31999R1420[1]

A Tanács 1420/1999/EK rendelete (1999. április 29.) egyes nem OECD tagországokba irányuló egyes hulladékfajták szállítására alkalmazandó közös szabályok és eljárások meghatározásáról

A TANÁCS 1420/1999/EK RENDELETE

(1999. április 29.)

egyes nem OECD tagországokba irányuló egyes hulladékfajták szállítására alkalmazandó közös szabályok és eljárások meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére és 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

mivel az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja - többek között a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdése kivételével - kizárja a rendelet hatálya alól a kizárólag hasznosítás céljából szállított és a rendelet II. mellékletében felsorolt hulladékokat;

(2)

mivel a 259/93/EGK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság minden olyan országgal közölte az említett rendelet II. mellékletében szereplő hulladékok listáját, amely nem tartozik az OECD tanácsának a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló, 1992. március 30-i határozatának hatálya alá; mivel a Bizottság megkereste ezen országokat annak visszaigazolása érdekében, hogy az említett fajtájú hulladékot a rendeltetési országban nem kell ellenőrizni, valamint annak érdekében, hogy az érintett országok jelezzék, hogy a hulladék az említett rendelet III. vagy IV. melléklete szerint alkalmazandó, vagy a rendelet 15. cikke szerinti ellenőrzési eljárás alá tartozik-e;

(3)

mivel egyes országok jelezték, hogy adott hulladékoknak az egyik vagy másik ellenőrzési eljárás alá kell tartozniuk, és a Bizottság 1994. július 20-án, a fenti rendelet 17. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadta a megfelelő ellenőrzési eljárások kidolgozásáról szóló 94/575/EK határozatot ( 5 );

(4)

mivel a 259/93/EGK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének második albekezdése előírja, hogy ez irányú megerősítés hiányában a Bizottság megfelelő javaslatokat készít a Tanács számára; mivel egy közösségi szintű, az adott hulladékok Közösségen kívülre irányuló szállítását szabályozó rendszer létrehozásához szükség van a megfelelő közös szabályok és eljárások bevezetésére;

(5)

mivel tiszteletben kell tartani azoknak a választ adó országoknak az akaratát, amelyek a fenti rendelet II. mellékletében felsorolt hulladékokat vagy azok bármelyikét nem kívánják fogadni, és ezért ezekbe az országokba az adott hulladékfajták nem exportálhatók;

(6)

mivel a választ nem adó országok esetében a hallgatás nem tekinthető beleegyezésnek, és ezért célszerű egy hasonló szabályozási rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi ezen országok a számára, hogy az adott szállítmányokat eseti elbírálásban részesítsék;

(7)

mivel azon országok esetében, amelyek azt válaszolták, hogy nem kívánják a II. mellékletben felsorolt hulladékokat vagy azok bármelyikét fogadni, vagy amelyek nem válaszoltak, fennáll a lehetőség, hogy a későbbiekben álláspontjukat megváltoztatják, vagy válaszolnak, ezért bizottsági eljárás keretében biztosítani kell egy mechanizmust e rendelet módosítására;

(8)

mivel a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1998. július 1-jéig felülvizsgálja és módosítja a 259/93/EGK rendelet V. mellékletét, figyelembe véve mindazokat a hulladékokat, amelyek megtalálhatók a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 1. cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadott hulladékjegyzéken, vagy bármely más, a bázeli egyezmény alkalmazásában veszélyesnek nyilvánított hulladékokat tartalmazó listán, és ennek megfelelően módosítja a 259/93/EGK rendeletet;

(9)

Mivel a Bizottság az e rendelet által érintett országok számára rendszeres tájékoztatást köteles adni az A. és B. melléklet változásairól;

(10)

Mivel a negyedik AKCS-EK Egyezmény 39. cikke tiltja a bázeli egyezmény I. és II. mellékletében felsorolt bármely hulladék AKCS országokba irányuló exportját; mivel továbbá azok közül egyes hulladékok szerepelnek a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében; figyelemmel az adott körülményekre és a Közösség nemzetközi kötelezettségeire, ezeknek a tételeknek az AKCS országokba történő szállítását be kell tiltani;

(11)

Mivel világossá kell tenni, hogy ezek a hulladékok nem tartoznak e rendelet hatálya alá;

(12)

Mivel az e rendelettel megállapított rendelkezéseket a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 259/93/EGK rendelet II. mellékletében és az e rendelet A. mellékletében felsorolt hulladékoknak az A. melléklet szerinti országokba irányuló exportja tilos.

2. cikk

A 259/93/EGK rendelet 15. cikkében megállapított ellenőrzési eljárás az e rendelet B. melléklete szerinti országokba irányuló, a 259/93/EGK rendelet II. mellékletében felsorolt és kizárólag hasznosítás céljából szállított hulladékok exportjára vonatkozik.

3. cikk

(1) Azoknak az országoknak a kérelmére, amelyekbe a hulladékszállítás irányul (rendeltetési ország), az e rendelet szerint az adott országra alkalmazandó ellenőrzési eljárás e cikk alapján módosul.

(2) A Bizottság a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) 18. cikkével összhangban és az érintett országgal együttműködve határozza meg, hogy az alábbiak közül mely ellenőrzési eljárást alkalmazzák:

i. a 259/93/EGK rendelet III. vagy IV. mellékletében felsorolt hulladékokra vonatkozó eljárást, vagy

ii. a 259/93/EGK rendelet 15. cikke szerinti eljárást, vagy

iii. az i. és az ii. pontokban meghatározott eljárások egyikét sem.

(3) A Bizottság az érintett rendeltetési ország kérelmének beérkezésétől számított 21 napon belül értesíti a tagállamokat az adott ország álláspontjának változásáról, és a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül, a lehető leghamarabb tájékoztatja a 75/442/EGK irányelv 18. cikke alapján létrehozott bizottságot tervezett döntéséről.

(4) A körülmények egyéb rendkívüli változása, például háború, természeti katasztrófa, az Egyesült Nemzetek által elhatározott kereskedelmi embargó esetén, amely hatással lehet az e rendelet szerint alkalmazandó ellenőrzési eljárásra, az ellenőrzési eljárást módosítani lehet. A Bizottság, szükség szerint a rendeltetési országgal folytatott konzultációt követően és a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerinti eljárással összhangban meghatározhatja, hogy az e cikk (2) bekezdésében felsorolt eljárások közül melyiket kell alkalmazni.

(5) A Bizottság a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerinti eljárásnak megfelelően rendszeresen felülvizsgálja e rendelet A. és B. mellékletét annak érdekében, hogy hozzáigazítsa azokat a 259/93/EGK rendelet mellékleteinek módosításaihoz.

4. cikk

Az e rendelettel megállapított ellenőrzési eljárásokat, a rendelkezésre álló tapasztalatok figyelembevételével a Bizottság rendszeresen időközönként felülvizsgálja, első alkalommal legkésőbb kilenc hónappal azt követően, hogy e rendeletet kihirdették a Hivatalos Lapban. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye azt szükségessé teszi, a Bizottság a 3. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül új javaslatokat terjeszthet a Tanács elé.

5. cikk

A Bizottság, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, a lehető legrövidebb időn belül felülvizsgálja és módosítja e rendeletet annak érdekében, hogy összhangba hozza azt a 259/93/EGK rendelettel.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A. MELLÉKLET

Országok és területek, amelyek jelezték a Bizottság felé, hogy nem kívánják fogadni a 259/93/EGK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt egyes, hasznosításra szánt hulladékokból álló szállítmányokat

ALBÁNIA

Valamennyi típus, kivéve:

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 8 )")

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. Valamennyi hulladékfajta a GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. Valamennyi hulladékfajta a GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

4. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 080ex26 21 00Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet építési és csiszolási célokra használnak

5. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

6. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:
GJ 0215103 10– fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– egyéb gyapjú vagy más finom állati szőr hulladék
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb

ANDORRA

Valamennyi hulladékfajta

ANTIGUA és BARBUDA

Valamennyi hulladékfajta

ARUBA

Valamennyi hulladékfajta

BAHAMA SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

BAHREIN

Valamennyi hulladékfajta

BARBADOS

Valamennyi hulladékfajta

BELIZE

Valamennyi hulladékfajta

BHUTÁN

Valamennyi hulladékfajta

BOLÍVIA

Valamennyi hulladékfajta

BOTSWANA

Valamennyi hulladékfajta

BRAZÍLIA

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 9 )"):

Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok"):

GB 0102620 11Keménycink hulladék

3. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 160Útépítésből és javításból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalt hulladék)

4. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

BURKINA FASO

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

A GA szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 10 )")

BURUNDI

Valamennyi hulladékfajta, az alábbiak kivételével:

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 11 )"):

GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék.

2. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

3. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru
GJ 140ex63 10Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék.

4. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok.

5. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 130Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek a nemzeti és a nemzetközi követelményeknek, szabványoknak megfelelve emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására alkalmasak.

KAMERUN

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában")

a) Az alábbi nemesfémek és ötvözeteik hulladéka:

GA 010ex71 12 10– Arany
GA 020ex71 12 20– Platina (a „platina” kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium)
GA 030ex71 12 90– Egyéb nemesfémek, pl. ezüst
Megjegyzés:A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.

b) Vas- és acélhulladékok:

GA 0407204 10Öntöttvas hulladéka és törmeléke
GA 0507204 21Rozsdamentes-acél hulladéka és törmeléke
GA 0607204 29Egyéb acélötvözetek hulladéka és törmeléke
GA 0707204 30Ónozott vas és acél hulladéka és törmeléke
GA 0807204 41Fémforgács, fémreszelék, fém mechanikai megmunkálása (marás, sorjázás, sajtolás, hántolás, darabolás) során képződő egyéb hulladék, bálázott vagy ömlesztett állapotban
GA 0907204 49Egyéb vashulladék
GA 1007204 50Újraolvasztott, bugába öntött hulladék
GA 110ex73 02 10Hulladék vas és acél sínek
GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 2108104 20Magnézium hulladéka és törmeléke (kivéve az AA 190 kódszámon felsoroltakat) (1)
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
(1) Lásd a 98/368/EK határozat III. mellékletét.

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok")

GB 050ex26 20 90Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál kevesebb óntartalommal

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek tekintett anyagokat és hulladékokat
GC 040Gépjármű roncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították

4. A GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában")

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugár csövekből származó és más aktivált üveget

5. A GF szakaszban ("Kerámia hulladékok nem diszpergált megjelenési formában")

GF 010Formázott, majd kiégetett kerámia tárgyak hulladékai, beleértve a használatlan és a használt kerámia edényeket is

6. A GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok")

GH 0103915Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és törmeléke:
GH 011ex39 15 10– Etilén polimerek
GH 012ex39 15 20– Sztirol polimerek
GH 013ex39 15 30– Vinil-klorid polimerek

7. A GI szakaszba felsorolt összes hulladékfajta ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék")

8. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolás hulladékát):
GJ 0115003 10– Kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
GJ 0125003 90– Egyéb selyemhulladék
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:
GJ 0215103 10– fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– Egyéb gyapjú vagy más finom állati szőr hulladék
GJ 0235103 30– Durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék, (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 0315202 10– Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– Farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– Egyéb pamuthulladék
GJ 090ex53 05 29– Manila kender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka
GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 1115505 10– Szintetikus szálak
GJ 1125505 20– Műszálak
GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült elhasznált zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
GJ 131ex63 10 10– Válogatva
GJ 132ex63 10 90– Egyéb

9. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

10. Valamennyi hulladékfajta a GL szakaszban ("Kezeletlen parafa- és fahulladékok")

11. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok")

GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

KOLUMBIA

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 12 )"):

Valamennyi hulladék színesfém és azok ötvözetei:

[...]

2. A GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és rafinálásából származó fémtartalmú hulladékok"):

GB 040ex26 20 90Nemesfém- és rézrafinálásból származó, tovább feldolgozható salakok

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"):

GC 070ex26 19 00Vas- és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek megfelelnek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak (1)
(1) Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok nem diszpergált megjelenési formában"):

GD 040ex25 29 30Leucit, nefelin és nefelin-szienit hulladékok
GD 050ex25 29 10Földpáthulladék
GD 060ex25 29 21Folypát (fluorit) hulladék
ex25 29 22

5. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 060ex28 03Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeriparból és vitaminok gyártási folyamataiból származó kimerült aktív szén.
GG 080ex26 21 00Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet főként építési és csiszolási célokra használnak.
GG 100Kalcium-ciánamid gyártásából származó mész (9 alatti pH-értékkel)

6. A GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok"):

GH 013ex39 15 30Vinil-klorid polimerek hulladéka, forgácsa és darabjai:
GH 015ex39 15 90Alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és darabjai
— Alábbi gyanták vagy kondenzációs termékek, pl.:
— Karbamid-formaldehid gyanták
— Fenol-formaldehid gyanták
— Melamin-formaldehid gyanták
— Epoxi gyanták
— Alkid gyanták
— Poliamidok

7. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladéka és kóca (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)

8. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok
GK 030ex40 17 20Keménygumi-hulladék (például ebonit)

9. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak"):

GO 040Ezüstöt nem tartalmazó hulladék fényképészeti film-hordozóanyag és fényképészeti film hulladék
GO 050Egyszer-használatos, elemet nem tartalmazó kézikamera

COMORE SZIGETEK, Iszlám Szövetségi Köztársaság

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru

COSTA RICA

Valamennyi hulladékfajta

DOMINIKAI KÖZÖSSÉG

Valamennyi hulladékfajta

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

Valamennyi hulladékfajta

DZSIBUTI

Valamennyi hulladékfajta

EGYIPTOM

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes nem diszpergált megjelenési formában").

2. A GI szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

3. A GJ szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Textilhulladékok").

FIDZSI SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

GAMBIA

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:A GJ szakaszban ("Textil hulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru

GHÁNA

Valamennyi hulladékfajta

GRENADA

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

GUYANA

Valamennyi hulladékfajta

HAITI

Valamennyi hulladékfajta

HONDURAS

Valamennyi hulladékfajta

JAMAICA

Valamennyi hulladékfajta, az alábbiak kivételével:

Valamennyi hulladékfajta a GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

KIRIBATI

Valamennyi hulladékfajta

KUVAIT

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:A GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok"):

GH 011ex39 15 10Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és darabjai:
— Etilén polimerek

LIBANON

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:J szakaszban ("Textil hulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru

LÍBIA

Valamennyi hulladékfajta

MALAWI

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában").

2. A GE szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

3. A GI szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

4. A GJ szakaszban ("Textil hulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru

MALDÍV SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

MALI

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 13 )").

Színesfémek és ötvözeteik valamennyi hulladékfajtája.

2. A GE szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

3. A GF szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Kerámiahulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

4. A GH szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Szilárd műanyag hulladékok")

5. A GN szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok")

MOLDOVA

Valamennyi hulladékfajta

MONGÓLIA

Valamennyi hulladékfajta

MIANMAR

Valamennyi hulladékfajta

NAMÍBIA

Valamennyi hulladékfajta

NICARAGUA

Valamennyi hulladékfajta

NIGER

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru

2. A GK szakaszban ("Gumihulladékok")

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

NIGÉRIA

Valamennyi hulladékfajta, az alábbiak kivételével:

1. Valamennyi hulladékfajta a GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 14 )").

2. Valamennyi hulladékfajta a GB szakaszban ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok").

3. Valamennyi hulladékfajta a GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok").

4. Valamennyi hulladékfajta a GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék").

5. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát):
GJ 0115003 10– kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
GJ 0125003 90– egyéb selyemhulladék
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:
GJ 0215103 10– fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– egyéb gyapjú vagy más finom állati szőr hulladék
GJ 0235103 30– durva állati szőr hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb pamuthulladék
GJ 0405301 30Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladék és kóc (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 060ex53 03 90Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) (de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit)
GJ 070ex53 04 90Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 080ex53 05 19Kókuszdió kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 090ex53 05 29Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 100ex53 05 99Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, fésűkóc és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 1115505 10– szintetikus szálak
GJ 1125505 20– műszálak
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder
GJ 131ex63 10 10– válogatva
GJ 132ex53 10 90– egyéb
GJ 140ex63 10Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék

6. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0104004 00Gumi hulladéka, törmeléke és forgácsa (kivéve a keménygumit), és azokból készült granulátum
GK 030ex40 17 00Keménygumi (például ebonit) hulladéka és törmeléke

7. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 070ex23 07Borseprő
GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt
GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi eredetű viaszok kezelésből származó maradéka
GM 1000506 90Zsírtalanított, egyszerűen előkészített (de alakra nem vágott), savval kezelt, vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék
GM 1201802 00Kakaóbab héj, hártya, bőr és egyéb kakaó hulladék.

ÜZBEGISZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

PAKISZTÁN

1. A GK szakaszban ("Gumi hulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

2. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 070ex23 07Borseprő

3. A GN szakaszban ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok"):

GN 010ex05 02 00Disznó- vagy vaddisznósörte, borzszőr és egyéb kefekészítésre alkalmas szőr hulladéka

PÁPUA ÚJ-GUINEA

Valamennyi hulladékfajta

PARAGUAY

Minden típus, kivéve a következőket:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált ( 15 ) megjelenési formában")

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 150ex78 02 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. A GH szakaszban felsorolt összes típus ("Szilárd műanyaghulladékok")

3. A GI szakaszban felsorolt összes típus ("Papír-, kartonpapír- és papírtermék-hulladék").

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát):
GJ 0115003 10– Kártolatlan, fésületlen
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 0315202 10Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91Farkasolási hulladék

5. A GL szakaszban ("Kezeletlen parafa- és fahulladékok")

GL 010ex44 01 30Fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, pellet vagy hasonló alakra tömörítve is
GL 0204501 90Parafahulladék; tört, granulált vagy őrölt parafa

PERU

Valamennyi hulladékfajta, a következők kivételével:

A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 16 )"):

GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék.

KATAR

Valamennyi hulladékfajta

ROMÁNIA

Valamennyi hulladékfajta, a következők kivételével:

1. A GA szakaszban ("Fém és fémötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában ( 17 )"):

a) Az alábbi nemesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 010ex71 12 10– arany
GA 020ex71 12 20– platina (a „platina” kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium)
GA 030ex71 12 90– más nemesfémek, például ezüst
Megjegyzés: A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.

b) Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. A GE szakaszban ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában"):

GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugár-csövekből származó, valamint más aktivált (bevonattal ellátott) üveget

3. A GI szakaszban ("Hulladék papír, kartonpapír és papírtermék"):

GI 0104707Papír vagy kartonpapír hulladék

4. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot).

5. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak"):

GO 050Egyszer használatos fényképezőgép, elem nélkül.

SÃO TOME ÉS PRÍNCIPE

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GJ szakaszban ("Textil hulladékok"):

GJ 1115505 10Mesterségesszál-hulladékok (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot):
— Szintetikus szálak
GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült elhasznált zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
GJ 131ex63 10 10– Válogatott
GJ 132ex63 10 90– Egyéb

2. A GK szakaszban ("Gumihulladékok"):

GK 0204012 20Használt gumiabroncsok

SZAÚD-ARÁBIA

Minden típus, kivéve a következőket:

A GH szakaszban ("Szilárd műanyag hulladékok"):

GH 014ex391590A klór-fluor-szénhidrogéneket nem tartalmazó poliuretán hulladéka, forgácsa és törmeléke.

SZENEGÁL

Valamennyi hulladékfajta

SEYCHELLE SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

SZINGAPÚR

Minden típus, kivéve a következőket:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált ( 18 ) megjelenési formában"):

A következő nemesfémeknek és azok ötvözeteinek hulladékai és törmelékei:

GA 010ex71 12 10– Arany
GA 020ex71 12 20– Platina (a „platina” kifejezés magában foglalja a platinát, az irídiumot, az ozmiumot, a palládiumot, a ródiumot és a ruténiumot)
GA 030ex71 12 90– Más nemesfémek, pl. ezüst

Megjegyzés: A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.

A következő színesfémeknek és ötvözeteiknek hulladéka és törmeléke:

GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 150ex78 02 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 190ex81 02 91Molibdén hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
GA 350ex81 12 91Nióbium hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék

2. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"):

GC 020Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramköri lapok, elektronikai alkatrészek, vezeték stb.) és visszanyert elektronikai alkatrészek, amelyek alkalmasak nem nemes és nemes fémek visszanyerésére
GC 070ex26 19 00Vas- és acélgyártásnál keletkező salak (beleértve a gyengén ötvözött acélt), kivéve az olyan salakot, amelyet kimondottan a nemzeti és a vonatkozó nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelően állítottak elő (1)
(1) Ez a tétel magában foglalja a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

3. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok nem diszpergált megjelenési formában"):

GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az szélezett, fűrészeléssel vagy más módon vágott

4. A GH szakaszban ("Szilárd műanyaghulladékok"):

GH 013ex39 15 30Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és törmeléke:
— Vinil-klorid polimerek

SAINT KITTS ÉS NEVIS

Valamennyi hulladékfajta

SAINT LUCIA

Valamennyi hulladékfajta

SAINT VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

TANZÁNIA

Minden típus, kivéve:

1. A GE szakaszban (Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában ( 19 )

GE 010 ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugár-csövekből származó, valamint más aktivált (bevonattal ellátott) üveget

2. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 120 – 6309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru

TUNÉZIA

1. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok")

GC 050Fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) kimerült katalizátorai (például alumínium-oxid, zeolitok)
GC 060Kimerült, az alábbi fémek bármelyikét tartalmazó katalizátorok:
— platinacsoportba tartozó fémek: ruténium, ródium, palládium, ozmium, irídium, platina
— átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, rénium
— lantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium
Az alábbi fém és fémötvözet hulladékok fémes, diszpergálható formában:
GC 090Molibdén
GC 100Volfrám
GC 110Tantál
GC 120Titán
GC 130Nióbium
GC 140Rénium

2. A GG szakaszban ("Elsősorban szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 050Petróleum-koksz és/vagy bitumen anódtuskók
GG 060ex28 03Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitaminok gyártási folyamataiból származó kimerült aktív szén
GG 080ex26 21 00Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet építési és csiszolási célokra használnak.
GG 110ex26 21 00Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap.

3. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 1115505 10– szintetikus szálak
GJ 1125505 20– műszálak

4. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak"):

GO 030Penicillin-gyártásból származó, állati tápként felhasználható deaktivált micélium gomba
GO 040Ezüsttartalmú vagy ezüstmentes hulladék fényképészeti film és papír (alap és fényérzékeny réteggel bevont), amely nem tartalmaz szabad ionos formában lévő ezüstöt
GO 050Egyszer használatos fényképezőgép, elem nélkül

UGANDA

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában")

GA 0507204 21Rozsdamentes acél hulladéka és törmeléke
GA 0607204 29Egyéb acélötvözetek hulladéka és törmeléke

2. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok")

GJ 1206309 00Használt ruhák és más használt textiláruk

TUVALU

Valamennyi hulladékfajta

VANUATU

Valamennyi hulladékfajta

VATIKÁNVÁROS

Valamennyi hulladékfajta

SZAMOA

Valamennyi hulladékfajta

B. MELLÉKLET

Országok és területek, amelyek nem válaszoltak a Bizottságnak a 259/93/EGK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt egyes, hasznosításra szánt hulladékok szállításáról szóló közleményére

AFGANISZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

ALGÉRIA

Valamennyi hulladékfajta

ANGOLA

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában").

2. A GE szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Üveghulladékok nem diszpergált megjelenési formában").

3. A GI szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Hulladékpapír, kartonpapír és papírtermék").

4. A GJ szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Textilhulladékok").

5. A GK szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Gumihulladékok").

ÖRMÉNYORSZÁG

Valamennyi hulladékfajta

AZERBAJDZSÁN

Valamennyi hulladékfajta

BANGLADES

Valamennyi hulladékfajta

BRUNEI

Valamennyi hulladékfajta

KAMBODZSA

Valamennyi hulladékfajta

ECUADOR

Valamennyi hulladékfajta

SALVADOR

Valamennyi hulladékfajta

EGYENLÍTŐI-GUINEA

Valamennyi hulladékfajta

ERITREA

Valamennyi hulladékfajta

ETIÓPIA

Valamennyi hulladékfajta

MACEDÓNIAI VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

Valamennyi hulladékfajta

GABON

Valamennyi hulladékfajta

GUATEMALA

Valamennyi hulladékfajta

GUINEA

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

A GJ szakaszban ("Textil hulladékok"):

GJ 1206309 00Használt ruha és más használt textiláru

2. A GM szakaszban felsorolt összes típus ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok").

ELEFÁNTCSONTPART

Valamennyi hulladékfajta

KAZAHSZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

KIRGIZISZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

LAOSZ

Valamennyi hulladékfajta

LESOTHO

Valamennyi hulladékfajta

MAROKKÓ

Valamennyi hulladékfajta, az alábbiak kivételével:

Valamennyi hulladékfajta a GJ szakaszban ("Textilhulladékok").

MOZAMBIK

Valamennyi hulladékfajta

NEPÁL

Valamennyi hulladékfajta

OMÁN

Valamennyi hulladékfajta

PANAMA

Valamennyi hulladékfajta

OROSZ FÖDERÁCIÓ

Valamennyi hulladékfajta, kivéve:

1. A GA szakaszban ("Fémek és fémötvözetek hulladékai fémes, nem diszpergált megjelenési formában"):

a) Hulladék színesfémek és ötvözeteik:

GA 1507802 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 180ex81 01 91Volfrám hulladéka és törmeléke
GA 190ex81 02 91Molibdén hulladéka és törmeléke
GA 200ex81 03 10Tantál hulladék a és törmeléke
GA 2108104 20Magnézium hulladéka és törmeléke (kivéve az AA 190 kódszámon felsoroltakat) (1)
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 230ex81 06 00Bizmut hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 310ex81 12 30Germánium hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
ex81 12 91Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke:
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 400ex28 04 90Szelénhulladék
GA 410ex28 04 50Tellúrhulladék
(1) Lásd az 1998. május 18-i 98/368/EK bizottsági határozat III. mellékletét (HL L 165., 1998.6.10., 20. o.)

2. A GB szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok"):

GB 0102620 11Keménycinkhulladék
GB 025– Cinkfölözék

3. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"):

GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó valamennyi veszélyesnek tekintett anyagot vagy hulladékot
GC 070ex26 19 00Vas- és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek megfelelnek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak (1)
(1) Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

4. A GD szakaszban ("Bányászati tevékenységből származó hulladékok nem diszpergált megjelenési formában"):

GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott
GD 030ex25 25 30Csillámhulladék
GD 070ex28 11 22Hulladék kovaföld (szilárd szilicium-dioxid), kivéve azokat, amelyeket öntödei műveletekhez használtak.

5. A GG szakaszban ("Egyéb, főként szervetlen összetevőkből álló hulladékok, amelyek fémeket és szerves anyagokat tartalmazhatnak"):

GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 060ex28 03Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeriparból és vitaminok gyártási folyamataiból származó kimerült aktív szén.
GG110ex26 21 00Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap.

6. A GH szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Szilárd műanyag hulladékok").

7. A GJ szakaszban ("Textilhulladékok"):

GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)
GJ 1115505 10– Szintetikus szálak
GJ 1125505 20– Műszálak

8. A GK szakaszban felsorolt összes hulladékfajta ("Gumihulladékok").

9. A GM szakaszban ("Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok"):

GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi eredetű viaszok kezeléséből származó maradéka;
GM 1000506 90Zsírtalanított, egyszerűen előkészített (de alakra nem vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék.

10. A GN szakaszban ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok"):

GN 010ex05 02 00Disznó- vagy vaddisznó sörte vagy szőr, borzszőr és egyéb, kefekészítésre alkalmas szőr hulladéka
GN 020ex05 03 00Lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy rétegesen van-e kiszerelve, illetve rendelkezik-e hordozóanyaggal
GN 030ex05 05 90Szárnyasok bőrének vagy más részeinek hulladéka, tollazattal vagy anélkül, tollrészekkel (vágott vagy nem vágott széllel) vagy anélkül, csak tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve.

11. A GO szakaszban ("Elsősorban szerves összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek fémeket és szervetlen anyagokat tartalmazhatnak"):

GO 010ex05 01 00Emberi haj hulladék

SALAMON-SZIGETEK

Valamennyi hulladékfajta

SZUDÁN

Valamennyi hulladékfajta

SZVÁZIFÖLD

Valamennyi hulladékfajta

SZÍRIA

Valamennyi hulladékfajta

TÁDZSIKISZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

TONGA

Valamennyi hulladékfajta

TUNÉZIA

1. 1. A GC szakaszban ("Egyéb fémtartalmú hulladékok"):

GC 070ex26 19 00Vas és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelnek (1)
GC 080Hengerművi reve (vas-fém).
(1) Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.

2. A GN szakaszban ("Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok")

GN 030ex05 05 90Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve.

TÜRKMENISZTÁN

Valamennyi hulladékfajta

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

Valamennyi hulladékfajta

VENEZUELA

Valamennyi hulladékfajta

VIETNÁM

Valamennyi hulladékfajta

JEMEN

Valamennyi hulladékfajta

( 1 ) HL C 214., 1998.7.10., 74. o.

( 2 ) 1998. április 29-i vélemény (HL C 169., 1999.6.16.).

( 3 ) Az Európai Parlament 1997. július 17-i véleménye (HL C 286., 1997.9.22., 23. o.), a Tanács 1998. június 4-i közös álláspontja (HL C 333., 1998.10.30., 1. o.) és az Európai Parlament 1999. február 9-i határozata (HL C 250., 1999.5.28.).

( 4 ) HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 120/97/EK rendelettel (HL L 22., 1997.1.24., 14. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 220., 1994.8.25., 15. o.

( 6 ) HL L 337., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2, 28. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6, 32. o.) módosított irányelv.

( 8 ) "nem diszpergált megjelenési formában" : nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 9 ) "nem diszpergált megjelenési formában" : nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 10 ) A diszpergált vagy diszpergálható "jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek zárvány formájában folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak."

( 11 ) "nem diszpergált megjelenési formában" : nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 12 ) A "diszpergált vagy diszpergálható" jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 13 ) A "diszpergált vagy diszpergálható" jelző a hulladék por vagy iszap formájára utal, ide értendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 14 ) "nem diszpergált megjelenési formában": nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 15 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": Nem por, nem iszap, vagy nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 16 ) "nem diszpergált megjelenési formában": nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 17 ) "nem diszpergált megjelenési formában": nem tartoznak bele a por vagy iszap megjelenési formájú hulladékok, valamint azok a szilárd részecskék, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.

( 18 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": Nem por, nem iszap, vagy nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a folyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

( 19 ) "Nem diszpergált megjelenési forma": nem por, nem iszap, vagy nem olyan szilárd halmazállapotú anyag, amelyben a foyékony veszélyes hulladék zárvány formájában van jelen.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1420&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R1420-20050211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R1420-20050211&locale=hu