32015D1876[1]

A Tanács (EU) 2015/1876 végrehajtási határozata (2015. október 8.) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

A TANÁCS (EU) 2015/1876 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 8.)

az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (KKEM) kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozat 6. cikkével összhangban kockázatértékelési jelentést készített az 5-(2-amino-propil)indol nevű új pszichoaktív anyagról, amely jelentést benyújtottak a Bizottságnak és a Tanácsnak 2013. április 16-án.

(2) Az 5-(2-amino-propil)indol anyag az indol szintetikus származéka, amelyet az indolgyűrű fenil szerkezeti egységének helyettesítésével hoznak létre. Az anyag élénkítő szer képét mutatja, amely hallucinogén hatással is bírhat. Az 5-(2-amino-propil)indol többnyire porként, illetve tabletta és kapszula formájában fordul elő. Megvásárolható az interneten, valamint ún. "head shop" üzletekben, ahol "kutatáshoz szükséges vegyi anyag"-ként forgalmazzák. Kimutatták továbbá a "Benzo Fury" elnevezésű legális hangulatjavító termék mintáiban, valamint az ecstasyra hasonlító tablettákban.

(3) A rendelkezésre álló információk és adatok alapján arra lehet következtetni, hogy az 5-(2-amino-propil)indol magas fokú toxicitása káros hatásokat, így szapora szívverést és hipertermiát eredményezhet az emberi szervezetben, de okozhat pupillatágulást, nyugtalanságot és remegést is. Az 5-(2-amino-propil)indol kölcsönhatásba léphet más anyagokkal, így a monoaminerg rendszerre ható gyógyszerekkel és stimulánsokkal. Az 5-(2-amino-propil)indol emberi szervezetre kifejtett pontos hatását nehéz meghatározni, mivel nem állnak rendelkezésre az anyag súlyos és krónikus toxicitásával, az elmeállapotra és a viselkedésre irányuló hatásaival vagy a függőség kiváltásának valószínűségével foglalkozó tanulmányok, továbbá szűkösek az anyaggal kapcsolatos információk és adatok.

(4) 2012 áprilisa és augusztusa között négy tagállamban összesen 24 olyan haláleset történt, amelyeknél a kórbonctani mintákban az 5-(2-amino-propil)indolt önmagában, vagy más szerekkel vegyítve kimutatták. Noha nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni, hogy az 5-(2-amino-propil)indol milyen szerepet játszott a fenti halálesetek bekövetkeztében, egyes esetekben azonban az anyag külön említésre került a halál okának megállapításakor. Amennyiben ez az új pszichoaktív anyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna, vagy felhasználása elterjedne, az súlyos következményekkel járhatna az egyének egészsége és a népegészség szempontjából. Az 5-(2-amino-propil)indol társadalmi kockázataival kapcsolatban nem áll rendelkezésre adat.

(5) Kilenc európai ország jelentette a KKEM-nek, valamint az Európai Rendőrségi Hivatalnak (Europol) az 5-(2-amino-propil)indol észlelését. Az 5-(2-amino-propil)indol használatára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre prevalencia adatok, de az elérhető, korlátozott mennyiségű információ alapján arra lehet következtetni, hogy más serkentőszerekhez hasonlóan otthon, bárokban és éjszakai klubokban vagy zenei fesztiválokon fogyasztják.

(6) Nem áll rendelkezésre információ azzal kapcsolatban, hogy az 5-(2-amino-propil)indolt az Unió területén állítanák elő, és nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszana ennek az új pszichoaktív anyagnak az előállításában, terjesztésében vagy forgalmazásában.

(7) Az 5-(2-amino-propil)indol anyag nem rendelkezik ismert, megalapozott vagy elismert gyógyászati értékkel, vagy alkalmazással, és erre az új pszichoaktív anyagra nem adtak ki forgalombahozatali engedélyt az Unióban. Nincs adat arra, hogy analitikai célú referenciaanyagkénti, valamint a tudományos kutatásban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülne.

(8) Az 5-(2-amino-propil)indol anyag sem jelenleg nem képezi, sem a múltban nem képezte a 2005/387/IB határozat szerinti ENSZ-értékelés tárgyát. Két tagállam vonta nemzeti szabályozásában ellenőrzés alá ezt az új pszichoaktív anyagot, eleget téve az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezményében foglalt kötelezettségeknek. Öt európai ország használja az új pszichoaktív anyagokra, veszélyes árukra és gyógyszerekre irányadó nemzeti jogszabályokat az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzésére.

(9) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy az 5-(2-amino-propil)indolra vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és hogy további kutatásra volna szükség az egészségre és a társadalomra gyakorolt kockázatainak a feltárása érdekében. Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok és információk elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy az 5-(2-amino-propil)indol Unió-szerte ellenőrzési intézkedések hatálya alá kerüljön. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, illetve alkalmazása, indokolt az 5-(2-amino-propil)indolt ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(10) Tekintettel arra, hogy hat tagállam különböző jogszabályi rendelkezések útján már ellenőrzi az 5-(2-amino-propil)indolt, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana a felhasználóknak az anyag fogyasztása jelentette kockázatokkal szemben.

(11) A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket tudjon tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárás is rendelkezésre áll, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia az 5-(2-amino-propil)indol Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések alá vonásáról.

(12) Ez a határozat a 2013/496/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) helyébe lép, amelyet az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) a C-679/13. sz. ügyben 2015. április 16-án hozott ítéletében (3) megsemmisített. Az említett ítéletben a Bíróság a 2013/496/EU határozatot felváltó új szabályok hatálybalépéséig fenntartotta a 2013/496/EU határozat joghatásait. E határozat hatálybalépésének napjától ezért a 2013/496/EU határozat többé nem bír joghatással.

(13) Az 5-(2-amino-propil)indol tekintetében az Unió egész területén alkalmazandó ellenőrzési intézkedések folytonosságának biztosítása érdekében ez a határozat nem érintheti a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek - a 2013/496/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - az említett új pszichoaktív anyagnak a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidővel kapcsolatosak.

(14) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(15) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(16) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 5-(2-amino-propil)indol nevű új pszichoaktív anyagot az Unió egész területén ellenőrzési intézkedések hatálya alá kell vonni.

2. cikk

E határozat hatálybalépésének napjától a 2013/496/EU határozat többé nem bír joghatással, a tagállamok azon kötelezettségeinek a sérelme nélkül, amelyek - a 2013/496/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - az 5-(2-amino-propil)indolnak a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidővel kapcsolatosak.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) A Tanács 2013/496/EU végrehajtási határozata (2013. október 7.) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról (HL L 272., 2013.10.12., 44. o.).

(3) A Bíróság C-679/13. sz., Parlament kontra Tanács ügyben, 2015. április 16-án hozott ítélete (ECLI:EU:C:2015:223).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1876 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1876&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére