32007D0415[1]

2007/415/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 13. ) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2463. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 13.)

a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2463. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/415/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a karboszulfán.

(3) A karboszulfán esetében a bejelentő által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Ezek a rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A karboszulfán esetében a referens tagállam Belgium volt, amely 2004. augusztus 11-én minden vonatkozó információt benyújtott.

(4) A tagállamok és az EFSA szakértői értékelés keretében megvizsgálták az értékelő jelentést, majd azt 2006. július 28-án a karboszulfán hatóanyagú növényvédő szerek kockázatértékeléséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül felülvizsgálta, majd a Bizottságnak a karboszulfánról készített felülvizsgálati jelentéseként 2006. november 24-én véglegesítette.

(5) E hatóanyag értékelése során számos aggály merült fel. A karboszulfán használata során kockázatot jelentő metabolitok jelentkeznek. Ez aggodalomra ad okot a fogyasztók expozíciójával és a talajvíz szennyeződésének lehetséges kockázatával kapcsolatban. A bejelentő által a törvényes határidőn belül szolgáltatott adatok azonban nem tették lehetővé ezen aggályok tisztázását. Emellett a technikai hatóanyag (vagyis a piacon értékesített hatóanyag) jelentős szennyeződéseket tartalmaz, melyek közül legalább egy (az N-nitroszodibutilamin) rákkeltő hatású. A technikai hatóanyag szennyeződésének mértéke aggodalomra ad okot. A bejelentő által a törvényes határidőn belül szolgáltatott adatok nem tartalmaztak elegendő információt ezen aggály tisztázására. Ennek eredményeként a felhasználókat érő kockázatot nem lehetett megfelelően felmérni. Végezetül a bejelentő által a törvényes határidőn belül szolgáltatott adatok nem foglalkoztak megfelelően a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre, méhekre, nem célzott ízeltlábúakra, földigilisztákra, nem célzott talajlakó mikroorganizmusokra és növényekre jelentett kockázattal. Ezért továbbra is számos aggály áll fenn az ezen fajokra vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatban. Ennek következtében a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a karboszulfán eleget tesz a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel követelményeinek.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A bejelentő által felhozott érvek ellenére azonban nem sikerült elhárítani a fenti aggályokat, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és értékelt információk alapján végzett vizsgálatok nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a karboszulfánt tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) Ezért a karboszulfán nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a karboszulfánt tartalmazó növényvédő szerek engedélyei meghatározott határidőn belül visszavonásra kerüljenek, valamint meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A karboszulfánt tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által engedélyezett türelmi idő - amelynek célja, hogy a meglévő készleteket egy további vegetációs időszakban felhasználhassák - nem haladhatja meg a tizenkét hónapot.

(10) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a karboszulfánnak a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(11) Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A karboszulfán nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a karboszulfánt tartalmazó növényvédő szerek engedélye 2007. december 13-ig visszavonásra kerül;

b) a karboszulfánt tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően nem adnak ki, illetve nem hosszabbítanak meg engedélyeket.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése rendelkezéseinek értelmében esetlegesen biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legkésőbb 2008. december 13-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) Az EFSA tudományos jelentése (2006) 91., 1-84., Következtetések a karboszulfán szakértői értékelésével kapcsolatban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0415 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0415&locale=hu