Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32014D0746[1]

2014/746/EU: A Bizottság határozata ( 2014. október 27. ) a CO 2 -kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015-2019-es időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 7809. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. október 27.)

a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015-2019-es időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról

(az értesítés a C(2014) 7809. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/746/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó létesítmények üzemeltetői számára történő kiosztásakor az árverés útján történő értékesítés legyen a követendő alapelv. A támogatható üzemeltetők azonban a 2003/87/EK irányelvben és a 2011/278/EU bizottsági határozatban (2) megállapított szabályoknak megfelelően 2013 és 2020 között továbbra is kapnak ingyenes kibocsátási egységeket.

(2) Az uniós intézkedések eredményességét alááshatja, hogy nem létezik az éghajlatváltozásról szóló olyan nemzetközi megállapodás, amely a globális hőmérséklet-emelkedés maximumának 2 °C-ra való korlátozását tűzi ki. A kötelező erejű nemzetközi fellépések hiánya következtében nőhet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértéke azokban a harmadik országokban, amelyek iparára nem vonatkoznak hasonló szén-dioxid-kibocsátási korlátok ("CO2-kibocsátásáthelyezés"). A kibocsátásáthelyezés kockázatának kezelése érdekében a 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy - a nemzetközi tárgyalások kimenetelétől függően - a Bizottság feladata meghatározni a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listáját (a továbbiakban: ágazatok és alágazatok listája). Az említett ágazatok és alágazatok ingyenes kibocsátási egységeket kapnak a 2003/87/EK irányelv és a 2011/278/EU bizottsági határozat alapján meghatározott azon mennyiség 100 %-ának erejéig, amelyre a 2003/87/EK rendelet 10a. cikkének (5) bekezdésében említett és a 2013/448/EU bizottsági határozat (3) II. mellékletében megállapított ágazatközi korrekciós tényezőt alkalmazták.

(3) E tekintetben a Bizottság elemzést végzett arra vonatkozóan, hogy a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok listáján szereplő ágazatok és alágazatok által előállított termékek világviszonylatban jelentős részét adó harmadik országok milyen mértékben kötelezik el magukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett az említett érintett ágazatokban, valamint hogy az említett kötelezettségvállalások hasonlóak-e az Unió kötelezettségvállalásaihoz, és ugyanolyan időkereten belül hajták-e őket végre. A Bizottság az elemzés keretében azt is megvizsgálta, hogy az említett országokban található létesítmények hatékonysága milyen mértékben felel meg az uniós létesítmények hatékonyságának. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett kötelezettségvállalások nem hasonlíthatóak össze kellő mértékben, és ezért a CO2-hatékonyság összehasonlíthatósága nem releváns.

(4) A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok első, 2013-ra és 2014-re vonatkozó listáját a 2010/2/EU bizottsági határozat (4) hozta létre 2009-ben.

(5) Az értékelést több mennyiségi és minőségi kritériumra, valamint az utóbbi három évből származó adatokra kell alapozni. Ebben az összefüggésben a Bizottság 2009., 2010. és 2011. év adatokat használt fel, mivel 2012. évi adatok csak bizonyos paraméterek esetében álltak rendelkezésre.

(6) Az ágazatok és alágazatok listájának összeállításához a Bizottság felmérte az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének négyjegyű szintjén (NACE-4), az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően meghatározott ágazatok és alágazatok CO2-kibocsátásáthelyezésnek való kitettségének kockázatát. A NACE négy számjegyű szintje biztosítja az ágazatok meghatározásához szükséges optimális adat-hozzáférhetőséget. Az ágazatok jelölése a NACE-osztályozás négy számjegyű szintjén, az alágazatok jelölése pedig az uniós ipari termelésre vonatkozó statisztikához alkalmazott, közvetlenül a NACE-osztályozásból eredő árubesorolás alapján, a CPA- vagy a Prodcom-nómenklatúra hat, illetve nyolc számjegyű szintjén történik.

(7) Az ágazatokat először a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) és (16) bekezdésében meghatározott mennyiségi kritériumok alapján értékelték. Az említett mennyiségi kritériumok alkalmazása érdekében a Bizottságnak meg kellett állapítania a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő közvetlen és közvetett többletköltségek összegét.

(8) Az azon kibocsátásiegység-mennyiséghez kapcsolódó közvetlen többletköltségek, amelyet egy ágazatnak meg kellene vásárolnia abban az esetben, ha nem minősülne a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak, az ágazati szintű közvetlen CO2-kibocsátásokra vonatkozó adatok alapján kerültek kiszámításra. Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv (EUTL) adatai számítanak a létesítményszintű CO2-kibocsátásokra vonatkozó adatok legpontosabb és legátláthatóbb forrásának, ezért az ágazatok közvetlen költségének kiszámításához ezek szolgáltak alapul. Az EUTL-ben nem állnak rendelkezésre adatok azokra az ágazatokra és üvegházhatású gázokra vonatkozóan, amelyek csupán 2013. január 1-jétől tartoznak az EU ETS hatálya alá. A Bizottság ezért ezekben az esetekben a közvetlen CO2-kibocsátásokra vonatkozóan a tagállamok által a 2011/278/EU határozat szerinti nemzeti végrehajtási intézkedések keretében szolgáltatott adatokat használta fel.

(9) A közvetett többletköltségek meghatározására a Bizottság adatokat kért a tagállamoktól az ágazati szintű villamosenergia-fogyasztásra vonatkozóan; ennek során biztosította, hogy a különböző NACE-kódokat érintő villamosenergia-fogyasztást ne vegyék számba kétszer. A Bizottság, annak érdekében, hogy meghatározza azokat a kibocsátásokat, amelyek a 2010/2/EU határozattal létrehozott listán szereplő különböző ágazatok által felhasznált villamos energia termeléséhez kapcsolódnak, a villamosenergia-termelés teljes energiahordozó-összetételéből származtatott átlagos kibocsátási tényezőt vette alapul, mivel úgy tekintette, hogy az alapul a legpontosabb adatokon. Az e határozat alapját képező értékelésekhez szintén ezt az átlagos kibocsátási tényezőt alkalmazta.

(10) A közvetlen és közvetett többletköltségek meghatározásához továbbá a Bizottságnak meg kellett becsülnie az átlagos szén-dioxid-árat. Az ágazatok és alágazatok első listájának létrehozását megelőző értékelésekhez egy tonna CO2-egyenérték esetében 30 EUR becsült árat alkalmaztak. A 2010/2/EU határozat alkalmazási időszakában jelentős eltérés mutatkozott az értékelések céljára alkalmazott becsült szén-dioxid-ár és a tényleges ár között, amely lényegesen alacsonyabb volt. Mindazonáltal a Bizottság az "Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020-2030-as időszakra" című közleményében (6) javaslatot tett az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak 2030-ig legalább 40 %-kal történő, feltételekhez nem kötött csökkentésére (az 1990-es szinthez képest), valamint egy ennek megfelelő, megújuló energiaforrásokra irányuló célértékre. A Bizottság emellett egy piaci stabilizációs tartaléknak az EU ETS keretében történő létrehozását is javasolta. E körülmények fényében várható, hogy a szén-dioxid árát a jövőben erősebben befolyásolják a közép- és hosszú távú kibocsátáscsökkentések. Ezért az e határozat alapját képező értékelésekhez indokolt továbbra is az egy tonna CO2-egyenértékre vonatkozó 30 EUR-s becsült árat alkalmazni.

(11) A közvetlen és közvetett többletköltségeket a bruttó hozzáadott érték részarányaként kell kiszámítani. A bruttó hozzáadott érték ágazati szintű becslése a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló Eurostat-adatok alapján történt.

(12) Emellett a Bizottság az Eurostat COMEXT-adatbázisából kapott adatok alapján értékelte az egyes ágazatok és alágazatok kereskedelmi intenzitását.

(13) A Bizottság összesen 245 ipari ágazatot és 24 alágazatot értékelt, amelyek a NACE osztályozási rendszer "Bányászat, kőfejtés", illetve "Feldolgozóipar" ágazatához tartoznak. Az e határozat mellékletének 1. pontjában felsorolt ágazatok és alágazatok teljesítik a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) és (16) bekezdésében meghatározott kritériumokat, és a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak kell tekinteni őket.

(14) Több olyan ágazat esetében, amelyek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) és (16) bekezdésében foglalt mennyiségi kritériumok alapján nem minősültek a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak, a Bizottság a 10a. cikk (17) bekezdésében megállapított minőségi kritériumokon alapuló értékelést végzett. A minőségi értékelésre azokban az esetekben került sor, amikor az előző lista meghatározásával összefüggésben teljesültek a minőségi kritériumok, vagy ha ágazatok határesetnek minősültek, vagy ha ezt egy adott ágazat képviselője kérte.

(15) A "Textilkikészítés" (NACE-kód: 13.30), az "Égetett agyag építőanyag gyártása" (NACE-kód: 23.32), az "Építési gipsztermék gyártása" (NACE-kód: 23.62), a "Vasöntés" (NACE-kód: 24.51) és a "Könnyűfémöntés" (NACE-kód: 24.53) elnevezésű ágazatok esetében az ágazatok és alágazatok előző listájának meghatározásával összefüggésben végzett, 2013-as és 2014-es évre vonatkozó minőségi értékeléseket a Bizottság frissítette. Ennek során megállapította, hogy továbbra is fennállnak azok a körülmények, amelyek indokolják az említett ágazatoknak az ágazatok és alágazatok listájára való felvételét. Ennélfogva az említett ágazatokat a 2015-2019 közötti időszakban is a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak kell tekinteni.

(16) A "Malátagyártás" ágazat (NACE-kód: 11.06) minőségi értékelés tárgya lett, mivel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének b) pontja tekintetében határesetet képviselt. Figyelembe véve a 2003/87/EK irányelv végrehajtásából eredő megnövekedett költségeket, az értékelés az az uniós ágazat esetében nagyfokú kereskedelmi intenzitást és a nyereségesség jelentős visszaesését mutatta. Az alacsony haszonkulcsok korlátozzák a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentési kapacitását. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ezt az ágazatot a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak kell tekinteni.

(17) A melléklet 2. pontjában felsorolt ágazatokat a minőségi kritériumok alapján a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak kell tekinteni.

(18) Mivel a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatoknak és alágazatoknak a mellékletben meghatározandó listája a 2015-2019 közötti időszakra érvényes, ezt a határozatot 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(19) A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a 2010/2/EK határozatot 2015. január 1-jével hatályon kívül kell helyezni.

(20) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt ágazatok és alágazatok a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak és alágazatnak tekintendők.

2. cikk

A 2010/2/EK határozat 2015. január 1-jével hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 27-én.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja

(1) HL L 275., 2013.10.25., 32. o.

(2) A Bizottság 2011. április 27-i 2011/278/EU határozata a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (HL L 130., 2011.5.17., 1. o.).

(3) A Bizottság 2013. szeptember 5-i határozata az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről (HL L 240., 2013.9.7., 27. o.).

(4) A Bizottság 2009. december 24-i 2010/2/EU határozata a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (HL L 1., 2010.1.5., 10. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(6) COM(2014) 15 final/2, 2014. január 28.

MELLÉKLET

A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (13) bekezdése szerint jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok

1. A 2003/87/EK IRÁNYELV 10a. CIKKÉNEK (15) ÉS (16) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KRITÉRIUMOK ALAPJÁN

1.1. A NACE-4 szintjén

NACE-kódMegnevezésTeljesített kritériumok
0510Feketeszén-bányászatC
0610Kőolaj-kitermelésC
0620FöldgázkitermelésC
0710VasércbányászatC
0729Színesfém érc bányászataC
0891Vegyi ásvány bányászataC
0893SókitermelésA
0899Egyéb m.n.s. bányászatA, C
1020Halfeldolgozás, -tartósításC
1041Olaj gyártásaC
1062Keményítő, keményítőtermék gyártásaA
1081CukorgyártásA
1086Homogenizált, diétás étel gyártásaC
1101Desztillált szeszes ital gyártásaC
1102Szőlőbor termeléseC
1104Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásaA
1310Textilszálak fonásaC
1320TextilszövésC
1391Kötött, hurkolt kelme gyártásaC
1392Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)C
1393SzőnyeggyártásC
1394Kötéláru gyártásaC
1395Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)C
1396Műszaki, textiláru gyártásaC
1399Egyéb textiláru gyártása m.n.s.C
1411Bőrruházat gyártásaC
1412Munkaruházat gyártásaC
1413Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)C
1414Alsóruházat gyártásaC
1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásaC
1420Szőrmecikk gyártásaC
1431Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásaC
1439Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártásaC
1511Bőr, szőrme kikészítéseC
1512Táskafélék, szíjazat gyártásaC
1520LábbeligyártásC
1622ParkettagyártásC
1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártásaC
1711Papíripari rostanyag gyártásaA, C
1712PapírgyártásA
1724TapétagyártásC
1910KokszgyártásA, C
1920Kőolaj-feldolgozásA
2012Színezék, pigment gyártásaC
2013Szervetlen vegyi alapanyag gyártásaA, C
2014Szerves vegyi alapanyag gyártásaA, C
2015Műtrágya, nitrogénvegyület gyártásaA, B
2016Műanyag-alapanyag gyártásaC
2017Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásaC
2020Mezőgazdasági vegyi termék gyártásaC
2042Testápolási cikk gyártásaC
2053IllóolajgyártásC
2059M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásaC
2060Vegyi szál gyártásaC
2110Gyógyszeralapanyag-gyártásC
2120Gyógyszerkészítmény gyártásaC
2211Gumiabroncs, gumitömlő gyártásaC
2219Egyéb gumitermék gyártásaC
2311SíküveggyártásA
2313ÖblösüveggyártásA
2314ÜvegszálgyártásA/C (1)
2319Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásaC
2320Tűzálló termék gyártásaC
2331Kerámiacsempe, -lap gyártásaA, C
2341Háztartási kerámia gyártásaC
2342Egészségügyi kerámia gyártásaC
2343Kerámia szigetelő gyártásaC
2344Műszaki kerámia gyártásaC
2349Egyéb kerámiatermék gyártásaC
2351CementgyártásB
2352Mész-, gipszgyártásB
2370KőmegmunkálásC
2391Csiszolótermék gyártásaC
2410Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártásaA
2420AcélcsőgyártásC
2431Hidegen húzott acélrúd gyártásaC
2441NemesfémgyártásC
2442AlumíniumgyártásA, C
2443Ólom, cink, ón gyártásaA
2444RézgyártásC
2445Egyéb nem vas fém gyártásaC
2446Nukleáris fűtőanyag gyártásaA, C
2540Fegyver-, lőszergyártásC
2571Evőeszköz gyártásaC
2572Lakat-, zárgyártásC
2573SzerszámgyártásC
2594Kötőelem, csavar gyártásaC
2599M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártásaC
2611Elektronikai alkatrész gyártásaC
2612Elektronikai áramköri kártya gyártásaC
2620Számítógép, perifériás egység gyártásaC
2630Híradástechnikai berendezés gyártásaC
2640Elektronikus fogyasztási cikk gyártásaC
2651MérőműszergyártásC
2652ÓragyártásC
2660Elektronikus orvosi berendezés gyártásaC
2670Optikai eszköz gyártásaC
2680Mágneses, optikai információhordozó gyártásaC
2711Villamos motor, áramfejlesztő gyártásaC
2712Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásaC
2720Akkumulátor, szárazelem gyártásaC
2731Száloptikai kábel gyártásaC
2732Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártásaC
2733Huzalozott eszköz gyártásaC
2740Villamos világítóeszköz gyártásaC
2751Háztartási villamos készülék gyártásaC
2752Nem villamos háztartási készülék gyártásaC
2790Egyéb villamos berendezés gyártásaC
2811Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)C
2812Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásaC
2813Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásaC
2814Csap, szelep gyártásaC
2815Csapágy, erőátviteli elem gyártásaC
2821Kemence gyártásaC
2822Emelő-, anyagmozgató gép gyártásaC
2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)C
2824Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártásaC
2825Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártásaC
2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásaC
2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásaC
2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásaC
2849Egyéb szerszámgép gyártásaC
2891Kohászati gép gyártásaC
2892Bányászati, építőipari gép gyártásaC
2893Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásaC
2894Textil-, ruházati, bőripari gép gyártásaC
2895Papíripari gép gyártásaC
2896Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásaC
2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártásaC
2910Közúti gépjármű gyártásaC
2931Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártásaC
3011HajógyártásC
3012Szabadidő-, sporthajó gyártásaC
3030Légi, űrjármű gyártásaC
3091Motorkerékpár gyártásaC
3092Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártásaC
3099M.n.s. egyéb jármű gyártásaC
3109Egyéb bútor gyártásaC
3211ÉrmegyártásC
3212ÉkszergyártásC
3213Divatékszer gyártásaC
3220HangszergyártásC
3230SportszergyártásC
3240JátékgyártásC
3250Orvosi eszköz gyártásaC
3291Seprű-, kefegyártásC
3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenységC

1.2. CPA- vagy Prodcom-szinten

CPA vagy ProdcomMegnevezésTeljesített kritériumok
081221Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyagC
08122250Közönséges agyag és pala építési célra (kivéve a bentonitot, tűzálló agyagot, duzzasztott [expandált] agyagot, kaolint és kaolinos agyagot); andaluzit, kianit és szillimanit; mullit; samott, illetve tűzálló agyagC
10311130Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet)A
10311300Liszt, dara, pehely, granulátum és labdacs (pellet) szárított burgonyábólA
10391725Sűrített paradicsompüré vagy -krémC
105121Zsírszegény tejporC
105122Teljes tejporC
105153KazeinC
105154Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirupC
10515530Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával isA, C
108211Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanítottC
108212Kakaóvaj, -zsír és -olajC
108213Kakaópor (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül)C
10891334SütőélesztőC
20111150HidrogénB
20111160NitrogénB
20111170OxigénB
203021Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadékC
239914Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékekC
23991910Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, valamint ezek keveréke, ömlesztve, lap vagy tekercs alakbanA
23991920Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag és ezek keverékeA
25501134Közlőműtengely, vezérműtengely, forgattyústengely és forgattyú részei szabadalakító kovácsolással megmunkált vasból stb.A, C

A kritériumok, amelyek alapján egy ágazat a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendő, a következők:

A : a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) bekezdésében foglalt kritérium;

B : a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének a) pontjában foglalt kritérium;

C : a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének b) pontjában foglalt kritérium.

2. A 2003/87/EK IRÁNYELV 10a. CIKKÉNEK (17) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KRITÉRIUMOK ALAPJÁN

NACE-kódMegnevezés
1106Malátagyártás
1330Textilkikészítés
2332Égetett agyag építőanyag gyártása
2362Építési gipsztermék gyártása
2451Vasöntés
2453Könnyűfémöntés

(1) Az "Üvegszálgyártás" ágazathoz két CPA-kód kapcsolódik: "231411: Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból" és "231412: Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő- és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)". A NACE-4 szinten értékelt ágazat nem felel meg a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) és (16) bekezdésében foglalt kritériumoknak. A 231411 kódszámú alágazat ugyanakkor teljesíti a 10a. cikk (16) bekezdésének b) pontjában foglalt kritériumot, a 231412 kódszámú alágazat pedig a 10a. cikk (15) bekezdésében foglalt kritériumot. Mivel a két CPA-kód a teljes "Üvegszálgyártás" ágazatot lefedi, az ágazatot a hivatkozás megkönnyítése érdekében fel kell venni a NACE-4 szintet érintő listára.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0746 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0746&locale=hu

Tartalomjegyzék