32005D0671[1]

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

A TANÁCS 2005/671/IB HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "terrorista bűncselekmény": az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) említett bűncselekmények;

d) "csoport vagy szervezet": az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontjában meghatározott terrorista csoport, valamint a 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont ( 2 ) mellékletében felsorolt csoportok és szervezetek.

2. cikk

Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információszolgáltatás az Europol és a tagállamok számára

Az Europolnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a) a személy, a csoport vagy a szervezet azonosítására szolgáló adatok;

b) azok a cselekmények, amelyekre a nyomozás kiterjed és ezek pontos körülményei;

c) a kérdéses bűncselekmény;

d) más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e) a kommunikációs technológiák felhasználása;

f) a tömegpusztító fegyverek birtoklása okozta fenyegetettség.

A (3a) bekezdésben említett célokból az Europolnak továbbítandó személyes adatok kategóriái továbbra is az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete B. szakaszának 2. pontjában említett kategóriákra korlátozódnak.

Az első albekezdésben említett célokból a tagállamok között kicserélhető személyes adatok kategóriái továbbra is az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete B. szakaszának 2. pontjában említett kategóriákra korlátozódnak.

3. cikk

Közös nyomozócsoportok

Adott esetben a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket közös nyomozócsoportok felállítására a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás lefolytatása érdekében.

4. cikk

Jogsegély iránti megkeresés és az ítélet végrehajtása

Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a más tagállamok által benyújtott kölcsönös nemzetközi jogsegély iránti, illetve a terrorista bűncselekmények ítéleteinek elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérelmeket sürgősségi eljárással kezeljék, és azok prioritást élvezzenek.

5. cikk

Meglévő rendelkezések hatályon kívül helyezése

A 2003/48/IB határozat hatályát veszti.

6. cikk

Végrehajtás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2006. június 30-ig megfeleljenek.

7. cikk

Területi hatály

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

( 2 ) A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0671 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0671&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0671-20231031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0671-20231031&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére