Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005D0671[1]

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

A TANÁCS 2005/671/IB HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "terrorista bűncselekmény": az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) említett bűncselekmények;

d) "csoport vagy szervezet": az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontjában meghatározott terrorista csoport, valamint a 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont ( 2 ) mellékletében felsorolt csoportok és szervezetek.

2. cikk

Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információszolgáltatás az Europol és a tagállamok számára

Az Europolnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a) a személy, a csoport vagy a szervezet azonosítására szolgáló adatok;

b) azok a cselekmények, amelyekre a nyomozás kiterjed és ezek pontos körülményei;

c) a kérdéses bűncselekmény;

d) más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e) a kommunikációs technológiák felhasználása;

f) a tömegpusztító fegyverek birtoklása okozta fenyegetettség.

A (3a) bekezdésben említett célokból az Europolnak továbbítandó személyes adatok kategóriái továbbra is az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete B. szakaszának 2. pontjában említett kategóriákra korlátozódnak.

Az első albekezdésben említett célokból a tagállamok között kicserélhető személyes adatok kategóriái továbbra is az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete B. szakaszának 2. pontjában említett kategóriákra korlátozódnak.

3. cikk

Közös nyomozócsoportok

Adott esetben a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket közös nyomozócsoportok felállítására a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás lefolytatása érdekében.

4. cikk

Jogsegély iránti megkeresés és az ítélet végrehajtása

Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a más tagállamok által benyújtott kölcsönös nemzetközi jogsegély iránti, illetve a terrorista bűncselekmények ítéleteinek elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérelmeket sürgősségi eljárással kezeljék, és azok prioritást élvezzenek.

5. cikk

Meglévő rendelkezések hatályon kívül helyezése

A 2003/48/IB határozat hatályát veszti.

6. cikk

Végrehajtás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2006. június 30-ig megfeleljenek.

7. cikk

Területi hatály

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

( 2 ) A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0671 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0671&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0671-20231031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0671-20231031&locale=hu