32008L0061[1]

A Bizottság 2008/61/EK irányelve ( 2008. június 17. ) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat)

A BIZOTTSÁG 2008/61/EK IRÁNYELVE

(2008. június 17.)

a 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (8) bekezdésére, 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (5) bekezdésére és 13b. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 77/93/EGK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/44/EK bizottsági irányelvet (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A 2000/29/EK irányelv rendelkezései alapján az I. és II. mellékletében - akár magukban, akár az irányelv II. mellékletében felsorolt, vonatkozó növényekkel vagy növényi eredetű termékekkel együtt - szereplő károsító szervezeteket nem szabad a Közösség területére - illetve annak egyes védett övezeteibe - beléptetni, és az azon belüli mozgatással elterjeszteni.

(3) A 2000/29/EK irányelv alapján - az annak III. mellékletében felsorolt - növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk nem léptethetők be a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe.

(4) A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt növényeket, növényi eredetű termékeket és egyéb árukat nem szabad a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe beléptetni, vagy azo(ko)n belül mozgatni, kivéve, ha az említett mellékletben feltüntetett vonatkozó különleges követelmények teljesülnek.

(5) A 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében felsorolt, harmadik országokból érkező növényeket, növényi eredetű termékeket és egyéb árukat nem szabad a Közösség területére beléptetni, kivéve, ha megfelelnek az irányelvben megállapított szabványoknak és követelményeknek, valamint, ha azokat olyan hivatalos növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri, amely biztosítja az ilyen megfelelést, továbbá ha a rendelkezéseknek való megfelelésüket hivatalosan ellenőrizték.

(6) Azonban a 2000/29/EK irányelv 3. cikke (8) bekezdése, 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikkének (5) bekezdése és 13b. cikkének (4) bekezdésére előírja, hogy ezek a szabályok ne vonatkozzanak az említett károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós célból történő beléptetésére és mozgatására, közösségi szinten meghatározandó feltételek mellett.

(7) Ezért szükséges meghatározni azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell az ilyen beléptetések vagy mozgatások esetén annak biztosítása érdekében, hogy károsító szervezetek elterjedésének a veszélye nem áll fenn.

(8) Ez az irányelv nem érinti a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (4), valamint a géntechnológiával módosított szervezeteknek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) alapján az anyagra vonatkozóan meghatározott feltételeket, valamint egyéb - a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra és a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó - még közelebbről meghatározott közösségi rendelkezéseket.

(9) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(10) Ez az irányelv nem érinti a IV. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden olyan kísérleti vagy tudományos célú tevékenységre és fajtaszelekciós munkára (a továbbiakban: a tevékenységek) vonatkozóan, amelyek - a 2000/29/EK irányelv 3. cikke (8) bekezdése, 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikkének (5) bekezdése és 13b. cikkének (4) bekezdése szerinti - károsító szervezetek, növények, növényi termékek és más termékek felhasználását tartalmaznák (a továbbiakban: anyag), kérelmet nyújtanak be a felelős hivatalos testületekhez, mielőtt bármilyen ilyen anyagot bármely tagállamba vagy annak megfelelő védett övezeteibe bevinnének, vagy azokon belül mozgatnának.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemnek legalább a következőket kell meghatároznia:

a) a tevékenységekért felelős személy nevét és címét;

b) az anyag - beleértve adott esetben az érintett károsító szervezetet - tudományos elnevezését vagy elnevezéseit;

c) az anyag típusát;

d) az anyag mennyiségét;

e) az anyag származási helyét, a harmadik országokból beléptetett anyag származásának megfelelő bizonyító okiratokkal;

f) a tervezett tevékenységek tartamát, jellegét és céljait, beleértve legalább a munka összefoglalását és a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, vagy fajtaszelekciós munka meghatározását;

g) a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítést és - adott esetben - a vizsgálat pontos helyszínének vagy helyszíneinek címét és leírását;

h) adott esetben az anyag növény-egészségügyi zárlat alóli hivatalos kibocsátása utáni első raktározást vagy - adott esetben - az első elültetés helyszínét;

i) adott esetben a jóváhagyott tevékenységek befejezésekor az anyag megsemmisítésének vagy kezelésének tervezett módját;

j) a harmadik országokból beléptetett anyag Közösségbe való belépésének tervezett pontját.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett kérelem kézhezvételekor a tagállamok jóváhagyják az érintett tevékenységeket, ha megállapítják, hogy az I. mellékletben meghatározott általános feltételek teljesülnek.

A tagállamok bármikor visszavonhatják az említett jóváhagyást, ha megállapítják, hogy az I. mellékletben meghatározott általános feltételek már nem teljesülnek.

(2) A tevékenységeknek az (1) bekezdésben említett jóváhagyása után a tagállamok azzal a feltétellel hagyják jóvá a kérelemben említett anyagnak az adott tagállamba vagy a vonatkozó védett övezetekbe történő beléptetését vagy az azon belüli mozgatását, hogy az ilyen anyagot minden esetben kíséri a károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából történő ilyen beléptetésére és mozgatására vonatkozó hatósági levél (a továbbiakban: hatósági levél), amely megfelel a II. mellékletben meghatározott mintának, és amelyet annak a tagállamnak a felelős hivatalos szerve állít ki, amelyben a tevékenységeket elvégzik, valamint:

a) közösségi eredetű anyag esetén:

i. amennyiben a származási hely egy másik tagállamban van, a származási hely szerinti tagállam - az anyag növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételével történő mozgatása céljából - hitelesítse a hatósági levelet; és

ii. a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének A. részében felsorolt növényekre, növényi eredetű termékekre és egyéb árukra vonatkozóan az anyagot - a 2000/29/EK irányelv 10. cikkének megfelelően - szintén kíséri az említett irányelv 6. cikke alapján elvégzett, az abban meghatározott - a károsító szervezetek tekintetében az ezen cikk (1) bekezdés első albekezdése alapján jóváhagyott tevékenységekre vonatkozó rendelkezésektől eltérő - rendelkezések betartásának megállapítását célzó vizsgálat alapján kiállított növényútlevél. A növényútlevélnek tartalmaznia kell a következő közleményt: "Az anyag mozgatása a 2008/61/EK irányelv alapján történik".

Amennyiben a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés helyszíne vagy helyszínei egy másik tagállamban található(k), a növényútlevél kiállításáért felelős tagállam csak az ezen cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett jóváhagyásra vonatkozó információ alapján állítja ki a növényútlevelet, amelyet a tevékenységek jóváhagyásáért felelős tagállamtól hivatalosan megkapott, és ha megbizonyosodott, hogy az anyag mozgatása közben teljesülnek a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételei; és

b) harmadik országból származó anyag esetén:

i. a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatósági levelet az anyag származási helyére vonatkozó megfelelő írásos bizonyíték alapján állítják ki; és

ii. a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében felsorolt növényekre, növényi eredetű termékekre és egyéb árukra vonatkozóan az anyagot - a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően, ahol lehet - szintén kíséri a származási országban az említett irányelv 6. cikke alapján elvégzett, az abban meghatározott - a károsító szervezetek tekintetében az ezen cikk (1) bekezdés első albekezdése alapján jóváhagyott tevékenységekre vonatkozó rendelkezésektől eltérő - rendelkezések betartásának megállapítását célzó vizsgálat alapján kiállított növény-egészségügyi bizonyítvány.

A növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatának tartalmaznia kell a következő jelölést: "Az anyag behozatala a 2008/61/EK irányelv alapján történik". Adott esetben a vonatkozó károsító szervezetet vagy szervezeteket is meg kell határozni.

Minden esetben a tagállam biztosítja, hogy az anyagot - az említett beléptetés vagy mozgatás idején - növény-egészségügyi zárlat feltételei között tartsák, valamint, hogy közvetlenül és haladéktalanul a kérelemben megnevezett helyszínre vagy helyszínekre mozgassák.

(3) A felelős hivatalos szerv felügyeli a jóváhagyott tevékenységeket, és biztosítja, hogy:

a) az I. mellékletnek megfelelően meghatározott növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítési feltételek és egyéb általános feltételek a tevékenységek teljes tartama alatt teljesüljenek, a létesítmények és tevékenységek megfelelő időben történő vizsgálatával;

b) az alábbiakban megállapított eljárásokat - a jóváhagyott tevékenység típusa szerint - alkalmazzák:

i. a növény-egészségügyi zárlat alóli kibocsátásra szánt növényekre, növényi eredetű termékekre vagy egyéb árukra vonatkozóan:

- a növények, növényi eredetű termékek vagy egyéb áruk csak a felelős hivatalos szerv jóváhagyásával kerülhetnek kibocsátásra a növény-egészségügyi zárlat alól (a továbbiakban: hivatalos kibocsátás). A hivatalos kibocsátást megelőzően a növényeket, növényi eredetű termékeket és egyéb árukat zárlati intézkedéseknek - beleértve a vizsgálatot - vetik alá, és ezen intézkedéseknek azokat bármilyen károsító szervezettől mentesnek kell találniuk, kivéve a Közösség területén előfordulóként azonosított, és a 2000/29/EK irányelvben nem szereplő károsító szervezeteket,

- a vizsgálatot is magukban foglaló zárlati intézkedéseket a fenti szerv - vagy bármely hivatalosan jóváhagyott szerv - tudományosan képzett személyzete végzi el, és azokat - a meghatározott növények, növényi eredetű termékek vagy egyéb árukra vonatkozóan - ezen irányelv III. mellékletének rendelkezéseinek megfelelően végzik el,

- bármilyen növényt, növényi eredetű terméket vagy egyéb árut, amelyet ezen intézkedések nem találtak az első francia bekezdésben meghatározott károsító szervezetektől mentesnek, valamint a vele érintkezésbe került, vagy esetlegesen megfertőződött bármely más növényt, növényi eredetű terméket vagy egyéb árut megsemmisítenek, vagy megfelelő - az adott károsító szervezet megsemmisítését célzó - kezelésnek vagy zárlati intézkedésnek vetnek alá; a ii. alpont második francia bekezdésének rendelkezéseit ennek megfelelően kell alkalmazni;

ii. bármely más anyagra (beleértve a károsító szervezeteket is) vonatkozóan - a jóváhagyott tevékenységek tartamának végén -, valamint a tevékenységek során fertőzöttnek talált bármely anyagra vonatkozóan:

- az anyagot (beleértve a károsító szervezeteket és bármely fertőzött anyagot is) és az azzal érintkezésbe került, vagy esetlegesen megfertőződött növényeket, növényi eredetű termékeket vagy egyéb árut a felelős hivatalos szerv által meghatározott módon megsemmisítik, fertőtlenítik vagy másképpen kezelik, és

- azokat az üzemeket vagy létesítményeket, ahol a kérdéses tevékenységeket elvégzik, a felelős hivatalos szerv által meghatározott módon fertőtlenítik, vagy - szükség esetén - másképpen tisztítják;

c) az anyagnak a 2000/29/EK irányelvben felsorolt károsító szervezetekkel, valamint bármely más - a felelős hivatalos szerv szerint a Közösségre veszélyt jelentő, és a tevékenység során észlelt - károsító szervezettel való szennyeződését - minden ilyen károsító szervezet környezetbe való kijutásának következményével járó eseményről szóló értesítéssel együtt - a tevékenységekért felelős személynek a felelős hivatalos szerv részére haladéktalanul be kell jelentenie.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 2000/29/EK irányelv III. mellékletében felsorolt, és ezen irányelv III. melléklete A. részének I., II. és III. szakasza által nem szabályozott növényeket, növényi eredetű termékeket vagy egyéb árut felhasználó tevékenységekre vonatkozóan a - vizsgálatot is magukban foglaló - megfelelő zárlati intézkedéseket elvégezzék. Ezekről a zárlati intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. Az ilyen zárlati intézkedések részleteit ki kell dolgozni, és - amikor a szükséges szakmai információ rendelkezésre áll - azokkal ezen irányelv III. mellékletét ki kell egészíteni.

3. cikk

(1) Minden év szeptember 1-jéig a tagállamok - a mennyiségek feltüntetésével - elküldenek egy jegyzéket a Bizottságnak és a többi tagállamnak az ezen irányelv alapján jóváhagyott anyag - a június 30-ával végződő előző egyéves időszak alatti - beléptetéseiről és mozgatásairól, valamint az ilyen anyag károsító szervezetekkel való bármely szennyeződéséről, amelyet a III. melléklet alapján elvégzett - a vizsgálatot is magukban foglaló - zárlati intézkedések ugyanarra az időszakra vonatkozóan megerősítettek.

(2) A tagállamok a 2000/29/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése alapján létrehozott vagy kijelölt hatóságon keresztül, közigazgatási úton működnek együtt, tekintettel az ezen irányelv alapján jóváhagyott tevékenységekre vonatkozóan a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételeinek és az elrendelt intézkedések részleteinek meghatározására.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyet az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

5. cikk

A IV. melléklet A. részében említett irányelvvel módosított 95/44/EK irányelv hatályát veszti, a IV. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 184., 1995.8.3., 34. o. A 97/46/EK irányelvvel (HL L 204., 1997.7.31., 43. o.) módosított irányelv.

(3) Lásd a IV. melléklet A. részét.

(4) HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb a 318/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 95., 2008.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb a 2008/27/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 45. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

1. Ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a következő általános feltételeknek kell teljesülniük:

- az illetékes hivatalos szerv megvizsgálta azoknak a tevékenységeknek a jellegét és céljait, amelyekhez az anyagot beléptetni vagy mozgatni szándékoznak, és úgy találta, hogy azok megfelelnek a 2000/29/EK irányelvben előírt kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka fogalmának,

- az illetékes hivatalos szerv - a 2. pontban meghatározott rendelkezéseknek való megfelelésük szempontjából - megvizsgálta és jóváhagyta a tevékenységek elvégzésének tervezett helyszínén vagy helyszínein lévő üzemek és létesítmények növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítési feltételeit,

- az illetékes hivatalos szerv olyan mértékig korlátozza az anyag mennyiségét, amely elegendő a jóváhagyott tevékenységekhez, és a mennyiség egyetlen esetben sem haladja meg a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés rendelkezésre álló létesítményei által meghatározott mennyiséget,

- az illetékes hivatalos szerv megvizsgálta és jóváhagyta annak a személyzetnek a tudományos és műszaki képesítését, amely a tevékenységeket elvégzi.

2. Az 1. pont alkalmazásában a tevékenységek elvégzésének tervezett helyszínén vagy helyszínein lévő üzemek és létesítmények növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítési feltételeinek elégségesnek kell lenniük az anyag olyan fokú biztonságos kezelésének biztosításához, hogy megfékezzenek bármilyen érintett károsító szervezetet, és az ilyen károsító szervezetek elterjesztésének veszélyét kizárják. A kérelemben meghatározott minden egyes tevékenységre vonatkozóan a felelős hivatalos szerv meghatározza a növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételei között tartott károsító szervezetek elterjedésének kockázatát, figyelembe véve az anyag típusát és a tervezett tevékenységet, valamint a károsító szervezetek élettanát, szétszóródásuk módját, a környezettel való kölcsönhatásukat és egyéb, az érintett anyag által jelentett kockázattal kapcsolatos vonatkozó tényezőket. A kockázatbecslés eredményeképpen a felelős hivatalos szerv - adott esetben - megfontolja és meghatározza:

a) az üzemekre, létesítményekre és munkafolyamatokra vonatkozó következő zárlati intézkedéseket:

- fizikai elkülönítést minden más növényi/károsító szervezeti anyagtól, a környező területeken lévő növényzet ellenőrzésének megfontolását beleértve,

- a tevékenységekért felelős kapcsolattartó személy kijelölését,

- az üzemekhez és a létesítményekhez, valamint - adott esetben - a környező területhez való - megnevezett személyzet számára - korlátozott hozzáférést,

- az üzemek és a létesítmények megfelelő azonosítását, a tevékenységek típusa és a felelős személyzet megjelölésével,

- a végrehajtott tevékenységekről szóló nyilvántartás és a működési eljárások kézikönyvének fenntartását, amely tartalmazza a károsító szervezeteknek az elzárás alóli kiszökése esetére vonatkozó eljárásokat,

- megfelelő biztonsági és riasztórendszereket,

- megfelelő ellenőrzési intézkedéseket, hogy megakadályozzák a károsító szervezeteknek az üzembe való behurcolását, valamint az üzemen belüli elterjedésüket,

- ellenőrzött módszereket az anyag mintavételezésére és az üzemek vagy létesítmények közötti átvitelére,

- adott esetben a hulladék, a talaj és a víz ellenőrzött ártalmatlanítását,

- megfelelő egészségügyi és fertőtlenítő módszereket és létesítményeket a személyzet, az épületek és a felszerelések számára,

- megfelelő intézkedéseket és létesítményeket a kísérleti anyag ártalmatlanítására,

- megfelelő azonosítási (beleértve a laboratóriumi vizsgálati) létesítményeket és eljárásokat; valamint

b) a szóban forgó anyag egyedi élettana és járványtana, valamint a jóváhagyott tevékenységek szerinti további zárlati intézkedéseket:

- az olyan létesítményekben való tartást, amelyek a személyzet számára "kettős ajtón" keresztül hozzáférhető termet különítenek el,

- a negatív légnyomás alatt tartást,

- szökésbiztos tartályokban való tartást, amelyek megfelelő hálószemmérettel, valamint egyéb akadályokkal vannak ellátva, pl. vízárkok az atkák esetében, zárt talajtartályok a fonalférgek esetében, elektromos rovarcsapdák,

- az egyéb károsító szervezetektől és anyagoktól (pl. vírusokat hordozó növényi táplálékanyagoktól, illetve gazdaanyagoktól) való elszigetelést,

- a nemesítési alapanyag műveleti eszközökkel ellátott nemesítő fülkékben tartását,

- a károsító szervezetek őshonos törzsekkel vagy fajokkal való kereszteződésének kiküszöbölését,

- a károsító szervezetek folyamatos továbbtenyésztésének kerülését,

- az olyan feltételek közötti tartást, amelyek szigorúan ellenőrzik a károsító szervezetek szaporodását, pl. olyan környezeti feltételek között, amelyek kizárják a diapauza bekövetkezését,

- az olyan módon való tartást, hogy a szaporítóképletek általi elterjesztés ne fordulhasson elő, pl. a légáramlatokat kerülni kell,

- a károsítószervezet-tenyészet tisztaságának, a parazitáktól és egyéb károsító szervezetektől való mentességére vonatkozó ellenőrzési eljárásokat,

- az anyagra vonatkozó megfelelő ellenőrzési programokat az esetleges kórokozó-átvivő elpusztítására,

- az in vitro tevékenységekre vonatkozóan az anyag csírátlanított körülmények közti kezelését: a laboratórium csíramentes eljárások végrehajtásához való felszerelését,

- a kórokozó-átvivőkkel terjedő károsító szervezetek olyan feltételek közötti tartását, hogy a vektor útján ne kerülhessen sor elterjedésre, pl. ellenőrzött hálószemméret, a talaj elkülönítése,

- időszakos elkülönítést annak biztosítására, hogy a tevékenységeket az alacsony növény-egészségügyi kockázatot jelentő időszakok alatt végezzék el.

II. MELLÉKLET

A károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek vagy egyéb áruk kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából történő beléptetésére és/vagy mozgatására vonatkozó hatósági levél mintapéldánya

III. MELLÉKLET

A NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI ZÁRLAT ALÓLI KIBOCSÁTÁSRA SZÁNT NÖVÉNYEKRE, NÖVÉNYI EREDETŰ TERMÉKEKRE ÉS EGYÉB ÁRUKRA VONATKOZÓ - A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOT IS MAGUKBAN FOGLALÓ - ZÁRLATI INTÉZKEDÉSEK

A. RÉSZ

A 2000/29/EK irányelv III. mellékletében felsorolt egyes növényekre, növényi eredetű termékekre és egyéb árukra vonatkozóan

I. szakasz: A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termések és a magvak kivételével

1. A növényi anyagot adott esetben alá kell vetni a FAO/IPGRI technikai iránymutatásokban meghatározott megfelelő gyógykezelési eljárásnak.

2. Az 1. pontban említett gyógykezelési eljárások elvégzését követően a növényi anyag teljes egésze azonosítási eljárásokon esik át. Minden növényi anyagot - beleértve az indikátornövényeket - a jóváhagyott létesítményekben az I. mellékletben előírt növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételei között kell tartani. Azt a növényi anyagot, amelynek hivatalos kibocsátását jóváhagyni szándékoznak, a normális vegetációs növekedési ciklust elősegítő feltételek között kell tartani, és a beérkezéskor, valamint azt követően, az azonosítási eljárások időszakában megfelelő időközönként szemrevételezéses ellenőrzésnek kell alávetni a károsító szervezetekre - a 2000/29/EK irányelvben felsorolt minden vonatkozó károsító szervezetet beleértve - utaló jelekre és tünetekre vonatkozóan.

3. A 2. pont alkalmazásában a növényi anyagot a következő eljárások szerint kell azonosítani (laboratóriumi vizsgálatnak alávetni és azonosítani) a károsító szervezetekre vonatkozóan:

3.1. A laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket, és szükség esetén indikátornövényeket, beleértve a Citrus sinensis (L.) Osbecket, C. urantifolia Christm. Swinget, C. medica L.-t, C. reticulata Blancót és Sesamum L.-t kell használni annak érdekében, hogy legalább a következő károsító szervezeteket kimutassák:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis

c) Citrus mosaic vírus

d) Citrus tristeza vírus (az összes izolátum)

e) Citrus vein enation woody gall

f) Leprosis

g) Természetes úton terjedő psorosis

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili

i) Satsuma dwarf vírus

j) Spiroplasma citri Saglio et al.

k) Tatter leaf vírus

l) Witches' broom (MLO)

m) Xanthomonas campestris (valamennyi, a citrusfélékre nézve patogén törzs).

3.2. Azoknak a betegségeknek - mint például az elhalás vagy az elhaláshoz hasonlók - a vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan nincs rövid távú indexálási eljárás, a növényi anyagot beérkezéskor - a FAO/IPGRI technikai iránymutatásoknak megfelelően csírátlanított tenyészetben előállított magoncállományban - hajtáscsúcsra kell ráoltani, és az ebből eredő növényeket alá kell vetni az 1. pont szerinti gyógykezelési eljárásnak.

4. Azt a növényi anyagot, amelyet a 2. pontban említett szemrevételezéses ellenőrzésnek vetettek alá, és amelyen károsító szervezetekre utaló jeleket vagy tüneteket észleltek, vizsgálatnak vetik alá - amely szükség esetén a laboratóriumi vizsgálatot is magában foglalja - a jeleket és a tüneteket okozó károsító szervezetek mibenlétének lehető legpontosabb meghatározása céljából.

II. szakasz: Az ültetésre szánt Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények és hibridjeik, valamint Fragaria L. növények, a magvak kivételével

1. A növényi anyagot szükség esetén a FAO/IPGRI technikai iránymutatásokban meghatározott megfelelő gyógykezelési eljárásoknak kell alávetni.

2. Az 1. pontban említett gyógykezelési eljárások elvégzését követően a növényi anyag teljes egésze indexálási eljárásokon esik át. Minden növényi anyagot - beleértve az indikátornövényeket - a jóváhagyott létesítményekben az I. mellékletben előírt növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételei között kell tartani. Azt a növényi anyagot, amelynek hivatalos kibocsátását jóváhagyni szándékoznak, a normális vegetációs növekedési ciklust elősegítő feltételek között kell tartani, és - a beérkezéskor, valamint azt követően, az indexálási eljárások időszakában megfelelő időközönként - szemrevételezéses ellenőrzésnek kell alávetni a károsító szervezetekre - a 2000/29/EK irányelvben felsorolt minden vonatkozó károsító szervezetet beleértve - utaló jelekre és tünetekre vonatkozóan.

3. A 2. pont alkalmazásában a növényi anyagot a károsító szervezetekre vonatkozóan a következő eljárások szerint kell indexálni (vizsgálni és azonosítani):

3.1. A Fragaria L. esetében - tekintet nélkül a növényi anyag származási országára - a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket - és szükség esetén indikátornövényeket, beleértve a Fragaria vescá-t, F. virginianá-t és a Chenopodium spp.-t - kell használni legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

a) Arabis mosaic vírus

b) Raspberry ringspot vírus

c) Strawberry crinkle vírus

d) Strawberry latent "C" vírus

e) Strawberry latent ringspot vírus

f) Strawberry mild yellow edge vírus

g) Strawberry vein banding vírus

h) Strawberry witches' broom mikoplazma

i) Tomato black ring vírus

j) Tomato ringspot vírus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2. A Malus Mill esetében:

i. amennyiben a növényi anyag olyan országból származik, amelyről nem ismert, hogy mentes a következő károsító szervezetek bármelyikétől: a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni a vonatkozó károsító szervezetek kimutatása céljából; és

a) Apple proliferation mikoplazma; vagy

b) Cherry rasp leaf vírus (amerikai),

ii. a növényi anyag származási országára való tekintet nélkül a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

a) Tobacco ringspot vírus

b) Tomato ringspot vírus

c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3. A Prunus L. esetében, adott esetben minden egyes Prunus fajra vonatkozóan:

i. amennyiben a növényi anyag olyan országból származik, amelyről nem ismert, hogy mentes a következő károsító szervezetektől: a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni a vonatkozó károsító szervezetek kimutatása céljából; és

a) Apricot chlorotic leafroll mikoplazma;

b) Cherry rasp leaf vírus (amerikai); vagy

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

ii. a növényi anyag származási országára való tekintet nélkül a vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

a) Little cherry pathogen (a nem európai izolátumok)

b) Peach mosaic vírus (American)

c) Peach phony rickettsia

d) Peach rosette mosaic vírus

e) Peach rosette mikoplazma

f) Peach X-disease mikoplazma

g) Peach yellows mikoplazma

h) Plum line pattern vírus (American)

i) Plum pox vírus

j) Tomato ringspot vírus

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.

3.4. A Cydonia Mill. és a Pyrus L. esetében - tekintet nélkül a növényi anyag származási országára - a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

b) Pear decline mikoplazma.

4. Azt a növényi anyagot, amelyet a 2. pontban említett szemrevételezéses ellenőrzésnek vetettek alá, és amelyen károsító szervezetekre utaló jeleket vagy tüneteket észleltek, vizsgálatnak vetik alá - amely szükség esetén a laboratóriumi vizsgálatot is magában foglalja - a jeleket és a tüneteket okozó károsító szervezetek lehető legpontosabb meghatározása céljából.

III. szakasz: A Vitis L. növények, a gyümölcsök kivételével

1. A növényi anyagot adott esetben alá kell vetni a FAO/IPGRI technikai iránymutatásokban meghatározott megfelelő gyógykezelési eljárásnak.

2. Az 1. pontban említett gyógykezelési eljárások elvégzését követően a növényi anyag teljes egésze indexálási eljárásokon esik át. Minden növényi anyagot - beleértve az indikátornövényeket - a jóváhagyott létesítményekben az I. mellékletben előírt növény-egészségügyi zárlat alatti elkülönítés feltételei között kell tartani. Azt a növényi anyagot, melynek hivatalos kibocsátását jóváhagyni szándékoznak, a normális vegetációs növekedési ciklust elősegítő feltételek között kell tartani, és - a beérkezéskor, valamint azt követően az indexálási eljárások időszakában megfelelő időközönként - szemrevételezéses ellenőrzésnek kell alávetni a károsító szervezetekre - a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-et, valamint minden egyéb, a 2000/29/EK irányelvben felsorolt vonatkozó károsító szervezetet beleértve - utaló jelekre és tünetekre vonatkozóan.

3. A 2. pont alkalmazásában a növényi anyagot a következő eljárások szerint kell indexálni (laboratóriumi vizsgálatnak alávetni és azonosítani) a károsító szervezetekre vonatkozóan:

3.1. Amennyiben a növényi anyag olyan országból származik, amelyről nem ismert, hogy mentes a következő károsító szervezetektől:

i. Ajinashika disease

A laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszert kell használni. Negatív eredmény esetén a növényi anyagot a Koshu szőlőfajtán kell indexálni, és legalább két vegetációs ciklus alatt megfigyelés alatt kell tartani.

ii. Grapevine stunt vírus

A vizsgálathoz megfelelő indikátornövényeket kell használni, beleértve a Campbell Early szőlőfajtát, és a megfigyelésnek egy éven keresztül kell tartania.

iii. Summer mottle

A vizsgálathoz megfelelő indikátornövényeket kell használni, beleértve a Sideritis, a Cabernet-Franc és a Mission szőlőfajtát.

3.2. A növényi anyag származási országára való tekintet nélkül a laboratóriumi vizsgálathoz megfelelő laboratóriumi módszereket és - szükség esetén - indikátornövényeket kell használni legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából:

a) Blueberry leaf mottle vírus

b) Grapevine Flavescence dorée MLO, és egyéb grapevine yellows

c) Peach rosette mosaic vírus

d) Tobacco ringspot vírus

e) Tomato ringspot vírus (a "yellow vein" törzs és egyéb törzsek)

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Azt a növényi anyagot, amelyet a 2. pontban említett szemrevételezéses ellenőrzésnek vetettek alá, és amelyen károsító szervezetekre utaló jeleket vagy tüneteket észleltek, vizsgálatnak vetik alá - amely szükség esetén a laboratóriumi vizsgálatot is magában foglalja - a jeleket és a tüneteket okozó károsító szervezetek lehető legpontosabb meghatározása céljából.

IV. szakasz: Az ültetésre szánt Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajainak növényei vagy ezek hibridjei

1. A növényanyagot, adott esetben, a FAO/IPGRI technikai iránymutatásokban meghatározott terápiás eljárásoknak vetik alá.

2. A növényanyag minden egységét - az 1. pont szerint elvégzett terápiás eljárásokat követően -, tesztelési eljárásoknak vetik alá. Minden növényanyagot, beleértve a tesztnövényeket is, az I. mellékletben meghatározott karantén körülmények között, jóváhagyott létesítményekben tartják. A hivatalos kibocsátásra vonatkozó jóváhagyásra szánt növényanyagot a normál vegetatív növekedési ciklushoz vezető körülmények között tartják és - érkezéskor és ezt követően rendszeres időközönként az elöregedésig, az indexelési eljárások időtartama alatt - vizuális vizsgálatnak vetik alá a károsító szervezetek jeleire és tüneteire, beleértve a 2000/29/EK irányelvben felsorolt valamennyi érintett károsító szervezetet és a potato yellow vein betegséget.

3. Az 5. pontban előírt technikai intézkedéseket a 2. pontban említett indexelési eljárások követik legalább a következő károsító szervezetek kimutatása céljából: Valódi vetőburgonya esetén azonban, az indexelési eljárásokat legalább az a) e) pontban felsorolt vírusok és vírusszerű organizmusok kimutatása céljából végzik el.

- baktériumok

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

(b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

- vírusok és vírusszerű szervezetek

a) Amdeam potato latent vírus;

b) Potato black ringspot vírus;

c) Potato spindle tuber viroid;

d) Potato yellowing alfamovírus;

e) Potato vírus T;

f) Andean potato mottle vírus;

g) Közönséges burgonyavírusok, A, M, S, V, X és Y (beleértve az Yo-t, Yn-t, és Yc-t is), valamint potato leafroll vírus.

4. A 2. pontban említett vizuális vizsgálatnak alávetett növényanyagot, és amin a károsító szervezetek jeleit és tüneteit észlelték, szükség esetén tesztelést is magában foglaló vizsgálatnak vetik alá, hogy lehetőség szerint azonosítsák a jeleket és tüneteket okozó károsító szervezeteket.

5. A 3. pontban említett technikai intézkedések a következők:

- baktériumok

1. Gumóknál minden egyes gumó sarokvégének vizsgálata. A szabványos mintanagyság 200 gumó. Az eljárást azonban kényelmesen alkalmazni lehet 200 gumónál kisebb mintákra is.

2. Fiatal növények és dugványok esetében, beleértve a mikronövényeket is, a szár alsó szakaszainak - és adott esetben, a növényanyag minden egységénél a gyökerek - vizsgálata.

3. A szaporítással előállított gumók vagy nem gumóképző fajok esetén a szártő vizsgálata a normál vegetatív növekedési ciklusnak az 1. és 2. pontban említett vizsgálat utáni szakaszában ajánlott.

4. Az 1. pontban említett anyagra vonatkozóan a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. vizsgálati módszere a 93/85/EGK tanácsi irányelv (1) I. mellékletében meghatározott közösségi módszer. A 2. pontban említett anyagra vonatkozóan ez a vizsgálati módszer alkalmazható.

5. Az 1. pontban említett anyagra vonatkozóan a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-ra irányuló vizsgálati módszer a 98/57/EK tanácsi irányelv (2) II. mellékletében meghatározott vizsgálati program. A 2. pontban említett anyagokra ez a vizsgálati módszer alkalmazható.

- Vírusok és vírusszerű szervezetek a potato spindle tuber viroid kivételével

1. A vegetatív anyag (gumók, fiatal növények és dugványok, beleértve a mikroszaporított növényeket is) minimális vizsgálata tartalmaz egy, a virágzáskor vagy ahhoz közeli időpontban végzett szerológiai vizsgálatot, a potato spindle tuber viroid kivételével minden, a meghatározott jegyzékben felsorolt károsító szervezetre, amit - a szerológiai vizsgálatban negatívnak bizonyult anyagok esetében - az anyag biológiai vizsgálata követ. A potato leafroll vírus esetében két szerológiai vizsgálatot végeznek.

2. A valódi vetőgumó minimális vizsgálata egy szerológiai vizsgálatból, vagy - amennyiben szerológiai vizsgálat nem áll rendelkezésre - egy biológiai vizsgálatból áll. A negatívnak bizonyult minták egy bizonyos részének ismételt és a határérték-eredmények más módszerrel történő vizsgálata nagymértékben javasolt.

3. Az 1. és 2. pontban említett szerológiai és biológiai vizsgálatokat üvegházban termesztett növényeken végzik, a minden egyes száron legalább két helyről vett mintákon, beleértve egy fiatal, teljes mértékben kitárult levelet a szárak csúcsán, és egy idősebb, középen elhelyezkedő levelet; minden szárból mintát vesznek az esetleges, nem általános fertőzés miatt. Szerológiai vizsgálat esetén nem szabad a különböző növényekről származó leveleket ömleszteni, kivéve, ha az ömlesztési arányt a felhasználási módra nézve jóváhagyták; az egyes szárakról származó leveleket azonban lehet ömleszteni az egyes növényekről származó mintához. Biológiai vizsgálat esetén legfeljebb öt növény ömleszthető, legalább kétszeres mennyiségű indikátornövény inokulálásával.

4. Az 1. és 2. pontban említett biológiai vizsgálatra felhasználandó megfelelő indikátornövények az Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) jegyzékében feltüntetettek, vagy más, hivatalosan jóváhagyott indikátornövények, amikről megállapított, hogy kimutatják a vírusokat.

5. Csak a közvetlenül vizsgált anyag bocsátható ki a zárlatból. Amennyiben csíraszemvizsgálatot végeztek, csak a vizsgált csíraszem szaporítással előállított gumója bocsátható ki. A gumó nem bocsátható ki, a nem szisztemikus fertőzéssel kapcsolatos lehetséges problémák miatt.

- Potato spindle tuber viroid

1. Minden anyagra vonatkozóan üvegházban termesztett növényeket vizsgálnak, amint azok megfelelően kifejlődtek, de a virágzást és pollentermelést megelőzően. A burgonyacsírák/in vitro növények/kis palánták vizsgálatát csak előzetes vizsgálatnak tekintik.

2. A mintákat teljesen kitárult levelekből veszik a növény minden szárának csúcsáról.

3. Minden vizsgálati anyagot legalább 18 °C hőmérsékleten termesztenek (lehetőleg 20 °C-nál magasabb hőmérsékleten) és legalább 16 órás fotoperiódussal.

4. A vizsgálatot radioaktív vagy nem radioaktívan jelzett cDNS- vagy RNS-próbákkal, return-PAGE-dzsel (ezüstszínezéssel), vagy RT-PCR-rel végzik.

5. A próbák és a return-PAGE legnagyobb ömlesztési aránya 5. Az ilyen, vagy ennél nagyobb ömlesztési arány alkalmazását jóvá kell hagyatni.

A. RÉSZ

A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt növényekre, növényi eredetű termékekre és egyéb árukra vonatkozóan

1. A hivatalos zárlati intézkedések magukban foglalják a növényi anyag megfelelő ellenőrzését vagy laboratóriumi vizsgálatát a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt vonatkozó károsító szervezetek tekintetében, és végrehajtásuk során figyelembe veszik a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének különleges károsító szervezetekre vonatkozó különleges követelményeit. E különleges követelmények tekintetében a zárlati intézkedésekhez a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott - vagy egyéb, azokkal egyenértékű, hivatalosan jóváhagyott - módszereket alkalmazzák.

2. A növényeket, növényi eredetű termékeket és egyéb árukat - az 1. pont rendelkezései szerint - mentesnek kell találni a 2000/29/EK irányelv I., II. és IV. mellékletében az említett növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk vonatkozásában meghatározott vonatkozó károsító szervezetektől.

(1) HL L 259., 1993.10.18., 1. o. A 2006/56/EK bizottsági irányelvvel (HL L 182., 2006.7.4., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 235., 1998.8.21., 1. o. A 2006/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 206., 2006.7.27., 36. o.) módosított irányelv.

IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd az 5. cikket)

A Bizottság 95/44/EK irányelve(HL L 184., 1995.8.3., 34. o.)
A Bizottság 97/46/EK irányelve(HL L 204., 1997.7.31., 43. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd az 5. cikket)

IrányelvÁtültetés határideje
95/44/EK1996. február 1.
97/46/EK1998. január 1.

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

95/44/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk (1) bekezdés1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés, bevezető mondat1. cikk (2) bekezdés, bevezető mondat
1. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, a) pont
1. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, b) pont
1. cikk (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, c) pont
1. cikk (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, d) pont
1. cikk (2) bekezdés, ötödik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, e) pont
1. cikk (2) bekezdés, hatodik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, f) pont
1. cikk (2) bekezdés, hetedik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, g) pont
1. cikk (2) bekezdés, nyolcadik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, h) pont
1. cikk (2) bekezdés, kilencedik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, i) pont
1. cikk (2) bekezdés, tizedik francia bekezdés1. cikk (2) bekezdés, j) pont
2. és 3. cikk2. és 3. cikk
4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés4. cikk
5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
I., II. és III. mellékletI., II. és III. melléklet
IV. melléklet
V. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0061 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0061&locale=hu

Tartalomjegyzék