A Fővárosi Törvényszék P.22008/2008/3. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 61. §, 1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 220. §, 342. §, 345. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §] Bíró: Kisbán Tamás

Fővárosi Bíróság

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Fővárosi Bíróság

a dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd által képviselt

felperes neve felperesnek,

a dr. Staub Tímea ügyvéd által képviselt

alperes neve (alperes címe) alperes ellen

sajtóhelyreigazítás iránt indított perében meghozta a következő

Í t é l e t e t

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A le nem rótt 21.000,- (Huszonegyezer) forint kereseti illetéket az állam viseli.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy külön felhívásra fizessen meg az alperesnek 21.000,- (Huszonegyezer) forint perköltséget, mely az alperesi jogi képviselő munkadíját terhelő Áfá-t is magában foglalja.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az első fokú bíróságnál kell írásban benyújtani.

A felek kérhetik a fellebbezés, tárgyaláson kívüli elbírálását.

Ha fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték megfizetésre vonatkozik; a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbező fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás megtartását.

INDOKOLÁS

A ... című hetilap Szerkesztősége alperes, a 2008. március 26. napi számának 9. és 10. oldalán "..." címmel és alcímmel cikket jelentetett meg.

A felperes 2008. március 31. napján kelt levelében helyreigazító közlemény közzétételére kérte az alperest az alábbi szövegezéssel:

"Helyreigazítás:

Lapunk 2008. március 26-iki számában megjelent "..." című írásában valótlanul állítottuk, hogy a ... Kórházban működtetett CT a kórház számára veszteséget eredményezne, továbbá a való tényeket abban a hamis színben tüntettük fel, hogy a CT működtetésére kötött szerződéssel a kórház megkerülte volna a közbeszerzési eljárás szabályait. A valóság ezzel szemben az, hogy a ... Kórházban 2006. március 15. óta egy korszerű CT készüléket működtető ... Kft. a közreműködői szerződést nyílt közbeszerzési pályázat útján nyerte el. Mind a pályázatot, mind pedig a szerződés megkötését engedélyezte a ... Bizottsága. A közbeszerzési pályázat kiírása előtt az Intézmény üzleti tervet készített, melynek alapján már a második évben havi 13 millió Ft körüli bevételt prognosztizált a CT működtetésével.

A cikk további valótlan állításai, illetve azokkal szemben a való tények a következők:

1. Mint azt említettük, a pályázat nyílt közbeszerzési pályázat volt, ami azt jelenti, hogy már a pályázat kiírásához is engedélyt kellett kérni a ... Bizottságától. A pályázat eredményét a szerződéssel együtt be kellett terjeszteni a ... Bizottsághoz jóváhagyás végett. Mindkét bizottság egyhangúlag jóváhagyta a pályázat eredményét. Megjegyezzük, hogy nem az Intézmény "hibája", ha egy nyílt közbeszerzési pályázatra egyetlen cég jelentkezik.

2. Megalapozatlanul hasonlítottuk össze a kórház által fizetett szolgáltatási díjat egy CT-berendezés beszerzésének költségével, s ezzel a való tényeket hamis színben tüntettük fel. A Kórház ugyanis nem egy CT-készülék tulajdonjogát kívánta megszerezni, hanem teljes körű CT szolgáltatást kívánt igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a Vállalkozó feladata egy CT készülék használatának biztosítása, amelynek műszaki paramétereit a pályázatban előírtuk (a készülék 16 szeletes - 64 szeletessé bővíthető legyen és rendelkezzen legalább kardiológiai programmal is), továbbá a készülék az első időszakban napi 8, a későbbiekben pedig napi 24 órában való működtetésre. Erre azért is kényszerült a kórház, mert a cikk állításával szemben Európai Uniós pályázaton nem vehetett részt, mivel a ... ebből kizárták.

3. Valótlan a cikk azon állítása is, hogy a szolgáltatási díj a havi 375 beteg ellátását fedezné. A valóság ezzel szemben az, hogy a szerződés tárgya a CT teljes körű működtetése maga, amelyért fizetendő átalánydíj ellenében a Vállalkozó köteles 375 beteg vizsgálatát is elvégezni külön térítés nélkül. Jelenleg az Intézményben egy CT vizsgálatért az OEP - ellentétben cikkünk állításával - 16-20.000 Ft közötti összeget térít, ez havi ~ 6.750.000.- Ft megtakarítást jelent a Kórháznak, ugyanis ha nem lenne az Intézetnek CT-je, akkor ugyanennyi összeget kellene más CT szolgáltatóknak a vizsgálatokért kifizetni, mivel a megrendelt CT vizsgálat költsége a kórházat terhelte volna. 2007. II. félévétől a bevétel 10,5-14 millió Ft között alakult, tehát az üzleti tervben prognosztizált bevétel teljesült. A Kórház a 375 eseten felüli betegek után járó OEP finanszírozás átlagosan 35%-át adja át a Vállalkozónak a felmerülő többletköltségek fedezésére, tehát 65% a Kórháznál marad. Ez 2007. áprilisától havonta nettó 2 millió Ft bevételt jelentett a kórház számára, miközben a kórház megtartja a CT-készülék működésének havi 3,5-4 millió forintos költségét. Valótlan tehát a cikk azon állítása, hogy a CT üzemeltetése a kórház számára veszteséget jelentene, figyelemmel arra is, hogy a Kórház a 2006-os -215 millió Ft üzemgazdasági eredménnyel szemben szemben 2007-ben +645 millió Ft üzemgazdasági eredménnyel zár.

4. A CT működtetése elengedhetetlenül fontos egy súlyponti kórház számára. Több osztályunk kiemelt szakmai tevékenységét elismerve a szakmai kollégiumok és az ÁNTSZ a legmagasabb, III. progresszivitású ellátási szintet adta meg ezen osztályoknak, melyet CT hiányában nem kaphattuk volna meg. Ez nem csak szakmailag és erkölcsileg jelent elismerést, hanem lehetővé teszi az ún. csillagos HBCS-s beavatkozások elvégzését, melyekkel szigorú gazdálkodásunknak köszönhetően 12 millió Ft nettó többletbevételünk van havonta.

5. Megalapozatlanul hasonlítja össze a szolgáltatás megrendelésének költségét a cikk egy CT-készülék beszerzésének költségével, tekintettel arra, hogy a szerződés alapján a Vállalkozó biztosítja, hogy a hetedik évben új készülékre cserélje a CT-t. A kórház az alábbi okok miatt nem kívánt CT-t vásárolni:

- a készülék működtetése nagy mértékben megterhelte volna a Kórház költségvetését(Többletbér, többlet energia, stb.),

- a készülék szervízelése és a meghibásodott alkatrészek cseréje jelentős költséggel jár (átlag háromévenként kell röntgen csövet cserélni, melynek darabja típustól függően 10-16 millió Ft-ba kerül)

- a tíz évnél öregebb készülék vizsgálatait nem finanszírozza az OEP

- CT-s szakemberek közalkalmazotti illetményét - a jelenlegi szakember hiány miatt - nem vállalják a jelentős terhelést jelentő feladatot Budapesten.

6. A cikkben szereplő számítás a valós tényeket abban a hamis színben tünteti fel, hogy a CT-készülék üzemeltetése a kórház számára a berendezés közvetlen beszerzésénél előnytelenebb. A cikk összehasonlításából nem derül ki ugyanis, hogy a ... milyen gépre vonatkozóan közölte a szerzővel az ajánlatát és az sem, hogy a szerző az OEP "szakembereitől" mit kérdezett, ugyanis a vizsgálatért kifizetett OEP finanszírozás összege a vizsgálat összetételétől függően változik."

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!