32006R1898[1]

A Bizottság 2006/1898/EK rendelete ( 2007. december 31. ) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1898/2006/EKRENDELETE

(2006. december 14.)

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 16. cikkére és 17. cikkének (3) bekezdésére,

(1)

Az 510/2006/EK rendelet megállapította a földrajzi jelzések és az eredetmegjelölések oltalmára vonatkozó általános szabályokat, és hatályon kívül helyezte a 2081/92/EGK tanácsi rendeletet ( 2 ).

(2)

Az érthetőség érdekében a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló, 1993. július 27-i 2037/93/EGK bizottsági rendeletet ( 3 ) és a termékleírások főbb pontjainak összefoglaló lapja tekintetében a 2081/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 1-jei 383/2004/EK bizottsági rendeletet ( 4 ) hatályon kívül kell helyezni, és helyükbe új rendeletnek kell lépnie.

(3)

Meg kell határozni azon feltételeket, amelyek alapján egy természetes vagy jogi személy bejegyzés iránti kérelmet nyújthat be. Különleges figyelmet kell fordítani a terület körülhatárolására, figyelembe véve a hagyományos termelési régiót, és a termék jellemzőire. A meghatározott földrajzi területen székhellyel rendelkező bármely termelőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a bejegyzett elnevezést használhassa, amennyiben a termékleírásban meghatározott feltételek teljesülnek.

(4)

Csak azon elnevezéseket lehet bejegyezni, amelyeket az egyes mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre történő utalásként a kereskedelemben vagy a köznyelvben használnak, vagy hagyományosan használtak. Külön szabályokat kell elfogadni az elnevezések nyelvi változatai, a több különböző termékre használt elnevezések és azon elnevezések tekintetében, amelyek teljesen vagy részben azonos alakúak valamely növényfajta vagy állatfajta nevével.

(5)

A földrajzi területet a termékkel való kapcsolatra tekintettel, valamint részletesen és pontosan kell meghatározni oly módon, hogy az egyértelmű legyen a termelők vagy az illetékes hatóságok és az ellenőrző szervek számára annak megállapítása céljából, hogy a műveletek a meghatározott földrajzi területen belül történnek-e.

(6)

Eredetmegjelölés céljából meg kell határozni azon nyersanyagok jegyzékét, amelyek az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban a feldolgozási területnél nagyobb vagy attól eltérő földrajzi területről származhatnak. A 2081/92/EGK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése alapján kizárólag élő állat, hús és tej szerepel e jegyzékben. A folyamatosság érdekében nem javasolt e jegyzéket megváltoztatni.

(7)

A termékleírásnak magában kell foglalnia a származás igazolásának biztosítása céljából hozott intézkedéseket, lehetővé téve azon termék, nyersanyagok, élelmiszerek és egyéb elemek nyomon követését, amelyeknek a meghatározott földrajzi területről kell származniuk.

(8)

Amennyiben a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer csomagolása vagy a kiszerelését érintő művelet, mint például a darabolás vagy a darálás egy meghatározott földrajzi területre korlátozódik, ez korlátozza az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A Bíróság jogeseteinek fényében ilyen korlátozások csak akkor alkalmazhatók, ha azok szükségszerűek, arányosak és képesek a földrajzi jelzések vagy az eredetmegjelölések jó hírét megőrizni. E korlátozásokat igazolni kell.

(9)

Az 510/2006/EK rendelet koherens végrehajtásának biztosítása céljából eljárásokat kell meghatározni, valamint rendelkezni kell a kérelmeket, a kifogásokat, a módosításokat és a törlést érintő formanyomtatványokról.

(10)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet hatálya

E rendelet megállapítja az 510/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

A csoportosulásokra vonatkozó egyedi szabályok

Egyetlen természetes vagy jogi személyt az 510/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében csoportosulásként lehet kezelni, ha mindkét következő feltétel teljesül:

a) az érintett személy az egyetlen termelő a meghatározott földrajzi területen, aki kérelmet szándékozik benyújtani;

b) a meghatározott földrajzi terület olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek érzékelhetően eltérnek a szomszédos területekéitől, vagy a termék jellemzői eltérnek a szomszéd területen termelt termék jellemzőitől.

3. cikk

Az elnevezésekre vonatkozó egyedi szabályok

1. Csak azon elnevezéseket lehet bejegyezni, amelyeket az egyes mezőgazdasági termékre vagy élelmiszerre történő utalásként akár a kereskedelemben, akár a köznyelvben használnak.

A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer elnevezését csak azokon a nyelveken lehet bejegyezni, amelyeket a meghatározott földrajzi területen hagyományosan az adott termék leírására használnak vagy használtak.

2. Az elnevezést annak eredeti írásmódjával kell bejegyezni. Amennyiben az eredeti írásmód nem latin betűs, az elnevezés eredeti írásmódjával együtt a latin betűs átírást is be kell jegyezni.

3. A növény- vagy állatfajták nevével azonos alakú, hasonló termékekre alkalmazott elnevezéseket nem lehet bejegyezni, ha az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogással kapcsolatos eljárás befejezése előtt kiderül, hogy a növény- vagy állatfajta a meghatározott területen kívül olyan jelentős kereskedelmi termelés tárgyát képezte a kérelem időpontját megelőzően, hogy a fogyasztók a bejegyzett elnevezéssel ellátott termékeket és a növény- vagy állatfajtát összekeverhetik.

A növény- vagy állatfajták nevével részben azonos alakú elnevezéseket be lehet jegyezni akkor is, ha a növény- vagy állatfajta a területen kívül is jelentős kereskedelmi termelés tárgya, feltéve, hogy ez nem jár azzal a kockázattal, hogy fogyasztók a bejegyzett elnevezéssel ellátott termékeket és a növény- vagy állatfajtát összekeverik.

4. Amennyiben az elnevezés bejegyzése vagy a módosítás jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza a mezőgazdasági terméknek vagy az élelmiszernek az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti leírását, amely számos ugyanolyan típusú, különböző terméket takar, a bejegyzési követelményeknek való megfelelést minden egyes terméknél külön be kell mutatni.

E bekezdés alkalmazásában "különböző termékek" azok, amelyeket a forgalomba hozatal során megkülönböztetnek.

4. cikk

A földrajzi terület meghatározása

A földrajzi területet az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti kapcsolatra tekintettel kell meghatározni.

A földrajzi területet részletesen, pontosan, kétértelműséget kizáróan kell meghatározni.

5. cikk

A nyersanyagokra és a takarmányra vonatkozó egyedi szabályok

1. Az 510/2006/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában kizárólag az élő állat, a hús és a tej tekinthető nyersanyagnak.

2. A nyersanyag eredetére vonatkozóan valamely földrajzi jelzés tekintetében felállított bármely korlátozást igazolni kell az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése f) pontjának ii. alpontja szerinti kapcsolattal összefüggésben.

3. Az eredetmegjelöléssel ellátott állati eredetű termékek tekintetében a termékleírásnak részletes szabályokat kell tartalmaznia a takarmány eredetére és minőségére vonatkozóan. A takarmánynak lehetőség szerint a meghatározott földrajzi területről kell származnia.

6. cikk

Származási igazolás

1. A termékleírás meghatározza azokat az eljárásokat, amelyeket a gazdasági szereplőknek alkalmazniuk kell az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti származás igazolása céljából azon termékre, nyersanyagra, takarmányra és egyéb elemekre vonatkozóan, amelyeknek a termékleírásnak megfelelően egy meghatározott földrajzi területről kell származniuk.

2. Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplőknek meg kell tudniuk határozni:

a) a nyersanyag és/vagy a kapott termékek valamennyi tételének szállítóját, mennyiségét és eredetét;

b) a szállított termékek átvevőjét, mennyiségét és rendeltetési helyét;

c) az a) pontban említett minden egyes tétel és a b) pontban említett minden egyes tétel közötti megfelelést.

7. cikk

Kapcsolat

1. Az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti kapcsolatokat igazoló adatoknak arra vonatkozó magyarázatot kell tartalmazniuk, hogy a meghatározott földrajzi hely jellemzői hogyan hatnak a végtermékre.

2. Az eredetmegjelölésre tekintettel a termékleírásban meg kell határozni:

a) a földrajzi területnek a kapcsolat szempontjából releváns adatait, beleértve a természeti vagy emberi tényezőket;

b) a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer minőségére vagy jellemzőire vonatkozó adatokat, amelyek alapvetően vagy kizárólag a földrajzi környezetnek köszönhetők;

c) az a) pontban említett adatok és a b) pontban említett adatok közötti okozati összefüggés leírását.

3. A földrajzi jelzésre tekintettel a termékleírásban meg kell határozni:

a) a földrajzi területnek a kapcsolat szempontjából releváns adatait;

b) a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer különleges minőségére, hírnevére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó adatokat, amelyek a földrajzi származásnak tulajdoníthatók;

c) az a) pontban említett adatok és a b) pontban említett adatok közötti okozati összefüggés leírását.

4. Földrajzi jelzés esetében a termékleírásnak tartalmaznia kell, hogy az különleges minőségen, hírnéven vagy más, a földrajzi eredetnek tulajdonítható jellemzőn alapul-e.

8. cikk

Csomagolás a meghatározott földrajzi területen

Amennyiben a kérelmező csoportosulás a termékleírásban meghatározza, hogy a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti csomagolásának a meghatározott földrajzi területen kell történnie, az áruk szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a konkrét termékre vonatkozó ilyen korlátozását igazolni kell.

9. cikk

A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti hatóság vagy szerv nevét fel kell tüntetni a területükön előállított, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkéjén.

10. cikk

Bejegyzés iránti kérelem

1. A bejegyzés iránti kérelem adott esetben az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) vagy (9) bekezdésében előírt dokumentumokból, valamint a termékleírás és az egységes dokumentum elektronikus másolatából áll, amennyiben ezeket a dokumentumokat az említett bekezdések előírják.

Információkat kell benyújtani a kérelmező csoportosulás jogállására, méretére és összetételére vonatkozóan is.

2. A kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának napja az a nap, amelyen a kérelmet a Bizottság brüsszeli levélnyilvántartásában iktatták.

11. cikk

Egységes dokumentum

1. Az egységes dokumentumot a földrajzi jelzésre vagy az eredetmegjelölésre vonatkozó valamennyi kérelem esetében az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének értelmében, a módosítás jóváhagyására irányuló kérelmek esetében pedig az adott rendelet 9. cikkének (2) bekezdése értelmében az e rendelet I. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban kell elkészíteni.

2. A mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer típusát e rendelet II. mellékletének osztályozásával összhangban kell feltüntetni.

3. Az egységes dokumentumban a termék leírásának tartalmaznia kell az adott terméktípusra a termék leírása céljából általánosan használt különleges technikai adatokat, adott esetben beleértve az organoleptikus adatokat is.

12. cikk

Határokon átnyúló földrajzi területre vonatkozó kérelmek

Amennyiben több csoportosulás egy határokon átnyúló földrajzi területre vonatkozó elnevezés iránt vagy egy, határokon átnyúló földrajzi területhez kapcsolódó hagyományos elnevezés iránt közös kérelmet nyújt be, a következő szabályok alkalmazandók:

i. amennyiben kizárólag tagállamok érintettek, az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti, kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást valamennyi érintett tagállamban le kell folytatni; a kérelmet, beleértve az érintett tagállamoknak az adott rendelet 5. cikke (7) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatát, e tagállamok nevében az egyik tagállamnak kell benyújtania;

ii. amennyiben kizárólag harmadik országok érintettek, valamennyiük tekintetében teljesülniük kell az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek; a kérelmet, beleértve valamennyi érintett harmadik országnak az oltalom fennállásáról szóló, az adott rendelet 5. cikkének (9) bekezdése szerinti igazolását, az érintett kérelmező csoportosulások közül bármelyik benyújthatja a Bizottsághoz a többi csoportosulás nevében, közvetlenül vagy hatóságain keresztül;

iii. amennyiben legalább egy tagállam és legalább egy harmadik ország érintett, az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti, kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást valamennyi érintett tagállamban le kell folytatni, és az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek valamennyi érintett harmadik ország tekintetében teljesülniük kell; a kérelmet, beleértve valamennyi érintett tagállamnak az említett rendelet 5. cikke (7) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatát és az érintett harmadik országoknak az oltalom fennállásáról szóló, az említett rendelet 5. cikkének (9) bekezdése szerinti igazolását, a többiek nevében bármely érintett tagállam vagy az érintett harmadik országok bármelyik kérelmező csoportosulása benyújthatja a Bizottsághoz közvetlenül vagy az érintett harmadik ország hatóságain keresztül.

13. cikk

Kifogások

1. Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének alkalmazásában kifogási nyilatkozatot az e rendelet III. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban lehet elkészíteni.

2. A kifogás elfogadhatóságának az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján történő megállapítása során a Bizottság ellenőrzi, hogy a nyilatkozat tartalmazza-e a kifogás okait és indoklását.

3. Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (5) bekezdése szerinti hat hónapos időtartam a Bizottságnak az érintett felekhez intézett, egymás közötti megállapodásra irányuló felhívása feladásának napján kezdődik.

4. Miután az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdése második albekezdésének első mondatában említett eljárás befejeződött, a kérelemben szereplő tagállam vagy a kérelmező harmadik ország egy hónapon belül közli a Bizottsággal az egyes konzultációk eredményét az e rendelet IV. mellékletében található formanyomtatvány esetleges felhasználásával.

14. cikk

Megjelölések és szimbólumok

1. Az 510/2006/EK rendelet 8. cikke szerinti közösségi szimbólumot az e rendelet V. mellékletében meghatározottaknak megfelelően kell elkészíteni. A szimbólumban az "oltalom alatt álló eredetmegjelölés" és az "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" megjelölések helyettesíthetők a Közösség más hivatalos nyelvének egyenértékű kifejezéseivel, az e rendelet V. mellékletében meghatározottak alapján.

2. Amennyiben az 510/2006/EK rendelet 8. cikke szerinti közösségi szimbólumokat vagy megjelöléseket feltüntetik a termék címkéjén, azokat a bejegyzett névnek is kísérnie kell.

15. cikk

Nyilvántartás

1. A Bizottság brüsszeli székhelyén vezeti az "Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartását" (a továbbiakban: nyilvántartás).

2. Egy elnevezést bejegyző jogi aktus hatálybalépését követően a Bizottság a következő adatokat jegyzi be a nyilvántartásba:

a) a termék bejegyzett elnevezését az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

b) az arra vonatkozó adatokat, hogy az elnevezés földrajzi jelzésként vagy eredetmegjelölésként oltalom alatt áll;

c) az e rendelet II. melléklete szerinti termékosztályt;

d) a származási ország megjelölését; valamint

e) az elnevezést bejegyző jogi aktusra történő hivatkozást.

3. Az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése alapján automatikusan bejegyzett nevek tekintetében a Bizottság 2007. december 31-ig bejegyzi a nyilvántartásba az e cikk (2) bekezdésében előírt adatokat.

16. cikk

A termékleírás módosítása

1. A termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet az e rendelet VI. mellékletével összhangban kell elkészíteni.

2. Az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján a termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelem esetében:

a) az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdésében előírt adatoknak tartalmazniuk kell az (1) bekezdés szerinti, megfelelően kitöltött kérelmet és az említett rendelet 5. cikke (7) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatot;

b) az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (9) bekezdésében előírt adatoknak tartalmazniuk kell az (1) bekezdés szerinti, megfelelően kitöltött kérelmet és a javasolt módosított termékleírást;

c) az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban közzéteendő adatoknak tartalmazniuk kell az e rendelet VI. mellékletével összhangban elkészített, megfelelően kitöltött dokumentumot.

3. Az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti, a Bizottság által jóváhagyott módosítások esetén a Bizottság nyilvánosságra hozza a módosított termékleírást.

4. A kisebb jelentőségűnek tekintett módosítás

a) nem érintheti a termék alapvető jellemzőit,

b) nem változtathatja meg a kapcsolatot;

c) nem módosíthatja a termék elnevezését, vagy az elnevezés valamelyik részét;

d) nem érintheti a meghatározott földrajzi területet;

e) nem növelheti a termék vagy a termék nyersanyagainak kereskedelmi korlátozásait.

5. Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a termékleírásnak az e rendelet 15. cikkében előírt nyilvántartásba felvett információk módosítását magában foglaló vagy abból álló módosítását, az eredeti adatokat törli a nyilvántartásból, és az említett határozat hatálybalépésével kezdődő hatállyal felveszi az új adatokat a nyilvántartásba.

6. Az e cikk szerinti információkat mind papír, mind elektronikus formában be kell nyújtani a Bizottságnak. A módosítás iránti kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának napja az a nap, amelyen a kérelmet a Bizottság brüsszeli levélnyilvántartásában iktatták.

17. cikk

Törlés

1. A Bizottság úgy ítélheti meg, hogy az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer termékleírásában szereplő feltételeknek való megfelelés nem lehetséges többé vagy az nem biztosítható, különösen, ha az 510/2006/EK rendelet 11. cikkében meghatározott feltételek nem teljesülnek, és ez az állapot valószínűsíthetően fennmarad.

2. Az 510/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerinti, bejegyzés törlése iránti kérelmet az e rendelet VII. mellékletével összhangban kell elkészíteni.

Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) és (9) bekezdése alapján előírt adatok körébe tartozónak kell tekinteni az e bekezdés első albekezdésében említett, megfelelően kitöltött törlési kérelmet.

Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdése nem alkalmazható.

A törlési kérelmet az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján közzéteszik.

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében közzéteendő adatok körébe tartozónak kell tekinteni az e rendelet VII. mellékletével összhangban elkészített, megfelelően kitöltött dokumentumot.

A kifogási nyilatkozatok az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján csak akkor fogadhatók el, ha azok igazolják, hogy valamely érdekelt fél folyamatosan alkalmazza a kereskedelemben a bejegyzett elnevezést.

3. Ha a törlés hatályba lép, a Bizottság törli az elnevezést az e rendelet 15. cikkében meghatározott nyilvántartásból.

4. Az e cikk szerinti információkat mind papír, mind elektronikus formában be kell nyújtani a Bizottságnak.

18. cikk

Átmeneti szabályok

1. Amennyiben az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján az egységes dokumentumot a termékleírás összefoglalója helyettesíti, az említett összefoglalót az e rendelet VIII. mellékletében található mintának megfelelően kell elkészíteni.

2. Az 510/2006/EK rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően bejegyzett elnevezések tekintetében a Bizottság a tagállam kérelmére egy, az adott tagállam által benyújtott és az e rendelet I. mellékletével összhangban elkészített egységes dokumentumot tesz közzé. A közzétételt kíséri a termékleírás közzétételére való hivatkozás.

3. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni, a következő kivételekkel:

a) a bejegyzési eljárás és a módosítás jóváhagyására irányuló eljárás tekintetében a 2-8. cikk rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, ha az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése vagy a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti közzététel még nem történt meg e rendelet hatálybalépése előtt;

b) a 10., a 11. és a 12. cikk, a 16. cikk (1), (2), (3) és (6) bekezdésének és a 17. cikk (2) bekezdésének rendelkezései csak a 2006. március 30. után beérkezett bejegyzés iránti kérelmek, módosítás jóváhagyására irányuló kérelmek és törlési kérelmek tekintetében alkalmazhatók;

c) a 13. cikk (1)-(3) bekezdésének rendelkezései csak azon kifogási eljárások tekintetében alkalmazhatók, amelyek esetében az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 6 hónapos időszak még nem kezdődött el e rendelet hatálybalépésének napján. A 13. cikk (4) bekezdésének rendelkezései csak azon kifogási eljárások tekintetében alkalmazhatók, amelyek esetében az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 6 hónapos időszak még nem járt le e rendelet hatálybalépésének napján;

d) a 14. cikk (2) bekezdésének rendelkezései legkésőbb 2008. január 1-jétől alkalmazandók, azon termékek sérelme nélkül, amelyeket ezen időpont előtt hoztak forgalomba.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2037/93/EGK rendelet és a 383/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozások e rendeletre történő hivatkozásnak minősülnek.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A 18. cikk (3) bekezdésének b) pontja azonban 2006. március 31-i hatállyal alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A TERMÉKEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA AZ 510/2006/EK TANÁCSI RENDELET ALKALMAZÁSÁBAN

1. A SZERZőDÉS I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT, EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT MEZőGAZDASÁGI TERMÉKEK

- 1.1. osztály Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

- 1.2. osztály Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

- 1.3. osztály Sajtok

- 1.4. osztály Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.)

- 1.5. osztály Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

- 1.6. osztály Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

- 1.7. osztály Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

- 1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

2. A RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN MEGHATÁROZOTT ÉLELMISZEREK

- 2.1. osztály Sörök

- 2.2. osztály Természetes ásványvizek és forrásvizek (megszűnt) ( 5 )

- 2.3. osztály Növényi kivonatokból készített italok

- 2.4. osztály Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru

- 2.5. osztály Természetes mézgák és gyanták

- 2.6. osztály Mustárpép

- 2.7. osztály Tészta

3. A RENDELET II. MELLÉKLETÉBEN MEGHATÁROZOTT MEZőGAZDASÁGI TERMÉKEK

- 3.1. osztály Széna

- 3.2. osztály Illóolajok

- 3.3. osztály Parafa

- 3.4. osztály Kármin (állati eredetű nyerstermék)

- 3.5. osztály Virágok és dísznövények

- 3.6. osztály Gyapjú

- 3.7. osztály Fűz

- 3.8. osztály Tilolt len

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK ÉS MEGJELÖLÉSEK ELKÉSZÍTÉSE

1. SZÍNES ÉS FEKETE-FEHÉR KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK

Színes szimbólum esetében közvetlen színek (Pantone) vagy négyszínnyomásos eljárás alkalmazható. A referenciaszínek az alábbiak:

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” közösségi szimbólum Pantone színekbenAz „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” közösségi szimbólum Pantone-színekben

Közösségi szimbólumok négyszínnyomásos eljárás alkalmazásával

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” közösségi szimbólum négyszínnyomásos eljárás alkalmazásávalAz „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” közösségi szimbólum négyszínnyomásos eljárás alkalmazásával

Fekete-fehér közösségi szimbólumok

2. KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK NEGATÍVBAN

Ha a csomagolás vagy címke háttérszíne sötét, a szimbólumok a csomagolás vagy címke háttérszínének alkalmazásával negatív formában is használhatók.

3. KONTRASZT A HÁTTÉRSZÍNEKKEL

Ha színes szimbólum színes háttéren helyezkedik el, és ezért nehezen látható, a szimbólum körül a háttérszínekkel való kontraszt fokozása érdekében kör rajzolható.

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” közösségi szimbólumAz „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” közösségi szimbólum

4. TIPOGRÁFIA

A szöveget nagybetűvel, Times Roman stílusban kell írni.

5. MÉRET

A közösségi szimbólumok átmérőjének legkisebb mérete 15 mm.

6. "OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉS" ÉS ANNAK AZ EK HIVATALOS NYELVEIN VALÓ RÖVIDÍTÉSE

EK hivatalos nyelveKifejezésRövidítés
ESdenominación de origen protegidaDOP
CSchráněné označení původuCHOP
DAbeskyttet oprindelsesbetegnelseBOB
DEgeschützte Ursprungsbezeichnungg.U.
ETkaitstud päritolunimetusKPN
ELπροστατευόμενη oνομασία προέλευσηςΠΟΠ
ENprotected designation of originPDO
FRappellation d’origine protégéeAOP
ITdenominazione d’origine protettaDOP
LVaizsargāts cilmes vietas nosaukumsACVN
LTsaugoma kilmės vietos nuorodaSKVN
HUoltalom alatt álló eredetmegjelölésOEM
MTdenominazzjoni protetta ta’ oriġiniDPO
NLbeschermde oorsprongsbenamingBOB
PLchroniona nazwa pochodzeniaCHNP
PTdenominação de origem protegidaDOP
SKchránené označenie pôvoduCHOP
SLzaščitena označba poreklaZOP
FIsuojattu alkuperänimitysSAN
SVskyddad ursprungsbeteckningSUB

7. "OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉS" ÉS ANNAK AZ EK HIVATALOS NYELVEIN VALÓ RÖVIDÍTÉSE

EK hivatalos nyelveKifejezésRövidítés
ESindicación geográfica protegidaIGP
CSchráněné zeměpisné označeníCHZO
DAbeskyttet geografisk betegnelseBGB
DEgeschützte geografische Angabeg.g.A.
ETkaitstud geograafiline tähisKGT
ELπροστατευόμενη γεωγραφική ένδειξηΠΓΕ
ENprotected geographical indicationPGI
FRindication géographique protégéeIGP
ITindicazione geografica protettaIGP
LVaizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norādeAĢIN
LTsaugoma geografinė nuorodaSGN
HUoltalom alatt álló földrajzi jelzésOFJ
MTindikazzjoni ġeografika protettaIĠP
NLbeschermde geografische aanduidingBGA
PLchronione oznaczenie geograficzneCHOG
PTindicação geográfica protegidaIGP
SKchránené zemepisné označenieCHZO
SLzaščitena geografska označbaZGO
FIsuojattu maantieteellinen merkintäSMM
SVskyddad geografisk beteckningSGB

VI. MELLÉKLET

VII. MELLÉKLET

VIII. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 2 ) HL L 208., 1992.7.24., 1. o.

( 3 ) HL L 185., 1993.7.28., 5. o. A legutóbb a 2168/2004/EK rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 12. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 64., 2004.3.2., 16. o.

( 5 ) Csak a 2006. március 31-e előtti bejegyzések és kérelmek esetében alkalmazandó.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1898 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1898&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1898-20080710 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1898-20080710&locale=hu

Tartalomjegyzék