32008D0070(01)[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK Határozata ( 2008. január 15. ) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 70/2008/EK HATÁROZATA

(2008. január 15.)

a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. és 135. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A lisszaboni menetrend keretében a Közösség és a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy növelik az Európában üzleti tevékenységet folytató vállalkozások versenyképességét. A páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) szerint a Bizottság és a tagállamok hatékony, eredményes és interoperábilis információs és kommunikációs rendszereket hoznak létre a közigazgatási szervek és a Közösség polgárai közötti információcsere érdekében.

(2) A 2004/387/EK határozat által előírt páneurópai e-kormányzati tevékenység olyan intézkedések meghozatalát követeli meg, amelyek hatékonyabbá teszik a vámellenőrzések megszervezését, és biztosítják az adatok zökkenőmentes áramlását a vámkezelés hatékonyságának javítása, az adminisztrációs terhek csökkentése, a csalás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem támogatása, a pénzügyi érdekek szolgálata, a szellemi tulajdon és a kulturális örökség védelme, az áruk és a nemzetközi kereskedelem biztonságának növelése, valamint az egészség- és környezetvédelem erősítése érdekében. Ezért kiemelkedően fontos a vámügyi célokat szolgáló információs és kommunikációs technológiák (IKT) szolgáltatása.

(3) Az egyszerű, papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló bizottsági közleményt követő, az egyszerű, papírmentes vám- és kereskedelmi környezet létrehozásáról szóló 2003. december 5-i tanácsi állásfoglalás (4) felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve dolgozzon ki egy többéves stratégiai tervet egy koherens és interoperábilis elektronikus vámkörnyezet megteremtésére a Közösség számára. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (5) a gyűjtő vámáru-nyilatkozatok benyújtásához és a vámhatóságok közötti elektronikus adatcseréhez adatfeldolgozási technológiák alkalmazását írja elő annak érdekében, hogy a vámellenőrzések automatizált kockázatelemzési rendszereken alapuljanak.

(4) Ezért meg kell határozni a papírmentes vám- és kereskedelmi környezet létrehozása által elérendő célkitűzéseket, valamint a megvalósítás szerkezetét, eszközeit és a határidőket.

(5) A Bizottságnak ezt a határozatot a tagállamokkal szorosan együttműködve kell végrehajtania. Ezért pontosan meg kell határozni az érintett felek kötelezettségeit és feladatait, és rendelkezni kell a Bizottság és a tagállamok közötti költségmegosztás módjáról.

(6) A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 6-i 253/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (6) megállapított elvekkel összhangban, és a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program (Fiscalis program 2003-2007) elfogadásáról szóló, 2002. december 3-i 2235/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (7) figyelembevételével a Bizottság és a tagállamok megosztott felelősséget viselnek a kommunikációs és információcsere-rendszerek közösségi és nemzeti elemeiért.

(7) E határozat betartásának és a különféle kifejlesztendő rendszerek közötti koherenciának a biztosítása érdekében létre kell hozni egy monitoringmechanizmust.

(8) A tagállamok és a Bizottság rendszeres jelentésekben nyújt információt e határozat végrehajtásának előrehaladásáról.

(9) A papírmentes környezet megvalósításához a Bizottság, a vámhatóságok és a gazdasági szereplők szoros együttműködésére van szükség. Ennek az együttműködésnek a megkönnyítése érdekében a Vámpolitikai Csoport biztosítja az e határozat végrehajtásához szükséges tevékenységek koordinálását. E tevékenységek előkészítésének minden fázisában mind nemzeti, mind közösségi szinten konzultációkat kell folytatni a gazdasági szereplőkkel.

(10) Lehetővé kell tenni, hogy a csatlakozásra való felkészülés érdekében a csatlakozó és a tagjelölt országok részt vegyenek ezekben a tevékenységekben.

(11) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a papírmentes vám- és kereskedelmi környezet létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért - léptéke és hatásai miatt - az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(12) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (8) összhangban kell elfogadni.

(13) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az e határozat 4. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott határidők meghosszabbítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Elektronikus vámrendszerek

A Bizottság és a tagállamok biztonságos, integrált, interoperábilis és hozzáférhető elektronikus vámrendszereket hoznak létre a vámáru-nyilatkozatokban, a vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokban és az igazolásokban található adatok és más vonatkozó információk cseréje érdekében.

A Bizottság és a tagállamok biztosítják az elektronikus vámrendszerek működéséhez szükséges struktúrát és eszközöket.

2. cikk

Célkitűzések

(1) Az 1. cikkben említett elektronikus vámrendszert a következő célkitűzések elérése érdekében kell kialakítani:

a) a behozatali és kiviteli eljárások megkönnyítése;

b) a megfelelési és az adminisztrációs költségek csökkentése, valamint a vámkezelés idejének rövidítése;

c) az áruellenőrzésekre vonatkozó közös megközelítés összehangolása;

d) valamennyi vám és egyéb teher megfelelő beszedése biztosításának elősegítése;

e) a nemzetközi ellátási láncra vonatkozó lényeges információk gyors közlésének és fogadásának biztosítása;

f) az adatok zökkenőmentes áramlásának lehetővé tétele az exportáló és az importáló országok igazgatásai, valamint a vámhatóságok és a gazdasági szereplők között, a rendszerbe bevitt adatok újrafelhasználásának lehetővé tételével.

Az elektronikus vámrendszerek integrációjának és fejlődésének arányban kell állnia az első albekezdésben meghatározott célkitűzésekkel.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott célkitűzéseket legalább a következő eszközök segítségével kell megvalósítani:

a) összehangolt információcsere nemzetközi szinten elfogadott adatmodellek és üzenetformátumok alapján;

b) a vámeljárások és a kapcsolódó eljárások átalakítása hatékonyságuk és eredményességük optimalizálása, valamint egyszerűsítésük és a vámjogszabályoknak való megfelelés költségeinek csökkentése érdekében;

c) széles körű elektronikus vámügyi szolgáltatások nyújtása a gazdasági szereplőknek, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők minden tagállam vámhatóságával ugyanolyan módon lépjenek érintkezésbe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Közösség elősegíti az elektronikus vámrendszerek harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek vámrendszereivel való interoperabilitását és az elektronikus vámrendszerek hozzáférhetőségét harmadik országok gazdasági szereplői számára annak érdekében, hogy a nemzetközi megállapodásokban előírt esetekben és a megfelelő pénzügyi rendelkezésekre is figyelemmel nemzetközi szintű papírmentes környezetet hozzon létre.

3. cikk

Adatcsere

(1) A Közösség és a tagállamok elektronikus vámrendszerei lehetővé teszik a tagállamok vámhatóságai közötti, valamint a tagállami vámhatóságok és a következők közötti adatcserét:

a) gazdasági szereplők;

b) a Bizottság;

c) az áruk nemzetközi szállításában érintett egyéb igazgatások vagy hivatalos szervek, a továbbiakban: egyéb igazgatások vagy szervek.

(2) Az adatok bármiféle nyilvánosságra hozatala vagy közlése során teljes körűen meg kell felelni a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (9) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10).

4. cikk

Rendszerek, szolgáltatások és határidők

(1) A tagállamok a Bizottsággal együttműködve a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményekkel és határidőkkel összhangban a következő elektronikus vámrendszereket helyezik működésbe:

a) az árutovábbítási rendszerrel interoperábilis behozatali és kiviteli rendszerek, amelyek lehetővé teszik az adatok zökkenőmentes áramlását a Közösségen belül az egyes vámrendszerek között;

b) az engedélyezett gazdálkodók rendszerével interoperábilis, a gazdasági szereplők azonosítására és nyilvántartásba vételére szolgáló rendszer, amely - figyelembe véve a meglévő közösségi vagy nemzeti rendszereket - lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy a Közösségen belüli vámhatóságokkal folytatandó valamennyi ügyletükhöz csak egyszer kelljen nyilvántartásba vetetni magukat;

c) az engedélyezett gazdálkodók engedélyezési eljárására, ideértve a tájékoztatási és a konzultációs folyamatot, a tanúsítványok kezelésére, és ezen tanúsítványoknak a vámhatóságok által hozzáférhető adatbázisba történő nyilvántartásba vételére vonatkozó rendszer.

(2) A tagállamok a Bizottsággal együttműködve 2011. február 15-ig létrehozzák és működésbe helyezik azokat a közös vámportálokat, amelyek a gazdasági szereplőket ellátják az összes tagállamban folytatandó vámügyletekhez szükséges információkkal.

(3) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve 2013. február 15-ig létrehozza és működésbe helyezi a Bizottság és a tagállamok más, behozatallal és kivitellel kapcsolatos rendszereihez való kapcsolódást lehetővé tévő integrált tarifa-környezetet.

(4) A Bizottság a tagállamokkal a Vámpolitikai Csoportban együttműködve 2011. február 15-ig értékeli a következők közös funkcionális specifikációit:

a) egységes hozzáférési pontok olyan rendszere, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági szereplők az elektronikus vámáru-nyilatkozatok benyújtásához egyetlen egységes interfészt használjanak akkor is, ha a vámeljárást egy másik tagállamban hajtják végre;

b) elektronikus interfészek, amelyek a gazdasági szereplők számára lehetővé teszik, hogy minden vámmal kapcsolatos ügyletüket a letelepedési helyük szerinti tagállam vámhatóságaival intézzék akkor is, ha több tagállam érintett; és

c) a gazdasági szereplők és a vámhatóságok, a vámhatóságok és a Bizottság, valamint a vámhatóságok és egyéb igazgatások és szervek közötti zökkenőmentes adatáramlást biztosító egyablakos ügyintézési szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a gazdasági szereplők számára, hogy a behozatali és kiviteli vámkezeléshez szükséges valamennyi információt a vámhatósághoz nyújtsanak be még abban az esetben is, ha azokat nem a vámügyi jogszabályok követelik meg.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában említett közös funkcionális specifikációk pozitív értékelésétől számított három éven belül a tagállamok a Bizottsággal együttműködve törekednek arra, hogy létrehozzák és működésbe helyezzék az egységes hozzáférési pontok és az elektronikus interfészek rendszerét.

(6) A tagállamok és a Bizottság törekednek arra, hogy létrehozzák és működésbe helyezzék az egyablakos ügyintézési szolgáltatások rendszerét. Az e területen elért haladást a 12. cikkben említett jelentésekben kell értékelni.

(7) A Közösség és a tagállamok biztosítják az ebben a cikkben említett rendszerek és szolgáltatások megfelelő karbantartását és szükséges fejlesztését.

5. cikk

Alkotóelemek és felelősségmegosztás

(1) Az elektronikus vámrendszerek közösségi és nemzeti elemekből állnak.

(2) Az elektronikus vámrendszerek közösségi elemei különösen a következőket foglalják magukban:

a) a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok és a közös funkcionális és műszaki rendszerspecifikációk;

b) a közös termékek és szolgáltatások, beleértve a vámügyekre és a vámmal kapcsolatos információkra vonatkozó szükséges közös referenciarendszereket;

c) a közös kommunikációs hálózat és közös rendszerinterfész (CCN/CSI) szolgáltatásai a tagállamok részére;

d) a tagállamok és a Bizottság koordinációs tevékenysége az elektronikus vámrendszereknek a Közösség közös domainjén belüli megvalósítása és működése során;

e) a Bizottság koordinációs tevékenysége az elektronikus vámrendszereknek a Közösség külső domainjén belüli megvalósítása és működtetése során, a nemzeti követelményeknek való megfelelésre irányuló szolgáltatások kivételével.

(3) Az elektronikus vámrendszerek nemzeti elemei különösen a következőket foglalják magukban:

a) a nemzeti funkcionális és műszaki rendszerspecifikációk;

b) a nemzeti rendszerek, az adatbázisokat is beleértve;

c) hálózati kapcsolatok a vámhatóságok és a gazdasági szereplők, valamint a vámhatóságok és egyéb igazgatások vagy szervek között ugyanazon tagállamon belül;

d) a tagállam által a rendszer teljes körű kihasználásához szükségesnek ítélt valamennyi szoftver vagy berendezés.

6. cikk

A Bizottság feladatai

A Bizottság különösen a következőket biztosítja:

a) az elektronikus vámrendszerek tekintetében a közösségi elemek létrehozásának, megfelelési tesztjeinek, telepítésének, működésének és támogatásának összehangolása;

b) az e határozatban előírt rendszereknek és szolgáltatásoknak az e-kormányzáshoz kapcsolódó egyéb vonatkozó projektekkel való közösségi szintű összehangolása;

c) a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott többéves stratégiai terv keretében ráruházott feladatok teljesítése;

d) a közösségi és a nemzeti elemek fejlesztésének koordinálása a projektek összehangolt végrehajtása érdekében;

e) az elektronikus vámügyi szolgáltatások és az egyablakos ügyintézés közösségi szintű összehangolása azok nemzeti szintű előmozdítása és végrehajtása érdekében;

f) a képzési igények összehangolása.

7. cikk

A tagállamok feladatai

(1) A tagállamok különösen a következőket biztosítják:

a) az elektronikus vámrendszerek tekintetében a tagállami elemek létrehozásának, megfelelési tesztjeinek, telepítésének, működésének és támogatásának összehangolása;

b) az e határozatban előírt rendszereknek és szolgáltatásoknak az e-kormányzáshoz kapcsolódó egyéb vonatkozó projektekkel való nemzeti szintű összehangolása;

c) a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott többéves stratégiai terv keretében részükre meghatározott feladatok teljesítése;

d) a Bizottság rendszeres tájékoztatása azokról az intézkedésekről, amelyek célja, hogy érintett hatóságaik vagy a gazdasági szereplők teljes körűen ki tudják használni az elektronikus vámrendszereket;

e) az elektronikus vámügyi szolgáltatások és az egyablakos ügyintézés nemzeti szintű előmozdítása és megvalósítása;

f) a vámtisztviselők és egyéb illetékes tisztviselők szükséges képzése.

(2) A tagállamok évente felbecsülik a 4. cikk rendelkezéseinek és a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott többéves stratégiai tervnek a teljesítéséhez szükséges emberi, költségvetési és műszaki erőforrásokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Ha fennáll annak a veszélye, hogy egy tagállam tervezett, az elektronikus vámrendszerek létrehozásával vagy működtetésével kapcsolatos intézkedése veszélyeztetheti e rendszerek általános interoperabilitását vagy működését, az adott tagállam az ilyen intézkedés megtétele előtt erről tájékoztatja a Bizottságot.

8. cikk

Stratégia és összehangolás

(1) A Bizottság a tagállamokkal a Vámpolitikai Csoportban együttműködve biztosítja a következőket:

a) a stratégiák, a szükséges források és a fejlesztési szakaszok meghatározása;

b) az elektronikus vámra vonatkozó valamennyi tevékenység összehangolása annak biztosítása érdekében, hogy a forrásokat, beleértve a nemzeti és közösségi szinten már igénybe vett forrásokat is, a legjobb és leghatékonyabb módon használják fel;

c) a jogi, működési, képzési és információtechnológiai fejlesztési szempontok összehangolása, valamint a vámhatóságok és a gazdasági szereplők tájékoztatása ezen szempontokról;

d) az összes érintett fél végrehajtással kapcsolatos tevékenységének összehangolása;

e) a 4. cikkben meghatározott határidők érintett felek általi betartása.

(2) A Bizottság a tagállamokkal a Vámpolitikai Csoportban együttműködve létrehoz és folyamatosan naprakésszé tesz egy többéves stratégiai tervet, amely elosztja a feladatokat a Bizottság és a tagállamok között.

9. cikk

Források

(1) Az elektronikus vámrendszereknek a 4. cikkel összhangban történő létrehozása, működtetése és fejlesztése céljából a Közösség rendelkezésre bocsátja a közösségi elemekhez szükséges emberi, költségvetési és műszaki forrásokat.

(2) Az elektronikus vámrendszereknek a 4. cikkel összhangban történő létrehozása, működtetése és fejlesztése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátják a nemzeti elemekhez szükséges emberi, költségvetési és műszaki forrásokat.

10. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által a 2. cikk (3) bekezdésének keretei között viselendő költségek sérelme nélkül az e határozat végrehajtásához kapcsolódó költségek a Közösség és a tagállamok között az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban oszlanak meg.

(2) A 253/2003/EK határozatban megállapított Vám 2007 programmal és bármely azt következő programmal összhangban a Közösség viseli az 5. cikk (2) bekezdésében említett közösségi elemek tervezésének, beszerzésének, felszerelésének, működtetésének és karbantartásának költségeit.

(3) A tagállamok viselik az 5. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti elemek létrehozásának és működtetésének költségeit, beleértve az egyéb igazgatásokkal vagy szervekkel és a gazdasági szereplőkkel összekötő interfészek költségeit is.

(4) A tagállamok együttműködésüket fokozva költségmegosztási modelleket és közös megoldásokat fejlesztenek ki a költségek csökkentése érdekében.

11. cikk

Monitoring

(1) A Bizottság minden szükséges lépést megtesz annak ellenőrzésére, hogy a közösségi költségvetésből finanszírozott intézkedéseket e határozat rendelkezéseinek megfelelően hajtják-e végre, és hogy az elért eredmények összhangban vannak-e a határozat 2. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott célkitűzésekkel.

(2) A Bizottság a tagállamokkal a Vámpolitikai Csoportban együttműködve rendszeresen figyelemmel kíséri a 4. cikk előírásainak teljesítése céljából az egyes tagállamok és a Bizottság által tett előrehaladást annak meghatározása érdekében, hogy teljesültek-e a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott célkitűzések, és hogy milyen módon javítható az elektronikus vámrendszerek megvalósításával kapcsolatos tevékenységek eredményessége.

12. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok rendszeresen jelentést készítenek a Bizottság számára a 8. cikk (2) bekezdésében említett többéves stratégiai terv alapján számukra meghatározott egyes feladatokkal kapcsolatos előrehaladásukról. A tagállamok e feladatok elvégzéséről tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok legkésőbb minden év március 31-ig benyújtják a Bizottságnak az előző év január 1-je és december 31-e közötti időtartamára vonatkozó, az előrehaladásról szóló éves jelentést. Ezeket az éves jelentéseket a Bizottság által a Vámpolitikai Csoportban a tagállamokkal együttműködve megállapított formátumban kell elkészíteni.

(3) A (2) bekezdésben említett éves jelentések alapján a Bizottság legkésőbb minden év június 30-ig összefoglaló jelentést készít, amely értékeli a tagállamok és a Bizottság által különösen a 4. cikk előírásainak való megfelelés tekintetében tett előrehaladást és a 4. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott határidők meghosszabbításának esetleges szükségességét, és ezt a jelentést további megfontolás céljából benyújtja az érintett felek és a Vámpolitikai Csoport részére.

(4) Ezen túlmenően a (3) bekezdésben említett összefoglaló jelentés tartalmazza az elvégzett monitoringlátogatások eredményeit. A jelentés minden egyéb ellenőrzés eredményeit is tartalmazza, valamint meghatározhatja a későbbi értékelésekben felhasználandó módszereket és kritériumokat, különösen az elektronikus vámrendszerek interoperabilitása mértékének értékelése és azok működése vonatkozásában.

13. cikk

Konzultáció a gazdasági szereplőkkel

A Bizottság és a tagállamok a 4. cikkben előírt rendszerek és szolgáltatások előkészítésének, kifejlesztésének és telepítésének minden szakaszában rendszeres konzultációkat folytatnak a gazdasági szereplőkkel.

Mind a Bizottság, mind a tagállamok létrehoznak egy olyan konzultációs mechanizmust, amely a gazdasági szereplők reprezentatív alapon kiválasztott csoportjait rendszeresen összehozza.

14. cikk

Csatlakozó vagy tagjelölt országok

A Bizottság a csatlakozó vagy tagjelölt országként elismert országokat tájékoztatja a 4. cikkben előírt rendszerek és szolgáltatások előkészítéséről, kifejlesztéséről és telepítéséről, és lehetővé teszi számukra az ezekben való részvételt.

15. cikk

Végrehajtási intézkedések

A 4. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott határidők meghosszabbítását a 16. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot a Vámkódexbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

18. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. január 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) HL C 318., 2006.12.23., 47. o.

(2) Az Európai Parlament 2006. december 12-i véleménye (HL C 317. E, 2006.12.23., 74. o.), a Tanács 2007. július 23-i közös álláspontja (HL C 242. E, 2007.10.16., 1. o.) és az Európai Parlament 2007. december 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 144., 2004.4.30., 65. o.

(4) HL C 305., 2003.12.16., 1. o.

(5) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 36., 2003.2.12., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(7) HL L 341., 2002.12.17., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított határozat.

(8) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(9) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(10) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0070(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0070(01)&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére