32004R2242[1]

A Tanács 2242/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a demokrácia és jogállamiság fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 976/1999/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 2242/2004/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a demokrácia és jogállamiság fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 976/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Bizottság által a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek küldött, az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokratizálódás harmadik országokban való előmozdítása terén betöltött szerepéről szóló, 2001. május 8-i közleményében meghatározott közösségi fellépés az emberi jogok és a demokratikus elvek előmozdításáért 2004 után is folytatódik. A demokrácia és jogállamiság fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának általános céljaihoz hozzájáruló fejlesztési együttműködési műveletek megvalósításával szembeni követelmények meghatározásáról szóló 975/1999/EK tanácsi rendelet (2), valamint a 976/1999/EK tanácsi rendelet (3) megfelelő jogi eszköznek bizonyult az e területre vonatkozó átfogó célkitűzések megvalósítása során a fejlődő és más harmadik országokban az emberi jogi és demokratizálási tevékenységekre irányuló közösségi technikai és pénzügyi támogatás végrehajtásához. E rendeletek érvényességi ideje mindazonáltal 2004. december 31-én lejár. Ezért az érvényességük időtartamának meghosszabbítása szükséges.

(2) A 976/1999/EK rendeletben szereplő pénzügyi referenciaösszegek részaránya, valamint a 2006-ig szóló emberi jogi és demokratizálási előirányzatok alapján az 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontja értelmében e rendelet a program kiterjesztett időtartamára vonatkozóan tartalmaz egy kibővített pénzügyi referenciaösszeget, anélkül, hogy ezzel a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározott hatásköreit befolyásolná.

(3) Az EU választási megfigyelési misszióinak végrehajtásához össze kell hangolni a 976/1999/EK rendeletnek a támogatás végrehajtására vonatkozó eljárásairól szóló rendelkezéseit az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) jogi követelményeivel.

(4) A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás és egyéb szabálytalanságok elleni küzdelem a 976/1999/EK rendelet szerves részét képezi. Különösen a rendelet alapján megkötött megállapodásoknak és szerződéseknek fel kell hatalmazniuk a Bizottságot az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendeletben (6) meghatározott intézkedések végrehajtására.

(5) A 976/1999/EK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(6) A 976/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Tanács 976/1999/EK rendelete a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"h) az Egyesült Nemzetek Szervezetének testületein, a szakügynökségeken és a regionális szervezeteken belül a demokratikus országok csoportjainak létrehozását elősegítő törekvések támogatása.";

2. Az 5. cikk (1) bekezdésének vége a következő mondattal egészül ki:

"Az EU választási megfigyelési missziók és az »amicus curiae« eljárások esetén a természetes személyek e rendelet értelmében finanszírozásra jogosultak.";

3. A 6. cikk első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az 5. cikk (1) bekezdésének első mondatában említett partnereknek a közösségi támogatásra való jogosultsághoz az e rendelet értelmében közösségi támogatásra jogosult harmadik országban vagy a Közösség egyik tagállamában kell székhellyel rendelkezniük.";

4. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e rendelet alapján történő közösségi finanszírozás vissza nem térítendő támogatások vagy szerződések formájában történik. A 2. cikk szerinti műveletek keretében az emberi jogi és demokratizálási előirányzatokból fizetett EU választási megfigyelő missziók tagjait a Bizottság által előírt eljárásokkal összhangban veszik fel.";

5. A 11. cikk első bekezdése helyébe a következő lép:

"E rendelet 2005-2006-os időszakban való végrehajtásának pénzügyi referenciaösszege 78 millió EUR.";

6. A 12. és 13. cikk helyébe a következő szöveg lép: "12. cikk (1) A közösségi tevékenységek programozásának és meghatározásának keretét a Bizottság fogadja el. A keret különösen az alábbiakból áll: Különleges helyzetekben egyedi, az éves munkaprogramban nem szereplő intézkedések jóváhagyhatók. (2) A Bizottság éves jelentést készít, amely régiókra és ágazatokra bontva tartalmazza a következő év programját, továbbá beszámol az Európai Parlamentnek a végrehajtásról. A Bizottság - e rendelettel összhangban és a rugalmasság követelményeinek megfelelően - felel a több évre szóló átfogó keretben meghatározott éves munkaprogramok kezeléséért és kiigazításáért. A meghozott határozatok az Európai Unió prioritásait és fő érdekeltségeit tükrözik a demokrácia és jogállamiság megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása terén, és azokat a programok egyedi természete határozza meg. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet az eljárásokról. (3) A Bizottság az e rendelet szerinti közösségi műveleteket a hatályos költségvetési és egyéb - különösen az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott - eljárásokkal összhangban hajtja végre. 13. cikk (1) A 12. cikk (1) bekezdésében említett eszközöket a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Amennyiben a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett éves munkaprogramok módosításai nem haladják meg a hozzájuk rendelt globális összeg 20 százalékát, vagy lényegesen nem változtatják meg az ott szereplő projektek vagy programok természetét, ezeket a módosításokat a Bizottság fogadja el. Erről tájékoztatja a 14. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot. (2) A 15. cikk sérelme nélkül az éves munkaprogramok által le nem fedett és az 1 millió EUR-t meghaladó projektek és programok finanszírozásával kapcsolatos határozatokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

a) többéves indikatív programok és e programok éves frissített változatai,

b) éves munkaprogramok.

7. A 14. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK tanácsi határozat (8) 4. cikkét és 7. cikkének (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, figyelemmel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak harminc nap.";

8. A 16. cikk második mondatát el kell hagyni.

9. Az 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

Az e rendelet alapján kötött minden megállapodás vagy szerződés kifejezetten a Bizottságot és a Számvevőszéket jelöli meg a dokumentumok és telephelyek tekintetében a közösségi forrásokból részesülő minden vállalkozó és alvállalkozó feletti ellenőrzési hatáskör gyakorlására. A 2185/96/EK, Euratom rendeletet (9) kell alkalmazni.";

10. A 21. cikk második bekezdésében a "2004. december 31." időpont helyébe a "2006. december 31." időpont lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN

(1) 2004. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2) HL L 120., 1999.5.8., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 120., 1999.5.8., 8. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(4) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított intézményközi megállapodás.

(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(7) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(9) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2242 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2242&locale=hu