Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány

a) megállapítja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

c)[1]

d)[2]

e) egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projekteket akkor lehet megvalósítani és KÖFOP forrásból támogatni, ha[3]

ea) a projekt megvalósítása megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 23. pontjának megfelelően megkezdték,[4]

eb) az adott projektet a támogatást igénylő saját teljesítésében valósítja meg, vagy

ec) a projekt megvalósításához szükséges beszerzés központosított közbeszerzés keretében történik,

ed) a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában szakmai elvárásként meghatározott egyedi feltételeket a megadott határidőben teljesítette,[5]

f)[6]

g) felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy gondoskodjon - a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése meghozatala előtt - az e-közigazgatási, a közigazgatás-szervezési szempontú, valamint az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével kapcsolatos vélemények irányító hatóság vezetője általi kikéréséről.[7]

Felelős: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[8]

Határidő: folyamatos

h) felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy - ha szükséges, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése szerint - az irányító hatóság útján gondoskodjon az előkészítési költségek biztosítása érdekében az egyes, a 2. melléklet szerint az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projektek megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására olyan támogatási szerződés megkötéséről, amelyben érvényesíti a költséghatékonysági, szakmai megalapozottsági, közbeszerzési, illetve projekt lehatárolási szempontok beépülését a projektek végrehajtásába, valamint az adott projekt számára meghatározott mérföldkövek megfelelnek az e) alpontnak,[9]

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[10]

Határidő: folyamatos

i)[11]

j) elfogadja, hogy[12]

ja) az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4-9. sora szerinti felhívások keretösszege, valamint az ezen felhívások keretében megvalósuló kiemelt projektek indikatív támogatási kerete nem tartalmazza a felmerülő személyi juttatások és azok járulékai hazai forrását, a követelések behajtása érdekében felmerült költségek fedezetét, továbbá[13]

jb) az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2., 10., 11. és 14. sora szerinti felhívások keretösszege, valamint az ezen felhívások keretében megvalósuló kiemelt projektek indikatív támogatási kerete nem tartalmazza a megvalósítás során felmerülő hazai forrását,[14]

k) jóváhagyja[15]

ka) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése" című,

kb) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "E-ingatlan-nyilvántartás" című,

kc) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)" című,

kd) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések" című,

ke) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "A 21. század családtámogatása és nyugdíja" című,

kf) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok" című és

kg) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása" című

kiemelt projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat] szerinti keretemelése, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, "Kormányhivatali ügyintézést támogató szakrendszerek és az egyablakos ügyintézés elérhetőségének fejlesztése" című kiemelt projekt nevesítése tekintetében a KÖFOP 1. prioritásának megemelt keretösszegén belül az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást,

l) jóváhagyja a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 azonosító számú, "A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése" című kiemelt projekt 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerinti keretemeléséből 265 000 000 forint, valamint a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 azonosító számú, "Az állampolgári ügyintézés lehetőséginek szélesítése" című kiemelt projekt nevesítése tekintetében a KÖFOP 2. prioritásának megemelt keretösszegén belül az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást,[16]

m) egyetért azzal, hogy az irányító hatóság éves fejlesztési keret módosítására tett javaslata alapján a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában szakmai elvárásként meghatározott egyedi feltételekben meghatározott módon a projektmenedzsment költség 30%-kal történő csökkentésével érintett projektek támogatási kerete az éves fejlesztési keretben és a támogatási szerződésekben átvezetésre kerüljön,[17]

n) egyetért azzal, hogy 2020. október 1-jétől a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végezze el a KÖFOP végrehajtásához kapcsolódó Jó Állam Projekt Mutatók mérésével összefüggő illeszkedésvizsgálatra és a mérési módszertan kidolgozásának támogatására, valamint a mutatók elemzésére irányuló feladatokat,[18]

o) egyetért azzal, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján meghatározott szociális hozzájárulási adó mindenkor hatályos mértékének alapulvételével az irányító hatóság vizsgálja felül az érintett, a KÖFOP forrásaiból finanszírozott projektekben felhasználni kívánt személyi jellegű költségek mértékét, és az így keletkező különbözettel az érintett projektek támogatási kerete az éves fejlesztési keretben csökkentésre kerüljön,[19]

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[20]

Határidő: folyamatos

p) felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján[21]

pa) vizsgálja meg a KÖFOP végrehajtása során bekövetkező, a kedvezményezettet érintő szervezeti változások esetleges eredményeként az érintett kedvezményezett általános forgalmi adó levonására vonatkozó jogával összefüggő változások hatásait, és ezzel összefüggésben a projektek támogatási keretét,

pb) tegyen javaslatot a Kormány részére az általános forgalmi adót levonni jogosulttá váló kedvezményezettek projektjei az éves fejlesztési keretben rögzített támogatási keretének a levonható általános forgalmi adó mértékével történő csökkentésére,

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[22]

Határidő: folyamatos

q) jóváhagyja az Európai Bizottsággal előzetesen egyeztetett KÖFOP módosítására vonatkozó javaslatot (a továbbiakban: javaslat), és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatósággal együttműködve gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról,[23]

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. június 30.

r) felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon a KÖFOP-ban átcsoportosítani tervezett költségkeretek mértékének megfelelő kötelezettségek vállalásáról,[24]

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[25]

Határidő: folyamatos

s) jóváhagyja, hogy a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, "Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című kiemelt projekt[26]

sa) a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti keretemeléséből 206 000 000 forint, valamint

sb) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat] szerinti keretemeléséből 256 000 000 forint

tekintetében a KÖFOP 3. prioritásának megemelt keretösszegén belül, az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére az irányító hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (3) bekezdése alapján kötelezettséget vállaljon,

t) jóváhagyja az r) alpont szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi elfogadásáig a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló projektek tekintetében az eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást,[27]

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[28]

Határidő: folyamatos

u)[29]

v) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat szerinti,[30]

va) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű, a "Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása" című,

vb) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű, az "EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése" című és

vc) a KÖFOP-3.1.1-16 azonosító jelű, a "Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába" című

kiemelt projektek keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3-6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.

w) a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozattal módosított, a KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 azonosító jelű, az "Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház" című kiemelt projekt keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a ne kerüljön alkalmazásra,[31]

x) a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, "A 21. század családtámogatása és nyugdíja" című kiemelt projekt[32]

xa) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat szerinti keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a,

xb) 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerinti keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3-5. §-a

ne kerüljön alkalmazásra,

y) jóváhagyja a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, "A 21. század családtámogatása és nyugdíja" című kiemelt projekt keretemelése tekintetében a KÖFOP 1. prioritás eredeti keretösszegének 110%-át meghaladó rész terhére történő kötelezettségvállalást.[33]

1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy[34]

a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 32f., 32h., 55. és 59. sora szerinti kiemelt projektek,

b) az 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti kiemelt projekt, valamint

c) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 9., 12., 13., 22., 25., és 32g. sora szerinti kiemelt projekt

d) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti kiemelt projekt[35]

e) az egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 13., 14., 23., 24., 30. és 50. sora szerinti kiemelt projekt[36]

f) egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 32c., 38., 44/a. és 50. sora szerinti kiemelt projekt[37]

g) egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1847/2021. (XI. 30.) Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti kiemelt projekt[38]

h) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program módosításáról, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 50-55. sora szerinti kiemelt projekt[39]

i) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozattal módosított 2. mellékletben foglalt táblázat 13., 16., 32g. és 32j. sora szerinti kiemelt projekt[40]

szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3-6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.

1/B. A Kormány[41]

a) egyetért a KÖFOP módosításának indokoltságával, és felhatalmazza a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatósággal együttműködve kezdje meg a KÖFOP módosításával kapcsolatos tárgyalást az Európai Bizottsággal, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tájékoztassa a Kormányt az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalás eredményeképpen létrejött KÖFOP módosítás végleges javaslatáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. szeptember 30.

b) felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon a KÖFOP-ban átcsoportosítani tervezett költségkeretek mértékének megfelelő kötelezettségek vállalásáról.[42]

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter[43]

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A KÖFOP éves fejlesztési kerete

1. Az adminisztratív terhek csökkentéséről szóló 1. prioritás

[44]
ABCDE
1.Felhívás azonosító jeleFelhívás neveFelhívás
keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás
meghirdetésének
módja
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje
2.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése2,457 (ebből VEKOP: 0,469)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
3.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése3,521 (ebből VEKOP: 0,673)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
4.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése9,331 (ebből VEKOP: 1,782)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
5.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés
munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére
2,962 (ebből VEKOP: 0,566)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
6.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése2,603 (ebből VEKOP: 0,498)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
7.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15"Digitális fogyasztóvédelem" - a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása1,664 (ebből VEKOP: 0,318)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
8.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok
ügyfélközpontú elektronizálása
1,635OP: 0,312)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
9.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése3,719 (ebből VEKOP: 0,710)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
10.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése6,260 (ebből VEKOP: 1,197)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
11.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Hivatalos küldeménykövető2,369 (ebből VEKOP: 0,452)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
12.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15E-ingatlan-nyilvántartás16,012 (ebből VEKOP: 3,059)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
13.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében
28,813 (ebből VEKOP: 5,505)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
14.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi
alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
11,994 (ebből VEKOP: 2,292)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
15.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)18,422 (ebből VEKOP: 3,520)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
16.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti
adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az
érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával
8,419 (ebből VEKOP: 1,609)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
17.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése,
bevezetése
1,195 (ebből VEKOP: 0,228)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
18.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése - "KKIR3"2,474 (ebből VEKOP: 0,473)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
19.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá
kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével
4,675 (ebből VEKOP: 0,893)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
20.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A konzuli ügyintézést támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése2,00 (ebből VEKOP: 0,382)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
21.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések6,468 (ebből VEKOP: 1,236)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
22.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése13,602 (ebből VEKOP: 2,599)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
23.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-153D alapú adat infrastruktúra kialakítása10,536 (ebből VEKOP: 2,013)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
24.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15E-építés keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában9,673 (ebből VEKOP: 1,848)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
25.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)3,00 (ebből VEKOP: 0,573)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
26.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)4,960 (ebből VEKOP: 0,948)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
27.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és
adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések
2,549 (ebből VEKOP: 0,487)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
28.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A kincstári rendszerek
felhasználói felületeinek,
valamint a Kincstár
számlavezető rendszerének
megújítása és az ügyviteli
folyamatok újraszervezése
14,746 (ebből VEKOP: 2,818)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
29.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése1,199 (ebből VEKOP: 0,230)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
30.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása7,691 (ebből VEKOP: 1,469)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
31.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása3,616 (ebből VEKOP: 0,691)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
32.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Integrált Jogalkotási Rendszer3,849 (ebből VEKOP: 0,736)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
33.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt
alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése
1,312 (ebből VEKOP: 0,251)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
34.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont
(KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső
ügyintézési helyszínekre
2,600
(ebből VEKOP: 0,497)
kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
35.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító
háttér kialakítása
8,143 (ebből VEKOP: 1,556)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
36.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs
feladatok
9,099 (ebből VEKOP: 1,739)kiemeltMeghirdetve: 2015. szeptember
36a.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása1,202 (ebből VEKOP: 0,230)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
36b.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása7,330 (ebből VEKOP: 1,401)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
36c.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási
és közigazgatási funkcióinak megújítása
4,754 (ebből VEKOP: 0,908)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
36d.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak
tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében
1,630 (ebből VEKOP: 0,311)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
36e.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A bírósági
igazgatás további
elektronizálása
(Digitális Bíróság)
2,485 (ebből VEKOP: 0,475)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
36f.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Adatváltozás-kezelési
szolgáltatás bevezetése
1,870 (ebből VEKOP: 0,357)kiemeltMeghirdetve:
2015. szeptember
37.KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez
8,130 (ebből VEKOP: 0,851)egyszerűsítettMeghirdetve: 2016. augusztus
38.KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus
ügyintézési térbe való integrálásának támogatása
0,331 (ebből VEKOP: 0,067)standardMeghirdetve: 2018. május

2. A szolgáltatási szemléletnek és az etikus működésnek a közszolgálatban történő megerősítéséről szóló 2. prioritás

[45]
ABCDE
1.Felhívás azonosító jeleFelhívás neveFelhívás
keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás
meghirdetésének
módja
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje
2.KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai
fejlesztése
12,759 (ebből VEKOP: 2,438)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
3.KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés5,857 (ebből VEKOP: 1,119)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
4.KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése8,024 (ebből VEKOP: 1,533)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
5.KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése1,550 (ebből VEKOP: 0,296)kiemeltMeghirdetve: 2016. november
6.KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása6,500 (ebből VEKOP: 1,242)kiemeltMeghirdetve: 2016. június
7.KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18Az állampolgári ügyintézés lehetőséginek szélesítése7,197 (ebből VEKOP: 1,375)kiemelt2019.
8.KÖFOP-2.2.1-VEKOP-16A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása a korrupciós esetek nagyobb arányú
felderítése, illetve megelőzése érdekében
1,497 (ebből VEKOP: 0,286)kiemeltMeghirdetve: 2016.április
9.KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal
rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése
2,500 (ebből VEKOP: 0,478)kiemeltMeghirdetve: 2016.április
10.KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése,
illetve megelőzése érdekében
5,966 (ebből VEKOP: 1,140)kiemeltMeghirdetve: 2016. június
11.
12.KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház6,691 (ebből VEKOP: 1,278)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
12a.KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá
eső adatok körének felülvizsgálata
1,997 (ebből VEKOP: 0,382)kiemeltMeghirdetve: 2019. július
12b.KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ
kialakítása
0,978 (ebből VEKOP: 0,187)kiemelt2020. szeptember
13.KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16Helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)7,604 (ebből VEKOP: 1,452)kiemeltMeghirdetve: 2016. február
14.KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása2,527 (ebből VEKOP: 0,483)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
15.KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program0,991 (ebből VEKOP: 0,189)kiemeltMeghirdetve: 2016. február
16.KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.1,103 (ebből VEKOP: 0,211)kiemeltMeghirdetve: 2015. december
17.
18.

3. Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap révén finanszírozott operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtásról szóló 3. prioritás

[46]
ABCDE
1.Felhívás azonosító
jele
Felhívás neveFelhívás
keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás
meghirdetésének
módja
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje
2.KÖFOP-3.1.1-16Partnerek és a lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába8,070kiemeltMeghirdetve: 2016. június
3.KÖFOP-3.2.1-16Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása11,779kiemeltMeghirdetve: 2016. március
4.KÖFOP-3.2.2-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál
11,178kiemeltMeghirdetve: 2016. február
5.KÖFOP-3.2.3-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
végrehajtásánál
8,607kiemeltMeghirdetve: 2016. február
6.KÖFOP-3.2.4-15A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, továbbá az igazoló hatósági feladatok ellátásánál
24,524kiemeltMeghirdetve: 2016. február
7.KÖFOP-3.2.5-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál
1,336kiemeltMeghirdetve: 2016. március
8.KÖFOP-3.2.6-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a központi koordinációs feladatok ellátásánál7,027kiemeltMeghirdetve: 2016. március
9.KÖFOP-3.2.7-15A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség
közbeszerzés szabályossági ellenőrzési feladatainak ellátásánál
4,826kiemeltMeghirdetve: 2015.
december
10.KÖFOP-3.2.8-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programokat végrehajtók irodai ellátásánál
10,789kiemeltMeghirdetve: 2016. március
11.KÖFOP-3.2.9-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál
2,00kiemeltMeghirdetve: 2016. március
12.KÖFOP-3.2.10-16A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok
végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál
2,045kiemeltMeghirdetve: 2016. február
13.KÖFOP-3.3.1-16A közösségi előírásnak megfelelő értékelések megvalósítása, valamint az eredményes és hatékony
végrehajtáshoz szükséges kompetencia biztosítása
2,619kiemeltMeghirdetve: 2016. február
14.KÖFOP-3.3.2-16Az e-kohéziós irányelv átültetése10,066kiemeltMeghirdetve: 2016. február
15.KÖFOP-3.3.3-15A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása11,223kiemeltMeghirdetve: 2015.
december

2. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz

A KÖFOP nevesített kiemelt projektjei

[47]
ABCDEF
1.Felhívás
azonosító jele
Projekt megnevezéseTámogatást igénylő neveProjekt
indikatív
támogatási
kerete
(Mrd Ft)
Projekt
benyújtásának
várható ideje
Szakmai elvárások
2.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A szolgáltató
kormányhivatali és
közigazgatási modell
bevezetése
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium2,457 (ebből VEKOP: 0,469)2016A projekt célja:
1. a szolgáltató kormányhivatali modell továbbfejlesztése, bevezetése, különös
figyelemmel a járási hivatalok, települési ügysegédi rendszer megerősítésére,
valamint a kormányablakok működésére,
2. a központi hivatalok, háttérintézmények átalakítása keretében
a közigazgatási hatáskörök racionalizálása,
3. a kormányhivatali labortevékenység fejlesztése és
4. az állami és önkormányzati feladatkataszter továbbfejlesztése.
3.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Hatósági eljárások és
hatósági jogalkalmazási
gyakorlat felülvizsgálata
és egyszerűsítése
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium3,521 (ebből VEKOP: 0,673)20161. A projekt célja a közigazgatási eljárásokkal összefüggő folyamatok egyszerűsítése, egységesítése, újraszervezése jogi és
módszertani eszközökkel, valamint informatikai megoldásokkal.
2. A projekt beavatkozásának tárgyát alapvetően a közigazgatás alapfeladataként jelentkező hatósági eljárások jelentik. A projekt
keretében megtörténik az ügyfelek terheinek, a hatóságok feladatainak, valamint a hatósági folyamatoknak a hatékonyság és
az elektronizálhatóság szempontjából végzett felülvizsgálata és racionalizálása.
3. A projekt beavatkozásának területei különösen:
3.1. a hatósági eljárások kötelező bizonyítási eszközeinek felülvizsgálata, megszüntetése,
3.2. a hatósági eljárások automatizálásának lehetőségei,
3.3. az egyes hatósági nyilvántartásokhoz történő hozzáférés, és a nyilvántartások adattartalmának felülvizsgálata, racionalizálása,
3.4. az eljárások adminisztrációs folyamatainak egységesítése,
3.5. egységes közigazgatási hatósági szankciórendszer megalkotása,
3.6. a másodfokú hatósági hatáskörök felülvizsgálata, megszüntetése,
3.7. a területi közigazgatás hatósági ellenőrzési tevékenységének felülvizsgálata,
3.8. a hatósági eljárások ügyintézési határidejének csökkentése,
3.9. a hatósági folyamatok támogatása informatikai megoldásokkal,
3.10. a hatósági ügyek intézésében résztvevő személyi állomány feladatellátásának képzésekkel és módszertani eszközökkel történő
segítése.
4. A projekt célja továbbá a törvényességi felügyelettel összefüggő elektronikus kapcsolattartás továbbfejlesztésének elősegítése.
[48]
4.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Adóügyi igazgatási eljárások
egyszerűsítése,
adminisztratív terhek
csökkentése
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vagy az általa vezetett konzorcium
9,331 (ebből VEKOP: 1,782)20161. A projekt céljai:
1.1. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése:
1.1.1. a NAV portál fejlesztése: új, online állampolgári és vállalkozási információs és ügyintézési felület létrehozása,
1.1.2. a Contact Center-fejlesztés az információszolgáltatás és ügyintézés hatékonyságát hivatott növelni,
1.2. a kis- és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése: az adat- és változásbejelentés, valamint az
adóbevallási eljárás folyamatának elektronizálása és korszerűsítése,
1.3. az adatpiac és publikációs felület megvalósítása:
1.3.1. az integrált adattárház fejlesztéssel javul a rendszerek elérhetősége és az adatok minősége, továbbá csökken az
infrastruktúra terhelése,
1.3.2. a bűnügyi adatpiac fejlesztés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemhez illeszkedve a NAV már
meglévő adatköreire építve segíti elő a bűnügyi elemző-értékelő tevékenységet,
1.4. a végrehajtási eljárások korszerűsítése (VEKTOR rendszer fejlesztése) összhangban a NAV behajtási hatáskörét érintő
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jei hatályba lépett változásaival.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 98 172 250 forint.
5.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Elektronikus megoldás az
eltérő földrajzi helyszíneken
történő ügyintézés
munkaszervezésének és
kommunikációjának
fejlesztésére
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium
2,962 (ebből VEKOP: 0,566)Megtörtént
2015-ben
1. A projekt célja:
1.1. egységes hozzáférésű, központilag üzemeltetett, az elszigetelt rendszereket integráló, rugalmasan kiterjeszthető video-jelenlét
platform megvalósítása, a video-kommunikációs licencgazdálkodás konszolidálása,
1.2. az információáramlás javítása, gyorsítása, az utazások számának csökkenése által hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb
kormányzati működés kialakítása,
1.3. a távtanúzás országos rendszerének kialakításával a biztonságos szállítás magas költségeinek kiváltása korszerű, hatékony
módon.
6.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Közigazgatási eljárásokhoz
kapcsolódó levéltári
szolgáltatás fejlesztése
Magyar Nemzeti Levéltár
vagy az általa vezetett
konzorcium
2,603 (ebből VEKOP: 0,498)20161. Az elektronikus levéltár egy átfogó közigazgatás-fejlesztési projekt, amely
elengedhetetlen a közigazgatásban keletkező elektronikus iratok kezelése
érdekében.
2. A projekt nem az iratok digitalizálását jelenti, hanem a központi és
területi közigazgatásban elektronikusan keletkező iratok archiválását, amely
jogszabályi kötelezettségként általában érinti a teljes közigazgatást. Ennek
keretében megvalósul
2.1. az elektronikus úton keletkezett iratok átvétele, kezelése,
2.2. a papírmentes e-közigazgatás kialakításának támogatása,
2.3. az ügyfélbarát - "egyablakos" - ügyintézés elősegítése és
2.4. az így keletkezett megőrzendő, maradandó értékű dokumentumok
hosszú távú levéltári kezelésének biztosítása.
3. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 17 548 590 forint.
[49]
7.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
"Digitális fogyasztóvédelem"
- a fogyasztóvédelmi
feladatok elektronizálása
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium1,664 (ebből VEKOP: 0,318)2016A projekt célja:
1. fogyasztóvédelmi kompetenciafejlesztés és szemléletformálás: a fogyasztókat és a vállalkozásokat érintő, a fogyasztói
ügyek eredményes intézését támogató tájékoztatási, szemléletformáló, konzultációs, tanácsadási, tudatosságnövelő
fejlesztési eszközök és folyamatok fejlesztése,
2. átlátható, kiszámítható intézményi környezet és erős fogyasztóvédelmi intézményrendszer,
3. a fogyasztóvédelmi szakrendszer és elektronikus tájékoztatás fejlesztése, digitális fogyasztóvédelem,
4. fogyasztóvédelmi folyamatok optimalizálása és szabályozása a fogyasztóvédelem eredményességét és hatékonyságát
kiemelten befolyásoló folyamatok, szolgáltatások fejlesztése.
8.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Közúti gépjármű-, vízügyi és
légügyi közlekedési-,
engedélyezési és
vizsgáztatási folyamatok
ügyfélközpontú
elektronizálása
Technológiai és Ipari Minisztérium vagy az általa vezetett konzorcium1,635 (ebből VEKOP: 0,312)20161. A projekt célja:
1.1. a járművek műszaki vizsgáztatásának adatait megjelenítő weboldal és mobilalkalmazás készítése,
1.2. a járművezetői és szaktanfolyami vizsgáztatás elektronizálása,
1.3. vasúti vizsgaügyviteli folyamatok informatikai támogatása
1.4. számítógépes elméleti vizsgarendszer kiterjesztése,
1.5. az elektronikus fizetési rendszerek alkalmazhatóságának megteremtése, kapcsolódás a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokhoz,
1.6. a szakmai célokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság érintett folyamatainak felmérése, egyszerűsítése,
1.7. ügyféltájékoztatási fejlesztések megvalósítása.
2.
9.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Kormányzati hitelesítés
szolgáltatás (Gov CA)
kiterjesztése
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium
3,719
(ebből VEKOP:
0,710)
Megtörtént
2015-ben
1. A projekt célja, hogy az államigazgatáson belül is
elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést
támogató digitális technológiák. A kormányzati hitelesítés
szolgáltatás igénybevétele iránt a szolgáltatás indulását
követően jelentős számban fogalmazódtak meg igények,
legyen szó akár hitelesítési célú elektronikus aláírásról
(különösen központi érkeztető rendszerhez csatlakozott
szervezetek), azonosítási célról (különösen önkormányzati
alkalmazásszolgáltatást használó felhasználók) vagy titkosítási
célról.
1.1. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás kiterjesztésre kerül
a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is.
1.2. A projekt keretében megoldás kerül kidolgozásra a belső
piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról,
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet részletszabályaiból következő
kötelezettségek teljesítésére is.
1.3. Kialakításra kerül a szerepkörös dokumentumhitelesítést
lehetővé tevő szolgáltatás kialakítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
21 000 000 forint.
10.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Ügyfélkapcsolati
rendszerek fejlesztése
A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség
részvételével alkotott
konzorcium
6,260 (ebből VEKOP: 1,197)2016A projekt célja:
1. ügyfélkapcsolati menedzselési rendszer kialakítása, ennek keretében egyes kiválasztott Kormányablak ügykörök
fejlesztése, Kormányablak Mobil applikáció kifejlesztése,
2. közigazgatási tudástár fejlesztése és feltöltése,
3. egységes ügyintéző-elérési, belső jogosultság kezelési rendszer kialakítása és egységes funkcionális működést biztosító
rendszerfejlesztések megvalósítása,
4. a működtetés menedzselése rendszerének (HelpDesk) kiépítése, ezáltal az egységes, hatékony és gazdaságos
üzemeltetés mind az informatika, mind az épületüzemeltetés terén,
5. teljesítményértékelési rendszer moduljának fejlesztése a kormányhivatali tisztviselők elektronikus úton történő
teljesítményértékelése és minősítése érdekében.
[50]
11.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Hivatalos küldeménykövetőMagyar Posta Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium
2,369 (ebből VEKOP: 0,452)20161. A projekt az elektronikus ügyintézésre kötelezettek azonosított levélküldeményei követésének kialakítására irányul. Lényege
az "ügykövetés" funkció biztosítása minden azonosított postai levélküldeményre kiterjesztetten. A kialakítandó szolgáltatás
keretében azonosítók megadásával egy informatikai rendszeren keresztül érik el az ügyfelek az azonosított postai
levélküldeményeikkel kapcsolatos státuszriportokat és a küldemény életútjáról összeállított információkat. A fejlesztés célja az
információhiányból eredő bizonytalansági tényezők kiküszöbölése, valamint az átláthatóság növelése és a határidők betartásának
elősegítése.
12.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
E-ingatlan-nyilvántartásLechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett
konzorcium
16,012 (ebből VEKOP: 3,059)20161. A projekt célja az ingatlan-nyilvántartást és az állami térképi nyilvántartást vezető informatikai környezet összehangolása a főváros és vidék esetén, ezen integráció biztosítása nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges (szoftver- és alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer, Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer, Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer, Topobase szoftver egységesítése). Az egységes rendszer és egységes alapadatok biztosítják továbbá a kormányzati nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitást), így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi adatokkal történő kiszolgálása is.
A projekt keretében az alábbi területeken valósulnak meg fejlesztések:
1.1. elektronikus ügyintézés kiterjesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban,
1.2. földügyi informatikai rendszerek szolgáltatóképességének növelése,
1.3. földügyi adatbázisok konszolidációja,
1.4. földügyi eljárások új munkafolyamat-támogató e-megoldásainak kialakítása,
1.5. elektronikus ingatlan-nyilvántartás működtetéséhez szükséges szabályozási és intézményi háttér kialakítása,
1.6. az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez a kapcsolódó rendszerek interfészfejlesztései, IT-biztonsághoz kapcsolódó fejlesztések,
1.7. az E-ingatlan-nyilvántartás speciális moduljainak fejlesztése: Meghatalmazás modul jelenlévők közötti aláírás esetén, tabletesE-Ingatlan aláíró modul, Szolgalmi jog teljes tartalmának megjelenítéséhez szükséges okiratkezelési funkció, Szerződés regisztráció (zöldpapírkiváltás) kiterjesztése az Ingatlan-nyilvántartási eljárásokat támogató informatikai rendszer (INYER) modulra,
1.8. mobil alkalmazások: mobiltelefonon elérhető E-Ingatlan applikáció, MEHET - Helyszíni ellenőrzés mobil alkalmazással történő támogatása,
1.9. kormányhivatali HR-rendszerrel való kapcsolat ügyintézők elérhetőségi adatainak és jogosultságának kezelésére,
1.10. adatbetöltés beadvány benyújtásához külső rendszerekből, E-személyiről való adatbeolvasás beadvány benyújtásához, E-PER bírósági rendszerrel való kapcsolat, keresetlevél rögzítés E-Ing rendszerben.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 96 562 650 forint.
13.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Közigazgatás
informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása
a költségek
csökkentése
érdekében
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium
28,813
(ebből
VEKOP: 5,505)
Megtörtént
2015-ben
A projekt céljai:
1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy alacsonyabb
költségek mellett lehessen működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer keretein belül a működési környezetet, illetve
rendszerkomponenseket a következő projektek számára, az azok megvalósíthatósági tanulmányában
részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása,
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok,
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon-nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltatóképesség
megteremtése a KÖFOP-1.1.1., KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon-
nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása,
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának
fejlesztésére,
2.10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése,
2.11. E-ingatlan-nyilvántartás,
2.12. egyéb, a Kormányzati Adatközpontba beköltöző rendszerek speciális igényeinek kiszolgálásához, szerverkörnyezetek
adatközponti migrációjához szükséges feladatok megvalósítása.
3. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer keretein belül a belügyi ágazati intézmények
központi iktató- és ügykezelő rendszerei számára a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket.
4. A projekt működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket biztosít a 2. pontban felsorolt projektek által fejlesztett
rendszerekhez kapcsolódó, valamint a korábban kifejlesztett SZEÜSZ szolgáltatások számára is.
5. A Kormányzati Felhő futtatókörnyezetének modern alkalmazásfejlesztési eredménytermékek (konténerizált alkalmazások)
futtatására történő standardizált felkészítése, ami egyúttal elősegíti az Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetben történt
fejlesztések számára, hogy a KAK Felhő teszt és éles futtatókörnyezetet biztosítson, valamint hogy ezeknek a síkoknak
a felépítése automatizált legyen.
6. Mentési kapacitás biztosítása.
14.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi
alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium
11,994 (ebből VEKOP: 2,292)Megtörtént
2015-ben
1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain
új állampolgári és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása,
állampolgári elégedettség növelése, interoperabilitás
informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének
megteremtése a központi kormányzati szolgáltatásbusz
bevezetésével, szolgáltatási szint növelése,
alkalmazásmigrációk az új működési környezetbe, működés
stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően.
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G,
G2G),
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek
(interfész),
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(webalapú kivezetés),
2.5. intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása,
2.6. elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként
elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása.
3. Érintett főbb központi szolgáltatások:
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése
a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési
felület létrehozásával,
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek
összekapcsolására, csatlakoztatások támogatása, KKSZB
monitoringrendszer kialakítása (elszámolóház), szolgáltatási
funkciók kialakítása,
3.3. központi licencgazdálkodás,
3.4. közigazgatási szakrendszerek, szolgáltatások migrációja,
alkalmazás teljesítménymenedzsment eszköz fejlesztése,
3.5. Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások
(SZEÜSZ) és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások
(KEÜSZ) fejlesztése, kiterjesztése,
3.6. intelligens elektronikus űrlaptechnológia fejlesztése,
3.7. interoperabilitás regiszter,
3.8. adatvagyon másodlagos felhasználási lehetősége.
4. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
63 360 000 forint.
[51]
15.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és
országos kiterjesztése (ASP
2.0)
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
vagy az általa vezetetett
konzorcium
18,422 (ebből VEKOP: 3,520)20161. A projekt célja:
1.1. az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése,
1.2. önkormányzati csatlakoztatások központi támogatása,
1.3. a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése,
1.4. az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, bevezetése,
1.5. az ASP szakrendszerekre, mint adatforrásokra épülő adattárház megvalósítása,
1.6. kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése,
1.7. az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítése, működésének továbbfejlesztése.
A projekt eredményeként áttekinthetőbbé válik a költségvetés önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés
gyorsul, és az eljárások nagymértékben sztenderdizálódnak.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 103 727 579 forint.
16.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A Belügyminisztérium
által kezelt nemzeti
adatvagyon
nyilvántartások
továbbfejlesztése,
magas szintű
szolgáltató képesség
a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2.
és 1.2.3. intézkedések
támogatása
érdekében,
az érintett
nyilvántartások
Kormányzati
Adatközpontba
történő integrálásával
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium
8,419
(ebből
VEKOP: 1,609)
Megtörtént
2016-ban
1. A fejlesztés célja a nemzeti adatvagyon-nyilvántartások elérésének és szolgáltatóképességének továbbfejlesztése
a területi közigazgatás eljárási és szervezeti átalakítását érintő intézkedések által megalapozott szakigazgatási eljárások
fejlesztésének és kiszolgálásának támogatása érdekében.
2. A projekt a következő részcélokat és részfeladatokat tartalmazza:
2.1. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény hatálya
alá tartozó nyilvántartásokat kezelő rendszerek (e mező alkalmazásában a továbbiakban: rendszerek) szoftveres megújítása
a "Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében" című projekthez
kapcsolódóan,
2.2. a rendszerek szolgáltatóképességének növelése, amely nélkül a területi közigazgatás átalakítása, a kapcsolódó elektronikus
ügyintézési fejlesztések kiszolgálása és az interoperábilis működés nem teremthető meg,
2.3. új szolgáltatások kialakítása a "Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi
alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása" című projekthez kapcsolódóan
a) az állami - központi és területi közigazgatási - szervek részére,
b) az állampolgárok részére (új, elektronikus ügytípusok kialakítása weben, kapcsolódva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által létrehozni kívánt ügyfélportálhoz új interfészek fejlesztésével és
a kapcsolat kialakításával),
c) a közszolgáltatással foglalkozó szervezetek - különösen közműcégek - részére,
2.4. a rendszerek integrálása a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz,
a párhuzamos projektben létrejövő, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat is beleértve,
2.5. a rendszerek információbiztonsági előírásoknak és elvárásoknak megfelelő kialakítása,
2.6. a rendszerek megújításával párhuzamosan azok integrálása a Kormányzati Adatközpontba,
2.7. a Nemzeti Arcképtár továbbfejlesztése,
2.8. az adatvagyon-nyilvántartások működési környezetének további korszerűsítése,
2.9. a projekt keretében továbbfejlesztett Járműnyilvántartási Rendszer bővítésével és adattisztításával kapcsolatos feladatok,
2.10. a projekt keretében fejlesztett elektronikus ügyintézési megoldások kiszélesítése,
2.11. a projekt által érintett nyilvántartások karbantartó felületeinek fejlesztése.
3. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 40 810 709 forint.
[52]
17.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése,
bővítése, bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az
általa vezetett konzorcium
1,195 (ebből VEKOP: 0,228)20161. A projekt célja a korábbi fejlesztések során létrejött szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
továbbfejlesztése, funkcionális bővítése, az e-ügyintézési törvényben a projektben érintett szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal szemben meghatározott követelményeknek történő megfelelés
biztosítása. A tervezett célok között szerepel:
1.1. a Rendelkezési Nyilvántartás továbbfejlesztése (gazdálkodó szervezetek rendelkezéstételének
kialakítása, képviselet kezelésének megvalósítása, a rendelkezések ágazati specialitásának rendszerbe
építése, szolgáltató képesség növelése),
1.2. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás továbbfejlesztése
(adattartalmának bővítése, értesítési csatornák körének növelése, eseményvezérelt üzenetküldés),
1.3. a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos Azonosítás) továbbfejlesztése (regisztrációs eljárás
elektronizálása, ügyféli felületek SZÜF designhoz illesztése),
1.4. az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer továbbfejlesztése (a szolgáltató képesség növelése,
alkalmazástechnológiai korszerűsítés, csatlakozó szervezetek kiszolgálására történő felkészülés),
1.5. az Összerendelési Nyilvántartás továbbfejlesztése (adatszolgáltatási portfoliójának bővítése, az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások adatigényeinek kielégítése céljából a szolgáltatás
továbbfejlesztése, szolgáltató képesség növelése),
1.6. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra vonatkozó elektronikus ügyintézési modell és
irányadó módszertan kidolgozása, edukációs és népszerűsítési program,
1.7. az Összerendelési Nyilvántartás szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés - NAP - attribútum szolgáltatási
réteg megvalósítása.
2. A projekt keretében megvalósul az egyes szervek szolgáltatásokhoz (SZEÜSZ, KEÜSZ) történő
csatlakozása, belső működési, eljárási folyamataikba való beépítése.
3. A projekt eredménytermékeit az elektronikus ügyintézést biztosító szervek széles körben bevezetik és
használni fogják saját szervezeteik folyamataiban, ezzel megteremtve az elektronikus belső ügykezelés
lehetőségét a belső hivatali folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. Ezzel párhuzamosan a
közvetlenül az állampolgárok számára elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek köre is bővíthető.
Érintett szolgáltatások:
3.1. Rendelkezési Nyilvántartás,
3.2. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
3.3. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos Azonosítás),
3.4. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer,
3.5. Összerendelési Nyilvántartás.
18.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Központosított kormányzati
informatikai rendszer
bővítése - "KKIR3"
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium
2,474 (ebből VEKOP: 0,473)Megtörtént
2015-ben
1. A projekt keretében sor kerül:
1.1. a központosított kormányzati informatikai rendszerbe bevontak körének bővítésére, a szolgáltatási színvonal növelésére, ennek
keretében a minisztériumi alkalmazások konszolidációjára,
1.2. az egységes infrastruktúra ellátotti körének bővítésére, a közigazgatási intézmények eszközeinek, alkalmazásainak, működésük
támogatásának technológiai korszerűsítésére,
1.3. a területi közigazgatási intézmények korábbi projektekkel nem érintett eszközeinek technológiai korszerűsítésére,
az informatikai infrastruktúra és működés konszolidációjának elősegítésére, a közigazgatás közelebb vitelére az állampolgárokhoz,
1.4. az egységes kormányzati ügyfélkör kiszolgálásának javítására,
1.5. a kapcsolódó telekommunikációs fejlesztések megvalósítására.
[53]
19.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Rendészeti
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági ügyek
továbbfejlesztése, a hozzá
kapcsolódó elektronikus
feldolgozó képesség
bővítésével
Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium4,675 (ebből VEKOP: 0,893)20161. A projekt célja az elektronikus szolgáltatások fejlesztése körében javítani a közszféra intézményei számára az elavult technológiát
és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot magas színvonalú üzemeltetési környezettel, hatékonyabb működtetést adó
infrastruktúra-elemekkel és a szolgáltatások használatához kapcsolódó támogatási feladatokkal.
2. A projekt tevékenységei:
2.1. a központi ügyviteli kiszolgáló informatikai infrastruktúra bővítése alkalmazás és adatbázis kiszolgálókkal, valamint
a működéshez szükséges licencekkel és az adatmentést lehetővé tevő hardverelemekkel,
2.2. a felhasználói oldali informatikai szerver infrastruktúra bővítése alkalmazás és adatbázis kiszolgálókkal, valamint a működéshez
szükséges licencekkel,
2.3. a beruházások során beszerzett eszközök és licencek beüzemeléséhez, az adatok migrációjához szükséges gyártói és mérnöki
támogatások beszerzése és lebonyolítása,
2.4. az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatások körének bővítéséhez szükséges szoftverfejlesztések végrehajtása,
2.5. az új infrastruktúra-környezet és szoftverek végfelhasználói oktatása.
20.KÖFOP-
1.0.0-
VEKOP-15
A konzuli
ügyintézést
támogató
elektronikus
szolgáltatások
fejlesztése
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
vagy az általa
vezetett
konzorcium
2,00 (ebből VEKOP: 0,382)20191. A projekt célja, hogy megvalósuljon a Külgazdasági és Külügyminisztérium
konzuli szakterületet érintő folyamatainak felülvizsgálata. Az így elért eredmények
alapján a folyamatok újraszervezése, egyszerűsítése, szabályozás- és
szervezetfejlesztése, értékelése és minősítésének javítása valósul meg, kiemelt
figyelemmel az állampolgárok számára biztosított közszolgáltatások és ügyintézés
hatékonyabbá és eredményesebbé tételére. További cél a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások (elektronikus
fizetés és ügyintézés) fejlesztése, amelyek révén magasabb színvonalú
szolgáltatást tud a külgazdasági és külügyi intézményrendszer, valamint az
állampolgárok számára biztosítani.
A projekt keretében megvalósítani kívánt eredmények:
1.1. a konzuli szakterületet érintő folyamatok felülvizsgálata, a folyamatok
újraszervezése, egyszerűsítése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, értékelése
és minőségének javítása,
1.2. a konzuli rendszerek továbbfejlesztésének megvalósítása,
1.3. elektronikus szolgáltatások fejlesztése,
1.4. elektronikus fizetés teljes körű bevezetése a konzulátusokon.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2019. december 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
21.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Területi államigazgatás
egységes működését
támogató
rendszerfejlesztések
A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium6,468 (ebből VEKOP: 1,236)2016A projekt célja:
1. Egy egységes kormányhivatali hálózati architektúra kialakítása, melynek keretében egyfelől létrejön az új
kormányhivatali informatikai hálózati rendszer egységes hálózati és biztonsági környezete, másrészt egy, a szakmai
standardoknak teljesen megfelelő, új architektúra önálló külső védelemmel, a szükséges biztonsági szinteknek megfelelő
biztonsági zónák kialakításával.
2. Az aláírásminta-alapú hitelesítés kialakítása a kormányablakokban, melynek keretében megtörténik a napjainkban
legelterjedtebb - dokumentumhitelesítésre és biometrikus azonosításra egyaránt használt - kézi aláírást alapul vevő új
elektronikus hitelesítési forma kialakítása és széleskörű bevezetése valamennyi kormányablakban.
3. Projektnyomonkövető-rendszer kiterjesztése, amely egyrészt segíti a tényadatok adminisztrálását, másrészt a
tevékenység-költségsor-erőforrás-beszerzés-szerződés-megrendelő-számla-kifizetés-kifizetési igény kapcsolatsor
tervezését, illetve vezetői jelentések is generálhatóak a projekt főbb jellemzői mentén.
[54]
22.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
EKEIDR egységes irat- és
folyamatkezelő rendszer területi
közigazgatásra történő
kiterjesztése
Miniszterelnökség vagy az
általa vezetett konzorcium
13,602 (ebből VEKOP: 2,599)20161. A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése.
A projekt keretében meghatározásra kerül az elektronikus útra
terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése is, amelyek
kiszolgálására a rendszer alkalmas. Ezen folyamattámogató
funkcionalitásra építve kialakíthatók olyan komplex igazgatási
folyamatok, amelyek egyértelműen az elektronikus
közigazgatás felé mutatnak, ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá
és a papíralapú működés kivezetésével költséghatékonyabbá
teszik az ügyintézést. A folyamattámogató rendszerből
kinyerhető adatok alapján könnyen azonosíthatóak
a problémás területek, amelyekre dinamikusan vagy akár
tartósan plusz erőforrást helyezve a terhelés egyenletesen
osztható el az egyes területeken.
2. Az 1. pontban meghatározott elektronikus útra terelendő
ügytípusok közül az EKEIDR rendszer munkafolyamat
(workflow) funkcionalitásával országosan egységesen legyen
megvalósítva a területi közigazgatás legalább 230
közigazgatási ügytípusának munkafolyamat (workflow)
fejlesztése - ideértve, de nem kizárólagosan a közigazgatási
rendszerterv készítést, EKEIDR rendszerben a munkafolyamat-
fejlesztést, EKEIDR rendszerrel elérhető e-learning oktatási
anyag készítését és hozzáférés biztosítását - és a területi
közigazgatásra történő egységes bevezetése. Az űrlapon
történő benyújtást és munkafolyamat-támogatást szükséges
kiegészíteni egy olyan egységes ügyintézői felülettel, illetve
platformmal, ahol a kormányhivatali ügyintézők
egyszerűsített formában tudják a beadványokat elbírálni,
illetve a rendszerképes ügylezáró válaszok, illetve
dokumentumok (pl. határozatok) generálására ügyintézői
beavatkozás nélkül, a már meglévő munkafolyamat-kezelő
modulra támaszkodva, ezzel felgyorsítva az ügyintézést.
3. Az EKEIDR rendszer területi közigazgatásra történő
kiterjesztésével, továbbá a rendszer Ügynyilvántartási,
Dokumentumsablon, Webes kitöltő és Távoktatási (e-learning)
moduljainak alkalmazásával, és ezen folyamattámogató
funkcionalitásokra (EKEIDR modulokra) építve - polgárok által
az EKEIDR rendszer dokumentumsablonnal és webes felületén
kitölthető beadványok megvalósításával, elterjedésével
az elektronikus közigazgatási célokra figyelemmel -, tovább
javítható az ügyintézés gyorsasága és a papíralapú működés
kivezetése, továbbá a polgárok magas színvonalú és
költséghatékony tájékoztatása.
4. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei:
4.1. az ügyek elektronikus indíthatóságának megteremtése
a Személyre Szabott Ügyintézési Felületre történő
kivezetéssel,
4.2. az EKEIDR rendszer kialakítása során a Központi
Kormányzati Szolgáltatási Busz alkalmazásának bemutatása.
23.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
3D alapú adat infrastruktúra
kialakítása
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett konzorcium10,536 (ebből VEKOP: 2,013)20161. Szükséges egy átfogó megoldás, amely korszerű e-ügyintézési
megoldásokkal teszi lehetővé a lakosság és a vállatok számára a
közadatok - beleértve az ilyen jellegű háromdimenziós (a továbbiakban:
3D) téradatokat is - elérését és felhasználását, melynek segítségével az
ügyintézés költsége és időráfordítása jelentősen csökkenthető.
A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása során a helyrajzi számokhoz,
címekhez és földrajzi koordinátákhoz is köthető 3D adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a szabályozási
környezet továbbfejlesztése kerül fókuszba, mely elsősorban épületek
és közüzemi szolgáltatások adataira és a területrendezési relevanciájú
információkra terjed ki. Korszerű adatgyűjtési módszerekkel (távérzékelés,
lézerszkennelés) a közszféra számára hiánypótló, valódi 3D adatkörök
gyűjtésére, feldolgozására és adatbázisba integrálására kerül sor.
Kialakításra kerülnek azon műszaki körülmények, melyek más szervezetek
által gyűjtött 2,5D-s vagy 3D-s adatok feltöltését teszik lehetővé, és
szabványos adatbázis-kapcsolattal szolgáltatásokon keresztül történő
csatlakozást is biztosítanak. Utóbbi kapcsán kiemelt szerepet kap a Nemzeti
Téradat Infrastruktúrához (a továbbiakban: NTI) történő szabványos
kapcsolódás, onnan adatok informatikai szolgáltatásként történő átvétele,
illetve a 3D alapú adat infrastruktúra NTI-be történő csatornázása. Számos
esetben a meglévő adatvagyon másodlagos hasznosításával az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvhez, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló,
2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez,
valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényhez
történő kapcsolódás is kimutatható.
A műszaki interoperabilitás előírásán és megvalósításán túl sor kerül
a fentebbi lépéseket átfogó szabályozási környezet továbbfejlesztésére,
szemantikai és jogi interoperabilitás kidolgozására és érvényesítésére.
A közigazgatási szolgáltatások további elektronizálása és szabályozási
környezetének kialakítása mellett hangsúlyos szerepet kap a
szervezetfejlesztés és a hosszú távon fenntartható intézményi és
finanszírozási modell megalkotása. A fentiekkel összefüggésben új, bárki
számára elérhető szolgáltatások és nyílt adathozzáférések kialakítása is
megtörténik.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 58 125 000 forint.
[55]
24.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
E-építés keretrendszer -
innovációval a magyar emberek
szolgálatában
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagy az általa vezetett
konzorcium
9,673 (ebből VEKOP: 1,848)20161. A projekt a jelenlegi jogszabályi környezet egyszerűsítésére,
az egyablakos, teljes építésügyi folyamatot lefedő
keretrendszer kialakítására, valamint ennek 3D technológiai
támogatására irányul. Az építési folyamatok elektronizálása
tovább növeli az állampolgárok közigazgatásba vetett
bizalmát. Az egységes e-építésügyi keretrendszer biztosítja
a kormányzatban jelenleg is működő rendszerek közötti
interoperabilitást. A projekt célja a 3D-alapú megjelenítési
technológia felhasználása, amely segít a településrendezési
tervek elkészítésében, a tervpályázati rendszerbe érkezett
pályázatok validálásában, a közműegyeztetési folyamat
egyszerűsítésében, valamint a megvalósulási tervek
áttekintésében.
A projekt keretében az építési beruházási projektek
tervezéséhez általános, az uniós projektmetodikát támogató
módszertan és a vállalkozások által igénybe vehető eszközök
jönnek létre, segítve a beruházás mérföldkövei nyomon
követését a finanszírozók számára. A kivitelezés folyamata
a nyilvánosság számára is átláthatóvá válik. A kiviteli és
megvalósulási tervek egy helyen elérhetővé válnak.
Az elektronizáció segítségével valós idejű virtuális "helyszíni"
ellenőrzés valósítható meg. A projekt megvalósításának
fontos része továbbá a széles körű ismeretterjesztés, az új
szabályok és eljárások megismertetése, az új eljárási szabályok
és működési logikák átültetése szervezetfejlesztési
eszközökkel. A projekt céljai között szerepel egy képzési
centrum felállítása és szemléletformáló oktatási tematikák
kidolgozása. Stratégiai cél az állampolgárok környezettudatos
szemléletének erősítése. A projekt keretében a teljes
Örökségvédelmi Nyilvántartás kialakításra kerül az Országos
Építésügyi Nyilvántartás részeként.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
58 181 250 forint.
25.KÖFOP-
1.0.0-
VEKOP-15
Az informatikai beszerzések
központosítását támogató
rendszer továbbfejlesztése,
bővítése (Integrált DKÜ Portál
Rendszer)
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. vagy az általa vezetett konzorcium3,00
(ebből VEKOP:
0,573)
20191. A projekt célja: a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet]
értelmében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. szakmai
feladatainak ellátásához szükséges Integrált DKÜ Portál
Rendszer (IDPR) fejlesztése. Az IDPR kialakításával megvalósul
az informatikai beszerzések racionalizációja, amely
költséghatékonnyá és kiszámíthatóvá teszi a beszerzésekből
megvalósuló informatikai fejlesztéseket. A közigazgatási
intézmények informatikai fejlesztési és beszerzési terveinek
központosított ellenőrzése lehetővé teszi az informatikai
beszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzések hatékonyabb
végrehajtását, így a központi közigazgatási informatikai
eszközök költséghatékonyabban szerezhetők be,
a közigazgatási intézmények és a szállítók számára jelentősen
leegyszerűsített folyamaton keresztül, lerövidült átfutási
időkkel.
A projekt keretében megvalósítani kívánt eredmények:
1.1. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet által érintett
folyamatok teljes körű felmérése, átalakítása és
elektronizálásra előkészítése,
1.2. Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) kifejlesztése,
1.3. IDPR bevezetése, képzések lebonyolítása,
1.4. az informatikai fejlesztési terveket, beszerzési igényeket és
beszerzéseket magas szintű, üzleti intelligenciával támogatott
adatfeldolgozás összefüggéseket feltáró, prediktív analízissel
alátámasztott előrejelzéseket adó rendszer kialakítása,
1.5. dinamikus beszerzési rendszer kialakítása,
1.6. Új beszerzési eljárások:
a) e-katalógus nyújtotta szolgáltatások fejlesztése - webshop
típusú megközelítés alkalmazása, egyablakos ügyintézés
a központosított beszerzések során,
b) elektronikus árlejtés,
c) e-beszerzési tér.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei:
2.1. 2019. december 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt
be kell nyújtani,
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez
szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait
ellenőrzésre be kell nyújtani.
26.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Köznevelés
Állami
Fenntartóinak
Folyamat-
Egységesítése és
Elektronizálása
(KAFFEE)
Klebelsberg
Központ
vagy az általa
vezetett
konzorcium
4,960 (ebből VEKOP: 0,948)2016A projekt célja az állami közoktatási intézmények fenntartói, a tankerületi központok
és a köznevelési intézmények részére országosan egységes, egymással integrált, elektronikus
ügyintézést és kapcsolattartást biztosító ügyintézési, tanulmányi, gazdálkodási és
kontrollingfolyamatok, valamint az ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése.
1. Köznevelési elektronikus ügyintézési folyamatok megtervezése, szabályozása.
2. Köznevelési elektronikus ügyintézési rendszer megvalósítása, bevezetése, működtetésének
megszervezése.
3. Pedagógusok és szülők közötti elektronikus kapcsolattartási eljárások megtervezése,
szabályozása.
4. Pedagógusok és szülők közötti elektronikus kapcsolattartási rendszer megvalósítása,
bevezetése, működtetésének megszervezése.
5. Tanulmányi pénzügyi folyamatok újraszervezése és szabályozása.
6. Tanulmányi pénzügyi rendszer megvalósítása, bevezetése, működtetésének
megszervezése.
7. Közoktatási gazdálkodási, HR- és kontrollingfolyamatok újraszervezése, szabályozása.
8. Közoktatási gazdálkodási, HR- és kontrollingrendszerek paraméterezése, bevezetése,
működtetésének megszervezése.
9. Informatikai infrastruktúra beszerzése, üzembe helyezése, üzemeltetés megszervezése
és üzemeltetés.
[56]
27.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Az egységes integrált állami
vagyonnyilvántartás
közhitelességének és
adatkonzisztenciájának
ellenőrzéséhez szükséges
további fejlesztések
Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság vagy az általa vezetett konzorcium
2,549 (ebből VEKOP: 0,487)20161. A projekt céljai:
1.1. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás fogadásának kiterjesztése,
megbízhatóbbá, integráltabbá tétele, az ezekhez kapcsolódó feladatok
előkészítése és megvalósítása,
1.2. a tulajdonosi joggyakorlóktól érkezett adatszolgáltatás megbízhatóbb,
ellenőrzöttebb feldolgozása, kontrollok beépítése,
1.3. országleltár adatmegjelenítés továbbfejlesztése: a tulajdonosi
joggyakorlóktól kapott adatok aggregált, többdimenziós, historikus
megjelenítésének támogatása portálfelületen.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 19 012 500 forint.
28.KÖFOP-
1.0.0-VEKOP-15
A kincstári
rendszerek
felhasználói
felületeinek,
valamint
a Kincstár
számlavezető
rendszerének
megújítása és
az ügyviteli
folyamatok
újraszervezése
Magyar
Államkincstár
vagy az általa
vezetett
konzorcium
14,746 (ebből VEKOP: 2,818)20201.1. Egységes Frontend rendszer kialakítása és ügyviteli folyamatok
újraszervezése a nyugdíjbiztosítási és családtámogatási rendszer tekintetében,
valamint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási rendszer létrehozása.
A projekt elemei: Az ügyviteli folyamatok újraszervezése, az ügyfél és ügyintézői
Frontend rendszer kifejlesztése és bevezetése;
a nyugdíj jogszerzési adatok elektronikus elérését biztosító JAFO rendszer
fejlesztése, illesztése a digitálisan újraszervezett folyamatokba, valamint
a kapcsolódó digitalizációs feladatok; a Járási rendszer kialakítása kapcsán
a jogszabályi megfelelőséget biztosító fejlesztések; az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátási rendszer létrehozása.
1.2. A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerének megújítása:
új, multidevizás, korszerű technológiai alapon működő banki számlavezető
rendszer bevezetése, mely révén a Kincstár gyorsan, rugalmasan és szakszerűen
tud reagálni a Kormány gazdaságpolitikai döntéseire, a pénzforgalmi
szolgáltatásokkal szemben támasztott szabályozói és a számlavezetett ügyfelek
által megfogalmazott elvárásokra.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti
csökkentésének mértéke 38 926 200 forint.
29.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Oktatási Nyilvántartás
továbbfejlesztése
Oktatási Hivatal vagy az általa
vezetett konzorcium
1,199 (ebből VEKOP: 0,230)20201. A projekt célja a központi elektronikus, közhiteles oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az ott kezelt
oktatásijogviszony-, oklevél- és bizonyítványadatok elérhetővé váljanak a Magyarországon működő köznevelési és felsőoktatási
intézményekkel, az oktatási ágazat bizonyos szintjeivel kapcsolatba kerülő állampolgár számára. Cél továbbá a meghatározott
középfokú és felsőfokú tevékenységhez kapcsolódó eljárások esetében az elektronikus űrlapkezelési és egyéb szolgáltatások
továbbfejlesztése. A cél megvalósítása érdekében a projekt keretében megtörténik:
1.1. a Magyar Állami Ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása, valamint a kapcsolódó közigazgatási eljárások továbbfejlesztése,
1.2. a köznevelési hatósági eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése,
1.3. a középfokú eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése,
1.4. az állampolgárok oktatási nyilvántartásban kezelt adatainak transzparens megjelenítése,
1.5. a szervezetfejlesztés az új működési modellre való áttérés érdekében.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. december 15-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
30.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakításaBelügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium7,691 (ebből VEKOP: 1,469)Megtörtént
2015-ben
1. A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (a továbbiakban: VIZEK) kialakításának célja, hogy
a tényleges mezőgazdasági vízhasználattal, annak technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, a vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, továbbá csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.
2. A fejlesztés keretében megvalósul
2.1. az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a"Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása" című alprogram keretében,
2.2. a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása a "Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása" című alprogram keretében, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,
2.3. egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,
2.4. a bírságnyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósul a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,
2.5. a vízkészletjárulék-bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az Ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (a kiszabástól a befizetésig terjedő) teljes folyamatát nyomon követi,
2.6. az Integrált Hatósági Rendszer (IHR) modul fejlesztési folyamatainak bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,
2.7. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) mint szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,
2.8. a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) ügyiratkövető rendszereivel,
2.9. adószám/adóazonosító jel automatikus lekérdezése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV), Cégnyilvántartásból, illetve Központi Azonosítási Ügynökön keresztül.
Az adószám/adóazonosító jel automatikus lekérdezése a NAV-tól vagy a Cégnyilvántartásból a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül a katasztrófavédelem valamennyi szakterületéhez kapcsolódó eljáráshoz (ellenőrzés, szemle, hatósági, szakhatósági eljárás).
2.10. TEÁOR szám használata a rendszerben: a jogszabályi változások miatt a tevékenységi körök és az objektumazonosítási űrlapok kapcsolatának összerendelhetőségének biztosítása a kialakított adminisztrációs felületeken, továbbá vízügyi hatóság számára történő átadása, ügyhöz és ügyfélhez rendelhetősége.
2.11. Objektumazonosítási űrlapok tartalmának bővítése:
Az objektuműrlapok módosítása a hatósági ügyviteli rendszerben
(a továbbiakban: HAMAR) és E-vízikönyv rendszerben, illetve az objektumokkal kapcsolatos összes integrációs folyamatban. Folyamatoptimalizálással az ügyintézők tehermentesítése, illetve a rendszer teljesítményének és felhasználók felé történő válasz idejének javítása.
2.12. Felhasználói felületek bővítése:
2.12.1. alapadatok körének módosíthatósága (engedélyesek, ingatlanadatok törlése, módosíthatósága; az ügyintézés mely szakaszában tehető meg),
2.12.2. kérelmek ügyfél oldali átadásának megoldása másik ügyfél részére,
2.12.3. vízügyi igazgatósági nyilatkozatok beszerzése hatóság által kiírt hiánypótlásban/ismételt eljárásban,
2.12.4. a rendszer által kezelt e-mail-sablonok listájának módosítása és kiegészítése,
2.12.5. a rendszerrel kapcsolatos frissítések, hírek központból érkező jelzésére (pl. verzióváltás jelzése belépéskor).
2.13. Dinamikus dokumentum sablon kezelés megvalósítása a HAMAR adatnyilvántartó rendszer keretein belül.
2.14. Körözési nyilvántartó rendszerhez történő kapcsolódás BM OKF oldalon.
2.15. Mezőgazdasági öntözési célú és engedély nélküli kutak bejelentésének beépítése a VIZEK rendszerbe, az NFK hatósági feladatainak támogatása.
2.16. VIZEK összekapcsolása közigazgatási nyilvántartásokkal: A Vízügyi Objektum Nyilvántartás adatainak publikálása KKSZB-n elérhető szolgáltatásként más közigazgatási rendszerek számára.
2.17. Vízföldtani napló kérelmek integrálása a VIZEK keretrendszerbe, valamint a Vízkészlet-gazdálkodási rendszerhez.
2.18. A VIZEK keretrendszer kiegészítése a kérelmek benyújtásának egyszerűsítését támogató és a vízügyi ügyintézés hatékonyságot növelő funkciókkal.
2.19. Az OVF Vízkészlet-gazdálkodási rendszerének előkészítése dinamikus gazdálkodásra.
2.20. Vízkészlet-gazdálkodási modul vízminőségi adatokkal történő kiegészítése.
[57]
31.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Intelligens
élelmiszerlánc-biztonsági
elemző rendszer létrehozása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy az általa vezetett konzorcium3,632 (ebből VEKOP: 0,694)20161. A projekt célja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal működési hatékonyságának növelése úgy, hogy további erőforrások
bevonása nélkül a jelenlegi szintet jóval meghaladó követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani
az ügyfelei számára.
2. Fejlesztendő területek:
2.1. élőállat-nyomonkövetési keretrendszer kiépítése,
2.2. termék-bejelentési és -nyomonkövetési rendszer kiépítése,
2.3. tanúsításokat, minősítéseket, auditálásokat támogató rendszer létrehozása,
2.4. élelmiszerlánc-biztonsági adattárház kialakítása,
2.5. interoperabilitást biztosító rendszerintegrációs feladatok elvégzése,
2.6. térinformatikai elemző rendszer kialakítása.
32.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Integrált Jogalkotási
Rendszer
Igazságügyi Minisztérium (konzorciumvezető), a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda részvételével alkotott konzorcium3,849 (ebből VEKOP: 0,736)20161. A projekt célja a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása. A projekt eredményeként kialakításra
kerül egy rendszer, amely Magyarországon informatikai adatszerkezet szempontjából egységesíti a jogszabályok strukturált
tárolását legalább adatcsere szintjén, továbbá több ponton összekapcsolja a publikációs folyamatot és az Országgyűlés
Hivatala törvényalkotási folyamatot támogató rendszereit.
2. További cél egy szakértői rendszer, kodifikációs workflow keretrendszer kialakítása, melynek segítségével zárt rendszeren
belül tartható a jogszabályalkotás és -módosítás előkészítő munkájának jelentős része.
3. A jogszabálytervezetek alkotmányossági, koherencia és jogszabály-szerkesztési szempontú véleményezése önálló,
kiemelt modulként kerül létrehozásra.
4. Fejlesztésre kerül a jogszabályalkotást támogató, önkormányzati ASP-re telepíthető workflow rendszer, ami a fejlesztett
séma felhasználásával funkcionalitást kínál a kodifikációs folyamat futtatásához.
5. Kialakításra kerül a Jogi Adattárház, amely állami feladatok ellátásának is jelentheti az alapját. A Jogi Adattárház egységes
adatbázis elemeinek a jogalkotás és jogalkalmazás különféle területein történő használata tovább javítja a jogrendszer és a
közigazgatási feladatok ellátásának minőségét. Ehhez kapcsolódik a különböző tagállami jogszabály-nyilvántartások
tartalmának egységes hivatkozhatóságát biztosító keretrendszer megvalósításának továbbgondolt metodikája.
6. A projekt további célja egy kompatibilis intelligens határozatkereső algoritmus és rendszer fejlesztése. A kiépítendő
rendszer a szövegböngészés legkorszerűbb eszközeivel, jogászi-szakmai szempontok érvényesítésével dolgozza fel a
határozatokat.
7. A projekt keretében
7.1. intelligens jogi elemzőrendszer készül, amely illeszkedik egy intelligens keresőrendszerhez és logikához,
7.2. a GovLex terjedelme és funkcionalitása bővítésre kerül, valamint a mobil felhasználás lehetősége is kialakításra kerül,
7.3. a kiterjesztett, többdimenziós (multi-level) élethelyzeti mátrix alapú funkciók kialakításra kerülnek a multi-platform
megjelenítés (többek között mobileszközökre optimalizált változat kialakítása) és alkalmazás fejlesztésével együtt az
állampolgárok, vállalkozások, társadalmi szervezetek számára,
7.4. integrált, többnyelvű, intelligens ügyintéző és határozat-előkészítő modul, valamint adatvédelmi incidens-bejelentő
rendszer teljes körű fejlesztésére és informatikai, IT biztonsági és szervezeti implementációjára kerül sor a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára,
7.5. megtörténik az érintett szervezetek felkészítése,
7.6. megvalósulnak a kihirdetés, valamint hatályosító folyamatokkal kapcsolatos integrációs folyamatok.
32a.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A külgazdasági és
külügyi működést
támogató kiemelt
alapfolyamatok
fejlesztése és
szolgáltatási kapacitásuk
bővítése
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
vagy az általa vezetett
konzorcium
1,312 (ebből VEKOP: 0,251)20161. A projekt keretében megvalósul a külgazdasági és külügyi igazgatás, illetve intézményrendszere kiemelt alapfolyamatainak felülvizsgálata, a megszerzett eredmények alapján a folyamatok újraszervezése,
egyszerűsítése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, értékelése és minősítésének javasítása, kiemelt figyelemmel a vállalati és speciális ügyfélkör számára biztosított közszolgáltatások és ügyintézés hatékonyabbá és eredményesebbé tételére.
2. Kiemelt célkitűzés a külgazdasági feladatát érintő szakmai feladatellátás, ideértve különösen a befektetésösztönző és működő-tőke vonzó,
valamint a külkereskedelmi kapcsolattartást biztosító közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztését, amelyek révén magasabb színvonalú szolgáltatást tud
biztosítani a külgazdasági és külügyi intézményrendszer a vállalkozások és a külgazdaság szempontjából kiemelt ügyfelek számára.
3. A projekt keretében kialakításra kerül a Külgazdasági és Külügyminisztériumra és az irányítása alá tartozó intézményrendszerre kiterjesztett vezetői információs rendszer (VIR), amely megalapozottabbá teszi a külgazdasági és külügyi igazgatással kapcsolatos döntési
folyamatokat, továbbá hozzájárul a külgazdasági feladatok ellátását biztosító közigazgatási keretrendszer fejlesztéséhez. Ehhez kapcsolódóan kialakítása kerül a rendszer működéséhez és a biztonságos
adattovábbításhoz szükséges informatikai keretrendszer.
4. A fejlesztés során felülvizsgálatra kerülnek az állami szintű (diplomáciai) protokolláris kapcsolattartás ügyfolyamatai, és kibővítésre kerülnek az átszervezett folyamatok elektronikus támogatásának lehetőségei.
5. A projekt keretében fejlesztésre kerülnek a vállalkozásokat és speciális ügyfélcsoportokat érintő tájékoztatási és információs eszközök.
6. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 10 123 830 forint.
32b.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Mesterséges intelligenciával
támogatott ügyintézési pont
(KIOSK) kiterjesztése a
kormányhivatalokra, illetve más
külső ügyintézési helyszínekre
Budapest Főváros Kormányhivatala vagy az általa vezetett konzorcium2,600
(ebből VEKOP:
0,497)
20201. A projekt célja mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont - KIOSK - kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre. A projekt keretében a mesterséges intelligencia legkorszerűbb vívmányai kihasználásával ki kell egészíteni a Belügyminisztérium által felügyelt szolgáltatásokat, hogy lehetővé váljon egyes közigazgatási folyamatok automatizálása.
Különösképpen a következő ügyeknél: állandó személyazonosító igazolvány igénylése; magánútlevél igénylése; valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése.
A projekt keretében megtörténik:
1.1. univerzális, mesterséges intelligencia elemeit magába foglaló folyamattámogató alkalmazás elkészítése a bevezetni kívánt ügytípusok, háttérfolyamatok automatizálása érdekében,
1.2. 400 darab komplex perifériákkal kiegészített önkiszolgáló KIOSK oszlop eszköz kialakítása és kihelyezése,
1.3. az eszközök hardver és szoftver üzemeltetését támogató menedzsmentrendszer kialakítása,
1.4. minimum 10 új ügytípus bevezetése KIOSK eszközön.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. december 15-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
32c.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A kormány-
hivatal
irányításának
hatékonyabbá
tételét
biztosító
háttér
kialakítása
A fővárosi
és megyei
kormány-
hivatalok
(konzorcium-
vezető) és
a Miniszter-
elnökség
részvételével
alkotott
konzorcium
8,143 (ebből VEKOP: 1,556)20161. A projekt célja a kormányhivatalok hatékony irányításához szükséges
információ és elemzési háttér biztosítása, ennek részeként
1.1. adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre,
1.2. elemzési szolgáltatások kialakítása a különböző vezetői szintek igényének
figyelembevételével,
1.3. gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, az ügyfelek fizetési lehetőségeinek
bővítéséhez szükséges kormányhivatal szintű fejlesztések (a befizetések
követésének fejlesztése),
1.4. munkaállomások beszerzése,
1.5. az e-számla kezelés bevezetése,
1.6. a kormányhivatali végponti eszközök kapacitásának növelése és a helytől
független munkavégzés feltételeinek bővítése.
1.7. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás továbbfejlesztése és kiterjesztése.
32d.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A hatáskör
átcsopor-
tosításból
adódó
szakrendszeri
integrációs
feladatok
A fővárosi
és megyei
kormány-
hivatalok
(konzor-
ciumvezető)
és a Miniszter-
elnökség
részvételével
alkotott
konzorcium
9,099 (ebből VEKOP: 1,739)2016A projekt célja:
1. A regionális szerverközpontok konszolidációja.
2. A szerverközpontok konszolidációjához szükséges licencek beszerzése.
3. A kormányhivatali szakrendszert érintő fejlesztések megvalósítása az alábbi területeken:
3.1. Utazási költségtérítés eljárás elektronizálása,
3.2. Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató Rendszer,
3.3. TAJ ügyek elektronizálása,
3.4. Nemzetközi ügyek elektronizálása, melyekhez kifizetés kapcsolódik,
3.5. Továbbfejlesztett Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer,
3.6. Rehabilitációs Adatelemző Rendszer,
3.7. OKIR rendszer továbbfejlesztése.
32e.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési
és ellenőrzési rendszerének
kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása
Agrárminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium1,202 (ebből VEKOP: 0,230)2017A projekt célja a szőlő- és borágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása az elektronikus
pincekönyv (ePincekönyv) bevezetésével az alábbi célok mentén:
1. igazgatásszervezési feladatok ellátása, az e-Pincekönyv bevezetéséhez és működéséhez szükséges jogszabályi
háttér megteremtése,
2. az Agrárminisztériumot érintő szervezetfejlesztési feladatok,
3. az ePincekönyv rendszer kifejlesztése és bevezetése
3.1. építve az elérhető nemzeti hitelesítő szolgáltatásokra egy biztonsági alapinfrastruktúra kiépítése,
3.2. elektronikus bortermelői nyilvántartás megvalósítása,
3.3. mobil és vékony kliens technológiára épülő felhasználói felületek létrehozása,
4. egységes, integrált informatikai rendszer megalkotása a működő rendszerek összekapcsolásával,
5. az ePincekönyv rendszer és az elérhetőségét biztosító mobilalkalmazások kifejlesztése.
32f.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Földmegfigyelési Információs
Rendszer (FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és
szolgáltatások kialakítása
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség, illetve az
általa vezetett konzorcium
7,330 (ebből VEKOP: 1,401)2017A projekt célja a Földmegfigyelési Információs Rendszer
megvalósításával a közigazgatás, szakigazgatási rendszerek,
privát szféra és teljes társadalom földmegfigyelési és
téradatokkal történő ellátásában egy átfogó központi
kormányzati képesség kialakítása. Ennek keretében
1. az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus és
más szabad hozzáférést biztosító földmegfigyelési programjai
adatainak elérését biztosító Földmegfigyelési Adatközpont
létrehozása,
2. a földmegfigyelési adatvagyon georedundás archiválása és
a Kormányzati Adatközponthoz történő csatlakozás
megteremtése,
3. a Földmegfigyelési Operatív Központot létrehozása,
4. a Földmegfigyelési Portál kialakítása,
5. az e-védelmi földmegfigyelési szolgáltatások (hon-, rend- és
katasztrófavédelem) fejlesztése,
32g.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Az egészségügyi
ellátási rendszer
pénzügyi irányítási
és közigazgatási
funkcióinak megújítása
Országos Kórházi
Főigazgatóság vagy
az általa vezetett
konzorcium
4,754
(ebből
VEKOP: 0,908)
20171. A projekt célja egyrészt olyan központi és egységes rendszer felállítása, amely képes az egészségügyi terület minden
színterének (alap-, járó- és fekvőellátó) pénzügyi rendszereit egyetlen közös rendszerbe integrálni, másrészt az egészségügyi
folyamatok adataira épülő közigazgatási folyamatok fejlesztése, adatkapcsolatok kialakítása. Ennek keretében
1.1. létrehozásra kerül egy központi egészségügyi pénzügyi rendszer,
1.2. kialakításra kerül az e-halotti bizonyítvánnyal kapcsolatos folyamat és az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer Adatintegráció,
1.3. a közigazgatási folyamatokhoz kapcsolódó egészségügyi folyamatok kezelése,
1.4. a betegbiztonsági indikátorok és osztályozási rendszer kifejlesztése,
1.5. a betegbiztonsági, infekciókontroll információs rendszerek fejlesztése,
1.6. terv- és igénykezelési portál (ÁEEK fenntartott intézményi körben),
1.7. központi beszerzési folyamatokat támogató rendszer kialakítása,
1.8. panaszkezelési és betegelégedettségi rendszer kialakítása,
1.9. állampolgári tájékoztatás kialakítása a jogviszonyváltozásról és TAJ-t érintő érvényváltozásról,
1.10. webszerviz fejlesztése az automatikus döntéshozatali eljárások támogatása érdekében három ügytípusnál.
32h.KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15A Nemzeti Akkreditáló
Hatóság hatósági
eljárásainak
tudásalapú
átalakítása és az
ehhez kapcsolódó
szervezeti és
informatikai fejlesztés
a közigazgatási
szolgáltatások átfutási
ideje csökkentésének
és minősége
javításának érdekében
Nemzeti Akkreditáló
Hatóság (a továbbiakban:
NAH) vagy az általa
vezetett konzorcium
1,630 (ebből VEKOP: 0,311)2017A projekt célja a NAH hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai
fejlesztések megvalósítása a közigazgatási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Ennek keretében:
1. kialakítják a NAH tudástárat és akkreditációs archívumot, valamint megvalósul
1.1 a honlap tartalmi-technológiai megújítása,
1.2 a mesterséges intelligenciára épülő tudásbázis elemző rendszer,
2. átalakítják a NAH eljárásait és folyamatait, valamint információs technológiai téren támogatják azokat, amely keretében
2.1. támogatják a felügyeleti vizsgálatok tervezésének részfolyamatát,
2.2. fejlesztik a minősítők és szakértők kirendelésének részfolyamatát,
2.3. elvégzik a helyszíni értékelés tervezésével, az értékelő csoportok és ügyféloldali támogatás kialakításával
összefüggő teendőket,
3. kialakítják az uniós központi szerv és társszervek, valamint országos szintű hivatalok felé a szabványos interfészeket,
4. megszervezik a szakértői oktatási rendszert,
5. bevezetnek információs technológiai biztonsági megoldásokat,
6. eszközöket szereznek be,
7. fejlesztik a NAH Tudástár minőségi jogalkotási támogató funkcióit,
8. a hatósági szolgáltatási díjakban megjelenő, ügyféloldali adminisztratív költségek kontrollja modelljének kialakítása.
32i.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
A bírósági
igazgatás további
elektronizálása
(Digitális Bíróság)
Országos
Bírósági
Hivatal vagy
az általa
vezetett
konzorcium
2,485 (ebből VEKOP: 0,475)20171. A projekt célja, hogy a bíróság ügyfelei elektronikusan, időtől és tértől függetlenül meg
tudják szerezni azokat az információkat, amelyek számukra általában relevánsak a bíróságok
döntéseivel kapcsolatban, illetve - ha egy konkrét ügyben érintettek - az általuk jelenleg
papír alapon, személyes megjelenéssel betekinthető periratokat.
1.1. Bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése.
1.2. Bírósági eljárások iratainak elektronizálása.
1.3. Ügyfélirat-betekintő felület és jogosultságkezelés fejlesztése.
2.
32j.KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15
Adatváltozás-
kezelési szolgáltatás
bevezetése
Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium
1,870
(ebből
VEKOP: 0,357)
Meghirdetve:
2015.
szeptember
1. A projekt célja, hogy a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név-, cím- és okmányazonosító adatainak
változása esetén értesítést kapjanak azon szolgáltatók (közművek, telekommunikációs, biztosítási és pénzügyi szolgáltatók),
amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak, az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló
1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontja alapján. Ennek keretében megvalósul:
1.1. az AVSZ működési és adatvédelmi modellje és folyamatmodellek,
1.2. jogszabály-módosítási javaslatok elkészítése,
1.3. új közigazgatási szolgáltatások kialakítása
a Kormányablakokban, illetve új, elektronikusan intézhető ügy bevezetése a magyarorszag.hu-n,
1.4. közműszolgáltatók adatváltozás-bejelentési és közműátírási ügyleírásainak nyilvántartása,
1.5. ügyleírások, eljárásrendek, útmutatók a Kormányablak-ügyintézők és az ügyfelek számára, képzés Kormányablak-ügyintézők
számára,
1.6. közigazgatási informatikai alkalmazások, szoftverek, (SW):AVSZ változásbejelentő kisalkalmazás, AVSZ közműátírás-
alkalmazás,
1.7. új adat- és rendszerkapcsolatok,
1.8. AVSZ továbbfejlesztése az egyedi szolgáltatói dokumentumok csatolása, interaktív, dinamikus ügyfél-tájékoztatás, látogatói
és felhasználói viselkedés mérése és vizsgálata, illetve
a lakcímigazolvány adatainak integrálása érdekében.
[58]
33.KÖFOP-2.1.1-
VEKOP-15
A közszolgáltatás komplex
kompetencia, életpálya-
program és oktatás
technológiai fejlesztése
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium
12,759 (ebből VEKOP: 2,438)20161. A projekt célja
1.1. a közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-fejlesztése,
1.2. a közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-technológia és képzésmenedzsment
fejlesztése,
1.3. a kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások fejlesztése.
34.KÖFOP-2.1.2-
VEKOP-15
A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-
fejlesztés
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem vagy az általa vezetett konzorcium
5,857 (ebből VEKOP: 1,119)2016A projekt céljai:
1. a jó kormányzást célzó tényalapú közszolgáltatás-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási megalapozása,
2. a közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetenciaigényeinek támogatása,
3. közszolgálati kiválósági központ fejlesztése,
4. a közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése,
5. a fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése,
6. a helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése,
7. a Jó Állam mutató mérése, a jó állam mutatók méréséhez szükséges módszertan kialakítása, a mérések módszertani
és informatikai támogatása, valamint minőségbiztosítása a KÖFOP projektek esetén,
8. a Digitális Jólét Programkutatásainak megalapozása.
35.KÖFOP-2.1.3-
VEKOP-15
A területi
államigazgatási
szervek
humánerőforrásának
fejlesztése
A Miniszterelnökség (konzorciumvezető) és a fővárosi és megyei kormányhivatalok részvételével alkotott konzorcium8,024 (ebből VEKOP: 1,533)2016A projekt céljai:
1. a közszolgáltató szervezetek átvilágítása,
2. a kormányablakokkal összefüggő képzési program megvalósítása a speciális
munkaköri, feladatköri ismeretek, készségek fejlesztése érdekében,
3. a Mobilitási Program pilot jellegű megvalósítása a területi államigazgatásban
a hatósági ellenőrzések terén,
4. a szervezeti kultúra és értékek megszilárdítása érdekében kompetenciafejlesztés,
rendezvények, tréningek, műhelymunkák, képzések megvalósítása,
5. általános ügyintézői és ügyfélszolgálati kompetenciafejlesztés,
6. korszerű e-ügyintézési megoldásokhoz szükséges képzések megvalósítása.
36.KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16A Külgazdasági és
Külügyminisztérium
humánerőforrás-
gazdálkodásának és belső
képzési rendszerének
fejlesztése
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
vagy az általa vezetett
konzorcium
1,550 (ebből VEKOP: 0,296)20161. A projekt keretében felülvizsgálatra és átalakításra kerül a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodása és
a belső szakmai képzési rendszere, valamint az ehhez kapcsolódó működési, szabályozási és oktatási környezet biztosítása.
2. A projekt célja a külügyi igazgatást és a külképviseleteket érintő személyügyi folyamatok rendszerszintű megújítása.
Felülvizsgálatra és újraszervezésre kerülnek a külügyi és külgazdasági igazgatást, továbbá külképviseleti működést támogató,
ágazati stratégiai szemléletű emberi erőforrás-gazdálkodás belső ügyfolyamatai, továbbá az ezeket érintő szabályozási környezet és
azok módszertani megalapozása.
3. A projekt célkitűzése a külgazdasági és külügyi intézményrendszerében a szervezeti tudásbázis megerősítése, a közfeladat-
ellátást támogató ágazati kutatási-elemzési tevékenység fejlesztése, valamint kapacitásának bővítése, továbbá ehhez kapcsolódóan
korszerű ágazati tudásmenedzsment-rendszer kialakítása. A fejlesztések révén jelentősen javul a külügyi és külgazdasági
igazgatásban, kiemelten Magyarország külképviseletein a diplomáciai és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati
tisztviselők munkavégzését támogató információs bázisok intézményrendszeren belüli rendelkezésre állása.
4. A fejlesztés fontos részét képezi a külügyi és diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő nemzetközi együttműködések
kiszélesítése, a korszerű külgazdasági és külügyi feladatellátás fejlesztési lehetőségeit vizsgáló ágazati szakmai kutatások
lefolytatása, valamint ezekhez kapcsolódóan kutató-elemzői adatbázis-rendszer kialakítása.
37.KÖFOP-2.1.5-
VEKOP-16
A versenyképes közszolgálat
személyzeti utánpótlásának
stratégiai támogatása
BBelügyminisztérium vagy az
általa vezetett konzorcium
6,500 (ebből VEKOP: 1,242)20161. A demográfiai előrejelzések alapján az elkövetkező évtizedben továbbra is számolni kell azzal, hogy utánpótlási nehézségek
merülnek fel a közszolgálatban. Ez egyrészt a személyi állomány nyugdíjazásának még mindig magas arányára, másrészt a
közszolgálat alacsony munkaerő-piaci versenyképességére vezethető vissza. Emiatt nem biztosított a modern szolgáltató állam
működtetéséhez szükséges mennyiségű és megfelelő szakmai felkészültségű munkaerő utánpótlása. Ezért a feladatellátáshoz
szükséges megfelelő emberi erőforrás kapacitás tartós hiányát megelőző intézkedések megtétele indokolt. Ennek érdekében
jelen projekt célja egyrészt növelni a közszolgálati életpálya vonzerejét, elősegíteni a pályára kerülők beilleszkedését, valamint
megtartani a professzionális munkaerőt; másrészt mindehhez kialakítani egy támogató, stratégiai alapú integrált emberi erőforrás-
gazdálkodási rendszert, amely az alábbi feladatokon keresztül valósul meg:
1.1. a pályaorientáció, a pályaalkalmasság, a kiválasztás, a mentorálás, valamint a tehetségmenedzsment korszerű eszközeit
alkalmazó utánpótlási rendszer kialakítása,
1.2. az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HR funkciók fejlesztése, a munkaköralapú rendszer kiépítése,
1.3. kormányzati személyzetpolitika közszolgálati rendszerirányítási képességének javítása a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszer kialakításával.
38.KÖFOP-2.1.7-
VEKOP-18
Az
állampolgári
ügyintézés
lehetőségeinek
szélesítése
Lechner
Tudásközpont
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
vagy az általa
vezetett
konzorcium
7,197 (ebből
VEKOP: 1,375)
20191. A projekt célja:
1.1. A kormányhivatalok működésének egységesítése, a hatékonyság növelése.
A pillér célja:
1.1.1. a kormányhivatalok eltérő működési, HR és munkaszervezési
gyakorlatának egységesítése, ezáltal a kiszámíthatóbb működés, valamint
az ügyintézési hatékonyság növelése, folyamatszervezési sztenderdek felállítása
a területi szervek belső folyamatainak megújításához.
1.1.2. a kormányhivatalokat érintő, élethelyzethez kapcsolódó, hitelesített
információkat szolgáltató automatizált folyamattámogató rendszer fejlesztését
megalapozó további célterületeket érintő tanulmányok, koncepciók kidolgozása.
1.2. A területi közigazgatás tervezett fejlesztéseinek megalapozása:
A pillér célja a kormányhivatalok és kormányablakok szervezeti és informatikai
fejlesztéseinek koncepcionális megalapozása. A megvalósuló koncepciók
központi, minden kormányhivatalra és kormányablakra kiterjedő fejlesztési
irányokat azonosítanak, folyamatában tudják segíteni, megalapozni és
támogatni a következő, 2021-2027 közötti tervezési ciklus területi közigazgatás
fejlesztését.
1.3. Az ügyintézés lehetőségeinek szélesítése:
A pillér hozzájárul a szolgáltató (ügyfélbarát) állam megteremtéséhez, a korszerű
technológiák alkalmazásának és elérhetőségének vizsgálatával, a fejlesztési
koncepciók, tervek és modellek kialakításával.
Cél, hogy a kormányablak egységes ügyfélszolgálata mellett most egy fordított
logika mentén közelítse meg az ügyfélkiszolgálást, a megfogalmazódó
megoldások ne az állampolgártól várják el az ügyintézési helyszín
megközelítését, hanem célzottan, akár a lakóhelyen, munkahelyen, illetve a napi
tevékenységének helyszínén támogassák az ügyintézést, így képesek legyenek
illeszkedni az állampolgárok élethelyzetéhez.
1.4. A Jó Állam Projekt Mutató méréséhez szükséges (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15
projekt keretében megkezdett) támogató- és elemzőfeladatok (módszertan
kialakítása, a mérések módszertani támogatása, minőségbiztosítása) folytatása
a KÖFOP projektek esetén, valamint a projektszint feletti eredmények, hatások
vizsgálatához szükséges elemzések és a záró tanulmány elkészítése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2021. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. szeptember 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
[59]
39.KÖFOP-2.2.1-
VEKOP-16
A nemzetbiztonsági
ellenőrzések elektronizálása
a korrupciós esetek nagyobb
arányú felderítése, illetve
megelőzése érdekében
Alkotmányvédelmi Hivatal1,497 (ebből VEKOP: 0,286)20161. A fejlesztés célja, hogy megvalósuljon a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső korrupciógyanús személyek mielőbbi kiszűrése
a nemzetbiztonsági és cégellenőrzési kérdőívek, változás-bejelentések on-line módon történő kitöltését és továbbítását, valamint
az automatizált adatlekérdezést biztosító elektronikus rendszer segítségével.
40.2,500 (ebből VEKOP: 0,478)1. A projekt célja egy ún. korai előrejelző rendszer kifejlesztése, amely a KÖFOP keretében megvalósuló, internetre kapcsolt rendszerek
hálózatának egyes pontjain hozzáférhető forgalmat feldolgozva, elemezve képes a kibertérből érkező fenyegetések, illetve azok egyes
jellemzőinek felismerésére, jelzésére, elemzésének biztosítására, támogatására. A tervezett rendszer megoldást biztosít az említett
forrásokból származó nagy mennyiségű heterogén adat valós időben történő kezelésére, egyes elvek szerinti megjelenítésére,
az információk gépi, illetve humán erővel végzett feldolgozására, a szükséges riportok, jelentések, tájékoztató anyagok elkészítésére.
41.KÖFOP-2.2.3-
VEKOP-16
Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a
korrupciós esetek nagyobb
arányú felderítése, illetve
megelőzése érdekében
Nemzeti Védelmi Szolgálat
vagy az általa vezetett
konzorcium
5,966 (ebből VEKOP: 1,140)20161. A projekt keretében megvalósuló beavatkozások egy új,
a korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítésére
szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatják
a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint
eszközbeszerzés végrehajtásával, emellett
a vagyonnyilatkozatok átláthatóságát támogató informatikai
megoldás kerül fejlesztése. A tervezett beavatkozások
eredményeként a közigazgatási szakemberek felkészültebbek
lesznek a korrupciós kockázatok kivédésére, továbbá lakossági
szemléletformálás történik.
2. A projekt céljához illeszkedően a rendelkezésre álló
eszközöket fel kell használni arra, hogy a korrupciós
kockázatok tovább csökkenjenek, és a már elért eredmények
megőrizhetőek legyenek Magyarországon. Nagy hangsúlyt
kell helyezni a szervezetek, különösen az államigazgatási
szervek működésében rejlő korrupciós kockázati tényezők
azonosítására és azok jelentős csökkentésére, a technológiai
lehetőségek korrupció elleni küzdelemben való
felhasználhatóságára. A korrupció elleni küzdelem területén
fontos, hogy tovább folytatódjon a szemléletformálás a már
kipróbált és bevált képzési módszerekkel annak érdekében,
hogy minél több társadalmi csoport, szervezet váljon
az integritásalapú működés elkötelezettjévé. A Nemzeti
Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedései terv megvalósítás keretében a következő
fejlesztések valósulnak meg:
2.1. humánkapacitás fejlesztése az integritásszemlélet
erősítése érdekében,
2.2. ismeretterjesztés és nyílt kormányzástámogatás,
2.3. Információ Technológiai Infrastruktúra fejlesztés
a korrupció elleni küzdelem hatékonyságának erősítése
érdekében,
2.4. az átlátható kormányzás megteremtését elősegítő
intézkedések.
42.
[60]
43.KÖFOP-2.2.5-
VEKOP-15
Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási adattárház
Magyar Államkincstár vagy az általa vezetett konzorcium6,691 (ebből VEKOP: 1,278)20161. A projekt célja
1.1. az államháztartási információs rendszer fejlesztése,
1.2. az államháztartási adatok és információk áramlásának racionalizálása,
1.3. egy államháztartási adattárház kialakítása,
1.4. integritásirányítási rendszer fejlesztése, ezen belül a gazdasági folyamatok átláthatóságát monitorozó szervezeti
egység felállítása a Magyar Államkincstár keretein belül,
1.5. integritáskockázatok kezelésének automatizált támogatása és szakmai hatékonyság fejlesztése lehetőségeinek
azonosítása,
1.6. kompetencia- és szervezetfejlesztés, belső szabályozások kialakítása,
1.7. módszertani fejlesztés.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 23 067 264 forint.
3. A keretemelés feltétele, hogy a keretemelés összege akkor számolható el uniós forrás terhére, ha az abból
megvalósított tevékenységek a KÖFOP 2. prioritás 2. célkitűzése céljainak megvalósításához hozzájáruló fejlesztéseket
valósít meg.
43a.KÖFOP-
2.2.6-
VEKOP-
18
Az
információszabadság
hazai gyakorlatának
feltérképezése és
hatékonyságának
növelése
Nemzeti Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság
0,997 (ebből VEKOP: 0,191)2019A projekt célja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés gyakorlati
megvalósulásának vizsgálata, korrekciós, valamint beavatkozási javaslatokat
megfogalmazása, az érintett csoportok bevonásával, valamint a célcsoportok
tájékoztatása. Ennek keretében:
1.1. kutatások valósulnak meg egy olyan országos léptékű, a közfeladatot ellátó
szervek közérdekű adatkezelési gyakorlatára kiterjedő helyzetfelméréssel, amely
alapján aktuális, átfogó és hiteles helyzetkép állhat rendelkezésre az alábbi
szempontok tekintetében:
1.1.1. a közszféra működése átláthatóságának hazai gyakorlata, az ezek alapján
képezhető benchmarkok, indikátorok és a kívánatos megvalósulási célok,
1.1.2. a közszférához közfeladat ellátása vagy közpénzzel való gazdálkodás okán
kapcsolódó egyéb szereplők működése átláthatóságának gyakorlati
megvalósulása,
1.1.3. az információszabadság jogi szabályozórendszerének hatékonysága, az
alapjog érvényesülésének nehézsége és akadályoztató tényezők, valamint "jó
gyakorlatok" ismertetése,
1.2. a kutatások során feltárt problémákra reagáló megoldási, korrekciós és
beavatkozási javaslatok és mechanizmusok kerülnek kidolgozásra,
1.3. jogszabályok felülvizsgálatára, módosítási javaslatok kidolgozására kerül sor,
1.4. segédanyagok és az eredmények disszeminációjára kerül sor.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 2020. június 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
43b.KÖFOP-
2.2.6-
VEKOP-
18
Jogszabályban rögzített
közadatokat tartalmazó
adatkörök, valamint egyéb
nyilvántartott adatkörök
felmérése és azok szabályozási
oldali felülvizsgálata
Igazságügyi Minisztérium és
az általa vezetett konzorcium
1,000
(ebből VEKOP:
0,191)
20191. A projekt célja a közzétételi kötelezettségnek való
megfelelés gyakorlati megvalósulásának az információ igénylői
oldalról történő vizsgálata, az optimalizálási lehetőségek
feltárása, továbbá a hozzáférhetőség javítása.
Ennek keretében
1.1. áttekintésre kerülnek az ágazati jogszabályok és
kigyűjtésre kerülnek azon rendelkezések, amelyek a közérdekű
adatoknak, közérdekből nyilvános adatoknak az adott
jogszabály címzettjei által megvalósítandó szolgáltatására,
illetve közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok állam
általi nyilvántartása vezetésére vonatkoznak,
1.2. létrejön a jogszabályon alapuló közigazgatási adatkör-
nyilvántartás (adatkörjegyzék),
1.3. megvalósul a közérdekű adatok kezelésének megújult
rendszere hatósági felhasználhatóságának és a kapcsolódó
funkciók (adatátadás, elemzések stb.) vizsgálata a kiválasztott
hatóságok igényeinek felmérésével és a nyilvántartások
szervezetek közötti átjárhatóságával kapcsolatosan,
1.4. javaslatcsomag kerül kidolgozásra,
1.5. pilot modellek készülnek,
1.6. megvalósul az állampolgárok és a civil szféra látókörének
szélesítése a projekt témájához kapcsolódóan, valamint
az információszabadsággal kapcsolatos ismeretek és
tudatosság növelése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei: 2020. szeptember 30-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
43c.KÖFOP-2.2.7-
VEKOP-20
Automatikus Közigazgatási
Döntéshozatali (AKD) rendszer
SZEÜSZ kialakítása
Belügyminisztérium és az
általa vezetett konzorcium
0,978 (ebből VEKOP: 0,187)20201. A projekt eredményeként megvalósul egy olyan integrált szolgáltatás, amelynek segítségével
az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történnek meg, amennyiben a döntéshez szükséges minden információ rendelkezésre áll. A projekt egy olyan továbbfejleszthető és kiterjeszthető szolgáltatási modellt valósít meg, amely révén a közigazgatási intézménynek lehetősége lesz a szolgáltatás
integrálásával a saját ügyintézési folyamatait egyszerűsíteni és automatizálni.
A projekt keretében
1.1. elkészül az AKD igazgatási módszertan és kiválasztási szempontrendszer,
1.2. megvalósul az AKD modulok rendszertervezése és prototípus fejlesztése,
1.3. pilot készül,
1.4. szolgáltatás-bevezetési felmérés valósul meg, az AKD igazgatási módszertan elkészítése,
1.5. az AKD modell elterjesztését célzó oktatási anyagok készülnek, oktatási és tesztkörnyezet kerül kialakításra,
1.6. AKD modell képzések valósulnak meg,
1.7. megvalósul a kapcsolódó informatikai alapinfrastruktúra tervezése, beszerzése, üzembe helyezése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. december 15-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
44.KÖFOP-2.3.1-
VEKOP-16
Helyi közszolgáltatás
információs rendszer
fejlesztése és bevezetése
(IKIR)
Belügyminisztérium vagy az általa vezetett konzorcium3,604 (ebből VEKOP: 0,688)20161. A projekt célja az optimális közszolgáltatási feladatméretezés és ellátási modellek kialakításához szükséges adatok rendelkezésre
állását, a hatékonysági tartalékokat és veszteségforrásokat feltáró, az önkormányzati szektor adósságának újratermelődési
kockázatát kezelhetővé tevő rendszer kialakítása. Ennek érdekében országos kiterjedésű és funkcionálisan integrált információs
mechanizmusokat támogató informatikai alkalmazást kell létrehozni a helyi közszolgáltatások nyomon követése, valamint
optimalizált működési és finanszírozási rendszerének megteremtése és fenntarthatósága érdekében.
2. A projekt keretében olyan integrált működési és informatikai rendszer jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország
összes településére kiterjedően naprakész információk álljanak rendelkezésre központilag a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő
ellátás- és finanszírozás-tervezési, valamint rendszerszintű szervezési feladatokhoz.
44/a.KÖFOP-2.3.1-
VEKOP-16
IKIR rendszer
kiterjesztése és
továbbfejlesztése
Belügyminisztérium
vagy az általa vezetett
konzorcium
4,000 (ebből
VEKOP: 0,764)
20211. A projekt célja az IKIR rendszerhez csatlakoztatott ágazati adatbázisok
számának bővítése annak érdekében, hogy a helyi közszolgáltatások
szervezésével összhangban rendelkezésre álló, de jelenleg különálló adatbázisok
minél nagyobb részének egy helyre történő beintegrálásával szélesebb körű
elemzési lehetőség valósulhasson meg, biztosítva egyúttal
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak szerint a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges helyi/területi szintű
adatokat.
1.1. A projekt keretében továbbfejlesztésre és bővítésre kerül az IKIR rendszer
adattára, tíz ágazati adatbázis becsatlakoztatásával.
1.2. Az ágazati adatbázisok becsatolásával kapcsolatos szolgáltatásbővítéssel
integráltan megvalósuló funkcionális fejlesztések valósulnak meg a következők
szerint:
- online interfész kialakítása,
- önkormányzati törzsadattár kialakítása,
- elemzési funkciók fejlesztése,
- információgyűjtés támogatása,
- vezetői információs rendszer fejlesztése,
- felhasználói támogatás,
- infrastruktúra bővítése, fejlesztése,
- létrejövő adatvagyon hasznosítása eredményeként automatizálási
technológiákkal előállított riportok,
- online oktatóvideók,
- adatlekérdezés lehetőségének biztosítása a lakosság számára,
- elégedettségmérési modul továbbfejlesztése, kiterjesztése,
- szabályzatok, jogszabálytervezet.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2021. november 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
45.KÖFOP-2.3.2-
VEKOP-15
Hálózatfejlesztés Támogató
Monitoring Rendszer (HTMR)
létrehozása
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség vagy az általa vezetett konzorcium
2,527 (ebből VEKOP: 0,483)2016A projekt keretében olyan monitoring rendszer, térinformatikai adatbázis létrehozása a
cél, amely alkalmas újgenerációs szélessávú internethálózatok országos szintű
előtervezésére és nyilvántartására, valamint alapszintű térképes megjelenítésre és
szabályozott adatfrissítésre. A rendszernek támogatást kell nyújtania szélessávú hálózatok
fejlesztése tervezéséhez, célrendszere meghatározásához, a fejlesztések hatása és
eredményei méréséhez és követéséhez.
46.KÖFOP-2.3.3-
VEKOP-16
Helyi versenyképesség-
fejlesztési kutatási program
Belügyminisztérium0,991 (ebből VEKOP: 0,189)20161. A projekt célja az átfogó, az ágazati- és szakpolitika fejlesztési szempontjaira épülő kutatási program eredményei alapján a helyi
közszolgáltatások rendszerének megújítása, optimalizálása. A tudományos kutatások eredményeivel megalapozottá válnak a helyi
közszolgáltatásokat érintő szakpolitikai döntések. A projekt keretében kidolgozásra kerülnek az innovatív szervezési és feladat-
ellátási modellek, módszerek, a vonatkozó megoldások alkalmazását előkészítő mintaprojektek a KÖFOP 2. prioritásában rögzített
további intézkedések megalapozása érdekében.
47.KÖFOP-2.3.4-
VEKOP-15
Önkormányzati fejlesztések
figyelemmel kísérése II.
Belügyminisztérium1,103 (ebből VEKOP: 0,211)20161. A projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához. A projekt
keretében kutatási programok kerülnek végrehajtásra a horizontális és vertikális együttműködési, koordinációs mechanizmus
kiterjesztése érdekében a 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztések nagyobb spektrumára.
A projekt kiterjed a településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítására az önkormányzatok információ-
feldolgozási képessége, szükséglete és a továbblépés lehetőségei meghatározása érdekében. A gyakorlati megoldások feltárása,
feldolgozása, az önkormányzati szinteknek megfelelő és adaptálható koordinációs és integratív módszertani eszközök (módszertan,
útmutató, ajánlás, hatásvizsgálat) kidolgozása révén a projekt hozzájárul a közszolgáltatások települési szintű megújításához.
48.KÖFOP-2.3.5-
VEKOP-16
A vállalati szektorhoz
kapcsolódó közigazgatási
bürokrácia csökkentési
program kidolgozása
Miniszterelnökség1,302016A projekt keretében kidolgozásra kerülő program három szakaszban, 1+2+2 éves
időtávon, öt fő fázisban kerül végrehajtásra:
I. programszakasz: helyzetfelmérés és értékelés, stratégiai célkitűzések meghatározása és
priorizálása, részletes akciótervek kidolgozása,
II. programszakasz: magas prioritású célkitűzések akcióinak megvalósítása,
III. programszakasz: alacsonyabb prioritású célkitűzések akcióinak megvalósítása.
48a.
[61]
49.KÖFOP-3.1.1-16Partnerek és a lakosság
bevonása az operatív
programok megvalósításába
Miniszterelnökség8,0702016A projekt célja a társadalmi és szociális partnerek, kiemelten a monitoring bizottsági
tagok adminisztratív kapacitásainak megerősítését szolgáló intézkedések (pl. társadalmi
és szociális partnerek képzéseken, szemináriumokon, értékelésekben való részvétele,
hozzáférés biztosítása a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer egyes, az
operatív programok előrehaladását részletező kimutatásaihoz) megvalósítása, ezzel
összhangban a monitoring bizottságok működési feltételeinek biztosítása. A projekttel
szemben elvárás továbbá a lakosság európai uniós támogatásokkal kapcsolatos
ismereteinek bővítése országos és helyi kampányokkal, amelyek segítenek bevonni a
projektek környezetében élő lakosságot, valamint a társadalmi, szociális, gazdasági
partnereket a projektek megvalósításába.
50.KÖFOP-
3.2.1-16
Az Audit Hatóság
által végzett
ellenőrzések
színvonalának
fenntartása
Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság
11,7792016A projekt célja a 2014-2020 programozási időszakban
a második szintű ellenőrzések elvégzése (rendszervizsgálatok,
projektellenőrzések, továbbá új feladatként az elszámolások
ellenőrzése), a 2021-2027 programozási időszak elindításához
szükséges audit- és ellenőrzési feladatok ellátása, az ehhez
szükséges működési feltételek biztosítása (pl. humánkapacitás,
infrastruktúra), valamint a szükséges fejlesztések elvégzése
(pl. kapacitásbővítés, tárgyi eszközök fejlesztése).
51.KÖFOP-3.2.2-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program végrehajtásánál
Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium11,1782016A projekt célja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hatékony és eredményes
megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben
történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán
erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és
hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása,
melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás
teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a
projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első
szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.
52.KÖFOP-3.2.3-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése a Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program, valamint
az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
végrehajtásánál
Miniszterelnökség8,6072016A projekt célja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása,
a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő
abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges szervezeti és humán
erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további célja a közösségi és
hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása,
melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás
teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a
projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek értékelése, projektek első
szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.
[62]
53.KÖFOP-3.2.4-15A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése a
Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program, valamint a
Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program
végrehajtásánál, továbbá az
igazoló hatósági feladatok
ellátásánál
Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium24,5242016A projekt célja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban
felhasználható források teljes és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek
érdekében a szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának
biztosítása. A projekt további célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító
hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag
kerül sor. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű
feladatokat (pl. éves jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások
elkészítése, projektek értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások
folyósítása) is. A projekttel szemben további elvárás az igazoló hatósági feladatok
ellátásához szükséges szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának
biztosítása.
54.KÖFOP-3.2.5-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése a Közigazgatás-
és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program
végrehajtásánál
Miniszterelnöki Kabinetiroda vagy az általa vezetett konzorcium1,3362016A projekt célja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program hatékony
és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes
és határidőben történő abszorpciójának elősegítése, ennek érdekében a szükséges
szervezeti és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása. A projekt további
célja a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok
hatékony ellátása, melyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt lefedi a
programvégrehajtás teljes ciklusát, ide értve a programszintű feladatokat (pl. éves
jelentés), valamint a projektszintű feladatokat (pl. felhívások elkészítése, projektek
értékelése, projektek első szintű ellenőrzése, támogatások folyósítása) is.
55.KÖFOP-3.2.6-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése a
központi koordinációs feladatok ellátásánál
Miniszterelnökség7,0272016A projekt hozzájárul az operatív programok hatékony és eredményes megvalósításához,
a programozási időszakban felhasználható források teljes és határidőben történő
abszorpciójának elősegítéséhez. Ennek érdekében a projekt célja a szükséges szervezeti
és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása azokon a területeken,
melyeket a közösségi vagy hazai jogszabályok az európai uniós fejlesztések központi
koordinációjához rendelnek, ide nem értve a közbeszerzések szabályossági
ellenőrzésének feladatát. A projekt lefedi a programvégrehajtás teljes ciklusát,
elsősorban a Partnerségi Megállapodás szintű feladatok (pl. szabályozás, monitoring,
állami támogatások vizsgálata, ellenőrzés koordinációja, fejezeti kezelés) terén.
56.KÖFOP-3.2.7-15A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése a
Miniszterelnökség
közbeszerzés szabályossági
ellenőrzési feladatainak
ellátásánál
Miniszterelnökség4,826Megtörtént
2015-ben
A projekt hozzájárul az operatív programok szabályszerű megvalósításához. A projekt
célja a szükséges külső humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása a
közbeszerzések szabályossági ellenőrzésének lefolytatása, a kapcsolódó szakmai
útmutatások, elemzések és egyéb anyagok elkészítése, valamint a központi koordináció
közbeszerzések ellenőrzésével foglalkozó munkatársainak közbeszerzési-jogi felkészítése
terén.
[63]
57.KÖFOP-3.2.8-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív
programokat végrehajtók
irodai ellátásánál
Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság
10,7892016A projekt célja az irányító hatóságok és a központi koordinációt biztosító szervezeti
egységek feladatellátásához szükséges irodai ellátás, ennek érdekében a szükséges
szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása (pl.
irodaszer, irodabútor, irodaépület, karbantartás, gépjármű, közüzemi szolgáltatások).
58.KÖFOP-3.2.9-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív
programokat végrehajtók
informatikai és
infokommunikációs
ellátásánál
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
2,002016A projekt célja az irányító hatóságok és a központi koordinációt biztosító szervezeti
egységek feladatellátásához szükséges informatikai és infokommunikációs ellátás, ennek
érdekében a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre
állásának biztosítása (pl. munkaállomások, telefonok biztosítása és üzemeltetése,
kormányzati központi infokommunikációs infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése,
szoftverek, licencek biztosítása).
59.KÖFOP-3.2.10-16A támogatáskezelés
menedzsment feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív
programok végrehajtása
során keletkezett
dokumentumok
digitalizálásánál és
irattárazásánál
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság2,0452016A projekt célja az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok -
különös tekintettel a 2007-2013 programozási időszakban keletkezett dokumentumokra
- digitalizálása és irattárazása, ennek érdekében a szükséges szervezeti, technikai és
humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása (pl. dokumentumok szkennelése,
metaadatozása, irattár biztosítása, irattárazás).
60.KÖFOP-3.3.1-16A közösségi előírásnak
megfelelő értékelések
megvalósítása
Miniszterelnökség2,4322016A projekt célja az operatív programok eredményességének, hatékonyságának
megítélését elősegítő, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra,
a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke
szerinti elemzések, értékelések megvalósításához, valamint az eredmények
felhasználásához szükséges külső, független szakértői szolgáltatások biztosítása. A
projekttel szemben elvárás, hogy a 2007-2013 programozási időszakhoz képest
növekedjen a folyamatos értékelések száma az utólagos értékelések számának
megtartása mellett annak érdekében, hogy az értékelési eredmények időzítése jobban
illeszkedjen a döntéshozatali igényekhez. A döntéshozatali folyamat minőségének
javítása érdekében további elvárás, hogy az értékelések összetettebbek legyenek,
komplex (környezeti, gazdasági, szociális) szempontrendszert alkalmazva.
61.KÖFOP-3.3.1-16Az eredményes és hatékony
végrehajtáshoz szükséges
kompetencia biztosítása
Miniszterelnökség0,1872016A projekt célja, hogy az intézményrendszeren belül minél szélesebb körben történjen
meg a tudásmegosztás, tapasztalatcsere (egy szervezeten belül, de más területen
dolgozók között, különböző szervezetben, de azonos területen dolgozók között, valamint
az intézményrendszer és a civil partnerek között) azáltal, hogy az operatív programok
megvalósításával foglalkozó kollégákat ösztönzik a munkakörön kívüli tudásmegosztási
feladat elvégzésére.
[64]
62.KÖFOP-3.3.2-16Az e-kohéziós irányelv
átültetése
Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium10,0662016A projekt célja a Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket átfogó Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs Rendszer részét képező, az európai uniós finanszírozású
programok kezelésére vonatkozó ún. EUPR modulok kifejlesztése és a teljes rendszer
biztonságos, zökkenőmentes üzemeltetése. Az egyes modulok a támogatáskezelés egyes
szakaszait fedik le. A projekttel szemben elvárás, hogy a rendszer képes legyen az első
lépéstől (pályázat rögzítése) egészen a projektek zárásáig segíteni a támogatáskezelés
folyamatát. Az EUPR kialakítása során alapelv az elektronikus kapcsolattartási formák
biztosítása, az elektronikus nyilvántartások preferálása a papír alapú dokumentumok
helyett, valamint a workflow jellegű működés.
63.KÖFOP-3.3.3-15A pályázók és
kedvezményezettek
kapacitásainak támogatása,
segítése a projektek
tervezése és végrehajtása
során
Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
10,7422016A projekt célja azon kapacitások (pl. projektmenedzsmentben jártas szakemberek)
végrehajtó rendszeren belüli biztosítása, melyek a pályázókat, illetve a
kedvezményezetteket támogatni tudják a projektek tervezése és megvalósítása során. A
projekt kiterjed a projektfelügyeleti funkcióra is. A projekttel szemben elvárás, hogy a
szakemberek a támogatási rendszer által megkövetelt beszámolók és elszámolások
kitöltésével kapcsolatos, illetve egyéb, a támogatásokkal kapcsolatban felmerülő
kérdések gyors megválaszolásában is segítséget nyújtsanak, elsősorban személyes
szakmai segítségnyújtás keretében (pl. személyes tanácsadás, online válaszadás). További
elvárás, hogy a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak növelésére célzott
információs fórumok, események is megvalósuljanak.
64.KÖFOP-3.3.3-15A pályázók és
kedvezményezettek
kapacitásainak támogatása a
Duna Régió Stratégiával és az
európai területi társulásokkal
összefüggésben
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
0,4812016A Duna Régió Stratégiával és az európai területi társulásokkal összefüggésben biztosítani
szükséges azokat a kapacitásokat (pl. projektmenedzsmentben, szakmai területeken
jártas szakemberek), amelyek a pályázókat, illetve kedvezményezetteket támogatni
tudják a projektek tervezése és megvalósítása során. A projekttel szemben elvárás, hogy
a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak növelésére célzott információs
fórumok, események is megvalósuljanak.

3. melléklet az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz[65]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat 5. pontja. Hatálytalan 2018.02.22.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja. Hatálytalan 2016.07.14.

[3] A nyitó szövegrészt módosította az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 6. a) pontja. Hatályos 2017.03.14.

[4] Módosította az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 6. b) pontja. Hatályos 2017.03.14.

[5] Beiktatta az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2017.03.14.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 9. a) pontja. Hatálytalan 2017.03.14.

[7] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.1. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[8] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.1. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[9] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.2. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[10] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.2. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat 5. pontja. Hatálytalan 2017.12.09.

[12] Megállapította az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2017.03.14.

[13] Módosította az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 4.1. pontja. Hatályos 2018.11.23.

[14] Módosította az 1472/2018. (IX. 27.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2018.09.28.

[15] Beiktatta az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2018.11.23.

[16] Beiktatta az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2018.11.23.

[17] Megállapította az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2017.03.14.

[18] Megállapította az 1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.12.05.

[19] Módosította az 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat 6. pont 6.1.2. alpontja. Hatályos 2021.03.24.

[20] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.3. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[21] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.4. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[22] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.4. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[23] Megállapította az 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2017.06.03.

[24] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.5. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[25] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.5. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[26] Megállapította az 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2020.03.26.

[27] Módosította az 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat 6. pont 6.1.5. alpontja. Hatályos 2021.03.24.

[28] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.1.6. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat 5. pontja. Hatálytalan 2017.12.09.

[30] Beiktatta az 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2017.06.03.

[31] Beiktatta az 1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2017.12.09.

[32] Megállapította az 1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2018.11.23.

[33] Beiktatta az 1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2018.02.22.

[34] Megállapította az 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2020.08.08.

[35] Beiktatta az 1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2020.12.05.

[36] Beiktatta az 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2021.03.24.

[37] Beiktatta az 1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2021.09.22.

[38] Beiktatta az 1847/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2021.12.01.

[39] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2023.02.17.

[40] Beiktatta az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[41] Beiktatta az 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.08.08.

[42] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[43] Módosította az 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontja. Hatályos 2022.07.21.

[44] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. a) pontja. Hatályos 2023.08.01. Módosítani rendelte továbbá az 1358/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat 2. pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[45] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. b) pontja, valamint 6. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[46] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 5. pont aa)ak) alpontja. Hatályos 2023.02.17.

[47] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. ca)-cb) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[48] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cc) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[49] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cd)-cf) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[50] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cg)-ci) pontja, valamint az 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[51] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cj) pontja, valamint az 1. melléklet 2. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[52] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. ck) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[53] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cl)-cm) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[54] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cn)-co) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[55] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cp) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[56] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cr)-cs) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[57] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. ct)-cw) pontja, valamint 1. melléklet 3-4. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[58] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cx)-cz) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[59] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. caa) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[60] Módosította az 1346/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 5. cab)-cae) pontja, valamint 7. pontja. Hatályos 2023.08.01.

[61] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 5. pont ba)bd) alpontja. Hatályos 2023.02.17.

[62] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 5. pont be)bg) alpontja. Hatályos 2023.02.17.

[63] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 5. pont bh)bi) alpontja. Hatályos 2023.02.17.

[64] Beiktatta az 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozat 5. pont bj)bl) alpontja. Hatályos 2023.02.17.

[65] Hatályon kívül helyezte az 1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozat 7. pontja b) alpontja. Hatálytalan 2016.04.16.

Tartalomjegyzék