32005D0671[1]

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

A TANÁCS 2005/671/IB HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "terrorista bűncselekmény": az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) említett bűncselekmények;

b) "Europol-egyezmény": az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezmény ( 2 );

c) "Eurojust-határozat": a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat ( 3 );

d) "csoportok vagy szervezetek": a 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározat 2. cikke szerinti "terrorista csoportok", valamint a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont ( 4 ) mellékletében felsorolt csoportok és szervezetek.

2. cikk

Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információszolgáltatás az Eurojust, az Europol és a tagállamok számára

(1) Valamennyi tagállam - saját rendőrsége vagy más bűnüldöző szerve keretein belül - szakszolgálatot jelöl ki, amely a nemzeti jognak megfelelően hozzáfér a bűnüldöző hatósága által a terrorista bűncselekmények tekintetében folytatott nyomozásokra vonatkozó, és azokból származó valamennyi jelentős információhoz és összegyűjti, illetve a (3) és (4) bekezdéssel összhangban eljuttatja azokat az Europolhoz.

(2) Valamennyi tagállam kijelöl egy, illetve amennyiben jogrendszere úgy rendelkezik több mint egy, a terrorizmus ügyében eljáró Eurojust nemzeti kapcsolattartót, vagy olyan megfelelő igazságügyi vagy más illetékes hatóságot, amely a nemzeti jognak megfelelően hozzáfér a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokra és büntetőítéletekre vonatkozó valamennyi jelentős információhoz és összegyűjti, illetve az (5) bekezdéssel összhangban eljuttatja azokat az Eurojusthoz.

(3) Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság által összegyűjtött, legalább a (4) bekezdésben említett nyomozással kapcsolatos információk, illetve az (5) bekezdésben említett, a két vagy több tagállamot érintő, vagy esetlegesen érintő terrorista bűncselekmények miatt indított büntetőeljárással és büntetőítéletekkel kapcsolatos információk eljussanak:

a) az Europolhoz, a nemzeti jognak és az Europol-egyezményben előírt rendelkezéseknek megfelelően feldolgozás céljából; valamint

b) az Eurojusthoz a nemzeti jognak megfelelően, és amennyiben az Eurojust-határozat ezt lehetővé teszi.

(4) Az Europolnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a) a személy, a csoport vagy a szervezet azonosítására szolgáló adatok;

b) azok a cselekmények, amelyekre a nyomozás kiterjed és ezek pontos körülményei;

c) a kérdéses bűncselekmény;

d) más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e) a kommunikációs technológiák felhasználása;

f) a tömegpusztító fegyverek birtoklása okozta fenyegetettség.

(5) Az Eurojustnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a) olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen nyomozás vagy büntetőeljárás van folyamatban;

b) a kérdéses bűncselekmény és pontos körülményei;

c) információ a terrorista bűncselekmények miatt hozott jogerős ítéletekről, illetve e bűncselekmények pontos körülményeiről;

d) más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e) jogsegély iránti megkeresés, beleértve egy másik tagállam által vagy annak részére címzett kérvényt és az arra adott választ.

(6) Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben illetékes hatóságai terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárás során olyan releváns információkhoz jutnak, amelyek felhasználhatók lehetnek az (EU) 2017/541 irányelvben említett terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása során, a lehető leghamarabb hozzáférhetővé teszik azokat - kérésre vagy saját kezdeményezésre - más tagállamok illetékes hatóságai számára, a nemzeti joggal és a vonatkozó nemzetközi jogi eszközökkel összhangban.

(7) A (6) bekezdés nem alkalmazandó, ha az információk megosztása veszélyeztetné valamely folyamatban lévő nyomozás sikerét vagy egy személy biztonságát, illetve ha ellentétes lenne az érintett tagállam alapvető biztonsági érdekeivel.

(8) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy illetékes hatóságaik a (6) bekezdésben említett információk kézhezvételét követően - amennyiben szükséges - időben intézkedjenek, a nemzeti joggal összhangban.

3. cikk

Közös nyomozócsoportok

Adott esetben a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket közös nyomozócsoportok felállítására a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás lefolytatása érdekében.

4. cikk

Jogsegély iránti megkeresés és az ítélet végrehajtása

Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a más tagállamok által benyújtott kölcsönös nemzetközi jogsegély iránti, illetve a terrorista bűncselekmények ítéleteinek elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérelmeket sürgősségi eljárással kezeljék, és azok prioritást élvezzenek.

5. cikk

Meglévő rendelkezések hatályon kívül helyezése

A 2003/48/IB határozat hatályát veszti.

6. cikk

Végrehajtás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2006. június 30-ig megfeleljenek.

7. cikk

Területi hatály

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

( 2 ) HL C 316., 1995.11.27., 2. o. A legutóbb a 2003.11.27-i jegyzőkönyvvel (HL C 2., 2004.1.6., 3. o.) módosított egyezmény.

( 3 ) HL L 63., 2002.3.6., 1. o. A 2003/659/IB tanácsi határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított határozat.

( 4 ) HL L 344., 2001.12.28., 93. o. A legutóbb a 2005/220/KKBP közös állásponttal (HL L 69., 2005.3.16., 59. o.) módosított közös álláspont.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0671 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0671&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0671-20170420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0671-20170420&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére