32014L0020[1]

A Bizottság 2014/20/EU végrehajtási irányelve ( 2014. február 6. ) az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2014/20/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. február 6.)

az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 93/17/EGK bizottsági irányelv (2) megállapította az elit vetőburgonya uniós osztályaira vonatkozó szabályokat.

(2) A vetőburgonya-termelési rendszerek esetében tapasztalható gyors technikai és tudományos fejlődés, valamint a belső piacon a vetőburgonya-kereskedelem volumenének növekedése miatt kívánatossá vált e szabályok kiigazítása. Az ágazat fejlődésére való tekintettel az említett szabályokat a minősített vetőburgonyára is alkalmazni kell.

(3) Ezeknek a szabályoknak az uniós minőségi osztályok egységes elnevezésére is ki kell terjedniük. Továbbá tartalmazniuk kell a különböző uniós osztályokba tartozó vetőburgonya és vetőburgonya-tételek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket is. E feltételeknek adott esetben ki kell térniük a károsítókra, a más fajtába tartozó, a hibás, illetve fonnyadt egyedekre, továbbá a föld és az idegen anyag jelenlétére.

(4) Az ezen irányelvben az uniós osztályok tekintetében előírt szigorúbb követelmények miatt szükségtelenné vált az arra vonatkozó előírás, hogy a növény termesztésének olyan termőterületen kell történnie, ahol legalább három év eltelt azóta, hogy ott utoljára burgonyát termesztettek, és legalább két hatósági szántóföldi ellenőrzésre sor került.

(5) A 2002/56/EK irányelv elfogadása óta bővültek a generációk száma és a vetőburgonya károsítóinak előfordulási valószínűsége közötti összefüggésre vonatkozó tudományos ismeretek. A látens formában előforduló károsítók jelentette növény-egészségügyi kockázatok csökkentéséhez a generációk számának korlátozására van szükség. Az említett korlátozás elengedhetetlen a szóban forgó kockázatok csökkentéséhez, és nincs olyan kevésbé szigorú intézkedés, amely azt helyettesíthetné. A tapasztalat azt mutatta, hogy az S, SE és E uniós osztályok esetében minden esetben meg kell határozni a generációk maximális számát. A lényegi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében e követelmények kizárólag hatósági ellenőrzés alapján tekinthetők teljesítettnek.

(6) A 93/17/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az elit vetőburgonya uniós osztályai

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az elit vetőburgonya abban az esetben forgalmazható "S uniós osztály" megjelöléssel, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya megfelel az I. melléklet (1) pontjának a) alpontjában előírt feltételeknek; valamint

b) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya-tételek megfelelnek az I. melléklet 1. pontjának b) alpontjában előírt feltételeknek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az elit vetőburgonya abban az esetben forgalmazható "SE uniós osztály" megjelöléssel, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya megfelel az I. melléklet 2. pontjának a) alpontjában előírt feltételeknek; valamint

b) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya-tételek megfelelnek az I. melléklet 2. pontjának b) alpontjában előírt feltételeknek.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az elit vetőburgonya abban az esetben forgalmazható "E uniós osztály" megjelöléssel, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya megfelel az I. melléklet 3. pontjának a) alpontjában előírt feltételeknek; valamint

b) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya-tételek megfelelnek az I. melléklet 3. pontjának b) alpontjában előírt feltételeknek.

2. cikk

A minősített vetőburgonya uniós osztályai

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a minősített vetőburgonya abban az esetben forgalmazható "A uniós osztály" megjelöléssel, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya megfelel a II. melléklet 1. pontjának a) alpontjában előírt feltételeknek; valamint

b) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya-tételek megfelelnek a II. melléklet 1. pontjának b) alpontjában előírt feltételeknek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a minősített vetőburgonya abban az esetben forgalmazható "B uniós osztály" megjelöléssel, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya megfelel a II. melléklet 2. pontjának a) alpontjában előírt feltételeknek; valamint

b) hatósági ellenőrzés igazolja, hogy a vetőburgonya-tételek megfelelnek a II. melléklet 2. pontjának b) alpontjában előírt feltételeknek.

3. cikk

A Bizottság tájékoztatása

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy milyen mértékben alkalmazzák a megfelelő uniós osztályokat saját termelésük minősítése során.

4. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2015. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatályvesztés

A 93/17/EGK irányelv 2016. január 1-jétől hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

(2) A Bizottság 1993. március 30-i 93/17/EGK irányelve az elit vetőburgonya közösségi osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról (HL L 106., 1993.4.30., 7. o.).

I. MELLÉKLET

Az elit vetőburgonya osztályozásának feltételei

1. Az "S uniós osztályú" elit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg az 0,1 %-ot;

ii. a fejlődésben lévő növények között a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem haladhatja meg az 0,1 %-ot;

iii. a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg az 1,0 %-ot;

iv. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató egyedek aránya és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,2 %-ot;

v. a vetőburgonya-generációk száma - a szántóföldi szuperelit és az elit vetőburgonya generációit is ideértve - legfeljebb öt lehet;

vi. amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett burgonyát az ötödik generációhoz tartozónak kell tekinteni;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot, ezen belül a nedves rothadás által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

2. Az "SE uniós osztályú" elit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,1 %-ot;

ii. a fejlődésben lévő növények között a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

iii. a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 2,0 %-ot;

iv. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

v. a vetőburgonya-generációk száma - a szántóföldi szuperelit és az elit vetőburgonya generációit is ideértve - legfeljebb hat lehet;

vi. amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett burgonyát a hatodik generációhoz tartozónak kell tekinteni;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot, ezen belül a nedves rothadás által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

3. Az "E uniós osztályú" elit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg az 0,1 %-ot;

ii. a fejlődésben lévő növények között a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem haladhatja meg az 1,0 %-ot;

iii. a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 4,0 %-ot;

iv. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,8 %-ot;

v. a vetőburgonya-generációk száma - a szántóföldi szuperelit és az elit vetőburgonya generációit is ideértve - legfeljebb hét lehet;

vi. amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett burgonyát a hetedik generációhoz tartozónak kell tekinteni;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot, ezen belül a nedves rothadás által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

II. MELLÉKLET

A minősített vetőburgonya osztályozásának feltételei

1. Az "A uniós osztályú" minősített vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,2 %-ot;

ii. a fejlődésben lévő növények között a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem haladhatja meg a 2,0 %-ot;

iii. a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 8,0 %-ot;

iv. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 2,0 %-ot;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot, ezen belül a nedves rothadás által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladhatja meg a 2,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 8,0 tömegszázalékot.

2. A "B uniós osztályú" minősített vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

ii. a fejlődésben lévő növények között a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem haladhatja meg a 4,0 %-ot;

iii. a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 10,0 %-ot;

iv. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 6,0 %-ot;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot, ezen belül a nedves rothadás által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladhatja meg a 2,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 8,0 tömegszázalékot.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0020&locale=hu

Tartalomjegyzék