31998R0179[1]

A Bizottság 179/98/EK rendelete (1998. január 23.) a roll-on/roll-off személyhajók (ro-ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló 3051/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 179/98/EK rendelete

(1998. január 23.)

a roll-on/roll-off személyhajók (ro-ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló 3051/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a roll-on/roll-off személyhajók (ro-ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló, 1995. december 8-i 3051/95/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 9. cikkére,

mivel a 3051/95/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a társaságok és a tagállamok kötelesek a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és onnan induló komphajók üzemeltetése vonatkozásában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1993. november 4-i A.741 (18) számú közgyűlési határozatával elfogadott Biztonságos üzemeltetés nemzetközi szabályzata rendelkezéseit betartani;

mivel a Biztonságos üzemeltetés nemzetközi szabályzata (ISM) egységes végrehajtásának biztosítása érdekében az IMO 1995. november 23-án az A.788 (19) számú határozattal elfogadta az ISM-szabályzat közigazgatások általi végrehajtásáról szóló iránymutatásokat;

mivel szükséges figyelembe venni a nemzetközi fejleményeket az ideiglenes igazolások és bizonyítványok kiadására, az ISM-szabályzat igazolásai és bizonyítványai mintájára, valamint az ISM-szabályzati bizonyítványi egyezményekről szóló egyes szabványokra vonatkozó részletes szabályok bevezetésekor;

mivel indokolt annak biztosítása, hogy egyes, már kibocsátott igazolások és bizonyítványok érvényességét ne érintsék;

mivel a 3051/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vanza a legutóbb a 97/34/EK [2] bizottsági irányelvvel módosított 93/75/EGK [3] tanácsi rendelet 12. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3051/95/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) "elismert szervezet";: a 97/58/EK bizottsági irányelvvel [4] módosított 94/57/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően elismert szervezet.";

2. A mellékletet e rendelet mellékletének megfelelően kell módosítani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1998. július 1-jétől kell alkalmazni.

A közigazgatások és elismert szervezetek által 1998. július 1. előtt kibocsátott megfelelési bizonyítványok és a biztonságos üzemeltetési bizonyítványok a lejáratuk napjáig érvényesek maradnak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. január 23-án.

a Bizottság részéről

Neil Kinnock

a Bizottság tagja

[1] HL L 320., 1995.12.30., 14. o.

[2] HL L 247., 1993.10.5., 19. o.

[3] HL L 158., 1997.6.17., 40.

[4] HL L 274., 1992.10.7., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 3051/95/EK rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

a) A címet az alábbi szövegre kell kicserélni:

"A. rész

HAJÓK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS A SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZABÁLYZAT

(BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYZATA [ISM])"

b) Az alábbi B részt kell beilleszteni:

"B. rész [1]

A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI (ISM) SZABÁLYZAT VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A KÖZIGAZGATÁSOK SZÁMÁRA

1. A MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNYOK KIBOCSÁTÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

1.1. Fogalommeghatározások

a) "biztonságos üzemeltetési rendszer (SMS)": egy olyan strukturált és dokumentált rendszer, amelynek segítségével a társaság személyzete hatékonyan hajthatja végre a társaság biztonságos üzemeltetési és környezetvédelemi politikáját;

b) "a biztonságos üzemeltetés ellenőrzése": szisztematikus és független vizsgálat annak a meghatározására, hogy az SMS keretében végzett tevékenységek és azok eredményei megfelelnek-e az előírt rendelkezéseknek, és hogy e rendelkezéseket hatékonyan hajtották-e végre, valamint hogy lehetővé tették-e a kitűzött célok megvalósítását;

c) "észrevétel": a biztonságos üzemeltetés ellenőrzésésének végrehajtása során elkészítendő, tárgyilagos bizonyítékokkal alátámasztott ténymegállapítás;

d) "tárgyilagos bizonyíték": a biztonságra vagy az SMS egy elemének a meglétére és végrehajtására vonatkozó mennyiségi vagy minőségi információ, feljegyzés vagy ténymegállapítás, amely észlelésen, mérésen vagy tesztelésen alapul, és ellenőrizhető;

e) "szabálytalanság": olyan észlelt állapot, amelyben tárgyilagos bizonyítékok arra utalnak, hogy egy meghatározott előírást nem tartottak be;

f) "súlyos szabálytalanság": olyan azonosítható rendellenesség, amely súlyos fenyegetést jelent a személyzet vagy a hajó biztonságára nézve, vagy súlyos környezetvédelmi kockázatot idéz elő, és azonnali korrekciós intézkedést igényel; mindezeken túlmenően az SMS-szabályzat egy előírása hatékony és szisztematikus megvalósításának hiánya szintén súlyos szabálytalanságnak minősül;

g) "ideiglenes megfelelési bizonyítvány": az 1.2. pontnak megfelelően a társaságok számára kibocsátott igazolás;

h) "ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány": az 1.3. pontnak megfelelően a ro-ro komphajók számára kibocsátott bizonyítvány.

1.2. Ideiglenes megfelelési bizonyítvány

1.2.1. Ideiglenes megfelelési bizonyítványt a közigazgatás egy társaság számára csak akkor bocsáthat ki, ha:

1. a társaságot újonnan alapították; vagy

2. a társaság első alkalommal vállalja a felelősséget olyan ro-ro komphajó üzemeltetéséért, amelyre nem érvényes a már a társaság birtokában lévő megfelelési bizonyítvány.

1.2.2. Ideiglenes megfelelési bizonyítvány kibocsátását megelőzően a közigazgatásnak ellenőriznie kell, hogy a társaság rendelkezik-e az ISM-szabályzat 1.2.3. pontjában előírt célkitűzéseknek megfelelő biztonságos üzemeltetési rendszerrel, valamint kidolgozott tervvel az ISM-szabályzat előírásainak megfelelő, biztonságos üzemeltetési rendszernek az ideiglenes megfelelési bizonyítvány érvényességi időtartama alatti megvalósításához.

1.2.3. Az ideiglenes megfelelési bizonyítvány érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

1.3. Ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány

1.3.1. Ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt közigazgatás egy ro-ro komphajó számára csak akkor bocsáthat ki, ha:

1. a ro-ro komphajót első alkalommal állítják szolgálatba az építése befejezését vagy a hajótípus-változással járó átépítését követően;

2. a ro-ro komphajó üzemeltetési jogát átruházták, és az üzemeltetést olyan társaság végzi, amely korábban nem vett részt az adott ro-ro komphajónak az üzemeltetésében;

3. a ro-ro komphajót más állam lobogója alatt ruházzák át.

1.3.2. Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátását megelőzően a közigazgatásnak ellenőriznie kell, hogy:

1. a ro-ro komphajót üzemeltető társaság rendelkezik-e az adott ro-ro komphajóra vonatkozó érvényes megfelelési bizonyítvánnyal vagy ideiglenes megfelelési bizonyítvánnyal;

2. a társaság által a ro-ro komphajó számára létrehozott biztonságos üzemeltetési rendszer tartalmazza-e az ISM-szabályzat lényeges elemeit, és értékelték-e azokat a megfelelési bizonyítvány kibocsátásához szükséges ellenőrzés során, illetve kimutatták-e, hogy e rendszer megfelel az ideiglenes megfelelési bizonyítvány kibocsátásához megkövetelt feltételeknek;

3. a parancsnok és a főtisztek ismerik-e a biztonságos üzemeltetési rendszert és az annak megvalósításához előírt rendelkezéseket;

4. ténylegesen kiadták-e az elhajózás előtt feltétlenül kiadandó utasításokat;

5. meghozták-e a ro-ro komphajó három hónapon belüli, a társaság általi ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket; és

6. a biztonságos üzemeltetési rendszer használatára vonatkozó utasításokat a ro-ro komphajón használt munkanyelven vagy a hajószemélyzet által értett nyelven adták-e ki.

1.3.3. Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényességi időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Abban az esetben, ha a társaság számára már kibocsátottak egy ideiglenes megfelelési bizonyítványt, de a ro-ro komphajóra érvényes ideiglenes megfelelési bizonyítványt még nem, annak érvényessége az okmány eredeti lejárati napjától számított hat hónapot meg nem haladó időtartamra meghosszabbítható.

1.4. Az ideiglenes megfelelési bizonyítvány és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány elfogadása és elismerése

1.4.1. Az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő, bármely más tagállam közigazgatása által vagy az ilyen tagállam nevében tevékenykedő, elismert szervezet által kibocsátott ideiglenes megfelelési bizonyítványt és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt mindegyik tagállam köteles elfogadni.

1.4.2. Harmadik országok közigazgatásai által vagy nevükben kibocsátott ideiglenes megfelelési bizonyítványt és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt egy tagállamnak csak abban az esetben kell elismernie, ha azok megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek.

1.5. A megfelelési bizonyítvány és biztonságos üzemeltetési bizonyítvány visszavonása

1.5.1. A kibocsátó közigazgatás visszavonhatja a megfelelési bizonyítványt abban az esetben, ha bizonyítékok vannak az ISM-szabályzat súlyos megsértésére. A megfelelési bizonyítványhoz kapcsolódó biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat is érvényteleníteni kell, és visszavonni.

1.5.2. A kibocsátó közigazgatás köteles visszavonni a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt abban az esetben, ha bizonyítékok vannak az ISM-szabályzat súlyos megsértésére.

2. AZ IGAZOLÁSI ELJÁRÁS

2.1. Egy társaság számára a megfelelési bizonyítvány, valamint a ro-ro komphajó számára biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos igazolási eljárást az alábbi rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

2.2. Az igazolási eljárás szokásos esetben a következő lépéseket tartalmazza:

1. üzembe helyezés előtti vizsgálat;

2. időszakos vagy időközi vizsgálat; és

3. megújítás céljából végzett vizsgálat.

Ezeket a vizsgálatokat a társaság kérésére az illetékes közigazgatás vagy a nevében tevékenykedő, elismert szervezet folytatja le.

2.3. A vizsgálatoknak magukban kell foglalniuk a biztonságos üzemeltetési rendszer ellenőrzését is.

2.4. Az ellenőrzés végrehajtására egy vezetőellenőrt, és, ahol szükséges, egy ellenőri munkacsoportot kell kijelölni.

2.5. A vezetőellenőrnek kapcsolatba kell lépnie a társasággal, és el kell készítenie egy ellenőrzési tervet.

2.6. A vezetőellenőr irányítása mellett jelentést kell készíteni az ellenőrzésről, amelynek pontosságáért és teljességéért a vezetőellenőr felel.

2.7. Az ellenőrzésről készített jelentésnek tartalmaznia kell az ellenőrzési tervet, az ellenőrzési munkacsoport tagjainak adatait, dátumokat, a társaság azonosítását, az összes megállapításról és szabálytalanságról készített feljegyzést, valamint a meghatározott célkitűzések megvalósíthatósága szempontjából a biztonságos üzemeltetési rendszer hatékonyságával kapcsolatos észrevételeket.

3. VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNY

3.1. Az ISM-szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrző vizsgálatot végző ellenőröknek vagy ellenőrzési munkacsoportnak a következőkre vonatkozóan kell hatáskörrel rendelkezniük:

1. a társaság által üzemeltetett ro-ro komphajókra vonatkozó szabályok és szabályzatok betartásának biztosítása, beleértve a tengerészek képesítési bizonyítványainak kiállítását is;

2. a tengerészeti bizonyítványok jóváhagyásához, ellenőrzéséhez és kibocsátásához kapcsolódó tevékenységek;

3. hatáskör, amelyet az ISM-szabályzat által előírt biztonságos üzemeltetési rendszer keretében figyelembe kell venni; és

4. a hajó üzemeltetésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

3.2. Az ISM-szabályzat rendelkezéseinek betartására vonatkozó vizsgálat lefolytatásakor biztosítani kell, hogy a szakértői-tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó személyek függetlenek legyenek a vizsgálati eljárásban részt vevőktől.

4. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A vizsgálat lefolytatásához szükséges alapvető alkalmasság

4.1.1. Az ISM-szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzését végző személyeknek meg kell felelniük a 95/21/EK tanácsi irányelv [2] VII. mellékletének 2. bekezdésében az ellenőrök számára előírt minimkövetelményeknek.

4.1.2. A vizsgálat lefolytatásában részt vevő személyeknek részt kell venniük egy képzésben, amely biztosítja, hogy rendelkezzenek az ISM-szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzéséhez szükséges alkalmassággal és szakértelemmel, különösen a következőkre vonatkozóan:

1. az ISM-szabályzat ismerete és megértése;

2. a kötelező szabályok és szabályzatok;

3. a hatáskör, amelyet az ISM-szabályzat rendelkezései szerint a társaságnak figyelembe kell vennie;

4. a vizsgálati, kérdezési, kiértékelési és jelentéskészítési tevékenységek felmérési technikái;

5. a biztonságos üzemeltetési rendszer műszaki és üzemeltetési szempontjai;

6. a hajózási és fedélzeti munkákkal kapcsolatos alapismeretek;

7. részvétel legalább egy tengerészeti biztonságos üzemeltetési rendszer ellenőrzésében.

4.2. Az üzembe helyezés előtti vizsgálathoz és a megújítás céljából végzett vizsgálathoz szükséges alkalmasság

4.2.1. Annak érdekében, hogy a megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátásához szükséges üzembe helyezés előtti vizsgálat és megújítás céljából végzett vizsgálat lefolytatását végző személyek képesek legyenek teljesen felmérni, hogy a társaság vagy a ro-ro komphajó megfelel-e az ISM-szabályzat előírásainak, a fent említett alapvető alkalmasságon túlmenően az alábbiakra kell képesnek lenniük:

1. meghatározni, hogy az SMS elemei megfelelnek-e az ISM-szabályzat előírásainak;

2. meghatározni a társaság vagy a ro-ro komphajó biztonságos üzemeltetési rendszerének (SMS) a szabályok és szabályzatok betartását lehetővé tevő hatékonyságát, amelyet jogszabályban előírt és osztályozó vizsgálati jelentések bizonyítanak;

3. felmérni az SMS hatékonyságát, amely olyan egyéb szabályok és szabályzatok betartásának a biztosítását és ellenőrzését teszi lehetővé, amelyekre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vizsgálatok és osztályozó vizsgálatok; és

4. felmérni, hogy az IMO, a közigazgatások, az osztályozói társaságok és a tengerészeti szervezetek által ajánlott biztonsági gyakorlatot figyelembe veszik-e.

4.2.2. Az alkalmasság ilyen szintjét lehetséges egy munkacsoporttal biztosítani, amely rendelkezik a megkívánt képességek összességével.

5. A MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNYOK MINTÁI

A megfelelési bizonyítványt, a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt, az ideiglenes megfelelési bizonyítványt, valamint az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt az alább feltüntetett minták alapján kell elkészíteni.

Abban az esetben, ha ezeket a mintákat csak egy tagállamon belüli térségben tevékenykedő társaságok és ro-ro komphajók használják, a SOLAS-egyezményre utaló hivatkozást el lehet hagyni.

MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

+++++ TIFF +++++

ÉVES VIZSGÁLAT IGAZOLÁSA

+++++ TIFF +++++

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY

+++++ TIFF +++++

IDŐSZAKOS VIZSGÁLAT ÉS TOVÁBBI VIZSGÁLATOK IGAZOLÁSA (ha szükséges)

+++++ TIFF +++++

IDEIGLENES MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY

+++++ TIFF +++++

IDEIGLENES BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI BIZONYÍTVÁNY"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] A B. részben szereplő rendelkezéseket az ISM-szabályzat A. részében szereplő megfelelő részek elválaszthatatlan részének kell tekinteni.

[2] HL L 157., 1995.7.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0179 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0179&locale=hu

Tartalomjegyzék