Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0885[1]

Tanács 885/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1334/2000/EK, a 2157/2001/EK, a 152/2002/EK, az 1499/2002/EK, az 1500/2003/EK és az 1798/2003/EK tanácsi rendeletek, az 1719/1999/EK, az 1720/1999/EK, a 253/2000/EK, az 508/2000/EK, az 1031/2000/EK, a 163/2001/EK, a 2235/25002/EK és a 291/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok, valamint az 1999/382/EK, a 2000/821/EK, a 2003/17/EK és a 2003/893/EK tanácsi határozatok az áruk szabad mozgása, a vállalati jog, a mezőgazdaság, az adózás, az oktatás és szakképzés, a kultúra és audiovizuális politika, valamint a külkapcsolatok területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

TANÁCS 885/2004/EK RENDELETE

(2004. április 26.)

a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1334/2000/EK, a 2157/2001/EK, a 152/2002/EK, az 1499/2002/EK, az 1500/2003/EK és az 1798/2003/EK tanácsi rendeletek, az 1719/1999/EK, az 1720/1999/EK, a 253/2000/EK, az 508/2000/EK, az 1031/2000/EK, a 163/2001/EK, a 2235/25002/EK és a 291/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok, valamint az 1999/382/EK, a 2000/821/EK, a 2003/17/EK és a 2003/893/EK tanácsi határozatok az áruk szabad mozgása, a vállalati jog, a mezőgazdaság, az adózás, az oktatás és szakképzés, a kultúra és audiovizuális politika, valamint a külkapcsolatok területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződésre ( 1 ) (a továbbiakban: csatlakozási szerződés), különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra ( 2 ) (a továbbiakban: csatlakozási okmány), különösen annak 57. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Egyes olyan jogi aktusok vonatkozásában, amelyek 2004. május 1-jét követően is érvényben maradnak, és amelyeket a csatlakozásra tekintettel ki kell igazítani, a szükséges kiigazításokra a csatlakozási szerződésben nem került sor, vagy arra sor került ugyan, de további kiigazításokra van szükség. Mindezen kiigazításokat még a csatlakozás előtt el kell fogadni annak érdekében, hogy azok a csatlakozás időpontjától kezdve alkalmazhatók legyenek.

(2)

A csatlakozási okmány 57. cikkének (2) bekezdése értelmében az ilyen kiigazításokat a Tanácsnak kell elfogadnia minden olyan esetben, amikor az eredeti jogi aktust a Tanács egyedül, vagy az Európai Parlamenttel közösen fogadta el.

(3)

A 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 3 ), az 1334/2000/EK ( 4 ), a 2157/2001/EK ( 5 ), a 152/2002/EK ( 6 ), az 1499/2002/EK ( 7 ), az 1500/2003/EK ( 8 ) és az 1798/2003/EK ( 9 ) tanácsi rendeleteket, az 1719/1999/EK ( 10 ), az 1720/1999/EK ( 11 ), a 253/2000/EK ( 12 ), az 508/2000/EK ( 13 ), az 1031/2000/EK ( 14 ), a 163/2001/EK ( 15 ), a 2235/2002/EK ( 16 ) és a 291/2003/EK ( 17 ) európai parlamenti és tanácsi határozatokat, valamint az 1999/382/EK ( 18 ), a 2000/821/EK ( 19 ), a 2003/17/EK ( 20 ) és a 2003/893/EK ( 21 ) tanácsi határozatokat ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1334/2000/EK, a 2157/2001/EK, a 152/2002/EK, az 1499/2002/EK, az 1500/2003/EK, az 1798/2003/EK és a 2003/2003 EK rendeletek, valamint az 1719/1999/EK, az 1720/1999/EK, a 253/2000/EK, az 508/2000/EK, az 1031/2000/EK, a 163/2001/EK, a 2235/2002/EK, a 291/2003/EK, az 1999/382/EK, a 2000/821/EK, a 2003/17/EK és a 2003/893/EK határozatok e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet kizárólag a csatlakozási szerződéssel együtt, annak hatályba lépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

MELLÉKLET

I. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. MŰTRÁGYÁK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról.

a) Az I. melléklet A.2 szakaszának 1. sorszáma alatti mellékletben a 6. oszlop első bekezdésében a zárójelben lévő szöveg a "Görögországban"-t követően a következőkkel egészül ki:

"a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában".

b) Az I. melléklet B.1., B.2., és B.4. szakaszában az 5. oszlop 3. pontja második bekezdésének első francia bekezdésében a zárójelben lévő szöveg a következőkkel egészül ki:

"a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában".

B. HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI INTÉZKEDÉSEK

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. július 12-i 1719/1999/EK határozata a közigazgatási rendszerek közötti elektronikus adatcserét (IDA) lehetővé tevő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról, köztük közös érdekű projektek meghatározásáról.

A 10. cikk 1. és 3. pontjából a következő szövegrészt el kell hagyni:

", Ciprus, Málta"

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. július 12-i 1720/1999/EK határozata a közigazgatási rendszerek közötti elektronikus adatcserét lehetővé tevő transzeurópai hálózatok együttműködési képességét és az e hálózatokhoz való hozzáférést biztosító cselekvés- és intézkedéssorozatok elfogadásáról.

A 14. cikk 1. és 3. pontjából a következő szövegrészt el kell hagyni:

", Ciprus, Málta"

II. VÁLLALATI JOG

A Tanács 2001. október 8-i 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság (SE) statútumáról.

a) Az I. melléklet szövege a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG:

akciová společnost"

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"ÉSZTORSZÁG:

aktsiaselts"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"CIPRUS:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETTORSZÁG:

akciju sabiedrība

LITVÁNIA:

akcinės bendrovės"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"MAGYARORSZÁG:

részvénytársaság

MÁLTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"LENGYELORSZÁG:

spółka akcyjna"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"SZLOVÉNIA:

delniška družba

SZLOVÁKIA:

akciová spoločnos".

b) A II. mellékletben a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között a szöveg a következőkkel egészül ki:

"CSEH KÖZTÁRSASÁG:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným"

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"ÉSZTORSZÁG:

aktsiaselts ja osaühing"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"CIPRUS:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LETTORSZÁG:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITVÁNIA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"MAGYARORSZÁG:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MÁLTA:

kumpaniji pubbliċi/public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"LENGYELORSZÁG:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"SZLOVÉNIA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SZLOVÁKIA:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným".

III. MEZŐGAZDASÁG

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

A Tanács 2002. december 16-i 2003/17/EK határozata a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről.

Az I. mellékletben a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Magyarországra, Lettországra, Litvániára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó szövegrészeket kell elhagyni.

IV. ADÓZÁS

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 3-i 2235/2002/EK határozata a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program elfogadásáról (Fiscalis program 2003-2007).

A 4. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) Törökország; az e tárgyban ezzel az országgal megkötött kétoldalú egyezmények alapján."

V. OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS

1. A Tanács 1999. április 26-i 1999/382/EK határozata a "Leonardo da Vinci" közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszának létrehozásáról.

a) A 10. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az EFTA-/EGT-országok, a társult közép- és kelet-európai országok (KKE) és Törökország részvétele"

b) A 10. cikk harmadik francia bekezdését el kell hagyni.

c) A 10. cikk utolsó francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Törökország a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő kiegészítő hozzájárulások finanszírozásával"

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. január 24-i 253/2000/EK határozata a "Socrates" közösségi oktatási cselekvési program második szakaszának létrehozásáról.

a) A 12. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az EFTA-/EGT-országok, a társult közép- és kelet-európai országok (KKE) és Törökország részvétele"

b) A 12. cikk harmadik francia bekezdését el kell hagyni.

c) A 12. cikk utolsó francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Törökország a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő kiegészítő hozzájárulások finanszírozásával"

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. április 13-i 1031/2000/EK határozata az "Ifjúság" közösségi cselekvési program létrehozásáról.

a) A 11. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az EFTA-/EGT-országok, a társult közép- és kelet-európai országok (KKE) és Törökország részvétele"

b) A 11. cikk harmadik francia bekezdését el kell hagyni.

c) A 11. cikk utolsó francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Törökország a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő kiegészítő hozzájárulások finanszírozásával".

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 291/2003/EK határozata a sporton keresztül történő nevelés 2004. évi európai évének létrehozásáról.

a) A 9. cikkből a c) pontot el kell hagyni.

b) A 9. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"Törökország, amelynek részvételét kiegészítő előirányzatokkal kell finanszírozni, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban"

VI. KULTÚRA ÉS AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. február 14-i 508/2000/EK határozata a Kultúra 2000 program létrehozásáról.

A 7. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Kultúra 2000 program nyitott az Európai Gazdasági Térség országainak, valamint a kelet- és közép-európai társult országok részvétele tekintetében, az ezen országokkal kötött vagy kötendő társulási megállapodásban, vagy az e társulási megállapodáshoz csatolt, a közösségi programokban való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint."

2. A Tanács 2000. december 20-i 2000/821/EK határozata az európai audiovizuális alkotások fejlesztését, forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA Plus - Fejlesztés, forgalmazás és promóció) (2001-2005).

A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A program nyitott Törökország és az EGT-megállapodásban résztvevő EFTA-országok részvételének tekintetében, kiegészítő előirányzatok alapján, illetve olyan eljárásokkal összhangban, amelyekről ezekkel az országokkal meg kell állapodni.".

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. január 19-i 163/2001/EK határozata az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról (MEDIA-oktatás) (2001-2005).

A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A program nyitott Törökország és az EGT-megállapodásban résztvevő EFTA-országok részvételének tekintetében, kiegészítő előirányzatok alapján, illetve olyan eljárásokkal összhangban, amelyekről ezekkel az országokkal meg kell állapodni."

VII. KÜLKAPCSOLATOK

1. A Tanács 2000. június 22-i 1334/2000/EK rendelete a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról.

A II. melléklet 3. részében szereplő országok listája helyébe a következő lista lép:

"Ausztrália

Kanada

Japán

Új-Zéland

Norvégia

Svájc

Amerikai Egyesült Államok".

2. A Tanács 2002. január 21-i 152/2002/EK rendelete egyes ESZAK- és EK-acéltermékek Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) és a 190/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A 4. cikket követően a következő cikket kell beilleszteni:

"4a. cikk

Az e rendelet által szabályozott - 2004. május 1-jét megelőzően szállított - acéltermékeknek a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában 2004. május 1-jétől történő szabad forgalomba bocsátása során behozatali okmányra nincsen szükség, amennyiben a termékek szállítására 2004. május 1-jét megelőzően került sor, és a fuvarlevél, vagy a közösségi hatóságok által azzal egyenértékűnek elfogadott, a szállítás időpontját bizonyító egyéb szállítási okmányt bemutatták."

3. A Tanács 2002. június 20-i 1499/2002/EK rendelete egyes acéltermékeknek a 2002. július 1-jétől2002. december 31-ig tartó időszakban Romániából a Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer).

a) A 4. cikket követően a következő cikket kell beilleszteni:

"4a. cikk

Az e rendelet által szabályozott - 2004. május 1-jét megelőzően szállított - acéltermékeknek a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában 2004. május 1-jétől történő szabad forgalomba bocsátása során behozatali okmányra nincsen szükség, amennyiben a termékek szállítására 2004. május 1-jét megelőzően került sor, és a fuvarlevél, vagy a közösségi hatóságok által azzal egyenértékűnek elfogadott, a szállítás időpontját bizonyító egyéb szállítási okmányt bemutatták."

b) A IV. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:

"LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER".

c) A IV. melléklet szövege a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133"

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV - 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919".

4. A Tanács 2003. december 15-i 2003/893/EK határozata egyes acéltermékek kereskedelméről az Európai Közösség és Ukrajna között.

A 2. cikket követően a következő cikket kell beilleszteni:

"2a. cikk

Az e határozat által szabályozott acéltermékeknek a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában 2004. május 1-jétől történő szabad forgalomba bocsátása során behozatali engedélyre abban az esetben is szükség van, ha a termékek szállítására a fenti időpontot megelőzően került sor. Amennyiben az acéltermékeket 2004. május 1-jét megelőzően szállítják e tagállamok valamelyikébe, a behozatali engedélyt automatikusan, mennyiségi korlátozás nélkül kell megadni a fuvarlevél, vagy a Közösség engedélyezésre jogosult hatóságai által azzal egyenértékűnek elfogadott, a szállítás időpontját feltüntető egyéb szállítási okmány bemutatását és a Bizottság engedélyekért felelős hivatalának (SIGL) jóváhagyását követően. Amennyiben az acéltermékeket 2004. május 1-jén vagy azt követően szállítják e tagállamok valamelyikébe, a szállításra az e határozatban megállapított, a mennyiségi határértékekre vonatkozó egyedi szabályokat kell alkalmazni."

5. A Tanács 2003. február 18-i 1500/2003/EK rendelete az egyes acéltermékeknek az Orosz Föderációból az Európai Közösségbe történő kivitele tekintetében a kettős ellenőrzési rendszer mennyiségi korlátozás nélküli kezeléséről.

a) A 4. cikket követően a következő cikket kell beilleszteni:

"4a. cikk

Az e tanácsi rendelet által szabályozott - 2004. május 1-jét megelőzően szállított - acéltermékeknek a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában 2004. május 1-jétől történő szabad forgalomba bocsátása során behozatali okmányra nincsen szükség, amennyiben a termékek szállítására 2004. május 1-jét megelőzően került sor."

b) A IV. függelék címe helyébe a következő szöveg lép:

"Apéndice IV - Dodatek IV - Tillæg IV - Anlage IV - IV Liide- Προσαρτημα IV - Appendix IV - Appendice IV - Appendice IV - IV Pielikums - IV Priedėlis - IV. Függelék - Anness IV - Aanhangsel IV - Dodatek IV - Apêndice IV - Dodtok IV - Dodatok IV - Lisäys IV - Tillägg IV"

c) A IV. függelék alcíme helyébe a következő szöveg lép:

"LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER".

d) A IV. melléklet szövege a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Dániára vonatkozó szövegrészek között:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561"

a Németországra és Görögországra vonatkozó szövegrészek között:

"EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660"

az Olaszországra és Luxemburgra vonatkozó szövegrészek között:

"KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV - 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974"

a Luxemburgra és Hollandiára vonatkozó szövegrészek között:

"MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299"

az Ausztriára és Portugáliára vonatkozó szövegrészek között:

"POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22"

a Portugáliára és Finnországra vonatkozó szövegrészek között:

"SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919".

( 1 ) HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 17. o.

( 2 ) HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.

( 3 ) HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

( 4 ) HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A legutóbb a 149/2003/EK rendelettel (HL L 30., 2003.2.5., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

( 6 ) HL L 25., 2002.1.29., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 7 ) HL L 227., 2002.8.23., 1. o. A legutóbb az 1445/2003/EK rendelettel (HL L 206., 2003.8.15., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 216., 2003.8.28., 1. o.

( 9 ) HL L 264., 2003.10.15., 1. o.

( 10 ) HL L 203., 1999.8.3., 1. o. A legutóbb a 2046/2002/EK határozattal (HL L 316., 2002.11.20., 1. o.) módosított határozat.

( 11 ) HL L 203., 1999.8.3., 1.o. A legutóbb a 2045/2002/EK határozattal (HL L 316., 2002.11.20., 1. o.) módosított határozat.

( 12 ) HL L 28., 2000.2.3., 1. o. A legutóbb a 451/2003/EK határozattal (HL L 69., 2003.3.13., 6. o.) módosított határozat.

( 13 ) HL L 63., 2000.10.3., 1. o.

( 14 ) HL L 117., 2000.5.18., 1. o.

( 15 ) HL L 26., 2001.1.27., 1. o.

( 16 ) HL L 341., 2002.12.17., 1. o.

( 17 ) HL L 43., 2003.2.18., 1. o.

( 18 ) HL L 146., 1999.6.11., 33. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendeletével (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.

( 19 ) HL L 336., 2000.12.30., 82.o.

( 20 ) HL L 8., 2003.1.14., 10.o. A legutóbb a 2003/403/EK határozattal (HL L 141., 2003.6.7., 1. o.) módosított határozat.

( 21 ) HL L 333., 2003.12.20., 84. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0885 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0885&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0885-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0885-20130101&locale=hu

Tartalomjegyzék