31999L0010[1]

A Bizottság 1999/10/EK irányelve (1999. március 8.) az élelmiszerek címkézéséről szóló 79/112/EGK irányelv 7. cikkének rendelkezéseitől való eltérésrőlEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1999/10/EK irányelve

(1999. március 8.)

az élelmiszerek címkézéséről szóló 79/112/EGK irányelv 7. cikkének rendelkezéseitől való eltérésről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 97/4/EK irányelve [1] által módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontjára és (4) bekezdésére;

mivel a 79/112/EGK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja előírja, hogy amennyiben egy összetevő neve az élelmiszer árumegnevezésében megjelenik vagy hangsúlyozottan jelenik meg a címkézésen, az összetevő mennyiségét a címkézésen fel kell tüntetni;

mivel ugyanakkor a 96/21/EK tanácsi irányelvvel módosított [3] 94/54/EK bizottsági irányelv [4], előírja, hogy a "édesítőszer(eke)t tartalmaz" vagy "cukro(ka)t és édesítőszer(eke)t tartalmaz" információ megjelenjen azon termékek címkézésén, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak; mivel ezen információknak kapcsolódniuk kell ahhoz a névhez, amelyen a termék eladásra kerül;

mivel a 94/54/EGK irányelv által előírt információk feltüntetése azzal a következménnyel jár, hogy ezen összetevő vagy ezen összetevők mennyiségét is fel kell tüntetni, a 79/112/EGK irányelv 7. cikke (2) bekezdése a) és/vagy b) pontjának megfelelően;

mivel azonban az édesítőszerek mennyisége valószínűleg nem befolyásolja a fogyasztó választását, amikor a terméket megvásárolja;

mivel viszont a hozzáadott vitaminokkal és ásványi anyagokkal kapcsolatos információk feltüntetése azzal a következménnyel jár, hogy a Tanács 90/496/EGK irányelvének [5] megfelelően kötelezővé teszi a tápértékkel kapcsolatos információk címkén való feltüntetését;

mivel az ilyen információkat kell úgy tekinteni, mint a termék árumegjelölésének szerves részét, vagy mint valamelyik összetevő kihangsúlyozását a 79/112/EGK irányelv 7. cikk (2) bekezdése a) és/vagy b) pontjának értelmében, így a vitaminok és ásványi anyagok mennyiségét kötelezően fel kell tüntetni;

mivel az ilyen kettős információ nem hasznos a fogyasztók számára, sőt félre is vezetheti őket, mivel a mennyiséget a 79/112/EGK irányelv 7. cikkének (4) bekezdése szerint százalékban, a tápértékkel kapcsolatos információk között viszont mg-ban kell megadni;

mivel e körülmények fennállása folytán további kivételeket kell megállapítani az összetevők mennyiségének jelölésére vonatkozó szabály alól;

mivel a 79/112/EGK irányelv 7. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy a százalékban kifejezett mennyiség az összetevőnek vagy összetevőknek a termék felhasználásakor érvényes mennyiségének felel meg; mivel azonban e bekezdés lehetővé teszi az ettől az elvtől való eltéréseket;

mivel továbbá bizonyos élelmiszerek összetétele jelentősen megváltozik főzés vagy egyéb, az összetevők dehidratálódását okozó folyamatok során;

mivel a 79/112/EGK irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, az összetevők mennyiségének kiszámítására alkalmazott módszertől e termékeknél el kell térni, hogy az élelmiszer valódi összetételét pontosabban tüntesse fel, és így ne vezesse félre a fogyasztót;

mivel a 79/112/EGK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének a) pontja ugyanezt az elvet alkalmazza az összetevők sorrendjére az összetevők listájában;

mivel ugyanakkor a 6. cikk lehetővé teszi az eltérést bizonyos élelmiszerek és összetevők esetében; mivel a következetesség kedvéért ugyanezeket az eltéréseket lehetővé kell tenni a mennyiség kiszámításának módszerénél;

mivel a szubszidiaritásnak és az arányosságnak a Szerződés 3b. cikkében meghatározott alapelvének megfelelően azon javasolt cselekvés, hogy az összetevő-mennyiségek jelölésének elvét sikeresen végrehajtsák, nem érhető el a tagállamok által olyan mértékben, ahogyan azt a Közösség törvényhozásában található alapszabályok előírják; mivel ezen irányelv e célok eléréséhez szükséges minimális elvárásokat tartalmazza, és nem megy túl az alapvetően szükséges intézkedéseken;

mivel ezen irányelvben megállapított intézkedések megfelelnek az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 79/112/EGK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az árumegnevezést a "édesítőszer(eke)t tartalmaz" vagy "cukro(ka)t és édesítőszer(eke)t tartalmaz" szavak követik, amint azt a 94/54/EGK irányelv előírja.

(2) A 79/112/EGK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját nem kell alkalmazni a hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok adatait illetően, amennyiben ezen anyagok a tápértékjelöléssel kapcsolatos információk között szerepelnek.

2. cikk

(1) A 79/112/EGK irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében megállapított alapelvtől való eltérés esetén az összetevők mennyiségének jelölésére e cikk (2) és (3) bekezdésében leírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Olyan élelmiszerek esetén, amelyek hőkezelés vagy egyéb kezelés következtében nedvességet veszítettek, a termékhez felhasznált összetevő-mennyiséget a végleges termékben meglévő mennyiséghez képest kell megjelölni. A mennyiséget százalékos arányban kell kifejezni.

Ha azonban így a címkén felsorolt összes összetevő mennyiségének összege meghaladja a 100 százalékot, százalékok helyett az összetevőknek azt a mennyiségét kell megjelölni, amelyet 100 g végleges termék elkészítéséhez használtak.

(3) Az illékony összetevők mennyiségét súlyuknak a végtermék súlyához viszonyított arányában kell megadni.

Azon sűrített vagy szárított formában felhasznált összetevők mennyisége, amelyeket gyártás során eredeti állapotukba visszaállítanak, jelölhetőek a sűrítésük vagy szárításuk előtti súlyuk arányával.

Az olyan sűrített vagy szárított élelmiszerek esetén, amelyeket víz hozzáadásával szándékoznak eredeti állapotukba visszahozni, az összetevők mennyiségét az elkészült termékhez viszonyított súlyarányukkal adják meg.

3. cikk

A tagállamok, ahol szükséges, legkésőbb 1999. augusztus 31-ig elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek:

- legkésőbb 1999. szeptember 1-jétől megengedik az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalomba hozatalát,

- legkésőbb 2000. február 14-től megtiltják az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalomba hozatalát. Azon termékek azonban, amelyeket ez előtt az időpont előtt hoztak forgalomba vagy címkéztek, és nem felelnek meg ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. március 8-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 43., 1997.2.14., 21. o.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

[3] HL L 88., 1996.4.5., 5. o.

[4] HL L 300., 1994.11.23., 14. o.

[5] HL L 276., 1990.10.6., 40. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0010&locale=hu