32011R1225[1]

A Bizottság 1225/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. november 28. ) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42-52., valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1225/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 28.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42-52., valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletre ( 1 ),

(1)

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 50-59. cikkének, valamint 63a. és 63b. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1983. július 29-i 2290/83/EGK bizottsági rendeletet ( 2 ) több alkalommal jelentősen módosították ( 3 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja az 1186/2009/EK rendelet 42-52., valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet kötelezettségei

2. cikk

(1) Az 1186/2009/EK rendelet 43. cikkében, 44. cikke (1) bekezdésében és 45. cikkében említett nevelési, tudományos és kulturális anyagok (a továbbiakban: áruk), vámmentes behozatala az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet számára az alábbi kötelezettségeket vonja maga után:

a) a kérdéses áruk közvetlenül azok bejelentett rendeltetési helyére történő szállítása;

b) az áruk leltárba vétele;

c) minden olyan ellenőrzés megkönnyítése, amelyet az illetékes hatóságok szükségesnek tartanak annak biztosítására, hogy folyamatosan eleget tegyenek a vámmentesség engedélyezésére vonatkozó feltételeknek.

Ezenfelül az 1186/2009/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdésében és 45. cikkében említett áruk esetében mindez arra is kötelezi a címzett intézményt vagy szervezetet, hogy az árukat kizárólag az azon rendelet 46. cikkének b) pontja szerinti, nem kereskedelmi célra használhatja fel.

(2) Az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetője vagy meghatalmazott képviselője az illetékes hatóságok felé nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy tudatában van az (1) bekezdésben felsorolt különféle kötelezettségeknek, és vállalja, hogy eleget tesz azoknak.

Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy az első albekezdésben említett nyilatkozatot az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet minden egyes behozatalra, több behozatalra vagy az összes behozatalra vonatkozóan nyújtsa be.

2. SZAKASZ

Az áruk kölcsönadására, bérbeadására vagy átruházására vonatkozó rendelkezések

3. cikk

(1) Amennyiben az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdése első albekezdésének rendelkezéseit alkalmazzák, azon intézménynek vagy szervezetnek, amelynek az árukat kölcsönadják, bérbe adják vagy átruházzák, az áruk átvételének időpontjától kezdve az e rendelet 2. cikkében megállapítottakkal megegyező kötelezettségeknek kell megfelelnie.

(2) Amennyiben az az intézmény vagy szervezet, amely részére az árukat kölcsönadták, bérbe adták, vagy átruházták, más tagállamban található, mint amelyik az árukat kölcsönadta, bérbe adta, vagy átruházta, az ilyen áruk feladásakor a feladási tagállam illetékes vámhatóságai a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 4 ) 912a-912g. cikkében megállapított szabályokkal összhangban egy T 5 ellenőrző példányt állítanak ki annak biztosítására, hogy az árukat továbbra is olyan célra használják, amely igazolja azok vámmentes behozatalát.

Ebből a célból az említett T 5 ellenőrző példány a 104. rovatában az "egyéb" cím alatt, az I. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az 1186/2009/EK rendelet 45. cikke alapján behozatali vámok alól mentesen behozott tudományos műszerek vagy készülékek pótalkatrészei, részegységei vagy tartozékai kölcsönadására, bérbeadására és átruházására, valamint a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartására, ellenőrzésére, kalibrálására vagy javítására szolgáló szerszámokra.

III. FEJEZET

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS VAGY KULTURÁLIS ANYAGOKNAK AZ 1186/2009/EK RENDELET 43. CIKKE SZERINTI, BEHOZATALI VÁMOK ALÓL MENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Az áruk behozatali vámok alóli mentességéhez az 1186/2009/EK rendelet 43. cikkének megfelelően az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan információt, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek ítél annak megállapításához, hogy teljesülnek-e a behozatali vámok alóli mentesség megadására megállapított feltételek.

IV. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS MŰSZEREKNEK ÉS KÉSZÜLÉKEKNEK AZ 1186/2009/EK RENDELET 44. ÉS 46. CIKKE SZERINTI, BEHOZATALI VÁMOK ALÓL MENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Az 1186/2009/EK rendelet 46. cikke a) pontjának alkalmazásában tudományos műszer vagy készülék objektív műszaki jellemzői azok a jellemzők, amelyek az adott műszer vagy készülék konstrukciójából, vagy egy normál műszeren vagy készüléken végrehajtott olyan módosításokból erednek, amelyek az ipari vagy kereskedelmi felhasználás követelményeit meghaladó magas színvonalú teljesítményt tesznek lehetővé.

Amikor az objektív műszaki jellemzők alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy egy adott műszer vagy készülék tudományos műszernek vagy készüléknek tekinthető-e, hivatkozni kell a műszerek vagy készülékek azon típusának Közösségen belüli általános használatára, amelyre a behozatali vámok alóli mentességet kérik. Ha a vizsgálat eredménye szerint a szóban forgó műszert vagy készüléket főként tudományos célra használják, azt tudományos jellegűnek kell tekinteni.

6. cikk

(1) A tudományos műszereknek vagy készülékeknek az 1186/2009/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdése szerinti, behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia a szóban forgó műszerről vagy készülékről:

a) a műszer vagy készülék gyártója által használt pontos kereskedelmi leírása, annak a Kombinált Nómenklatúra szerinti valószínűsíthető besorolása, valamint azok az objektív műszaki jellemzők, amelyek alapján a műszer vagy készülék tudományosnak tekinthető;

b) a gyártó és - ha rendelkezésre áll - a szállító neve vagy cégneve és címe;

c) a műszer vagy készülék származási országa;

d) a hely, ahol a műszer vagy készülék használatra kerül;

e) annak a használatnak a pontos leírása, amelyre a műszert vagy készüléket szánják;

f) a műszer vagy készülék ára vagy vámértéke;

g) a szóban forgó műszer vagy készülék mennyisége.

A kérelemhez csatolni kell a műszer vagy készülék jellemzőit és műszaki adatait alátámasztó minden dokumentumot.

7. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, minden esetben közvetlenül dönt a 6. cikk szerinti kérelmekről.

8. cikk

A behozatali vámok alól mentes behozatalra vonatkozó engedélyek hat hónapig érvényesek.

Az illetékes hatóságok azonban az egyes esetek különleges körülményeinek figyelembevételével hosszabb időtartamot is megállapíthatnak.

V. FEJEZET

PÓTALKATRÉSZEKNEK, RÉSZEGYSÉGEKNEK, SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐKNEK ÉS SZERSZÁMOKNAK AZ 1186/2009/EK RENDELET 45. CIKKE SZERINTI, BEHOZATALI VÁMOK ALÓL MENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Az 1186/2009/EK rendelet 45. cikkének a) pontja alkalmazásában a speciális kiegészítők azokat az árucikkeket jelentik, amelyeket egy adott tudományos műszerrel vagy készülékkel együttes használatra terveztek, annak teljesítménye vagy hatékonysága javítása céljából.

10. cikk

Az 1186/2009/EK rendelet 45. cikke szerinti, a pótalkatrészek, részegységek, speciális kiegészítők és szerszámok behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan adatot, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart annak megállapításához, hogy az 1186/2009/EK rendelet 45. cikkében megállapított feltételek teljesülnek-e.

11. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, közvetlenül dönt a 10. cikkben említett kérelmekről.

12. cikk

Az 1186/2009/EK rendelet 45. cikke szerint kiadott, a behozatali vámok alóli mentességet biztosító engedélyekre a 8. cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

VI. FEJEZET

AZ ORVOSI MŰSZEREKNEK ÉS KÉSZÜLÉKEKNEK AZ 1186/2009/EK RENDELET 57. ÉS 58. CIKKE SZERINTI, BEHOZATALI VÁMOK ALÓL MENTES BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13. cikk

(1) A műszereknek vagy készülékeknek az 1186/2009/EK rendelet 57. és 58. cikke szerinti vámmentes behozatala érdekében, az áruk címzettjeként feltüntetett intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania azon tagállam illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

(2) Az (1) bekezdésben említett műszerre vagy készülékre vonatkozó kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a műszer vagy készülék gyártója által használt pontos kereskedelmi leírása, és annak a Kombinált Nómenklatúra szerinti valószínűsíthető besorolása;

b) a gyártó és adott esetben a szállító nevét vagy cégnevét, valamint címét;

c) a műszer vagy készülék származási országát;

d) a műszer vagy készülék rendeltetési helyét;

e) a műszer vagy készülék felhasználásának célját.

(3) Amennyiben térítésmentesen átruházott cikkről van szó, úgy a kérelemnek az alábbiakat is tartalmaznia kell:

a) az adományozó nevét vagy cégnevét, valamint címét;

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy:

i. a szóban forgó műszer vagy készülék adományozása kereskedelmi szándékot nem rejt,

ii. az adományozó és a behozatali vámok alól mentes behozatalra vonatkozó kérelem tárgyát képező műszer vagy készülék gyártója semmilyen kapcsolatban nem áll egymással.

14. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, minden esetben közvetlenül dönt a kérelmekről.

15. cikk

A 13. és 14. cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan műszerek vagy készülékek pótalkatrészeire, alkatrészeire és tartozékaira, valamint karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy üzembe helyezésükhöz használt eszközökre, amelyeket az 1186/2009/EK rendelet 57. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint behozatali vámok alól mentesen hoztak be a Közösségbe.

16. cikk

A 8. cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

VIII. FEJEZET

AZ 1186/2009/EK RENDELET 51. ÉS 52. CIKKE SZERINTI FELSZERELÉSEK VÁMMENTES BEHOZATALÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

19. cikk

(1) Az 1186/2009/EK rendelet 51. és 52. cikke szerinti felszerelések vámmentes behozatalához az Unión kívüli székhelyű tudományos kutatási intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania azon tagállam illetékes hatóságához, amelyben az Unión belül székhellyel rendelkező tudományos kutatási intézmény vagy szervezet található.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) az Unión belül székhellyel rendelkező és harmadik országban székhellyel rendelkező kutatási intézmények közötti tudományos együttműködést rögzítő megállapodás másolatát;

b) a berendezés pontos, kereskedelmi megnevezését, mennyiségét és értékét, valamint szükség esetén a Kombinált Nómenklatúra szerinti valószínűsíthető besorolását;

c) a felszerelés származási helyét és a feladó országát;

d) a felszerelés rendeltetési helyét;

e) a felszerelés felhasználásának célját és időtartamát.

20. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, minden esetben közvetlenül dönt a 19. cikk szerinti kérelmekről.

21. cikk

A 8. cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

A 2290/83/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

- "Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009";

- "Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009";

- "Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009";

- "UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009";

- "UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009";

- "UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lőike 2 esimest lőiku";

- "Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009";

- "UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009";

- "Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009";

- "UNESCO robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009";

- "Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009";

- "UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai";

- "UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų";

- "UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén";

- "Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009";

- "UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009";

- "Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009";

- "Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009";

- "Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009";

- "Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009";

- "Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009";

- "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan";

- "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls".

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2290/83/EGK rendelete
(HL L 220., 1983.8.11., 20. o.)
A Bizottság 1745/85/EGK rendelete
(HL L 167., 1985.6.27., 21. o.)
Az 1985. évi csatlakozási okmány I. mellékletének I.19. pontja
(HL L 302., 1985.11.15., 139. o.)
A Bizottság 3399/85/EGK rendelete
(HL L 322., 1985.12.3., 10. o.)
Kizárólag 1. cikk 4. pont
A Bizottság 3893/88/EGK rendelete
(HL L 346., 1988.12.15., 32. o.)
A Bizottság 1843/89/EGK rendelete
(HL L 180., 1989.6.27., 22. o.)
A Bizottság 734/92/EGK rendelete
(HL L 81., 1992.3.26., 15. o.)
Az 1994. évi csatlakozási okmány I. mellékletének XIII. A.II.5. pontja
(HL C 241., 1994.8.29., 274. o.)
A 2003. évi csatlakozási okmány II. mellékletének 19.B.2. pontja
(HL L 236., 2003.9.23., 772. o.)
A Bizottság 1792/2006/EK rendelete
(HL L 362., 2006.12.20., 1. o.)
Kizárólag a Melléklet 11.B.2. pontja

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2290/83/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető mondat2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető mondat
2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont
2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont
2. cikk, (1) bekezdés első albekezdés, harmadik francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, c) pont
2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bejegyzések listájaI. melléklet
3. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (3) bekezdés
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
12. cikk9. cikk
13. cikk10. cikk
14. cikk11. cikk
15. cikk12. cikk
15a. cikk13. cikk
15c. cikk14. cikk
15d. cikk15. cikk
15e. cikk16. cikk
16. cikk17. cikk
18. cikk18. cikk
18a. cikk19. cikk
18b. cikk20. cikk
18c. cikk21. cikk
19. cikk
22. cikk
20. cikk23. cikk
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) HL L 324., 2009.12.10., 23. o.

( 2 ) HL L 220., 1983.8.11., 20. o.

( 3 ) Lásd a II. mellékletet.

( 4 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1225 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1225&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R1225-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R1225-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék