Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31979L0869[1]

A Tanács irányelve (1979. október 9.) a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint mintavételének és elemzésének gyakoriságáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1979. október 9.)

a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint mintavételének és elemzésének gyakoriságáról

(79/869/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programja ( 4 ) előírja az alkalmazott mérési módszerek szabványosítását vagy harmonizálását, hogy a Közösségben végzett szennyezettségre vonatkozó mérések eredményei összevethetőek legyenek;

mivel a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) és különösen 5. cikkének (2) bekezdése előírja egy közösségi politika elfogadását a mintavétel és az elemzés gyakoriságáról, valamint a mérési módszerekről;

mivel a különböző tagállamokban a felszíni víz minőségének meghatározására szolgáló mérési módszerekről, a mintavétel és bármely paraméter elemzésének gyakoriságáról már alkalmazásban lévő vagy előkészület alatt álló rendelkezések közötti különbség egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthet, és így közvetlenül befolyásolhatja a közös piac működését; mivel ezért szükséges ezen a területen a jogszabályok közelítése a Szerződés 100. cikke szerint;

mivel szükségesnek tűnik a jogszabályok ilyen közelítését közösségi fellépéssel kiegészíteni, azért, hogy átfogóbb szabályozáson keresztül valósuljon meg a Közösségnek a környezetvédelem és az életminőség javításának terén kitűzött egyik célja; mivel egyes ezt célzó rendelkezések elfogadása szükséges; mivel a Szerződés nem biztosítja az ehhez szükséges hatáskört, a Szerződés 235. cikkét kell segítségül hívni;

mivel a tagállamokban végzett elemzések számára közös mérési referenciamódszereket szükséges megállapítani, amelyekkel meghatározhatók az ivóvíz kivételére szánt felszíni víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai paramétereinek értékei;

mivel a kívánt minőség ellenőrzésének biztosítása céljából a felszíni vízből rendszeresen minimális számú mintát szükséges venni, hogy a 75/440/EGK irányelv II. mellékletében megadott paraméterek mérését el lehessen végezni;

mivel a mintavétel és az egyes paraméterek elemzése alapvető gyakoriságának a kivett víz mennyiségével és az ellátott lakosság számával arányosan nőnie kell; mivel a gyakoriságnak nőnie kell akkor is, ha a vízminőség romlása miatt a kockázat foka nő;

mivel a műszaki és tudományos fejlődés szükségessé teheti az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott egyes követelmények gyors kiigazítását, hogy figyelembe vegye különösen a 75/440/EGK irányelv II. mellékletében megadott paraméterek értékeinek változásait; mivel a szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítésére meg kell állapítani egy eljárást a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködésére egy, a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság keretein belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a 75/440/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt paraméterek mérési referenciamódszereire, és a mintavétel és az elemzés gyakoriságára vonatkozik.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- "mérési referenciamódszer": az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt paraméterek meghatározására szolgáló mérési elv megjelölése vagy eljárás tömör leírása,

- "kimutatási határ": a vizsgált paraméternek az a legkisebb értéke, amely még kimutatható,

- "precizitás": az a tartomány, amelybe ugyanannak a mintának ugyanazzal a módszerrel mért eredményeinek 95 %-a esik,

- "pontosság": a vizsgált paraméter valódi értéke és a kísérleti értékek átlagának különbsége.

3. cikk

(1) A vízminták elemzése azokra a paraméterekre terjed ki, amelyeket a 75/440/EGK irányelv II. melléklete felsorol, és amelyekhez I vagy G értéket rendel.

(2) A tagállamok amennyire csak lehetséges az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott mérési referenciamódszereket használják.

(3) Az ezen irányelv I. mellékletében szereplő paraméterek ellenőrzésére be kell tartani a mérési módszerek kimutatási határ, precizitás és pontosság értékeit.

4. cikk

(1) Az egyes paraméterekre vonatkozó mintavétel és elemzés minimális éves gyakoriságát ezen irányelv II. melléklete tartalmazza. A mintavételt amennyire csak lehet, el kell osztani az év folyamán oly módon, hogy átfogó képet adjon a víz minőségéről.

(2) A felszíni vízmintáknak reprezentatívnak kell lenni a víz minőségére a 75/440/EGK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott mintavételi ponton.

5. cikk

A mintákhoz használt edények, az egy vagy több paraméter elemzésére eltett mintarészlet tartósítására használt vegyszerek vagy módszerek, a minták szállítása és tárolása, és a minta-előkészítés nem okozhat szignifikáns változást a mérési eredményekben.

6. cikk

(1) A tagállamok illetékes hatóságai minden egyes mintavételi pontra és minden egyes paraméterre vonatkozóan rögzítik a mintavétel és az elemzés gyakoriságát.

(2) A mintavétel és az elemzés gyakorisága nem lehet kisebb, mint az ezen irányelv II. mellékletében megadott minimális éves gyakoriság.

7. cikk

(1) Ha az ivóvíz kivételére szánt felszíni víznek az illetékes hatóságok általi felmérése azt mutatja, hogy az egyes paraméterekre kapott értékek jelentősen jobbak, mint a tagállamok által a 75/440/EGK irányelv II. mellékletével összhangban előírt értékek, az érintett tagállam csökkentheti e paraméter mintavételi és elemzési gyakoriságát.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetekben nincs szennyeződés és nem áll fenn a vízminőség romlásának veszélye, és a szóban forgó víz minősége jobb, mint ami a 75/440/EGK irányelv II. mellékletének A1 oszlopában megadott érték, akkor az érintett hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem szükséges a rendszeres ellenőrzés.

8. cikk

A tagállamok 3 éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv ( 6 ) 6. cikkében megállapított eljárással összhangban, a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdeteelőtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt 3 éves időszak végétől számított 9 hónapon belül küldik meg a Bizottságnak.

Az első jelentés az 1993-tól 1995-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról.

9. cikk

Azok a módosítások, amelyek különösen a 75/440/EGK irányelv II. mellékletében megadott paraméterek értékében bekövetkező változások figyelembevétele érdekében ahhoz szükségesek, hogy

- az ezen irányelv I. mellékletében előírt mérési referenciamódszerek,

- ezeknek a módszereknek a kimutatási határa, precizitása és pontossága,

- a tárolóedények javasolt anyaga

kövesse a műszaki fejlődést, az ezen irányelv 11. cikkében előírt eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

10. cikk

(1) A 9. cikkben megállapított feladatok ellátására megalakul a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság egyik képviselője.

11. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

(1) A 75/440/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

b) az 5. cikk (3) bekezdésében a "(2) bekezdésben meghatározott értékek" szavak helyébe a "az érintett víz minőségére vonatkozó paraméter-értékek" szavak lépnek.

(2) Az (1) bekezdés az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két év múlva lép hatályba.

13. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítésétől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A Tanács 75/440/EGK irányelvében szereplő paraméterek I és/vagy G értékeinek mérésére szolgáló referenciamódszerek

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
ParaméterKimutatási határPrecizitás
±
Pontosság
±
Mérési referenciamódszerAz edények javasolt anyaga
1pHpH egység0,10,2– Elektrometria
A mintavételkor helyben mérendő, előzetes minta-előkészítés nélkül
2Szín
(egyszerű szűrést követően)
mg Pt/l510 %20 %– Üvegszálas membránon történő szűrés
Fotometriás módszer, platina-kobalt skála alkalmazásával
3Összes lebegő szilárd anyagmg/l5 %10 %– 0,45 μm-es membránszűrőn szűrve, 105 °C-on szárítva és tömege lemérve
– Centrifugálva (legalább 5 percig, 2 800-3 200 g gyorsulással), 105 °C-on szárítva és tömege lemérve
4Hőmérséklet°C0,511– Termometria
A mintavételkor helyben mérendő, előzetes minta-előkészítés nélkül
5Vezető-képesség 20 °C-onμS/cm5 %10 %– Elektrometria
6SzagHígítási faktor 25 °C-on– Hígítási sorralÜveg
7Nitrátokmg/l NO3210 %20 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
8Fluoridokmg/l F0,0510 %20 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria, szükség esetén desztillálás után
– Ionszelektív elektródok
9Összes extrahálható szerves klórmg/l Cl
10Oldott vasmg/l Fe0,0210 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria, membránszűrőn történő szűrést követően (0,45 μm)
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria, membránszűrőn történő szűrést követően (0,45 μm)
11Mangánmg/l Mn0,01 (1)10 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
0,02 (2)10 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
12Réz (5)mg/l Cu0,00510 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Polarográfia
0,02 (3)10 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
– Polarográfia
13Cink (5)mg/l Zn0,01 (1)10 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
0,0210 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
14Bór (5)mg/l B0,110 %20 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
– Atomabszorpciós spektrofotometria
Jelentős menynyiségű bórt nem tartalmazó anyagok
15Berilliummg/l Be
16Kobaltmg/l Co
17Nikkelmg/l Ni
18Vanádiummg/l V
19Arzén (5)mg/l As0,002 (1)20 %20 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
0,01 (4)– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
20Kadmium (9)mg/l Cd0,000230 %30 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
0,001 (7)– Polarográfia
21Összes króm (9)mg/l Cr0,0120 %30 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
22Ólom (9)mg/l Pb0,0120 %30 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
– Polarográfia
23Szelén (9)mg/l Se0,005– Atomabszorpciós spektrofotometria
24Higany (9)mg/l Hg0,0001
0,0002 (7)
30 %30 %– Láng nélküli atomabszorpciós spektrofotometria (hideggőzös eljárás)
25Bárium (9)mg/l Ba0,0215 %30 %– Atomabszorpciós spektrofotometria
26Cianidmg/l CN0,0120 %30 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
27Szulfátokmg/l SO41010 %10 %– Gravimetria
– EDTA komplexometria
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
28Kloridokmg/l Cl1010 %10 %– Titrimetria (Mohr-módszer)
– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
29Felületaktív anyagok (metilénkék-kel reagálók)mg/l (lauril-szulfát)0,0520 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
30Foszfátokmg/l P2O50,0210 %20 %– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
31Fenolok (fenol-index)mg/l C6H5OH0,00050,00050,0005– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria, 4-amino-antipirines módszerÜveg
0,001 (8)30 %50 %– Para-nitranilines módszer
32Oldott vagy emulgeált szénhidro-génekmg/l0,0120 %30 %– Infravörös spektrometria, széntetrakloridos extrakciót követőenÜveg
0,04 (6)– Gravimetria, petroléteres extrakciót követően
33Policiklusos aromás szénhidro-gének (5)mg/l0,0000450 %50 %– Fluoreszcencia mérése UV-ban, vékonyréteg-kromatográfiát követően
Egyforma koncentrációban jelenlévő hat kontrollanyag elegyével való összehasonlító mérés (10)
Üveg vagy alumínium
34Összes peszticid (paration, hexaklór-ciklohexán, dieldrin) (5)mg/l0,000150 %50 %– Gáz- vagy folyadékkromatográfia, megfelelő oldószerrel történő extrakciót és tisztítást követően
Az elegy összetevőinek azonosítása
Mennyiségi analízis (11)
Üveg
35Kémiai oxigénigény (KOI)mg/l O21520 %20 %– Kálium-bikromátos módszer
36Oldott oxigén telítési sebesség%510 %10 %– Winkler-módszerÜveg
– Elektrokémiai módszer
37Biológiai oxigénigény BOI5 20 °C-on, nitrifikálás nélkülmg/l O221.52– Oldott oxigén meghatározása ötnapos, teljes sötétségben, 20 ± 1 °C-on történt inkubálás előtt és után Nitrifikálás-inhibitor hozzáadása
38Nitrogén Kjeldahl-módszerrel (NO2- és NO3- nélkül)mg/l N0,50,50,5– Mineralizáció, Kjeldahl-desztilláció és ammónium-meghatározás molekuláris abszorpciós spektrofotometriával vagy titrimetriával
39Ammóniummg/l NH40,01 (1)0,03 (1)0,03 (1)– Molekuláris abszorpciós spektrofotometria
0,1 (2)10 % (2)20 % (2)
40Kloroform-mal extrahálható anyagokmg/l(12)– Tisztított kloroformmal történő extrakció semleges pH-n, szárítás vákuumban szobahőmérsékleten, maradék tömegének mérése
41Összes szerves szénmg/l C
42Maradék szerves szén flokkulálás és membrán-szűrés után (5 μm)mg/l C
43Összes kóliform/100 ml5 (1)
500 (13)
– Tenyésztés 37 °C-on, megfelelő szilárd táptalajon (pl. Tergitol laktóz agar, Endo agar, 0,4 %-os Teepol tápleves) szűréssel (1) vagy anélkül (13), majd telepszámlálás. A mintákat szükség esetén hígítani vagy töményíteni kell oly módon, hogy 10 és 100 közötti telepszámot kapjunk. Szükség esetén gázképzéssel azonosítás.Sterilizált üveg
5 (1)
500 (13)
–. Határhígításos módszer, folyadék-szubsztráton történő fermentálással legalább három kémcsőben, három hígításban. Továbbtenyészteni a pozitív kémcsöveket egy konfirmáló közegen. Az MPN-szám (most probable number, legvalószínűbb élőcsíraszám) alapján számláljunk. Inkubálási hőmérséklet: 37 ± 1 °C
44Fekáliás kóliformok/100 ml2 (1)
200 (13)
– Tenyésztés 44 °C-on, megfelelő szilárd táptalajon (pl. Tergitol laktóz agar, Endo agar, 0,4 %-os Teepol tápleves) szűréssel (1) vagy anélkül (13), majd telepszámlálás. A mintákat szükség esetén hígítani vagy töményíteni kell oly módon, hogy 10 és 100 közötti telepszámot kapjunk. Szükség esetén gázképzéssel azonosítás.Sterilizált üveg
2 (1)
200 (13)
– Határhígításos módszer, folyadék-szubsztráton történő fermentálással legalább három kémcsőben, három hígításban. Továbbtenyészteni a pozitív kémcsöveket egy konfirmáló közegen. Az MPN-szám (most probable number, legvalószínűbb élőcsíraszám) alapján számláljunk. Inkubálási hőmérséklet: 44 °C ± 0, 5 °C
45Fekáliás sztreptokok-kuszok/100 ml2 (1)
200 (13)
– Tenyésztés 37 °C-on, megfelelő szilárd táptalajon (pl. nátrium-azid) szűréssel (1) vagy anélkül (13), majd telepszámlálás. A mintákat szükség esetén hígítani vagy töményíteni kell oly módon, hogy 10 és 100 közötti telepszámot kapjunk.Sterilizált üveg
2 (1)
200 (13)
– Határhígításos módszer nátrium-azid táplevesben legalább három kémcsőben, három hígításban. Az MPN-szám (most probable number, legvalószínűbb élőcsíraszám) alapján számláljunk.
46Szalmonel (14)1/5 000 ml
1/1 000 ml
– Töményítés szűréssel (membránon vagy megfelelő szűrőn).
– Beoltás elődúsított közegbe. Dúsítás és transzfer izoláló közegbe – Azonosítás.
Sterilizált üveg
(1) A1 kategóriájú vizekre, G érték.
(2) A2 és A3 kategóriájú vizekre.
(3) A3 kategóriájú vizekre.
(4) A1, A2 és A3 kategóriájú vizekre, I érték.
(5) Ha a minták olyan sok lebegő anyagot tartalmaznak, hogy különleges előzetes kezelést igényelnek, az e melléklet E oszlopában szereplő pontosságértékek kivételesen túlléphetők, és elérendő célnak tekinthetők. Ezeket a mintákat kezelni kell, hogy biztosítsuk, a mérendő anyagok lehető legnagyobb részének elemzését.
(6) A2 és A3 kategóriájú vizekre.
(7) A1, A2 és A3 kategóriájú vizekre, I érték.
(8) A2 kategóriájú vizekre I érték, és A3 kategóriájú.
(9) Ha a minták olyan sok lebegő anyagot tartalmaznak, hogy különleges előzetes kezelést igényelnek, az e melléklet E oszlopában szereplő pontosságértékek kivételesen túlléphetők, és elérendő célnak tekinthetők. Ezeket a mintákat kezelni kell, hogy biztosítsuk, a mérendő anyagok lehető legnagyobb részének elemzését.
(10) Egyforma koncentrációjú hat standard anyag elegye, amelyet figyelembe kell venni: fluorantén; 3,4-benzo-fluorantén; 11,12-benzo-fluorantén; 3,4-benzopirén; 1,12-benzoperilén; indán/1,2,3-cd/pirén.
(11) Egyforma koncentrációjú három standard anyag elegye, amelyet figyelembe kell venni: paration, hexaklór-ciklohexán, dieldrin.
(12) Mivel ezt a módszert nem mindegyik tagállamban használják jelenleg, nem biztos, hogy a 75/440/EGK irányelvben szereplő értékek ellenőrzéséhez szükséges kimutatási határ elérhető.
(13) A2 és A3 kategóriájú vizekre, G érték.
(14) Hiánya 5 000 ml-ben (A1, G) és hiánya 1 000 ml-ben (A2, G).

II. MELLÉKLET

A 75/440/EGK irányelv egyes paramétereire vonatkozó mintavétel és elemzés minimális éves gyakorisága

lakosságA1 (1)A2 (1)A3 (1)
I (2)II (2)III (2)I (2)II (2)III (2)I (2)II (2)III (2)Ellátott
≤ 10 000(3)(3)(3)(3)(3)(3)21(3) (4)
>10 000 ≤ 30 00011(3)21(3)311
>30 000 ≤ 100 00021(3)421621
>100 00032(3)8411241
(1) Felszíni vizek minősége, a 75/440/EGK irányelv II. melléklete.
(2) Paraméterek osztályozása a gyakoriság szerint.
(3) A gyakoriságot az illetékes nemzeti hatóságnak kell meghatároznia.
(4) Mivel az ilyen felszíni vizet ivóvíz kivételére szánják, a tagállamoknak ajánlott az e kategóriájú vízből (A3, III, ≤ 10 000) évente legalább egyszer mintát vetetniük.

KATEGÓRIÁK

IIIIII
ParaméterParaméterParaméter
1pH10Oldott vas8Fluoridok
2Szín11Mangán14Bór
3Összes lebegő szilárd anyag12Réz19Arzén
4Hőmérséklet13Cink20Kadmium
5Vezetőképesség27Szulfátok21Összes króm
6Szag29Felületaktív anyagok22Ólom
7Nitrátok31Fenolok23Szelén
28Kloridok38Nitrogén Kjeldahl-módszerrel24Higany
30Foszfátok43Összes kóliform25Bárium
35Kémiai oxigénigény (KOI)44Fekáliás kóliformok26Cianid
36Oldott oxigén telítési sebesség32Oldott vagy emulgeált
37Biológiai oxigénigény (BOI)33Policiklusos aromás szénhidrogének
39Ammónium34Összes peszticid
40Kloroformmal extrahálható anyagok
45Fekáliás sztreptokokkuszok
46Szalmonella

( 1 ) HL C 208., 1978.9.1., 2. o.

( 2 ) HL C 67., 1979.3.12., 48. o.

( 3 ) HL C 128., 1979.5.21., 4. o.

( 4 ) HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

( 5 ) HL L 194., 1975.7.25., 34. o.

( 6 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0869 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0869&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0869-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0869-20030605&locale=hu

Tartalomjegyzék