveleteket a melegindításos vizsgálathoz meg kell ismételni, azzal a kivétellel, hogy csak egy mintavevő zsákra van szükség a kipufogógáz-mintához és egyre a hígító levegőhöz. A 6.2.2.7. pontban leírt bekapcsolási műveletnek 9-11 perccel a hidegindításos gázmintavétel szakaszának befejezése után kell történnie.

6.2.2.17. Az 505 másodperc utáni lassítás befejezése után egyidejűleg le kell állítani az 1. számú gázáramlásmérő készüléket (és az 1. számú dízel-szénhidrogén-integrátort) (adott esetben a dízel-szénhidrogén-regisztrálókártyát kereszttel be kell jelölni), és a gázmintavevő szelepet készenléti helyzetbe (standby) kell állítani (a motor kikapcsolása nem tartozik a melegindításos vizsgálat próbavételi szakaszába). A görgők, illetve a tengely fordulatainak számát regisztrálni kell.

6.2.2.18. A melegindításos vizsgálat "tranziens" kipufogógáz- és hígítólevegő-mintáit olyan gyorsan, ahogyan az csak lehetséges, az elemzőrendszerhez kell vezetni és a mintákat úgy kell feldolgozni, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül minden elemző készülék a kipufogógáz-minták stabilizált értékeit mutassa.

6.3. A motor indítása és újbóli indítása

6.3.1. Benzinüzemű gépjárművek

Ezt a pontot a benzinüzemű gépjárművekre kell alkalmazni.

6.3.1.1. A motort a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő előírásai szerint kell beindítani. A kezdeti 20 másodperces üresjárat a motor indításával kezdődik.

6.3.1.2. A hidegindító működtetése

Az automatikus hidegindító berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításai szerint kell működtetni.

A kézi hidegindító berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításai szerint kell működtetni.

6.3.1.3. 15 másodperccel a motor beindítása után sebességfokozatba kell kapcsolni. Adott esetben működtetni kell a féket a kerekek forgásának megakadályozása érdekében.

6.3.1.4. A gépjárművezető szükség esetén működtetheti a hidegindító berendezést, a gázpedált stb., a motor üzemben tartása érdekében.

6.3.1.5. Amennyiben a gyártó sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításaiban nincsenek adatok a melegindításra vonatkozóan, úgy a motor (automatikus és kézi hidegindító esetében) a gázpedálnak félig történő lenyomásával és a motornak egészen a beindulásig való indítózásával kell üzembe helyezni.

6.3.2. Dízelüzemű gépjárművek

A motort a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművekkézikönyvében szereplő előírásai szerint kell beindítani. A kezdeti 20 másodperces üresjárat a motor beindulásával kezdődik. Az időpontot követő 15 másodperc után sebességfokozatba kell kapcsolni. Adott esetben működtethető a fék, a gépjármű kerekei forgásának megakadályozása érdekében.

6.3.3. Ha a gépjármű motorja az indító használatát követő 10 másodperc alatt nem indul be, akkor azt be kell szüntetni és az indításképtelenség okát fel kell kutatni. Az állandó térfogatú mintavevő-készüléken lévő gázáramlásmérőt (rendszerint fordulatszámlálót) vagy a kritikus áramlású Venturi-csövet (és a szénhidrogén-integrátort dízelüzemű gépjárművek vizsgálatánál) le kell állítani; a mintavételi szelepeket ennek a megállapítása alatt készenléti állapotba (standby) kell helyezni a vizsgálati időszak alatt. Továbbá, ugyanazon idő alatt le kell állítani az állandó térfogatú mintavevő rendszert (CVS) is, vagy le kell kötni a kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéről, illetve -csöveiről. Amennyiben a motor valamilyen kezelési hiba miatt nem indult be, úgy a gépjárművet újabb hidegindításra kell előkészíteni.

6.3.3.1. Ha a motor a vizsgálat hidegindítási része folyamán nem indul be és ez a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza, úgy 30 percnél rövidebb idejű javítás elvégezhető és a vizsgálat folytatható. A motor beindulásával egyidejűleg minden mintavételi rendszert ismét be kell indítani. A motor beindításával megkezdődik a menetciklus időbeli lefolyása. Ha a hiba a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza és a motor nem indítható be, a vizsgálat érvénytelen.

6.3.3.2. Ha a motor a vizsgálat melegindítási része folyamán nem indul be, és ez a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza, úgy a gépjárművet a gyújtáskulcs elfordítását követő egy perc alatt be kell indítani. Minden mintavételi rendszert a motor beindításával egyidejűleg ismét be kell indítani. A motor beindulásával megkezdődik a menetciklus időbeli lefolyása. Ha a motor a gyújtáskulcs elfordítását követő egy perc alatt nem indul be, a vizsgálat érvénytelen.

6.3.4. A motor "hibás indítása" esetén a gépjárművezető köteles az ajánlott indítási eljárást megismételni (hidegindítót újból beállítani stb.).

6.3.5. A motor lefulladása [1]

Ha a motor üresjáratban lefullad, azt haladéktalanul ismét be kell indítani és a vizsgálat folytatni kell. Ha a motor nem indul be elég gyorsan ahhoz, hogy a következő előírt gyorsítást elvégezzék, úgy a menetidő-kijelzőt le kell állítani és a gépjármű úraindításakor ismét be kell indítani.

7. ELEMZÉSI ELJÁRÁS

7.1. A III. melléklet 7.2.2. pontjával megegyező szöveg.

7.2. A III. melléklet 7.2.3. pontjával megegyező szöveg.

7.3. A III. melléklet 7.2.4. pontjával megegyező szöveg.

7.4. A III. melléklet 7.2.5. pontjával megegyező szöveg.

7.5. A III. melléklet 7.2.6. pontjával megegyező szöveg.

7.6. A III. melléklet 7.2.7. pontjával megegyező szöveg.

7.7. A III. melléklet 7.2.8. pontjával megegyező szöveg.

8. A GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

8.1. | A III. melléklet 8.1. és 8.2. pontjával megegyező szöveg. |

8.2. |

1. függelék

VIZSGÁLATI CIKLUS

+++++ TIFF +++++

t | v |

0 | 0,0 |

1 | 0,0 |

2 | 0,0 |

3 | 0,0 |

4 | 0,0 |

5 | 0,0 |

6 | 0,0 |

7 | 0,0 |

8 | 0,0 |

9 | 0,0 |

10 | 0,0 |

11 | 0,0 |

12 | 0,0 |

13 | 0,0 |

14 | 0,0 |

15 | 0,0 |

16 | 0,0 |

17 | 0,0 |

18 | 0,0 |

19 | 0,0 |

20 | 0,0 |

21 | 4,8 |

22 | 9,5 |

23 | 13,8 |

24 | 16,5 |

25 | 23,0 |

26 | 27,2 |

27 | 27,8 |

28 | 29,1 |

29 | 33,3 |

30 | 34,9 |

31 | 36,0 |

32 | 36,2 |

33 | 35,6 |

34 | 34,6 |

35 | 33,6 |

36 | 32,8 |

37 | 31,9 |

38 | 27,4 |

39 | 24,0 |

40 | 24,0 |

41 | 24,5 |

42 | 24,9 |

43 | 25,7 |

44 | 27,5 |

45 | 30,7 |

46 | 34,0 |

47 | 36,5 |

48 | 36,9 |

49 | 36,5 |

50 | 36,4 |

51 | 34,3 |

52 | 30,6 |

53 | 27,5 |

54 | 25,4 |

55 | 25,4 |

56 | 28,5 |

57 | 31,9 |

58 | 34,8 |

59 | 37,3 |

60 | 38,9 |

61 | 39,6 |

62 | 40,1 |

63 | 40,2 |

64 | 39,6 |

65 | 39,4 |

66 | 39,8 |

67 | 39,9 |

68 | 39,8 |

69 | 39,6 |

70 | 39,6 |

71 | 40,4 |

72 | 41,2 |

73 | 41,4 |

74 | 40,9 |

75 | 40,1 |

76 | 40,2 |

77 | 40,9 |

78 | 41,8 |

79 | 41,8 |

80 | 41,4 |

81 | 42,0 |

82 | 43,0 |

83 | 44,3 |

84 | 46,0 |

85 | 47,2 |

86 | 48,0 |

87 | 48,4 |

88 | 48,9 |

89 | 49,4 |

90 | 49,4 |

91 | 49,1 |

92 | 48,9 |

93 | 48,8 |

94 | 48,9 |

95 | 49,6 |

96 | 48,9 |

97 | 48,1 |

98 | 47,5 |

99 | 48,0 |

100 | 48,8 |

101 | 49,4 |

102 | 49,7 |

103 | 49,9 |

104 | 49,7 |

105 | 48,9 |

106 | 48,0 |

107 | 48,1 |

108 | 48,6 |

109 | 49,4 |

110 | 50,2 |

111 | 51,2 |

112 | 51,8 |

113 | 52,1 |

114 | 51,8 |

115 | 51,0 |

116 | 46,0 |

117 | 40,7 |

118 | 35,4 |

119 | 30,1 |

120 | 24,8 |

121 | 19,5 |

122 | 14,2 |

123 | 8,9 |

124 | 3,5 |

125 | 0,0 |

126 | 0,0 |

127 | 0,0 |

128 | 0,0 |

129 | 0,0 |

130 | 0,0 |

131 | 0,0 |

132 | 0,0 |

133 | 0,0 |

134 | 0,0 |

135 | 0,0 |

136 | 0,0 |

137 | 0,0 |

138 | 0,0 |

139 | 0,0 |

140 | 0,0 |

141 | 0,0 |

142 | 0,0 |

143 | 0,0 |

144 | 0,0 |

145 | 0,0 |

146 | 0,0 |

147 | 0,0 |

148 | 0,0 |

149 | 0,0 |

150 | 0,0 |

151 | 0,0 |

152 | 0,0 |

153 | 0,0 |

154 | 0,0 |

155 | 0,0 |

156 | 0,0 |

157 | 0,0 |

158 | 0,0 |

159 | 0,0 |

160 | 0,0 |

161 | 0,0 |

162 | 0,0 |

163 | 0,0 |

164 | 5,3 |

165 | 10,6 |

166 | 15,9 |

167 | 21,2 |

168 | 26,6 |

169 | 31,9 |

170 | 35,7 |

171 | 39,1 |

172 | 41,5 |

173 | 42,5 |

174 | 41,4 |

175 | 40,4 |

176 | 39,8 |

177 | 40,2 |

178 | 40,6 |

179 | 40,9 |

180 | 41,5 |

181 | 43,8 |

182 | 42,6 |

183 | 38,6 |

184 | 36,5 |

185 | 31,2 |

186 | 28,5 |

187 | 27,7 |

188 | 29,1 |

189 | 29,9 |

190 | 32,2 |

191 | 35,7 |

192 | 39,4 |

193 | 43,9 |

194 | 49,1 |

195 | 53,9 |

196 | 58,3 |

197 | 60,0 |

198 | 63,2 |

199 | 65,2 |

200 | 67,8 |

201 | 70,0 |

202 | 72,6 |

203 | 74,0 |

204 | 75,3 |

205 | 76,4 |

206 | 76,4 |

207 | 76,1 |

208 | 76,0 |

209 | 75,6 |

210 | 75,6 |

211 | 75,6 |

212 | 75,6 |

213 | 75,6 |

214 | 76,0 |

215 | 76,3 |

216 | 77,1 |

217 | 78,1 |

218 | 79,0 |

219 | 79,7 |

220 | 80,5 |

221 | 81,4 |

222 | 82,1 |

223 | 82,9 |

224 | 84,0 |

225 | 85,6 |

226 | 87,1 |

227 | 87,9 |

228 | 88,4 |

229 | 88,5 |

230 | 88,4 |

231 | 87,9 |

232 | 87,9 |

233 | 88,2 |

234 | 88,7 |

235 | 89,3 |

236 | 89,6 |

237 | 90,3 |

238 | 90,6 |

239 | 91,1 |

240 | 91,2 |

241 | 91,2 |

242 | 90,9 |

243 | 90,9 |

244 | 90,9 |

245 | 90,9 |

246 | 90,9 |

247 | 90,9 |

248 | 90,8 |

249 | 90,3 |

250 | 89,8 |

251 | 88,7 |

252 | 87,9 |

253 | 87,2 |

254 | 86,9 |

255 | 86,4 |

256 | 86,3 |

257 | 86,7 |

258 | 86,9 |

259 | 87,1 |

260 | 87,1 |

261 | 86,6 |

262 | 85,9 |

263 | 85,3 |

264 | 84,7 |

265 | 83,8 |

266 | 84,3 |

267 | 83,7 |

268 | 83,5 |

269 | 83,2 |

270 | 82,9 |

271 | 83,0 |

272 | 83,4 |

273 | 83,8 |

274 | 84,5 |

275 | 85,3 |

276 | 86,1 |

277 | 86,9 |

278 | 88,4 |

279 | 89,2 |

280 | 89,5 |

281 | 90,1 |

282 | 90,1 |

283 | 89,8 |

284 | 88,8 |

285 | 87,7 |

286 | 86,3 |

287 | 84,5 |

288 | 82,9 |

289 | 82,9 |

290 | 82,9 |

291 | 82,2 |

292 | 80,6 |

293 | 80,5 |

294 | 80,6 |

295 | 80,5 |

296 | 79,8 |

297 | 79,7 |

298 | 79,7 |

299 | 79,7 |

300 | 79,0 |

301 | 78,2 |

302 | 77,4 |

303 | 76,0 |

304 | 74,2 |

305 | 72,4 |

306 | 70,5 |

307 | 68,6 |

308 | 66,8 |

309 | 64,9 |

310 | 62,0 |

311 | 59,5 |

312 | 56,6 |

313 | 54,4 |

314 | 52,3 |

315 | 50,7 |

316 | 49,2 |

317 | 49,1 |

318 | 48,3 |

319 | 46,7 |

320 | 44,3 |

321 | 39,9 |

322 | 34,6 |

323 | 32,3 |

324 | 30,7 |

325 | 29,8 |

326 | 27,4 |

327 | 24,9 |

328 | 20,1 |

329 | 17,4 |

330 | 12,9 |

331 | 7,6 |

332 | 2,3 |

333 | 0,0 |

334 | 0,0 |

335 | 0,0 |

336 | 0,0 |

337 | 0,0 |

338 | 0,0 |

339 | 0,0 |

340 | 0,0 |

341 | 0,0 |

342 | 0,0 |

343 | 0,0 |

344 | 0,0 |

345 | 0,0 |

346 | 0,0 |

347 | 1,6 |

348 | 6,9 |

349 | 12,2 |

350 | 17,5 |

351 | 22,9 |

352 | 27,8 |

353 | 32,2 |

354 | 36,2 |

355 | 38,1 |

356 | 40,6 |

357 | 42,8 |

358 | 45,2 |

359 | 46,3 |

360 | 49,0 |

361 | 50,9 |

362 | 51,7 |

363 | 52,3 |

364 | 54,1 |

365 | 55,5 |

366 | 55,7 |

367 | 56,2 |

368 | 56,0 |

369 | 55,5 |

370 | 55,8 |

371 | 57,1 |

372 | 57,9 |

373 | 57,9 |

374 | 57,9 |

375 | 57,9 |

376 | 57,9 |

377 | 57,9 |

378 | 58,1 |

379 | 58,6 |

380 | 58,7 |

381 | 58,6 |

382 | 57,9 |

383 | 56,5 |

384 | 54,9 |

385 | 53,9 |

386 | 50,5 |

387 | 46,7 |

388 | 41,4 |

389 | 37,0 |

390 | 32,7 |

391 | 28,2 |

392 | 23,3 |

393 | 19,3 |

394 | 14,0 |

395 | 8,7 |

396 | 3,4 |

397 | 0,0 |

398 | 0,0 |

399 | 0,0 |

400 | 0,0 |

401 | 0,0 |

402 | 0,0 |

403 | 4,2 |

404 | 9,5 |

405 | 14,5 |

406 | 20,1 |

407 | 25,4 |

408 | 30,7 |

409 | 36,0 |

410 | 40,2 |

411 | 41,2 |

412 | 44,3 |

413 | 46,7 |

414 | 48,3 |

415 | 48,4 |

416 | 48,3 |

417 | 47,8 |

418 | 47,2 |

419 | 46,3 |

420 | 45,1 |

421 | 40,2 |

422 | 34,9 |

423 | 29,6 |

424 | 24,3 |

425 | 19,0 |

426 | 13,7 |

427 | 8,4 |

428 | 3,1 |

429 | 0,0 |

430 | 0,0 |

431 | 0,0 |

432 | 0,0 |

433 | 0,0 |

434 | 0,0 |

435 | 0,0 |

436 | 0,0 |

437 | 0,0 |

438 | 0,0 |

439 | 0,0 |

440 | 0,0 |

441 | 0,0 |

442 | 0,0 |

443 | 0,0 |

444 | 0,0 |

445 | 0,0 |

446 | 0,0 |

447 | 0,0 |

448 | 5,3 |

449 | 10,6 |

450 | 15,9 |

451 | 21,2 |

452 | 26,6 |

453 | 31,0 |

454 | 37,2 |

455 | 42,5 |

456 | 44,7 |

457 | 46,8 |

458 | 50,7 |

459 | 53,1 |

460 | 54,1 |

461 | 56,0 |

462 | 56,5 |

463 | 57,3 |

464 | 58,1 |

465 | 57,9 |

466 | 58,1 |

467 | 58,3 |

468 | 57,9 |

469 | 57,5 |

470 | 57,9 |

471 | 57,9 |

472 | 57,3 |

473 | 57,1 |

474 | 57,0 |

475 | 56,6 |

476 | 56,6 |

477 | 56,6 |

478 | 56,6 |

479 | 56,6 |

480 | 56,6 |

481 | 56,3 |

482 | 56,5 |

483 | 56,6 |

484 | 57,1 |

485 | 56,6 |

486 | 56,3 |

487 | 56,3 |

488 | 56,3 |

489 | 56,0 |

490 | 55,7 |

491 | 55,8 |

492 | 53,9 |

493 | 51,5 |

494 | 46,4 |

495 | 45,1 |

496 | 41,0 |

497 | 36,2 |

498 | 31,9 |

499 | 26,6 |

500 | 21,2 |

501 | 16,6 |

502 | 11,6 |

503 | 6,4 |

504 | 1,6 |

505 | 0,0 |

506 | 0,0 |

507 | 0,0 |

508 | 0,0 |

509 | 0,0 |

510 | 0,0 |

511 | 1,9 |

512 | 5,6 |

513 | 8,9 |

514 | 10,5 |

515 | 13,7 |

516 | 15,4 |

517 | 16,9 |

518 | 19,2 |

519 | 22,5 |

520 | 25,7 |

521 | 28,5 |

522 | 30,6 |

523 | 32,3 |

524 | 33,6 |

525 | 35,4 |

526 | 37,0 |

527 | 38,3 |

528 | 39,4 |

529 | 40,1 |

530 | 40,2 |

531 | 40,2 |

532 | 40,2 |

533 | 40,2 |

534 | 40,2 |

535 | 40,2 |

536 | 41,2 |

537 | 41,5 |

538 | 41,8 |

539 | 41,2 |

540 | 40,6 |

541 | 40,2 |

542 | 40,2 |

543 | 40,2 |

544 | 39,3 |

545 | 37,2 |

546 | 31,9 |

547 | 26,6 |

548 | 21,2 |

549 | 15,9 |

550 | 10,6 |

551 | 5,3 |

552 | 0,0 |

553 | 0,0 |

554 | 0,0 |

555 | 0,0 |

556 | 0,0 |

557 | 0,0 |

558 | 0,0 |

559 | 0,0 |

560 | 0,0 |

561 | 0,0 |

562 | 0,0 |

563 | 0,0 |

564 | 0,0 |

565 | 0,0 |

566 | 0,0 |

567 | 0,0 |

568 | 0,0 |

569 | 5,3 |

570 | 10,6 |

571 | 15,9 |

572 | 20,9 |

573 | 23,5 |

574 | 25,7 |

575 | 27,4 |

576 | 27,4 |

577 | 21,4 |

578 | 28,2 |

579 | 28,5 |

580 | 28,5 |

581 | 28,2 |

582 | 27,4 |

583 | 27,2 |

584 | 26,7 |

585 | 27,4 |

586 | 27,5 |

587 | 27,4 |

588 | 26,7 |

589 | 26,6 |

590 | 26,6 |

591 | 26,7 |

592 | 27,4 |

593 | 28,3 |

594 | 29,8 |

595 | 30,9 |

596 | 32,5 |

597 | 33,8 |

598 | 34,0 |

599 | 34,1 |

600 | 34,8 |

601 | 35,4 |

602 | 36,0 |

603 | 36,2 |

604 | 36,2 |

605 | 36,2 |

606 | 36,5 |

607 | 38,1 |

608 | 40,4 |

609 | 41,8 |

610 | 42,6 |

611 | 43,5 |

612 | 42,0 |

613 | 36,7 |

614 | 31,4 |

615 | 26,1 |

616 | 20,8 |

617 | 15,4 |

618 | 10,1 |

619 | 4,8 |

620 | 0,0 |

621 | 0,0 |

622 | 0,0 |

623 | 0,0 |

624 | 0,0 |

625 | 0,0 |

626 | 0,0 |

627 | 0,0 |

628 | 0,0 |

629 | 0,0 |

630 | 0,0 |

631 | 0,0 |

632 | 0,0 |

633 | 0,0 |

634 | 0,0 |

635 | 0,0 |

636 | 0,0 |

637 | 0,0 |

638 | 0,0 |

639 | 0,0 |

640 | 0,0 |

641 | 0,0 |

642 | 0,0 |

643 | 0,0 |

644 | 0,0 |

645 | 0,0 |

646 | 3,2 |

647 | 7,2 |

648 | 12,6 |

649 | 16,4 |

650 | 20,1 |

651 | 22,5 |

652 | 24,6 |

653 | 28,2 |

654 | 31,5 |

655 | 33,8 |

656 | 35,7 |

657 | 37,5 |

658 | 39,4 |

659 | 40,7 |

660 | 41,2 |

661 | 41,8 |

662 | 43,9 |

663 | 43,1 |

664 | 42,3 |

665 | 42,5 |

666 | 42,6 |

667 | 42,6 |

668 | 41,8 |

669 | 41,0 |

670 | 38,0 |

671 | 34,4 |

672 | 29,8 |

673 | 26,4 |

674 | 23,3 |

675 | 18,7 |

676 | 14,0 |

677 | 9,3 |

678 | 5,6 |

679 | 3,2 |

680 | 0,0 |

681 | 0,0 |

682 | 0,0 |

683 | 0,0 |

684 | 0,0 |

685 | 0,0 |

686 | 0,0 |

687 | 0,0 |

688 | 0,0 |

689 | 0,0 |

690 | 0,0 |

691 | 0,0 |

692 | 0,0 |

693 | 0,0 |

694 | 2,3 |

695 | 5,3 |

696 | 7,1 |

697 | 10,5 |

698 | 14,8 |

699 | 18,2 |

700 | 21,7 |

701 | 23,5 |

702 | 26,4 |

703 | 26,9 |

704 | 26,6 |

705 | 26,6 |

706 | 29,3 |

707 | 30,9 |

708 | 32,3 |

709 | 34,6 |

710 | 36,2 |

711 | 36,2 |

712 | 35,6 |

713 | 36,5 |

714 | 37,5 |

715 | 37,8 |

716 | 36,2 |

717 | 34,8 |

718 | 33,0 |

719 | 29,0 |

720 | 24,1 |

721 | 19,3 |

722 | 14,5 |

723 | 10,0 |

724 | 7,2 |

725 | 4,8 |

726 | 3,4 |

727 | 0,8 |

728 | 0,8 |

729 | 5,1 |

730 | 10,5 |

731 | 15,4 |

732 | 20,1 |

733 | 22,5 |

734 | 25,7 |

735 | 29,0 |

736 | 31,5 |

737 | 34,6 |

738 | 37,2 |

739 | 39,4 |

740 | 41,0 |

741 | 42,6 |

742 | 43,6 |

743 | 44,4 |

744 | 44,9 |

745 | 45,5 |

746 | 46,0 |

747 | 46,0 |

748 | 45,5 |

749 | 45,4 |

750 | 45,1 |

751 | 44,3 |

752 | 43,1 |

753 | 41,0 |

754 | 37,8 |

755 | 34,6 |

756 | 30,6 |

757 | 26,6 |

758 | 24,0 |

759 | 20,1 |

760 | 15,1 |

761 | 10,0 |

762 | 4,8 |

763 | 2,4 |

764 | 2,4 |

765 | 0,8 |

766 | 0,0 |

767 | 4,8 |

768 | 10,1 |

769 | 15,4 |

770 | 20,8 |

771 | 25,4 |

772 | 28,2 |

773 | 29,6 |

774 | 31,4 |

775 | 33,3 |

776 | 35,4 |

777 | 37,3 |

778 | 40,2 |

779 | 42,6 |

780 | 44,3 |

781 | 45,1 |

782 | 45,5 |

783 | 46,5 |

784 | 46,5 |

785 | 46,5 |

786 | 46,3 |

787 | 45,9 |

788 | 45,5 |

789 | 45,5 |

790 | 45,5 |

791 | 45,4 |

792 | 44,4 |

793 | 44,3 |

794 | 44,3 |

795 | 44,3 |

796 | 44,3 |

797 | 44,3 |

798 | 44,3 |

799 | 44,4 |

800 | 45,1 |

801 | 45,9 |

802 | 48,3 |

803 | 49,9 |

804 | 51,5 |

805 | 53,1 |

806 | 53,1 |

807 | 54,1 |

808 | 54,7 |

809 | 55,2 |

810 | 55,0 |

811 | 54,7 |

812 | 54,7 |

813 | 54,6 |

814 | 54,1 |

815 | 53,3 |

816 | 53,1 |

817 | 52,3 |

818 | 51,5 |

819 | 51,3 |

820 | 50,9 |

821 | 50,7 |

822 | 49,2 |

823 | 48,3 |

824 | 48,1 |

825 | 48,1 |

826 | 48,1 |

827 | 48,1 |

828 | 47,6 |

829 | 47,5 |

830 | 47,5 |

831 | 47,2 |

832 | 46,5 |

833 | 45,4 |

834 | 44,6 |

835 | 43,5 |

836 | 41,0 |

837 | 38,1 |

838 | 35,4 |

839 | 33,0 |

840 | 30,9 |

841 | 30,9 |

842 | 32,3 |

843 | 33,6 |

844 | 34,4 |

845 | 35,4 |

846 | 36,4 |

847 | 37,3 |

848 | 38,6 |

849 | 40,2 |

850 | 41,8 |

851 | 42,8 |

852 | 42,8 |

853 | 43,1 |

854 | 43,5 |

855 | 43,8 |

856 | 44,7 |

857 | 45,2 |

858 | 46,3 |

859 | 46,5 |

860 | 46,7 |

861 | 46,8 |

862 | 46,7 |

863 | 45,2 |

864 | 44,3 |

865 | 43,5 |

866 | 41,5 |

867 | 40,2 |

868 | 39,4 |

869 | 39,9 |

870 | 40,4 |

871 | 41,0 |

872 | 41,4 |

873 | 42,2 |

874 | 43,3 |

875 | 44,3 |

876 | 44,7 |

877 | 45,7 |

878 | 46,7 |

879 | 47,0 |

880 | 46,8 |

881 | 46,7 |

882 | 46,5 |

883 | 45,9 |

884 | 45,2 |

885 | 45,1 |

886 | 45,1 |

887 | 44,4 |

888 | 43,8 |

889 | 42,8 |

890 | 43,5 |

891 | 44,3 |

892 | 44,7 |

893 | 45,1 |

894 | 44,7 |

895 | 45,1 |

896 | 45,1 |

897 | 45,1 |

898 | 44,6 |

899 | 44,1 |

900 | 43,3 |

901 | 42,8 |

902 | 42,6 |

903 | 42,6 |

904 | 42,6 |

905 | 42,3 |

906 | 42,2 |

907 | 42,2 |

908 | 41,7 |

909 | 41,2 |

910 | 41,2 |

911 | 41,7 |

912 | 41,5 |

913 | 41,0 |

914 | 39,6 |

915 | 37,8 |

916 | 35,7 |

917 | 34,8 |

918 | 34,8 |

919 | 34,9 |

920 | 36,4 |

921 | 37,7 |

922 | 38,6 |

923 | 38,9 |

924 | 39,3 |

925 | 40,1 |

926 | 40,4 |

927 | 40,6 |

928 | 40,7 |

929 | 41,0 |

930 | 40,6 |

931 | 40,2 |

932 | 40,3 |

933 | 40,2 |

934 | 39,8 |

935 | 39,4 |

936 | 39,1 |

937 | 39,1 |

938 | 39,4 |

939 | 40,2 |

940 | 40,2 |

941 | 39,6 |

942 | 39,6 |

943 | 38,8 |

944 | 39,4 |

945 | 40,4 |

946 | 41,2 |

947 | 40,4 |

948 | 38,6 |

949 | 35,4 |

950 | 32,3 |

951 | 27,2 |

952 | 21,9 |

953 | 16,6 |

954 | 11,3 |

955 | 6,0 |

956 | 0,6 |

957 | 0,0 |

958 | 0,0 |

959 | 0,0 |

960 | 3,2 |

961 | 8,5 |

962 | 13,8 |

963 | 19,2 |

964 | 24,5 |

965 | 28,2 |

966 | 29,9 |

967 | 32,2 |

968 | 34,0 |

969 | 35,4 |

970 | 37,0 |

971 | 39,4 |

972 | 42,3 |

973 | 44,3 |

974 | 45,2 |

975 | 45,7 |

976 | 45,9 |

977 | 45,9 |

978 | 45,9 |

979 | 44,6 |

980 | 44,3 |

981 | 43,8 |

982 | 43,1 |

983 | 42,6 |

984 | 41,8 |

985 | 41,4 |

986 | 40,6 |

987 | 38,6 |

988 | 35,4 |

989 | 34,6 |

990 | 34,6 |

991 | 35,1 |

992 | 36,2 |

993 | 37,0 |

994 | 36,7 |

995 | 36,7 |

996 | 37,0 |

997 | 36,5 |

998 | 36,5 |

999 | 36,5 |

1000 | 37,8 |

1001 | 38,6 |

1002 | 39,6 |

1003 | 39,9 |

1004 | 40,4 |

1005 | 41,0 |

1006 | 41,2 |

1007 | 41,0 |

1008 | 40,2 |

1009 | 38,8 |

1010 | 38,1 |

1011 | 37,3 |

1012 | 36,9 |

1013 | 36,2 |

1014 | 35,4 |

1015 | 34,8 |

1016 | 33,0 |

1017 | 28,2 |

1018 | 22,9 |

1019 | 17,5 |

1020 | 12,2 |

1021 | 6,9 |

1022 | 1,6 |

1023 | 0,0 |

1024 | 0,0 |

1025 | 0,0 |

1026 | 0,0 |

1027 | 0,0 |

1028 | 0,0 |

1029 | 0,0 |

1030 | 0,0 |

1031 | 0,0 |

1032 | 0,0 |

1033 | 0,0 |

1034 | 0,0 |

1035 | 0,0 |

1036 | 0,0 |

1037 | 0,0 |

1038 | 0,0 |

1039 | 0,0 |

1040 | 0,0 |

1041 | 0,0 |

1042 | 0,0 |

1043 | 0,0 |

1044 | 0,0 |

1045 | 0,0 |

1046 | 0,0 |

1047 | 0,0 |

1048 | 0,0 |

1049 | 0,0 |

1050 | 0,0 |

1051 | 0,0 |

1052 | 0,0 |

1053 | 1,9 |

1054 | 6,4 |

1055 | 11,7 |

1056 | 17,1 |

1057 | 22,4 |

1058 | 27,4 |

1059 | 29,8 |

1060 | 32,2 |

1061 | 35,1 |

1062 | 37,0 |

1063 | 38,6 |

1064 | 39,9 |

1065 | 41,2 |

1066 | 42,6 |

1067 | 43,1 |

1068 | 44,1 |

1069 | 44,9 |

1070 | 45,5 |

1071 | 45,1 |

1072 | 44,3 |

1073 | 43,5 |

1074 | 43,5 |

1075 | 42,3 |

1076 | 39,4 |

1077 | 36,2 |

1078 | 34,6 |

1079 | 33,2 |

1080 | 29,0 |

1081 | 24,1 |

1082 | 19,8 |

1083 | 17,9 |

1084 | 17,1 |

1085 | 16,1 |

1086 | 15,3 |

1087 | 14,6 |

1088 | 14,0 |

1089 | 13,8 |

1090 | 14,2 |

1091 | 14,5 |

1092 | 14,0 |

1093 | 13,8 |

1094 | 12,9 |

1095 | 11,3 |

1096 | 8,0 |

1097 | 6,8 |

1098 | 4,2 |

1099 | 1,6 |

1100 | 0,0 |

1101 | 0,2 |

1102 | 1,0 |

1103 | 2,6 |

1104 | 5,8 |

1105 | 11,1 |

1106 | 16,1 |

1107 | 20,6 |

1108 | 22,5 |

1109 | 23,3 |

1110 | 25,7 |

1111 | 29,1 |

1112 | 32,2 |

1113 | 33,8 |

1114 | 34,1 |

1115 | 34,3 |

1116 | 34,4 |

1117 | 34,9 |

1118 | 36,2 |

1119 | 37,0 |

1120 | 38,3 |

1121 | 39,4 |

1122 | 40,2 |

1123 | 40,1 |

1124 | 39,9 |

1125 | 40,2 |

1126 | 40,9 |

1127 | 41,5 |

1128 | 41,8 |

1129 | 42,5 |

1130 | 42,8 |

1131 | 43,3 |

1132 | 43,5 |

1133 | 43,5 |

1134 | 43,5 |

1135 | 43,3 |

1136 | 43,1 |

1137 | 43,1 |

1138 | 42,6 |

1139 | 42,5 |

1140 | 41,8 |

1141 | 41,0 |

1142 | 39,6 |

1143 | 37,8 |

1144 | 34,6 |

1145 | 32,2 |

1146 | 28,2 |

1147 | 25,7 |

1148 | 22,5 |

1149 | 17,2 |

1150 | 11,9 |

1151 | 6,6 |

1152 | 1,3 |

1153 | 0,0 |

1154 | 0,0 |

1155 | 0,0 |

1156 | 0,0 |

1157 | 0,0 |

1158 | 0,0 |

1159 | 0,0 |

1160 | 0,0 |

1161 | 0,0 |

1162 | 0,0 |

1163 | 0,0 |

1164 | 0,0 |

1165 | 0,0 |

1166 | 0,0 |

1167 | 0,0 |

1168 | 0,0 |

1169 | 3,4 |

1170 | 8,7 |

1171 | 14,0 |

1172 | 19,3 |

1173 | 24,6 |

1174 | 29,9 |

1175 | 34,0 |

1176 | 37,0 |

1177 | 37,8 |

1178 | 37,0 |

1179 | 36,2 |

1180 | 32,2 |

1181 | 26,9 |

1182 | 21,6 |

1183 | 16,3 |

1184 | 10,9 |

1185 | 5,6 |

1186 | 0,3 |

1187 | 0,0 |

1188 | 0,0 |

1189 | 0,0 |

1190 | 0,0 |

1191 | 0,0 |

1192 | 0,0 |

1193 | 0,0 |

1194 | 0,0 |

1195 | 0,0 |

1196 | 0,0 |

1197 | 0,3 |

1198 | 2,4 |

1199 | 5,6 |

1200 | 10,5 |

1201 | 15,8 |

1202 | 19,3 |

1203 | 20,8 |

1204 | 20,9 |

1205 | 20,3 |

1206 | 20,6 |

1207 | 21,1 |

1208 | 21,1 |

1209 | 22,5 |

1210 | 24,9 |

1211 | 27,4 |

1212 | 29,9 |

1213 | 31,7 |

1214 | 33,8 |

1215 | 34,6 |

1216 | 35,1 |

1217 | 35,1 |

1218 | 34,6 |

1219 | 34,1 |

1220 | 34,6 |

1221 | 35,1 |

1222 | 35,4 |

1223 | 35,2 |

1224 | 34,9 |

1225 | 34,6 |

1226 | 34,6 |

1227 | 34,4 |

1228 | 32,3 |

1229 | 31,4 |

1230 | 30,9 |

1231 | 31,5 |

1232 | 31,9 |

1233 | 32,2 |

1234 | 31,4 |

1235 | 28,2 |

1236 | 24,9 |

1237 | 20,9 |

1238 | 16,1 |

1239 | 12,9 |

1240 | 9,7 |

1241 | 6,4 |

1242 | 4,0 |

1243 | 1,1 |

1244 | 0,0 |

1245 | 0,0 |

1246 | 0,0 |

1247 | 0,0 |

1248 | 0,0 |

1249 | 0,0 |

1250 | 0,0 |

1251 | 0,0 |

1252 | 1,6 |

1253 | 1,6 |

1254 | 1,6 |

1255 | 1,6 |

1256 | 1,6 |

1257 | 2,6 |

1258 | 4,8 |

1259 | 6,4 |

1260 | 8,0 |

1261 | 10,1 |

1262 | 12,9 |

1263 | 16,1 |

1264 | 16,9 |

1265 | 15,3 |

1266 | 13,7 |

1267 | 12,2 |

1268 | 14,2 |

1269 | 17,7 |

1270 | 22,5 |

1271 | 27,4 |

1272 | 31,4 |

1273 | 33,8 |

1274 | 35,1 |

1275 | 35,7 |

1276 | 37,0 |

1277 | 38,0 |

1278 | 38,8 |

1279 | 39,4 |

1280 | 39,4 |

1281 | 38,6 |

1282 | 37,8 |

1283 | 37,8 |

1284 | 37,8 |

1285 | 37,8 |

1286 | 37,8 |

1287 | 37,8 |

1288 | 38,6 |

1289 | 38,8 |

1290 | 39,4 |

1291 | 39,8 |

1292 | 40,2 |

1293 | 40,9 |

1294 | 41,2 |

1295 | 41,4 |

1296 | 41,8 |

1297 | 42,2 |

1298 | 43,5 |

1299 | 44,7 |

1300 | 45,5 |

1301 | 46,7 |

1302 | 46,8 |

1303 | 46,7 |

1304 | 45,1 |

1305 | 39,8 |

1306 | 34,4 |

1307 | 29,1 |

1308 | 23,8 |

1309 | 18,5 |

1310 | 13,2 |

1311 | 7,9 |

1312 | 2,6 |

1313 | 0,0 |

1314 | 0,0 |

1315 | 0,0 |

1316 | 0,0 |

1317 | 0,0 |

1318 | 0,0 |

1319 | 0,0 |

1320 | 0,0 |

1321 | 0,0 |

1322 | 0,0 |

1323 | 0,0 |

1324 | 0,0 |

1325 | 0,0 |

1326 | 0,0 |

1327 | 0,0 |

1328 | 0,0 |

1329 | 0,0 |

1330 | 0,0 |

1331 | 0,0 |

1332 | 0,0 |

1333 | 0,0 |

1334 | 0,0 |

1335 | 0,0 |

1336 | 0,0 |

1337 | 0,0 |

1338 | 2,4 |

1339 | 7,7 |

1340 | 13,0 |

1341 | 18,3 |

1342 | 21,2 |

1343 | 24,3 |

1344 | 27,0 |

1345 | 29,5 |

1346 | 31,4 |

1347 | 32,7 |

1348 | 34,3 |

1349 | 35,2 |

1350 | 35,6 |

1351 | 36,0 |

1352 | 35,4 |

1353 | 34,8 |

1354 | 34,0 |

1355 | 33,0 |

1356 | 32,2 |

1357 | 31,5 |

1358 | 29,8 |

1359 | 28,2 |

1360 | 26,6 |

1361 | 24,9 |

1362 | 22,5 |

1363 | 17,7 |

1364 | 12,9 |

1365 | 6,4 |

1366 | 4,0 |

1367 | 0,0 |

1368 | 0,0 |

1369 | 0,0 |

1370 | 0,0 |

1371 | 0,0 |

2. függelék

JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPAD

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

1.1. A III. melléklet 2. függelék 1.1. pontjával megegyező szöveg, de az"50 km/h" értéket "80,5 km/h" értékkel kell helyettesíteni.

2. A PRÓBAPAD KALIBRÁLÁSÁNAK MÓDSZERE

2.1. A III. melléklet 2. függelék 2.1. pontjával megegyező szöveg.

2.2. A teljesítményjelző kalibrálása 80,5 km/h mellett.

2.2.1. A próbapadot legalább havonta egyszer kell kalibrálni vagy hatásosságát legalább hetente egyszer meg kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a kalibrálást el kell végezni. A kalibrálást az alább leírt eljárás szerint kell elvégezni 80,5 km/h sebesség mellett. A próbapad által felvett, mért teljesítmény a súrlódás által elnyelt és a teljesítményfelvevő fék által felvett teljesítményből tevődik össze. A próbapadot a vizsgálati tartomány fölötti sebességre kell felgyorsítani. Ezután a próbapad meghajtására használt berendezést leválasztják, és a görgő(ke)t hagyják kifutni. A görgők mozgási energiáját a teljesítményfelvevő fék és a súrlódás veszi fel. Ez a módszer a görgők belső súrlódásának változásait a terhelés alatti állapotban, illetve a terheletlen állapotban nem veszi figyelembe; hasonlóképpen nem veszi figyelembe a hátsó görgő súrlódását sem, ha az terheletlen.

2.2.1.1. Meg kell mérni a meghajtógörgő fordulatszámát, amennyiben ez még nem történt meg. Ehhez felhasználható egy ötödik kerék, fordulatszámmérő vagy egyéb alkalmas eszköz.

2.2.1.2. A gépjárművet a próbapadra kell helyezni, vagy a próbapadot más módon meg kell hajtani.

2.2.1.3. A lendkereket vagy az egyéb tehetetlenséginyomaték-szimuláló berendezést a legszokványosabb járműtömeg-kategóriához, amelyhez a próbapadot használják, üzembe helyezik. Pótlólag még más járműtömeg-kategóriák is kalibrálhatóak, ha ez szükséges.

2.2.1.4. A 80,5 km/h sebességre kell felgyorsítani.

2.2.1.5. A közúti teljesítményt fel kell jegyezni.

2.2.1.6. A próbapadot 96,9 km/h sebességre kell felgyorsítani.

2.2.1.7. A próbapad meghajtására szolgáló berendezést le kell kapcsolni.

2.2.1.8. Fel kell jegyezni azt az időt, amely alatt a próbapad meghajtó görgőjének sebessége 88,5 km/h sebességről 72,4 km/h sebességre csökken.

2.2.1.9. A teljesítményfelvevő féket egy másik szintre kell beállítani.

2.2.1.10. A 2.2.1.1-2.2.1.9. pontban foglaltakat addig kell ismételni, amíg a használt felvett teljesítmény egész tartománya lefedésre kerül.

2.2.1.11. A felvett teljesítményt ki kell számítani. Lásd a 2.2.3. pontot.

2.2.1.12. A 80,5 km/h sebesség mellett jelzett teljesítmény függvényében a felvett teljesítményt ábrázolni kell (az A. ábra szerint).

2.2.2. A hatásosságvizsgálat abban áll, hogy a próbapadot egy vagy több tehetetlenséginyomaték-beállítással (lóerővel) kifutni hagyják, és a kifutási időt az utolsó kalibrálásnál mért kifutási idővel összehasonlítják. Ha a két idő több mint 1 másodperccel (s) tér el egymástól, új kalibrálásra van szükség.

2.2.3. Számítások

A próbapad által ténylegesen felvett teljesítményt a következő egyenlettel kell kiszámítani:

Pa = W

V

- V

ahol:

Pa = teljesítmény (kW)

W = egyenértékű tehetetlenségi nyomaték (kg)

V1 = kezdő sebesség (m/s)

V2 = végleges sebesség (m/s)

t = a görgősebességnek 88,5 km/h-ról 72,4 km/h-ra va1ó csökkenésének időtartama.

+++++ TIFF +++++

2.3. A III. melléklet 2. függelék 2.3. pontjával megegyező szöveg.

2.4. El kell hagyni.

3. A PRÓBAPAD BEÁLLÍTÁSA

3.1. Vákuumos módszer

A III. melléklet 2. függelék 3.1. pontjával megegyező szöveg, de az"50 km/h mellett"kifejezés helyébe a"80,5 km/h mellett"kifejezés lép.

3.2. Más beállítási módszerek

Mint a III. melléklet 2. függelékének 3.2. pontja, de az"50 km/h mellett" kifejezés "80,5 km/h mellett" kifejezéssel kell helyettesíteni.

3.3. Alternatív módszer

3.3.1. A teljesítményfelvevő féket úgy kell beállítani, hogy a felvett teljesítményt tényleges 80,5 km/h sebesség mellett jelenítse meg. A próbapad teljesítményfelvételének figyelembe kell vennie a próbapad súrlódását is.

A következő módszert 220 mm-es névleges görgőátmérőjű és 432 mm-es görgőtérközű, kis menetteljesítményű kétgörgős próbapadokra, valamint 1219 mm-es névleges átmérőjű görgővel felszerelt, nagy menetteljesítményű egygörgős próbapadokra határozták meg. A próbapadok a görgőkre vonatkozó más műszaki jellemzőkkel is használhatók, ha azokat a műszaki szolgálat jóváhagyta.

3.3.2. A próbapad menetellenállás-beállítását az egyenértékű vizsgálati tömeg, a referencia-homloktér, a gépjármű alakja, annak kiálló részei és a gumiabroncsok típusa alapján a következő egyenletek szerint határozzák meg.

3.3.2.1. Könnyű gépjárművek esetén, amelyeket egy kétgörgős próbapadon vizsgálnak:

P

= aA + P + tw

ahol:

PA = beállítás 80,5 km/h-ra (kW)

A = a gépjármű vonatkozási homlokfelülete (m²); a gépjármű vonatkozási homlokfelülete a gépjármű ortogonális vetülete, - beleértve a gumiabroncsokat és a felfüggesztés alkatrészeit, de kivéve a kiálló részeket -, egy olyan síkra, amely mind a gépjármű hosszsíkjához mind ahhoz a felülethez, amelyen a gépjármű áll, merőleges. Ezt a felületet egy olyan módszerrel, amelyet a vizsgálattal megbízott műszaki szolgálat előre jóváhagyott, 1/100 m2-es pontossággal kell mérni.

P = teljesítmény-korrekciós tényező az előbbi részekre vonatkozóan e pont 1. táblázata szerint.

w = a gépjármű egyenértékű vizsgálati tömege (kg)

a = 3,45 a csapottfarú, azaz "fastback" karosszériákra; 4,01 minden egyéb könnyű gépjárműhöz

t = 0,0 radiális gumiabroncsú gépjárművek esetében; 4,93 x 10-4 minden egyéb gépjármű esetében.

Gépjárműfelépítményeket akkor tekintenek "fastback" karosszériáknak, ha a farfelület (A2) annak a részének vetülete, amely a vízszintessel 20 foknál kisebb szöget alkot, hátrafelé a gépjármű vonatkozási homlokfelületének legalább 25 %-át teszi ki. E felületnek továbbá simának, folyamatosnak és 4 foknál nagyobb helyi egyenetlenségektől mentesnek kell lennie. Az 1.ábra a "fastback" karosszéria egy példáját mutatja.

+++++ TIFF +++++

1. ábra

1. TÁBLÁZAT

A kiálló részek (P) teljesítményfelvétele a teljes kiálló homlokfelülethez (Ap)

Ap (m2) | P |

Ap < 0,03 | 0,0 |

0,03 ≤ Ap < 0,06 | 0,30 |

0,06 ≤ Ap < 0,08 | 0,52 |

0,08 ≤ Ap < 0,11 | 0,75 |

0,11 ≤ Ap < 0,14 | 0,97 |

0,14 ≤ Ap < 0,17 | 1,19 |

0,17 ≤ Ap < 0,19 | 1,42 |

0,19 ≤ Ap < 0,22 | 1,64 |

0,22 ≤ Ap < 0,25 | 1.87 |

0,25 ≤ Ap < 0,28 | 2,09 |

0,28 ≤ Ap | 2,31 |

A fenti Ap-homlokfelület analóg módon a gépjármű vonatkozási homlokfelületéhez a gépjármű visszapillantó tükrei, kézi fogantyúi, díszítései, tetőcsomagtartója és egyéb kiálló részeinek egy vagy több síkjaira való ortogonális vetülete összes felületeként van meghatározva, amelyek mind a gépjármű hosszanti síkjához, mind ahhoz a síkhoz viszonyítva, amelyen a gépjármű áll, merőlegesen húzódnak. Kiálló résznek számít bármilyen alkatrész, amely a gépjárműre van felerősítve, több mint 2,25 cm-rel a gépjármű felületén túlnyúlik, és amelynek a vetülete több mint 0,00093 m², ha azt egy olyan módszer szerint számítják ki, amelyet a vizsgálatok végrehajtásával megbízott szolgálat jóváhagyott. A fenti összhomloktérben benne foglaltatik minden szerkezet, amelyet szabványos felszerelésként szállítanak. A szabadon választható egyes felszerelések tere szintén beleszámít, ha feltételezhető, hogy az eladott gépjárművek több, mint 33 %-a lesz ezzel a szerkezettel felszerelve.

3.3.2.2. A könnyű gépjárművekhez való próbapad teljesítményfelvevő beállítását 0,1 kW-ra kell felfelé, illetve lefelé kerekíteni.

3.3.2.3. Könnyű gépjárművek, amelyeket egyetlen nagy görgővel működő próbapadon vizsgálnak:

P

= aA + P +

w

Az e képletben előforduló valamennyi jelölés a 3.3.2.1. pontban került meghatározásra.

3. függelék

A GÉPJÁRMŰ MENETELLENÁLLÁSA,

MÉRÉSI MÓDSZER ORSZÁGÚTON ÉS A JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPADON

( a III. melléklet 3. függelékével megegyező szöveg)

4. függelék

A TÖMEGTEHETETLENSÉGTŐL ELTÉRŐ TEHETETLENSÉGI NYOMATÉKOK ELLENŐRZÉSE

(a III. melléklet 4. függelékével megegyező szöveg)

5. függelék

A GÁZMINTAVEVŐ RENDSZEREK MEGHATÁROZÁSA

(a III. melléklet 5. függelékével megegyező szöveg, de az állandó térfogattal történő mintavételhez (CVS) 2 helyett 6 zsák szükséges)

6. függelék

A KÉSZÜLÉKEK KALIBRÁLÁSÁNAK MÓDSZERE

(a III. melléklet 6. függelékével megegyező szöveg)

7. függelék

A TELJES RENDSZER ELLENŐRZÉSE

(a III. melléklet 5. függelékével megegyező szöveg)

8. függelék

A SZENNYEZŐ ANYAGOK TÖMEGKIBOCSÁTÁSÁNAK KISZÁMÍTÁSA

A szennyező anyagok kibocsátott mennyiségét a következő egyenlettel kell kiszámítani:

Mi = 0,43

M

M

S

+ S

+ 0,57

M

+ M

S

+ S

ahol:

Mi = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, gramm/km-ben

MicT = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban az első szakasz folyamán (tranziens hidegen)

MiHT = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban az utolsó szakasz folyamán (tranziens melegen)

Mis = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban a második szakasz folyamán (stabilizált)

ScT = az első szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

SHT = az utolsó szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

Ss = a második szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

A kibocsátott szennyezőanyag-mennyiségeket a következő képlet szerint kell kiszámítani.

Mi = V

× Q

× k

× C

× 10

ahol:

Mi = a kibocsátott i szennyező anyag mennyisége gramm/szakaszban

Vmix = higított kipufogógáz mennyisége liter/szakaszban kifejezve, a normál körülményekre korrigálva (273,2 K és 101,33 kPa)

Qi = az i szennyező anyag sűrűsége gramm/literben normál hőmérsékleten és nyomáson (273,2 K és 101,33 kPa)

kH = nedvességkorrekciós tényező a kibocsátott hidrogénoxid-mennyiségek kiszámításához (HC és CO esetében nincs nedvességkorrekció)

Ci = az i szennyező anyag koncentrációja a hígított kipufogógázokban, ppm-ben kifejezve és korrigálva a hígító levegőben az i szennyező anyag koncentrációval korrigálva.

VI. MELLÉKLET

Az 1. pontban a táblázatot a következő táblázattal kell helyettesíteni:

"1. KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT GÉPJÁRMŰVEK VIZSGALATÁHOZ FELHASZNÁLT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI ADATAI

Referencia-tüzelőanyag: CEC RF-08-A-85

Típus: szuperbenzin, ólmozatlan

| Határértékek és egységek | ASTM-eljárás |

minimum | maximum |

Kísérleti oktánszám | 95,0 | | D 2699 |

Motor oktánszám | 85,0 | | D 2700 |

Sűrűség 15 ºC mellett | 0,748 | 0,762 | D 1298 |

Gőznyomás (Reid szerint) | 0,56 bar | 0,64 bar | D 323 |

Desztilláció: | | | |

-kezdeti forráspont | 24 ºC | 40 ºC | D 86 |

-10 térf. pont | 42 ºC | 58 ºC | D 86 |

-50 tért. % pont | 90 ºC | 110 ºC | D 86 |

-90 térf. % pont | 155 ºC | 180 ºC | D 86 |

-Végforrpont | 190 ºC | 215 ºC | D 86 |

Lepárlási maradék | | 2 % | D 86 |

A szénhidrogén-elemzés: | | | |

-olefinek | | 20 % térf. | D 1319 |

-aromás vegyületek | (beleértve 5 % térf. max.benzol [1] | 45 % térf. | D 1319 D 3606/D 2267 |

-telített szénhidrogének | | maradvány | D 1319 |

Szén/hirdogén viszony | viszony | |

Oxidációs stabilitás | 480 min. | | D 525 |

Maradó gyantatartalom | | 4 mg/100 ml | D 381 |

Kéntartalom | | 0,04 tömeg-% | D 1266/D 2622/D 2785 |

Korrózió rézlemezen 50 ºC mellett | | 1 | D 130 |

Ólomtartalom | | 0,005 g/l | D 3237 |

Foszfortartalom | | 0,0013 g/l | D 3231" |

A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. SŰRÍTÉSES GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT GÉPJÁRMŰVEK VIZSGÁLATÁHOZ HASZNÁLT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI ADATAI

Referencia-tüzelőanyag: CEC RF-03-A-84 [2] [4] [8]

Típus: Dízelüzemanyag Tulajdonságok

| Határértékek és egységek | ASTM eljárás |

Cetánszám [5] | min. 49 | D 613 |

max. 53 | D 1298 |

Sűrűség 5 °C mellett (kg/l) | min. 0,835 | |

max.0,845 | |

Desztilláció [3]: | | |

-50 % pont | min. 245 °C | D 86 |

-90 % pont | min. 320 °C | |

max. 340 °C | |

-végforrpont | max. 370 °C | |

Lobbanáspont | min. 55 °C | D 93 |

CFPP | min. - | EN 116 (CEN) |

max. -5 °C | |

Viszkozitás 40 °C | min. 2,5 mm2/s | D 445 |

max. 3,5 mm2/s | |

Kéntartalom | min. (megadandó) | D 1266/D 2622 |

max. 0,3 tömeg % | D 2785 |

Rézkorrózió | max. 1 | D 130 |

Conradson-szénmaradék (10 % DR) | max. 0,2 tömeg % | D 189 |

Hamutartalom | max. 0,01 tömeg % | D 482 |

Víztartalom | max. 0,05 tömeg % | D/95 D/1744 |

Közömbösítési (erős sav) szám | max. 0,20 mg KOH/g | |

Oxidációs stabilitás [7] | max. 2,5 mg/100 ml | D 2274 |

Adalékok" [6] | | |

"d "x "y "s A VII. melléklet a következő megfogalmazást kapja: "

VII. MELLÉKLET

MINTA

Legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 36., 1988.2.9., 1. o."

[2] HL L 220., 1987.8.8., 44. o. "

[3] "Sorozatok, amelyek ebben az állapotban nem fogadhatók el.

[4] "Sorozatok, amelyek ebben az állapotban nem utasíthatók el.

[1] Ha a motor más üzemállapotban, mint az üresjárat, lefullad, úgy a menetidő-kijelzőt le kell állítani, a gépjárművet újból kell indítani, a menetciklus szóban forgó időpontjában szükséges sebességre fel kell gyorsítani és a vizsgálatot folytatni kell. Ha a motor egy percen belül nem indul újból be, a vizsgálat érvénytelen.

[1] "Oxigéntartalmú komponensek hozzáadása tilos.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. A következőkkel egészül ki:

"az N1 kategóriájú gépjárművek kivételével, amelyekre a 88/76/EGK irányelv [1] szerinti típusjóváhagyás kiadásra került.

A gyártó kérésére ezen irányelv szerinti típusjóváhagyás a sűrítéses gyújtású motorokkal felszerelt M1 és N1 kategóriájú gépjárművekről, amelyekre már kiadták a típusjóváhagyást, kiterjeszthető az M2 és N2 kategóriájú gépjárművekre, amelyek referenciatömege nem haladja meg a 2840 kg-ot és amelyek teljesítik az e melléklet 6. pontjában foglalt követelményeket (az EGK-típusjóváhagyás kiterjesztése)."

2.2. A szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

"A III.A. melléklet alkalmazásában "referenciatömeg": a menetkész gépjármű tömege, a gépjárművezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével csökkentve, és megnövelve egy 136 kg-os átlagtömeggel."

A következő 2.8. pont kerül beillesztésre:

"2.8. "motor-lökettérfogat":

2.8.1. alternálódugattyús külső gyújtású motoroknál a névleges motor-lökettérfogat;

2.8.1.1. forgódugattyús külső gyújtású motoroknál (Wankel-motorok) a kétszeres névleges motor-lökettérfogat."

A következő új 3.2.4. pont kerül beillesztésre:

"3.2.4. Annak biztosítására szolgáló intézkedések leírása, hogy a külső gyújtású motorral felszerelt gépjármű felépítési módja szerint csak ólmozatlan benzinnel legyen üzemeltethető a 85/210/EGK irányelv szerint.

Ezt az előfeltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha bizonyítható, hogy a tüzelőanyag-tartály betöltő csonkja olyan kialakítású, hogy a tüzelőanyag-tartály nem tölthető olyan töltőszeleppel, amelynek külső átmérője 23,6 mm vagy nagyobb."

Az 5.1. pontban található szöveg az 5.1.1. számozást kapja és az alábbiakkal egészül ki.

"A gyártó által alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell a légszennyező gázok kibocsátásának tényleges korlátozását a gépjármű rendes élettartama alatt és a szokásos üzemi körülmények között.

5.1.2. A külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműnek olyan tervezésűnek kell lennie, hogy a 85/210/EGK irányelv szerint ólmozatlan benzinnel legyen üzemeltethető."

Az 5.2.1.1.4. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"5.2.1.1.4. Az 5.2.1.1.4.2. és az 5.2.1.1.5. pontra is figyelemmel a vizsgálatot háromszor kell megismételni. Az összegyűjtött szénmonoxid-tömegnek, a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegének és a nitrogénoxid-tömegnek a megfelelő gépjárműosztályoknál az alábbi értékek alatt kell maradnia:

Lökettérfogat C (cm3-ben) | Szénmonoxid-tömeg L1 (g/vizsgálatonként) | Szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömege L2 (g/vizsgálat) | Nitrogénoxid-tömeg L3 (g/vizsgálat) |

C > 2000 | 25 | 6,5 | 3,5 |

1400 ≤ C ≤ 2000 | 30 | 8 | |

C < 1400 | 45 | 15 | 6 |

A sűrítéses gyújtású és 2000 cm3 fölötti lökettérfogatú motorral felfelszerelt gépjárműveknek meg kell felelniük az 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti lökettérfogat-osztály határértékeinek."

Az 5.2.1.1.4.1., 5.2.1.1.4.2., 5.2.1.1.5.1. és 5.2.1.1.5.2. pontban a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegére (kibocsátására) történő hivatkozás esetén azt "és a nitrogén-oxidok tömege" vagy "és a nitrogén-oxidok kibocsátása" kifejezéssel kell kiegészíteni.

A következő 6.5. pont kerül beillesztésre:

"6.5. A tüzelőanyagra vonatkozó különböző motorkövetelményű külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműtípusok

6.5.1. A típusjóváhagyást ki kell terjeszteni olyan gépjárműtípusokra, amelyek a tüzelőanyagra vonatkozó motorkövetelmények miatt kerültek átalakításra, amennyiben a 8.4. pontban meghatározott feltételek teljesültek."

A következő új 6.6. pont kerül beillesztésre:

"6.6. Gépjárműtípusok automata vagy fokozatmentes sebességváltóval

6.6.1. A kézi sebességváltással működő gépjárműtípusok jóváhagyása a következő feltételek mellett terjeszthető ki automata vagy fokozatmentes sebességváltóval működő gépjárműtípusokra:

6.6.1.1. Az alkatrészek és rendszerek (kivéve a sebességváltót) alapmegoldásainak, melyek a gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátást csökkenthetik, beépítettnek és működőképesnek kell lenniük, de ugyanakkor részletkülönbségek megengedettek az automata és a fokozatmentes sebességváltók különböző üzemi jellegzetességeire tekintettel.

6.6.1.2. A gépjárműtípus referenciatömegének a kézi sebességváltóval felszerelt gépjárműtípus referenciatömegétől való eltérésének ± 5 %-nak kell lennie.

6.6.1.3. A gépjárműtípust meg kell vizsgálni és annak meg kell felelnie a következőképpen módosított 5. pontnak:

A nitrogén-oxidok határértékei az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott L3-értékek és az 1,3 tényező szorzatából, továbbá a szénhidrogének és a nitrogén-oxidok együttes tömegének határértékei az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott L2-értékek és az 1,2 tényező szorzatából adódnak."

A 7.1.1.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Lökettérfogat C (cm3-ben) | Szénmonoxid-tömeg L1 (g/vizsgálat) | Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege L2 (g/vizsgálat) | Nitrogénoxid-tömeg L3 (g/vizsgálat) |

C > 2000 | 30 | 8,1 | 4,4 |

1400 ≤ C ≤ 2000 | 36 | 10 | |

C < 1400 | 54 | 19 | 7,5 |

Sűrítéses gyújtású és 2000 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú motorral felszerelt gépjárműveknek meg kell felelniük az 1400 cm3 és 2000 cm3 közötti lökettérfogat-osztály határértékeinek."

A 7.1.1.2. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg kerül:"L: a 7.1.1.1. pontban meghatározott határérték a szénmonoxid-kibocsátásra, a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes kibocsátására, valamint nitrogénoxid-kibocsátásra vonatkozóan;"

A következő új 7.2. pont kerül beillesztésre:

"7.2. Ha a típusjóváhagyást a 6.6. pont rendelkezései (automata és fokozatmentesen működő sebességváltók) szerint kiterjesztik, akkor a határértékek nitrogén-oxidokra vonatkozóan a 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban meghatározott L3-értékek és az 1,3 tényező szorzatából, a határértékek a szénhidrogének és nitrogén-oxidok együttes tömegére vonatkozóan a 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban meghatározott L2-értékek és az 1,2 tényező szorzatából adódnak."

A 8.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1. A típusjóváhagyásra és a megfelelőség ellenőrzésére vonatkozóan

- az M1 kategóriába nem tartozó gépjárművekre,

- az M1 kategóriába tartozó gépjárművekre, amelyek több mint hat személy szállítására alkalmasak, a gépjárművezetőt beleértve, vagy legnagyobb össztömegük meghaladja a 2500 kg-ot, valamint

- azokra a legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel [2] módosított, az 70/156/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott terepjáró gépjárművekre

a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv 5.2.1.1.4. pontjában szereplő táblázatban (típusjóváhagyás) és 7.1.1.1. pontban szereplő táblázatban (a megfelelőség ellenőrzése) meghatározott határértékeket kell alkalmazni 1989. október 1-jétől az új gépjárműtípusokra és 1990. október 1-jétől azokra a gépjárműtípusokra, amelyeket először helyeznek forgalomba."

A következő 8.3. és 8.4. pont kerül beillesztésre:

"8.3. Az I. típusú vizsgálattal egyenértékű, hidegindítás utáni kibocsátások ellenőrzésére szolgáló vizsgálat

8.3.1. 1400 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú motorral felszerelt M1 kategóriájú gépjárművek típusjóváhagyásához és a gyártás ellenőrzéséhez a műszaki szolgálat a gyártó kérésére egyenértékű vizsgálatot végezhet a III.A. melléklet (EPA-ciklus) szerint az 5.2.1.1. pontban leírtak helyett. Ebben az esetben az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

8.3.1.1. A gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozóan, az 5.2.1.1.4. pontban szereplő táblázatban meghatározott határértékek helyébe az alábbiak lépnek:

-szénmonoxid-tömeg (L1): | 2,11 g/km, |

-szénhidrogén-tömeg: | 0,25 g/km, |

-nitrogénoxid-tömeg (L3): | 0,62 g/km. |

Ezeket a határértékeket teljesítettnek kell tekinteni, ha azokat a vizsgálati eredmények az egyes gépjárműtípusoknál az egyes szennyező anyagok tömegének a következő táblázat szerinti megfelelő romlási tényezővel történt megszorzása esetén nem lépik túl:

Kipufogógáz-utókezelő berendezés | Romlási tényező |

CO | HC | NOx |

1.Külső gyújtású motor oxidációs katalizátorral | 1,2 | 1,3 | 1,0 |

2.Külső gyújtású motor katalizátor nélkül | 1,2 | 1,3 | 1,0 |

3.Külső gyújtású motor katalizátorral | 1,2 | 1,3 | 1,1 |

4.Sűrítéses gyújtású motor | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Azokban az esetekben, amelyekben valamely gyártó megkapta a romlási tényezők kimutatását, amelyek azokra a gépjárműtípusokra jellemzőek, amelyeknél a tanúsítási eljárásokat a közösségi exportpiacokra alkalmazzák, ezeket a tényezőket mindig akkor alkalmazhatják alternatívaként, ha az e pontban megadott határértékeket betartják.

8.3.1.2. A gyártás megfelelőségének ellenőrzéséhez a gépjárműveket a sorozatgyártásból lehet kiválasztani és azokat a III.A. melléklet szerinti vizsgálatnak lehet alávetni.

8.3.1.2.1. Valamely gépjármű akkor nem felel meg a vizsgálaton, ha a 8.3.1. pontban foglaltakkal összhangban jóváhagyott gépjárműtípusra meghatározott romlási tényezők szerinti helyesbítés után a vizsgálati eredmények egy vagy több, a 8.3.1.1. pontban rögzített határértéket túllépnek.

8.3.1.2.2. A sorozat gyártmányai megfelelőnek vagy nem megfelelőnek számítanak, ha egy mintavétel gépjárműveinek vizsgálatánál minden határérték vonatkozásában elfogadó döntés születik, vagy elutasító döntés egy határérték vonatkozásában. Elfogadó döntés születik, ha azon, a 8.3.1.2.1. pont szerint elutasított gépjárművek halmozott száma minden határértékre vonatkozóan kisebb vagy egyenlő, mint a vizsgált gépjárművek halmozott számára vonatkozó elfogadási küszöbérték. Elutasító döntés születik, ha az elutasított gépjárművek halmozott száma,, valamely határértékre vonatkozóan nagyobb vagy egyenlő, mint a vizsgált gépjárművek halmozott számára vonatkozó elutasítási küszöbérték.

Miután valamely határértékre vonatkozóan elutasító döntés született, úgy azokat a gépjárműveket, amelyek vizsgálati eredményei a romlási tényező szerinti helyesbítés után ezt a határértéket túllépik, a gyártásmegfelelőség ellenőrzése tekintetében tovább már nem lehet figyelembe venni.

Azokat az elfogadási és elutasítási küszöbértékeket, amelyek a vizsgált gépjárművek halmozott számával kapcsolatban vannak, a következő táblázat tartalmazza:

A vizsgált gépjárművek halmozott száma | Elfogadási küszöbérték (a nem megfeleltek száma) | Elutasítási küszöbérték (a nem megfeleltek száma) |

1 | [3] | [4] |

2 | [3] | [4] |

3 | [3] | [4] |

4 | [3] | [4] |

5 | 0 | [4] |

6 | 0 | 6 |

7 | 1 | 7 |

8 | 2 | 8 |

9 | 2 | 8 |

10 | 3 | 9 |

11 | 3 | 9 |

12 | 4 | 10 |

13 | 4 | 10 |

14 | 5 | 11 |

15 | 5 | 11 |

16 | 6 | 12 |

17 | 6 | 12 |

18 | 7 | 13 |

19 | 7 | 13 |

20 | 8 | 14 |

21 | 8 | 14 |

22 | 9 | 15 |

23 | 9 | 15 |

24 | 10 | 16 |

25 | 11 | 16 |

26 | 11 | 17 |

27 | 12 | 17 |

28 | 12 | 18 |

29 | 13 | 19 |

30 | 13 | 19 |

31 | 14 | 20 |

32 | 14 | 20 |

33 | 15 | 21 |

34 | 15 | 21 |

35 | 16 | 22 |

36 | 16 | 22 |

37 | 17 | 23 |

38 | 17 | 23 |

39 | 18 | 24 |

40 | 18 | 24 |

41 | 19 | 25 |

42 | 19 | 26 |

43 | 20 | 26 |

44 | 21 | 27 |

45 | 21 | 27 |

46 | 22 | 28 |

47 | 22 | 28 |

48 | 23 | 29 |

49 | 23 | 29 |

50 | 24 | 30 |

51 | 24 | 30 |

52 | 25 | 31 |

53 | 25 | 31 |

54 | 26 | 32 |

55 | 26 | 32 |

56 | 27 | 33 |

57 | 27 | 33 |

58 | 28 | 33 |

59 | 28 | 33 |

60 | 32 | 33 |

8.3.1.3. Az olyan gépjárművek gyártói, amelyek kormányhatóságok által kiállított bizonyítványt kaptak közösségi exportpiacokra, amelyek a III.A. melléklet szerinti vizsgálatokkal egyenértékű vizsgálatok eredményeit is tartalmazzák, az ilyen eredményeket előterjeszthetik.

8.4. Az EGK-típusjóváhagyás kiterjesztéséhez olyan gépjárművekre, amelyek már típusjóváhagyást kaptak a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amelyek azonban az ezen irányelvben foglalt, a tüzelőanyag vonatkozásában előírt motorkövetelmények teljesítése érdekében módosításra kerültek, a gyártónak igazolnia kell, hogy:

8.4.1. a gépjárműtípus a tüzelőanyag vonatkozásában az 5.1.2. pontban előírt motorkövetelményeknek megfelel és,

hogy

8.4.2. a gépjármű megfelel a határértékeknek a gyártásmegfelelőség vonatkozásában a legutóbb a 83/351/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelvvel összhangban."

[1] HL L 36., 1988.2.9., 1. o."

[2] HL L 220., 1987.8.8., 44. o. "

[3] "Sorozatok, amelyek ebben az állapotban nem fogadhatók el.

[4] "Sorozatok, amelyek ebben az állapotban nem utasíthatók el.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Az 1.4. és 1.5. pont után a "(4)" lábjegyzet kerül beillesztésre.

Az 1.7. pont után az "(5)" lábjegyzet kerül beillesztésre.

Az oldal végén a következő lábjegyzetek kerülnek beillesztésre:

"(4) Ezt az értéket a következő mm-tizedeshelyre felfelé illetve lefelé kell kerekíteni.

(5) Ezt az értéket a π = 3,1416 segítségével kell kiszámítani és a következő cm3-re felfelé, illetve lefelé kell kerekíteni."

A 7. pont után a következő alpont kerül beillesztésre:

"A III. A. mellékletben előírt vizsgálatokhoz mellékelt információk

Sebességváltási pontok (az 1. sebességből a 2. sebességbe stb.): ...

Hidegindítási módszer: ..."

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 3.1.7. pontot el kell hagyni.

--------------------------------------------------

III.A. MELLÉKLET

AZ I. TÍPUSÚ, HIDEGINDÍTÁS UTÁNI KIBOCSÁTÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATTAL EGYENÉRTÉKŰ VIZSGÁLAT

1. BEVEZETÉS

Lásd az I. melléklet 8.3. pontját.

2. MENETCIKLUS A JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPADON

2.1. A ciklus leírása

A menetciklus, amelyet a járműdinamikai próbapadon alkalmazni kell, az alábbiakban megjelölt táblázatban és az 1. melléklet grafikonjában leírt ciklus. Ez a táblázat a szakaszok szerinti bontást is tartalmazza.

2.2 A III. melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint.

2.3 Sebességváltás

2.3.1. Amennyiben nincsenek ellenkező értelmű adatok, a vizsgálati körülményeket a gyártó ajánlásainak megfelelően kell megvalósítani.

2.3.2. Szabadonfutóval vagy gyorsmeneti fokozattal (overdrive) ellátott gépjárműveket ellenkező adatok hiányában a gyártó által megadott üzemben kell vizsgálni.

2.3.3. Az üresjárati szakaszokat automata sebességváltóval a »menet« állásban (drive) és befékezett kerekekkel kell végrehajtani; kézi sebességváltásokat az első üresjárat kivételével bekapcsolt sebességgel és kioldott tengelykapcsolóval kell elvégezni.

A gépjárművet úgy kell vezetni, hogy a gázpedált a kívánt sebesség tartásához lehetőleg keveset mozgassák.

2.3.4. A gyorsításokat kíméletesen és a jellemző kapcsolási sebességek és eljárások szerint kell végrehajtani. Kézi sebességváltásnál a gépjárművezetőnek minden kapcsolásnál a gázpedált fel kell engednie és a kapcsolást lehetőleg gyorsan kell végrehajtania. Ha a gépjármű nem gyorsítható előírásszerűen, úgy azt a rendelkezésre álló legnagyobb teljesítménnyel kell működtetni, amíg a menetciklusban az adott időpontra előírt sebességet el nem éri.

2.3.5. A lassításokat bekapcsolt sebességi fokozattal kell végrehajtani, a fék- vagy a gázpedál szükség szerinti működtetésével a kívánt sebesség betartása érdekében. A kézi kapcsolású gépjárműveket összekapcsolt tengelykapcsolóval kell vezetni, az előző szakasz sebességfokozatából történő kapcsolás nélkül. Azoknál a szakaszoknál, ahol egészen a megállásig lassítanak, a tengelykapcsoló pedálokat le kell nyomni, amikor a sebesség 24,1 km/h alá esik, ha a motor nem fut már egyenletesen, vagy leállással fenyeget.

2.3.6. Kézi sebességváltás

2.3.6.1. A kézi sebességváltóval felszerelt vizsgálati gépjárműveknél a sebességfokozatok kapcsolását a gyártó által ajánlott eljárások szerint kell működtetni, figyelemmel a vizsgálatok végrehajtásával megbízott műszaki szolgálat hozzájárulására.

2.4. Tűrések

2.4.1. A próbapadi menetciklus az 1. mellékletben került meghatározásra. A menetciklust a sebesség-/időviszony sima görbéje határozza meg. Magában foglalja az üresjárat, a gyorsítás, állandó sebesség és a lassítás nem ismétléses sorozatát különböző időszekvenciákban és hosszúságokban.

2.4.2. A sebességtűrések az alábbiak:

- felső határ: 3,2 km/h a görbe legfelső pontja felett az adott időköz egy másodperce alatt,

- alsó határ: 3,2 km/h a görbe legalsó pontja alatt az adott időköz egy másodperce alatt,

- a tűréseket túllépő sebességingadozások (ahogy azok a sebességváltáskor felléphetnek) elfogadhatók, ha nem tartanak 2 másodpercnél hosszabb ideig;

- a megadottaknál alacsonyabb sebességek elfogadhatók, amennyiben a gépjárművet a szakasz alatt rendelkezésre álló legnagyobb teljesítménnyel működtetik,

- a fent meghatározott sebességtűréseket kell alkalmazni, az alsó és a felső határ kivételével, amely 6,4 km/h,

- a következő ábrák az elfogadható sebességtűrések tartományát mutatják a jellemző pontoknál. Az A. ábra a sebességgörbe jellemző növekvő vagy csökkenő szakaszait mutatja 2 másodperc időintervallumban. A B. ábrában a sebességgörbe jellemző szakaszai láthatók, amely tartalmazza a maximális és minimális értéket.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A. ábra | B. ábra |

3. GÉPJÁRMŰ ÉS TÜZELŐANYAG

3.1. Vizsgálati gépjármű

3.1.1. | a III. melléklet 3.1.1-3.1.6. pontjával megegyező szöveg |

3.1.2. | |

3.1.3. | |

3.1.4. | |

3.1.5. | |

3.1.6. | |

3.2. Tüzelőanyag

A vizsgálatokhoz a VI. mellékletben meghatározott referencia-tüzelőanyagot kell használni, vagy olyan egyenértékű referencia-tüzelőanyagokat, melyeket az illetékes hatóságok a közösség exportpiacain alkalmaznak.

4. VIZSGÁLÓBERENDEZÉS

4.1 A járműdinamikai próbapad

4.1.1. A III. melléklet 4.1.1. pontjával megegyező szöveg, azonban az alábbi alpont kerül beillesztésre:"Az állítható terhelési görbéjű próbapadokat meghatározott terhelési görbéjű próbapadoknak kell tekinteni, ha megfelelnek a meghatározott terhelési görbéjű próbapadokkal szemben támasztott követelményeknek és meghatározott terhelésű görbéjű próbapadokként használják őket."

4.1.2. | a III. melléklet 4.1.1., 4.1.2. és 4.1.3. pontjával megegyező szöveg |

4.1.3. | |

4.1.4. Pontosság

4.1.4.1. A III. melléklet 4.1.4.1. pontjával megegyező szöveg.

4.1.4.2. Meghatározott terhelési görbéjű próbapad esetén a próbapad menetellenállását úgy kell beállítani, hogy az úthoz viszonyított pontossága 80,5 km/h sebességnél 5 % legyen.

Állítható terhelési görbéjű próbapad esetén a próbapad menetellenállását úgy kell beállítani, hogy az úthoz viszonyított pontossága 80,5; 60 és 40 km/h sebességnél 5 %, és 20 km/h sebességnél 10 % legyen. Alacsonyabb sebességeknél a próbapad felvételének pozitívnak kell lennie.

4.1.4.3. | a III. melléklet 4.1.4.3. és 4.1.4.4. pontjával megegyező szöveg |

4.1.4.4. | |

4.1.5. A terhelés és a tehetetlenségi nyomaték beállítása

4.1.5.1. Meghatározott terhelési görbéjű próbapad: a menetellenállás-szimulátort úgy kell beállítani, hogy felvegye a hajtókerekekre 80,5 km/h állandó sebességnél leadott teljesítményt. A mentellenállás meghatározása és beállítása válaszható eszközeit a 2. melléklet 3. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

4.1.5.2. Állítható terhelési görbéjű próbapad: a menetellenállás-szimulátort úgy kell beállítani, hogy felvegye a hajtókerekekre 20, 40, 60 és 80,5 km/h sebességnél leadott teljesítményt. A mentellenállás meghatározása és beállítása válaszható eszközeit a 2. melléklet 3. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

4.1.5.3. A III. melléklet 4.1.5.3. pontjával megegyező szöveg.

4.2. | a III. melléklet 4.3-4.7. pontjával megegyező szöveg |

4.3. | |

4.4. | |

4.5. | |

4.6. | |

4.7. | |

5. A VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

5.1. A tehetetlenséginyomaték-szimulátoroknak a gépjármű össztehetetlenségi nyomatékaihoz történő igazítása

A gépjármű referenciatömege (kg) | Egyenértékű tehetetlenségi nyomaték (kg) |

Pr ≤ 480 | 450 |

480 < Pr ≤ 540 | 510 |

540 < Pr ≤ 600 | 570 |

600 < Pr ≤ 650 | 620 |

650 < Pr ≤ 710 | 680 |

710 < Pr ≤ 770 | 740 |

770 < Pr ≤ 820 | 800 |

820 < Pr ≤ 880 | 850 |

880 < Pr ≤ 940 | 910 |

940 < Pr ≤ 990 | 960 |

990 < Pr ≤ 1050 | 1020 |

1050 < Pr ≤ 1110 | 1080 |

1110 < Pr ≤ 1160 | 1130 |

1160 < Pr ≤ 1220 | 1190 |

1220 < Pr ≤ 1280 | 1250 |

1280 < Pr ≤ 1330 | 1300 |

1330 < Pr ≤ 1390 | 1360 |

1390 < Pr ≤ 1450 | 1420 |

1450 < Pr ≤ 1500 | 1470 |

1500 < Pr ≤ 1560 | 1530 |

1560 < Pr ≤ 1620 | 1590 |

1620 < Pr ≤ 1670 | 1640 |

1670 < Pr ≤ 1730 | 1700 |

1730 < Pr ≤ 1790 | 1760 |

1790 < Pr ≤ 1870 | 1810 |

1870 < Pr ≤ 1980 | 1930 |

1980 < Pr ≤ 2100 | 2040 |

2100 < Pr ≤ 2210 | 2150 |

2210 < Pr ≤ 2320 | 2270 |

2320 < Pr ≤ 2440 | 2380 |

2440 < Pr | 2490 |

Lendkerekeket, elektromos vagy más eszközöket lehet alkalmazni a vizsgálati tömegek szimulálására a táblázatban meghatározottak szerint. Ha a megadott egyenértékű vizsgálati tömeg a használt próbapadnál nem alkalmazható, akkor a következő nagyobb, rendelkezésre álló egyenértékű vizsgálati tömeget kell alkalmazni (amely nem haladhatja meg a 115 kg-ot).

Megjegyzés

A gépjármű referenciatömege: a menetkész gépjármű tömege, leszámítva a gépjárművezető átlagos tömegét és hozzáadva 136 kg átlagtömeget.

5.2. A III. melléklet 5.2. pontjával megegyező szöveg.

5.3. A gépjármű előkezelése

5.3.1. A vizsgálat előtt a gépjárművet egy olyan helyiségben kell tartani, ahol a hőmérséklet viszonylag állandó, 20 és 30 °C között van.

Ezt az előkezelést legalább hat órán át kell végezni, ha a motorolaj hőmérsékletét mérik vagy legalább tizenkét órán át a motorolaj hőmérsékletének mérése nélkül.

A gyártó kérésére a vizsgálatot legfeljebb 36 órával azután végre kell hajtani, hogy a gépjármű rendes üzemi hőmérsékleten működött.

5.3.2. A III. melléklet 5.3.2. pontjával megegyező szöveg.

6. PRÓBAPADOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

6.1. | a III. melléklet 6.1-6.1.4. pontjával megegyező szöveg |

6.1.2. | |

6.1.3. | |

6.1.4. | |

6.2. Vizsgálat és mintavétel

6.2.1. A kibocsátásvizsgálat előtt a gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy csapadéktól (pl. eső, illetve harmat) védve legyen. A teljes próbapadi vizsgálat egy 12,1 km hosszú hidegindítással kezdődő menetet tartalmaz és egy melegindítással történt menetet szimulál. A gépjárművet a hideg- és a melegindítással történő vizsgálat között 10 percre a próbapadon állva lehet hagyni. A hidegindítással történő vizsgálat két részre oszlik. Az első rész a hidegindítási "tranziens" szakasz, amely a menetciklus 505. másodperce után történő lassítással fejeződik be. A második rész, a "stabilizált" szakasz, a menetciklus maradékát foglalja magában, beleértve a motor kikapcsolását. Ennek megfelelően a melegindítással történő vizsgálat is két részből áll. Az első ismét a "tranziens" szakasz, amely a menetciklusnak azon a pontján ér véget, mint a hidegindítással történő vizsgálat első része. A melegindítással történő vizsgált második része, a "stabilizált" szakasz azonos a hidegindítással történő vizsgálat második részével. A melegindítással történő vizsgálat ezért az első rész befejeztével végződik (505 másodperc).

6.2.2. Minden vizsgálatnál a következő módon kell eljárni:

6.2.2.1. A gépjármű kerekeit a próbapadra kell helyezni anélkül, hogy a motort bekapcsolnák. A görgőfordulat-számlálót le kell nullázni és ki kell reteszelni.

6.2.2.2. A gépjármű motorházfedelét fel kell nyitni és a hűtőventillátort a helyes állásba kell hozni.

6.2.2.3. A mintavételi szelepeket "készenléti" állásba (standby) kell hozni, és a kiürített mintagyűjtő zsákokat a higított kipufogógáz és a hígított levegő mintavételére szolgáló rendszerekre kell csatlakoztatni.

6.2.2.4. Az állandó térfogatú mintavevőt (CVS) - ha még nincs bekapcsolva -, a mintavételi szivattyúkat, a hőmérsékletregisztráló készüléket, a gépjármű hűtőventillátorát és az előmelegített regisztráló készüléket a szénhidrogének elemzésére (csak dízelmotoroknál) be kell kapcsolni. [Az állandó térfogatú mintavevő készülék hőcserélőjét, ha azt használják, az üzemi hőmérsékletére elő kell melegíteni. A dízel-tüzelőanyag szénhidrogénelemző-készülék folyamatos mintavevő-berendezését és a szűrőket (ha ilyeneket alkalmaznak) a vizsgálat megkezdése előtt 190 °C% ± 10 °C% hőmérsékletre elő kell melegíteni.]

6.2.2.5. A gázminták áramlási sebességét a kívánt értékre be kell állítani (minimum 0,28 m³/h) és a gázárammérő berendezést nullára kell állítani.

Megjegyzés

A CFV-CVS-gázminták áramlási sebességét a Venturi-elv határozza meg.

6.2.2.6. A kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéhez(eihez) kell csatlakoztatni.

6.2.2.7. A gázáramlásmérő készüléket be kell kapcsolni, a mintavételi szelepeket úgy kell beállítani, hogy a minta a "tranziens" kipufogógáz és a "tranziens" hígító levegő mintavevő zsákjába áramoljon (a dízel-szénhidrogénelemző-rendszer integrátorát be kell állítani és adott esetben a regisztrálókártyát be kell jelölni), a gyújtáskulcsot e kell fordítani és a motort be kell indítani.

6.2.2.8. 15 másodperccel a motor beindulása után a sebességváltót fokozatba kell kapcsolni.

6.2.2.9. 20 másodperccel a motor beindítása után kezdődik a menetciklus kezdeti gyorsítása.

6.2.2.10. A gépjárművet a teljesítménymérő próbapad menetciklusa szerint kell vezetni.

6.2.2.11. Az 505 másodperc elteltével bekövetkező lassítás után a gázmintaáramot a "tranziens" zsákokból a "stabilizált" zsákokba kell átirányítani, az 1. számú gázáramlásmérő készüléket (és az 1. számú dízel-szénhidrogén-integrátort) ki kell kapcsolni (a dízel-szénhidrogén-integrátorkártyát be kell jelölni) és a 2. számú gázáramlásmérő készüléket (és a 2. dízel-szénhidrogén-integrátort) üzembe kell helyezni. Az 510. másodpercben meghatározott gyorsítás előtt regisztrálni kell a görgő, illetve tengely mért fordulatait, a számlálót ismét nullára kell állítani, vagy egy második számlálóra kell átkapcsolni. Mihelyt lehetséges, be kell vezetni a "tranziens" kipufogógáz- és a hígítólevegő-mintákat az elemzőrendszerbe, és úgy kell feldolgozni a mintákat, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül minden elemző készüléken megkapják a kipufogógáz-minta stabilizált értékét.

6.2.2.12. Két másodperccel az utolsó lassítás vége (1369 mp) után a motort le kell állítani.

6.2.2.13. Öt másodperccel a motor leállítása után, egyidejűleg ki kell kapcsolni a 2. gázáramlásmérő készüléket (és a 2.dízel-szénhidrogén-integrátort) (adott esetben a dízel-szénhidrogén-regisztrálókártyát kereszttel be kell jelölni) és a gázmintavevő szelepeket készenléti helyzetbe (standby) kell állítani. A görgő vagy a tengely mért fordulatait regisztrálni kell, és a számlálót ismét nullára kell állítani. A"stabilizált"kipufogógáz- és hígítólevegő-mintákat olyan gyorsan, ahogy az csak lehetséges, továbbítani kell az elemzőrendszerhez, és úgy kell feldolgozni a gázmintákat, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül a kipufogógáz-minta stabilizált értékei rendelkezésre álljanak.

6.2.2.14. A mintavétel befejezését követően le kell állítani a hűtőventillátort és a motorháztetőt le kell zárni.

6.2.2.15. Az állandó térfogatú mintavevőt (CVS) leállítják és a kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéről eltávolítják.

6.2.2.16. A 6.2.2.2-6.2.2.10. pontban felsorolt műveleteket a melegindításos vizsgálathoz meg kell ismételni, azzal a kivétellel, hogy csak egy mintavevő zsákra van szükség a kipufogógáz-mintához és egyre a hígító levegőhöz. A 6.2.2.7. pontban leírt bekapcsolási műveletnek 9-11 perccel a hidegindításos gázmintavétel szakaszának befejezése után kell történnie.

6.2.2.17. Az 505 másodperc utáni lassítás befejezése után egyidejűleg le kell állítani az 1. számú gázáramlásmérő készüléket (és az 1. számú dízel-szénhidrogén-integrátort) (adott esetben a dízel-szénhidrogén-regisztrálókártyát kereszttel be kell jelölni), és a gázmintavevő szelepet készenléti helyzetbe (standby) kell állítani (a motor kikapcsolása nem tartozik a melegindításos vizsgálat próbavételi szakaszába). A görgők, illetve a tengely fordulatainak számát regisztrálni kell.

6.2.2.18. A melegindításos vizsgálat "tranziens" kipufogógáz- és hígítólevegő-mintáit olyan gyorsan, ahogyan az csak lehetséges, az elemzőrendszerhez kell vezetni és a mintákat úgy kell feldolgozni, hogy a vizsgálat mintavételi részének befejezését követő 20 percen belül minden elemző készülék a kipufogógáz-minták stabilizált értékeit mutassa.

6.3. A motor indítása és újbóli indítása

6.3.1. Benzinüzemű gépjárművek

Ezt a pontot a benzinüzemű gépjárművekre kell alkalmazni.

6.3.1.1. A motort a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő előírásai szerint kell beindítani. A kezdeti 20 másodperces üresjárat a motor indításával kezdődik.

6.3.1.2. A hidegindító működtetése

Az automatikus hidegindító berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításai szerint kell működtetni.

A kézi hidegindító berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításai szerint kell működtetni.

6.3.1.3. 15 másodperccel a motor beindítása után sebességfokozatba kell kapcsolni. Adott esetben működtetni kell a féket a kerekek forgásának megakadályozása érdekében.

6.3.1.4. A gépjárművezető szükség esetén működtetheti a hidegindító berendezést, a gázpedált stb., a motor üzemben tartása érdekében.

6.3.1.5. Amennyiben a gyártó sorozatgyártású gépjárművek kézikönyvében szereplő utasításaiban nincsenek adatok a melegindításra vonatkozóan, úgy a motor (automatikus és kézi hidegindító esetében) a gázpedálnak félig történő lenyomásával és a motornak egészen a beindulásig való indítózásával kell üzembe helyezni.

6.3.2. Dízelüzemű gépjárművek

A motort a gyártónak a sorozatgyártású gépjárművekkézikönyvében szereplő előírásai szerint kell beindítani. A kezdeti 20 másodperces üresjárat a motor beindulásával kezdődik. Az időpontot követő 15 másodperc után sebességfokozatba kell kapcsolni. Adott esetben működtethető a fék, a gépjármű kerekei forgásának megakadályozása érdekében.

6.3.3. Ha a gépjármű motorja az indító használatát követő 10 másodperc alatt nem indul be, akkor azt be kell szüntetni és az indításképtelenség okát fel kell kutatni. Az állandó térfogatú mintavevő-készüléken lévő gázáramlásmérőt (rendszerint fordulatszámlálót) vagy a kritikus áramlású Venturi-csövet (és a szénhidrogén-integrátort dízelüzemű gépjárművek vizsgálatánál) le kell állítani; a mintavételi szelepeket ennek a megállapítása alatt készenléti állapotba (standby) kell helyezni a vizsgálati időszak alatt. Továbbá, ugyanazon idő alatt le kell állítani az állandó térfogatú mintavevő rendszert (CVS) is, vagy le kell kötni a kipufogógáz-tömlőt a gépjármű kipufogócsövéről, illetve -csöveiről. Amennyiben a motor valamilyen kezelési hiba miatt nem indult be, úgy a gépjárművet újabb hidegindításra kell előkészíteni.

6.3.3.1. Ha a motor a vizsgálat hidegindítási része folyamán nem indul be és ez a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza, úgy 30 percnél rövidebb idejű javítás elvégezhető és a vizsgálat folytatható. A motor beindulásával egyidejűleg minden mintavételi rendszert ismét be kell indítani. A motor beindításával megkezdődik a menetciklus időbeli lefolyása. Ha a hiba a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza és a motor nem indítható be, a vizsgálat érvénytelen.

6.3.3.2. Ha a motor a vizsgálat melegindítási része folyamán nem indul be, és ez a gépjármű valamilyen üzemi hibájára vezethető vissza, úgy a gépjárművet a gyújtáskulcs elfordítását követő egy perc alatt be kell indítani. Minden mintavételi rendszert a motor beindításával egyidejűleg ismét be kell indítani. A motor beindulásával megkezdődik a menetciklus időbeli lefolyása. Ha a motor a gyújtáskulcs elfordítását követő egy perc alatt nem indul be, a vizsgálat érvénytelen.

6.3.4. A motor "hibás indítása" esetén a gépjárművezető köteles az ajánlott indítási eljárást megismételni (hidegindítót újból beállítani stb.).

6.3.5. A motor lefulladása [1]

Ha a motor üresjáratban lefullad, azt haladéktalanul ismét be kell indítani és a vizsgálat folytatni kell. Ha a motor nem indul be elég gyorsan ahhoz, hogy a következő előírt gyorsítást elvégezzék, úgy a menetidő-kijelzőt le kell állítani és a gépjármű úraindításakor ismét be kell indítani.

7. ELEMZÉSI ELJÁRÁS

7.1. A III. melléklet 7.2.2. pontjával megegyező szöveg.

7.2. A III. melléklet 7.2.3. pontjával megegyező szöveg.

7.3. A III. melléklet 7.2.4. pontjával megegyező szöveg.

7.4. A III. melléklet 7.2.5. pontjával megegyező szöveg.

7.5. A III. melléklet 7.2.6. pontjával megegyező szöveg.

7.6. A III. melléklet 7.2.7. pontjával megegyező szöveg.

7.7. A III. melléklet 7.2.8. pontjával megegyező szöveg.

8. A GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ SZENNYEZŐ ANYAGOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

8.1. | A III. melléklet 8.1. és 8.2. pontjával megegyező szöveg. |

8.2. |

[1] Ha a motor más üzemállapotban, mint az üresjárat, lefullad, úgy a menetidő-kijelzőt le kell állítani, a gépjárművet újból kell indítani, a menetciklus szóban forgó időpontjában szükséges sebességre fel kell gyorsítani és a vizsgálatot folytatni kell. Ha a motor egy percen belül nem indul újból be, a vizsgálat érvénytelen.

--------------------------------------------------

1. függelék

VIZSGÁLATI CIKLUS

+++++ TIFF +++++

t | v |

0 | 0,0 |

1 | 0,0 |

2 | 0,0 |

3 | 0,0 |

4 | 0,0 |

5 | 0,0 |

6 | 0,0 |

7 | 0,0 |

8 | 0,0 |

9 | 0,0 |

10 | 0,0 |

11 | 0,0 |

12 | 0,0 |

13 | 0,0 |

14 | 0,0 |

15 | 0,0 |

16 | 0,0 |

17 | 0,0 |

18 | 0,0 |

19 | 0,0 |

20 | 0,0 |

21 | 4,8 |

22 | 9,5 |

23 | 13,8 |

24 | 16,5 |

25 | 23,0 |

26 | 27,2 |

27 | 27,8 |

28 | 29,1 |

29 | 33,3 |

30 | 34,9 |

31 | 36,0 |

32 | 36,2 |

33 | 35,6 |

34 | 34,6 |

35 | 33,6 |

36 | 32,8 |

37 | 31,9 |

38 | 27,4 |

39 | 24,0 |

40 | 24,0 |

41 | 24,5 |

42 | 24,9 |

43 | 25,7 |

44 | 27,5 |

45 | 30,7 |

46 | 34,0 |

47 | 36,5 |

48 | 36,9 |

49 | 36,5 |

50 | 36,4 |

51 | 34,3 |

52 | 30,6 |

53 | 27,5 |

54 | 25,4 |

55 | 25,4 |

56 | 28,5 |

57 | 31,9 |

58 | 34,8 |

59 | 37,3 |

60 | 38,9 |

61 | 39,6 |

62 | 40,1 |

63 | 40,2 |

64 | 39,6 |

65 | 39,4 |

66 | 39,8 |

67 | 39,9 |

68 | 39,8 |

69 | 39,6 |

70 | 39,6 |

71 | 40,4 |

72 | 41,2 |

73 | 41,4 |

74 | 40,9 |

75 | 40,1 |

76 | 40,2 |

77 | 40,9 |

78 | 41,8 |

79 | 41,8 |

80 | 41,4 |

81 | 42,0 |

82 | 43,0 |

83 | 44,3 |

84 | 46,0 |

85 | 47,2 |

86 | 48,0 |

87 | 48,4 |

88 | 48,9 |

89 | 49,4 |

90 | 49,4 |

91 | 49,1 |

92 | 48,9 |

93 | 48,8 |

94 | 48,9 |

95 | 49,6 |

96 | 48,9 |

97 | 48,1 |

98 | 47,5 |

99 | 48,0 |

100 | 48,8 |

101 | 49,4 |

102 | 49,7 |

103 | 49,9 |

104 | 49,7 |

105 | 48,9 |

106 | 48,0 |

107 | 48,1 |

108 | 48,6 |

109 | 49,4 |

110 | 50,2 |

111 | 51,2 |

112 | 51,8 |

113 | 52,1 |

114 | 51,8 |

115 | 51,0 |

116 | 46,0 |

117 | 40,7 |

118 | 35,4 |

119 | 30,1 |

120 | 24,8 |

121 | 19,5 |

122 | 14,2 |

123 | 8,9 |

124 | 3,5 |

125 | 0,0 |

126 | 0,0 |

127 | 0,0 |

128 | 0,0 |

129 | 0,0 |

130 | 0,0 |

131 | 0,0 |

132 | 0,0 |

133 | 0,0 |

134 | 0,0 |

135 | 0,0 |

136 | 0,0 |

137 | 0,0 |

138 | 0,0 |

139 | 0,0 |

140 | 0,0 |

141 | 0,0 |

142 | 0,0 |

143 | 0,0 |

144 | 0,0 |

145 | 0,0 |

146 | 0,0 |

147 | 0,0 |

148 | 0,0 |

149 | 0,0 |

150 | 0,0 |

151 | 0,0 |

152 | 0,0 |

153 | 0,0 |

154 | 0,0 |

155 | 0,0 |

156 | 0,0 |

157 | 0,0 |

158 | 0,0 |

159 | 0,0 |

160 | 0,0 |

161 | 0,0 |

162 | 0,0 |

163 | 0,0 |

164 | 5,3 |

165 | 10,6 |

166 | 15,9 |

167 | 21,2 |

168 | 26,6 |

169 | 31,9 |

170 | 35,7 |

171 | 39,1 |

172 | 41,5 |

173 | 42,5 |

174 | 41,4 |

175 | 40,4 |

176 | 39,8 |

177 | 40,2 |

178 | 40,6 |

179 | 40,9 |

180 | 41,5 |

181 | 43,8 |

182 | 42,6 |

183 | 38,6 |

184 | 36,5 |

185 | 31,2 |

186 | 28,5 |

187 | 27,7 |

188 | 29,1 |

189 | 29,9 |

190 | 32,2 |

191 | 35,7 |

192 | 39,4 |

193 | 43,9 |

194 | 49,1 |

195 | 53,9 |

196 | 58,3 |

197 | 60,0 |

198 | 63,2 |

199 | 65,2 |

200 | 67,8 |

201 | 70,0 |

202 | 72,6 |

203 | 74,0 |

204 | 75,3 |

205 | 76,4 |

206 | 76,4 |

207 | 76,1 |

208 | 76,0 |

209 | 75,6 |

210 | 75,6 |

211 | 75,6 |

212 | 75,6 |

213 | 75,6 |

214 | 76,0 |

215 | 76,3 |

216 | 77,1 |

217 | 78,1 |

218 | 79,0 |

219 | 79,7 |

220 | 80,5 |

221 | 81,4 |

222 | 82,1 |

223 | 82,9 |

224 | 84,0 |

225 | 85,6 |

226 | 87,1 |

227 | 87,9 |

228 | 88,4 |

229 | 88,5 |

230 | 88,4 |

231 | 87,9 |

232 | 87,9 |

233 | 88,2 |

234 | 88,7 |

235 | 89,3 |

236 | 89,6 |

237 | 90,3 |

238 | 90,6 |

239 | 91,1 |

240 | 91,2 |

241 | 91,2 |

242 | 90,9 |

243 | 90,9 |

244 | 90,9 |

245 | 90,9 |

246 | 90,9 |

247 | 90,9 |

248 | 90,8 |

249 | 90,3 |

250 | 89,8 |

251 | 88,7 |

252 | 87,9 |

253 | 87,2 |

254 | 86,9 |

255 | 86,4 |

256 | 86,3 |

257 | 86,7 |

258 | 86,9 |

259 | 87,1 |

260 | 87,1 |

261 | 86,6 |

262 | 85,9 |

263 | 85,3 |

264 | 84,7 |

265 | 83,8 |

266 | 84,3 |

267 | 83,7 |

268 | 83,5 |

269 | 83,2 |

270 | 82,9 |

271 | 83,0 |

272 | 83,4 |

273 | 83,8 |

274 | 84,5 |

275 | 85,3 |

276 | 86,1 |

277 | 86,9 |

278 | 88,4 |

279 | 89,2 |

280 | 89,5 |

281 | 90,1 |

282 | 90,1 |

283 | 89,8 |

284 | 88,8 |

285 | 87,7 |

286 | 86,3 |

287 | 84,5 |

288 | 82,9 |

289 | 82,9 |

290 | 82,9 |

291 | 82,2 |

292 | 80,6 |

293 | 80,5 |

294 | 80,6 |

295 | 80,5 |

296 | 79,8 |

297 | 79,7 |

298 | 79,7 |

299 | 79,7 |

300 | 79,0 |

301 | 78,2 |

302 | 77,4 |

303 | 76,0 |

304 | 74,2 |

305 | 72,4 |

306 | 70,5 |

307 | 68,6 |

308 | 66,8 |

309 | 64,9 |

310 | 62,0 |

311 | 59,5 |

312 | 56,6 |

313 | 54,4 |

314 | 52,3 |

315 | 50,7 |

316 | 49,2 |

317 | 49,1 |

318 | 48,3 |

319 | 46,7 |

320 | 44,3 |

321 | 39,9 |

322 | 34,6 |

323 | 32,3 |

324 | 30,7 |

325 | 29,8 |

326 | 27,4 |

327 | 24,9 |

328 | 20,1 |

329 | 17,4 |

330 | 12,9 |

331 | 7,6 |

332 | 2,3 |

333 | 0,0 |

334 | 0,0 |

335 | 0,0 |

336 | 0,0 |

337 | 0,0 |

338 | 0,0 |

339 | 0,0 |

340 | 0,0 |

341 | 0,0 |

342 | 0,0 |

343 | 0,0 |

344 | 0,0 |

345 | 0,0 |

346 | 0,0 |

347 | 1,6 |

348 | 6,9 |

349 | 12,2 |

350 | 17,5 |

351 | 22,9 |

352 | 27,8 |

353 | 32,2 |

354 | 36,2 |

355 | 38,1 |

356 | 40,6 |

357 | 42,8 |

358 | 45,2 |

359 | 46,3 |

360 | 49,0 |

361 | 50,9 |

362 | 51,7 |

363 | 52,3 |

364 | 54,1 |

365 | 55,5 |

366 | 55,7 |

367 | 56,2 |

368 | 56,0 |

369 | 55,5 |

370 | 55,8 |

371 | 57,1 |

372 | 57,9 |

373 | 57,9 |

374 | 57,9 |

375 | 57,9 |

376 | 57,9 |

377 | 57,9 |

378 | 58,1 |

379 | 58,6 |

380 | 58,7 |

381 | 58,6 |

382 | 57,9 |

383 | 56,5 |

384 | 54,9 |

385 | 53,9 |

386 | 50,5 |

387 | 46,7 |

388 | 41,4 |

389 | 37,0 |

390 | 32,7 |

391 | 28,2 |

392 | 23,3 |

393 | 19,3 |

394 | 14,0 |

395 | 8,7 |

396 | 3,4 |

397 | 0,0 |

398 | 0,0 |

399 | 0,0 |

400 | 0,0 |

401 | 0,0 |

402 | 0,0 |

403 | 4,2 |

404 | 9,5 |

405 | 14,5 |

406 | 20,1 |

407 | 25,4 |

408 | 30,7 |

409 | 36,0 |

410 | 40,2 |

411 | 41,2 |

412 | 44,3 |

413 | 46,7 |

414 | 48,3 |

415 | 48,4 |

416 | 48,3 |

417 | 47,8 |

418 | 47,2 |

419 | 46,3 |

420 | 45,1 |

421 | 40,2 |

422 | 34,9 |

423 | 29,6 |

424 | 24,3 |

425 | 19,0 |

426 | 13,7 |

427 | 8,4 |

428 | 3,1 |

429 | 0,0 |

430 | 0,0 |

431 | 0,0 |

432 | 0,0 |

433 | 0,0 |

434 | 0,0 |

435 | 0,0 |

436 | 0,0 |

437 | 0,0 |

438 | 0,0 |

439 | 0,0 |

440 | 0,0 |

441 | 0,0 |

442 | 0,0 |

443 | 0,0 |

444 | 0,0 |

445 | 0,0 |

446 | 0,0 |

447 | 0,0 |

448 | 5,3 |

449 | 10,6 |

450 | 15,9 |

451 | 21,2 |

452 | 26,6 |

453 | 31,0 |

454 | 37,2 |

455 | 42,5 |

456 | 44,7 |

457 | 46,8 |

458 | 50,7 |

459 | 53,1 |

460 | 54,1 |

461 | 56,0 |

462 | 56,5 |

463 | 57,3 |

464 | 58,1 |

465 | 57,9 |

466 | 58,1 |

467 | 58,3 |

468 | 57,9 |

469 | 57,5 |

470 | 57,9 |

471 | 57,9 |

472 | 57,3 |

473 | 57,1 |

474 | 57,0 |

475 | 56,6 |

476 | 56,6 |

477 | 56,6 |

478 | 56,6 |

479 | 56,6 |

480 | 56,6 |

481 | 56,3 |

482 | 56,5 |

483 | 56,6 |

484 | 57,1 |

485 | 56,6 |

486 | 56,3 |

487 | 56,3 |

488 | 56,3 |

489 | 56,0 |

490 | 55,7 |

491 | 55,8 |

492 | 53,9 |

493 | 51,5 |

494 | 46,4 |

495 | 45,1 |

496 | 41,0 |

497 | 36,2 |

498 | 31,9 |

499 | 26,6 |

500 | 21,2 |

501 | 16,6 |

502 | 11,6 |

503 | 6,4 |

504 | 1,6 |

505 | 0,0 |

506 | 0,0 |

507 | 0,0 |

508 | 0,0 |

509 | 0,0 |

510 | 0,0 |

511 | 1,9 |

512 | 5,6 |

513 | 8,9 |

514 | 10,5 |

515 | 13,7 |

516 | 15,4 |

517 | 16,9 |

518 | 19,2 |

519 | 22,5 |

520 | 25,7 |

521 | 28,5 |

522 | 30,6 |

523 | 32,3 |

524 | 33,6 |

525 | 35,4 |

526 | 37,0 |

527 | 38,3 |

528 | 39,4 |

529 | 40,1 |

530 | 40,2 |

531 | 40,2 |

532 | 40,2 |

533 | 40,2 |

534 | 40,2 |

535 | 40,2 |

536 | 41,2 |

537 | 41,5 |

538 | 41,8 |

539 | 41,2 |

540 | 40,6 |

541 | 40,2 |

542 | 40,2 |

543 | 40,2 |

544 | 39,3 |

545 | 37,2 |

546 | 31,9 |

547 | 26,6 |

548 | 21,2 |

549 | 15,9 |

550 | 10,6 |

551 | 5,3 |

552 | 0,0 |

553 | 0,0 |

554 | 0,0 |

555 | 0,0 |

556 | 0,0 |

557 | 0,0 |

558 | 0,0 |

559 | 0,0 |

560 | 0,0 |

561 | 0,0 |

562 | 0,0 |

563 | 0,0 |

564 | 0,0 |

565 | 0,0 |

566 | 0,0 |

567 | 0,0 |

568 | 0,0 |

569 | 5,3 |

570 | 10,6 |

571 | 15,9 |

572 | 20,9 |

573 | 23,5 |

574 | 25,7 |

575 | 27,4 |

576 | 27,4 |

577 | 21,4 |

578 | 28,2 |

579 | 28,5 |

580 | 28,5 |

581 | 28,2 |

582 | 27,4 |

583 | 27,2 |

584 | 26,7 |

585 | 27,4 |

586 | 27,5 |

587 | 27,4 |

588 | 26,7 |

589 | 26,6 |

590 | 26,6 |

591 | 26,7 |

592 | 27,4 |

593 | 28,3 |

594 | 29,8 |

595 | 30,9 |

596 | 32,5 |

597 | 33,8 |

598 | 34,0 |

599 | 34,1 |

600 | 34,8 |

601 | 35,4 |

602 | 36,0 |

603 | 36,2 |

604 | 36,2 |

605 | 36,2 |

606 | 36,5 |

607 | 38,1 |

608 | 40,4 |

609 | 41,8 |

610 | 42,6 |

611 | 43,5 |

612 | 42,0 |

613 | 36,7 |

614 | 31,4 |

615 | 26,1 |

616 | 20,8 |

617 | 15,4 |

618 | 10,1 |

619 | 4,8 |

620 | 0,0 |

621 | 0,0 |

622 | 0,0 |

623 | 0,0 |

624 | 0,0 |

625 | 0,0 |

626 | 0,0 |

627 | 0,0 |

628 | 0,0 |

629 | 0,0 |

630 | 0,0 |

631 | 0,0 |

632 | 0,0 |

633 | 0,0 |

634 | 0,0 |

635 | 0,0 |

636 | 0,0 |

637 | 0,0 |

638 | 0,0 |

639 | 0,0 |

640 | 0,0 |

641 | 0,0 |

642 | 0,0 |

643 | 0,0 |

644 | 0,0 |

645 | 0,0 |

646 | 3,2 |

647 | 7,2 |

648 | 12,6 |

649 | 16,4 |

650 | 20,1 |

651 | 22,5 |

652 | 24,6 |

653 | 28,2 |

654 | 31,5 |

655 | 33,8 |

656 | 35,7 |

657 | 37,5 |

658 | 39,4 |

659 | 40,7 |

660 | 41,2 |

661 | 41,8 |

662 | 43,9 |

663 | 43,1 |

664 | 42,3 |

665 | 42,5 |

666 | 42,6 |

667 | 42,6 |

668 | 41,8 |

669 | 41,0 |

670 | 38,0 |

671 | 34,4 |

672 | 29,8 |

673 | 26,4 |

674 | 23,3 |

675 | 18,7 |

676 | 14,0 |

677 | 9,3 |

678 | 5,6 |

679 | 3,2 |

680 | 0,0 |

681 | 0,0 |

682 | 0,0 |

683 | 0,0 |

684 | 0,0 |

685 | 0,0 |

686 | 0,0 |

687 | 0,0 |

688 | 0,0 |

689 | 0,0 |

690 | 0,0 |

691 | 0,0 |

692 | 0,0 |

693 | 0,0 |

694 | 2,3 |

695 | 5,3 |

696 | 7,1 |

697 | 10,5 |

698 | 14,8 |

699 | 18,2 |

700 | 21,7 |

701 | 23,5 |

702 | 26,4 |

703 | 26,9 |

704 | 26,6 |

705 | 26,6 |

706 | 29,3 |

707 | 30,9 |

708 | 32,3 |

709 | 34,6 |

710 | 36,2 |

711 | 36,2 |

712 | 35,6 |

713 | 36,5 |

714 | 37,5 |

715 | 37,8 |

716 | 36,2 |

717 | 34,8 |

718 | 33,0 |

719 | 29,0 |

720 | 24,1 |

721 | 19,3 |

722 | 14,5 |

723 | 10,0 |

724 | 7,2 |

725 | 4,8 |

726 | 3,4 |

727 | 0,8 |

728 | 0,8 |

729 | 5,1 |

730 | 10,5 |

731 | 15,4 |

732 | 20,1 |

733 | 22,5 |

734 | 25,7 |

735 | 29,0 |

736 | 31,5 |

737 | 34,6 |

738 | 37,2 |

739 | 39,4 |

740 | 41,0 |

741 | 42,6 |

742 | 43,6 |

743 | 44,4 |

744 | 44,9 |

745 | 45,5 |

746 | 46,0 |

747 | 46,0 |

748 | 45,5 |

749 | 45,4 |

750 | 45,1 |

751 | 44,3 |

752 | 43,1 |

753 | 41,0 |

754 | 37,8 |

755 | 34,6 |

756 | 30,6 |

757 | 26,6 |

758 | 24,0 |

759 | 20,1 |

760 | 15,1 |

761 | 10,0 |

762 | 4,8 |

763 | 2,4 |

764 | 2,4 |

765 | 0,8 |

766 | 0,0 |

767 | 4,8 |

768 | 10,1 |

769 | 15,4 |

770 | 20,8 |

771 | 25,4 |

772 | 28,2 |

773 | 29,6 |

774 | 31,4 |

775 | 33,3 |

776 | 35,4 |

777 | 37,3 |

778 | 40,2 |

779 | 42,6 |

780 | 44,3 |

781 | 45,1 |

782 | 45,5 |

783 | 46,5 |

784 | 46,5 |

785 | 46,5 |

786 | 46,3 |

787 | 45,9 |

788 | 45,5 |

789 | 45,5 |

790 | 45,5 |

791 | 45,4 |

792 | 44,4 |

793 | 44,3 |

794 | 44,3 |

795 | 44,3 |

796 | 44,3 |

797 | 44,3 |

798 | 44,3 |

799 | 44,4 |

800 | 45,1 |

801 | 45,9 |

802 | 48,3 |

803 | 49,9 |

804 | 51,5 |

805 | 53,1 |

806 | 53,1 |

807 | 54,1 |

808 | 54,7 |

809 | 55,2 |

810 | 55,0 |

811 | 54,7 |

812 | 54,7 |

813 | 54,6 |

814 | 54,1 |

815 | 53,3 |

816 | 53,1 |

817 | 52,3 |

818 | 51,5 |

819 | 51,3 |

820 | 50,9 |

821 | 50,7 |

822 | 49,2 |

823 | 48,3 |

824 | 48,1 |

825 | 48,1 |

826 | 48,1 |

827 | 48,1 |

828 | 47,6 |

829 | 47,5 |

830 | 47,5 |

831 | 47,2 |

832 | 46,5 |

833 | 45,4 |

834 | 44,6 |

835 | 43,5 |

836 | 41,0 |

837 | 38,1 |

838 | 35,4 |

839 | 33,0 |

840 | 30,9 |

841 | 30,9 |

842 | 32,3 |

843 | 33,6 |

844 | 34,4 |

845 | 35,4 |

846 | 36,4 |

847 | 37,3 |

848 | 38,6 |

849 | 40,2 |

850 | 41,8 |

851 | 42,8 |

852 | 42,8 |

853 | 43,1 |

854 | 43,5 |

855 | 43,8 |

856 | 44,7 |

857 | 45,2 |

858 | 46,3 |

859 | 46,5 |

860 | 46,7 |

861 | 46,8 |

862 | 46,7 |

863 | 45,2 |

864 | 44,3 |

865 | 43,5 |

866 | 41,5 |

867 | 40,2 |

868 | 39,4 |

869 | 39,9 |

870 | 40,4 |

871 | 41,0 |

872 | 41,4 |

873 | 42,2 |

874 | 43,3 |

875 | 44,3 |

876 | 44,7 |

877 | 45,7 |

878 | 46,7 |

879 | 47,0 |

880 | 46,8 |

881 | 46,7 |

882 | 46,5 |

883 | 45,9 |

884 | 45,2 |

885 | 45,1 |

886 | 45,1 |

887 | 44,4 |

888 | 43,8 |

889 | 42,8 |

890 | 43,5 |

891 | 44,3 |

892 | 44,7 |

893 | 45,1 |

894 | 44,7 |

895 | 45,1 |

896 | 45,1 |

897 | 45,1 |

898 | 44,6 |

899 | 44,1 |

900 | 43,3 |

901 | 42,8 |

902 | 42,6 |

903 | 42,6 |

904 | 42,6 |

905 | 42,3 |

906 | 42,2 |

907 | 42,2 |

908 | 41,7 |

909 | 41,2 |

910 | 41,2 |

911 | 41,7 |

912 | 41,5 |

913 | 41,0 |

914 | 39,6 |

915 | 37,8 |

916 | 35,7 |

917 | 34,8 |

918 | 34,8 |

919 | 34,9 |

920 | 36,4 |

921 | 37,7 |

922 | 38,6 |

923 | 38,9 |

924 | 39,3 |

925 | 40,1 |

926 | 40,4 |

927 | 40,6 |

928 | 40,7 |

929 | 41,0 |

930 | 40,6 |

931 | 40,2 |

932 | 40,3 |

933 | 40,2 |

934 | 39,8 |

935 | 39,4 |

936 | 39,1 |

937 | 39,1 |

938 | 39,4 |

939 | 40,2 |

940 | 40,2 |

941 | 39,6 |

942 | 39,6 |

943 | 38,8 |

944 | 39,4 |

945 | 40,4 |

946 | 41,2 |

947 | 40,4 |

948 | 38,6 |

949 | 35,4 |

950 | 32,3 |

951 | 27,2 |

952 | 21,9 |

953 | 16,6 |

954 | 11,3 |

955 | 6,0 |

956 | 0,6 |

957 | 0,0 |

958 | 0,0 |

959 | 0,0 |

960 | 3,2 |

961 | 8,5 |

962 | 13,8 |

963 | 19,2 |

964 | 24,5 |

965 | 28,2 |

966 | 29,9 |

967 | 32,2 |

968 | 34,0 |

969 | 35,4 |

970 | 37,0 |

971 | 39,4 |

972 | 42,3 |

973 | 44,3 |

974 | 45,2 |

975 | 45,7 |

976 | 45,9 |

977 | 45,9 |

978 | 45,9 |

979 | 44,6 |

980 | 44,3 |

981 | 43,8 |

982 | 43,1 |

983 | 42,6 |

984 | 41,8 |

985 | 41,4 |

986 | 40,6 |

987 | 38,6 |

988 | 35,4 |

989 | 34,6 |

990 | 34,6 |

991 | 35,1 |

992 | 36,2 |

993 | 37,0 |

994 | 36,7 |

995 | 36,7 |

996 | 37,0 |

997 | 36,5 |

998 | 36,5 |

999 | 36,5 |

1000 | 37,8 |

1001 | 38,6 |

1002 | 39,6 |

1003 | 39,9 |

1004 | 40,4 |

1005 | 41,0 |

1006 | 41,2 |

1007 | 41,0 |

1008 | 40,2 |

1009 | 38,8 |

1010 | 38,1 |

1011 | 37,3 |

1012 | 36,9 |

1013 | 36,2 |

1014 | 35,4 |

1015 | 34,8 |

1016 | 33,0 |

1017 | 28,2 |

1018 | 22,9 |

1019 | 17,5 |

1020 | 12,2 |

1021 | 6,9 |

1022 | 1,6 |

1023 | 0,0 |

1024 | 0,0 |

1025 | 0,0 |

1026 | 0,0 |

1027 | 0,0 |

1028 | 0,0 |

1029 | 0,0 |

1030 | 0,0 |

1031 | 0,0 |

1032 | 0,0 |

1033 | 0,0 |

1034 | 0,0 |

1035 | 0,0 |

1036 | 0,0 |

1037 | 0,0 |

1038 | 0,0 |

1039 | 0,0 |

1040 | 0,0 |

1041 | 0,0 |

1042 | 0,0 |

1043 | 0,0 |

1044 | 0,0 |

1045 | 0,0 |

1046 | 0,0 |

1047 | 0,0 |

1048 | 0,0 |

1049 | 0,0 |

1050 | 0,0 |

1051 | 0,0 |

1052 | 0,0 |

1053 | 1,9 |

1054 | 6,4 |

1055 | 11,7 |

1056 | 17,1 |

1057 | 22,4 |

1058 | 27,4 |

1059 | 29,8 |

1060 | 32,2 |

1061 | 35,1 |

1062 | 37,0 |

1063 | 38,6 |

1064 | 39,9 |

1065 | 41,2 |

1066 | 42,6 |

1067 | 43,1 |

1068 | 44,1 |

1069 | 44,9 |

1070 | 45,5 |

1071 | 45,1 |

1072 | 44,3 |

1073 | 43,5 |

1074 | 43,5 |

1075 | 42,3 |

1076 | 39,4 |

1077 | 36,2 |

1078 | 34,6 |

1079 | 33,2 |

1080 | 29,0 |

1081 | 24,1 |

1082 | 19,8 |

1083 | 17,9 |

1084 | 17,1 |

1085 | 16,1 |

1086 | 15,3 |

1087 | 14,6 |

1088 | 14,0 |

1089 | 13,8 |

1090 | 14,2 |

1091 | 14,5 |

1092 | 14,0 |

1093 | 13,8 |

1094 | 12,9 |

1095 | 11,3 |

1096 | 8,0 |

1097 | 6,8 |

1098 | 4,2 |

1099 | 1,6 |

1100 | 0,0 |

1101 | 0,2 |

1102 | 1,0 |

1103 | 2,6 |

1104 | 5,8 |

1105 | 11,1 |

1106 | 16,1 |

1107 | 20,6 |

1108 | 22,5 |

1109 | 23,3 |

1110 | 25,7 |

1111 | 29,1 |

1112 | 32,2 |

1113 | 33,8 |

1114 | 34,1 |

1115 | 34,3 |

1116 | 34,4 |

1117 | 34,9 |

1118 | 36,2 |

1119 | 37,0 |

1120 | 38,3 |

1121 | 39,4 |

1122 | 40,2 |

1123 | 40,1 |

1124 | 39,9 |

1125 | 40,2 |

1126 | 40,9 |

1127 | 41,5 |

1128 | 41,8 |

1129 | 42,5 |

1130 | 42,8 |

1131 | 43,3 |

1132 | 43,5 |

1133 | 43,5 |

1134 | 43,5 |

1135 | 43,3 |

1136 | 43,1 |

1137 | 43,1 |

1138 | 42,6 |

1139 | 42,5 |

1140 | 41,8 |

1141 | 41,0 |

1142 | 39,6 |

1143 | 37,8 |

1144 | 34,6 |

1145 | 32,2 |

1146 | 28,2 |

1147 | 25,7 |

1148 | 22,5 |

1149 | 17,2 |

1150 | 11,9 |

1151 | 6,6 |

1152 | 1,3 |

1153 | 0,0 |

1154 | 0,0 |

1155 | 0,0 |

1156 | 0,0 |

1157 | 0,0 |

1158 | 0,0 |

1159 | 0,0 |

1160 | 0,0 |

1161 | 0,0 |

1162 | 0,0 |

1163 | 0,0 |

1164 | 0,0 |

1165 | 0,0 |

1166 | 0,0 |

1167 | 0,0 |

1168 | 0,0 |

1169 | 3,4 |

1170 | 8,7 |

1171 | 14,0 |

1172 | 19,3 |

1173 | 24,6 |

1174 | 29,9 |

1175 | 34,0 |

1176 | 37,0 |

1177 | 37,8 |

1178 | 37,0 |

1179 | 36,2 |

1180 | 32,2 |

1181 | 26,9 |

1182 | 21,6 |

1183 | 16,3 |

1184 | 10,9 |

1185 | 5,6 |

1186 | 0,3 |

1187 | 0,0 |

1188 | 0,0 |

1189 | 0,0 |

1190 | 0,0 |

1191 | 0,0 |

1192 | 0,0 |

1193 | 0,0 |

1194 | 0,0 |

1195 | 0,0 |

1196 | 0,0 |

1197 | 0,3 |

1198 | 2,4 |

1199 | 5,6 |

1200 | 10,5 |

1201 | 15,8 |

1202 | 19,3 |

1203 | 20,8 |

1204 | 20,9 |

1205 | 20,3 |

1206 | 20,6 |

1207 | 21,1 |

1208 | 21,1 |

1209 | 22,5 |

1210 | 24,9 |

1211 | 27,4 |

1212 | 29,9 |

1213 | 31,7 |

1214 | 33,8 |

1215 | 34,6 |

1216 | 35,1 |

1217 | 35,1 |

1218 | 34,6 |

1219 | 34,1 |

1220 | 34,6 |

1221 | 35,1 |

1222 | 35,4 |

1223 | 35,2 |

1224 | 34,9 |

1225 | 34,6 |

1226 | 34,6 |

1227 | 34,4 |

1228 | 32,3 |

1229 | 31,4 |

1230 | 30,9 |

1231 | 31,5 |

1232 | 31,9 |

1233 | 32,2 |

1234 | 31,4 |

1235 | 28,2 |

1236 | 24,9 |

1237 | 20,9 |

1238 | 16,1 |

1239 | 12,9 |

1240 | 9,7 |

1241 | 6,4 |

1242 | 4,0 |

1243 | 1,1 |

1244 | 0,0 |

1245 | 0,0 |

1246 | 0,0 |

1247 | 0,0 |

1248 | 0,0 |

1249 | 0,0 |

1250 | 0,0 |

1251 | 0,0 |

1252 | 1,6 |

1253 | 1,6 |

1254 | 1,6 |

1255 | 1,6 |

1256 | 1,6 |

1257 | 2,6 |

1258 | 4,8 |

1259 | 6,4 |

1260 | 8,0 |

1261 | 10,1 |

1262 | 12,9 |

1263 | 16,1 |

1264 | 16,9 |

1265 | 15,3 |

1266 | 13,7 |

1267 | 12,2 |

1268 | 14,2 |

1269 | 17,7 |

1270 | 22,5 |

1271 | 27,4 |

1272 | 31,4 |

1273 | 33,8 |

1274 | 35,1 |

1275 | 35,7 |

1276 | 37,0 |

1277 | 38,0 |

1278 | 38,8 |

1279 | 39,4 |

1280 | 39,4 |

1281 | 38,6 |

1282 | 37,8 |

1283 | 37,8 |

1284 | 37,8 |

1285 | 37,8 |

1286 | 37,8 |

1287 | 37,8 |

1288 | 38,6 |

1289 | 38,8 |

1290 | 39,4 |

1291 | 39,8 |

1292 | 40,2 |

1293 | 40,9 |

1294 | 41,2 |

1295 | 41,4 |

1296 | 41,8 |

1297 | 42,2 |

1298 | 43,5 |

1299 | 44,7 |

1300 | 45,5 |

1301 | 46,7 |

1302 | 46,8 |

1303 | 46,7 |

1304 | 45,1 |

1305 | 39,8 |

1306 | 34,4 |

1307 | 29,1 |

1308 | 23,8 |

1309 | 18,5 |

1310 | 13,2 |

1311 | 7,9 |

1312 | 2,6 |

1313 | 0,0 |

1314 | 0,0 |

1315 | 0,0 |

1316 | 0,0 |

1317 | 0,0 |

1318 | 0,0 |

1319 | 0,0 |

1320 | 0,0 |

1321 | 0,0 |

1322 | 0,0 |

1323 | 0,0 |

1324 | 0,0 |

1325 | 0,0 |

1326 | 0,0 |

1327 | 0,0 |

1328 | 0,0 |

1329 | 0,0 |

1330 | 0,0 |

1331 | 0,0 |

1332 | 0,0 |

1333 | 0,0 |

1334 | 0,0 |

1335 | 0,0 |

1336 | 0,0 |

1337 | 0,0 |

1338 | 2,4 |

1339 | 7,7 |

1340 | 13,0 |

1341 | 18,3 |

1342 | 21,2 |

1343 | 24,3 |

1344 | 27,0 |

1345 | 29,5 |

1346 | 31,4 |

1347 | 32,7 |

1348 | 34,3 |

1349 | 35,2 |

1350 | 35,6 |

1351 | 36,0 |

1352 | 35,4 |

1353 | 34,8 |

1354 | 34,0 |

1355 | 33,0 |

1356 | 32,2 |

1357 | 31,5 |

1358 | 29,8 |

1359 | 28,2 |

1360 | 26,6 |

1361 | 24,9 |

1362 | 22,5 |

1363 | 17,7 |

1364 | 12,9 |

1365 | 6,4 |

1366 | 4,0 |

1367 | 0,0 |

1368 | 0,0 |

1369 | 0,0 |

1370 | 0,0 |

1371 | 0,0 |

--------------------------------------------------

2. függelék

JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPAD

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

1.1. A III. melléklet 2. függelék 1.1. pontjával megegyező szöveg, de az"50 km/h" értéket "80,5 km/h" értékkel kell helyettesíteni.

2. A PRÓBAPAD KALIBRÁLÁSÁNAK MÓDSZERE

2.1. A III. melléklet 2. függelék 2.1. pontjával megegyező szöveg.

2.2. A teljesítményjelző kalibrálása 80,5 km/h mellett.

2.2.1. A próbapadot legalább havonta egyszer kell kalibrálni vagy hatásosságát legalább hetente egyszer meg kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a kalibrálást el kell végezni. A kalibrálást az alább leírt eljárás szerint kell elvégezni 80,5 km/h sebesség mellett. A próbapad által felvett, mért teljesítmény a súrlódás által elnyelt és a teljesítményfelvevő fék által felvett teljesítményből tevődik össze. A próbapadot a vizsgálati tartomány fölötti sebességre kell felgyorsítani. Ezután a próbapad meghajtására használt berendezést leválasztják, és a görgő(ke)t hagyják kifutni. A görgők mozgási energiáját a teljesítményfelvevő fék és a súrlódás veszi fel. Ez a módszer a görgők belső súrlódásának változásait a terhelés alatti állapotban, illetve a terheletlen állapotban nem veszi figyelembe; hasonlóképpen nem veszi figyelembe a hátsó görgő súrlódását sem, ha az terheletlen.

2.2.1.1. Meg kell mérni a meghajtógörgő fordulatszámát, amennyiben ez még nem történt meg. Ehhez felhasználható egy ötödik kerék, fordulatszámmérő vagy egyéb alkalmas eszköz.

2.2.1.2. A gépjárművet a próbapadra kell helyezni, vagy a próbapadot más módon meg kell hajtani.

2.2.1.3. A lendkereket vagy az egyéb tehetetlenséginyomaték-szimuláló berendezést a legszokványosabb járműtömeg-kategóriához, amelyhez a próbapadot használják, üzembe helyezik. Pótlólag még más járműtömeg-kategóriák is kalibrálhatóak, ha ez szükséges.

2.2.1.4. A 80,5 km/h sebességre kell felgyorsítani.

2.2.1.5. A közúti teljesítményt fel kell jegyezni.

2.2.1.6. A próbapadot 96,9 km/h sebességre kell felgyorsítani.

2.2.1.7. A próbapad meghajtására szolgáló berendezést le kell kapcsolni.

2.2.1.8. Fel kell jegyezni azt az időt, amely alatt a próbapad meghajtó görgőjének sebessége 88,5 km/h sebességről 72,4 km/h sebességre csökken.

2.2.1.9. A teljesítményfelvevő féket egy másik szintre kell beállítani.

2.2.1.10. A 2.2.1.1-2.2.1.9. pontban foglaltakat addig kell ismételni, amíg a használt felvett teljesítmény egész tartománya lefedésre kerül.

2.2.1.11. A felvett teljesítményt ki kell számítani. Lásd a 2.2.3. pontot.

2.2.1.12. A 80,5 km/h sebesség mellett jelzett teljesítmény függvényében a felvett teljesítményt ábrázolni kell (az A. ábra szerint).

2.2.2. A hatásosságvizsgálat abban áll, hogy a próbapadot egy vagy több tehetetlenséginyomaték-beállítással (lóerővel) kifutni hagyják, és a kifutási időt az utolsó kalibrálásnál mért kifutási idővel összehasonlítják. Ha a két idő több mint 1 másodperccel (s) tér el egymástól, új kalibrálásra van szükség.

2.2.3. Számítások

A próbapad által ténylegesen felvett teljesítményt a következő egyenlettel kell kiszámítani:

Pa = W

V

- V

ahol:

Pa = teljesítmény (kW)

W = egyenértékű tehetetlenségi nyomaték (kg)

V1 = kezdő sebesség (m/s)

V2 = végleges sebesség (m/s)

t = a görgősebességnek 88,5 km/h-ról 72,4 km/h-ra va1ó csökkenésének időtartama.

+++++ TIFF +++++

2.3. A III. melléklet 2. függelék 2.3. pontjával megegyező szöveg.

2.4. El kell hagyni.

3. A PRÓBAPAD BEÁLLÍTÁSA

3.1. Vákuumos módszer

A III. melléklet 2. függelék 3.1. pontjával megegyező szöveg, de az"50 km/h mellett"kifejezés helyébe a"80,5 km/h mellett"kifejezés lép.

3.2. Más beállítási módszerek

Mint a III. melléklet 2. függelékének 3.2. pontja, de az"50 km/h mellett" kifejezés "80,5 km/h mellett" kifejezéssel kell helyettesíteni.

3.3. Alternatív módszer

3.3.1. A teljesítményfelvevő féket úgy kell beállítani, hogy a felvett teljesítményt tényleges 80,5 km/h sebesség mellett jelenítse meg. A próbapad teljesítményfelvételének figyelembe kell vennie a próbapad súrlódását is.

A következő módszert 220 mm-es névleges görgőátmérőjű és 432 mm-es görgőtérközű, kis menetteljesítményű kétgörgős próbapadokra, valamint 1219 mm-es névleges átmérőjű görgővel felszerelt, nagy menetteljesítményű egygörgős próbapadokra határozták meg. A próbapadok a görgőkre vonatkozó más műszaki jellemzőkkel is használhatók, ha azokat a műszaki szolgálat jóváhagyta.

3.3.2. A próbapad menetellenállás-beállítását az egyenértékű vizsgálati tömeg, a referencia-homloktér, a gépjármű alakja, annak kiálló részei és a gumiabroncsok típusa alapján a következő egyenletek szerint határozzák meg.

3.3.2.1. Könnyű gépjárművek esetén, amelyeket egy kétgörgős próbapadon vizsgálnak:

P

= aA + P + tw

ahol:

PA = beállítás 80,5 km/h-ra (kW)

A = a gépjármű vonatkozási homlokfelülete (m²); a gépjármű vonatkozási homlokfelülete a gépjármű ortogonális vetülete, - beleértve a gumiabroncsokat és a felfüggesztés alkatrészeit, de kivéve a kiálló részeket -, egy olyan síkra, amely mind a gépjármű hosszsíkjához mind ahhoz a felülethez, amelyen a gépjármű áll, merőleges. Ezt a felületet egy olyan módszerrel, amelyet a vizsgálattal megbízott műszaki szolgálat előre jóváhagyott, 1/100 m2-es pontossággal kell mérni.

P = teljesítmény-korrekciós tényező az előbbi részekre vonatkozóan e pont 1. táblázata szerint.

w = a gépjármű egyenértékű vizsgálati tömege (kg)

a = 3,45 a csapottfarú, azaz "fastback" karosszériákra; 4,01 minden egyéb könnyű gépjárműhöz

t = 0,0 radiális gumiabroncsú gépjárművek esetében; 4,93 x 10-4 minden egyéb gépjármű esetében.

Gépjárműfelépítményeket akkor tekintenek "fastback" karosszériáknak, ha a farfelület (A2) annak a részének vetülete, amely a vízszintessel 20 foknál kisebb szöget alkot, hátrafelé a gépjármű vonatkozási homlokfelületének legalább 25 %-át teszi ki. E felületnek továbbá simának, folyamatosnak és 4 foknál nagyobb helyi egyenetlenségektől mentesnek kell lennie. Az 1.ábra a "fastback" karosszéria egy példáját mutatja.

+++++ TIFF +++++

1. ábra

1. TÁBLÁZAT

A kiálló részek (P) teljesítményfelvétele a teljes kiálló homlokfelülethez (Ap)

Ap (m2) | P |

Ap < 0,03 | 0,0 |

0,03 ≤ Ap < 0,06 | 0,30 |

0,06 ≤ Ap < 0,08 | 0,52 |

0,08 ≤ Ap < 0,11 | 0,75 |

0,11 ≤ Ap < 0,14 | 0,97 |

0,14 ≤ Ap < 0,17 | 1,19 |

0,17 ≤ Ap < 0,19 | 1,42 |

0,19 ≤ Ap < 0,22 | 1,64 |

0,22 ≤ Ap < 0,25 | 1.87 |

0,25 ≤ Ap < 0,28 | 2,09 |

0,28 ≤ Ap | 2,31 |

A fenti Ap-homlokfelület analóg módon a gépjármű vonatkozási homlokfelületéhez a gépjármű visszapillantó tükrei, kézi fogantyúi, díszítései, tetőcsomagtartója és egyéb kiálló részeinek egy vagy több síkjaira való ortogonális vetülete összes felületeként van meghatározva, amelyek mind a gépjármű hosszanti síkjához, mind ahhoz a síkhoz viszonyítva, amelyen a gépjármű áll, merőlegesen húzódnak. Kiálló résznek számít bármilyen alkatrész, amely a gépjárműre van felerősítve, több mint 2,25 cm-rel a gépjármű felületén túlnyúlik, és amelynek a vetülete több mint 0,00093 m², ha azt egy olyan módszer szerint számítják ki, amelyet a vizsgálatok végrehajtásával megbízott szolgálat jóváhagyott. A fenti összhomloktérben benne foglaltatik minden szerkezet, amelyet szabványos felszerelésként szállítanak. A szabadon választható egyes felszerelések tere szintén beleszámít, ha feltételezhető, hogy az eladott gépjárművek több, mint 33 %-a lesz ezzel a szerkezettel felszerelve.

3.3.2.2. A könnyű gépjárművekhez való próbapad teljesítményfelvevő beállítását 0,1 kW-ra kell felfelé, illetve lefelé kerekíteni.

3.3.2.3. Könnyű gépjárművek, amelyeket egyetlen nagy görgővel működő próbapadon vizsgálnak:

P

= aA + P +

w

Az e képletben előforduló valamennyi jelölés a 3.3.2.1. pontban került meghatározásra.

--------------------------------------------------

3. függelék

A GÉPJÁRMŰ MENETELLENÁLLÁSA,

MÉRÉSI MÓDSZER ORSZÁGÚTON ÉS A JÁRMŰDINAMIKAI PRÓBAPADON

( a III. melléklet 3. függelékével megegyező szöveg)

--------------------------------------------------

4. függelék

A TÖMEGTEHETETLENSÉGTŐL ELTÉRŐ TEHETETLENSÉGI NYOMATÉKOK ELLENŐRZÉSE

(a III. melléklet 4. függelékével megegyező szöveg)

--------------------------------------------------

5. függelék

A GÁZMINTAVEVŐ RENDSZEREK MEGHATÁROZÁSA

(a III. melléklet 5. függelékével megegyező szöveg, de az állandó térfogattal történő mintavételhez (CVS) 2 helyett 6 zsák szükséges)

--------------------------------------------------

6. függelék

A KÉSZÜLÉKEK KALIBRÁLÁSÁNAK MÓDSZERE

(a III. melléklet 6. függelékével megegyező szöveg)

--------------------------------------------------

7. függelék

A TELJES RENDSZER ELLENŐRZÉSE

(a III. melléklet 5. függelékével megegyező szöveg)

--------------------------------------------------

8. függelék

A SZENNYEZŐ ANYAGOK TÖMEGKIBOCSÁTÁSÁNAK KISZÁMÍTÁSA

A szennyező anyagok kibocsátott mennyiségét a következő egyenlettel kell kiszámítani:

Mi = 0,43

M

M

S

+ S

+ 0,57

M

+ M

S

+ S

ahol:

Mi = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, gramm/km-ben

MicT = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban az első szakasz folyamán (tranziens hidegen)

MiHT = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban az utolsó szakasz folyamán (tranziens melegen)

Mis = a kibocsátott szennyező anyag mennyisége, i, grammban a második szakasz folyamán (stabilizált)

ScT = az első szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

SHT = az utolsó szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

Ss = a második szakasz folyamán megtett távolság (km-ben)

A kibocsátott szennyezőanyag-mennyiségeket a következő képlet szerint kell kiszámítani.

Mi = V

× Q

× k

× C

× 10

ahol:

Mi = a kibocsátott i szennyező anyag mennyisége gramm/szakaszban

Vmix = higított kipufogógáz mennyisége liter/szakaszban kifejezve, a normál körülményekre korrigálva (273,2 K és 101,33 kPa)

Qi = az i szennyező anyag sűrűsége gramm/literben normál hőmérsékleten és nyomáson (273,2 K és 101,33 kPa)

kH = nedvességkorrekciós tényező a kibocsátott hidrogénoxid-mennyiségek kiszámításához (HC és CO esetében nincs nedvességkorrekció)

Ci = az i szennyező anyag koncentrációja a hígított kipufogógázokban, ppm-ben kifejezve és korrigálva a hígító levegőben az i szennyező anyag koncentrációval korrigálva.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

Az 1. pontban a táblázatot a következő táblázattal kell helyettesíteni:

"1. KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT GÉPJÁRMŰVEK VIZSGALATÁHOZ FELHASZNÁLT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI ADATAI

Referencia-tüzelőanyag: CEC RF-08-A-85

Típus: szuperbenzin, ólmozatlan

| Határértékek és egységek | ASTM-eljárás |

minimum | maximum |

Kísérleti oktánszám | 95,0 | | D 2699 |

Motor oktánszám | 85,0 | | D 2700 |

Sűrűség 15 ºC mellett | 0,748 | 0,762 | D 1298 |

Gőznyomás (Reid szerint) | 0,56 bar | 0,64 bar | D 323 |

Desztilláció: | | | |

-kezdeti forráspont | 24 ºC | 40 ºC | D 86 |

-10 térf. pont | 42 ºC | 58 ºC | D 86 |

-50 tért. % pont | 90 ºC | 110 ºC | D 86 |

-90 térf. % pont | 155 ºC | 180 ºC | D 86 |

-Végforrpont | 190 ºC | 215 ºC | D 86 |

Lepárlási maradék | | 2 % | D 86 |

A szénhidrogén-elemzés: | | | |

-olefinek | | 20 % térf. | D 1319 |

-aromás vegyületek | (beleértve 5 % térf. max.benzol [1] | 45 % térf. | D 1319 D 3606/D 2267 |

-telített szénhidrogének | | maradvány | D 1319 |

Szén/hirdogén viszony | viszony | |

Oxidációs stabilitás | 480 min. | | D 525 |

Maradó gyantatartalom | | 4 mg/100 ml | D 381 |

Kéntartalom | | 0,04 tömeg-% | D 1266/D 2622/D 2785 |

Korrózió rézlemezen 50 ºC mellett | | 1 | D 130 |

Ólomtartalom | | 0,005 g/l | D 3237 |

Foszfortartalom | | 0,0013 g/l | D 3231" |

A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. SŰRÍTÉSES GYÚJTÁSÚ MOTORRAL FELSZERELT GÉPJÁRMŰVEK VIZSGÁLATÁHOZ HASZNÁLT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI ADATAI

Referencia-tüzelőanyag: CEC RF-03-A-84 [2] [4] [8]

Típus: Dízelüzemanyag Tulajdonságok

| Határértékek és egységek | ASTM eljárás |

Cetánszám [5] | min. 49 | D 613 |

max. 53 | D 1298 |

Sűrűség 5 °C mellett (kg/l) | min. 0,835 | |

max.0,845 | |

Desztilláció [3]: | | |

-50 % pont | min. 245 °C | D 86 |

-90 % pont | min. 320 °C | |

max. 340 °C | |

-végforrpont | max. 370 °C | |

Lobbanáspont | min. 55 °C | D 93 |

CFPP | min. - | EN 116 (CEN) |

max. -5 °C | |

Viszkozitás 40 °C | min. 2,5 mm2/s | D 445 |

max. 3,5 mm2/s | |

Kéntartalom | min. (megadandó) | D 1266/D 2622 |

max. 0,3 tömeg % | D 2785 |

Rézkorrózió | max. 1 | D 130 |

Conradson-szénmaradék (10 % DR) | max. 0,2 tömeg % | D 189 |

Hamutartalom | max. 0,01 tömeg % | D 482 |

Víztartalom | max. 0,05 tömeg % | D/95 D/1744 |

Közömbösítési (erős sav) szám | max. 0,20 mg KOH/g | |

Oxidációs stabilitás [7] | max. 2,5 mg/100 ml | D 2274 |

Adalékok" [6] | | |

[1] "Oxigéntartalmú komponensek hozzáadása tilos.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

MINTA

Legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0076 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0076&locale=hu

Tartalomjegyzék