Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a bírósági határozatok anonimizálásáról és közzétételéről a következő normatív utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § [A szabályzat célja]

Jelen utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja a bírósági határozatok anonimizálásával, továbbá az anonimizált határozatoknak a Bírósági Határozatok Gyűjteményében való közzétételével és a Belső Határozattárban való hozzáférhetővé tételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok egységes végrehajtásának biztosítása.

2. § [A szabályzat hatálya]

(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában meghatározott bíróságokra és az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH), valamint a bíróságokkal és az OBH-val szolgálati jogviszonyban álló bírákra és igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.

(2) A szabályzat tárgyi hatálya a bírósági határozatoknak a Bszi.-ben meghatározott anonimizálására, az anonimizált határozatok Bírósági Határozatok Gyűjteményében való közzétételére és a Belső Határozattárban a bírósági szervezet részére történő hozzáférhetővé tételére terjed ki.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a cégeljárásban, cégtörvényességi és kényszertörlési eljárásban hozott határozatok, civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása, valamint az ezekkel a szervezetekkel szemben lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás során hozott határozatok anonimizálására.

3. § [Értelmező rendelkezések]

(1) E szabályzat alkalmazásában

1. anonimizálás: a dokumentumban az eljárással érintett személy azonosítását lehetővé tevő személyes és egyéb védett adatok eltávolítása vagy az azonosítást megakadályozó adatokra cserélése - ide nem értve a törvényben az anonimizálás alól kivett adatokat -, továbbá a határozathoz kapcsolódó metaadatok rögzítése;

2. anonimizálási szerepkörök: az anonimizálás folyamatában közreműködő személyek jogosultságainak és feladatainak összessége (anonimizáló, jóváhagyó stb.) az ÍTR-ben;

3. BHGY: a Bírósági Határozatok Gyűjteménye - a törvényi rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően anonimizált bírósági határozatok digitális formátumú gyűjteménye, amely bárki számára azonos feltételek mellett, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen, elektronikusan elérhető a bíróságok központi honlapján;

4. BHT: Belső Határozattár - a törvényi rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően anonimizált bírósági határozatok digitális formátumú gyűjteménye, amely az ÍTR-ben a bírósági felhasználók számára elektronikusan hozzáférhető;

5. BIIR: a Bírósági Integrált Információs Rendszer, amely a bírósági ügyviteli, ítélkezési és döntéshozatali folyamatok támogatására használt alkalmazásokat és adatbázisokat összefogó informatikai szakrendszer;

6. BIR-O: a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 10. §-ában meghatározott informatikai alkalmazás;

7. bírósági határozatszerkesztő: az ÍTR bírósági határozatok szerkesztését támogató alkalmazása;

8. kapcsolódó határozatok: a felülbíráló bíróság által egyidejűleg, összekapcsoltan, a Bszi. 163. § (3) bekezdése szerint közzétett, illetve az e szabályzat 6. § (3) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett határozatok együttese;

9. hozzáférhetővé tétel: a törvényi rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően anonimizált határozatoknak a BHT-ban történő elérhetővé tétele a bírósági felhasználók számára;

10. ÍTR: az Ítélkezést Támogató Rendszer, amely a határozatok szerkesztésére és anonimizálására, az elektronikus aktába történő betekintésre és a KKSZB lekérdezések indítására szolgáló informatikai alkalmazásokat foglalja magában;

11. KKSZB: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 74. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz;

12. közzététel: a törvényi rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően anonimizált határozatok BHGY-ben történő közzététele;

13. metaadatok: a szereplap, a kijelölt jogszabályhelyek, azok időállapota, kulcsszavak, a Kúria és az ítélőtábla határozata esetében a tanács elnöke, illetve a tanács elnökének megbízásából a tanács tagja által megadott összefoglaló a határozat elvi tartalmáról, ennek hiányában rövid tartalmáról;

14. minősített adat: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontjában meghatározott minősített adat;

15. publikáló ablak: az ÍTR-nek az a felülete, amelyen a jóváhagyott, anonimizált határozatok informatikai úton a BHGY-ben közzétehetők vagy a BHT-ban hozzáférhetővé tehetők;

16. szereplap: az ÍTR anonimizáló alkalmazásának menüpontja, amely az ÍTR-ben megszerkesztett vagy utólag rögzített határozat anonimizálandó szövegegységei (szövegrészei) és adatai tekintetében az ÍTR által automatikusan felajánlott vagy a felhasználó által szabadon felvett csereszövegeket tartalmazza;

17. tanács: szignálás alapján az adott ügyben eljáró tanács, egyesbíró, önálló hatáskörben eljáró titkár, bírósági ügyintéző vagy végrehajtási ügyintéző;

18. tanács elnöke: a szignálás alapján az adott ügyben eljáró tanács tanácselnök bírója, az egyesbíró, az önálló hatáskörben eljáró titkár;

19. védett adat: bármely törvényi rendelkezés által védett olyan adat, amelynek nyilvánossá válása a védetté nyilvánításával elismert jogos érdek sérelmét eredményezheti (különösen banktitok, orvosi titok, üzleti titok, minősített adat stb.).

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott, e szabályzatban alkalmazott fogalmakat a Bszi.-ben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Az anonimizált határozatok Bírósági Határozatok Gyűjteményében történő közzététele és azok törlése

4. § [A törvényi kötelezettség alapján közzéteendő határozatok]

(1) A bírósági határozatokat a Bszi. 163-166. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell közzétenni a BHGY-ben.

(2) A közzétételt tiltó tényt annak felmerülésekor az ÍTR-ben az "ügyadatok" fül "megjegyzések" menüpontjában rögzíteni kell. Ha a tiltást megalapozó tény megszűnik, az ÍTR-ben ezt is rögzíteni kell.

5. § [Az anonimizált határozatok BHGY-ből történő törlése]

(1) Az anonimizált határozatnak a BHGY-ből történő törlésére irányuló, a Bszi. 166. § (4) bekezdése szerinti törlési kérelmet, ha azt a kérelmező nem az OBH elnökénél terjesztette elő, a bíróság haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja az OBH elektronikus eljárásokért felelős szervezeti egységén keresztül az OBH elnökéhez.

(2) A Bszi. 166. § (4) bekezdése szerinti határozat közzétételétől számított egy éven belül előterjesztett törlési kérelem megalapozottsága esetén az anonimizált határozatnak a BHGY-ből történő törléséről az OBH elektronikus eljárásokért felelős szervezeti egységének vezetője haladéktalanul, legkésőbb a kérelem OBH-ba érkezését követő öt munkanapon belül, az ÍTR-en keresztül intézkedik.

3. Az anonimizált határozatok Belső Határozattárban történő hozzáférhetővé tétele és annak mellőzése

6. § [A BHT-ban történő hozzáférhetővé tétel]

(1) A BHGY-ben közzétett anonimizált határozatok a közzététellel egyidejűleg a BHT-ban is automatikusan hozzáférhetővé válnak.

(2) Amennyiben a BHGY-ben nem kerül közzétételre - a bírósági jogalkalmazás elősegítése és egységesítése érdekében - anonimizált formában a BHT-ban hozzáférhetővé kell tenni:

a) a Melléklet I. alcímében megjelölt határozatot felülbíráló vagy hatályon kívül helyező, jogerős vagy véglegessé vált, másod- és harmadfokú, illetve felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot és ahhoz kapcsolva, azzal egyidejűleg a felülbírált vagy hatályon kívül helyezett bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatot, illetve határozatokat (kapcsolódó határozatok),

b) büntető ügyszakban a másodfokon eljáró törvényszék ítéletét és ügydöntő végzését hatályon kívül helyező, jogerős vagy véglegessé vált végzést, illetve a törvényszék hatályon kívül helyező végzését felülbíráló jogorvoslati eljárásban hozott, jogerős vagy véglegessé vált határozatot és ezekhez kapcsolva, egyidejűleg a felülbírált vagy hatályon kívül helyezett határozatot, illetve határozatokat (kapcsolódó határozatok).

(3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt határozatot - és ahhoz kapcsolva, azzal egyidejűleg a felülbírált vagy hatályon kívül helyezett bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatot, illetve határozatokat - az a bíróság teszi hozzáférhetővé, amelyik a jogerős vagy véglegessé vált felülbíráló vagy hatályon kívül helyező határozatot hozta.

7. § [A hozzáférhetővé tétel mellőzése]

(1) Nem kell anonimizálni és a BHT-ban hozzáférhetővé tenni a Melléklet II. alcímében megjelölt határozatokat.

(2) Nem tehetők hozzáférhetővé a BHT-ban azok a határozatok, amelyek a Bszi. 163. § (2) bekezdés b)-c) pontja alapján a BHGY-ben sem tehetők közzé.

8. § [A hozzáférhetővé tétel határideje]

A BHT-ban történő hozzáférhetővé tételt a hozzáférhetővé tételt végző bíróság határozatának írásba foglalását követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, vagy ha a határozat jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontja ennél későbbi, a határozat jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni. Ha a már hozzáférhetővé tett határozatot kijavítják vagy kiegészítik, a kijavított vagy kiegészített határozatot a kijavítás, kiegészítés jelzésével a jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított öt munkanapon belül hozzáférhetővé kell tenni a BHT-ban.

4. Az anonimizálást, a közzétételt és a hozzáférhetővé tételt végző bíróság és az arra jogosultsággal rendelkező bírósági felhasználó

9. § [Általános szabályok]

(1) A bírósági határozat anonimizálása és az anonimizált határozat jóváhagyása az adott határozatot meghozó bíróság feladata.

(2) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke igazgatási jogkörében önállóan szabályozza az anonimizálás, az anonimizált határozat jóváhagyása, valamint a közzététel és a hozzáférhetővé tétel belső munkafolyamatait. A bíróság elnöke gondoskodik a felhasználók számára a feladataikhoz szükséges informatikai jogosultságok biztosításáról, módosításáról vagy törléséről.

(3) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnökének eltérő rendelkezése hiányában

a) a 11. § (2)-(4) bekezdése szerinti adatrögzítést a kezelőiroda,

b) a határozatok anonimizálását a tanács mellé beosztott és anonimizálási szerepkörrel rendelkező igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban: anonimizáló),

c) a megszerkesztett anonimizált határozat szövegének és metaadatainak jóváhagyását a határozatot meghozó tanács elnöke (a továbbiakban: jóváhagyó)

végzi el.

(4) Egy adott határozat esetében az anonimizáló és a jóváhagyó nem lehet ugyanaz a személy.

(5) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnökének eltérő rendelkezése hiányában az anonimizált határozatot vagy kapcsolódó határozatokat a hozzáférhetővé tételt végző bíróság azon felhasználója teszi hozzáférhetővé BHT-ban, aki az ezen a bíróságon meghozott határozat anonimizált szövegét és metaadatait jóváhagyta.

5. Az anonimizálás, a közzététel és hozzáférhetővé tétel munkafolyamatai

10. § [Az anonimizálás során törlendő, kicserélendő adatok]

(1) A bírósági határozatok anonimizálását - mind a BHGY-ben történő közzététel, mind a BHT-ban történő hozzáférhetővé tétel esetén - a Bszi. 166. §-a rendelkezései szerint kell elvégezni. A határozatokból törölni kell valamennyi védett adatot vagy törvényben meghatározott egyéb titkot tartalmazó részeket, ideértve azt az esetet is, ha a védett adat az eljárásban félként részt nem vevő harmadik személyek jogát érinti.

(2) A bíróság az anonimizálás során a személyek azonosítására szolgáló és a védett adatok helyett az adatfajta elnevezését alkalmazza helyettesítő szövegként.

(3) A bíróság az anonimizálás során nem törli a határozatban esetlegesen szereplő forrásmunkák megjelölésében feltüntetett személyes adatokat.

11. § [Az anonimizálás előkészítése]

(1) A határozatok anonimizálását, az anonimizált határozat jóváhagyását, valamint közzétételét és hozzáférhetővé tételét az ÍTR-ben működő anonimizálási programmal kell elvégezni. Amennyiben az anonimizálandó határozat nem az ÍTR bírósági határozatszerkesztő programjával készült el, az anonimizálás megkezdését megelőzően az aláírt határozat szövegét a bírósági határozatszerkesztőben utólagosan rögzíteni kell.

(2) A határozat anonimizálásának megkezdését megelőzően - az informatikai rendszerek által felkínált lehetőségek szerint - a BIR-O-ban kezelt peres és nemperes ügyekhez tartozó valamennyi adatot teljeskörűen, pontosan, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően rögzíteni kell a lajstromban, illetve az ÍTR-ben.

(3) A civilisztikai ügyszakokban az adatrögzítési kötelezettség különösen a

a) a felperes(ek);

b) az alperes(ek);

c) a jogi vagy nem jogi képviselő(k), az ügygondnok;

d) az egyéb perbeli személyek vagy az eljárás egyéb résztvevői (pl. tanú, szakértő) és a gondnok adatainak, valamint

e) a felek és a képviselőik összerendelésének

teljes körű rögzítését jelenti.

(4) A büntető ügyszakban az adatrögzítési kötelezettség különösen a

a) a terhelt(ek);

b) a védő(k);

c) a bűncselekmény elkövetési helye;

d) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 184. § (2) bekezdése szerinti adatok;

e) a vádló és

f) az eljárásban részt vevő egyéb személyek

adatainak teljes körű rögzítését jelenti.

12. § [Határozatok anonimizálása az ÍTR programmal]

(1) Az anonimizáló az ÍTR anonimizáló programjában a szereplapon található, a program által automatikusan felismert szövegegységekre felajánlott csereszövegeket elfogadja, vagy szükség esetén azokat módosítja, illetve törli. Az anonimizáló az anonimizáló program által fel nem ismert anonimizálandó szövegegységeket megjelöli, e szövegegységekre csereszöveget határoz meg, és ezeket rögzíti a szereplapon.

(2) Az anonimizáló a határozat metaadataként rögzíti a határozatban megjelenített lényeges jogszabályi rendelkezéseket és azok időállapotát.

(3) A Kúria és az ítélőtábla határozata esetében az anonimizáló rögzíti az anonimizáló programban a tanács elnöke vagy megbízásából a tanács tagja által megadott összefoglalót a határozat elvi tartalmáról, ennek hiányában rövid tartalmáról.

(4) Az anonimizáló az (1)-(3) bekezdés szerinti feladatainak elvégzését követően továbbítja az ÍTR-ben az anonimizált határozatot jóváhagyásra.

13. § [Az anonimizált határozat szövegének és metaadatainak jóváhagyása]

(1) Az anonimizáló által megszerkesztett anonimizált határozat szövegét és metaadatait a BHGY-ben való közzétételt, valamint a BHT-ban történő hozzáférhetővé tételt megelőzően a jóváhagyónak jóvá kell hagynia. Közzétételre vagy hozzáférhetővé tételre kizárólag jóváhagyott szövegű és metaadatokkal rendelkező anonimizált határozat kerülhet.

(2) A jóváhagyó a jóváhagyás előtt ellenőrzi a megszerkesztett anonimizált határozat szövegét és a metaadatait, valamint a közzététel esetleges jogszabályi akadályát és ennek a ténynek az ÍTR-ben történt rögzítését. A jóváhagyó a megszerkesztett anonimizált határozatot - szükség esetén a határozat szövegének és metaadatainak általa történő kijavítását követően - jóváhagyja, vagy az anonimizálás jóváhagyását megtagadja, és a határozatot további szerkesztésre visszaküldi az ÍTR-ben az anonimizálónak további szerkesztésre, a visszaküldés okának megjelölése mellett. Ha a jóváhagyó a megszerkesztett anonimizált határozat szövegét és metaadatait hibátlannak minősíti, az anonimizált határozatot jóváhagyja.

(3) A jóváhagyott anonimizált határozat megjelenik a publikáló ablakban, ahonnan közzétehető vagy hozzáférhetővé tehető.

14. § [Az anonimizált határozat jóváhagyásának visszavonása]

(1) A jóváhagyó az anonimizált határozat jóváhagyását a határozat BHGY-ben való közzétételéig vagy a BHT-ban történő hozzáférhetővé tételéig bármikor visszavonhatja. A visszavonást követően az anonimizált határozat és metaadatai ismét szerkeszthetővé válnak.

(2) Másod- és harmadfokú, továbbá felülvizsgálati eljárásokban a jóváhagyó a felülbírált határozat(ok) anonimizált szövegét és metaadatait is ellenőrizheti. A jóváhagyó szükség esetén a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül utasítást adhat az alsóbb fokú bíróságnak az ezen bíróság által anonimizált határozat szövegének, illetve metaadatainak módosítására és az anonimizált határozat újbóli jóváhagyására.

15. § [Az anonimizált határozat megszerkesztésének és jóváhagyásának határideje]

A Melléklet I. alcímében megjelölt, jogorvoslattal megtámadott határozat anonimizálását és az anonimizált határozat jóváhagyását az iratok felterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni. Az ezt a határozatot felülbíráló vagy hatályon kívül helyező, a BHT-ban hozzáférhetővé teendő, másod- és harmadfokú vagy felülvizsgálati eljárásban hozott, jogerős vagy véglegessé vált határozat anonimizálását és az anonimizált határozat jóváhagyását a határozat írásba foglalását követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, vagy ha a határozat jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontja ennél későbbi, a határozat jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni. Amennyiben a Melléklet I. alcímében megjelölt, jogorvoslattal megtámadott határozatot másodfokon felülbíráló vagy hatályon kívül helyező határozat a másodfokú eljárásban - az azzal szemben benyújtott jogorvoslatra tekintettel - nem emelkedik jogerőre vagy nem válik véglegessé, a másodfokú határozat anonimizálását és az anonimizált határozat jóváhagyását az iratok felterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni.

16. § [A jóváhagyott anonimizált határozatok közzététele és hozzáférhetővé tétele]

(1) A bíróság az anonimizált határozatokat az ÍTR "publikáló ablak" felületén teszi közzé a BHGY-ben, illetve teszi hozzáférhetővé a BHT-ban. A publikáló ablakban az adott ügyben és az ahhoz kapcsolódó ügy(ek)ben megszerkesztett, jóváhagyott anonimizált határozatok jelennek meg és jelölhetők ki közzétételre vagy hozzáférhetővé tételre.

(2) A kizárólag a BHT-ban hozzáférhetővé tett anonimizált határozatok a BHGY-ben nem jelennek meg.

(3) Az anonimizált határozat az erre vonatkozó informatikai utasítás kiadását követően egy napon belül jelenik meg a BHGY-ben, illetve a BHT-ban.

17. § [Eljárás az alsóbb fokú bíróság határozata anonimizálásának elmaradása esetén]

(1) Amennyiben a közzétételt vagy hozzáférhetővé tételt végző jogorvoslati bíróság észleli, hogy a felülvizsgált, felülbírált vagy hatályon kívül helyezett határozat anonimizálását az alsóbb fokú bíróság nem végezte el, és ezért a jogorvoslati bíróság a közzétételi vagy hozzáférhetővé tételi kötelezettségének nem tud eleget tenni, a jogorvoslati bíróság közzé- vagy hozzáférhetővé teendő határozatát meghozó tanácsának elnöke haladéktalanul, a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül értesíti az érintett alsóbb fokú bíróság elnökét - járásbíróság és kerületi bíróság esetén a törvényszék elnökét - az anonimizálás elvégzésének szükségességéről. A jogorvoslati bíróság a tájékoztatásban megjelöli az ügyszámot és az anonimizálandó határozat sorszámát. A bíróság határozatok anonimizálása során használt e-mail-címét a bíróság elnöke jelöli ki.

(2) Az értesített ítélőtábla, törvényszék elnöke az (1) bekezdésben írt értesítést követően az anonimizálás szükségességéről haladéktalanul tájékoztatja az érintett határozatot meghozó ítélőtáblai vagy törvényszéki tanács elnökét. A törvényszék elnöke rövid úton értesíti a felülbírálattal vagy felülvizsgálattal érintett határozatot meghozó járásbíróság, kerületi bíróság elnökét, aki az anonimizálás szükségességéről tájékoztatja az érintett határozatot meghozó tanács elnökét.

(3) Az értesített bíróság tanácsának elnöke az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik az érintett határozat anonimizálása és jóváhagyása iránt. Az anonimizálást az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül, a jóváhagyást az erről szóló értesítést követő 3 munkanapon belül kell elvégezni. Az értesített bíróság tanácsának elnöke az anonimizálás és a jóváhagyás megtörténtéről az értesítő bíróságot a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül tájékoztatja.

(4) A Kúria elnöke akkor is közzéteszi a BHGY-ben a Kúria rendes vagy rendkívüli jogorvoslati eljárásban meghozott határozatát, ha a jogorvoslattal érintett, alsóbb fokon meghozott határozatok anonimizálására az erre nyitva álló határidőben nem került sor.

18. § [Eljárás más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozat beszerzése érdekében]

(1) A Bszi. 163. § (3) bekezdésében és e szabályzat 6. § (2) bekezdés a) pontjában írt esetben az elsőfokú határozatot meghozó bíróság tanácsának elnöke értesíti az érintett határozatot meghozó más hatósági vagy egyéb szerv vezetőjét, és felhívja, hogy a határozatot digitalizált formában, öt munkanapon belül küldje meg az elsőfokú határozatot meghozó bíróság részére. A felhívásban a bíróság figyelmezteti a hatósági vagy egyéb szerv vezetőjét, hogy a határidő elmulasztása esetén a bírósági határozat a felülbírált vagy felülvizsgált határozat nélkül kerül közzétételre.

(2) Az elsőfokú határozatot meghozó bíróság tanácsának elnöke a felülvizsgált, illetve felülbírált más hatósági vagy egyéb szerv által meghozott határozat digitális másolatának beérkezését követően, a tanácsa által meghozott határozat anonimizálására és jóváhagyására nyitva álló határidőn belül intézkedik annak anonimizálásáról és jóváhagyásáról.

(3) Ha a más hatósági vagy egyéb szerv az általa hozott határozat digitális másolatát határidőben nem küldi meg a bíróság részére, az azt felülbíráló vagy felülvizsgáló bírósági határozat, illetve határozatok anonimizálását annak hiányában kell elvégezni, és a megküldés elmaradásának tényét a közzétett határozatnál megjegyzésként fel kell tüntetni.

19. § [A kizárólag a BHT-ban hozzáférhetővé tett határozatok utólagos közzététele a BHGY-ben]

Amennyiben a korábban kizárólag a BHT-ban hozzáférhetővé tett anonimizált határozatot vagy kapcsolódó határozatokat utóbb bekövetkezett ok miatt, a Bszi. rendelkezései alapján a BHGY-ben közzé kell tenni, a határozat, illetve a kapcsolódó határozatok hozzáférhetővé tételét a BHGY-ben történő közzétételt végző bíróság visszavonja. A BHT-ból történt visszavonást követően a határozat, illetve a kapcsolódó határozatok - a BHGY-ben történő közzétételt végző bíróság határozatával együtt - közzétehetők a BHGY-ben.

20. § [Az anonimizált határozat közzétételének, illetve hozzáférhetővé tételének visszavonása]

(1) Az anonimizált határozat, illetve a kapcsolódó határozatok közzé- vagy hozzáférhetővé tételének visszavonására az a felhasználó jogosult, aki a visszavonás időpontjában az adott ügyben jogosult az anonimizált határozat jóváhagyására, illetve közzé- vagy hozzáférhetővé tételére. A visszavonást követően az anonimizált határozat, illetve a kapcsolódó határozatok a BHGY, illetve a BHT felületén nem érhetők el.

(2) Az anonimizált határozat közzétételét vagy hozzáférhetővé tételét haladéktalanul vissza kell vonni, amennyiben a határozatot jóváhagyó vagy a határozatot, illetve a kapcsolódó határozatokat közzé- vagy hozzáférhetővé tevő felhasználó hivatalból, kérelemre vagy más személynek, különösen bírósági vezetőnek, más bíróság vezetőjének a jelzése alapján azt észleli, hogy

a) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve hozzáférhetővé tett anonimizált határozat - a Bszi. 166. § (2) bekezdésében felsorolt adatokon kívül - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosítására alkalmas adatot tartalmaz,

b) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve hozzáférhetővé tett anonimizált határozat minősített vagy védett adatot tartalmaz,

c) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve hozzáférhetővé tett anonimizált határozat a Bszi.-ben meghatározott közzétételi tilalomba ütközik,

d) a védett adatok védelme érdekében az anonimizált határozat szövegéből további részeket kell törölni,

e) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve hozzáférhetővé tett anonimizált határozat közzétételét a Bszi. rendelkezései szerint mellőzni kell.

(3) A visszavonáskor annak okát meg kell jelölni az ÍTR-ben. Amennyiben az anonimizált határozat előzményi vagy a határozatot felülbíráló határozatokkal összekapcsoltan került közzétételre vagy hozzáférhetővé tételre (kapcsolódó határozatok), az anonimizált határozat visszavonásával egyidejűleg a kapcsolódó határozatok is automatikusan visszavonásra kerülnek. Kapcsolódó határozatok visszavonása esetén a visszavonás megtörténtéről a visszavonással érintett többi határozatot meghozó bíróságot is haladéktalanul értesíteni kell, a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül.

(4) Az anonimizált határozat közzétételének vagy hozzáférhetővé tételének visszavonását követően - a határozat ismételt közzétételének vagy hozzáférhetővé tételének lehetősége esetén - a határozat anonimizálásának jóváhagyására jogosult felhasználó az anonimizált határozat szövegét és metaadatait maga is kijavíthatja, illetve kiegészítheti, de ebből a célból - a megküldés okának megjelölése mellett, a határozat szövegének módosítására vonatkozó konkrét utasítással - az anonimizálónak is megküldheti további szerkesztésre az ÍTR-ben.

(5) Az anonimizáló az utasításoknak megfelelően a határozat és metaadatainak módosítását elvégzi, majd a megszerkesztett anonimizált határozatot megküldi a jóváhagyónak.

(6) A jóváhagyó áttekinti a határozatot, valamint a metaadatokat, és az anonimizált határozatot jóváhagyja, vagy az anonimizálás jóváhagyását megtagadja, és a határozatot további szerkesztésre visszaküldi az anonimizálónak. Ha az anonimizált határozatot jóváhagyó személy nem jogosult egyben a visszavont határozat vagy a kapcsolódó határozatok közzétételére, illetve hozzáférhetővé tételére, az anonimizált határozat ismételt jóváhagyásáról a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül haladéktalanul értesíti a határozat, illetve a kapcsolódó határozatok közzé- vagy hozzáférhetővé tételére jogosult felhasználót.

(7) Amennyiben a határozat ismételt közzétételének vagy hozzáférhetővé tételének nincs a Bszi.-ben meghatározott akadálya, az anonimizált határozat közzétételének vagy hozzáférhetővé tételének visszavonásától számított 15 napon belül a kijavított anonimizált határozatot ismét közzé vagy hozzáférhetővé kell tenni.

(8) A visszavont és ismételten közzé nem tett anonimizált határozatokról a bíróság informatikáért felelős szervezeti egysége a bíróság elnöke részére havonta jelentést készít, amely tartalmazza a visszavont anonimizált határozat számát, a visszavonás dátumát, a visszavonó személy nevét, beosztását és a visszavonás okát.

6. A bíróság elnökének döntése alapján közzé- vagy hozzáférhetővé teendő határozatra vonatkozó különös szabályok

21. § [A bíróság elnökének rendelkezése alapján közzéteendő határozatok]

(1) A Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzéteendő határozatokat a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a kollégiumvezető előterjesztése alapján jelöli ki.

(2) A kollégiumvezető részére a BHGY-ben való közzététel érdekében a tanács elnöke a határozat megjelölésével és rövid indokolással bármikor tehet javaslatot.

(3) A kollégiumvezető az ügyszaka szerinti, a BHT-ban hozzáférhetővé tett, és általa a joggyakorlat egységesítése szempontjából jelentősnek ítélt anonimizált határozatok BHGY-ben történő közzététele céljából évente kétszer, február 15. és szeptember 15. napjáig előterjesztést tesz a bíróság elnöke számára, aki - egyetértése esetén -a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik e határozatoknak a BHGY-ben történő közzététele iránt.

22. § [A bíróság elnökének rendelkezése alapján hozzáférhetővé teendő határozatok]

(1) A bíróság elnöke - a 6. § (2) bekezdésében meghatározottakat meghaladó körben - az adott ügyszak kollégiumvezetője javaslatára további, jogerős vagy véglegessé vált határozatok BHT-ban történő hozzáférhetővé tételét is elrendelheti.

(2) A kollégiumvezető részére a BHT-ban való hozzáférhetővé tétel érdekében a tanács elnöke a határozat megjelölésével és rövid indokolással bármikor tehet javaslatot.

23. § [A bíróság elnökének döntése alapján közzé- vagy hozzáférhetővé teendő határozatra vonatkozó különös szabályok]

(1) A Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzétételre vagy a 22. § alapján hozzáférhetővé tételre kerülő határozatok anonimizálását, jóváhagyását és közzé- vagy hozzáférhetővé tételét a 10-19. § szerint kell elvégezni.

(2) Az ítélőtábla és a törvényszék által az (1) bekezdés szerint közzéteendő határozathoz a kollégiumvezető vagy az általa kijelölt bíró összefoglalót készít a határozat elvi tartalmáról, ennek hiányában rövid tartalmáról. Az összefoglalót a határozatot meghozó tanács erre kijelölt tagja vagy a tanács mellé beosztott igazságügyi alkalmazott rögzíti a határozathoz.

(3) A közzé-, illetve hozzáférhetővé tételt megelőzően a kollégiumvezető vagy az általa kijelölt bíró megvizsgálja a kiválasztott határozat jóváhagyott anonimizált szövegét és a metaadatait, valamint a közzé-, illetve hozzáférhetővé tétel esetleges jogszabályi akadályát és ennek a ténynek az ÍTR-ben történt rögzítését.

(4) Amennyiben a kollégiumvezető álláspontja szerint a jóváhagyott anonimizált határozatot vagy metaadatait módosítani kell, az anonimizált határozat további szerkesztését rendeli el; erről a bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül értesíti az anonimizált határozatot jóváhagyó felhasználót.

(5) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzéteendő vagy az e szabályzat 22. §-a alapján hozzáférhetővé teendő határozatok kiválasztására, közzé- vagy hozzáférhetővé tételére a helyi viszonyoknak megfelelő eljárásrend érvényesítése és a kollégiumvezetői feladatok teljesítésének elősegítése érdekében szabályzatot adhat ki.

7. Az anonimizáló program üzemzavara

24. § [A hozzáférhetővé tétel határidejének meghosszabbodása üzemzavar esetén]

A BHT-ban történő hozzáférhetővé tétel 8. § szerinti határidejébe nem számít bele az a munkanap, amely során az ÍTR anonimizáló alkalmazásának vagy a BHT-nak a működését legalább négy órán át fennálló üzemszünet vagy üzemzavar akadályozta.

8. Záró rendelkezések

25. § Ez az utasítás 2021. április 1-jén lép hatályba.

26. § (1) A 2021. április 1-jén vagy azt követően keletkezett anonimizálási kötelezettség esetén a határozat anonimizálását, jóváhagyását és közzé- vagy hozzáférhetővé tételét minden ügyben e szabályzat rendelkezései szerint kell elvégezni.

(2) A bírósági határozatok BHT-ban történő kötelező hozzáférhetővé tételét kizárólag a 2020. január 1-jén vagy azt követően, elsőfokon, előzmény nélkül indult ügyekben kell elvégezni. A 2020. január 1-jét megelőzően indult ügyekben hozott határozatok a BHT-ban - e szabályzat rendelkezései szerint - hozzáférhetővé tehetők.

(3) A 17. § (4) bekezdésében foglaltakat az utasítás hatálybalépését megelőzően, rendes vagy rendkívüli jogorvoslati eljárásban meghozott kúriai határozatok esetében is alkalmazni kell.

27. §[1]

Dr. Senyei György s. k.,

az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Melléklet a 4/2021. (III. 12.) OBH utasításhoz

I. A BÍRÓSÁGOK AZ ALÁBBI - JOGORVOSLATTAL MEGTÁMADOTT - HATÁROZATOKAT KÖTELESEK ELŐRE ANONIMIZÁLNI ÉS A BHT-BAN HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI

1. Büntetőügyekben

1.1. a bűnösséget megállapító és a felmentő ítéletet,

1.2. az eljárást megszüntető ügydöntő végzést.

2. Polgári gazdasági, munkaügyi peres ügyben

2.1. az ítéletet,

2.2. a közbenső ítéletet,

2.3. a részítéletet,

2.4. a kiegészítő ítéletet.

3. Polgári, gazdasági, munkaügyi nemperes ügyben

3.1. a nemperes eljárást megindító kérelem tárgyában érdemben döntő, indokolást tartalmazó, eljárást befejező végzést.

4. Közigazgatási ügyszakban

4.1. a törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla ítéletét az előzményi, írásbeli közigazgatási cselekménnyel együtt.[2]

5. Szabálysértési ügyszakban

5.1. Sze. ügycsoportban az eljárást érdemben befejező végzést.

II. AZ I. ALCÍMBEN FELSOROLT HATÁROZATOK KÖZÜL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT NEM KELL ELŐRE ANONIMIZÁLNI ÉS A BHT-BAN HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI:

1. az indokolást nem tartalmazó határozatot,

2. a jegyzőkönyvbe foglalt határozatot,

3. az OBH által rendszeresített nyomtatványon meghozott határozatot,

4. az egyszerűsített, illetve rövidített indokolással ellátott határozatot,

5. a végrehajtási eljárásban hozott határozatot,

6. a csőd- és felszámolási eljárásban hozott határozatot,

7. a pszichiátriai betegek felülvizsgálatával kapcsolatos határozatot,

8. az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozatot,

9. a letéti ügyekben hozott határozatot.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Módosította a 3/2022. (II. 26.) OBH utasítás 7. §-a. Hatályos 2022.03.01.

Tartalomjegyzék