32006R1913[1]

A Bizottság 1913/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról

A BIZOTTSÁG 1913/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az euróra vonatkozó agrár-pénzügyi intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 9. cikkére,

(1)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i 2808/98/EK bizottsági rendeletet ( 2 ) elfogadása óta jelentős mértékben módosították. Továbbá az észrevehető mértékű újraértékelésekkel kapcsolatos ellentételezésekre vagy a közvetlen támogatások esetében használt árfolyamokra vonatkozó előírások a 2799/98/EK rendelet 11. cikke értelmében elavultak. Az egyértelműség és az egyszerűsítés érdekében ezért a 2808/98/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletnek kell lépni.

(2)

A mezőgazdasági jogszabályok által lefedett területen előálló különböző helyzetekben alkalmazandó átváltási árfolyamokat meghatározó ügyleti tényeket az érintett ágazatokra vonatkozó szabályokban adott esetben említett konkrét definíciók, illetve kivételek sérelme nélkül a 2799/98/EK rendelet 3. cikkében említett kritériumok alapján kell megállapítani.

(3)

A harmadik országgal folytatott kereskedelem során meghatározandó árak és összegek tekintetében a vámáru-nyilatkozat elfogadása a legmegfelelőbb meghatározó ügyleti tény az adott kereskedelmi cél eléréséhez. Ugyanez vonatkozik az export-visszatérítésekre, illetve a Közösség területére érkező gyümölcs és zöldség a közös vámtarifába való besorolása alapjául szolgáló belépési árának meghatározására is. Ezért meghatározó ügyleti tényként ezt a tényt indokolt elfogadni.

(4)

A Közösség területére érkező gyümölcs és zöldség belépési árát a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/1994/EK bizottsági rendelet ( 3 ) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott behozatali átalányérték alapján határozzák meg. Az említett átalányértéket az importpiaci irányadó árfolyamok alapján számítják. Az árakra vonatkozó átváltási árfolyam meghatározó ügyleti tényét indokolt az alkalmazás napján meghatározni.

(5)

A termelési visszatérítések esetében az árfolyam meghatározó üzleti ténye általános szabályként egyes különleges alaki követelmények teljesítéséhez kapcsolódik. Az alkalmazandó szabályok összehangolásának céljából rögzíteni kell, hogy a meghatározó ügyleti tény az a dátum, amikor a termékek bejelentetten elérték az előírt célállomásukat, amennyiben van előírt célállomás; illetve, hogy az összes többi esetben az az időpont, amikor a kifizető ügynökség elfogadja a visszatérítésre vonatkozó kérelmet.

(6)

Az egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszer bevezetéséről szóló, 1996. október 28-i 2202/96/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 3. cikkében és a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 2. cikkében és 6a. cikkének (1) bekezdésében szereplő, a citrusfélék, gyümölcsök és zöldségek feldolgozásáért járó támogatás, a 2201/96/EK rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésében szereplő ár, és a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1786/2003/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 4. cikkében szereplő, a szárított takarmányra biztosított támogatás esetében a kereskedelmi cél akkor teljesül, ha a terméket a feldolgozó átveszi. Ezért indokolt ennek figyelembevételével rögzíteni az árfolyam meghatározó ügyleti tényét.

(7)

A forgalmazott, illetve a meghatározott rendeltetésű termék mennyisége alapján nyújtott támogatásnál a támogatás biztosításához teljesítendő feltételt egy olyan tevékenység képezi, amely biztosítja a szóban forgó termék megfelelő felhasználását. Az a tény, hogy az érintett gazdasági szereplő átveszi a terméket, előfeltétele annak, hogy az illetékes hatóságok elvégezhessék a gazdasági szereplő elszámolásainak megfelelő ellenőrzését, illetve hogy biztosíthassák a dossziék egységes elbírálását. Ebből következően indokolt az árfolyam meghatározó üzleti tényét a termékek átvételéhez kötni.

(8)

A mezőgazdasági ágazatban biztosított egyéb támogatások esetében merőben eltérő helyzetek merülhetnek fel. E támogatásokat azonban minden esetben kérelem alapján, és jogszabályokban lefektetett határidők betartásával ítélik meg. Ebből következően az árfolyam meghatározó ügyleti tényét indokolt a kérelmek benyújtásának határidejéhez kötni.

(9)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 7 ) I. mellékletben és 12. cikkében felsorolt támogatási rendszerek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti tényét a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 45. cikke határozza meg. Indokolt utalni erre a rendelkezésre.

(10)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletben ( 9 ) szereplő borágazati árak és támogatások esetében az árfolyam meghatározó ügyleti tényének esettől függően a borászati év kezdetéhez, konkrét szerződések megkötéséhez vagy bizonyos műveletek elvégzéséhez, például a borászati termékek alkoholtartalmának növeléséhez vagy a termékek feldolgozásához kell kapcsolódnia. Következésképpen minden egyes helyzetben külön kell meghatározni a figyelembe veendő meghatározó ügyleti tényt.

(11)

A meghatározó ügyleti tény meghatározásához figyelembe veendő helyzet nagymértékben eltérő a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet ( 10 ) 1. cikke b) pontjának i., ii., és iii. alpontjában, a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK bizottsági rendelet ( 11 ) 7. cikkében, az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet ( 12 ) 1. cikkében, és a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatásról szóló, 1990. október 10-i 2921/1990/EGK bizottsági rendelet ( 13 ) 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő tej- és tejtermék-ágazati támogatások, valamint a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 595/2004/EK bizottsági rendelet ( 14 ) 1. cikkében szereplő illeték esetében. Következésképp a meghatározó ügyleti tényt az egyes helyzeteknek megfelelően kell meghatározni.

(12)

A vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet ( 15 ) 19. cikkének (2) bekezdésében, és a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendelet ( 16 ) 11. cikkének (2) bekezdésében szereplő szállítási költségek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a közbeszerzési pályázatok benyújtási határidején alapul. Következésképpen a meghatározó ügyleti tényt arra az időpontra kell rögzíteni, amelyen az adott szállítási szerződés tekintetében illetékes hatóság elfogadható ajánlatot kapott.

(13)

A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet ( 17 ) 5. cikkében szereplő, cukorra vonatkozó referenciaár és a kvótacukorrépa minimálára szorosan összekapcsolódik, és a teljes gazdasági év folyamán ismertnek kell lennie a gazdasági szereplők számára. Ugyanez vonatkozik a 318/2006/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében szereplő kiegészítő cukorkvóták, a 9. cikk (3) bekezdésében szereplő kiegészítő izoglükóz kvóták, és a 15. és a 16 cikkben szereplő többletösszeg és termelési díj esetében kivetett egyszeri összegre. Következésképpen indokolt ezen árak és összegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti tényét a betakarítást megelőző, ahhoz lehető legközelebb eső időpontra rögzíteni.

(14)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben ( 18 ) szereplő strukturális és környezetvédelmi jellegű összegek, illetve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletnek ( 19 ) megfelelően jóváhagyott összegek esetében az összegeket a gazdasági vagy a naptári évre határozzák meg. A gazdasági cél ezért akkor érhető el, ha az árfolyam meghatározó ügyleti tényét a szóban forgó évre állapítják meg. Mindezek alapján a meghatározó ügyleti tényt indokolt azon év január 1-jében rögzíteni, amely év során a támogatás nyújtására vonatkozó döntés megszületett.

(15)

A működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 11-i 1433/2003/EK bizottsági rendelet ( 20 ) I. mellékletének 3. pontjában szereplő, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet ( 21 ) 15. és 16. cikkében leírt működési alaphoz vagy programhoz konkrétan kapcsolódó általános költségek fedezésére szánt átalányösszegeket egy adott évre határozzák meg. Következésképp indokolt az árfolyam meghatározó ügyleti tényét azon év január 1-jében rögzíteni, amely évre e költségek vonatkoznak.

(16)

Egyéb árak és a hozzájuk kapcsolódó összegek esetén a kereskedelmi cél akkor valósul meg, amikor az árak és az összegek alapjául szolgáló jogi aktus hatályba lép. Az árfolyam meghatározó ügyleti tényének ugyanakkor a gazdasági szereplők vagy tagállamok számviteli vagy bejelentési kötelezettségeivel is összhangban kell állnia. Ezért az ügyvitel egyszerűsítése érdekében indokolt egységes meghatározó ügyleti tényt rögzíteni az összes olyan ár és összeg esetében, amely egy bizonyos fajta, meghatározott időszak alatt lezajló művelethez kapcsolódik abban az esetben, amennyiben a műveletek nem esnek túl messze a gazdasági céltól; ésszerű továbbá a meghatározó ügyleti tény számára fenntartani azon hónap első napját, amely hónapban a vonatkozó jogi aktusok hatályba lépnek.

(17)

Az előlegek és biztosítékok esetében a fizetendő vagy biztosítékkal fedezett pénzösszegeket a mezőgazdasági jogszabályok és különösen az 1290/2005/EK rendelet 45. cikke alapján euróban fejezik ki. Az említett pénzösszegek esetében alkalmazandó árfolyamnak ezért időben közel kell esnie az előleg kifizetésének vagy a biztosíték kiállításának időpontjához. A biztosíték igénybevétele esetén a biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania az összes kockázatra, amelyre a biztosítékot kiállították. Az árfolyam meghatározó ügyleti tényének ilyen esetben az előlegként szereplő összeg megállapításának vagy a biztosíték kiállításának napját, vagy azok kifizetésének időpontját kell tekinteni.

(18)

A részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 22 ) megállapítja, hogy e rendelet mellékleteiben vagy a mezőgazdasági szabályozásban előírt szabályok és egyedi meghatározó ügyleti tények sérelme nélkül az euróban rögzített összegek alapján kiszámított kiadásokat, valamint a rendelet keretében nemzeti valutában folyósított kiadásokat vagy bevételeket adott esetben nemzeti valutára vagy euróra váltják, a kifizető ügynökség számviteli nyilvántartásában rögzített műveletek számviteli éve előtti utolsó átváltási árfolyam szerint, amelyet az Európai Központi Bank megállapított. Ezt az átváltási árfolyamot kell alkalmazni a szóban forgó rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett különböző egyedi esetek könyvelésénél is. Ezért indokolt hivatkozni e előírásra.

(19)

Az 1782/2003/EK rendelet által előírt közvetlen kifizetésekre vonatkozó egységes meghatározó üzleti tény 1290/2005/EK rendelettel történő meghatározása elavulttá vagy ellentmondásossá tette az ágazati mezőgazdasági szabályozásban szereplő egyes meghatározó ügyleti tényeket, különösképpen azokat, amelyek az intervenciós ügynökségek által raktározott gabona és rizs eladása során alkalmazott meghatározó ügyleti tény meghatározásáról szóló, 1981. április 10-i 1003/81/EGK bizottsági rendeletben ( 23 ), a rizságazatban a vámok és visszatérítések kiszámítására vonatkozó meghatározó ügyleti tény megállapításáról szóló, 1986. december 9-i 3749/86/EGK bizottsági rendeletben ( 24 ), a mezőgazdasági átváltási árfolyamoknak a cukorágazatban történő alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. június 30-i 1713/93/EGK bizottsági rendeletben ( 25 ), a vetőmagágazatban használt mezőgazdasági átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényről szóló, 1993. június 30-i 1718/93/EGK bizottsági rendeletben ( 26 ), a tejre és tejtermékekre alkalmazandó mezőgazdasági átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tények rögzítéséről szóló, 1993. június 30-i 1756/93/EGK bizottsági rendeletben ( 27 ), a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó mezőgazdasági átváltási árfolyamokat meghatározó ügyleti tényekről szóló, 1993. július 1-i 1759/93/EGK bizottsági rendeletben ( 28 ), a textilágazatban alkalmazott mezőgazdasági átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tényekről szóló, 1993. június 30-i 1785/93/EGK bizottsági rendeletben ( 29 ), a komlóágazatban használt mezőgazdasági átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényről szóló, 1993. június 30-i 1793/93/EGK bizottsági rendeletben ( 30 ), a kifejezetten az olívaolaj-ágazatban alkalmazandó meghatározó ügyleti tény meghatározásáról szóló, 1993. december 20-i 3498/93/EK bizottsági rendeletben ( 31 ), a gyümölcs- és zöldségágazat termékeire, valamint a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre alkalmazandó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló, 2004. március 30-i 594/2004/EK bizottsági rendeletben ( 32 ), és a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló, 2005. március 7-i 383/2005/EK bizottsági rendeletben ( 33 ) szerepelnek.

(20)

Ezért indokolt hatályon kívül helyezni az 1003/81/EGK, a 3749/86/EGK, az 1713/93/EGK, az 1718/93/EGK, az 1756/93/EGK, az 1759/93/EGK, az 1785/93/EGK, az 1793/93/EGK, a 3498/93/EK, az 594/2004/EK és a 383/2005/EK rendeletet.

(21)

Következésképpen az alábbi rendeleteket kell módosítani:

- A Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról ( 34 ),

- a Bizottság 1989. október 23-i 3164/89/EGK rendelete a kendermagra vonatkozó egyedi intézkedések részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról ( 35 ),

- a Bizottság 1990. november 27-i 3444/90/EGK rendelete a sertéshús magánraktározási támogatása nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 36 ),

- a Bizottság 1990. november 27-i 3446/90/EGK rendelete a juhhús és a kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 37 ),

- a Bizottság 1993. június 30-i 1722/93/EGK rendelete az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/76/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról ( 38 ),

- a Bizottság 1993. július 9-i 1858/93/EGK rendelete a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 39 ),

- a Bizottság 1993. október 15-i 2825/93/EGK rendelete az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról ( 40 ),

- a Bizottság 1994. július 27-i 1905/94/EK rendelete a szárított szőlőre vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló 399/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályairól ( 41 ),

- a Bizottság 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelete a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról ( 42 ),

- a Bizottság 2000. március 15-i 562/2000/EK rendelete az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 43 ),

- a Bizottság 2000. május 2-i 907/2000/EK rendelete az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marha- és borjúhús-ágazatbeli magánraktározási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 44 ),

- a Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról ( 45 ),

- a Bizottság 2001. február 5-i 245/2001/EK rendelete a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról ( 46 ),

- a Bizottság 2003. december 23-i 2236/2003 rendelete a burgonyakeményítő-gyártásra vonatkozó kvótarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról ( 47 ),

- a Bizottság 2004. március 30-i 595/2004/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat termékeire, valamint a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre alkalmazandó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról,

- a Bizottság 2004. április 29-i 917/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól ( 48 ),

- a Bizottság 2005. március 7-i 382/2005/EK rendelete a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról ( 49 ),

- a Bizottság 2006. június 29-i 967/2006/EK rendelete a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról ( 50 ).

(22)

A cukorágazatban a cukorrépa minimumárára vonatkozó árfolyam tekintetében átmeneti időszakot előíró rendelkezéseket kell hozni a cukorrépatermesztők és cukorgyártók által a 2006/2007-es gazdasági évre megkötött és végrehajtás alatt álló szerződéseire tekintettel.

(23)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

AZ ÁRFOLYAM MEGHATÁROZÓ ÜGYLETI TÉNYEI

1. cikk

Export-visszatérítések és harmadik országokkal folytatott kereskedelem

(1) Az euróban rögzített visszatérítések és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során alkalmazott közösségi mezőgazdasági jogszabályokban szereplő, euróban kifejezett árak és pénzösszegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a vámáru-nyilatkozat elfogadása.

(2) A 3223/94/EK rendelet 5. cikkében említett belépési ár meghatározásához az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő gyümölcsök és zöldségek behozatali átalányértékének kiszámítása során az átalányár összegének, és a 3223/94/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett levonás mértékének kiszámításához alkalmazott irányadó árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amelyre az irányadó árfolyam vonatkozik.

2. cikk

Termelési visszatérítések és különleges támogatások

(1) A közösségi jogi szabályozás alapján euróban rögzített termelési visszatérítések esetében az ügyleti tény az az időpont, amikor:

a) bejelentik, hogy a termékek elérték - az esettől függően - az említett jogi szabályozás által előírt célállomásukat;

b) a kifizető ügynökség elfogadja a visszatérítésre vonatkozó kérelmet, amennyiben nincsen meghatározott célállomás.

(2) A feldolgozási támogatások esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az az időpont, amikor a feldolgozó átveszi a terméket, különösen az alábbi támogatások esetében:

a) a citrusfélék és a gyümölcsök és zöldségek feldolgozásáért járó, a 2202/96/EK rendelet 3. cikke és a 2201/96/EK rendelet 2. cikke és 6a. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás;

b) a 2201/96/EK rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésében említett minimális ár;

c) az 1868/94/EK rendelet 4a. és 5. cikkében említett minimálár és támogatás.

(3) Az 1786/2003/EK rendelet 4. cikkében említett szárított takarmányra vonatkozó támogatás és a támogatáshoz kapcsolódó összegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amikor a szárított takarmány elhagyja a feldolgozó vállalatot.

(4) A forgalmazott termék mennyisége, illetve a meghatározott rendeltetésű termék mennyisége alapján biztosított támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a 4., 5. és 6. cikk sérelme nélkül az az első esemény, amely, miután az érintett gazdasági szereplő átvette a termékeket, biztosítja a szóban forgó termékek megfelelő felhasználását, és amely kötelezővé teszi a támogatás biztosítását.

(5) A magánraktározási támogatások esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye annak az időszaknak az első napja, amely időszakra a konkrét szerződéssel kapcsolatos támogatás vonatkozik.

(6) E cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, a 4. és 5. cikkben említettektől eltérő támogatások esetében az árfolyam meghatározó üzleti ténye a pályázat benyújtásának határideje.

3. cikk

Közvetlen kifizetések

Az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek és a rendelet 12. cikkében említett további támogatási összegek esetében az árfolyam meghatározó üzleti ténye az 1290/2005/EK rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében említett időpont.

4. cikk

(1) Az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a következők esetében annak a borászati évnek az első napja, amelyben a támogatást nyújtják:

a) szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása a 479/2008/EK rendelet 11. cikke szerint;

b) kockázati alapok létrehozása a 479/2008/EK rendelet 13. cikke szerint;

c) szüreti biztosítás a 479/2008/EK rendelet 14. cikke szerint.

(2) A borkészítés melléktermékeinek önkéntes vagy kötelező lepárlásához fizetett, a 479/2008/EK rendelet 16. cikke szerinti támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye annak a borászati évnek az első napja, amelyben a mellékterméket leszállítják.

(3) Az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a következők esetében annak a hónapnak az első napja, amelyben az első szerződéses borszállítás megtörténik:

a) a szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárláshoz nyújtott támogatás a 479/2008/EK rendelet 17. cikke szerint;

b) a krízislepárláshoz nyújtott támogatás a 479/2008/EK rendelet 18. cikke szerint.

(4) A sűrített szőlőmust alkalmazásához nyújtott, a 479/2008/EK rendelet 19. cikke szerinti támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye annak a hónapnak az első napja, amelyben az adott termelő első ízben növeli az alkoholtartalmat.

(5) A szőlőültetvények kivágásáért nyújtott, a 479/2008/EK rendelet 98. cikke szerinti támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az azon borászati évet megelőző július 1-je, amelynek során a kifizetésre vonatkozó kérelmet elfogadták.

5. cikk

Összegek és kifizetések a tej- és tejtermékágazatban

(1) Az 1898/2005/EK rendelet 1. cikke b) pontjának i. alpontjában említett cukrászati termékekhez és jégkrémhez használt vajra, vajkoncentrátumra és tejszínre, valamint a szóban forgó rendelet 1. cikke b) pontjának ii. alpontjában említett, a Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amelyre a pályázat benyújtásának határideje esik.

(2) Az 1898/2005/EK rendelet 1. cikke b) pontjának iii. alpontjában említett nonprofit intézmények és szervezetek által történő vajfelvásárlásra vonatkozó támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon időszak első napja, amely időszakra a szóban forgó rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében előírt utalvány vonatkozik.

(3) A 2799/1999/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett, takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra vonatkozó támogatások esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amikor a fölözött tejből és a sovány tejporból összetett takarmányt készítenek, vagy amikor a sovány tejport denaturálták.

(4) A 2707/2000/EK rendelet 1. cikkében említett, a tanulók bizonyos tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon időszak első napja, amely időszakra a szóban forgó rendelet 11. cikkében említett kifizetési kérelem vonatkozik.

(5) A 2921/90/EGK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett, a kazeinok és kazeinátok előállítására szánt fölözött tejre nyújtható támogatások esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a napja, amikor a kazeint és a kazeinátot előállították.

(6) Az 595/2004/EK rendelet 1. cikkében említett illetéknek az 1788/2003/EK tanácsi rendelet szerinti tizenkét hónapos időszakra történő befizetése esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a szóban forgó időszakot követő április 1-je.

(7) A 2771/1999/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében és a 214/2001/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett szállítási költségek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amelyen az illetékes hatóság az érvényes ajánlatot kézhez kapta.

5a. cikk

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásával kapcsolatos támogatások összege és kifizetése

A 288/2009/EK bizottsági rendelet ( 51 ) 1. cikkében említett, a gyermekek gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott támogatás esetében a valutaárfolyamot meghatározó ügyleti tény az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett időszakot megelőző január 1-je.

6. cikk

A cukorrépa minimum ára, egyszeri kivetett összeg, illeték és termelési díj a cukorágazatban

A 318/2006/EK rendelet 5. cikkében, 8. cikkének (3) bekezdésében, 9. cikkének (3) bekezdésében, valamint 15. és 16. cikkében említett cukorrépa-minimumár, a kiegészítő cukorkvóták és izoglükózkvóták esetében kivett egyszeri összeg, valamint a többletösszeg és a termelési díj esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon gazdasági év október 1-je, amely évre az árak és az összegek vonatkoznak vagy amikor kifizetésre kerülnek.

7. cikk

Strukturális és környezetvédelmi jellegű összegek és az operatív programok általános költségei

(1) Az 1698/2005/EK rendelet mellékletében említett összegek esetében, és az 1257/1999/EK rendelet alapján jóváhagyott intézkedésekkel kapcsolatos olyan összegek esetében, amelyek kedvezményezetteknek történő kifizetését az 1698/2005/EK rendelet által jóváhagyott vidékfejlesztési programok biztosítják, az árfolyamok meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó határozatot meghozták.

Mindazonáltal azokban az esetekben, amikor a közösségi szabályok értelmében az első albekezdésben említett összegek kifizetése több éven át elhúzódik, az éves részletekre vonatkozó árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely évre a szóban forgó részletet folyósítják

(2) Az 1433/2003/EK rendelet I. mellékletének 3. pontja szerinti, a 2200/96/EK rendelet 15. és 16. cikkében említett működési alaphoz vagy programhoz konkrétan kapcsolódó általános költségek fedezésére szánt átalányösszegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely évre az általános költségek vonatkoznak.

8. cikk

Egyéb összegek és árak

A közösségi jogi szabályozás vagy pályázati eljárás értelmében euróban kifejezett, az 1-7. cikkben említett áraktól vagy összegektől eltérő árak vagy összegek, vagy e árakhoz kapcsolódó összegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az a nap, amelyen az alábbi jogi aktusok egyike lezajlik:

a) vásárlás esetén az érvényes ajánlat kézhezvételének időpontja, illetve a gyümölcs- és zöldségágazatban az időpont, amikor a raktárkezelő átveszi a termékeket;

b) eladás esetén az érvényes ajánlat kézhezvételének időpontja, illetve a gyümölcs- és zöldségágazatban az időpont, amikor a gazdasági szereplő átveszi a termékeket;

c) termékek visszahívása esetén a gyümölcs- és zöldségágazatban a visszahívás megtörténtének napja;

d) szállítási, feldolgozási vagy raktározási költségek, illetve tanulmányokra vagy promóciós intézkedésekre valamely pályázati eljárás során megállapított feltételek értelmében felhasznált összegek esetén a pályázatok benyújtási határideje;

e) a piacon az árak, az összegek, illetve a pályázatok nyilvántartása esetén az a nap, amelynek vonatkozásában az árat, az összeget, illetve a pályázatot feljegyezték;

f) a mezőgazdasági jogszabályok be nem tartásáért kivetett bírságok esetében az illetékes hatóság ténymegállapító jogi aktusa keltezésének időpontja;

g) a forgalom vagy a termelési volumen tekintetében a mezőgazdasági jogszabályok által megállapított referencia-időszak kezdete.

9. cikk

Előlegek kifizetése

Előlegek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon árhoz vagy összeghez kapcsolódó meghatározó ügyleti tény, amelyre az előleg vonatkozik, amennyiben az üzleti tény az előleg kifizetéséig megtörtént; egyéb esetben az előleg euróban történő megállapításának időpontja, ennek hiányában az előleg kifizetésének időpontja.

Az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényt az arra az árra vagy összegre megállapított meghatározó ügyleti tény teljes árra vagy összegre történő alkalmazásának sérelme nélkül kell alkalmazni.

10. cikk

Biztosítékok

A biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a biztosíték nyújtásának a napja.

Ugyanakkor az alábbi kivételek érvényesek:

a) előlegekhez kapcsolódó biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az előleg összegére meghatározott tény, ha ez a tény a biztosíték kifizetéséig bekövetkezik;

b) pályázatok benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a pályázat benyújtásának a napja;

c) pályázatok végrehajtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a pályázati időszak utolsó napja.

II. FEJEZET

ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAM

11. cikk

Az árfolyam meghatározása

A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott ügyleti tények megállapítása során az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap első napját megelőzően, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik.

Az alábbi esetekben azonban az alkalmazott árfolyam a következő:

a) az 1. cikk (1) bekezdésében említett esetben, amikor az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontja, a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 52 ) 18. cikkének (1) bekezdésében említett árfolyam;

b) a közraktározási műveletek során felmerülő intervenciós kiadások esetében a 884/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásából eredő árfolyam;

c) a 6. cikkben említett cukorrépa minimálára esetében az Európai Központi Bank (EKB) által az ügyleti tényt megelőző hónapra megállapított átlagárfolyam.

III. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A 2220/85/EGK rendelet módosítása

A 2220/85/EGK rendelet 12. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) Az 1. cikkben említett összes biztosítékot euróban kell kifejezni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a biztosítékot az euro-övezeten kívül eső tagállamban nemzeti pénznemben fogadják el, a biztosíték euróban kifejezett összegét az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 53 ) 10. cikke értelmében e valutára kell átváltani. A vállalkozáshoz kapcsolódó biztosítékot és a szabálytalanságok vagy jogsértések esetén visszatartott összegeket továbbra is euróban kell rögzíteni.

13. cikk

A 3164/89/EGK rendelet módosítása

A 3164/89/EGK rendelet 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 54 ) 2. cikkének (2) bekezdésében említett tény.

14. cikk

A 3444/90/EGK rendelet módosítása

A 3444/90/EGK rendelet 8. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A támogatás és a biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye ebben a sorrendben az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 55 ) 2. cikkének (5) bekezdésében és 10. cikkében említett tény.

15. cikk

A 3446/90/EGK rendelet módosítása

A 3446/90/EGK rendelet 8. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A támogatás és a biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye ebben a sorrendben az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 56 ) 2. cikkének (5) bekezdésében és 10. cikkében említett tény.

16. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet módosítása

Az 1722/93/EGK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A visszatérítések esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 57 ) 2. cikkének (1) bekezdésében említett tény.

17. cikk

Az 1858/93/EGK rendelet módosítása

A 1858/93/EGK rendelet 11. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A kompenzációs támogatás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 58 ) 2. cikkének (6) bekezdésében említett tény.

18. cikk

Az 1670/2006/EK rendelet módosítása

Az 1670/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A visszatérítés mértéke a gabonafélék felügyelet alá helyezésének napján érvényes mérték. Ugyanakkor a felügyelet alá helyezést követő egyes lepárlási adózási időszakokban lepárolt mennyiségek tekintetében a kérdéses lepárlási adózási időszak első napján érvényben lévő mértéket kell alkalmazni.

A visszatérítések esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 59 ) 1. cikkének (1) bekezdésében említett tény.

19. cikk

Az 1905/94/EK rendelet módosítása

Az 1905/94/EK rendelet 11. cikkének (8) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"(8) A 3., 4. és 5. cikkben felsorolt intézkedések keretében meghatározott mennyiségek esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 60 ) 2. cikkének (6) bekezdésében említett tény.

20. cikk

A 800/1999/EK rendelet módosítása

A 800/1999/EGK rendelet 6. cikkének utolsó albekezdése és 37. cikke (2) bekezdésének második albekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"A visszatérítések esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 61 ) 1. cikkének (1) bekezdésében említett tény.

21. cikk

Az 1669/2006/EK rendelet módosítása

Az 1669/2006/EK rendelet 16. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Átváltási árfolyam

A 11. cikkben említett mennyiségek és árak, valamint a 9. cikkben említett biztosíték vonatkozásában az árfolyam meghatározó ügyleti ténye sorrendben az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 62 ) 8. cikkének a) pontjában, illetve 10. cikkében említett tény.

22. cikk

A 907/2000/EK rendelet módosítása

A 907/2000/EK rendelet 13. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"13. cikk

A támogatási összegek és a biztosíték összege esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 63 ) 2. cikkének (5) bekezdésében és 10. cikkében említett tény.

23. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet módosítása

Az 1291/2000/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésében a második albekezdést el kell hagyni.

25. cikk

A 2236/2003/EK rendelet módosítása

A 2236/2003/EK rendelet 20. cikkét el kell hagyni.

26. cikk

Az 595/2004/EK rendelet módosítása

Az 595/2004/EK rendelet 14. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"14. cikk

Az 595/2004/EK rendelet 1. cikkében említett illeték esetében alkalmazandó árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 64 ) 5. cikkének (6) bekezdésében említett tény.

27. cikk

A 917/2004/EK rendelet módosítása

A 917/2004/EK rendelet 8. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"8. cikk

A 3. cikkben említett összegre az euro esetében alkalmazandó átváltási arány meghatározó ügyleti ténye megegyezik az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 65 ) 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett ténnyel.

28. cikk

A 382/2005/EK rendelet módosítása

A 382/2005/EK rendelet 22. cikkét el kell hagyni.

29. cikk

A 967/2006/EK rendelet módosítása

A 967/2006/EK rendelet 20. cikkét el kell hagyni.

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1003/81/EGK, a 3749/86/EGK, az 1713/93/EGK, az 1718/93/EGK, az 1756/93/EGK, az 1759/93/EGK, az 1785/93/EGK, az 1793/93/EGK, a 3498/93/EK, a 2808/98/EK, az 594/2004/EK és a 383/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályukat vesztett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell tekinteni, és az e rendelet mellékletében lévő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

31. cikk

Átmeneti szabály a cukorágazatban

A 318/2006/EK rendelet 5. cikkében említett cukorrépa-minimálárnak az euro-övezeten kívüli országok nemzeti valutájára történő átváltásakor a 2006/2007 gazdasági évben érvényes szabályok megegyeznek az 1713/93/EGK rendelet 1. cikkében említett szabályokkal.

32. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1003/81/EGK rendelet
1. cikk8. cikk
3749/86/EGK rendelet
1. cikk8. cikk
1713/93/EGK rendelet
1. cikk6. cikk
I.I. melléklet8. cikk a) pont
I.II. melléklet8. cikk b) pont
I.III. melléklet
I.IV. melléklet
I.V. melléklet
I.VI. melléklet
I.VII. melléklet
I.VIII. melléklet
I.IX. melléklet
I.X. melléklet
I.XII. melléklet
I.XIII. melléklet
I.XIV. melléklet1. cikk
I.XIV. melléklet10. cikk
I.XVI. melléklet
1718/93/EGK rendelet
1. cikk3. cikk
1756/93/EGK rendelet
1. cikk (1) bekezdés2. cikk (5) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés10. cikk
1. cikk (3) bekezdés5. cikk
Melléklet, B.III. rész, 1. pont5. cikk (1) bekezdés
Melléklet, B.III. rész, 5.A pont5. cikk (2) bekezdés
Melléklet, C.III. rész, 3. pont5. cikk (3) bekezdés
Melléklet, D. rész, 4. pont5. cikk (4) bekezdés
Melléklet, D. rész, 6. pont5. cikk (5) bekezdés
1759/93/EGK rendelet
1. cikk (1) bekezdés8. cikk a) pont
1. cikk (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdés10. cikk
1. cikk (3) bekezdés8. cikk b) pont
1785/93/EGK rendelet
1. cikk3. cikk
1793/93/EGK rendelet
1. cikk3. cikk
3498/93/EK rendelet
1. cikk3. cikk
2. cikk3. cikk
3. cikk2. cikk
2808/98/EK rendeletE rendelet
1. cikk11. cikk
2. cikk1. cikk (1) bekezdés
3. cikk (1) bekezdés8. cikk a), b) és c) pont
3. cikk (2) bekezdés2. cikk (4) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés2. cikk (5) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés3. cikk
4. cikk (2) bekezdés7. cikk
4. cikk (3) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés8. cikk d) pont
5. cikk (2) bekezdés8. cikk e) pont
5. cikk (3) bekezdés9. cikk
5. cikk (4) bekezdés10. cikk
6–15. cikk
594/2004/EK rendelet
2. cikk7. cikk (2) bekezdés
3. cikk (1) bekezdés8. cikk c) pont
3. cikk (2) bekezdés7. cikk (2) bekezdés
4. cikk8. cikk c) pont
5. cikk (1) bekezdés1. cikk (2) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés1. cikk (2) bekezdés
5. cikk (3) bekezdés
6. cikk1. cikk (1) bekezdés
7. cikk2. cikk (2) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés8. cikk a) pont
8. cikk (2) bekezdés2. cikk (5) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés8. cikk b) pont
8. cikk (4) bekezdés10. cikk b) pont
9. cikk1. cikk (1) bekezdés
10. cikk2. cikk (2) bekezdés
383/2005/EK rendelet
1. cikk4. cikk (1) bekezdés
2. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
2. cikk (3) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
2. cikk (4) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
2. cikk (5) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
2. cikk (6) bekezdés4. cikk (3) bekezdés
2. cikk (7) bekezdés4. cikk (3) bekezdés

( 1 ) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

( 2 ) HL L 349., 1998.12.24., 36. o. A legutóbb az 1044/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 76. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 297., 1996.11.21., 49. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 5 ) HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 270., 2003.10.21., 114. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb az 1474/2006/EK rendelettel (HL L 275., 2006.10.6., 44. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1558/2006/EK rendelettel (HL L 288., 2006.10.19., 21. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 311., 2000.12.12., 37. o. A legutóbb a 943/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 9. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 279., 1990.10.11., 22. o. A legutóbb az 1487/2006/EK rendelettel (HL L 278., 2006.10.10., 8. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 94., 2004.3.31., 22. o. A legutóbb az 1468/2006/EK rendelettel (HL L 274., 2006.10.5., 6. o.) módosított rendelet.

( 15 ) HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1474/2006/EK rendelettel (HL L 275., 2006.10.6., 44. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. Az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

( 19 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

( 20 ) HL L 203., 2003.8.12., 25. o. A legutóbb az 576/2006/EK rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 4. o.) módosított rendelet.

( 21 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

( 22 ) HL L 171., 2006.6.23., 35. o.

( 23 ) HL L 100., 1981.4.11., 11. o.

( 24 ) HL L 348., 1986.12.10., 32. o.

( 25 ) HL L 159., 1993.7.1., 94. o. A legutóbb az 1509/2001/EK rendelettel (HL L 200., 2001.7.25., 19. o.) módosított rendelet.

( 26 ) HL L 159., 1993.7.1., 103. o.

( 27 ) HL L 161., 1993.7.2., 48. o. A legutóbb az 569/1999/EK rendelettel (HL L 70., 1999.3.17., 12. o.) módosított rendelet.

( 28 ) HL L 161., 1993.7.2., 59. o.

( 29 ) HL L 163., 1993.7.6., 9. o.

( 30 ) HL L 163., 1993.7.6., 22. o. A legutóbb az 1410/1999/EK rendelettel (HL L 164., 1999.6.30., 53. o.) módosított rendelet.

( 31 ) HL L 319., 1993.12.21., 20. o.

( 32 ) HL L 94., 2004.3.31., 17. o.

( 33 ) HL L 61., 2005.3.8., 20. o.

( 34 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EGK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.

( 35 ) HL L 307., 1989.10.24., 22. o. A 3587/92/EGK rendelettel (HL L 364., 1992.12.12., 26. o.) módosított rendelet.

( 36 ) HL L 333., 1990.11.30., 22. o. A legutóbb a 851/2003/EK rendelettel (HL L 123., 2003.5.17., 7. o.) módosított rendelet.

( 37 ) HL L 333., 1990.11.30., 39. o. A legutóbb az 1641/2001/EK rendelettel (HL L 217., 2001.8.11., 3. o.) módosított rendelet.

( 38 ) HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.

( 39 ) HL L 170., 1993.7.13., 5. o. A legutóbb a 789/2005/EK rendelettel (HL L 132., 2005.5.26., 13. o.) módosított rendelet.

( 40 ) HL L 258., 1993.10.16., 6. o. A legutóbb az 1633/2000/EK rendelettel (HL L 187., 2000.7.26., 29. o.) módosított rendelet.

( 41 ) HL L 194., 1994.7.29., 21. o. A legutóbb a 94/2002/EK rendelettel (HL L 17., 2002.1.19., 20. o.) módosított rendelet.

( 42 ) HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendelet.

( 43 ) HL L 68., 2000.3.16., 22. o. A legutóbb az 1067/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 60. o.) módosított rendelet.

( 44 ) HL L 105., 2000.5.3., 6. o.

( 45 ) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

( 46 ) HL L 35., 2001.2.6., 18. o. A legutóbb a 873/2005/EK rendelettel (HL L 146., 2005.6.10., 3. o.) módosított rendelet.

( 47 ) HL L 339., 2003.12.24., 45. o. Az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.

( 48 ) HL L 163., 2004.4.30., 83. o. Az 1484/2004/EK rendelettel (HL L 273., 2004.8.21., 5. o.) módosított rendelet.

( 49 ) HL L 61., 2005.3.8., 4. o. A legutóbb a 432/2006/EK rendelettel (HL L 79., 2006.3.16., 12. o.) módosított rendelet.

( 50 ) HL L 176., 2006.6.30., 22. o.

( 51 ) HL L 94., 2009.4.8., 38. o.

( 52 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 53 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 54 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 55 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 56 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 57 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 58 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 59 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 60 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 61 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 62 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 63 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

( 64 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o"

( 65 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1913 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1913&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1913-20090804 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1913-20090804&locale=hu

Tartalomjegyzék