32005R2112[1]

A Tanács 2112/2005/EK rendelete ( 2005. november 21. ) a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

A TANÁCS 2112/2005/EK RENDELETE

(2005. november 21.)

a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

mivel:

(1) Az a gyakorlat, amely a támogatás juttatását közvetlenül vagy közvetve az adott támogatásból áruknak és szolgáltatásoknak az adományozó országból történő beszerzéséhez köti, csökkenti a támogatás hatékonyságát, és nem áll összhangban a szegények érdekeit szolgáló fejlesztési politikával. A támogatások függetlenítése nem önmagában vett érdek, hanem a szegénység elleni küzdelem más elemeire tett megtermékenyítő hatás eszközeként kell használni, mint amilyen a tulajdon, a regionális integráció és a lehetőségek bővítése a fejlődő országokban a helyi és regionális áruk és szolgáltatások szállítóinak megerősítésére összpontosítva.

(2) 2001 márciusában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága elfogadta a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítéséről szóló ajánlást (2). A tagállamok elfogadták az ebben foglalt ajánlásokat, és a Bizottság ezeknek az ajánlásoknak a szellemét a közösségi támogatásokra vonatkozó iránymutatásként ismerte el.

(3) 2002. március 14-én az Európai Tanács barcelonai ülésével párhuzamosan megtartott Általános Ügyek Tanácsa a 2002. március 18-tól22-ig Monterrey-ben megrendezett Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferenciára készülve azt a következtetést fogalmazta meg, hogy az Európai Unió "végre fogja hajtani a az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága által a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítésére tett javaslatot, és további megbeszéléseket fog folytatni a kétoldalú támogatás további függetlenítése érdekében. Az EU azt is meg fogja vizsgálni, hogy milyen lépéseket tehet a közösségi támogatás további függetlenítése érdekében, az EU-AKCS keretben jelenleg létező árkedvezmények rendszerének fenntartása mellett".

(4) 2002. november 18-án a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, "Függetlenítés: a támogatás hatékonyságának fokozása" című közleményt. Ez a közlemény a Bizottságnak a fent említett barcelonai kötelezettségvállalás EU támogatási rendszerén belüli végrehajtásának kérdésére és lehetőségeire vonatkozó nézeteit fejtette ki.

(5) A támogatás függetlenítéséről szóló 2003. május 20-i következtetésében a Tanács hangsúlyozta, hogy a közösségi támogatások további függetlenítésére van szükség. A Tanács egyetértett a fent említett közleményben részletezett formákkal, és határozott a javasolt lehetőségekről.

(6) A fenti bizottsági közleményről szóló 2003. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás (3) megállapította, hogy a közösségi támogatás további függetlenítésére van szükség. Támogatta a fent említett közleményben részletezett formákat, és elfogadta a javasolt lehetőségeket. Kiemelte, hogy a függetlenítés továbbviteléről kiegészítő tanulmányok és dokumentált javaslatok alapján folytatott további vitára van szükség, és kifejezetten felszólított "a helyi és regionális együttműködés egyértelmű előtérbe helyezésére, a fogadó országbeli, a szomszédos fejlődő országbeli és más fejlődő országbeli szállítók - ebben a sorrendben történő - kedvezményezésére", a fogadó országok nemzeti, regionális és helyi családi szintű élelmiszertermelésének fejlesztésére tett erőfeszítései, valamint - a helyi szokásokkal, termeléssel és kereskedelmi rendszerekkel összhangban - az élelmiszereknek a nyilvánosság számára történő elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítására tett intézkedései erősítése érdekében.

(7) A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférés meghatározásához több összetevőt kell figyelembe venni. A személyek hozzáférési lehetőségeit megállapító jogosultsági szabályokat a 3. cikk tartalmazza. A szakértők igénybevételére, illetve a részvételre jogosult személyek által megvásárolt áruk és anyagok származására vonatkozó szabályokat a 4. illetve az 5. cikk tartalmazza. A viszonosság végrehajtásának a meghatározását és formáit a 6. cikk állapítja meg. Az eltéréseket és azok végrehajtását a 7. cikk határozza meg. A nemzetközi vagy regionális szervezeten keresztül finanszírozott, illetve harmadik országgal társfinanszírozott műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket a 8. cikk tartalmazza. A humanitárius segítségnyújtásra alkalmazandó egyedi rendelkezéseket a 9. cikk határozza meg.

(8) A külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférést az ilyen támogatást szabályozó alap-jogiaktusok határozzák meg, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) rendelkezéseivel együttesen. A közösségi támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos, e rendelet által bevezetett változtatások minden ilyen jogi eszközre nézve módosítást jelentenek. Az érintett alap-jogiaktusok módosításait e rendelet I. melléklete sorolja fel.

(9) A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetében külön figyelmet kell fordítani az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkakörülményekre vonatkozó standardjaira, mint pl. az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményekre.

(10) A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetén külön figyelmet kell fordítani a következő nemzetközileg elfogadott környezetvédelmi egyezményekre: a biológiai diverzitásról szóló 1992-es egyezmény, a 2000-es cartagenai biobiztonsági jegyzőkönyv, valamint az 1997-es Kyotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokat a szabályokat határozza meg, melyek alapján az érdekelt felek hozzáférhetnek az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, az I. mellékletben felsorolt külső közösségi támogatási eszközökhöz.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Az e rendeletben használt kifejezéseket a költségvetési rendelettel és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (5) összhangban kell értelmezni.

3. cikk

Jogosultsági szabályok

(1) A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége az Európai Közösség bármely tagállamában, vagy az Európai Közösség által elismert bármely hivatalos tagjelölt országban, vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában letelepedett jogi személy számára nyitva áll.

(2) Az I. melléklet "A" részében meghatározott, tematikus alkalmazási körű közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(3) Az I. melléklet "B" részében meghatározott, földrajzi alkalmazási körrel rendelkező közösségi eszközök alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága II. mellékletben található listáján szereplő fejlődő országban letelepedett, a jogosultsággal rendelkezők között külön említett, valamint az adott eszközben meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitva áll.

(4) A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége minden olyan egyéb, az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említettektől eltérő országban letelepedett jogi személy számára is nyitva áll, akinél a külső támogatásokhoz való hozzáférés lehetősége a 6. cikk értelmében a viszonosság alapján fennáll.

(5) A közösségi eszköz alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll a nemzetközi szervezetek előtt.

(6) A fentiek nem érintik sem a bármely szerződés megszerzésére jogosult szervezetek csoportjainak részvételét, sem a költségvetési rendelet 114. cikke (1) bekezdésében megfogalmazott kivételt.

4. cikk

Szakértők

Az ajánlattevők által igénybevett, a 3. és 8. cikkben meghatározott szakértők bármely állam polgárai lehetnek. Ez a cikk nem érinti a Közösség közbeszerzési szabályaiban megállapított minőségi és pénzügyi feltételeket.

5. cikk

Származási szabályok

A közösségi eszköz alapján finanszírozott szerződés alapján beszerzett áruknak és anyagoknak a Közösségből vagy a 3. és 7. cikkben meghatározottak szerint jogosult országból kell származniuk. A rendelet alkalmazásában a "származás" fogalmát a származási szabályokat vámjogi szempontból meghatározó közösségi joganyag alapján kell meghatározni.

6. cikk

Viszonosság harmadik országokkal

(1) A 3. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozó ország viszonosság alapján akkor részesülhet közösségi külső támogatásban, ha az adott ország egyenlő feltételek mellett jogosultságot biztosít a tagállamok és az érintett fogadó ország számára.

(2) A közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférés viszonosság alapján történő megadása az EU és más donorok összehasonlításán alapul, és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága besorolás szerinti ágazati vagy ország szinten történik, attól függetlenül, hogy az érintett ország donor vagy fogadó ország. A viszonosság donor országnak történő megadásáról szóló döntés a donor által nyújtott támogatás átláthatóságán, következetességén és arányosságán alapul, beleértve a támogatás minőségét és mennyiségét.

(3) A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférést az adott országra vagy országok adott regionális csoportjára vonatkozó külön határozat mondja ki. Ezt a határozatot a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni, az adott jogi aktusra vonatkozó eljárások szerint és a megfelelő bizottságban. Az említett határozat 7. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Parlamentet megillető rendszeres tájékoztatás jogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Az így meghozott határozat legalább egy évig marad hatályban.

(4) A közösségi külső támogatásokhoz való viszonossági alapú hozzáférés odaítélése a III. mellékletben felsorolt harmadik országok számára automatikusan történik a II. mellékletben meghatározott legkevésbé fejlett országok tekintetében.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott eljárás során a fogadó országokkal konzultációt kell folytatni.

7. cikk

A jogosultsági és származási szabályoktól való eltérések

(1) Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság kiterjesztheti a jogosultságot a 3. cikk értelmében nem jogosult országbeli jogi személyekre is.

(2) Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság engedélyezheti olyan országból származó áruk és anyagok beszerzését is, amely a 3. cikk értelmében nem rendelkezik jogosultsággal.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés indoka lehet, ha a termékek és a szolgáltatások a rendkívüli sürgősség miatt nem állnak rendelkezésre az érintett országok piacain, vagy az, ha a jogosultságra vonatkozó szabályok lehetetlenné tennék vagy túlságosan megnehezítenék a projekt, program vagy intézkedés megvalósítását.

8. cikk

Nemzetközi szervezetek részvételével vagy társfinanszírozásban megvalósuló műveletek

(1) Ha a közösségi pénzeszközök olyan műveletet fedeznek, melynek végrehajtása nemzetközi szervezeten keresztül történik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint mindazon jogi személyek számára, akik a szervezet szabályai szerint jogosultsággal rendelkeznek, miközben minden donor számára garantálni kell az egyenlő bánásmódot. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(2) Ha a közösségi pénzeszközök a 6. cikkben meghatározottak szerint, a viszonosság alapján jogosult harmadik országgal vagy regionális szervezettel vagy tagországgal társfinanszírozott műveletet fedezik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint a harmadik ország vagy a regionális szervezet, illetve tagország szabályai szerint jogosultsággal rendelkező jogi személyek számára. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(3) Az élelmiszer-segélyakciók tekintetében e cikk alkalmazása a sürgősségi akciókra korlátozódik.

9. cikk

Humanitárius segélyek és nem kormányzati szervezetek

(1) A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (7) értelmében vett humanitárius segítségnyújtásra, és a fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről szóló, 1998. július 17-i 1658/98/EK tanácsi rendelet (8) értelmében vett, a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítségre a 3. cikk rendelkezései nem vonatkoznak a támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztási kritériumai tekintetében.

(2) E támogatások kedvezményezettjeire akkor vonatkoznak az e rendeletben megállapított szabályok, ha a támogatott humanitárius intézkedés és - az 1658/98/EK rendelet értelmében - a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítség beszerzési szerződések odaítélését igényli.

10. cikk

A fő alapelvek tiszteletben tartása és a helyi piacok megerősítése

(1) A szegénységnek a helyi lehetőségek, piacok és a kereskedelem támogatásával történő eltörlésének meggyorsítása érdekében különös figyelmet kell szentelni a helyi és regionális beszerzésekre a partnerországokban.

(2) Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek odaítélik a szerződést, tiszteletben kell tartaniuk az alapvető munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi standardokat mint pl. ILO alapvető munkakörülményekre vonatkozó szabványait, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról, a kényszermunka eltörléséről, a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében a diszkrimináció megszüntetéséről, valamint a gyermekmunka felszámolásáról szóló egyezményeket.

(3) A fejlődő országok közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférését minden megfelelőnek ítélt technikai segítségnyújtással lehetővé kell tenni.

11. cikk

A rendelet végrehajtása

Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt valamennyi meglévő közösségi eszközt módosítja és szabályozza. Az OECD-szövegek módosításainak figyelembevételével a Bizottság időről időre módosítja e rendelet II-IV. mellékletét.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW

(1) HL C 157., 2005.6.28., 99. o.

(2) OECD/DAC 2001 Jelentés, 2002, 3. kötet, 1. szám, 46. o.

(3) HL C 76. E, 2004.3.25., 474. o.

(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7) HL L 163., 1996.7.2., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(8) HL L 213., 1998.7.30., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

Az alább felsorolt közösségi eszközök a következőképpen módosulnak:

A. RÉSZ - Tematikus alkalmazású közösségi eszközök

1. A Tanács 2001. július 23-i 1725/2001/EK rendelete a fejlődő országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről (1):

- A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben (2) foglaltak szerint.

- A 7. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

2. A Tanács 1999. április 29-i 976/1999/EK rendelete a közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról (3)

- az 5. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A szerződéses eljárásokban való részvételt továbbá a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendelettel (4) összhangban.

- a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett partnereknek a közösségi támogatáshoz való hozzáféréshez az e rendelet, valamint a 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendelet értelmében közösségi támogatásra jogosult országban kell székhellyel rendelkezniük. A székhelynek az e rendelet értelmében finanszírozott minden műveletre vonatkozóan tényleges döntéshozó központként kell működnie. A székhely kivételes esetben más harmadik országban is lehet."

- a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

(1) Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg az e rendeletben, valamint a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint."

B. RÉSZ - Földrajzi alkalmazási körű közösségi eszközök

3. A Tanács 2001. december 17-i 2500/2001/EK rendelete Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról (5)

- a 8. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (6) foglaltak szerint.

- a 8. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

- a 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint."

4. A Tanács 2000. december 5-i 2666/2000/EK rendelete az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról (7)

- a 7. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendeletben (8) foglaltak szerint.

- a 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

5. A Tanács 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom rendelete a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról (9)

- a 11. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (10) foglaltak szerint.

- a 11. cikk (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint."

- a 11. cikk (5) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

6. A Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról (11)

- a 6a. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (12) foglaltak szerint.

- a 6a. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

7. A Tanács 1999. június 21-i 1268/1999/EK rendelete a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról (13)

- a 3. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (14) foglaltak szerint.

8. A Tanács 1996. július 23-i 1488/96/EK rendelete az euro-mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről (15)

- a 8. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben (16) foglaltak szerint.

- a 8. cikk (8) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2112/2005/EK rendelet határozza meg."

9. A Tanács 1992. június 29-i 1762/92/EGK rendelete a Közösség és a mediterrán harmadik országok között létrejött, a pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvek végrehajtásáról (17)

- a 2. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendelet (18) határozza meg.

10. A Tanács 1992. február 25-i 443/92/EGK rendelete az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről (19)

- a 9. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK tanácsi rendelet (20) határozza meg.

- a 13. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2112/2005/EK rendeletben foglaltak szerint."

(1) HL L 234., 2001.9.1., 6. o.

(2) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(3) HL L 120., 1999.5.8., 8. o. A legutóbb a 2242/2004/EK rendelettel (HL L 390., 2004.12.31., 21. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(5) HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A legutóbb a 850/2005/EK rendelettel (HL L 141., 2005.6.4., 1. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(7) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(8) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(9) HL L 12., 2000.1.18., 1. o.

(10) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(11) HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(12) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(13) HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(14) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(15) HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 2698/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 1. o.) módosított rendelet.

(16) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(17) HL L 181., 1992.7.1., 1. o.

(18) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

(19) HL L 52., 1992.2.27., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(20) HL L 344., 2005.12.27., 23. o."

II. MELLÉKLET

A Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság támogatások kedvezményezettjeinek 2003. január 1-jétől érvényes listája

I. Rész: Fejlődő Országok és Területek
(hivatalos fejlesztéstámogatás)
II. Rész: Átmeneti helyzetben lévő országok és területek
(hivatalos segély)
Legkevésbé fejlett országok (LFO)Egyéb alacsony jövedelmű országok (Egyéb AJO) (1 főre jutó GNI < 745 $ 2001-ben)Közepes jövedelmű országok, alsó kategória (KJO-AK) (1 főre jutó GNI 746 $–2 975 $ 2001-ben)Közepes jövedelmű országok, felső kategória (KJO-FK) (1 főre jutó GNI 2 976$–9 205 $ 2001-ben)Magas jövedelmű országok (MJO) (1 főre jutó GNI > 9 206 $ 2001-ben)Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)Magas fejlettségi szintű fejlődő országok és területek
Afganisztán
Angola
Banglades
Benin
Bhután
Bissau-Guinea
Burkina Faso
Burundi
Comore-szigetek
Csád
Dzsibuti
Egyenlítői-Guinea
Eritrea
Etiópia
Gambia
Guinea
Haiti
Jemen
Kambodzsa
Kiribati
Kongói Dem. Közt.
Közép-Afrikai Köztársaság
Laosz
Leshoto
Libéria
Madagaszkár
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Mauritánia
Mozambik
Myanmar
Nepál
Niger
Ruanda
Salamon-szigetek
Samoa
Sao Tome és Principe
Sierra Leone
Szenegál
Szomália
Szudán
Tanzánia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zambia
Zöld-foki Köztársaság
Azerbajdzsán (1)
Elefántcsontpart
Ghána
Grúzia (1)
India
Indonézia
Kamerun
Kenya
Kirgízia (1)
KNDK
Kongói Közt.
Moldávia (1)
Mongólia
Nicaragua
Nigéria
Örményország (1)
Pakisztán
Pápua Új-Guinea
Tádzsikisztán (1)
Üzbegisztán (1)
Vietnam
Zimbabwe
Albánia (1)
Algéria
Belize
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Dél-Afrika
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Egyiptom
El Salvador
Fidzsi-szigetek
Fülöp-szigetek
Guatemala
Guyana
Honduras
Irak
Irán
Jamaica
Jordánia
Kazahsztán (1)
Kína
Kolumbia
Kuba
Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság)
Marokkó
Marsall-szigetek
Mikronézia Szövetségi Államok
Namíbia
Niue
Palesztin Terület
Paraguay
Peru
Saint Vincent és Grenadine-szigetek
Sri Lanka
Surinam
Szerbia és Montenegro
Szíria
Szváziföld
Thaiföld
Tokelan (2)
Tonga
Törökország
Tunisz
Türkmenisztán (1)
Walis és Futuna (2)
Botswana
Brazília
Chile
Cook-szigetek
Costa Rica
Dominika
Gabon
Grenada
Horvátország
Libanon
Malajzia
Mauritius
Mayotte (2)
Nauru
Panama
Saint Helena (2)
Saint Lucia
Venezuela
BahreinBelorusszia (1)
Bulgária (1)
Cseh Köztársaság (1)
Észtország (1)
Lengyelország (1)
Lettország (1)
Litvánia (1)
Magyarország (1)
Oroszország (1)
Románia (1)
Szlovákia (1)
Ukrajna (1)
Aruba (2)
Bahamák
Bermuda-szigetek (2)
Brunai
Ciprus
Egyesült Arab Emírségek
Falkland-szigetek (2)
Francia-Polinézia (2)
Gibraltár (2)
Holland-Antillák (1)
Hong Kong, Kína (2)
Izrael
Kajmán-szigetek (2)
Katar
Koreai Köztársaság
Kuvait
Líbia
Makaó (2)
Málta
Szingapúr
Szlovénia
Tajvan
Új-Kaledónia (2)
Virgin-szigetek (Egyesült Királyság) (2)
Világbanki kölcsönre való jogosultság küszöbértéke (2001-ben 5 185 $)
Anguilla (2)
Antigua és Barbuda
Argentína
Barbados
Mexikó
Montserra (2)
Omán
Palau-szigetek
Saint Kitts és Nevis
Seychelle-szigetek
Szaúdi- Arábia
Trinidad és Tobago
Turks és Caicos Szigetek (2)
Uruguay

(1) Kelet-közép európai országok és a Volt Szovjetunió Új Független Államai (KKEO/NIS)

(2) Terület

III. MELLÉKLET

AZ OECD FEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI BIZOTTSÁGA TAGJAINAK LISTÁJA

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Európai Bizottság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Új-Zéland.

IV. MELLÉKLET

Kivonat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás függetlenítésére vonatkozó ajánlásából, 2001. március

II. Végrehajtás

a) Alkalmazási kör

7. A függetlenítés egy összetett folyamat. A hivatalos fejlesztéstámogatás különböző kategóriái különböző megközelítéseket igényelnek, és tartalmukat és időzítésüket tekintve a tagok által az ajánlás megvalósítására tett intézkedései is különbözni fognak. Ezt szem előtt tartva a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást a lehető legnagyobb mértékben és az ebben az ajánlásban megállapított kritériumokkal és eljárásokkal összhangban fogják függetleníteni:

i. a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága tagjai megállapodnak abban, hogy 2002. január 1-ig a következő területeken függetlenítik a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatást: fizetési mérleg és strukturális alkalmazkodási támogatás; adósság elengedése; ágazati és több ágazatra kiterjedő programok támogatása; beruházási projektek támogatása; import- és árutámogatás; kereskedelmi szolgáltatási szerződések, valamint nem kormányzati szervezetek beszerzéssel kapcsolatos tevékenységeihez nyújtott hivatalos fejlesztéstámogatás.

ii. A beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködés és a különálló műszaki együttműködés tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a partnerországok szakértelmére való támaszkodás célkitűzése mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága tagok politikáit irányíthatja a donor országban való nemzeti részvétel alapszintű fenntartásának a fontossága. Az ajánlás a különálló műszaki együttműködésre nem vonatkozik.

iii. Az élelmiszersegélyek tekintetében felismertük, hogy az ajánlás célkitűzéseinek és elveinek szem előtt tartása mellett a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagok politikáit irányíthatják az élelmiszersegélyeket igazgató más nemzetközi fórumok megbeszélései és megállapodásai.

8. Ez az ajánlás nem vonatkozik a 700 000 különleges lehívási jog (SDR) (a beruházásokkal kapcsolatos műszaki együttműködéseknél a 130 000 SDR) értéknél kisebb értékű tevékenységekre.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2112&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék