32008D0411[1]

2008/411/EK: A Bizottság határozata ( 2008. május 21.) a 3400 - 3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. május 21.)

a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról

(az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/411/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A Bizottság "A vezeték nélküli elektronikus hírközlés gyors frekvenciához férése a rugalmasság növelésével" ( 2 ) című közleményében, amelyben többek között a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávval is foglalkozik, a spektrum rugalmasabb használatát szorgalmazta. A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportnak (RSPG) az elektronikus hírközlési szolgáltatások vezeték nélküli frekvencia-hozzáférésére vonatkozó politikáról (WAPECS) 2005. november 23-án kiadott véleményében a tagállamok a technológiasemlegességet és szolgáltatássemlegességet kiemelt szakpolitikai célokként kezelték a rugalmasabb spektrumhasználat eléréséhez. Továbbá a véleményben képviselt álláspont szerint e politikai célokat a piactorzulás elkerülése érdekében nem átmenet nélkül, hanem fokozatosan kell elérni.

(2)

A 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak a helyhez kötött, nomadikus és mobil alkalmazások számára történő kijelölése fontos szerepet tölt be a mobil-, vonalas és a műsorszolgáltató szektorok konvergenciájának a műszaki újításokkal lépést tartó kezelésében. Az e frekvenciasávban nyújtott szolgáltatásoknak főként a végfelhasználók széles sávú hírközléshez való hozzáférését hivatottak elősegíteni.

(3)

A várakozás szerint a széles sávú vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások, amelyek számára a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávot jelölik ki, nagymértékben páneurópaiak lesznek abban az értelemben, hogy az ilyen elektronikus hírközlési szolgáltatás adott tagállambeli felhasználói bármely másik tagállamban is hozzáférést nyerhetnek a megfelelő szolgáltatáshoz.

(4)

A 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság 2006. január 4-én megbízást adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (a továbbiakban: CEPT), hogy határozza meg a harmonizált rádió-frekvenciasávoknak a széles sávú vezeték nélküli hozzáférést (BWA) használó alkalmazások számára való rendelkezésre állásának feltételeit az EU-ban.

(5)

A megbízás alapján a széles sávú vezeték nélküli hozzáférésről tett jelentésének (CEPT 15. sz. jelentés) következtetése szerint a helyhez kötött, nomadikus és mobil hálózatok kiépítése műszakilag kivitelezhető a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávban az elektronikus hírközlési bizottság ECC/DEC/(07)02 határozatában és ECC/REC/(04)05 ajánlásában foglalt műszaki feltételek mellett.

(6)

Tekintettel a széles sávú hozzáférést biztosító földi elektronikus hírközlési szolgáltatások e sávokban történő bevezetése iránti piaci igényre, a CEPT-nek adott megbízás eredményeit alkalmazhatóvá kell tenni a Közösségben, és a tagállamoknak haladéktalanul alkalmazniuk kell azokat. A 3 400-3 600 MHz-es és a 3 600-3 800 MHz-es részsávok jelenlegi használatában és az irántuk tapasztalható piaci igények közti különbségekre való tekintettel külön határidőket kell szabni a két részsáv kijelölésére és rendelkezésre állására vonatkozóan.

(7)

A 3 400-3 800 MHz-es sávnak a széles sávú vezeték nélküli hozzáférésre vonatkozó megbízás eredményeinek megfelelően történő kijelölése és rendelkezésre állásának biztosítása annak felismerésén alapul, hogy a fenti sávokban már más alkalmazások is működnek, és nem kizárt, hogy a továbbiakban más olyan rendszerek és szolgáltatások is használják majd, amelyek számára ezeket a sávokat az ITU (International Telecommunications Union - Nemzetközi Távközlési Egyesület) Rádiószabályzatának megfelelően (nem kizárólagos jelleggel) jelölik ki. Az ugyanazon vagy szomszédos sávok különféle rendszerek és szolgáltatások általi egyidejű használatára vonatkozó megfelelő megosztási követelményeket az elektronikus hírközlési bizottság 100. sz. jelentése tartalmazza. E jelentés többek között alátámasztja, hogy a műholdas szolgáltatásokkal való frekvenciasáv-megosztás - azok európai kiépültségére, a tényleges topográfiai körülmények esetenkénti vizsgálatából következő, a földrajzi elkülönítésre vonatkozó követelményekre való tekintettel - gyakran kivitelezhető.

(8)

Frekvencialeválasztási maszkok (BEM - Block Edge Mask) az adott felhasználó teljes frekvenciablokkjára a felhasználó választotta technológia által elfoglalt csatornák számától függetlenül érvényes műszaki paraméterek. E maszkoknak be kell épülniük a spektrumhasználatra vonatkozó engedélyezési rendszerbe. Vonatkoznak mind a frekvenciablokkon belüli, mind az azon kívüli kibocsátásokra. Ezek jogszabályi előírások, amelyek célja a szomszédos hálózatok közti káros interferencia kockázatának kezelése, és nem érintik a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) alapján a berendezésekre megállapított normákat.

(9)

A spektrum rendelkezésre állásához és a hatékony használatához szükséges műszaki feltételek harmonizációja nem terjed ki a kijelölési és engedélyezési eljárásokra, valamint az ütemezésre, sem annak eldöntésére, hogy kell-e versenyeztetési kiválasztási eljárásokat alkalmazni a rádiófrekvenciák kijelölésekor; ezeket a tagállamok a közösségi joggal összhangban maguk bonyolítják.

(10)

A szerzett jogok tekintetében nemzeti szinten fennálló különbségek versenytorzulást eredményezhetnek. A jelenleg hatályos jogszabályi keret, úgymint az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) (engedélyezési irányelv), valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) (keretirányelv) biztosítja a tagállamoknak az e problémák arányos, megkülönböztetéstől mentes, objektív és a közösségi jognak megfelelő kezeléséhez szükséges eszközöket.

(11)

A 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasáv más, már létező, harmadik országbeli szolgáltatások általi használata több tagállamban akadályt jelenthet az e frekvenciasáv elektronikus hírközlő hálózatok általi használatának bevezetésében. Az ilyen akadályokról a 676/2002/EK határozat 7. cikke és 6. cikkének (2) bekezdése szerint tájékoztatni kell a Bizottságot, valamint ugyanezen határozat 5. cikke szerint közzé kell azokat tenni.

(12)

A 3 400-3 800 MHz-es sáv hosszú távon is hatékony használatának biztosítása érdekében az igazgatásoknak folyamatosan tanulmányozniuk kell a hatékonyság fokozásának és az innovatív spektrumhasználat, pl. a szövevényes hálózati architektúra lehetőségeit. Az ilyen tanulmányokat e határozat felülvizsgálatának megfontolásakor figyelembe kell venni.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A határozat célja a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek számára való rendelkezésre állására és az azok általi hatékony használatára vonatkozó feltétek harmonizálása, amely nem érinti az e sávban jelenleg működő felhasználások védelmét és jövőbeli működését.

2. cikk

(1) Az e sávban már létező más használat védelmének és folyamatos üzemének sérelme nélkül a tagállamok a mellékletében meghatározott paramétereknek megfelelően - nem kizárólagos jelleggel - gondoskodnak a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasáv kijelöléséről, majd rendelkezésre állásáról a földi elektronikus hírközlő hálózatok számára. A tagállamok továbbá eltekinthetnek a mellékletben meghatározott paraméterek alkalmazásától az e határozat elfogadásának napján fennálló, a földi elektronikus hírközlő hálózatoknak a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó használati jogosultságai tekintetében, de csak addig a mértékig, ameddig a szóban forgó jogosultságok gyakorlása nem akadályozza az említett sávnak a melléklet szerinti használatát.

(2) A tagállamok biztosítják a szomszédos sávokban üzemelő rendszerek kellő védelmét az (1) bekezdésben említett hálózatokkal szemben.

(3) A tagállamokat nem kötik az e határozatban foglalt kötelezettségek az olyan földrajzi területeken, ahol a harmadik országokkal való egyeztetés miatt el kell térni a mellékletben meghatározott paraméterektől.

A tagállamok minden lehetséges erőfeszítést megtesznek az ilyen eltérések elkerülésére, amelyekről az érintett földrajzi területek megadásával tájékoztatják a Bizottságot, és a 676/2002/EK határozatnak megfelelően közzéteszik a vonatkozó információkat.

3. cikk

A tagállamok a 2. cikk értelmében a helyhez kötött, nomadikus és mobil elektronikus hírközlő hálózatok számára lehetővé teszik a 3 400-3 800 MHz-es sáv használatát.

A tagállamok e hálózatok működésének lehetővé tétele céljából előmozdítják a határövezeti együttműködésre irányuló megállapodások létrejöttét, figyelemmel a meglévő szabályozási eljárásokra és jogokra.

4. cikk

A tagállamok ellenőrzik a 3 400-3 800 MHz-es sáv használatát, és megállapításaikról jelentést tesznek a Bizottságnak a határozat rendszeres és megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

4a. cikk

A tagállamok legkésőbb 2015. június 30-tól alkalmazzák a mellékletben meghatározott feltételeket.

A tagállamok legkésőbb 2015. szeptember 30-án beszámolnak e határozat alkalmazásáról.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT PARAMÉTEREK

A. ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK

1. A 3 400-3 600 MHz-es részsávban az időosztásos duplex (Time Division Duplex; TDD) legyen az előnyben részesített duplex üzemmód.

2. A tagállamok ettől eltérően frekvenciaosztásos duplex (Frequency Division Duplex; FDD) üzemmódot is bevezethetnek a 3 400-3 600 MHz-es részsávban a következő célokkal:

a) hatékonyabb spektrumhasználat biztosítása, mint például megosztás meglévő használati jogosultságokkal az együttes működés időszakában, vagy piaci alapú spektrumgazdálkodás bevezetése; vagy

b) meglévő használatok védelme vagy zavaró hatások elkerülése; vagy

c) koordináció harmadik országokkal.

Ahol az FFD üzemmódot vezetik be, ott a duplextávolság 100 MHz legyen, úgy, hogy a végfelhasználói állomás a sáv alsó 3 410 MHz-nél kezdődő és 3 490 MHz-nél végződő tartományában (felmenő irányú FDD-sávrész), a bázisállomás pedig a sáv felső 3 510 MHz-nél kezdődő és 3 590 MHz-nél végződő tartományában (lejövő irányú FDD-sávrész) sugároz.

3. A 3 600-3 800 MHz-es részsávban az időosztásos duplex (Time Division Duplex; TDD) legyen a duplex üzemmód.

4. A kijelölt blokkok mérete az 5 MHz egész számú többszöröse lehet. Egy kijelölt blokk alsó frekvenciahatára vagy essen egybe a megfelelő részsávhatárral, vagy 5 MHz egész számú többszörösével legyen attól eltolva ( 6 ). A duplex üzemmódtól függően a megfelelő részsávhatárok a következők: 3 400 MHz és 3 600 MHz TDD esetében; 3 410 MHz és 3 510 MHz FDD esetében.

5. A 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávon belül üzemelő bázisállomásoknak és végfelhasználói állomásoknak meg kell felelniük az e mellékletben foglalt blokkszéli frekvencialeválasztási maszk (Block Edge Mask; BEM) szintjeinek.

B. BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI FELTÉTELEK - BLOKKSZÉLI FREKVENCIALEVÁLASZTÁSI MASZK (BLOCK EDGE MASK; BEM)

Az alábbi, bázisállomásokra vonatkozó, blokkszéli frekvencialeválasztási maszk (BEM) néven összefoglalt műszaki paraméterek - a szomszédos hálózatokat üzemeltetők közötti kétoldalú vagy többoldalú megállapodások hiányában - az ilyen szomszédos hálózatok összeférhetőségének biztosításához szükséges feltételek alapvető részét képezik. Az ilyen hálózatok üzemeltetőinek megállapodása esetén kevésbé szigorú paraméterek is alkalmazhatók.

A BEM több, az 1. táblázatban megadott elemből áll a 3 400-3 600 MHz-es és a 3 600-3 800 MHz-es részsávokra is vonatkozóan. A blokkon kívüli jellemzőket alkotja az alapkövetelményekben szereplő teljesítmény-határérték, amely más üzemeltetők spektrumának védelmére szolgál, és az átmeneti tartomány teljesítmény-határértékei, ami pedig a szűrők lefutását határozza meg (az a tartomány, amin belül a teljesítmény a frekvenciablokkon belüli értékről az alapkövetelményekben meghatározott teljesítmény-határérték alá csökken). A védősáv csak a 3 400-3 600 MHz-es részsávban használt FDD esetén alkalmazandó. A BEM különböző teljesítményű bázisállomásokra érvényes (általában makro, mikro, piko és femto bázisállomások ( 7 )).

A 2- 6. táblázat a különböző BEM-elemek teljesítmény-határértékeit tartalmazza. A frekvenciablokkon belüli teljesítmény-határérték az egy üzemeltetőhöz tartozó blokkra vonatkozik. Teljesítmény-határértékek vannak meghatározva a védősávokra és a 3 400 MHz alatt üzemelő radarok védelmére is.

Az 1- 6. táblázatban megadott frekvenciatartományok a 3 400-3 600 MHz-es részsávhoz választott duplex üzemmódtól (TDD vagy FDD) függenek. PMax a kérdéses bázisállomás maximális vivőteljesítménye EIRP-ben ( 8 ) mérve. A szinkronizált működés olyan TDD működést jelent két különböző hálózatban, ahol nem történik egyidejű felmenő irányú és lejövő irányú átvitel, mint ahogy azt a vonatkozó szabványok meghatározzák.

Hogy egy adott frekvenciablokkra érvényes BEM-et megkapjunk, az 1. táblázatban meghatározott BEM-elemeket kell kombinálni a következő lépések szerint:

1. A frekvenciablokkon belüli teljesítmény-határértéket kell használni az egy üzemeltetőnek kijelölt blokkra.

2. A meghatározott átmeneti tartományokban a megfelelő teljesítmény-határértékeket kell alkalmazni. Az átmeneti tartományok átfedésben lehetnek a védősávokkal, ilyenkor az átmeneti tartományra érvényes határértékeket kell alkalmazni.

3. A fennmaradó, FDD-nek vagy TDD-nek kijelölt spektrumra az alapkövetelményben meghatározott teljesítmény-határértékeket kell alkalmazni.

4. A fennmaradó védősávi tartományokban a védősávokra vonatkozó teljesítmény-határértékeket kell alkalmazni.

5. A 3 400 MHz alatti spektrumra a kiegészítő alapkövetelményekben szereplő teljesítmény-határértékek egyikét kell használni.

Az ábra a különböző BEM-elemek kombinációjára mutat példát.

Nem szinkronizált TDD-hálózatok esetében két szomszédos üzemeltető úgy felelhet meg a BEM követelményeinek, hogy frekvenciaelválasztást vezet be (például a nemzeti engedélyezési eljárás során) az egyes üzemeltetők blokkhatárai között. Másik lehetőségként úgynevezett korlátozott blokkok vezethetők be két szomszédos üzemeltető tekintetében, amelyek korlátozzák az adóteljesítményt a kijelölt blokk legalsó illetve legfelső részében ( 9 ).

1. táblázat

A BEM-elemek meghatározása

BEM-elemMeghatározás
Frekvenciablokkon belülAzt a blokkot jelenti, amelyre a BEM vonatkozik
AlapkövetelményTDD, felmenő irányú FDD vagy lejövő irányú FDD céljára használt spektrum, kivéve az üzemeltetőnek kijelölt blokk, illetve a kapcsolódó átmeneti tartományok.
Átmeneti tartományLejövő irányú FDD-blokkoknál az átmeneti tartomány az üzemeltetőnek kijelölt blokk alatti 0–10 MHz-es és a blokk fölötti 0–10 MHz-es tartományra vonatkozik.
TDD-blokkoknál az átmeneti tartomány az üzemeltetőnek kijelölt blokk alatti 0–10 MHz-es és a blokk fölötti 0–10 MHz-es tartományra vonatkozik. Az átmeneti tartomány vonatkozik olyan, más üzemeltetők számára kijelölt, szomszédos TDD-blokkokra, ahol a hálózatok szinkronizáltak, vagy két olyan szomszédos TDD blokk közötti spektrumra, melyek esetén 5 vagy 10 MHz elválasztást alkalmaztak. Az átmeneti tartomány nem vonatkozik olyan, más üzemeltetőkkel szomszédos TDD-blokkokra, ahol a hálózatok nem szinkronizáltak.
Az átmeneti tartomány nem vonatkozik a 3 400 MHz alatti vagy a 3 800 MHz feletti spektrumra.
VédősávokFDD elrendezés esetén a következő védősávok alkalmazandók:
3 400–3 410, 3 490–3 510 (duplex rés) és 3 590–3 600 MHz
Az átmeneti tartományok és a védősávok átfedése esetén az átmeneti tartomány teljesítmény-határértékeit kell alkalmazni.
Kiegészítő alapkövetelmény3 400 MHz alatti spektrum.

2. táblázat

Frekvenciablokkon belüli teljesítmény-határérték

BEM-elemFrekvenciatartományTeljesítmény-határérték
Frekvenciablokkon belülAz üzemeltető számára kijelölt blokkNem kötelező.
Ha egy hatóság felső határt kíván meghatározni, antennánként 68 dBm/5 MHz-et meg nem haladó értéket kell megállapítania.

Magyarázat a 2. táblázathoz

Femto bázisállomásoknál teljesítményszabályozást kell alkalmazni a szomszédos csatornák közötti zavaró hatások elkerülésére. A teljesítményszabályozás kívánalma a femto bázisállomásokra annak szükségéből ered, hogy a fogyasztók által esetleg az adott sávban üzemeltetett, és a környező hálózatokkal nem összehangoltan működő készülékek zavaró hatását elkerüljék.

3. táblázat

Alapkövetelményi teljesítmény-határértékek

BEM-elemFrekvenciatartományTeljesítmény-határérték
AlapkövetelményLejövő irányú FDD (3 510–3 590 MHz).
Szinkronizált TDD-blokkok (3 400–3 800 MHz vagy 3 600–3 800 MHz).
Min(PMax – 43, 13) dBm/5 MHz EIRP antennánként
AlapkövetelményFelmenő irányú FDD (3 410–3 490 MHz).
Szinkronizálatlan TDD-blokkok (3 400–3 800 MHz vagy 3 600–3 800 MHz).
– 34 dBm/5 MHz EIRP cellánként (1)
(1) Szomszédos femtobázis-üzemeltetők megállapodhatnak az ezen alapkövetelmény alóli kivételben, ha makro bázisállomások zavarásának veszélye nem áll fenn. Ebben az esetben cellánként –25 dBm/5MHz EIRP használható.

Magyarázat a 3. táblázathoz

A lejövő irányú FDD-re és szinkronizált TDD-re vonatkozó alapkövetelményt a maximális vivőteljesítményhez viszonyított csillapítás és egy rögzített felső határérték kombinációjaként fejezzük ki. A két követelmény közül a szigorúbb érvényes. A rögzített szint felső határt ad meg a bázisállomástól származó zavaró hatásokra nézve. Ha két TDD-blokk szinkronizált, nem lesz zavaró hatás a bázisállomások között. Ebben az esetben ugyanazt az alapkövetelményt kell alkalmazni, mint a lejövő irányú FDD tartományban.

A felmenő irányú FDD-re és szinkronizálatlan TDD-re vonatkozó alapkövetelmény kizárólag rögzített határértékként kerül kifejezésre.

4. táblázat

Átmeneti tartományok teljesítmény-határértékei

BEM-elemFrekvenciatartományTeljesítmény-határérték
Átmeneti tartomány– 5 – 0 MHz tartomány alsó blokkhatártól számítva, vagy
0 – 5 MHz tartomány felső blokkhatártól számítva
Min(PMax – 40,21) dBm/5 MHz EIRP antennánként
Átmeneti tartomány– 10 – 5 MHz tartomány alsó blokkhatártól számítva, vagy
5 – 10 MHz tartomány felső blokkhatártól számítva
Min(PMax – 43,15) dBm/5 MHz EIRP antennánként

Magyarázat a 4. táblázathoz

Az átmeneti tartományok teljesítmény-határértékei lehetőséget adnak a frekvenciablokkon belüliről az alapkövetelményi vagy a védősávi szintre csökkenteni a teljesítményt. A követelményeket a maximális vivőteljesítményhez viszonyított csillapítás és egy rögzített felső határérték kombinációjaként fejezzük ki. A két követelmény közül a szigorúbb érvényes.

5. táblázat

Védősávok teljesítmény-határértékei FDD esetén

BEM-elemFrekvenciatartományTeljesítmény-határérték
Védősáv3 400–3 410 MHz– 34 dBm/5 MHz EIRP cellánként
Védősáv3 490–3 500 MHz– 23 dBm/5 MHz antenna bemenetenként
Védősáv3 500–3 510 MHzMin(PMax – 43,13) dBm/5 MHz EIRP antennánként
Védősáv3 590–3 600 MHzMin(PMax – 43,13) dBm/5 MHz EIRP antennánként

Magyarázat az 5. táblázathoz

A 3 400-3 410 MHz-es védősáv teljesítmény-határértéke a szomszédos felmenő irányú FDD (3 410-3 490 MHz) alapkövetelményével egyezően lett megválasztva. A 3 500-3 510 MHz-es és 3 590-3 600 MHz-es védősávok teljesítmény-határértékei a szomszédos lejövő irányú FDD (3 510-3 590 MHz) alapkövetelményével egyeznek meg. A 3 490-3 500 MHz-es védősáv teljesítmény-határértéke az antenna bemeneten - 30 dBm/MHz-es mellékhullámú sugárzás határértékén alapul 5 MHz-es sávszélességre vonatkoztatva.

6. táblázat

Bázisállomások kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékei országspecifikus esetekre

EsetBEM-elemFrekvenciatartományTeljesítmény-határérték
A3 400 MHz alatti katonai rádiólokációs rendszerekkel rendelkező uniós tagállamokKiegészítő alapkövetelmény3 400 MHz alatt TDD- és FDD-kijelölésnél egyaránt (1)– 59 dBm/MHz EIRP (2)
B3 400 MHz alatti katonai rádiólokációs rendszerekkel rendelkező uniós tagállamokKiegészítő alapkövetelmény3 400 MHz alatt TDD- és FDD-kijelölésnél egyaránt– 50 dBm/MHz EIRP7
COlyan uniós tagállamok, melyek a szomszédos sávokat nem használják, vagy ahol azok használata nem igényel különleges védelmetKiegészítő alapkövetelmény3 400 MHz alatt TDD- és FDD-kijelölésnél egyarántNem alkalmazható
(1) A hatóságok dönthetnek úgy, hogy legyen egy védősáv 3 400 MHz alatt. Ebben az esetben a teljesítmény-határérték csak a védősáv alatt alkalmazható.
(2) A hatóságok választhatnak az A vagy B eset határértékei közül a kérdéses térségben üzemelő radarok számára szükséges védelem mértékétől függően.

Magyarázat a 6. táblázathoz

A kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékek a katonai rádiólokáció néhány országban szükséges védelmét tükrözik. Az A, B és C esetek regionális vagy országos szinten alkalmazhatók, úgy, hogy a szomszédos sávok különböző szintű védelmet élvezhetnek a különböző földrajzi területeken vagy országokban, a szomszédos sávokban üzemeltetett rendszerektől függően. TDD-üzemmód esetén más zavarcsökkentő intézkedések is szükségesek lehetnek, úgymint földrajzi elválasztás, egyedi koordináció vagy egy további védősáv. A 6. táblázatban megadott kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékek csak kültéri cellákra vonatkoznak. Beltéri cellák esetén eseti elbírálás alapján kevésbé szigorú teljesítmény-határértékek is megállapíthatók. Végfelhasználói állomásoknál más zavarcsökkentő intézkedések is szükségesek lehetnek, úgymint a földrajzi elválasztás vagy egy további biztonsági sáv alkalmazása, mind FDD mind TDD üzemmód esetében.

Ábra

Példa a bázisállomások BEM-elemeinek kombinációjára egy 3 510 MHz-nél kezdődő FDD-blokk esetében (1)

(1) Különösen figyelembe kell venni, hogy a spektrum különböző részeire különböző alapkövetelményi szintek érvényesek, és hogy az alsó átmeneti tartomány teljesítmény-határértékei vonatkoznak a 3 490–3 510 MHz-es védősáv egy részére is. A 3 400 MHz alatti spektrum nem szerepel az 1. ábrán, noha a „kiegészítő alapkövetelmény” BEM-elem alkalmazható katonai radarok védelmére.

C. VÉGFELHASZNÁLÓI ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI FELTÉTELEK

7. táblázat

Frekvenciablokkon belüli követelmény - végfelhasználói állomásokra vonatkozó BEM frekvenciablokkon belüli határértéke

Legnagyobb frekvenciablokkon belüli teljesítmény (1)25 dBm
(1) Ez a teljesítmény-határérték az állandó helyű és a telepített végfelhasználói állomások esetében az EIRP-re, a mozgó és a nomadikus végfelhasználói állomások esetében pedig a teljes kisugárzott teljesítményre (total radiated power; TRP) értendő. Izotrop antennák esetében az EIRP és a TRP egyenértékű. A szélsőséges környezeti feltételek melletti működést és a gyártási szórást figyelembe véve erre az értékre a harmonizált szabványokban meghatározott tűrés (2 dB-ig) alkalmazandó.

A tagállamok a 7. táblázatban megadottnál kevésbé szigorú határértékeket is megállapíthatnak bizonyos körülmények fennállása esetén, például helyhez kötött végfelhasználói állomásoknál, ha a 3 400-3 800 MHz-es sávban meglévő más használat védelme és további működése nem kerül veszélybe, és teljesülnek a más országokkal szembeni kötelezettségek.

( 1 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

( 2 ) COM(2007) 50.

( 3 ) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

( 5 ) HL L 108., 2002.4.24., 33. o. A 717/2007/EK rendelettel (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.) módosított irányelv.

( 6 ) Ha a kijelölt blokkokat egyéb meglévő felhasználók elhelyezése miatt el kell tolni, 100 kHz-es lépéseket kell használni. A hatékony spektrumkihasználás érdekében közvetlenül más felhasználók mellett kijelölhetők keskenyebb blokkok is.

( 7 ) Ezek a megjelölések nincsenek egységesen definiálva, és olyan cellás bázisállomásokat jelölnek, melyek teljesítménye a következő sorrendben csökken: makro, mikro, piko, femto; különösen a femtocellák olyan nagyon alacsony teljesítményű bázisállomások, melyeket tipikusan belső terekben használnak.

( 8 ) Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (Equivalent Isotropic Radiated Power).

( 9 ) Az ilyen korlátozott teljesítményszint javasolt értéke cellánként 4 dBm/5 MHz EIRP az üzemeltetőnek kijelölt spektrumblokk legalsó vagy legfelső 5 MHz-ére vonatkozóan.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0411&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0411-20140514 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0411-20140514&locale=hu

Tartalomjegyzék